åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.1.1 Kompetencen til at afslutte en straffesag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens kompetence til administrativt at afgøre straffesager om overtrædelser af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afgrænsning af kompetencen til at afgøre sager om bøde eller frihedsstraf
  • Praksis for bødestørrelse
  • Vedtaget bødeforelæg.

Regel

Skattestyrelsen er bemyndiget til administrativt at afslutte en straffesag når

  • sagen kan afgøres med bødestraf og
  • den pågældende skatte- eller afgiftspligtige erklærer sig enig i Skattestyrelsens vurdering.

Kompetencen er beskrevet i en række næsten enslydende bestemmelser. Se fx SKL § 86 for så vidt angår skat og OPKL § 18 for så vidt angår moms og øvrige afgifter.

Skattestyrelsens straffesagsenheder behandler straffesager for hele Skatteforvaltningen, fx også sager fra Toldstyrelsen og Motorstyrelsen.

Bemærk

Skattestyrelsen kan også afslutte en straffesag administrativt i de tilfælde, hvor overtrædelsen er begået af udlændinge og udenlandske selskaber på dansk territorium. Se STRFL §§ 6-9 a, hvoraf det fremgår, hvornår danske domstole har straffemyndighed.

Når den skatte- eller afgiftspligtige ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering

Når den skatte- eller afgiftspligtige ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering, er det altid domstolene, der har kompetencen til at afgøre sagen. Enhver, der er sigtet for en strafbar overtrædelse, har således krav på at få afgjort skyldsspørgsmålet og strafudmålingen ved retten.

Afgrænsning af kompetencen til at afgøre sager om bøde eller frihedsstraf

Skattestyrelsen kan kun afslutte sager med et bødeforelæg, hvis den skatte- og afgiftspligtige er enig heri. Skattestyrelsen har ikke kompetence til at afslutte sager, hvor der kan blive tale om frihedsstraf.

►Skattestyrelsen har kompetencen til at afslutte alle sager om overtrædelse af told-, skatte- og afgiftslovgivningen, hvis det er vurderingen, at der højst er tale om grov uagtsomhed.

Skattestyrelsen har tillige kompetencen til at afslutte alle sager med forsætlig unddragelse af skatter og afgifter, hvis den samlede forsætlige unddragelse ikke overstiger 500.000 kr. i førstegangstilfælde.

Grænsen for frihedsstraf er hævet fra den 1. januar 2024. Se bemærkningerne til lovforslag L 52, 2023-24, vedtaget som lov nr. 1795 af 28. december 2023.
Hvis den pågældende inden for de seneste 10 år er straffet for forsætligt at have unddraget over 250.000 kr. i skatter og / eller afgifter, og hvis den pågældende på ny forsætligt unddrager over 250.000 kr. i skatter og / eller afgifter, kan der blive tale om frihedsstraf. Sagen skal derfor afgøres ved domstolene.

Der er ikke ændret i beløbsgrænserne for frihedsstraf ved overtrædelse af toldlovgivningen (smugleri).

Se også
Se også afsnit A.C.3.5.2.7 om ændring af sanktionspraksis fra den 1. januar 2024.◄

Skattestyrelsen kan ikke afslutte administrative told-, skatte- eller afgiftsstraffesager, når en samlet forsætlig unddragelse overstiger:
  • ►500.000 kr. for overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven og punktafgiftslovgivningen◄
  • 250.000 kr. ►i gentagelsestilfælde◄ for overtrædelse af skattelovgivningen, momsloven, lønsumsafgiftsloven ►og punktafgiftslovgivningen, hvis den pågældende inden for de seneste 10 år er straffet for forsætligt at have unddraget skatter og / eller afgifter med over 250.000 kr.◄
  • 15.000 kr. for overtrædelse af toldloven ved erhvervsmæssigt smugleri
  • 30.000 kr. for overtrædelse af toldloven ved smugleri af ikke-erhvervsmæssig karakter.

Bemærk

Hvis ansvarssubjektet er en juridisk person, kan Skattestyrelsen afslutte sagen med et bødeforlæg, selv om en forsætlig unddragelse overstiger beløbene ovenfor. Skattestyrelsen har ikke kompetencen til at sigte for overtrædelse af STRFL § 289. Der er forskel på forældelsesfristen for forsætlig unddragelse efter SKL, hvorefter der gælder en femårig forældelse, jf. STRFL § 93, stk. 2, nr. 2, og for overtrædelse af STRFL § 289, der er undergivet ti års strafferetlig forældelse. 
Der er intet til hinder for, at Skattestyrelsen sigter en juridisk person for overtrædelse af SKL for fx en skatteunddragelse på 700.000 kr.
Hvis vurderingen bliver, at der er forsæt til unddragelse, kan Skattestyrelsen afslutte sagen med et bødeforlæg for overtrædelse af SKL, hvis forholdet ikke er forældet efter STRFL § 93, stk. 2, nr. 2.
I eksemplet med en forsætlig unddragelse på 700.000 kr. vil normalbøden være 1.340.000 kr. . ►For overtrædelser begået den 1. januar 2024 eller senere, er normalbøden 1,4 mio. kr.◄

Hvis sagen er forældet efter den femårige strafferetlige forældelse, sender Skattestyrelsen sagen til politiet, der kan sigte for overtrædelse af STRFL § 289, hvor den strafferetlige forældelse er ti år, jf. STRFL § 93, stk. 1, nr. 3. Bødepåstanden er uændret.

Se også

Se også afsnit

Praksis for bødestørrelse 

Da sager vedrørende administrative bødeforelæg er straffesager, skal de straffeprocessuelle principper om den sigtedes rettigheder og bevisbyrdereglerne anvendes. Se afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse og afsnit A.C.3.4.3 om bevisbyrde.

I en straffesag er det Skattestyrelsen og anklagemyndigheden, der har bevisbyrden for, at der er begået et strafbart forhold. Bødens størrelse er afledt af retspraksis eller fremgår af et lovforslags bemærkninger. Ved ny lovgivning eller ønske om en ændret praksis har der tidligere været ført en række prøvesager ved domstolene.

Rigsadvokaten har tiltrådt, at det fremadrettet ikke er påkrævet at føre prøvesager, hvis det ønskede bødeniveau er klart beskrevet i bemærkningerne til et lovforslag, og hvis det ikke fremgår af lovforslagets bemærkninger, at der skal føres prøvesager.

I lovforslag, der indeholder nye straffebestemmelser eller en beskrivelse af et politisk ønske om at hæve et hidtidigt sanktionsniveau for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, har det ønskede bødeniveau de senere år været beskrevet i bemærkningerne til lovforslagene. ►Dette er også tilfældet i lovforslaget om ændring af sanktionspraksis fra den 1. januar 2024. Se lovforslag L 52, 2023-24.

Skattestyrelsen anvender herefter det sanktionsniveau, der er beskrevet i bemærkningerne, i forbindelse med administrativ behandling af sagerne.

Vedtaget bødeforelæg

Et vedtaget bødeforelæg har samme retsvirkning som en endelig dom. Se RPL § 832, stk. 4.

Der kan indgås forlig om betaling af omkostninger til beskikket forsvarer. Se afsnit A.C.3.3 om forsvarerbistand.