Dato for udgivelse
12 feb 2024 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 okt 2022 14:11
SKM-nummer
SKM2024.85.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1-2509/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tobaksafgift, prøvesag, produktion, distribution
Resumé

T1-T6 var tiltalt for ved i perioden mellem december 2019 og den 2. marts 2021, med forsæt til at undgå betaling af tobaksafgifter af særligt grov karakter, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse delvist med de tiltalte T7-T12, og de i sagen dømte to personer, hvis sager blev behandlet særskilt, samt flere uidentificerede medgerningsmænd, fra en professionelt indrettet cigaretfabrik at have:

- deltaget i fremstilling og videredistribution af ikke under 113.667.069 cigaretter, hvilke cigaretter ikke var afgiftsberigtigede, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til afgiftskontrollen,

- været i besiddelse af 11.672.931 cigaretter og 7.795 kg. røgtobak, hvilke cigaretter og røgtobak ikke var afgiftsberigtiget, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, med henblik på videredistribution og på at fremstille yderligere 7.795.000 cigaretter til videredistribution, hvilket dog mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt, og

- været i besiddelse af 2.730 kg. cigaretspild, alt hvorved de tiltalte undlod at opgøre og betale tobaksafgifter og til dels forsøgt herpå, hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget i alt ikke under 238.671.232 kr. i afgifter.

T7-T12 var tiltalt for ved i perioden mellem den 8. november 2020 og den 2. marts 2021, med forsæt til at undgå betaling af tobaksafgifter i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at med de tiltalte T1-T6, og de i sagen dømte to personer, hvis sager blev behandlet særskilt, samt flere uidentificerede medgerningsmænd, fra en professionelt indrettet cigaretfabrik, at have:

- deltaget i fremstilling og videredistribution af ikke under 33.360.000 cigaretter, hvilke cigaretter ikke var afgiftsberigtigede, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til afgiftskontrollen,

- været i besiddelse af 11.672.931 cigaretter og 7.795 kg. røgtobak, hvilke cigaretter og røgtobak ikke var afgiftsberigtiget, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, med henblik på videredistribution og på at fremstille yderligere 7.795.000 cigaretter til videredistribution, hvilket dog mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt, og

- været i besiddelse af 2.730 kg. cigaretspild, alt hvorved de tiltalte undlod at opgøre og betale tobaksafgifter og til dels forsøgt herpå, hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget i alt ikke under 96.929.255 kr. i afgifter.

T1 erkendte at have deltaget i cigaretproduktionen, men forklarede, at der efter hans opfattelse var tale om en lovlig produktion.

T2 erkendte at have deltaget i cigaretproduktionen, men en bekendt havde på overbevisende måde forklaret ham, at det var lovligt.

T3 erkendte sig delvis skyldig, men ønskede ikke at udtale sig i retten.

T4 forklarede at han kørte rundt med papkasserne, men ikke vidste at der blev produceret cigaretter på den danske adresse.

T5 forklarede, at han kun var på ejendommen i to perioder for at tage sig af huset og kontrollere posten, og ikke har haft med cigaretproduktionen at gøre.

T6 forklarede, at han købte ejendommen hvor fabrikken lå, som investering, at han havde en businessplan med persontransport i Y18-landområde, samt at han skulle bruge en ejendom, der var egnet til overnatning.

T7 forklarede, at hans arbejde bestod i at putte tobak i en maskine.

T8 nægtede sig skyldig.

T9 forklarede, at hans arbejde bestod i at reparere elektronik i maskerne.

T10 forklarede, at hans arbejde bestod i at stå ved pakkemaskinen.

T11 forklarede, at hans arbejde bestod i at pakke cigaretter i kasser.

T12 forklarede, at han kom til Danmark den 8. eller 9. februar 2021 og, at han på grund af karantæneregler havde siddet og ventet på, at han kunne begynde at arbejde som chauffør i det udenlandske transportfirma.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen og afviste deres forklaringer, som fandtes utroværdige. Retten lagde til grund, at de tiltalte i hvert fald anså det for overvejende sandsynligt, at der var tale om illegal cigaretproduktion og distribution. Det var ikke bestridt, at cigaretterne og tobakken ikke var afgiftsberigtiget, samt at der ikke forelå autorisation som oplagshaver. Retten fandt det i øvrigt bevist, at de tiltalte inden for de respektive gerningsperioder, havde handlet i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med hinanden, samt at de til dels havde handlet i forening med de i sagen dømte to personer, hvis sager blev behandlet særskilt, og andre ikke nærmere identificerede medgerningsmænd. De tiltalte frifandtes alle for den del af tiltalen, der angik besiddelse af 2.730 kg. tobaksspild, da det ikke med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at dette var afgiftspligtigt.

T1, T2, T5 og T6 idømtes hver 5 år og 6 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr. hver.

T3 idømtes 5 års fængsel samt en tillægsbøde på 127.000.000 kr.

T4 idømtes 5 års fængsel samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr.

T7, T8, T9, T10, T11 og T12 idømtes hver 4 år og 6 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr. hver.

Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på de tiltaltes roller, omfanget af cigaretproduktionen, som de var fundet skyldige i at have deltaget i, og størrelsen af de beløb, som de tiltalte hver især havde unddraget og forsøgt at unddrage statskassen.

Vedrørende tillægsbødernes udmåling bemærkede byretten, at der efter fast praksis udmåles en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, på et beløb svarende til halvdelen af unddragelsen for overtrædelser begået før den 1. januar 2020, samt at der udmåles en tillægsbøde på et beløb svarende til én gange unddragelsen for overtrædelser efter den 1. januar 2020. Ved forsøg udmåles efter praksis en tillægsbøde på halvdelen af unddragelsen for overtrædelser begået efter den 1. januar 2020. Retten henviste til A.C.3.5.1.2. i Den juridiske vejledning. Desuden henviste retten til Højesterets dom af 18. november 2002 (SKM2002.619.HR) vedrørende bødefastsættelse efter straffelovens § 50, stk. 2.

Retten fandt, at lovovertrædelsernes grovhed og det oplyste om de tiltaltes personlige og økonomiske forhold ikke gav grundlag for, at lempe tillægsbøden i forhold til de tiltalte, ligesom der heller ikke var grundlag for at fordele tillægsbøden forholdsmæssigt mellem de tiltalte.

En påstand om konfiskation af 420.000 kr., som T6 blev fundet i besiddelse af, blev taget til følge i medfør af straffelovens § 76a, stk. 1, jf. stk. 4, jf. stk. 5.

Reference(r)

Straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21

Straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3

Straffelovens § 76a, stk. 1, jf. stk. 4, jf. stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.2.1.13

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.5.2.1.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1 født den (red.fjernet.fødselsdato1),

T2 født den (red.fjernet.fødselsdato2),

T3 født den (red.fjernet.fødselsdato3),

T4 født den (red.fjernet.fødselsdato4).

T5 født den (red.fjernet.fødselsdato5),

T6 født den (red.fjernet.fødselsdato6),

T7 født den (red.fjernet.fødselsdato7),

T8 født den (red.fjernet.fødselsdato8),

T9 født den (red.fjernet.fødselsdato9),

T10 født den (red.fjernet.fødselsdato10),

T11 født den (red.fjernet.fødselsdato11) og

T12 født den (red.fjernet.fødselsdato12)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 4. marts 2022.

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 og T12 er tiltalt således:

1.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. stk. 3, jf. tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, samt § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, samt § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21, unddragelse af tobaksafgifter af særligt grov karakter og til dels forsøg herpå,

ved i perioden mellem december 2019 og den 2. marts 2021, med forsæt til at undgå betaling af tobaksafgifter af særligt grov karakter, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse delvist med de tiltalte T11, T7, T8, T9, T12, T10 og de i sagen dømte V1 og V2, hvis sager er behandlet særskilt, samt flere pt. uidentificerede medgerningsmænd, fra en professionelt indrettet (red.fjernet.fabriktype) på adressen Y1-adresse, at have:

- deltaget i fremstilling og videredistribution af ikke under 113.667.069 cigaretter, hvilke cigaretter ikke var afgiftsberigtigede, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

- været i besiddelse af 11.672.931 cigaretter og 7.795 kilo røgtobak, hvilke cigaretter og røgtobak ikke var afgiftsberigtiget, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, med henblik på videredistribution og med henblik på at fremstille yderligere 7.795.000 cigaretter til videredistribution, hvilket dog mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt, og

- været i besiddelse af 2.730 kilo cigaretspild, alt hvorved de tiltalte undlod at opgøre og betale tobaksafgifter og til dels forsøgte herpå, hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget i alt ikke under 238.671.232 kr. i afgifter,

2.

T7

T8

T9

T10

T11

T12

overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. stk. 3, jf. tobaksafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, samt § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, samt § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21, unddragelse af tobaksafgifter af særligt grov karakter og til dels forsøg herpå,

ved i perioden mellem den 8. november 2020 og den 2. marts 2021, med forsæt til at undgå betaling af tobaksafgifter, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med de tiltalte T6, T2, T4, T3, T1, T5 og de i sagen dømte V1 og V2, hvis sager er behandlet særskilt, samt flere pt. uidentificerede medgerningsmænd, fra en professionelt indrettet (red.fjernet.fabriktype) på adressen Y1-adresse, at have:

- deltaget i fremstilling og videredistribution af ikke under 33.360.000 cigaretter, hvilke cigaretter ikke var afgiftsberigtigede, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at

have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

- været i besiddelse af 11.672.931 cigaretter og 7.795 kilo røgtobak, hvilke cigaretter og røgtobak ikke var afgiftsberigtiget, og uden at der forelå autorisation som oplagshaver hos myndighederne, samt ved at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, med henblik på videredistribution og med henblik på at fremstille yderligere 7.795.000 cigaretter til videredistribution, hvilket dog mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt, og

- været i besiddelse af 2.730 kilo cigaretspild, alt hvorved de tiltalte undlod at opgøre og betale tobaksafgifter og til dels forsøgte herpå, hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget i alt ikke under 96.929.255 kr. i afgifter,

3.

(Udgået.)

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at T1, T2, T3, T4, T5 og T6 hver skal betale en tillægsbøde på 238.671.232 kr., samt at T7, T8, T9, T10, T11 og T12 hver skal betale en tillægsbøde på 90.050.167 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden nedlagt påstand om konfiskation af 420.000 kr. hos T6 i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2, subsidiært § 76 a, stk. 1.

I medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, har anklagemyndigheden endvidere nedlagt påstand om konfiskation af følgende effekter hos de tiltalte solidarisk:

diverse dokumenter vedrørende arbejdsgodkendelse for T3 og T2 med hensyn til det danske firma "G1-virksomhed" og det (red.fjernet.nationalitet.Y2) firma "G2-virksomhed" (koster nr. C3/1)

en blå mappe indeholdende en "mandatkontrakt" på flere af de (red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejdere (koster nr. C2/11)

en grøn mappe indeholdende diverse dokumenter vedrørende arbejdsgodkendelse for T7, T12, T10, T11, V1, T9 og T8 (koster nr. C2/12)

et (red.fjernet.nationalitet.Y2) dokument vedrørende arbejdsgodkendelse på flere af de

(red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejdere (koster nr. C2/13)

en sort og en hvid mappe indeholdende diverse dokumenter vedrørende arbejdsdokumentation for T1 (koster nr. C2/14 og C2/15) en grøn mappe indeholdende diverse dokumenter vedrørende arbejdsdokumentation for T2 (koster nr. C2/16) en nummerplade med navnet ...Q (koster nr. C1/6) en (red.fjernet.nationalitet.Y2) nummerplade med registreringsnummeret ...Q1 (koster nr. C1/8)

en lommebog med diverse optegnelser (koster nr. C1/9)

en sort attachemappe med diverse dokumenter, fragtbreve, ID og stempel (koster nr. C1/11) fragtbreve (koster nr. C1/12)

en kuvert med transportpapirer (koster nr. C1/7.2) et stempel "G3-virksomhed", Y4-adresse (koster nr. B4-A/34.10.1)

en lommebog og en lommekalender 2020 med regnskaber (koster nr. B4A/26.1 og B4-A/13)

to regnskaber (koster nr. B4-A/38 og B4-A/32) en kalender 2021 med regnskab (koster nr. B4-A/26.2) en notesblok med diverse underskrifter (koster nr. B4-B/4) diverse papirer vedrørende arbejdstilladelse hos firmaet G2-virksomhed for T11 og T10 (koster nr. A7/2 og A13/9.2).

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, samt § 24, nr. 2, og § 32, stk. 1, skal udvises med indrejseforbud for bestandig.

T3 har erkendt sig delvist skyldig. I øvrigt har de tiltalte nægtet sig skyldige.

T6 har nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation af 420.000 kr. I øvrigt har de tiltalte ikke haft bemærkninger til konfiskationspåstanden.

T10 og T12 har nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om udvisning. De øvrige tiltalte har ikke haft bemærkninger til udvisningspåstanden.

Sagens oplysninger

De tiltalte T3 og T8 har ikke ønsket at udtale sig i retten. Der er afgivet forklaring af de øvrige tiltalte. T1 og T11 har alene ønsket at besvare spørgsmål fra deres egen forsvarer, og bortset fra T5 og T6 har de øvrige tiltalte tilkendegivet, at de kun vil udtale sig om deres egne forhold.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V1, V2, politiassistent V11 og konsulent V12.

Der er i medfør af retsplejelovens § 871, stk. 4, blevet foretaget dokumentation af T3’s og T1’s forklaringer til politirapport den 2. marts 2021.

T1 har forklaret, at det er rigtigt, at han har arbejdet et sted, hvor der blev produceret cigaretter. Efter hans opfattelse var der tale om en lovlig produktion. Adspurgt, hvad han vurderede dette ud fra, har tiltalte forklaret, at der stod "G4-virksomhed" på pakkerne. Resten af teksten på cigaretpakkerne var (red.fjernet.nationalitet.Y5). Han kender ikke til (red.fjernet.nationalitet.Y5). Det var ikke noget aspekt, at det var ulovligt. Adspurgt om aflønningen har tiltalte forklaret, at han også arbejder i Y2-land som (red.fjernet.jobtype). Lønnen, som han fik udbetalt i Danmark, har måske været illegal. Adspurgt, hvad han forstår ved illegal, har tiltalte forklaret, at han tænker, at det var uden om skattemyndighederne. I Y2-land kører han bus. Forevist fil 11, side 2, en ansættelsesaftale, har tiltalte forklaret, at det er en ansættelsesaftale for et begrænset tidsrum. G5-virksomhed er et transportfirma. Det er en gammel aftale, der vedrører perioden fra den 5. februar 2017 til den 4. august 2017. I Y2-land er det sædvanligt at anvende tidsbegrænsede aftaler, og at aftalerne bliver forlænget. Han fik aftalen forlænget. Forevist samme fil, side 3, har tiltalte forklaret, at det er en skatteberegning for 2021. Forevist samme fil, side 4, og adspurgt, hvad der fremgår heraf, har tiltalte forklaret, at de 6.601,47 (red.fjernet.valuta) er hans basisindtægt. Hvis han havde haft flere timer, kunne han have tjent mere. Jobbet i Y2-land er hans hovedbeskæftigelse. Arbejdet i Danmark gav en ekstra indtægt. Han tog orlov fra sit arbejde i Y2-land for at arbejde i Danmark. Hans hovedbeskæftigelse på fabrikken var pålæsning og aflæsning. Det var ikke sådan, at (red.fjernet.nationalitet) var ledere. Adspurgt, om der var andre end ham, der havde eget værelse, har tiltalte forklaret, at hans værelse var to gange tre en halv meter, og det havde kun et enkelt vindue. Den celle, han sidder i nu, er større. Værelset, som T2 og T3 boede i, havde to vinduer. Adspurgt, om det var tilfældigt, at han havde eget værelse, har tiltalte forklaret, at han gik ind, tog værelset, og så var han dér. Det var et tilfælde. Hans løn afhang af, hvor mange pålæsninger og aflæsninger, der var. Det var én, der hedder JS, der ejede fabrikken. Ham bekendt boede JS i Y3-land og Y2-land. Der var ikke en daglig leder på fabrikken. JS gav tiltalte instruktioner via SMS. Fragtbrevene, der er blevet fundet, er nogle, som han har modtaget fra JS i Y2-land. Notesbøgerne, der er fundet på hans værelse, er hans. De sidste 10-15 år har han brugt en sådan kalender, hvor han har skrevet ting ned. Fabrikken var ikke hans hovedbeskæftigelse. Han reparerer (red.fjernet.genstand1) og (red.fjernet.genstand2). Det var en tilfældighed, at han kom til at arbejde på fabrikken. Kalenderen indeholder alle hans notater omkring renovering af (red.fjernet.genstand1) og (red.fjernet.genstand2). Adspurgt, om der var andre, der brugte hans værelse til at opbevare ting i, har tiltalte forklaret, at da han kom til ejendommen, var der mange ting i værelset, som ikke tilhørte ham. Der var f.eks. nøgler til bilerne. Adspurgt, om der også var nogen, der brugte hans værelse til at opbevare mobiltelefoner i, har tiltalte forklaret, at han opbevarede sine egne mobiltelefoner på værelset. Det drejer sig om hans private telefon, en arbejdstelefon, som han fik af JS, og hans private telefon, der var isat et dansk simkort. Han så måske på TV-overvågningen en enkelt gang. Det var et enkelt kamera med udsigt til gårdspladsen. Adspurgt, om andre har brugt TV-overvågningen, har tiltalte forklaret, at han går ud fra, at JS eller MR har gjort dette. Tiltalte har ikke udbetalt løn til nogen. Adspurgt, hvornår man begyndte at producere cigaretter på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ikke har så meget kendskab til dette. Han vil formode, at det var i efteråret 2020. Det har ikke haft hans interesse. Han er ikke blevet betalt ud fra hvor mange cigaretter, der blev produceret. Hans opgave har været pålæsning og aflæsning. Adspurgt, hvornår han begyndte på dette arbejde, har tiltalte forklaret, at det var i 2019 og 2020. Det har ikke kun været cigaretter. Det har også været byggematerialer og papkasser. Adspurgt, om han har haft byggeopgaver, har tiltalte forklaret, at han har jævnet terrænet. Han ved ikke, hvornår maskinerne blev installeret. Han ved heller ikke præcist, hvornår (red.fjernet.nationalitet.Y3) kom til adressen, men det har været omkring anden halvdel af 2020. Adspurgt, om det var på det tidspunkt, produktionen af cigaretter startede, har tiltalte forklaret, at det var en prøveproduktion. De første cigaretter, han har sørget for blev sendt af sted, blev produceret i efteråret 2020. Han var selv på ejendommen i kortere perioder. Han ved ikke, om (red.fjernet.nationalitet.Y3) var centrale for cigaretproduktionen. (red.fjernet.nationalitet.Y3) er ikke blevet tvunget til noget. Alle vidste, hvorfor de hver især var der, og hvad de skulle lave. Adspurgt, om maskinerne kørte i døgndrift, eller om der var perioder, hvor maskinerne stod stille, har tiltalte forklaret, at det ikke kunne lade sig gøre, at maskinerne kørte nonstop. Han har ikke været på fabrikken i hele perioden. Han er sikker på, at han var i Y2-land til jul og nytår. Maskinerne var slukket, når (red.fjernet.nationalitet.Y3) ikke var der. Adspurgt om den mængde på 250 mio. cigaretter, som politiet mener, at der er blevet produceret, har tiltalte forklaret, at hvis der skulle produceres så mange cigaretter, så skulle man producere nonstop i 7 måneder. Det er ikke noget, som han ved noget om, men noget, som han har kendskab til ud fra sagens oplysninger. Adspurgt om mængden af råtobak har tiltalte forklaret, at der skal 38 paller til et læs. Pallerne, der blev brugt til råtobak, er ikke EURpaller. Det er paller på 120x70 centimeter. Han kan ikke sige nøjagtigt, hvornår den første tobak kom, men det var i begyndelsen af 2020. Det var 38 paller med kartoner indeholdende 120 kilo tobak og tre kasser, eller i alt 360 kilo tobak, på hver palle, så der blev leveret 13.680 kilo. Den anden transport kom i begyndelsen af 2021. Også dér var der 38 paller, men der var 150 kilo tobak i kartonerne. Der blev derfor leveret 17.100 kilo tobak. Der er således blevet leveret i alt 30.790 kilo råtobak. Adspurgt hvor mange papkasser, det genererer, har tiltalte forklaret, at der var 114 kartoner pr. læs. Han har lavet en model af en karton som dem, der var tobak i. Politiet har talt forkert. En karton består af to dele, der går ind i hinanden. Inde i kartonen er der en plastikpose. Når man lægger kartonerne på paller, ser det ud, som om der er dobbelt så mange kartoner, end der faktisk har været. Adspurgt, om der er en årsag til, at kasserne er opbygget således, har tiltalte forklaret, at der står tre kartoner oven på hinanden på en palle. Han går ud fra, at kartonerne er lavet dobbelt, fordi de vejer 120 eller 150 kilo, så den nederste karton ikke bliver deformeret. Adspurgt, om der har været råtobak i alle papkasserne, har tiltalte forklaret, at der inde i nogle af kartonerne var mindre kartoner. Sådanne har han også læsset. Der var to forskellige slags kartoner, men når de er lagt ud på paller, ligner de hinanden. Der var også kasser med andre ting, som f.eks. cigaretfiltre. Der lå mange forskellige typer emballage. Der lå allerede tom emballage på ejendommen, da han kom dertil. Papkasserne var tomme. Der stod også to anhængere på gårdspladsen, som indeholdt tomme kasser. Han ved ikke, om der var kasser, hvor der var noget i. Han har ikke kun læsset cigaretter. Til at begynde med var det tomme kartoner. Han ved ikke hvorfor. Han var ansat. Måske var der tale om emballage, der skulle bruges et andet sted. Adspurgt, om han har indtryk af hvor mange paller, der skal være på en lastbil, for at transporten bliver stabil, har tiltalte forklaret, at han er sikker på, at chaufføren vil redegøre nærmere for dette. For at transporten bliver stabil, skal pallerne stå parvis to og to. Han har ikke været involveret i det efterfølgende salg og transport af cigaretter. Han havde ikke noget med cigaretterne at gøre. Han har kun lavet sine beregninger ud fra, hvad han har kunnet se i sagens dokumenter. Foreholdt, at der er to af de personer, der blev anholdt på ejendommen samtidig med ham, som har tilstået og fået dom, og adspurgt, om han har nogen idé om, hvorfor de har kunnet finde på at tilstå, har tiltalte forklaret, at det er svært at sige. Han ved ikke, hvordan han selv ville forholde sig til det, hvis hans familie blev bombarderet. Måske ville han også selv tilstå. Der har været enormt mange kartoner på loftet. De stammer måske fra den tidligere ejer af ejendommen. Kartonerne var af forskellig størrelse og skulle måske på genbrugspladsen.

