Dato for udgivelse
17 jan 2024 15:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 okt 2023 10:28
SKM-nummer
SKM2024.31.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-47281/2023-OLR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Skønsmand, bevisoptagelse, kendelse
Resumé

Ved kendelse af 8. september 2023 har Københavns Byret i en sag om isoleret bevisoptagelse (sag BS-23269/2022-KBH) bestemt, at spørgsmål 10 ikke tillades stillet til skønsmanden, og at (red.institut.nr1.fjernet) skal bringe en skønsmand i forslag.

H1 har kæret afgørelsen med principal påstand om, at brancheorganisationen (red.brancheorganisation.nr1.fjernet) skal fremkomme med forslag til skønsmand, og at spørgsmål 10 tillades, subsidiært at Københavns Byret selv skal tage initiativ til at udpege en skønsmand og ikke kan pålægge parterne denne forpligtelse.  

Til støtte for påstanden har H1 anført navnlig, at det følger af Højesterets afgørelse som trykt i U 2017.379 H, at det er den relevante brancheorganisation, der skal komme med forslag til skønsmand, hvilket konkret er (red.brancheorganisation.nr1.fjernet) og ikke (red.institut.nr1.fjernet), at det er byretten, der skal komme med forslag til skønsmand, og at et spørgsmål kun kan afvises af de grunde, der er anført i retsplejelovens § 197, stk. 2.  

2

Skattestyrelsen har påstået afgørelsen stadfæstet og har til støtte herfor anført navnlig, at det ikke af U 2017.379 H kan udledes, at det altid er en brancheorganisation, der skal stille en skønsmand i forslag, og at det er uklart, hvad der skal forstås ved kærendes spørgsmål 10.  

Byretten har ikke haft bemærkninger til kæremålet.

Reference(r)

Retsplejelovens § 197, stk. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.A.11.2.4 

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byret, j.nr. BS-23269/2022-KBH, ej offentliggjort

Parter

H1

mod

Skattestyrelsen

KENDELSE

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Det, der er anført for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens afgørelse.

THI BESTEMMES:

Byrettens kendelse stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage betale 2.000 kr. til Skattestyrelsen. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Sagen sluttet.