Dato for udgivelse
02 Feb 2024 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jul 2023 12:13
SKM-nummer
SKM2024.61.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
4-1642/2023
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tobaksafgift, prøvesag
Resumé

T var tiltalt for som forhold 1 med forsæt til unddragelse af betaling af tobaksafgifter af særlig grov karakter i perioden mellem den 30. marts 2020 og 19. maj 2020, i forening efter forudgående aftale eller fælles forståelse med flere medgerningsmænd gennem korrespondance på en krypteret chatside ved brug af et profilnavn, at have erhvervet, overdraget og deltaget i videresalg af ikke under 3.290.000 cigaretter, der ikke var afgiftsberigtigede og fremstillet efter behørig autorisation hos myndighederne, alt hvorved T i forening med de øvrige medgerningsmænd undlod at opgøre og betale tobaksafgift, hvorved statskassen blev unddraget i alt ikke under 5.808.166 kr. i tobaksafgifter. Som forhold 2 var T tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved den 6. januar 2023 at have været i besiddelse af 200 g hash med henblik på delvis videreoverdragelse.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Tilståelsen fandtes støttet af de oplysninger, der i øvrigt forelå.

T idømtes fængsel i 1 år og 9 måneder, en tillægsbøde på 5.800.000 kr., svarende til 1 x unddragelsen samt konfiskation.

Reference(r)

· Straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 4, jf. § 2, stk. 1 og § 4, stk. 1 og stk. 2.
· Lov om euforiserende stoffer § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 59

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.C.3.2.1.13 og afsnit A.C.3.5.2.2

Parter

Anklagemyndigheden mod

T født den (red.dato.nr.1.fjernet)

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 28. april 2023.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 4, jf. § 2, stk. 1 og § 4, stk. 1 og stk. 2, unddragelse af tobaksafgifter af særligt grov karakter, jf. straffelovens § 89, ved i perioden mellem den 30. marts 2020 og 19. maj 2020 med forsæt til at unddrage betaling af tobaksafgifter af særlig grov karakter, i forening efter forudgående aftale eller fælles forståelse med flere med gerningsmænd gennem korrespondance på (red.kommunikationstjeneste.nr.1.fjernet) ved brug af profilen "(red.profil.nr.1.fjernet)" at have erhvervet, overdraget og deltaget i videresalg af ikke under 3.290.000 cigaretter, der ikke var afgiftsberigtigede og fremstillet efter behørig autorisation hos myndighederne, alt hvorved sigtede i forening med de øvrige medgerningsmænd undlod at opgøre og betale tobaksafgifter, hvorved statskassen blev unddraget i alt ikke under 5.808.166 kr. i tobaksafgifter,

2.

lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 59, ved den (red.dato.nr.2.fjernet) på Y1-adresse i Y2-by at have været i besiddelse af 200 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet) med henblik på delvis videreoverdragelse.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsbøde. Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af en (red.mobiltelefon.nr.1.fjernet), en (red.mobiltelefon.nr.2.fjernet), en kasse med visitkort, en pengetællemaskine og 200 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet) hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de 3.000 euros, beslaglagt ved sigtede, anvendes til dækning af sagsomkostninger og dernæst bødekrav, jf. retsplejelovens § 807 d, stk. 3, jf. stk. 2. 

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret i overensstemmelse med tiltalen. Tiltalte er tidligere straffet ved

dom af 6. marts 2009 med fængselsstraf i 12 år for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 23 og § 191, stk. 2, jf. § 1, 2. pkt.

dom af 18. november 2009 med fængselsstraf i 7 dage for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2.

dom af 27. august 2020 med bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 2.

dom af 5. august 2022 med bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 55a, stk. 1.

Kriminalforsorgen har i udtalelse af 27. juni 2023 oplyst, at

"...Kriminalforsorgens konklusion:

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det anbefales, at der fastsættes et ubetinget vilkår om, at T skal undergive sig behandling mod misbrug af euforiserende stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der hertil fastsættes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen samt særvilkår som ovenfor nævnt..."

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han var indstillet på at undergive sig behandling mod misbrug af euforiserende stoffer. Han havde siden (red.familiemedlem.nr.1.fjernet) død været på behandslingsinstitution tre gange. Det var seks måneder sidst han var indlagt og har været clean siden da. Ved forrige behandling begyndte han, at arbejde på sorgen over (red.familiemedlem.nr.1.fjernet) død og han tror, at det har fastholdt ham denne gang.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens§ 289, stk.

1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 4, jf. § 2, stk.

1 og § 4, stk. 1 og stk. 2 * jf. straffelovens § 89 og lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 59.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5.800.000 kr., jf. straffelovens *§ 50, stk. 2.

*

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens *§ 75, stk. 2.

Retten tager påstanden om det beslaglagte beløb på 3.000 euro ved sigtede anvendes til dækning af sagsomkostninger og dernæst bødekrav til følge, jf. retsplejelovens § 807 d, stk. 3, jf. stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t :

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5.800.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Hos tiltalte konfiskeres en (red.mobiltelefon.nr.1.fjernet) og 200 gram (red.euforiserende-stoffer.nr.1.fjernet).

De beslaglagte 3.000 euro kan anvendes til dækning af sagsomkostninger og dernæst til bøden.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.