T2 har forklaret, at det er rigtigt, at han blev anholdt på adressen Y6-adresse den 2. marts 2021. Hans arbejde bestod i at snitte tobak. Adspurgt, om det er rigtigt, at han blev anholdt i det samme værelse som T3, har tiltalte forklaret, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål om andre end sig selv.

Forevist fil 2, side 28, har tiltalte forklaret, at det var maskinen på fotoet øverst på siden, som han arbejdede ved. Adspurgt, hvordan tobakken så ud, inden den blev puttet i maskinen, har tiltalte forklaret, at tobakken var lidt snittet, men ikke så fint, som når den havde været i maskinen. Tobakken kom i papkasser. Forevist samme fil, side 37, har tiltalte forklaret, at det var papkasser, der lignede kassen på fotoet nederst på siden. Mængden af tobak i kasserne var forskellig. Det var ikke i alle papkasserne, der var grovsnittet tobak. I nogle kasser var der 100 kilo tobak. Der var kasser, hvor der stod 100 kilo på labelen. Adspurgt, hvad han gjorde med tobakken, når han havde snittet den, har tiltalte forklaret, at når kassen var tom, så gjorde han den flad og lagde den på en palle. Der var også papkasser, der var blevet stablet for at lave en skillevæg. Ud over at snitte tobak lavede tiltalte også forskelligt forefaldende arbejde. Han har ikke været med til at fyldte kasser med færdigproducerede cigaretter. Han har indimellem været med til at stille kasser med cigaretter på paller og putte krympefolie rundt om dem. Han har ikke haft nogen cheffunktioner. Adspurgt, om han har haft en chef, har tiltalte forklaret, at han har haft en arbejdstelefon. Hans overordnede kontaktede ham på telefonen. Han har ikke arbejdet sammen med den pågældende. Adspurgt, om han regnede med, at det, der foregik på ejendommen, var lovligt, har tiltalte forklaret, at den bekendt, som tilbød ham jobbet, på overbevisende måde forklarede ham, at det var lovligt, og at han ikke skulle være nervøs. Tiltalte vidste, at han udførte arbejde uden ansættelseskontrakt, og at firmaet ikke var registreret. Der var tale om et midlertidigt arbejde. Da cigaretterne var bestemt til eksport, var der ikke nogen skatter. Han spurgte ikke nærmere ind til det, fordi han havde en mistanke. Da han blev tilbudt arbejdet, spurgte han bare, hvad han skulle lave, og om alt var i orden. Han har ikke nogen anelse om, hvorfor fabrikken var placeret i Danmark, når det, der blev produceret, ikke skulle sælges her i landet. Adspurgt, hvornår han påbegyndte arbejdet, har tiltalte forklaret, at han kom til Danmark første gang i anden halvdel i 2018. Han kom hertil for at renovere noget på ejendommen. På dette tidspunkt var der ikke snak om produktion af cigaretter. Ejendommen var meget slidt og i dårlig stand. Tiltalte kom hertil for at hjælpe med at renovere bygningerne. Det var meningen, at bygningerne skulle bruges af et transportfirma, og at der skulle overnatte chauffører på ejendommen. Tiltalte var ikke alene om at renovere ejendommen. Adspurgt, hvornår det blev ændret til, at der skulle være en (red.fjernet.fabriktype), har tiltalte forklaret, at det er svært for ham at udtale sig om dette. Første gang, han så maskiner på ejendommen, var i anden halvdel af 2019. Maskinerne var ikke installeret. Det var på det tidspunkt, han fik tilbudt arbejdet med produktion af cigaretter. Foreholdt, at der er fundet en kvittering fra G6-virksomhed af 7. september 2018 vedrørende køb af en vaskemaskine, som hans navn står på, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han købte en vaskemaskine den første gang, han var på ejendommen. Han bemærkede, at der manglede nogle ting. Han nævnte, at hvis der skulle komme nogen for at renovere ejendommen, manglede der bl.a. en vaskemaskine og et køleskab. Forevist fil 2, side 1037, en kvittering, har tiltalte forklaret, at det, der er skrevet på kvitteringen med håndskrift, betyder "vaskemaskine" og "køleskab" på (red.fjernet.nationalitet.Y2). Det er rigtigt, at han har indkøbt nogle paller. Han påpegede, at hvis der skulle foregå produktion på ejendommen, så skulle tingene lægges på paller for at beskytte dem. Han husker ikke, hvornår han første gang købte paller. Han har købt paller 2-3 gange. Forevist samme fil, side 1021, en faktura af 18. februar 2021 fra G7-virksomhed, har tiltalte forklaret, at fakturaerne så sådan ud. Foreholdt, at G7-virksomhed har lavet en liste over pallekøb, og forevist samme fil, side 1378, har tiltalte forklaret, at det bare bekræfter, at han i andet halvår af 2019 fik at vide, at der skulle foregå produktion af en eller anden slags. Han fik på et tidspunkt at vide, at der var planlagt en ændring af, hvad det var for et firma, der skulle være på adressen. Foreholdt, at der på ejendommen er blevet fundet nogle kalendere, hvori der er noteret noget med håndskrift, og forevist samme fil, side 1025, har tiltalte forklaret, at han ikke kender noget til den pågældende kalender. Foreholdt samme fil, side 1026, hvor der er noteret "19-01-2020: Opstart 1 - Turnus", har tiltalte forklaret, at han som sagt ikke kender noget til kalenderen. Foreholdt samme side, hvor der er noteret "24-01-2020: (red.fjernet.kælenavn) kører", har tiltalte forklaret, at han ikke kender noget til det. "(red.fjernet.kælenavn) kører" siger ham ikke noget. Forevist samme fil, side 1072, et foto af en kalender, har tiltalte forklaret, at kalenderen absolut ikke siger ham noget. Forevist fil 2, side 875, har tiltalte forklaret, at telefonen på fotoet er hans. Forevist samme fil, side 878, og adspurgt, om der er tale om billeder af den "staldkarl", der blev fundet på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han tænker, at der kan være tale om et andet køretøj. Forevist samme fil, side 879, fotos, har tiltalte forklaret, at disse muligvis er fundet på telefonen. Det er en maskine, man kan løfte paller med. Der har været en sådan maskine på ejendommen. Han formoder, at instrumentbrættet, der ses på de to fotos på side 878, er fra en anden maskine. Maskinen i Y1-adresse var en G8-virksomhed. Forevist samme fil, side 879, to fotos, har tiltalte forklaret, at det er en maskine, som man kan bruge på en byggeplads. Der har helt sikkert ikke været cigaretproduktion på ejendommen den 18. januar 2019. Adspurgt, hvor mange gange han har været på ejendommen i Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at det er svært at sige, men det er måske 15 gange siden 2018. Man skal huske, at det fra starten var renoverings- og byggearbejde, han udførte på ejendommen. Han var der i korte perioder på måske en uge ad gangen. Han ved ikke, om der var perioder, hvor der var nogen på ejendommen, mens han selv var i Y2-land. Adspurgt, om det var den samme persongruppe, der var på ejendommen hver gang, har tiltalte bemærket, at han ikke vil svare på spørgsmålet. Adspurgt, hvor mange cigaretter han har været med til at producere, har tiltalte forklaret, at han tænker, at han har været med til at snitte 40 tons tobak eller deromkring. Adspurgt, om han har et bud på, hvor mange cigaretter det svarer til, har tiltalte forklaret, at der ifølge kyndige personer er 1 gram tobak i en cigaret. Man skal dog også huske at trække ødelagte cigaretter og affald fra. Adspurgt, hvordan han har regnet sig frem til, at det er 40 tons tobak, han har snittet, har tiltalte forklaret, at han tænker, det er den mængde. En papkasse indeholdt 100 kilo tobak. Hvis der var 400 papkasser, giver det 40 tons. Han ved ikke hvor mange cigaretter, der blev færdigproduceret pr. dag. Han tænker, at han på en dag snittede 1 ton tobak. Sagen er imidlertid, at han ikke arbejdede hver dag. Han har muligvis arbejdet omkring 40 dage i alt. Selv om han har været på stedet, har han ikke været beskæftiget med at snitte tobak hver dag. Han har bl.a. også været på indkøb og betalt regninger. Det at snitte tobak er et meget hårdt arbejde. Hvis han skulle gøre det selv, var det ikke muligt. Der er derfor også andre, der har snittet tobak. Han ønsker ikke at svare på hvor mange, der har snittet tobak. Adspurgt, hvor papkasserne kom fra, har tiltalte forklaret, at papkasserne, der lå på paller, var tomme. Dem, der har arbejdet med at snitte tobak, har lagt de tomme kasser på paller. Selve produktionen var bygget sådan op, at der var tre selvstændige grupper. Den ene gruppe snittede tobak, den anden gruppe producerede cigaretter, og den tredje gruppe pakkede cigaretterne. Adspurgt hvor mange, der deltog i arbejdet, har tiltalte forklaret, at produktionen ikke var flydende. Det var ikke sådan, at de skulle lave en vis mængde. Tiltalte havde også en arbejdstelefon, hvor han fik SMS-beskeder med spørgsmål om hvor mange kasser, der var klar. Disse beskeder har han svaret på. Politiet tog alle hans mobiltelefoner, herunder en helt ny (red.fjernet.mobilmærke), der var hans private telefon. Telefonen var ikke pakket ud. Den anden (red.fjernet.mobilmærke) mobiltelefon var hans arbejdstelefon. Derudover havde han en mobiltelefon af mærket (red.fjernet.mobilmærke1) og en laptop. De to mobiltelefoner, der lå i skuffen, var telefoner, som (red.fjernet.nationalitet.Y3) brugte til at ringe hjem på. Det var ikke hans mobiltelefoner, selv om de er blevet tilskrevet ham. Sammen med sin advokat har han gennemgået listen, og der mangler en telefon af mærket (red.fjernet.mobilmærke). Den er måske ikke kommet tilbage efter udlæsning. De tre grupper var normalt på ejendommen samtidigt. Til produktionen var der behov for de tre grupper. Det var ikke alle på adressen, der arbejdede med cigaretproduktion. Han nævnte dette, da han blev afhørt af politiet. Lastbilchaufføren boede i sin lastbil. Tiltalte ved ikke, hvor meget chaufføren har vidst om, hvad der foregik på ejendommen. T5 var ikke egnet til at arbejde. Adspurgt, om lastbilchaufføren kørte med cigaretter, har tiltalte forklaret, at man må stille dette spørgsmål til chaufføren. T5 må også selv svare på, hvad han har foretaget sig. Tiltalte ved ikke, hvad der videre skete med cigaretterne. Han fik at vide, at der ikke skulle betales afgifter, da cigaretterne var "G4-virksomhed". Der var ikke nogen chefer. Der var tale om tre uafhængige grupper. Der var ikke et hierarki. Det var et samarbejde. Det havde ikke nogen betydning, hvem der sov hvor i ejendommen. Det var tilfældigt. (red.fjernet.nationalitet) og (red.fjernet.nationalitet.Y3) kunne indbyrdes tale med hinanden på deres eget sprog. Det er ikke hans opfattelse, at (red.fjernet.nationalitet) havde bedre vilkår end (red.fjernet.nationalitet.Y3). Adspurgt, om han kan forklare den forskel mellem (red.fjernet.nationalitet) og (red.fjernet.nationalitet.Y3), at (red.fjernet.nationalitet) i modsætning til (red.fjernet.nationalitet.Y3) havde deres egne mobiltelefoner, har tiltalte forklaret, at (red.fjernet.nationalitet.Y3) var der af deres egen frie vilje. Der er ingen, der pålagde (red.fjernet.nationalitet.Y3) noget eller tog noget fra dem. Der er ingen, der har taget mobiltelefonerne fra (red.fjernet.nationalitet.Y3). (red.fjernet.nationalitet.Y3) har vidst på hvilke vilkår, de kom hertil for at arbejde. De lagde frivilligt deres mobiltelefoner i handskerummet. Tiltalte har været chauffør på minibussen. (red.fjernet.nationalitet) vidste ikke noget om, på hvilke vilkår (red.fjernet.nationalitet.Y3) kom herop. Det er rigtigt, at det var (red.fjernet.bilmærke), som tiltalte var chauffør på. Det var en 9-personers bus. Det er rigtigt, at han havde nøglen til minibussen, men minibussen var ikke hans. Der er også andre, der har været chauffør på minibussen. Tiltalte var chauffør flere gange. Han ønsker ikke at svare på, om der blev skiftet fra (red.fjernet.bilmærke) til en varebil. (red.fjernet.nationalitet.Y3) kom på de vilkår, som de nu engang kom på. Det er ikke tiltalte, der har bestemt vilkårene. Han ønsker ikke at udtale sig om de (red.fjernet.nationalitet.Y2) medtiltalte. Adspurgt, om han er medlem af en (red.fjernet.klubtype), har tiltalte forklaret, at han på nuværende tidspunkt ikke tror, at det er tilfældet. Som medlem har man nogle forpligtelser. Hvis man ikke betaler sit kontingent og deltager i møder, bliver medlemskabet slettet. Han har været medlem af en (red.fjernet.klubtype). Det er en ganske almindelig fanklub i Y2-land. Det er ikke som i Danmark, hvor man ser folk i læderjakker, der er voldelige. Det bedste vil være, hvis man henvender sig til klubben i Y2-land og hører nærmere om den. Adspurgt, om han føler en særlig forpligtelse eller loyalitet i forhold til klubben, har tiltalte forklaret, at det er en fælles passion. Forevist fil 2, side 715, en politirapport af 9. juni 2021, har tiltalte forklaret, at han godt kan se, at det er ham på fotoet. Forevist samme fil side 716, har tiltalte forklaret, at det er korrekt, at det også er ham på fotoet til venstre på midten af siden. Forevist samme fil, side 112, en politirapport af 22. marts 2021, har tiltalte om fotoet nederst til højre på siden forklaret, at han ikke ved, hvor klistermærket kommer fra. Det skulle hænges på postkassen. Han har først set T6 i retten. Han kunne gisne om, hvem T6 var, da han har betalt elregninger med dette navn. Han fik at vide, at ejendommen var lejet. Forevist fil 3, side 124, har tiltalte om foto nr. 45 og 46 forklaret, at han aldrig har arbejdet for G1-virksomhed. Han har ikke kørekort til lastbil. Han har nogle gange vist dokumentationen ved grænsen, men det var ikke altid, det var nødvendigt. Han er bekendt med, at man kan blive straffet med fængsel i 40 dage, hvis man viser falske dokumenter. Det er det, han ønsker at sige om dokumenterne. Adspurgt, om han gjorde sig nogen tanker om, hvorfor han ikke havde nogle papirer vedrørende (red.fjernet.fabriktype), hvis den var lovlig, har tiltalte forklaret, at han erkender, at han har arbejdet uden kontrakt og uden at betale skat. Det er imidlertid meget almindeligt at arbejde uden at have en kontrakt i Y2-land. Adspurgt, hvorfor han arbejdede i Danmark uden at have en kontrakt, har tiltalte forklaret, at det var for at tjene penge. Han blev tilbudt 1.000 (red.fjernet.valuta1) om ugen. Han vidste godt, at der var videoovervågning på ejendommen. Han har ikke været med til at sætte videoovervågningen op. Der var ikke noget usædvanligt i, at der var videoovervågning. Videoovervågningen var tilsluttet internettet, så man i ethvert hjørne af verden kunne se, om det f.eks. brændte. Han interesserer sig for teknologi, herunder (red.fjernet.aktiv). Han har appen (red.fjernet.app) på sin mobiltelefon. Han investerede i (red.fjernet.aktiv) én gang. Det var en langtidsinvestering. Han har nok sagt til politiet, at han ikke ville tale om det. (red.fjernet.aktiv)en har ikke noget med sagen at gøre. Han går ud fra, at han er den eneste af dem, der blev anholdt, som havde (red.fjernet.aktiv). Adspurgt, hvorfor han ikke bare fortalte om det til politiet, har tiltalte forklaret, at han tror, at han ikke havde en god dag. Han havde tabt lysten til at tale med politiet. Foreholdt fil 2, side 873, en politirapport, hvoraf det fremgår, at mobiltelefonen af mærket (red.fjernet.mobilmærke) var blevet nulstillet på undersøgelsestidspunktet, har tiltalte forklaret, at der var to simkort i telefonen. Han kan ikke huske numrene, men han tror, at det var et (red.fjernet.nationalitet.Y2) og et dansk simkort. Da han passerede grænsen, omstillede han telefonen til det danske simkort på grund af roaming. Han kan ikke præcis huske hvilken bil, han kørte i, da han kom hertil for at istandsætte ejendommen. De gange, han er kommet hertil for at deltage i cigaretproduktionen, er han altid kommet i minibussen. Han kan ikke huske hvor mange gange, han har været chauffør på minibussen, men det var ofte. Det skete, at der blev skiftet chauffør. Det var ikke ham, der bestemte, at passagererne skulle skifte fra minibussen til en varebil. Han har ikke været arbejdsgiver for nogen på ejendommen i Y1-adresse. Han har ikke skaffet arbejde til nogen eller været chef. Han har været almindelig arbejder. Han har ikke kørekort til lastbil. Det var en bekendt i Y2-land, som tilbød ham jobbet. Det kan godt passe, at han har kaldt den pågældende IN. Han kan ikke præcis huske, hvornår han mødte IN første gang. Det er vist 11 år siden. Han mødte IN til en familiefest hos sin bror. Adspurgt, hvordan han kom i kontakt med IN, har tiltalte forklaret, at det faktisk var IN, der henvendte sig til ham. Han kan ikke huske, hvornår det var. Adspurgt, hvad han lavede i Y2-land rent jobmæssigt, har tiltalte forklaret, at han ikke husker det præcist. Han tror, at han arbejdede med (red.fjernet.genstand1). På et tidspunkt etablerede han eget firma. Arbejdet i Danmark var ikke fast, men han kunne komme og arbejde, hvis han ville tjene nogle ekstra penge. Hans største erhvervsmæssige erfaring har han som (red.fjernet.uddannelse2). Han har arbejdet som (red.fjernet.uddannelse2) og tagdækker. Det blev ikke nævnt direkte, hvem han skulle arbejde for i Danmark, men i samtaler med IN kunne han fornemme, at det var én, der hedder ZM. Det var én, som IN arbejdede for. Tiltalte har aldrig mødt ZM personligt. Tiltalte taler (red.fjernet.nationalitet.Y2) og (red.fjernet.sprog). Han taler overhovedet ikke dansk. Adspurgt, hvordan han kommunikerede med de medtiltalte (red.fjernet.nationalitet.Y3), har tiltalte forklaret, at de talte sammen "face to face", når de arbejdede. Efter arbejdstid havde han ikke nogen kontakt med (red.fjernet.nationalitet.Y3). Han har ikke vidst, hvad der stod i papirerne fra G1-virksomhed. Adspurgt, hvad han troede, at papirerne viste, har tiltalte forklaret, at han vidste, hvad det var for en slags dokumenter, men han vidste ikke, hvad der stod i dem. Han vil i øvrigt ikke udtale sig om dokumenterne. Adspurgt om G9-virksomhed har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at der var smart-fjernsyn på ejendommen. Alle kunne logge på og få adgang til G9-virksomhed, hvis de havde koden. Der var en router på ejendommen. Koden stod på en seddel, der sad på routeren. Alle kunne se koden. Han ringede fra sin egen mobiltelefon, når han var i Danmark. Det har været dyrt, men han ringede ikke så ofte. Han brugte muligvis sin egen mobiltelefon til at koble på internettet med. Adspurgt, hvorfor han havde fire mobiltelefoner, har tiltalte forklaret, at han havde sin egen private mobiltelefon. Han havde også lånt en mobiltelefon af sin kæreste. Det skulle være en reservemobiltelefon, da han har tendens til at ødelægge ting. Derudover havde han en mobiltelefon af mærket (red.fjernet.mobilmærke1), hvor displayet var ødelagt, og endelig havde han arbejdstelefonen. Mobiltelefonen af mærket (red.fjernet.mobilmærke), som var pakket ind, var den mobiltelefon, han havde lånt af sin kæreste. Hun havde fået den på sin arbejdsplads, hvor de sælger elektronik. Adspurgt om forholdet mellem (red.fjernet.nationalitet) og (red.fjernet.nationalitet.Y3) har tiltalte forklaret, at de var gode kolleger. Der var ikke nogen diskrimination. Forholdet var ligeværdigt. (red.fjernet.nationalitet) forberedte aftensmad til alle på ejendommen, og (red.fjernet.nationalitet) og (red.fjernet.nationalitet.Y3) sad og spiste ved det samme bord. Når tiltalte foretog indkøb, kunne alle komme og sige, hvad de manglede, og tiltalte lavede en indkøbsliste. Han har aldrig tvunget nogen til noget som helst. De har været arbejdskolleger og arbejdede under de samme regler. (red.fjernet.nationalitet) udførte det dårligste og tungeste arbejde. Adspurgt, om han har givet instrukser til andre, har tiltalte forklaret, at han ikke har været en person, der skulle træffe beslutninger. Han har ikke været ansvarlig for at foretage indkøb, men da han kunne tale (red.fjernet.sprog), kunne han ordne mange ting. Han var ikke den eneste person, der kunne bevæge sig frit rundt, men han var den eneste, der kunne tale flydende (red.fjernet.sprog). Der var andre, der kunne tale andre sprog som f.eks. (red.fjernet.nationalitet.Y5) og (red.fjernet.nationalitet.Y7). Der er mange, der taler (red.fjernet.sprog) i Danmark, så det er nemt at begå sig på (red.fjernet.sprog) her i landet. Pengene til at købe ind for var penge, som firmaet sikrede til omkostninger. Når han købte noget, samlede han kvitteringerne sammen for at kunne bevise, hvad han brugte pengene til. Pengene lå på ejendommen. Adspurgt, om det var, fordi han kunne tale (red.fjernet.sprog), at han blev sendt i byen for at betale regninger og købe paller, har tiltalte forklaret, at det handlede om, at det var lettest og hurtigst, at han gjorde det, da han kunne sproget. Han betalte regningerne og pallerne med penge, der lå på ejendommen. Da han begyndte at arbejde på ejendommen, havde han ikke nogen erfaring med cigaretproduktion. Det er rigtigt, at der er to af de andre tiltalte, som han har set i fanklubben. Adspurgt, om det er T1 og T3, har tiltalte bemærket, at man må spørge dem selv. Foreholdt, at det ikke er nogen hemmelighed, da der ligger et billede med dem på sagen, har tiltalte forklaret, at han kan bekræfte, at han selv er på billedet, og at han var medlem af klubben. Det er som sagt en fanklub. Klubben har medlemmer, som har (red.fjernet.mærke) (red.fjernet.genstand2) som interesse. Det er en klub, hvor man laver alt muligt. Man holder fester og samler ind til velgørende formål. Man tager også initiativer til at hjælpe andre. Man skal ikke sammenligne en (red.fjernet.nationalitet.Y2) (red.fjernet.klubtype) med en dansk. Det er en almindelig fanklub, og der er ikke forskel mellem en sådan klub og f.eks. en skakklub. Man mødtes fast én gang om måneden, hvor man f.eks. aftalte køreture i området. Adspurgt, hvor mange klubber af den slags, der er i Y2-land, har tiltalte forklaret, at han aldrig har interesseret sig for dette. Der er ca. 40 mio. (red.fjernet.nationalitet), så der er rigtig mange klubber. På billedet kan man se, at det er en lille klub med ikke ret mange medlemmer. Det er svært at udtale sig om hvor mange klubber, der er i Y2-land. Der er mange klubber. Adspurgt, om politiet har spurgt ind til hans økonomiske forhold, har tiltalte forklaret, at politiet bare spurgte ham, hvor han bor, og hvad han laver. Han svarede, at han har et firma i Y2-land. Han kan ikke huske, om han blev spurgt, om han havde en større formue. Han har ikke en stor formue. Han har en firmabil og de maskiner, han har brug for i sin virksomhed. Foreholdt fil 2, side 2580, en tingbogsattest, hvoraf det fremgår, at ejendommen på Y1-adresse er blevet købt for en kontant købesum på 750.000 kr., samt at der ikke er nogen lån i ejendommen, og adspurgt, om han har haft et så stort beløb, eller om han har bidraget til at købe ejendommen, har tiltalte forklaret, at han aldrig har været i besiddelse af en så stor sum penge. Adspurgt, om han opholdt sig på ejendommen efter købet af en vaskemaskine og et køleskab i G6-virksomhed i september 2018, og til at ejendommen blev overtaget i september 2019, har tiltalte forklaret, at han bare udførte renoveringsarbejde på ejendommen. Han har ikke haft kendskab til, hvem der var ejer af ejendommen. Han ved ikke, om ejendommen var udlejet forud for, at den blev solgt. Han ved ikke, hvad maskiner til cigaretproduktion og generatorer koster. Han ved heller ikke, hvor maskinerne og generatorerne, der var på ejendommen, kommer fra, eller hvad det har kostet at transportere disse. Han har ikke bidraget økonomisk til at købe eller transportere maskinerne og generatorerne. Han ved heller ikke, hvad råtobak, plastfolie og papir til cigaretter koster. Han har hverken betalt eller bidraget økonomisk til køb eller transport af råvarer og materialer. Han har ikke haft så mange penge, som det koster at købe ejendommen, maskinerne, råvarerne og materialerne. Forevist fil 2, side 36, har tiltalte om fotoet øverst på siden forklaret, at der, som han har forklaret, blev opbygget en skillevæg rundt om maskinen, der snittede tobak, da det støvede meget. Skillevæggen blev stillet op, inden arbejdet blev påbegyndt. Papkasserne, der blev brugt til at opbygge skillevæggen med, dukkede op på næsten det samme tidspunkt, som der kom maskiner til produktionen. Der var ikke tobak i kasserne. Kasserne var tomme. Maskinen, som han stod ved, var ikke så svær at betjene. Han har erfaring fra sit arbejde som møbel(red.fjernet.uddannelse2). Der var kun fire knapper på maskinen. Man kunne muligvis have brugt en pastamaskine til at snitte tobakken med. Det var en meget simpel maskine. Den havde et transportbånd og knive, der snittede tobakken. Maskinerne og generatoren var meget brugte. Han tænker, at maskinen til at snitte tobak med var ældre end ham. Adspurgt, om man kunne fortsætte produktionen, hvis generatoren gik i stykker, har tiltalte forklaret, at man måske kunne bruge snittemaskinen. De andre maskiner kunne man ikke bruge, da de har et stort strømforbrug. Adspurgt, hvor tit generatoren eller de andre maskiner gik i stykker, har tiltalte forklaret, at der var en slags udvikling i dette, fra produktionen begyndte. I den sidste periode var der færre fejl og færre stop i produktionen. Selv om der var stop, kunne de alligevel arbejde. Hvis generatoren pludselig gik i stykker, bevirkede den pludselige standsning af maskinerne, at de også gik i stykker. Som regel opdagede man det først, når generatoren var blevet repareret. Man skulle starte maskinerne for at konstatere, om de var i orden. Forevist fil 2, side 1347, et foto, har tiltalte forklaret, at det ikke er hans håndskrift. Han ved ikke, hvad tavlen viser. Han har ikke haft noget med tavlen at gøre. Man vil ikke kunne finde hans fingeraftryk på den. En grafolog vil også kunne konstatere, at det ikke er hans håndskrift. Foreholdt, at der efter anklagemyndighedens opfattelse er fundet 2.089 kasser med råtobak på ejendommen, har tiltalte forklaret, at der ikke er blevet leveret så mange kasser. Han tænker, at der er nogen, der har begået en fejl, da man ikke har lagt mærke til, hvordan en kasse var opbygget. Selve kassen havde fire sider. Den bestod af to næsten lige store elementer, der blev skubbet ind i hinanden, så det ene element fungerede som låg. Man kan nemt lave fejl i regnestykket, hvis kasserne har været foldet ud og ligget på paller. De to elementer så ens ud, og der var kun en minimal størrelsesforskel. Tobakken i kasserne var presset og pakket i folie. Den type papkasser, som tobakken var pakket i, giver en stærk konstruktion, hvor man kan stable kasserne oven på hinanden, uden at de bliver bøjet eller bukket. Forevist samme fil, side 36, har tiltalte om fotoet øverst på siden forklaret, at det er sådan, kasserne så ud. På det ene element stod der "Top", og på det andet stod der "Bund". Teksten var trykt på elementerne. Konstruktionen af kasserne er noget, som han har talt med sin forsvarer om under arrestbesøg. Han har fortsat brev- og besøgskontrol. Forevist samme fil, side 11, har tiltalte om fotoet nederst på siden forklaret, at han ikke har lagt mærke til, at der stod "(red.fjernet.fremmedord)". Adspurgt, om han ved, hvad "(red.fjernet.fremmedord1)" og "(red.fjernet.fremmedord2)" betyder, har tiltalte forklaret, at tobakken vejer 120 kilo, og kassen vejer 15 kilo. Han husker ikke præcist hvor mange kasser, der indeholdt 120 kilo, og hvor mange der indeholdt 100 kilo tobak. Han har aldrig bestilt råtobak. Adspurgt, hvor lang tid han effektivt har stået og snittet tobak, har tiltalte forklaret, at han aldrig har lagt mærke til det. Det har ikke interesseret ham. Det tager lang tid at snitte et ton tobak. Han fik en fast løn på 1.000 (red.fjernet.valuta1) om ugen. Nogle uger arbejdede han tre dage, og andre uger arbejdede han fem dage. Der var dage, hvor der var pause, fordi maskinerne var i stykker. Adspurgt, hvor mange gange han har været i Danmark, har tiltalte forklaret, at han ikke husker det præcise antal, men han har ikke været her mere end seks gange. Der var en pause mellem den første og anden gang, han var i Danmark, på grund af coronanedlukning. Hvis han husker rigtigt, startede han med oplæring i at snitte tobak i februar 2020. Derefter opstod coronasituationen. Han rejste hjem, fordi han ikke kunne vurdere, hvordan det ville udvikle sig. Der var nogle måneders pause, inden han kom tilbage til ejendommen. Adspurgt, om han ved, om der allerede i december 2019 blev produceret cigaretter på ejendommen, har tiltalte forklaret, at fabrikken endnu ikke var klar på dette tidspunkt. Adspurgt, om det var fra den første dag, at alle maskinerne fungerede, eller om der var noget, der skulle stilles op, har tiltalte forklaret, at den første gang, han kom, var i starten af 2020. Han kan huske, at fabrikken ikke var helt klar til fuld produktion på dette tidspunkt. Han svarer kun for den maskine, som han selv betjente. Man begyndte med en prøveproduktion. I februar 2020 kom coronasituationen. Adspurgt, om det kan passe, at der blev produceret cigaretter i perioden fra den 19. til den 30. januar 2020, har tiltalte forklaret, at det var første gang, han kom til ejendommen for at arbejde. Han ved ikke, om man kan kalde det komplet. Det var ikke alt, der var klar. Der foregik en prøveproduktion. Adspurgt om perioden fra den 25. maj til den 22. juni 2020 har tiltalte forklaret, at han ikke kan bekræfte, at der blev produceret cigaretter i denne periode. Han kan ikke huske datoer. Hvis man kigger på hans private mobiltelefon, vil man kunne konstatere, hvornår han har passeret den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse. Adspurgt, om det godt kan passe, at det var i slutningen af maj, at han kom til ejendommen anden gang, har tiltalte forklaret, at det muligvis var på dette tidspunkt. Han vil dog understrege, at det stadigvæk var en prøveproduktion, der foregik, da han kom til ejendommen anden gang. Adspurgt om perioden fra den 6. juli til den 16. juli 2020 har tiltalte bemærket, at han ikke er i stand til at bekræfte datoerne. Han tænker, at han har været på ejendommen seks gange. Det er svært for ham at huske, hvor mange gange han er kørt over grænsen. Han er kommet til Danmark flere gange. Perioderne kan han ikke huske i dag. Det er muligt, at han har været på ejendommen i perioderne fra den 22. september til den 10. oktober 2020 og fra den 8. november til den 13. december 2020. Han har helt sikkert været der i perioden fra den 12. februar til den 2. marts 2021, hvor han blev anholdt. Det kan godt være, at han var der i 19 dage. Forevist fil 2, side 16, har tiltalte om foto nr. 14 og 15 forklaret, at han allerede, da han blev afhørt af politiet, nævnte, at det ikke var alle kasserne, der var cigaretter i. Der var kasser, som indeholdt tomme papkasser, men de var pakket på samme måde som de kasser, der var cigaretter i. Det skete, at generatoren gik i stykker flere gange på en dag. Det havde indflydelse på de andre maskiner. Det er vanskeligt for ham at huske, hvor mange maskinfejl der var. Hvis der var én eller to store fejl, ville han kunne huske det, men der var hele tiden små fejl. Det er rigtigt, at det ikke er ham, der ejer fabrikken. Han kan ikke svare på, i hvilket land ejeren befandt sig. Han kendte ikke den pågældende. Ud fra efterforskningen har han fået kendskab til, at ejeren af ejendommen er T6. Tiltalte deltog i produktionen af cigaretter i starten af 2020. De første gange, han kom for at arbejde, var der tale om en prøveproduktion. Selv i den sidste periode var der ikke en rigtig produktion. Der var hele tiden noget, der gik i stykker, så der var produktionsstop. Fabrikken nåede aldrig op på fuld produktionskapacitet. En mængde på 1 gram tobak pr. cigaret er ikke hans viden. Det er noget, der har stået i en politirapport. Man kunne se i lokalet, at der var en masse spildte materialer. Det var bl.a. affald fra tobak, ødelagte cigaretter og cigaretter, der ikke var blevet helt fyldt. Adspurgt, om han havde indtryk af hvor meget tobak, der blev spildt, har tiltalte forklaret, at der var tale om relativt store mængder. Han ved ikke, hvad der havde været i de tomme papkasser, der blev fundet på ejendommen. Kasserne, der var stillet op rundt om maskinen, var tomme. Der var 50-60 kasser. Det er svært for ham at udtale sig om, hvorvidt der havde været tobak i alle de tomme papkasser, der blev fundet på ejendommen. Det var ikke alle kasserne, der var labels på. Nogle af kasserne havde der været tobak i, men det var ikke så mange kasser, som det fremgår af politirapporterne. Når han gik på arbejde, stillede han sig ved den maskine, han betjente. Han så de andre maskiner, når han gik hen til sin egen maskine. Adspurgt, om han kunne konstatere, om der var mere end én af hver slags maskine, har tiltalte forklaret, at der var to store maskiner. Den ene producerede cigaretter, og den anden pakkede cigaretter. Den pakkemaskine, som T10 har forklaret, at han stod ved, var den eneste pakkemaskine. Adspurgt, om han har set papirer omkring mængder, skat eller stempler, har tiltalte forklaret, at han ikke har set sådanne ligge ved tobakssnitteren. Han har ingen anelse om, hvordan sådanne dokumenter ser ud. Det skete, at spildtobak og andet affald blev blandet sammen. Forevist fil 4, side 46, har tiltalte om de to fotos til venstre forklaret, at det var sådan, en kasse affald så ud. Han tænker, at kassen indeholder en blanding af tobaksaffald og andet affald. Om fotoet til højre på siden har tiltalte forklaret, at det kunne være en sådan papkasse, som affaldet blev smidt i. Adspurgt, om han har nogen idé om, hvad der skete med affaldet, har tiltalte forklaret, at spildet blev stående på ejendommen. Adspurgt, om det kan have stået et sted, hvor det har tiltrukket fugt, har tiltalte forklaret, at det næsten helt sikkert blev fugtigt. Det stod et sted, hvor der var fugtigt, og taget var utæt. Adspurgt, om han ved, hvor tobakken kommer fra, har tiltalte forklaret, at han ikke har nogen anelse om dette. Han tror, at han én gang har set en label, hvorpå der stod "Y8-land". Han har ikke set papkasser, som der var mere end 120 kilo råtobak i. Foreholdt fil 2, side 1123, en politirapport af 8. marts 2021, har tiltalte forklaret, at han ikke har set det pågældende fragtbrev. Foreholdt samme fil, side 1125, har tiltalte forklaret, at han heller ikke har set pakkelisten. Han har ikke set kasser med 150 kilo tobak i under sit arbejde på ejendommen. Det var svært for ham at håndtere en kasse med 120 kilo. Han tror, at ZM hedder ZM til fornavn. Forevist fil 8, side 31, et foto fra sektor 2, har tiltalte forklaret, at han tænker, at det er støv fra udsugningen, der ses til højre for pallen midt i billedet. Det må være tobaksstøv.

T4 har forklaret, at lastbilen (red.fjernet.lastbilnr.) af mærket G10-virksomhed var en firmabil. Det er kun ham, der har kørt i lastbilen. Hans kælenavn er "...Q". Dette kælenavn blev brugt, når de andre chauffører henvendte sig til ham over radioen. Det er rigtigt, at han sov i lastbilen, da han blev anholdt af politiet den 2. marts 2021. Det er også rigtigt, at der har været tilkoblet forskellige trailere på lastbilen. Adspurgt om traileren (red.fjernet.trailernr.) af mærket G11-virksomhed har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han ofte kørte med denne trailer. Foreholdt, at man under ransagningen af den pågældende trailer konstaterede, at der var en GPS-tracker monteret i den, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt. Da han reparerede lygterne, så han, at der var monteret en sådan. Det er ikke ham, der har monteret GPS-trackeren i traileren. Han tog GPS-trackeren af og satte den på igen. Han var rigtig glad for, at der var en sådan monteret i traileren. Hans kammerat døde i sin lastbil, og der gik tre dage, inden han blev fundet. Han ved ikke, hvem der har monteret GPS-trackeren i traileren. Hans arbejdsgiver var firmaet, der hedder G12-virksomhed. Om sin tilknytning til Y1-adresse har tiltalte forklaret, at han kom med nogle læs, som han fik besked på at transportere til adressen. Han parkerede på adressen. Normalt var han ansat i G12-virksomhed, men han blev uddelegeret til at arbejde for et andet firma. Adspurgt, hvad han transporterede til adressen på Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at det drejede sig om forskellige varer. Det var f.eks. (red.fjernet.varetyper). For det meste var det papkasser. Papkasserne var pakket ind. Han tror, at de var tomme. Adspurgt, om han har transporteret materialer til brug for cigaretproduktion til ejendommen og hentet færdigproducerede cigaretter derfra, har tiltalte forklaret, at han ikke deltog i produktionen af cigaretter. Han transporterede bare nogle papkasser. Han har hentet papkasser i Y9-land. Der var tobak i de kasser, han hentede dér, og det var han klar over. Han var derimod ikke klar over, at der blev produceret cigaretter på adressen i Y1-adresse. For ham var det kun en transportopgave. Adspurgt, om han også transporterede noget fra adressen i Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han transporterede papkasser derfra. Det var emballage. Han ved ikke, om papkasserne var tomme. Adspurgt, om det var de samme kasser, han havde kørt til ejendommen, som han også transporterede derfra igen, har tiltalte forklaret, at nogle af kasserne lignede dem, som han havde kørt til ejendommen. Han tænkte dog ikke, at det var de samme kasser. Han husker ikke præcist, hvornår han begyndte at køre til adressen i Y1-adresse. Han tror, at det måske var i 2018. Adspurgt, om det er de samme ting, han har kørt med hele tiden, har tiltalte forklaret, at han kørte med kartoner med papkasser. Dette har han gjort helt tilbage fra 2018. Han kørte også til alle mulige andre lande. Opgaverne har igennem tiden været de samme i relation til ejendommen på Y1-adresse. Han har deltaget i arbejdet med at læsse af og på lastbilen. Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt der er andre lastbiler, der også har kørt til og fra ejendommen. Han ved det ikke. Han har ikke set andre lastbiler, men der holdt en hænger på ejendommen, som han ikke var kommet med. Han vidste ikke, at der var cigaretter i de læs, han kørte fra ejendommen i Y1-adresse. Adspurgt, om han har været inde i ejendommen, har tiltalte forklaret, at han kun fik lov til at komme til den grønne lagerbygning. Forevist fil 2, side 107, et oversigtsfoto, har tiltalte forklaret, at han har været inde i bygningen, der er markeret med grønt, men han kunne kun gå halvt ind i bygningen. Han har også været inde i bygningen, der er markeret med blåt. Nogle gange kunne han også benytte et lille værksted. Inde i den grønne bygning var der en hel masse papkasser, der var pakket ind. Han så ikke snittemaskinen. Adspurgt, om der lugtede af tobak inde i bygningen, har tiltalte forklaret, at der var mange forskellige lugte derinde. Han har hverken bemærket tobaksstøv, eller at det lugtede af tobak. Der var kun støv. Adspurgt, om der har været andre mennesker på adressen, når han selv har været der, har tiltalte forklaret, at der kun var de andre (red.fjernet.nationalitet), der er medtiltalt i sagen. Han så dem ikke i begyndelsen, da han begyndte at køre til adressen. Han husker ikke, hvornår han begyndte at se dem. Det kan have været i 2019 eller 2020. Adspurgt hvem, der var der i starten, har tiltalte forklaret, at det var en ung mand på 20-25 år. Han ved ikke, hvem den unge mand var, men det var en (red.fjernet.nationalitet), for den pågældende talte (red.fjernet.nationalitet.Y2). Han har ikke tal på hvor mange gange, han har været på adressen. Han kom måske på ejendommen 2-3 gange om måneden.

Foreholdt, at politiet har foretaget ransagning af en mobiltelefon, der blev fundet i lastbilen, hvorpå der er sikret nogle lokaliseringsdata, og foreholdt fil 2, side 969, et oversigtsfoto af placeringshistorikken fra december 2019 til marts 2021, samt side 970 og side 973, placeringshistorik for den 22. december 2019 og den 2. marts 2021, har tiltalte forklaret, at man godt kan stole på registreringerne. Han blev lejet af firmaet og stod til rådighed for det. Adspurgt, om det var alle de (red.fjernet.nationalitet.Y2) medtiltalte, han lærte at kende i Danmark, har tiltalte forklaret, at han ikke på noget tidspunkt har set T6 her i landet. Adspurgt, om han har set de andre medtiltalte på ejendommen i Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han kun ønsker at udtale sig om sig selv. Han har talt med de andre, der var på ejendommen, men de har ikke talt om, hvad de andre lavede. Adspurgt, om han har set T3 på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han først har set den pågældende senere. Han husker det ikke nærmere i dag. Adspurgt, om han har set T5 på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ikke ønsker at udtale sig om, fra hvilket tidspunkt han har set den pågældende. Han vidste godt, at der var videoovervågning på ejendommen, og han var faktisk meget tilfreds med, at der var dette. Da han så, at der var en monitor inde på adressen, tænkte han, at det var et sikkert sted. Han ved ikke hvem, der har installeret videoovervågningen. På et tidspunkt blev han bedt om at hjælpe med at skrue et kamera op, fordi batteriet skulle udskiftes. Foreholdt fil 2, side 855, en politirapport af 16. august 2021, 4. linje fra neden, til side 856, 3. linje fra neden, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at det er ham på fotoet på side 856. Han ved ikke, hvem det var, han talte med. Han husker det ikke. Han kendte muligvis T1’s fornavn. Det kan godt være, at han har sagt T1. Forevist videosekvens nr. 121022, der er tidsangivet den 9. november 2020 kl. 13.10, og adspurgt, om det er T1, han nævner i videosekvensen, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt. Bygningen, som han gik ind i, er den, der er markeret med grønt på oversigtsfotoet i fil 2, side 107. Forevist videosekvens nr. 121022, der er tidsangivet den 9. november 2020 kl. 13.14, sammenholdt med fil 2, side 857, en politirapport af 16. august 2021, 1.-3. linje fra neden, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har set T3 på ejendommen. Han vidste ikke, hvad den pågældende hed. Han havde ikke en nøgle til ejendommen. Adspurgt, hvordan han så ville kunne låse af, har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske det. Han kunne måske låse manuelt af. Adspurgt, om han lagde mærke til, at der lå nogle bøtter, og om han tænkte, at der foregik en eller anden form for produktion på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ikke ved dette. Han har ikke kendskab til sådan nogle ting. Han er kun chauffør. Foreholdt, at det fremgår af lokaliseringsdata fra (red.fjernet.platform), at han flere gange har været i Y10-by, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt. Foreholdt, at der er fundet et billede på hans mobiltelefon, hvoraf det fremgår, at lastbilen har holdt på de (red.fjernet.nationalitet.Y11) vidner, V7 og V8', ejendom i Y10-by, har tiltalte forklaret, at det er ham, der har taget billedet. Han holdt der, fordi han fik at vide, at der var et lager på adressen i Y11-land. Der kom papkasser ind på lageret. Det var også de kasser, han transporterede fra ejendommen i Y1-adresse, der kom ind på lageret. Der var derudover noget træhegn på lageret. Hegnet var ikke noget, som han havde kørt ned til lageret. Han hentede hegnet på lageret og kørte det væk. Han kørte ikke hegnet op til ejendommen på Y1-adresse. Det, som han hentede på ejendommen i Y1-adresse, blev ikke kun kørt til lageret i Y10-by. Det blev også kørt til andre steder i Y11-land. Han husker ikke, hvornår han begyndte at køre til lageret i Y10-by. Han husker ikke, om han begyndte at komme på lageret i Y10-by i 2018. Forevist fil 2, side 919, har tiltalte forklaret, at det godt kan passe, at han tog dette foto den 10. maj 2019. Det var ham selv, der stod for at læsse papkasserne af lastbilen og ind på lageret i Y10-by. Han vidste ikke, hvad der var i papkasserne. Han læssede bare pallerne med papkasser af. Hvordan skulle han vide, at der var cigaretter i kasserne? Det er rigtigt, at han har overnattet i lastbilen på adressen i Y10-by. Adspurgt, om han så T6 på adressen, har tiltalte forklaret, at han kun ønsker at besvare spørgsmål om sig selv. Foreholdt, at et af de (red.fjernet.nationalitet.Y11) vidner har forklaret, at han har set chaufføren tale med T6, har tiltalte forklaret, at han ikke kan afvise, at det er tilfældet. Foreholdt, at det fremgår af (red.fjernet.platform), at lastbilen flere gange har været i byen Y12-by i Y9-land, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt. Det var dér, han hentede tobak, som han kørte til ejendommen på Y1-adresse. Det stod på kasserne, at der var tobak i dem. Han har ikke været klar over, at det var færdigproducerede cigaretter, der blev læsset på lastbilen på ejendommen i Y1-adresse. Han har ikke set cigaretter af mærket (red.fjernet.mærke1), før han blev anholdt af politiet. Forevist fil 2, side 716-717, og adspurgt, om han kender noget til (red.fjernet.klubtype), har tiltalte forklaret, at han kun kender klubben fra det, der er blevet forklaret herom i retten. Han er ikke medlem af klubben, og han kendte ikke til den, før han blev anholdt. Han har ikke kørekort til motorcykel. Adspurgt, om han selv er vild med (red.fjernet.genstand2), har tiltalte forklaret, at han er ligesom andre chauffører. Forevist samme fil, side 965, har tiltalte forklaret, at det er ham på fotoet nederst til venstre. Det er ikke hans motorcykel. Fotoet blev taget for at drille hans kæreste. Det er også ham på fotoet til højre. Det er ikke sådan, at han er fan af (red.fjernet.mærke). T-shirten, der ses på fotoet i midten, er bare er en T-shirt. Han ved ikke, om den har relation til (red.fjernet.klubtype). Han taler ikke (red.fjernet.sprog). Han fik T-shirten som gave. Foreholdt, at (red.fjernet.klubtype) hedder "(red.fjernet.klubnavn)", og at der på trykket på T-shirten står "(red.fjernet.klubnavn) [...]", har tiltalte forklaret, at han ikke ved, om T-shirten har relation til klubben. Adspurgt, om han blev gode venner med de (red.fjernet.nationalitet), der var på ejendommen, har tiltalte forklaret, at de blev bekendte. Adspurgt, om han deltog i at spise med de andre og i øvrigt deltog i dagliglivet i stuehuset, har tiltalte forklaret, at han gik på toilet og i bad i huset, ligesom han drak kaffe derinde. Nogle gange bød "d'herrer" ham på aftensmad, men normalt opholdt han sig i lastbilens førerhus. Aftensmaden blev ikke spist sammen med (red.fjernet.nationalitet.Y3). Han har ikke set andre end (red.fjernet.nationalitet) i huset. Han har ikke set, at de har spist sammen med (red.fjernet.nationalitet.Y3). Tiltalte fik sin mad udleveret gennem vinduet. Adspurgt, om han og de andre (red.fjernet.nationalitet) har lånt ting af hinanden og f.eks. brugt hinandens mobiltelefoner eller tablets, har tiltalte forklaret, at de ikke har gjort noget sådant. Han kunne ikke koden til andres elektroniske genstande. De talte ikke om, at de skulle have en fælles kode til disse. Foreholdt fil 2, side 60-61, en ransagningsrapport af 3. marts 2021, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at koster C1/1-C1/4 lå i førerhuset. Den sidstnævnte mobiltelefon, koster C1/4, var ikke hans. Det var en firmatelefon. Foreholdt samme fil, side 808-809, en politirapport af 2. juni 2021, hvoraf det fremgår, at der i stuehuset blev fundet en tablet med den samme kode, "(red.fjernet.kode)", som koden til mobiltelefonen i koster C1/4, har tiltalte forklaret, at han ikke var bekendt med dette. Foreholdt samme fil, side 997, en politirapport af 14. juni 2021, hvoraf det fremgår, at der i et værelse i stueetagen blev fundet en bærbar computer af mærket G13-virksomhed, hvorpå der var en mappe med passwords, og at det samme password sås at blive anvendt til G9-virksomhed, har tiltalte forklaret, at han ikke har brugt den pågældende computer. Han brugte kun sine egne ting. Han havde mulighed for at anvende internet, så han kunne se film, når han holdt i lastbilen. Han kan ikke huske hvem af de (red.fjernet.nationalitet.Y2) tiltalte, han spurgte om hjælp til at installere internet. Det var forskelligt, om papkasserne, som han kørte med, var samlede. Nogle gange var kasserne flade, og andre gange stod de på paller. Til ejendommen i Y1-adresse kom han med paller med papkasser direkte fra grossisten. Disse papkasser var flade kasser, der var stablet oven på hinanden. Det var hele tiden et lige antal paller, der var læsset på traileren.

Det er meget nemmere at sikre læsset, når antallet af paller er lige. Forevist fil 2, side 952, fotoet øverst på siden, og adspurgt, hvem der gav ham fragtbrevet, har tiltalte forklaret, at der kom en kurer til hans adresse i Y2-land. Han kan ikke huske, hvornår han første gang så minibussen og varebilen på ejendommen i Y1-adresse. Han ved ikke, om det var tilbage i maj 2020. Han er ikke sikker på tidspunktet. Foreholdt, at der på et værelse, der blev beboet af T1, bl.a. er blevet fundet nogle kalendere, hvori der flere steder står "...Q", har tiltalte forklaret, at han ikke ved, om det er ham, der er refereret til. Han skyldte ikke T1 nogen penge. Han kan ikke huske, om han har kørt flade, stablede papkasser fra ejendommen på Y1-adressevej. Han begyndte at arbejde for G12-virksomhed i 2017. Han arbejdede som lastbilchauffør. Han fik en fast løn, der til at begynde med blev indsat på hans (red.fjernet.nationalitet.Y2) bankkonto. Efterfølgende skulle han lave en konto i Y13-land, som lønnen blev sat ind på. Han har ikke fået løn udbetalt kontant. Han har aldrig modtaget løn eller andre betalinger fra personer i Danmark. Adspurgt, hvordan han fik besked om, hvor han skulle køre hen, har tiltalte forklaret, at han enten fik besked pr. telefon eller SMS. Han husker det ikke. Det var disponenten, der ringede til ham. Disponenten hedder OM, og det var disponenten, der gav ham besked om, hvor han skulle køre hen. Tiltalte kørte til Y11-land, Y9-land og Danmark. Han var næsten i kontakt med disponenten hver dag. Disponenten er ikke en person, som han har mødt fysisk. Ud over Y11-land, Y9-land og Danmark, kørte han også til adresser i Y14-land, Y7-land, Y2-land, Y15-land og Y16-land. Dette gjorde han helt tilbage fra, at han blev ansat i 2017. Der kunne være 34 paller på traileren, men normalt læssede man kun 32. Når man læsser paller, kan de stikke lidt ud på hver side, så for at være sikker på, at der er plads, og at man kan spænde dem godt fast, læsser man kun 32 paller. Det er rigtigt, at han har kørt med byggematerialer. Han ved ikke hvilke materialer, det var. Byggematerialerne var pakket i sække. Pallerne, som han kørte med, var pakket ind i plastic. Han har ikke været med til at pakke noget af det, han skulle transportere, ind i plastic. Han har ikke haft noget kendskab til, hvad der var i kasserne. Som chauffør må man ikke åbne det gods, man transporterer. Man skal sikre, at godset ikke bliver ødelagt. Han gætter på, at han begyndte at køre til adressen på Y1-adresse i 2018, men han er ikke sikker på årstallet. Han er ikke så god til datoer, og det kan lige så godt have været i 2019 eller 2020, at han begyndte at køre dertil. Han husker ikke i dag, hvornår han var i Y11-land første gang. Foreholdt fil 2, side 919, har tiltalte forklaret, at han godt kan huske, at han tog et foto af lastbilen. Han husker ikke datoen. Han havde pudset lastbilen og gjort den ren, og han sendte fotoet til sin chef. Han ved ikke, hvem der ejede lagerbygningen i Y11-land. Han kan ikke huske, hvornår han var i Y9-land første gang. Det er over fire år siden. Foreholdt, at der i sagen ligger en registrering, hvoraf det fremgår, at han har været der i maj 2020, har tiltalte forklaret, at han ikke er sikker på det. Han husker det ikke. Det var tobak, som han hentede i Y9-land. Det var det samme sted i Y9-land, han kom hver gang. Han har hverken betalt penge eller modtaget betaling i forbindelse med, at han hentede tobak i Y9-land. Han har heller ikke betalt penge eller modtaget betaling i Y11-land. Telefonen med koden "(red.fjernet.kode)", der blev fundet i lastbilen, var som sagt en firmatelefon. Han modtog telefonen med kurer på sin hjemadresse i Y2-land. Han har ikke fået noget elektronisk udstyr udleveret i Danmark. Det er rigtigt, at han fik fragtbrevene udleveret med kurer på sin hjemadresse i Y2-land. Det fik han nogle gange. Han har ikke fået fragtbreve udleveret i Danmark. Adspurgt, hvordan han tjekkede fragtbrevene, har tiltalte forklaret, at han tjekkede navne, vægt og antal. Han modtog altid fragtbrevene med kurer. I begyndelsen var det som sagt på hans hjemadresse i Y2-land. Senere mødte han kureren på en tankstation i Y17-by, der ligger på grænsen mellem Y2-land og Y7-land. Adspurgt, om han selv har udfyldt fragtbreve, har tiltalte forklaret, at når han kørte fra Y11-land, skrev han antallet af returpaller, som han havde med tilbage til adressen på Y1-adresse, på fragtbrevet. I lastbilens førerhus var der to sovepladser. Det er måske sket et par gange, at han var inde i stuehuset for spise. For det meste spiste han i førerhuset. Forevist fil 2, side 125, to fotos øverst på siden, har tiltalte forklaret, at det viser paller, der er blevet læsset på hans trailer. Adspurgt om de inderste paller har tiltalte forklaret, at det er svært at se, hvad det er, men man kan godt se, at der er forskel. Forevist samme fil, side 127, to fotos, har tiltalte forklaret, det nok er, fordi der var labels som de pågældende på godset, at han mener, at han nogle gange kørte med tom emballage. Varerne fra ejendommen på Y1-adresse blev ikke altid kørt til Y10-by. Det, der blev kørt til Y10-by, adskilte sig ikke i det ydre fra det, som han kørte andre steder hen. Det, han kørte fra ejendommen på Y1-adresse, kørte han altid ud af landet. Adspurgt, om han kan huske, om han har transporteret en eller to generatorer til ejendommen på Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han i hvert fald har transporteret én generator dertil. Han kan ikke huske, om han har haft to med dertil. Han kan huske en (red.fjernet.farve) og (red.fjernet.farve1) generator. Han er sikker på, at han har transporteret én generator til ejendommen, fordi gulvet i lastbilen blev ødelagt. Han kan ikke huske, hvornår transporten fandt sted. Han husker ikke, om det f.eks. var i 2017, 2020 eller 2021. Forevist fil 2, side 58, to fotos, har tiltalte forklaret, at han kom med den røde "(red.fjernet.kælenavn)". Han husker ikke, hvornår han kom med maskinen. Forevist samme fil, side 965, har tiltalte om fotoet i midten nederst på siden forklaret, at han har fået den pågældende T-shirt. Det er ikke én, som han selv har købt. Han kan ikke huske, om han fik T-shirten af én i ejendommen på Y1-adresse. Han har spist med inde i stuehuset. Han kan ikke huske hvor mange gange. Adspurgt, om det drejer sig om en, fem eller hundrede gange, har tiltalte forklaret, at han ikke husker det. Det er måske sket fem gange. Det er svært for ham at beskrive, hvor mange gange det har været. Adspurgt, hvor mange af de medtiltalte (red.fjernet.nationalitet), der har været inde at spise, har tiltalte forklaret, at det måske drejer sig om to eller tre. Det var meget forskelligt. Der var ikke faste spisetider. Nogle gange, hvis de havde spist, sad de der, mens tiltalte spiste. Andre gange spiste de sammen. Adspurgt, om han har set T5 på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han kun har set den pågældende gennem vinduet. Han har set T5, når han ankom til ejendommen. Det var ikke hver gang, tiltalte ankom, at han så ham. Adspurgt, om det var mere reglen end undtagelsen, at T5 sad i vinduet, har tiltalte forklaret, at det var tilfældigt, om han var der. Han er usikker på, hvornår han sidst så den pågældende i ejendommen på Y1-adresse. Han har ikke set T5 uden for stuehuset. Firmaet, som tiltalte var ansat i, er (red.fjernet.nationalitet.Y13). Forud for, at han begyndte at køre til ejendommen i Y1-adresse, var han ansat i det samme firma. Også på dette tidspunkt fik han turene oplyst at den samme disponent. Adspurgt, om pallerne med papkasser fra ejendommen på Y1-adresse kunne være blevet læsset af i Y11-land, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt. Han har kørt generatorer fra ejendommen på Y1-adresse til Y2-land. Adspurgt, om han har transporteret cigaretmaskiner til ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ikke har haft nogen grønne maskiner med.

T5 har forklaret, at det er rigtigt, at han er T1’s far. Adspurgt, hvad han lavede i ejendommen på Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han om sommeren modtog en telefonisk forespørgsel om, hvorvidt han kunne komme en måneds tid og tage sig af huset. Det var en person, der hedder NS, som kontaktede ham. Adspurgt, hvad han skulle, har tiltalte forklaret, at han skulle tage sig af huset. Hans opgave var at kontrollere posten. Han skulle tage brevene fra postkassen og se, om der var regninger, der skulle betales. Det var kun regninger, der blev sendt til adressen. Der kom ikke andet post. Tiltalte kom til adressen sidst i juli eller først i august 2020. Han blev ikke betalt for opgaven. De havde indgået den aftale, at han fik betalt sin rejse til og fra Y2-land, ligesom han også fik opholdet på ejendommen betalt. Det var ikke som sådan aftalt, at han skulle holde opsyn på stedet. Hans opgave var nogle gange at gå rundt om bygningen og se, om der var sket noget. Der var ikke nogen, der kom på ejendommen. Adspurgt, om der var nogen køretøjer, har tiltalte forklaret, at der var en hvid bus. Det var en (red.fjernet.bilmærke) på danske nummerplader. Han kunne bruge bussen, hvis han f.eks. skulle på indkøb. Den første gang han var i Danmark, var der én trailer, der stod på adressen. Da han kom anden gang, var der to trailere. Han skulle se, om der var skåret i presenningerne, eller om vinden havde skubbet dem til side. Adspurgt, hvordan han kom ind i ejendommen, har tiltalte forklaret, at han blev kørt dertil af en chauffør, der åbnede for ham. Chaufføren sagde, at han bare kunne vælge, hvor han ville bo. Han åbnede en skuffe, hvori der var nogle penge. Tiltalte fik også nøgler til ejendommen. Han ved ikke, hvad chaufføren hedder. Det var en person, der kørte i en bil på franske nummerplader. De henvendte sig til hinanden med "hr." eller "De". Han ved helt ærligt ikke, hvad den pågældende hedder. Tiltalte havde ikke adgang til staldene og produktionsbygningerne. Han har ikke været i de pågældende bygninger. Han kender kun bygningerne udefra. Han har aldrig været inde i dem. Han har kun været i det lille værksted, hvor der var forskelligt værktøj, f.eks. skruetrækkere, og i en garage. Ellers har han kun været udenfor. Adspurgt, om han bemærkede tom emballage, f.eks. papkasser eller paller, har tiltalte forklaret, at han har set sådanne ting. Det lå på den anden side af ejendommen. Forevist fil 2, side 41, fotoet øverst, har tiltalte forklaret, at da han kom til adressen første gang, lå papkasserne oven på hinanden. Det andet affald, der ses på fotoet, var der ikke. Forevist samme fil, side 116, fotoet øverst, har tiltalte forklaret, at det var det værelse, han boede på. Adspurgt, om huset bar præg af, at der boede andre på det pågældende tidspunkt, har tiltalte forklaret, at han så, at der var flere senge. Man kunne få indtryk af, at der havde boet andre, men der var ikke nogen på det pågældende tidspunkt. Han skulle være på adressen en måned. Opholdet ville måske blive forlænget med et par dage. På et tidspunkt blev han ringet op og fik at vide, at han ville blive hentet. Han var alene på ejendommen i hele perioden. Adspurgt, om der kom nogen køretøjer til ejendommen i den periode, han var der, har tiltalte forklaret, at der nogle gange kom en bil forbi og vendte. Han tror, at det var en slags parkeringssted. Han opholdt sig mest i stuehuset. Adspurgt, om han bemærkede, at der var videoovervågning og walkie-talkier på adressen, har tiltalte forklaret, at han så, at der var nogle kameraer monteret på bygningen og ved vinduet i det lille værelse. Han så ikke nogen walkie-talkier. Adspurgt, hvornår han kom tilbage til ejendommen på Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at det var mellem jul og nytår i 2020, at han blev ringet op og spurgt, om han kunne komme så hurtigt som muligt. Det var sne- og frostvejr, og huset skulle varmes op. Han tog først afsted den 5. januar 2021. Adspurgt, om turen foregik på samme måde som den første gang, har tiltalte forklaret, at han blev kørt af en anden chauffør i en anden bil. Der var ikke nogen på ejendommen, da han kom dertil. Han havde de samme opgaver som den første gang, han var på ejendommen, men han skulle derudover sørge for at opvarme huset. Han var på ejendommen, indtil han blev anholdt den 2. marts 2021. Han skulle faktisk havde været tilbage til Y2-land, men han fik at vide, at grænsen var blevet lukket på grund af covid-19. De andre derhjemme havde nogle småopgaver. Han ved ikke, hvad der skete, da de andre, bortset fra T6, ankom til adressen. Han var ikke klar over, at hans søn ville komme. Har var faktisk meget overrasket over, at hans søn kom. Han var ikke klar over, at hans søn havde arbejdet på adressen. De havde aldrig talt om det. Adspurgt, om han spurgte sin søn, hvad han skulle på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han elsker sin søn og har respekt for ham. Han har aldrig blandet sig i sin søns private sager, og han var ikke interesseret i det. Han spurgte ikke sin søn. Han så, at hans søn kørte med den røde maskine, der bliver kaldt en "(red.fjernet.kælenavn)". Adspurgt, hvad hans søn kørte med, har tiltalte forklaret, at han så, at hans søn ryddede sne udenfor. Han har ikke set, at hans søn kørte med paller. Når de andre var der, bevægede tiltalte sig ikke uden for stuehuset. Hvorfor skulle han det? Adspurgt, om han spurgte de andre, hvad de lavede, har tiltalte forklaret, at han ikke spurgte nogen om noget som helst. Han så det, han skulle, den første gang, han var på ejendommen. Han så ikke, at der blev taget paller eller kasser ind eller ud af lastbilen. Adspurgt, om det er det samme, han forklarede, da han blev afhørt af politiet, har tiltalte forklaret, at han måske har set, at der var én eller to papkasser, der var taget ud af hængeren og stod på gårdspladsen. Han spurgte ikke nogen om, hvad der var i kasserne. Adspurgt, om dem, der boede i stuehuset, spiste aftensmad sammen, har tiltalte forklaret, at når han stod op og skulle spise morgenmad, var de væk. Adspurgt, om han så spurgte dem om, hvad de havde lavet, når de kom tilbage til huset, har tiltalte forklaret, at han ikke kunne finde ud af at tale med (red.fjernet.nationalitet.Y3). Han taler ikke Y3-landsk. Foreholdt fil 2, side 272, en afhøringsrapport af 19. maj 2021, 4. afsnit fra oven, 4.-6. linje, har tiltalte forklaret, at de arbejdede. Når de gik ud af huset, tænkte han, at de nok arbejdede. Foreholdt, at det fremgår, at han skulle have forklaret, at: "De opholdt sig i huset og arbejdede ude i de andre bygninger", har tiltalte forklaret, at han bare vil sige som nu. Forevist samme fil, side 687, fotoet øverst, har tiltalte forklaret, at det muligvis er ham, der ses på dette. Forevist samme side har tiltalte forklaret, at det er lidt svært for ham at se, om det er ham på fotoet nederst på siden. Forevist samme fil, side 688, har tiltalte om fotoet øverst på siden forklaret, at han ikke ved, hvem det var, der kom kørende. Det var ikke ham. Der var ikke nogen bevægelse i området på det pågældende tidspunkt. Det var ikke hans opgave at betale regninger. Han stod for at tage billeder af regningerne og sende billederne til andre. Adspurgt, hvem han skulle sende billederne til, har tiltalte forklaret, at han ikke ved dette. Han havde bare fået et telefonnummer. Adspurgt, hvor han havde telefonnummeret fra, har tiltalte forklaret, at han fik dette. Hans opgave var at tage billeder og sende disse. Han fik telefonnummeret oplyst af NS. Den første gang han kom til ejendommen, informerede chaufføren ham om, hvordan han skulle gøre. Han kan ikke rigtig huske hvilket navn, der stod på regningerne. Han tror, at det måske var T6. Han kendte ikke den pågældende. Adspurgt, om han fik indtryk af, hvem der bestemte på adressen, har tiltalte forklaret, at han aldrig har tænkt på dette. Adspurgt, om han spurgte de andre om hvilket arbejde, de skulle udføre, har tiltalte forklaret, at han faktisk havde meget begrænset kontakt med de andre på ejendommen. Det var uanset, om det var (red.fjernet.nationalitet.Y3) eller (red.fjernet.nationalitet). De opholdt sig for sig selv og spiste sammen og gjorde alt muligt. Han opholdt sig også for sig selv. Der var ikke nogen, der kaldte ham "(red.fjernet.kælenavn)". Han hørte heller ikke, at der var andre, der blev kaldt dette. Foreholdt, at T10 har forklaret, at der var én, der blev kaldt "(red.fjernet.kælenavn)", har tiltalte forklaret, at han ikke har hørt dette. Han er faktisk (red.fjernet.kælenavn), men det er han for sine børnebørn. Adspurgt, om det er rigtigt, at han har brugt appen "(red.fjernet.app1)" til at kommunikere med andre på, har tiltalte forklaret, at han ikke kender den pågældende app. Foreholdt fil 2, side 1289, en politirapport af 29. april 2021, 6.-7. linje fra neden, sammenholdt med side 1290 og side 1295-1297, har tiltalte forklaret, at han ikke benægter, at det er hans telefon. Han ved ikke, hvad han skal sige med hensyn til appen. Det er rigtigt, at han har taget billeder og sendt dem videre. Han har meget begrænset kendskab til elektronik. Han ved godt, at det lyder mærkeligt, men sådan er det. Det var meget forskelligt med hensyn til regningerne. Den første gang, han kom til ejendommen, lå der nogle meget gamle regninger. Nogle af dem, var så krøllede, at han brugte et strygejern til at glatte dem med. Nogle af regningerne var også fugtige. Forevist fil 2, side 169, et foto, har tiltalte forklaret, at han godt kan huske, at han sad i lænestolen, da han blev anholdt. Forevist samme fil, side 113, og adspurgt om den tablet, der lå i vindueskarmen, har tiltalte forklaret, at den allerede lå der, da han kom til ejendommen. Han havde ikke behov for at bruge den. Forevist samme fil, side 1350, fotos af vindueskarmen i stuen, har tiltalte forklaret, at walkietalkien bare var der. Han har ikke haft kontakt med nogen via walkie-talkien. Adspurgt, hvad han får medicin for, har tiltalte forklaret, at han har (red.fjernet.diagnose2). Han har også problemer med (red.fjernet.organ) efter et (red.fjernet.diagnose3), ligesom han har (red.fjernet.sygdom). Han er nødt til at tage medicin. Endelig har han problemer med at gå. Han skulle have haft nyt knæ for fire måneder siden, men det er ikke blevet til noget, fordi han har været varetægtsfængslet. Adspurgt, om han har listet udgifterne til medicin op til sin søn, har tiltalte forklaret, at han har haft en huskeliste angående sin medicin, så han ikke behøvede at skulle til lægen for at få recepten fornyet. Forevist samme fil, side 1103, har tiltalte forklaret, at det ikke er hans håndskrift på sedlen. Foreholdt samme fil, side 1105, en oversættelse, har tiltalte forklaret, at han ikke kender noget til sedlerne. Forevist samme fil, side 116, 3.-5. linje fra neden, samt fotoet nederst på siden, har tiltalte forklaret, at han ser pakkerne for første gang nu. Der lå måske noget under bordet. Han har ikke kigget efter. Adspurgt, om han i Y2-land er blevet dømt for en ophavsretskrænkelse, har tiltalte forklaret, at han aldrig er blevet straffet. Han har heller aldrig tidligere haft noget med retten at gøre. Foreholdt, at T2 har forklaret, at der i anden halvdel af 2019 var maskiner til at producere cigaretter på ejendommen, at han havde været på ejendommen mange gange siden 2018, at tiltalte ikke var egnet til at arbejde, samt at han også var der hen over sommeren i 2020, hvor tiltalte har forklaret, at han var alene på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han var alene på ejendommen. Han har ikke set nogen maskiner. Når T2 har forklaret, at han har været på ejendommen sammen med ham, så passer det ikke. Foreholdt, at T4’s (red.fjernet.platform1) viser aktivitet ved ejendommen i den periode, hvor tiltalte har forklaret, at han har været der alene, har tiltalte forklaret, at han har været på ejendommen i sommeren 2020. Chaufføren har også været der, men de havde kun sporadisk kontakt med hinanden. Chaufføren opholdt sig i sin lastbil og havde sit liv dér, og tiltalte havde sit liv inde i huset. Adspurgt, hvad chaufføren lavede, har tiltalte forklaret, at han og chaufføren ikke opholdt sig sammen. Han så, at chaufføren var der, og at chaufføren sov og spiste i lastbilen. Selv opholdt han sig i huset. Forevist fil 2, side 1292-1294, fotos, har tiltalte forklaret, at det er nogle, som han har taget. Adspurgt, hvornår han tog hjem fra opholdet i sommeren 2020, har tiltalte forklaret, at det er svært for ham at udtale sig præcist om det. Han tænker, at han tog hjem sidst i juli eller først i august. Han var der en måned og et par dage. Det var måske en måned og fem dage. Det er helt sikkert muligt, at han var på ejendommen den 9. september 2020. Adspurgt, om han har haft mobiltelefonen af mærket (red.fjernet.mobilmærke2) i hele dens levetid, har tiltalte forklaret, at han har haft flere mobiltelefoner. Den pågældende telefon har han haft i fire år. Adspurgt, om han har set andre bruge walkie-talkien, der stod i vindueskarmen, har tiltalte forklaret, at han ikke har set, at der er nogen, der har brugt den, men at han har hørt nogle snakke i den. Det var snak om, at der blev kaldt til spisning. Foreholdt fil 2, side 304, 3. og 6. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at han ikke kender noget til den pågældende kalender. Adspurgt, om han har haft noget at gøre med indkøb af brændsel til biler, har tiltalte forklaret, at den eneste gang, han har foretaget indkøb, var, da han var alene på ejendommen og kørte til købmanden og købte brød og pålæg. Han har ikke spurgt T4, om han er identisk med "(red.fjernet.kælenavn)". Han har ikke hørt nogen bruge det pågældende øgenavn. Han ved ikke, om T4 er (red.fjernet.kælenavn). Adspurgt, hvordan han vil beskrive relationen til T1, har tiltalte forklaret, at T1 er hans søn.

Det er et faktum. Igennem snart 22 år har tiltalte ikke været i Y2-land. I de sidste 45 år har han arbejdet på forskellige byggepladser i Y2-land og i udlandet. Han har arbejdet for at kunne forsørge sin familie. Han taler ikke med sin søn dagligt, men det er ikke sådan, at de er langt fra hinanden. De holder kontakten. Tiltalte har børnebørn. T1 har to døtre og en søn. Adspurgt, om han mest taler med sin søn eller sin søns hustru, har tiltalte forklaret, at han som regel taler med T1’s hustru, fordi T1 altid er beskæftiget med sit arbejde. Han taler derfor som regel med hende og børnebørnene. Han har ikke så meget kontakt med sin søn. De mødes til jul og andre festligheder. Adspurgt, om det var meningen, at han skulle være taget hjem før den 2. marts 2021, har tiltalte forklaret, at han skulle være taget hjem den 2. eller 3. februar 2021, men han blev ringet op af NS, der fortalte, at han ikke kunne sende en chauffør op for at hente tiltalte, fordi grænserne var lukket. Tiltalte skulle således have været hjemme, inden de andre kom op til ejendommen. Han har ikke lagt mærke til, at hans værelse skulle have været i brug, når han ikke var der. Der var ikke nogen ting, der var blevet flyttet eller stillet på en anden måde.

T6 har forklaret, at det er rigtigt, at han blev anholdt den 24. april 2021 i forbindelse med, at han frivilligt mødtes med politiet ved den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse. Sidst i marts 2021 blev han ringet op af dansk politi, fordi der på den ejendom, som han var ejer af, befandt sig nogle maskiner. De aftalte at mødes ved den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse. Han har talt med politiet op til flere gange. Han var syg på grund af covid-19, og derfor kunne han først komme i slutningen af april. Mobiltelefonnummeret (red.fjernet.mobilnr.) er hans. Da han så hvilket telefonnummer, der havde ringet til ham, ringede han op til dette. Han fik fat i en politimand, der oplyste, at tiltalte skulle vente nogle dage på en tolk. Tiltalte ventede i tre dage, hvor han ikke blev kontaktet. Derefter blev det aftalt, at han skulle mødes med politiet ved grænsen. Han var i Danmark første gang i 2018. Adspurgt, hvad han lavede ved den lejlighed, har tiltalte forklaret, at han orienterede sig om priser på ejendomme. Adspurgt, hvorfor han var interesseret i en ejendom i Danmark, har tiltalte forklaret, at det var tænkt som en investering. Adspurgt, hvad han skulle bruge en ejendom til, har tiltalte forklaret, at han havde en businessplan med persontransport i Y18-landområde. Han skulle derfor bruge en ejendom, der var egnet til overnatning. Ejendommen i Y1-adresse lå tæt ved motorvejen. I over 10 år havde han haft to firmaer i Y7-land. Han har boet i Y19-land i to år. Det kan godt passe, at han købte ejendommen på Y1-adresse den 1. august 2018. Adspurgt, hvad hans plan var med at købe ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ville have mulighed for at have transporter og overnatning på ejendommen. Han var op til flere gange i kontakt med kontoret, der solgte ejendommen til ham. Den første gang, han var på ejendommen, var måske 2-3 måneder før, han købte den. Han var der sammen med én fra det firma, der solgte ejendommen til ham. Det var i andet halvår af 2018. Forevist fil 2, side 907, en politirapport, har tiltalte forklaret, at det er svært for ham at svare på, om han var på ejendommen første gang i sommeren 2018. Der var ikke langt imellem det tidspunkt, hvor han erhvervede ejendommen, og hvor han var på ejendommen første gang. Det er svært for ham at huske, hvor han modtog købsaftalen. Forevist samme fil, side 910, og adspurgt, om det er hans underskrift til højre på købsaftalen, har tiltalte forklaret, at det ser ud, som om det er hans underskrift, men det er lidt ulæseligt. Da han var på ejendommen første gang, var den ikke forladt. Der stod nogle gamle møbler og nogle gamle bøger. Nogle af de gamle bøger tog han med til Y2-land. Det så ud, som om der var nogen, der havde forladt ejendommen. Der var nogle gamle landbrugsmaskiner oplagret i staldene. Adspurgt, om han boede eller opholdt sig på ejendommen, efter at han havde overtaget den, har tiltalte forklaret, at han i begyndelsen overnattede der nogle dage. Der boede ikke nogen på ejendommen, da han overtog den. Adspurgt, om der var nogen, der arbejdede eller opholdt sig på ejendommen, har tiltalte forklaret, at den tidligere ejer nogle gange, kom og hentede nogle ting. Foreholdt, at det fremgår, at ejendommen blev købt for en kontant købesum på 750.000 kr., og at der ikke er tinglyst pant i ejendommen, og adspurgt, hvor han fik pengene fra, har tiltalte forklaret, at det var hans opsparing. Hans forældre hjalp ham også, ligesom han havde et privat lån i F1-bank. Adspurgt, hvordan han betalte købesummen, har tiltalte forklaret, at han overførte penge to eller tre gange. Som han husker det, blev købesummen overført ved bankoverførsel. Han husker ikke navnet på banken. Året efter blev kundeforholdet slettet, fordi der ikke var nogen aktivitet. Adspurgt, hvorfor han købte en ejendom i Danmark, har tiltalte forklaret, at han kunne se, at der var behov for transport af personer til Y20-land og Y21-land, og at det ville være attraktivt. Han er sikker på, at hans bankoplysninger findes som dokumentation hos politiet. I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen skulle han skrive under på, at han kunne forsørge sig selv. Det drejede sig om 15.000 (red.fjernet.valuta1), og han skulle vedlægge dokumentation fra banken. Det var et krav, for at han kunne få lov til at købe ejendommen. Han skulle forevise dokumentationen til Y22-land Kommune og forsikringsselskabet. Han skulle også vise dokumentation for, at han var blevet skilt for 25 år siden. Adspurgt, hvordan ejendommen kom til at se ud, som den gjorde ved ransagningen, har tiltalte forklaret, at han lejede ejendommen ud. Han lejede første gang ejendommen ud fra januar eller februar 2019. Det var til et firma, som tilhørte MR. Adspurgt, hvorfra han kender MR, har tiltalte forklaret, at han i 2018 blev sygemeldt med en (red.fjernet.diagnose). Han besluttede sig for at leje ejendommen ud. Han lavede et opslag på internettet, og han satte også en seddel på postkassen med sit mobiltelefonnummer. Han blev ringet op af MR. Han tror, at det var i sidste halvdel af januar 2019. Han udlejede som sagt ejendommen til et firma, der tilhørte MR. Adspurgt, hvilken virksomhed det var meningen, at der skulle drives på ejendommen, har tiltalte forklaret, at MR fortalte, at hans firma var et transportfirma, og at han havde bevilling til import og eksport. Ejendommen blev udlejet i januar 2019. Adspurgt, hvor tit han var på ejendommen, fra han overtog den, og til den blev udlejet, har tiltalte forklaret, at han var der ca. én gang om måneden, efter at han købte ejendommen. Adspurgt, om der var nogen, der opholdt sig eller som arbejdede på ejendommen i den periode, har tiltalte forklaret, at det ikke var tilfældet. Som han har fortalt, var han der 2-3 dage ad gangen, når han skulle hente noget. Han kom der med en bekendt.

Én gang var han der en uge, fordi han skulle åbne en bankkonto. Han var sammen med den tidligere ejer af ejendommen i flere banker for at åbne kontoen. Hans bekendt hedder SE. Den pågældende er (red.fjernet.nationalitet.Y7) statsborger, og han var med, fordi tiltalte ikke havde bil på det pågældende tidspunkt. Tiltalte mødte lejeren, MR, på ejendommen, da de skulle underskrive lejekontrakten. MR viste både tiltalte firmadokumenter og sit personlige ID. Adspurgt, hvordan det kan være, at der blev lavet to lejekontrakter, har tiltalte forklaret, at bilen ikke var omfattet af den første lejekontrakt. Derfor var den månedlige ydelse anderledes. Forevist fil 2, side 1035, en lejekontrakt af 1. februar 2019, har tiltalte forklaret, at det er en del af den første lejekontrakt, han indgik med MR. Forevist samme fil, side 904-905, en lejekontrakt af 16. juli 2020, har tiltalte forklaret, at det var den anden kontrakt, der blev indgået. Forevist samme fil, side 906, har tiltalte forklaret, at de 10.000 (red.fjernet.valuta1), der er nævnt i § 6 i kontrakten, var et depositum, da han ville være sikker på, at MR købte ejendommen af ham. Lejen, der skulle betales, var på 3.000 (red.fjernet.valuta1) om måneden. Det var for leje af ejendommen og bilen. Bilen var som sagt ikke nævnt i den første lejekontrakt, og derfor var lejen mindre. De 10.000 (red.fjernet.valuta1) skulle gøre det ud for betaling, når MR købte ejendommen af ham. De havde en aftale om, at MR skulle købe ejendommen. Forevist fil 2, side 93, et foto af en (red.fjernet.bilmærke), har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at det var den bil, der var en del af lejeaftalen. Tiltalte var selv ude at købe bilen. Der er også blevet overført penge som betaling for bilen. Det er rigtigt, at bilen så sådan ud, da han købte den. Adspurgt, hvordan lejen på de 3.000 (red.fjernet.valuta1) om måneden blev betalt, har tiltalte forklaret, at de 10.000 (red.fjernet.valuta1) blev overført til hans konto. Lejen blev betalt kontant, bortset fra de første 2-3 gange, hvor lejen blev betalt med en bankoverførsel. Den første gang var det MR, der betalte lejen til ham kontant. Ellers var det en chauffør, der betalte lejen til ham ved grænsen til Y7-land. Chaufføren kørte i en (red.fjernet.nationalitet.Y2) indregistreret lastbil. Det var en firmabil, som der stod noget på. Han kender ikke chaufførens navn. De mødtes som sagt ved grænsen. Tiltalte fik pengene, kvitterede for beløbet, og det var det. De drak en kop kaffe, og derefter skiltes de. Det tog maksimalt 10 minutter. Adspurgt, om han på et tidspunkt har forklaret til politiet, at chaufføren hed T4, har tiltalte forklaret, at det godt kan være, at han har forklaret således. Han kunne se, at varebilen var leaset. Biler, der er leaset i Y2-land, har en bemærkning herom på nummerpladen. Adspurgt, om han havde en nøgle til ejendommen i Y1-adresse, efter at han havde lejet den ud, har tiltalte forklaret, at han afleverede nøglen til MR. Hvis MR ikke var i Danmark, når tiltalte var der, ville han fortælle tiltalte, hvor nøglen lå. Adspurgt, om han kom på ejendommen, efter at han havde lejet den ud til MR, har tiltalte forklaret, at han var der to gange sammen med en bekendt. Det var mellem marts og maj 2019. Han kan huske, at det var i den periode, fordi han i maj 2019 blev indlagt og opereret i (red.fjernet.organ). Adspurgt, om han har konstateret, at der har været lastbiler eller personer på ejendommen de gange, han har været der efter januar 2019, har tiltalte forklaret, at han kan huske, at der var blevet lavet en ny port i hegnet og opstillet en ny oliebeholder til brændsel. Det var i perioden fra marts til maj 2019, at han så dette. Foreholdt fil 2, side 517, en retsbog af 24. april 2021, 3. linje fra neden, til side 518, 3. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at det ikke er rigtigt, når det fremgår af retsbogen, at det var i juli 2020, at MR fik nøglerne til ejendommen. Adspurgt, om han, når han har været på ejendommen, har set nogen (red.fjernet.nationalitet), har tiltalte forklaret, at der var to (red.fjernet.nationalitet) den første gang, han mødtes med MR vedrørende nøglen til ejendommen. Der er ikke nogen (red.fjernet.nationalitet), der har overnattet på ejendommen, når tiltalte selv har været der. Han har ikke mødt nogen (red.fjernet.nationalitet), der fungerede som vagter. Adspurgt, hvor ofte han var på ejendommen fra januar 2019 til april 2021, har tiltalte forklaret, at han er sikker på, at han ikke har været på ejendommen siden august 2019, da han blev opereret i (red.fjernet.organ). Foreholdt fil 2, side 208, en afhøringsrapport af 30. juni 2021, 5.-6. linje fra neden, hvoraf det fremgår, at han skulle have forklaret til politiet, at han personligt afleverede nøglerne til MR i maj 2020, har tiltalte forklaret, at hvis det er det, der står i rapporten, så har han nok forklaret således. Det kan være, at han tager fejl af datoen. Han var på ejendommen sidste gang, da han underskrev lejeaftale nummer to med MR. Det kan have været i maj eller juni 2020. Adspurgt, om der var aktivitet og personer på ejendommen, da han var der sidste gang, har tiltalte forklaret, at han, efter at have modtaget bankoverførslen, var sikker på, at ejendommen blev solgt, og derfor havde han ikke behov for at komme der længere. Sidste gang, han var på ejendommen, bemærkede han, at der var blevet gjort lidt ved den. Der var blevet opstillet en ny postkasse, og ejendommen var blevet malet. På dette tidspunkt var bygningen blevet ændret, så man ikke kunne se ind i den. Der var to personer på ejendommen. Han ved ikke, hvem de var, og han spurgte ikke ind til det. Personerne var i arbejdstøj. Han var ikke inde at kigge i ejendommen. Han havde aftalt med MR, at han kom, og de mødtes udenfor. Foreholdt fil 2, side 518, retsbogen af 24. april 2021, sidste afsnit, og adspurgt, om han har været på ejendommen siden maj 2020, har tiltalte forklaret, at det ikke er tilfældet. Det er ikke rigtigt, at han har modtaget førtidspension de sidste ni år. Foreholdt samme fil, side 210, en afhøringsrapport af 30. juni 2021, sidste linje, har tiltalte bemærket, at han ikke har forklaret således. Han har modtaget førtidspension siden 2019. På nuværende tidspunkt modtager han ikke pension, fordi han ikke er mødt op til et møde i en kommission. Foreholdt samme fil, side 211, 1.-2. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at han tror, at han nok har forklaret det således hos politiet. Han tror, at det på daværende tidspunkt var 300 (red.fjernet.valuta1). Adspurgt hvilken bank, der lånte ham penge i forbindelse med købet af ejendommen, har tiltalte forklaret, at det er en privat bank i Y2-land. Det er en bank på internettet. Foreholdt, at han i retsmødet den 31. august 2022 forklarede, at han optog lån i F1-bank, har tiltalte forklaret, at det var et lille lån. Adspurgt, om han har nogen dokumentation for lånet, har tiltalte forklaret, at han ikke var klar over, at han skulle medbringe dokumentation for dette, da han kom her til landet. Han regnede med, at han ville blive løsladt efter at være blevet afhørt hos politiet. Lånet er ikke blevet tilbagebetalt. Han har også problemer dér. Foreholdt, at politiet under ransagningen fandt et kreditkort tilhørende MR på ejendommen og forevist fil 2, side 1023, to fotos, har tiltalte forklaret, at han aldrig har set dette kreditkort. Foreholdt, at (red.fjernet.nationalitet.Y2) politi har oplyst, at MR døde i 2014, har tiltalte forklaret, at han selv har haft kontakt med MR. Han har ikke haft grund til at tro, at det var falsk. Dokumenterne, som han har modtaget til underskrift, så ægte ud. Den (red.fjernet.nationalitet.Y2) chauffør T4, som han har forklaret om, er ikke blandt de tiltalte. Adspurgt, om han kom på ejendommen på i Y1-adresse for at betale regninger, har tiltalte forklaret, at der i begyndelsen var betalingsproblemer på den måde, at han hverken havde en konto eller kontanter, som han kunne betale med, så den tidligere ejer betalte for vandet. Det var et mindre beløb, som tiltalte efterfølgende, har reguleret kontant. Det var i begyndelsen af 2019. Senere, da tiltalte havde udlejet ejendommen, skulle regningerne betales af lejeren. Han har ikke været inde i beboelsesdelen, efter at han udlejede ejendommen i 2020. Adspurgt hvor lang tid inden, lejemålet blev indgået, det var, at han var inde i ejendommen, har tiltalte forklaret, at det, som han husker det, var i slutningen af 2019. Adspurgt, om han havde nogle af sine personlige ting liggende inde i ejendommen på dette tidspunkt, har tiltalte forklaret, at han havde nogle dokumenter og noget skiftetøj. Han havde en nøgle til ejendommen. Efter at han udlejede ejendommen, afleverede han nøglen. Han aftalte med lejeren, at hvis det blev nødvendigt for ham at overnatte på ejendommen, så ville der enten være nogen fra firmaet, der kunne udlevere en nøgle til ham, eller også ville nøglen ligge i postkassen. Tiltalte afleverede nøglen, da han modtog den sidste lejekontrakt. Han afleverede nøglen, fordi firmaet havde skiftet låse. Nøglen, som han afleverede, var således nøgle nummer to. Han afleverede den i maj eller juni 2020. Adspurgt, om der var nogen aktivitet, når han kom på ejendommen, fra den første lejekontrakt blev indgået i 2019, til den anden kontrakt blev indgået, og han afleverede nøglen, har tiltalte forklaret, at der var en bil på ejendommen. Det var ikke noget, som han tænkte nærmere over. Foreholdt fil 2, side 518, retsbogen af 24. april 2021, 1.-5. linje fra oven, og adspurgt, hvor de (red.fjernet.nationalitet.Y2) turister var henne, har tiltalte forklaret, at det var nogle af hans bekendte. Den ene hedder KW. Den anden var KW’s kollega, som han ikke husker navnet på. Foreholdt den samme side i retsbogen, 2. afsnit fra neden, 1.-3. linje, og adspurgt, om den ældre herre var (red.fjernet.nationalitet.Y2), har tiltalte forklaret, at han ikke har talt med den pågældende. Adspurgt, hvordan han så ved, at den pågældende var vagt, har tiltalte forklaret, at han ikke ved dette. Han talte ikke med den pågældende. Han ved ikke, hvorfor han har svaret således, som det fremgår af retsbogen. Han kender ikke nogen af de andre tiltalte. Han kender godt containerpladsen i Y10-by. Han har været der. Adspurgt i hvilken anledning, han var på containerpladsen, har tiltalte forklaret, at han som sagt har haft et firma i Y7-land. For ca. 5-6 år siden lejede han en bygning i Y10-by med henblik på opbevaring. Adspurgt, hvad det var, der skulle opbevares i bygningen, har tiltalte forklaret, at han havde et stort firma, der beskæftigede sig med import og eksport. Han brugte bygningen til opbevaring af mange forskellige ting, f.eks. landbrugsting, madvarer og frosne varer. Adspurgt, om han lejede en containerplads, har tiltalte forklaret, at han ikke gjorde dette personligt, men at han har hjulpet med at leje en plads. Det var en bygning, han lejede, da han var indehaver af firmaet i Y7-land. Han har ikke været lejer af containerpladsen. Det var et uafhængigt firma, der var lejer. Han har kun været mellemmand. Lejeren var et (red.fjernet.nationalitet.Y2) transportfirma. Tiltalte var ikke medindehaver af transportfirmaet. Adspurgt om navnet på firmaet har tiltalte forklaret, at man må spørge ejeren af pladsen. Dokumentet var udfærdiget på (red.fjernet.sprog). På ny adspurgt om navnet på firmaet har tiltalte forklaret, at man må se i dokumentet. Adspurgt, om han har mødt udlejeren af containerpladsen, har tiltalte forklaret, at han kender den pågældende fra for 6-7 år siden, da han selv var havde lejet en bygning. Ejeren af containerpladsen hedder "V7". Adspurgt, om det var V7, har tiltalte forklaret, at det var hr. og fru V7. Adspurgt, om det også er ham, der har betalt leje for pladsen, har tiltalte forklaret, at han har været mellemmand. Det er måske lidt hårdt sagt, men han har kun hjulpet til. Han kendte den person, som lejede pladsen. Hvis man bad om, at pladsen blev lejet ud til et firma, ville det være lettere. Det er ikke tiltalte, der har lejet pladsen. Han har været hos familien V7. Han har ikke betalt leje for pladsen. Det var et depositum, han betalte. Adspurgt, om han har været i Y11-land og betale penge til ægteparret V7, gentog tiltalte, at han betalte et depositum og ikke leje. Det var om sommeren, at han gjorde dette. Ægteparret V7 lejede ikke ud til privatpersoner. I praksis har han kun set fru V7. Det var sjældent, at han så hr. V7. Hr. V7 beskæftigede sig med sit eget firma. Det må have været i slutningen af 2020 eller i begyndelsen af 2021, at han sidst så udlejeren. Han var kort på ejendommen. Han var til outlet i en by, der hedder Y23-by, der ligger ca. 20 kilometer fra Y10-by. Han kørte forbi for at se, hvordan det var. Adspurgt hvor mange gange, han har mødt ægteparret V7, har tiltalte forklaret, at han var på ejendommen tit, mens han havde sit firma i Y7-land. Til sidst var det ikke så tit. Han har ikke været i Y10-by for at betale leje til ægteparret. Han har som sagt kun været der for at betale depositum. Lejeren skulle se den aftale, der skulle indgås. I slutningen af 2020 var tiltalte i Y2-land, da han forberedte sig på at indgå ægteskab. Da han var i Y10-by i slutningen af 2020 eller i begyndelsen af 2021, vidste han ikke, om firmaet, der skulle være lejer, havde modtaget kontrakten tilbage. Foreholdt fil 2, side 213, en afhøringsrapport af 8. september 2021, 1.-2. afsnit fra oven, bekræftede tiltalte, at han har forklaret således. Måske kan han forklare hvorfor. Adspurgt, om han ikke fandt det magtpåliggende at forklare om stedet, når han blev spurgt om det af politiet, har tiltalte forklaret, at den første afhøring foregik i Y24-by. Hans tidligere forsvarer deltog i afhøringen. Han kan ikke huske datoen. Der blev stillet spørgsmål om Y11-land, og han fik forevist billeder af ejendommen i Y10-by. Billederne var taget fra stor højde, og han blev spurgt, om pladsen sagde ham noget. Ud fra det, han kunne se på billedet, kunne han ikke bekræfte, at det var containerpladsen i Y10-by. Til den næste afhøring ville han ikke svare på spørgsmål om containerpladsen, da han ikke ville have, at der opstod den situation, at indehaveren af containerpladsen på billederne fik problemer, hvis det alligevel ikke var den plads, som politiet var interesseret i. Forevist fil 2, side 1049, et ansættelsesbevis, har tiltalte forklaret, at det ikke er hans underskrift på dokumentet. Det har ikke været meningen, at han skulle arbejde som maler hos G14-virksomhed. Han har aldrig arbejdet som maler. På grund af sit helbred er han ikke i stand til at arbejde fysisk. Adspurgt, hvad han kan fortælle om ansættelsesbeviset, har tiltalte forklaret, at han havde store problemer med at få en bankkonto. Efter at han havde solgt ejendommen, ville han gerne have, at firmaet overførte pengene til ham i Danmark. Han ville gerne have en konto, da der skulle betales en stor afgift ved salget af ejendommen. Han er ikke bekendt med, at ansættelsesbeviset blev lavet. Man kan kun betale afgift, når man har en konto i Danmark. Tiltalte vidste, at han ikke kunne få en konto, og at banker og andre myndigheder ikke ville modtage penge kontant. Man kunne ikke betale afgift, hvis man har en konto i et andet land. Hvis han ikke betalte afgiften, kunne han ikke komme til Danmark igen. Han er blevet stoppet to gange, fordi han kørte i en bil på (red.fjernet.nationalitet.Y7) nummerplader, og han fik at vide, at hvis han blev stoppet igen, så ville han få en bøde. Adspurgt, hvem der har lavet og underskrevet kontrakten, har tiltalte forklaret, at V6 ringede til ham. Han bad V6 om at lave en konto til sig. V6 sagde, at han havde brug for et billede af ham. Han mener, at V6 er identisk med V6. Han ved ikke, hvordan ansættelsesbeviset er endt ude på ejendommen i Y1-adresse. Det er rigtigt, at han kontaktede V6 og bad ham om at lave en proforma ansættelsesaftale. Han vidste, at hvis han ikke havde arbejde i Danmark, så kunne han ikke få en konto her i landet. Han havde brug for en sådan konto. Han formodede, at ansættelsesbeviset var fiktivt. Han ville ikke gå i detaljer, da det var af stor betydning for ham at få en konto. Adspurgt, om han er bekendt med, hvorvidt andre af de tiltalte kender V6, har tiltalte forklaret, at de ikke kender den pågældende. Foreholdt fil 2, side 1008, en politirapport af 18. maj 2021, har tiltalte forklaret, at han ikke kan svare på, hvordan det kan være, at V6’s adresse fremgår af en besked i en mobiltelefon, der blev fundet under ransagningen på ejendommen i Y1-adresse. Det er rigtigt, at han var i kontakt med V6, efter at de andre tiltalte var blevet anholdt, og inden han selv blev anholdt. V6 fortalte, at tiltalte var efterlyst af politiet, og han forklarede V6, at han havde været i kontakt med politiet. Det er rigtigt, at han har haft (red.fjernet.diagnose1) i en årrække. Han er blevet opereret i (red.fjernet.organ) to gange. Han har været på (red.fjernet.afdeling) to gange, mens han har været varetægtsfængslet. Foreholdt, at han ved anholdelsen var i besiddelse af en mobiltelefon, hvis nummer ender på (red.fjernet.mobilnr.), samt at det ser ud til, at der er blevet fjernet noget af indholdet på telefonen, da politiet f.eks. ikke kan finde hans opkald til politiet i opkaldslisten, har tiltalte forklaret, at han kun bruger almindelige telefoner, da han har problemer med elektronik. Adspurgt, om han har set maskiner eller cigaretproduktion, når han har været på ejendommen, har tiltalte forklaret, at kun havde en nøgle til beboelsesdelen. Han har ikke lagt mærke til noget sådant. Foreholdt, at der under ransagningen er fundet en række dokumenter, som hans navn står på, herunder opkrævninger fra elselskab og vandværk, fakturaer og forsikringsdokumenter vedrørende (red.fjernet.bilmærke) samt hans sygesikringsbevis og NemID, og adspurgt, hvordan disse dokumenter er endt på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han måske har efterladt dem på ejendommen. Det må være MR, der har lagt den første lejeaftale på ejendommen. Det var faktisk hele beboelsesdelen, der skulle bruges til overnatning for det firma, han planlagde at etablere. Han har ikke haft nogen planer med hensyn til de andre bygninger. Bygningerne var i meget dårlig stand. Politiet har ikke bedt ham om at udlevere dokumenter vedrørende optagelsen af lånet i Y2-land eller overførslen af købesummen for ejendommen. Politiet havde ikke sagt til ham, at han skulle tage nogle bestemte dokumenter med, når han kom til Danmark. Det er rigtigt, at der blev overført 10.000 (red.fjernet.valuta1) i forbindelse med indgåelsen af lejeaftale nummer to. Overførslen skete til en bankkonto, som han havde i Y2-land. Adspurgt om navnet på banken har tiltalte forklaret, at det er svært for ham at sige. Det var en lille bank. Politiet har ikke bedt ham om at fremskaffe dokumentation for overførslen af de 10.000 (red.fjernet.valuta1). Lejen for ejendommen i Y1-adresse blev betalt ved bankoverførsel to eller tre gange. Overførslerne skete til den konto, som han har udleveret nogle dokumenter på. Det var overførsler på 15.000 eller 20.000 (red.fjernet.valuta1). Overførslerne skete til hans konto i en (red.fjernet.nationalitet.Y13) bank. Han har udleveret nogle dokumenter vedrørende bankkontoen i Y13-land. Politiet har ikke bedt ham om dokumentation for, at der er gået penge ind på den pågældende konto. Han er blevet opereret for (red.fjernet.diagnose1) to gange. Første gang var i 2009 eller 2010. Anden gang, han blev opereret, var i august 2019. Den sidste operation blev udført på en (red.fjernet.afdeling) afdeling i Y25-by. Efter at være blevet udskrevet boede han hos en veninde. Hver måned blev han undersøgt hos sin egen læge, og hver tredje måned skulle han undersøges på klinikken. Adspurgt, hvordan han havde det efter at være blevet opereret, har tiltalte forklaret, at det var meget sjældent, at han kørte alene i bil. Foreholdt fil 2, side 518, en retsbog af 24. april 2021, 1. afsnit, 1.-3. linje fra neden, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt. Det var på grund af (red.fjernet.diagnose1), at han stort set ikke boede på ejendommen efter oktober 2019. Lejemålet vedrørende bygningen i Y10-by ophørte for 6-7 år siden. Adspurgt, om han efterfølgende aflagde venskabelige besøg hos familien V7, har tiltalte forklaret, at han ikke besøgte dem, men han har været i telefonisk kontakt med dem. Han har måske sendt jule- eller nytårshilsner til familien. Han var på rigtig god fod med dem. Dokumentationen på (red.fjernet.sprog), som han har forklaret om tidligere, var lejekontrakten, som ejerne af containerpladsen skulle gennemlæse. De skulle også fastlægge, hvad der skulle betales for leje af pladsen. Udkastet til lejekontrakten blev lavet af det firma, der skulle være lejer. Tiltalte har ikke gennemlæst udkastet, da det var på (red.fjernet.sprog). Ejeren af pladsen kunne læse (red.fjernet.sprog). Han mødte personen, der ville leje containerpladsen, i Y11-land. Den pågældende person mødte udlejeren. Udlejeren fik ikke udkastet udleveret på mødet. Adspurgt, hvad der så skete med udkastet, har tiltalte forklaret, at han udleverede udkastet. Han betalte også depositummet, for at det skulle se troværdigt ud. De indgik en aftale om, at når ejeren af containerpladsen havde gennemgået udkastet, skulle ejeren kontakte tiltalte for at fortælle, om alt var i orden. Efterfølgende kontaktede ejeren tiltalte og fortalte, at der ikke var nogen, som havde henvendt sig for at hente kontrakten. Tiltalte sagde, at der helt sikkert kom en chauffør og hentede den. Det var tiltalte, der spurgte, om alt var i orden med hensyn til dokumentationen. Han talte med fru V7. Det er rigtigt, at han betalte depositummet. Det var ikke det store beløb, da det kun drejede sig om leje af et område på pladsen. Pengene, som han betalte med, tilhørte det firma, der lejede pladsen. Der blev ikke udstedt en kvittering. Adspurgt, hvad han konkret gjorde for at forsøge at oprette en bankkonto i Danmark, har tiltalte forklaret, at han bl.a. fremviste købsaftalen på ejendommen og saldoen på den konto, hvor der stod 15-20.000 (red.fjernet.valuta1). Sammen med den tidligere ejer af ejendommen var han i fire banker. Efterfølgende var han selv i to andre banker, så han var sammenlagt i seks forskellige banker. Han har udleveret nogle dokumenter til politiet, bl.a. et dokument som viser, at han blev afvist af en bank. Han blev sidste gang opereret i (red.fjernet.organ) i 2019. Han bad muligvis på et tidspunkt ægteparret V7 om tilladelse til at stille en lastbil på pladsen i Y10-by. Adspurgt, om han bad ægteparret om tilladelse til at stille containere på pladsen, har tiltalte forklaret, at han har været tolk på vegne af det firma, der lejede pladsen. Han spurgte, om det var muligt, at firmaet kunne leje en plads, som det kunne stille containere på.

T7 har forklaret, at han arbejdede på ejendommen i Y1-adresse. Hans arbejde bestod i at putte tobak i en maskine. Tobakken lå i kasser. Forevist fil 2, side 11, har tiltalte om foto nr. 5 forklaret, at tobakken ikke lå i en sådan kasse. Den tobak, han fik, var allerede blevet skåret. Tobakken lå i plasticcontainere. Adspurgt, om han ved, hvordan tobakken blev skåret, har tiltalte forklaret, at han kun vil udtale sig om sin egen rolle. Han tror, at tobakken blev skåret på en eller anden maskine. Han påbegyndte arbejdet, da han blev kørt ud til ejendommen. Han kan ikke i dag huske, hvor lang tid han havde været på ejendommen, da han blev anholdt. Han sov, stod op og arbejdede. Han havde nok været på ejendommen i 2-3 uger, da han blev anholdt. Det var anden gang, han var der for at arbejde. Det var måske i november, at han var på ejendommen første gang. Da han kom dertil første gang, var maskinerne der, men han ved ikke, om produktionen var blevet startet op. Han ved ikke, om det var den samme persongruppe, han rejste til Danmark med de to gange. Adspurgt om lønnen har tiltalte forklaret, at han fik 3 (red.fjernet.valuta) pr. pakke. Der er 500 cigaretter i en pakke. Han fik løn, da han var færdig med opgaven. For den første periode, hvor han arbejdede på ejendommen, fik han 5.000 (red.fjernet.valuta). Adspurgt, hvordan han sikrede sig, at han ikke blev snydt, har tiltalte forklaret, at han har tillid til folk. De kommer også for at tjene penge og ikke for at snyde andre. Adspurgt, om antallet af cigaretter blev talt op, har tiltalte forklaret, at han ikke pakkede noget. Han har kun puttet tobak i maskinen. Adspurgt om arbejdstiden har tiltalte forklaret, at det var lidt forskelligt. Han arbejdede måske fra klokken syv om morgenen til klokken otte eller ni om aftenen. Det var forskelligt, hvor mange plasticcontainere tobak, han puttede i maskinen i løbet af en arbejdsdag. Den ene dag kunne det være 10, den anden dag 11 og den tredje dag 3 eller 6 containere. Han har set tomme kasser, som der har været råtobak i. Han har også set andre kasser på lageret. Han vil ikke udtale sig med hensyn til V1 og V2, der er blevet dømt i sagen. De, der arbejdede på ejendommen, skiftede ikke arbejdsopgaver. Adspurgt, om han havde erfaring med tobaksarbejde, har tiltalte forklaret, at han ikke havde arbejdet med den type arbejde tidligere.

For ham var det ligesom, hvis man skulle putte beton i en maskine på en byggeplads; man behøver ikke at have nogen erfaring. Man skal ikke lære noget, man putter bare tobak i maskinen. Adspurgt, om det var struktureret på den måde, at der var nogen, der bestemte over andre, har tiltalte forklaret, at han ikke vil udtale sig herom. Det er rigtigt, at (red.fjernet.nationalitet.Y3) sov i værelset med køjesenge, og at (red.fjernet.nationalitet) sov andre steder i huset. Han har set walkie-talkier, men han har ikke hørt, om der var nogen, der brugte dem til at kommunikere med andre i. Adspurgt, hvordan arbejdsforholdet kom i stand, har tiltalte forklaret, at der var krise i Y3-land. Han talte med en mand, der hjælper med at skaffe (red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejde i udlandet. Tiltalte henvendte sig til manden, der skaffede papirer til ham. Den pågældende mand er (red.fjernet.nationalitet.Y3). Tiltalte vidste ikke, hvad det var, han skulle arbejde med. Det fandt han først ud af, da han kom ud til ejendommen i Y1-adresse. Han troede, at han skulle arbejde som chauffør eller inden for (red.fjernet.branche1). Han har erfaring som lastbilchauffør. Han har kørekort til lastbil op til ti tons. Forevist fil 3, side 106, har tiltalte om foto nr. 10 forklaret, at han troede, at det var firmaet G1-virksomhed, han skulle arbejde for. Foreholdt, at dokumentet er dateret den 14. marts 2020, mens han har forklaret, at han først begyndte at arbejde i november 2020, har tiltalte bemærket, at han ikke kan forklare dette. Før november 2020 arbejdede han inden for (red.fjernet.branche1). Han har også arbejdet inden for (red.fjernet.branche1) i Y2-land. Han kendte ikke de personer, han blev anholdt sammen med, før han mødte dem på adressen i Y1-adresse. Forevist fil 2, side 1264, et foto af et kreditkort, der er fundet på T10’s mobiltelefon, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at det er hans kreditkort. Han kan ikke huske nærmere om fotoet. Foreholdt, at fotoet er dateret den 19. maj 2020, har tiltalte forklaret, at han ikke var på ejendommen i Y1-adresse på det pågældende tidspunkt. Forevist samme fil, side 801, har tiltalte om fotoet nederst på siden forklaret, at det ikke er hans underskrift. Adspurgt, om der er nogen, der har efterlignet hans underskrift, har tiltalte forklaret, at det godt kan ligne hans underskrift. Forevist samme fil, side 851, har tiltalte forklaret, at det er ham, der ses på fotoet nederst til højre. Adspurgt, hvad han lavede, har tiltalte forklaret, at han bare var på arbejdspladsen. Han ved ikke, hvad han præcis lavede på dette tidspunkt. Forevist samme side har tiltalte om fotoet øverst forklaret, at maskinen, "(red.fjernet.kælenavn)", blev brugt til at flytte ting med. Han kan bekræfte, at transporten til Danmark foregik i en minibus, hvorefter de blev flyttet over i en varebil. Adspurgt, hvad han tænkte, der var grunden hertil, har tiltalte forklaret, at han ikke stillede spørgsmål til det. Der blev sagt, at de skulle gå over til en anden bil, og det gjorde han bare. Han tænkte ikke nærmere over det. Måske var minibussen gået i stykker. Han tænkte heller ikke over, hvorfor de skulle aflevere deres mobiltelefoner. Han vidste ikke, at det var ulovligt at deltage i cigaretproduktionen. Han tænkte ikke over det. Han diskuterede det heller ikke med andre. Han så, at der kørte nogle lastbiler til og fra ejendommen, og at der var en fabrik. Han troede, at det var lovligt. Måske troede han, at det var lidt underligt, men det var hans arbejde. Adspurgt, hvad det var, der gjorde, at han måske troede, at det var lidt underligt, har tiltalte forklaret, at det var, at lastbilerne kørte til og fra ejendommen. Han bor i Y26-by. Han har ikke været ansat på en tobaksfabrik i Y26-by. Det er rigtigt, at der er en tobaksfabrik i nærheden af byen. Han har ikke arbejdet på fabrikken. Forevist fil 2, side 29, har tiltalte om fotoet nederst på siden forklaret, at det er den maskine, han arbejdede ved. Papkassen, der er markeret med en rød pil på fotoet, indeholdt affald fra maskinen. Adspurgt, hvor tobakken, som han puttede ind i maskinen, var henne, har tiltalte forklaret, at der var en beholder, som stod oven på maskinen ved det pap, der ses på fotoet. Det er den samme maskine, der ses på de to fotos på side 30. Forevist samme fil, side 14, har tiltalte forklaret, at han ikke ved, hvad tavlen blev brugt til. Han tror ikke, at "IR" og "T7" kan forveksles afhængig af, om det udtales på (red.fjernet.nationalitet.Y2) eller Y3-landsk. Der var ikke nogen, der kaldte ham for IR. Hans funktion var at putte tobak i maskinen i hele den periode, han arbejdede på adressen. Hans opgave var også at opsamle affaldet, der kom ud af maskinen, og at feje. Han ved ikke, hvad der blev gjort ved affaldet. Han har ikke deltaget i chatgrupper, SMSgrupper eller andre kommunikationsgrupper. Adspurgt, hvor ofte der var nedbrud, har tiltalte forklaret, at maskinen gik i stykker næsten hele tiden. Hvis der kom små sten i tobakken, skulle man nulstille maskinen. Det kunne f.eks. også være turbinen, der gik i stykker. Det var ikke dagligt, at der var nedbrud. Det skete måske en til to gange om ugen. Han kan ikke sige med sikkerhed, hvor lang tid det tog, når der var nedbrud. Det var måske en halv eller en hel dag. Han tror, at der var en sjakbajs på fabrikken. Den pågældendes rolle var f.eks. at bestille dele til maskinerne. Han ved ikke i øvrigt noget om den pågældendes rolle. Lønnen, som han modtog, blev udbetalt i Y3-land. Det, han lavede, gjorde han af fri vilje. Det er rigtigt, at der blev set G9-virksomhed. Forevist fil 2, side 28, har tiltalte om fotoet nederst på siden forklaret, at containeren, der ses i venstre side, er en af de hvide plasticcontainere, som han har forklaret om. Adspurgt, om det kun var produktionsmaskinerne, eller om det også var generatoren, der gik i stykker, har tiltalte forklaret, at alle maskinerne gik i stykker. Generatoren har også været gået i stykker. Han ved ikke helt hvor mange indbyggere, der er i Y26-by. Der er muligvis en million. Forevist fil 5, side 46, sammenholdt med fil 2, side 29, har tiltalte forklaret, at fotoet på side 46 i fil 5 viser indholdet af papkassen, der er markeret med en rød pil på fotoet på side 29 i fil 2. Det er støv, affald og dårlige varer, der ligger i papkassen. Der er også rester af tobak, som maskinen ikke har accepteret. Det er rigtigt, at der også ses et par handsker i papkassen. Endvidere er der rester af det gule og hvide cigaretpapir.

T9 har forklaret, at det er rigtigt, at han blev anholdt på adressen Y1-adresse den 2. marts 2021. Han var på adressen for at reparere elektronik i de maskiner, der var på stedet. Maskinerne er dem, der er blevet vist fotos af. Der var en (red.fjernet.fabriktype) på adressen. Han vil kun udtale sig om sin egen rolle. Han vil ikke udtale sig om andre. Han var ikke klar over, at der ikke blev betalt afgift af cigaretterne. Han havde været på adressen et par uger, da han blev anholdt. Han havde været på adressen tidligere. Han kan ikke huske hvor mange gange, han havde været der, eller hvornår det var. Adspurgt, om der har været tale om en håndfuld gange, har tiltalte forklaret, at han som sagt ikke kan huske antallet. Det var forskelligt, hvor lang tid han var på adressen. Adspurgt, om der typisk var tale om perioder på to uger, har tiltalte forklaret, at han ikke husker det. Han fik løn for at arbejde der. Lønnen udgjorde ca. 10.000 (red.fjernet.valuta) for en periode. Han fik en fast løn. Arbejdstiden afhang af, om der var noget, der gik i stykker og skulle repareres. Der var dage, hvor han ikke arbejdede. Adspurgt, hvor ofte han var på arbejde, har tiltalte forklaret, at der kunne være dage, hvor der var et par ting, der gik i stykker. På den anden side kunne der også være dage, hvor der ikke var noget at reparere. Adspurgt, hvem der arbejdede på stedet, har tiltalte forklaret, at han som sagt kun vil udtale sig om sin egen rolle. Han er bange for at udtale sig om andre. Adspurgt, hvad man lavede ved maskinerne, har tiltalte forklaret, at der stod personer ved disse. Personerne havde hver deres rolle. Han lagde ikke mærke til, om personerne stod ved de samme maskiner hver dag. Han har ikke set cigaretterne blive pakket. Foreholdt, at der er blevet fundet over 11 mio. cigaretter, der var pakket i kasser, som stod på paller, har tiltalte forklaret, at der både var kasser og paller. Der stod mange forskellige ting. Han har hverken set kasser blive pakket eller kasser blive puttet på paller. Han så tobakken. Han ved ikke, om tobakken var i kasser. Det har han ikke lagt mærke til. Han ved ikke, hvor emballagen til tobakken blev af. Adspurgt, om han var sammen med de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), har tiltalte forklaret, at han som sagt ikke vil udtale sig om andre. Adspurgt, hvorfor han ikke vil dette, har tiltalte forklaret, at han er bange og bekymret både for sig selv og for sin familie. Han har forstået, at der er tale om en kæmpe business, og at det handler om mange penge. Adspurgt, om han kan vedkende sig at have arbejdet sammen med V1 og V2, der er blevet dømt i sagen, gentog tiltalte, at han ikke ønsker at udtale sig om andre end sig selv. Adspurgt, hvordan han fik arbejdet, har tiltalte forklaret, at han blev ringet op og spurgt, om han kunne reparere elektronik i nogle maskiner. Han sagde, at det kunne han sagtens. Han kunne ikke se nogen udfordringer i det. Adspurgt, om han har erfaring fra tobaksindustrien, har tiltalte forklaret, at det er hans uddannelse at reparere maskiner. Han har bl.a. arbejdet inden for metal- og træindustrien. Han har aldrig tidligere arbejdet inden for tobaksindustrien. Han kender byen Y26-by. Han har ikke boet omkring Y26-by. Foreholdt brevet, der er modtaget af politiet den 9. juni 2021 i forbindelse med brev- og besøgskontrol hos T10 (fil 2, side 729-730), har tiltalte forklaret, at han ikke ved, hvor de arbejdede henne. Han blev først klar over, hvad han skulle lave, da han var på ejendommen. Den sidste gang, han var på ejendommen, var han udmærket klar over, hvad han skulle. Adspurgt, hvem der koordinerede og var deres chefer, gentog tiltalte, at han ikke vil udtale sig om andre. Adspurgt, om der var nogen, der bestemte over dem, har tiltalte forklaret, at det var der, men han vil som sagt kun udtale sig om sig selv. Han boede på det værelse, hvor der var opstillet køjesenge. Der boede alle fra Y3-land. Transporten foregik på den samme måde hver gang. Tiltalte kørte med tog til Y25-by i Y2-land, hvor han mødte arbejdsgiveren. Han kom ind i en minibus og blev kørt til Danmark. Det var muligvis den minibus, som T10 forklarede om i retsmødet den 25. august 2022. De kørte ikke helt ud til ejendommen på Y1-adresse i minibussen. Et par kilometer før ejendommen skulle de skifte til en varebil uden sideruder og sæder.

Adspurgt, hvem der kørte, har tiltalte forklaret, at han ikke ønsker at udtale sig herom. Han vil heller ikke udtale sig om, hvorvidt det var de arbejdsgivere, han mødte i Y2-land. Adspurgt, hvorfor de skulle flyttes over i en anden bil, har tiltalte forklaret, at det var af sikkerhedsmæssige årsager. Det var for at forebygge, at (red.fjernet.nationalitet.Y3) stjal noget fra virksomheden. Varerne er rimelig dyre. Deres mobiltelefoner blev også taget fra dem, for at man ikke kunne finde ud af, hvor de befandt sig. Hvis de kom i telefonisk kontakt med nogen af deres bekendte, kunne de pågældende komme og hente dem. Det er sådan, som han har forstået det. De var der ikke mod deres vilje. Adspurgt, om han overvejede, om der kunne været noget, der var ulovligt, har tiltalte forklaret, at det for ham var helt normalt. Sådan gør man i praksis i Y3-land. Han stillede ikke sig selv spørgsmålet, om det, der foregik på adressen, var ulovligt. Han ved, at der var opsat videoovervågning på adressen. Han har selv repareret opladeren til kameraet. Adspurgt, om han ved, hvorfor der var videoovervågning, har tiltalte forklaret, at det var for at forebygge tyveri. Det er helt normalt i Y3-land. Han tror ikke, at der er nogen virksomhed i Y3-land, hvor der ikke er videoovervågning. Forevist fil 2, side 828, en politirapport af 10. august 2021, har tiltalte forklaret, at det er ham, der ses på det nederste foto. Fotoet er muligvis optaget den 5. oktober 2020, men det er lyst udenfor, så klokkeslættet passer ikke. Forevist samme fil, side 848, har tiltalte forklaret, at det muligvis er ham, der ses på fotoet nederst til venstre. Det ligner ham meget. Adspurgt, hvad han lavede udenfor, har tiltalte forklaret, at der sandsynligvis var noget med en reservedel eller en generator, som han skulle reparere. Forevist fil 3, side 115, foto nr. 28, en erklæring af 19. marts 2020 fra G1-virksomhed, og foreholdt, at det fremgår af erklæringen, at han skal arbejde som lastbilchauffør, har tiltalte forklaret, at erklæringen ikke er skrevet på hans sprog, så det ved han ikke noget om. Han har aldrig arbejdet som lastbilchauffør. Han kan ikke huske, om han første gang var på ejendommen i Y1-adresse i foråret 2020. Forevist fil 2, side 798 og side 800, har tiltalte forklaret, at det ikke er hans underskrift der ses på fotoet nederst på side 800. "T10" er et kælenavn for T10 i Y3-land. Det er sådan noget, som venner bruger. Foreholdt samme fil, side 1225, en politirapport af 12. maj 2021, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med ransagningen blev fundet en tablet af mærket G13-virksomhed, har tiltalte forklaret, at det er hans tablet. Forevist samme fil, side 1226, har tiltalte om chatbeskederne nederst på siden forklaret, at han så disse i går. Han kan ikke se, at der var nogen form for reaktion fra hans side på beskederne. Mobiltelefonnummeret (red.fjernet.mobilnr.1) ligner hans. Foreholdt chatdeltagerne har tiltalte forklaret, at den sidste deltager, muligvis er ham. Han har først set beskederne under sagen. Han kan ikke huske nærmere om det i dag. Foreholdt samme fil, side 1227, har tiltalte om en besked sendt den 17. september 2020 kl. 20.59 forklaret, at han ikke ved, om han rejste til adressen i Y1-adresse den 21. september 2020 om morgenen. Han kan ikke huske det i dag. Foreholdt samme fil, side 1234, en politirapport af 27. april 2021 vedrørende en undersøgelse af hans pas, har tiltalte forklaret, at han ikke husker præcist, om han rejste til Danmark den 18. januar 2020. Han kan ikke huske datoerne for rejserne. Foreholdt samme fil, side 1235, har tiltalte forklaret, at hvis datoerne passer, så rejste han muligvis til Danmark den 11. februar 2021. Foreholdt samme fil, side 658 en politirapport af 12. februar 2021, har tiltalte forklaret, at han godt kan huske, at der var kontrol ved grænsen, da han indrejste til Danmark. Han husker ikke datoen i dag. Mens har var på ejendommen i Y1-adresse, kunne han ringe hjem. De fik lov til at ringe til deres familie én gang om ugen. Tiltalte fik udleveret en telefon, som han kunne ringe fra. Adspurgt, hvem der foretog indkøb, har tiltalte forklaret, at han som sagt ikke vil udtale sig om andre. De havde masser af mad. Tiltalte købte ikke selv mad. Adspurgt, om han havde fået at vide, at han ikke måtte forlade ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ikke havde en bil, så han kunne ikke køre ud og købe mad. På ny adspurgt, om han havde fået at vide, at han ikke måtte forlade ejendommen, gentog tiltalte, at han ikke kunne komme ud og købe mad, da han ikke havde nogen bil. Han måtte godt gå uden for matriklen. Adspurgt, om det lignede en normal (red.fjernet.fabriktype), forklarede tiltalte, at den ville være helt normal i Y3-land. I Y3-land var der tidligere mange kollektiver, der var oprettet i f.eks. en stald. Han kender ikke noget til tavlen, der blev fundet under ransagningen. Han så ikke tavlen inde i lokalerne. Det hændte, at maskinerne var i stykker, og at han skulle reparere dem. Det var noget, som han umiddelbart kunne klare. Det var meget forskelligt, hvor lang tid der gik, fra en maskine gik i stykker, og til at han fik den repareret. Det kom an på, hvad det var, der gik i stykker. Det kunne tage fra fem minutter til en hel dag at reparere en maskine. Adspurgt, om der var andre end ham, der skulle sørge for at reparere maskinerne, har tiltalte forklaret, at det kun var ham, der skulle gøre dette. Adspurgt, om det ikke var ubehageligt for ham at køre den sidste del af turen i en lukket varebil, har tiltalte forklaret, at det kun tog et par minutter. Han fik ikke en anden mobiltelefon, da han kom ud til ejendommen. Han har kun haft den ene mobiltelefon. Telefonen, som han fik udleveret, når han skulle ringe hjem, var en almindelig telefon med knapper. Foreholdt fil 2, side 236, en afhøringsrapport af 25. august 2021, 6. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at det også forholder sig sådan i dag. Han er uddannet (red.fjernet.uddannelse4). Han arbejdede som (red.fjernet.uddannelse4) i Y3-land. Inden han rejste til Danmark, blev han tilbudt arbejde med at reparere elektronik. Han troede, at arbejdet bestod heri. Han fik ikke at vide, hvor han skulle arbejde henne. Adspurgt, hvilken slags elektronik han kan reparere, har tiltalte forklaret, at det er pc elektronik. Adspurgt, om der var nogen, der sørgede for, at han fik en arbejdstilladelse, gentog tiltalte, at han ikke vil udtale sig om andre. Han kendte ikke til ejendommen i Y1-adresse, inden han rejste til Danmark. Adressen kendte han ikke, før politiet nævnte den for ham. Han har ikke deltaget i produktionen af cigaretter. Han har udelukkende arbejdet som (red.fjernet.uddannelse4). Han ved ikke hvor mange cigaretter, der blev produceret på ejendommen. Han har hverken set regnskaber eller hørt andre tale om hvor mange cigaretter, der blev produceret. Foreholdt fil 2, side 1234, en politirapport af 27. april 2021 vedrørende undersøgelse af hans pas, sammenholdt med gerningstidsrummet i tiltalen, har tiltalte forklaret, at det godt kan passe, at han har været ude af Y3-land i 1 måned og 7 dage i perioden. Han kan ikke huske konkrete perioder, men han har været ude hos forskellige firmaer og reparere maskiner. Han kan ikke huske, om han opholdt sig et stykke tid i Y2-land, inden han rejste videre. På ny forevist fil 3, side 115, har tiltalte om foto nr. 28 forklaret, at han så dokumentet, før politiet præsenterede ham for det. Maskinerne, som han har repareret, var meget gamle. Alle maskinerne var gamle, og de gik i stykker på skift. Det var forskelligt, hvor tit der var driftsnedbrud. Nogle gange var det et par gange om dagen. Driftsnedbruddene var af forskellig varighed. Der var en del reservedele på stedet, og hvis der manglede noget, blev det bestilt. Det var ledelsen, der bestilte reservedele. Adspurgt, hvem der var ledelsen, gentog tiltalte, at han ikke vil udtale sig om andre. Reservedelene blev bestilt her i landet. Det tog ca. et døgn at køre fra Y2-land til ejendommen i Y1-adresse. Foreholdt fil 2, side 236, en afhøringsrapport af 25. august 2022, 4. afsnit fra neden, har tiltalte forklaret, at han muligvis har sagt således, da han blev afhørt af politiet. Adspurgt, om maskinerne også kunne gå i stykker af anden grund end noget elektronisk, f.eks. papirstop, har tiltalte forklaret, at han kun blev hentet for at vurdere, hvad der gik i stykker elektronisk. Maskinerne gik også i stykker af årsager, som han ikke havde kompetence til at reparere. Han kan ikke sige noget om, hvor tit dette skete. I princippet var der én generator, der virkede, idet han tog nogle reservedele fra den anden generator og satte dem over i den. Generatoren var i virkelig dårlig stand. Der var ophold i produktionen på grund af, at generatoren ikke virkede. Adspurgt, hvor lang tid der var ophold i produktionen, har tiltalte forklaret, at det længste, han har ventet på reservedele, er et par dage, men han kan ikke huske det nærmere i dag. Når generatoren ikke virkede, kunne man ikke producere. Det var vel et par gange om dagen, at generatoren ikke virkede. Adspurgt, hvor mange timer på en 40 timers arbejdsuge han vil anslå, at der var produktionsstop, enten fordi en maskine eller generatoren var i stykker, har tiltalte forklaret, at det er svært at sige. Når generatoren gik i stykker, skulle man vente en time på, at den kølede ned, før man kunne reparere den. Han kan ikke sige hvor mange af de 40 timer, der blev produceret cigaretter i gennemsnit. Da han kom ud på ejendommen første gang, var maskinerne stillet op. Han ved ikke, om der blev produceret cigaretter på dette tidspunkt. Maskinerne var tilsluttet elektrisk. Han er ikke på noget tidspunkt blevet tvunget til at lave noget mod sin vilje.

T10 har forklaret, at han blev anholdt på adressen Y1-adresse den 2. marts 2021. Han var kommet dertil for at arbejde. Han skulle overholde sin karantæne. Adspurgt, hvad han arbejdede med, har tiltalte forklaret, at da han fik tilbudt arbejdet, fik han at vide, at han skulle lave alt muligt forefaldende arbejde, mens han var i karantæne. Ellers var det meningen, at han skulle arbejde som chauffør. Før han blev tilbudt arbejdet, vidste han ikke, at han skulle deltage i produktion af cigaretter. Det fik han først at vide, da han havde passeret grænsen. Han husker ikke præcist, hvornår han passerede grænsen første gang, da han ikke har sit pas, men det var i 2021. Adspurgt, hvad det var for en grænse, han havde passeret, da han fik at vide, at han skulle deltage i produktion af cigaretter, har tiltalte forklaret, at han til at begynde med passerede grænsen mellem Y3-land og Y2-land. Dagen efter passerede han grænsen mellem Y7-land og Danmark. Han kom først til ejendommen i Y1-adresse i 2021. Da han blev anholdt, havde han været på ejendommen i ca. to uger. Det var ikke første gang, han var på ejendommen. Adspurgt, hvornår han kom dertil første gang, har tiltalte forklaret, at det måske var i efteråret 2020. Det kan godt passe, at han var der i november 2020, men han husker det ikke helt præcist. Han kan ikke helt sige, at han deltog i produktionen af cigaretter den første gang, han var på ejendommen. Han kan godt have lavet forskelligt vedligeholdelsesarbejde. Han har som sagt ikke sit pas, så han kan ikke kontrollere tidspunkterne. Foreholdt, at politiet har gennemgået hans pas og konstateret, at han passerede grænsen mellem Y3-land og Y2-land den 7. november 2020, har tiltalte forklaret, at han ikke helt husker hvilke stempler, der er i passet. Hvis det står i passet, at han passerede grænsen den pågældende dag, er det rigtigt. Det er én, der hedder SA, der tilbød ham arbejdet. Det var i midten af 2020, at han blev tilbudt arbejdet. De kom i kontakt med hinanden via en fælles bekendt. SA hjælper med at rekruttere folk fra Y3-land og finde arbejde til dem i EU-lande. Kontakten mellem dem foregik i Y3-land. SA fortalte, at han selv var ansat i et firma, der hedder G15-virksomhed, som reparerer alt inden for landbrugsmaskiner og -udstyr. Tiltalte nævnte, at han er uddannet som landbrugsteknisk maskinmekaniker. Adspurgt, om SA eller andre personer sørgede for, at der blev lavet papirer, såsom arbejdstilladelser, har tiltalte forklaret, at man i Y3-land kalder den slags folk, som hjælper med papirer, for "mellemmænd". SA sørgede for, at alle papirer var på plads. Tiltalte har lidt erfaring med at køre lastbiler på ni tons. Forevist fil 3, side 107, en fotomappe, har tiltalte om foto nr. 13 forklaret, at han har set det pågældende dokument før. Han havde dokumentet med sig. Til at begynde med skal man have visum til Y2-land. SA sørgede for, at han fik visum, og han søgte om opholdstilladelse for ham. Derefter sendte SA dokumentet på foto nr. 13 til tiltalte. Foreholdt, at dokumentet er dateret den 14. marts 2020, har tiltalte forklaret, at han er 100 pct. sikker på, at han ikke var i Danmark på det pågældende tidspunkt. Som han husker det, modtog han først dokumentet på foto nr. 13 i midten af 2020. Han er ret sikker på, at det er tilfældet. Adspurgt, om han nogensinde har arbejdet som lastbilchauffør i Danmark, har tiltalte forklaret, at han må køre lastbiler på op til ni tons. Han har kun arbejdet som lastbilchauffør i Y3-land. Fra SA modtog han en invitation til at arbejde for WD. Andet havde tiltalte ikke. En af de vigtigste årsager til, at han kunne arbejde i Danmark, var, at han havde visum og en invitation. Adspurgt, om han har vist dokumentet på foto nr. 13, har tiltalte forklaret, at da han passerede den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse, blev han bedt om at vise sit pas og oplyse, på hvilket grundlag han kunne opholde sig i Danmark. Han viste herunder dokumentet på foto nr. 13. Han havde dokumentet på sig hele tiden. Adspurgt, hvem han skulle arbejde for, har tiltalte forklaret, at det blev oplyst, at det var nogle andre mennesker. SA sendte SMS-beskeder, hvoraf informationer og telefonnumre på dem, tiltalte skulle arbejde for, fremgik. Adspurgt, om han kan bekræfte, at det var nogle (red.fjernet.nationalitet), som han skulle arbejde for, har tiltalte forklaret, at der var mange mennesker, der talte (red.fjernet.nationalitet.Y2). Han er ikke sikker, men han vil tro, at det var (red.fjernet.nationalitet). Adspurgt, om de (red.fjernet.nationalitet), han blev anholdt sammen med, var nogle, som han arbejdede for, har tiltalte forklaret, at der både var (red.fjernet.nationalitet) og (red.fjernet.nationalitet.Y3). Han blev tilbudt arbejde. Han kom derved til at møde nogle andre mennesker. Det er det, der er foregået. Foreholdt fil 2, side 246, en afhøringsrapport af 12. april 2021, 10.-11. linje fra oven, og adspurgt, om han har forklaret således, da han blev afhørt af politiet, har tiltalte forklaret, at han ikke forstår, hvordan misforståelsen er opstået. SA sørgede for det arbejde, som han skulle udføre, og det var også SA, der ordnede papirerne. Adspurgt, om han har forklaret således, som det fremgår af afhøringsrapporten, bekræftede tiltalte dette. På ny adspurgt, hvem (red.fjernet.nationalitet) var, har tiltalte forklaret, at der var tale om, at han skulle arbejde for WD sammen med de andre mennesker, der befandt sig på arbejdspladsen. Adspurgt, hvordan han kom fra Y3-land til ejendommen i Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han tog af sted fra Y2-land sammen med en gruppe mennesker. Det var dem, som han blev anholdt sammen med, men måske ikke dem allesammen. Der er gået rigtig lang tid, og han husker ikke, om det var dem allesammen. Han tog af sted sammen med i hvert fald en del af de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), som han er tiltalt sammen med. De kørte fra Y2-land til Danmark i en hvid minibus. Adspurgt, om han fik at vide, at der var et bestemt sted i Y2-land, hvor han ville blive hentet, har tiltalte forklaret, at han fik at vide, at han skulle til Danmark, og at han skulle opholde sig i et hus for at overholde karantænereglerne. På baggrund af coronasituationen kunne der være nogle udfordringer, men han skulle overholde karantænen. Den hvide minibus var enten en (red.fjernet.bilmærke1) eller en (red.fjernet.bilmærke). De passerede grænsen i minibussen. Det var (red.fjernet.nationalitet), der hentede dem i Y2-land. Adspurgt, om han kan huske, om det var én eller to minibusser, der hentede dem, har tiltalte forklaret, at han kom til Danmark i en almindelig minibus, som der var sæder i. Adspurgt, om der var en anden minibus eller en varebil, der fulgte med dem til Danmark, har tiltalte forklaret, at han så en varevogn, men hvem der konkret var i den, har han ikke set. Adspurgt hvor mange (red.fjernet.nationalitet), der hentede dem, har tiltalte forklaret, at der muligvis var to, men han er ikke sikker på det. I Y3-land fik han at vide, at han kom til at køre med (red.fjernet.nationalitet), der også ville være på arbejdspladsen, hvor der skulle repareres landbrugsmaskiner. 100-150 kilometer efter den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse standsede de på en parkeringsplads. Det blev oplyst, at de skulle skifte til en anden bus, fordi de skulle overholde karantænereglerne. Han kan bekræfte, at de kom over i en lukket kassevogn. Da de passerede den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse, blev tiltalte bedt om at vise pas og andre papirer. Det var ham selv, der viste dokumenterne. Adspurgt, om han blev bedt om at aflevere sin mobiltelefon til (red.fjernet.nationalitet), har tiltalte forklaret, at han lod sin telefon blive liggende i minibussen. På grund af roamingen virkede den jo ikke i udlandet. Adspurgt, om (red.fjernet.nationalitet) sagde, at han skulle aflevere sin mobiltelefon, har tiltalte forklaret, at mellemmanden i Y3-land havde fortalt, at det ikke var tilladt at bruge mobiltelefon under arbejdet. Det blev ikke sagt på en grov måde. Der var ingen tvang. Han husker ikke helt, om (red.fjernet.nationalitet) bad ham om at aflevere mobiltelefonen. Han var meget træt. Det var ikke som sådan en fabrik. Det var et værksted, hvor der var nogle maskiner. Det var, da han kom til adressen, at han fandt ud af, han skulle producere cigaretter. Adspurgt, hvornår turen til Danmark fandt sted, har tiltalte forklaret, at det måske var sidst i 2020 eller i begyndelsen af 2021. De fik anvist et sted, hvor de skulle overholde karantænen. Det var dér, han blev indlogeret. Det er korrekt, at han og de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) boede på et værelse. Han husker ikke, om der var nogen på stedet, da de kom. (red.fjernet.nationalitet) var indlogeret på andre værelser. Adspurgt, hvem der bestemte, har tiltalte forklaret, at det, han fik at vide af SA, var, at de selv måtte finde ud af dette, når de var ankommet til adressen. Adspurgt, hvordan han fandt ud af, at han skulle deltage i produktion af cigaretter, har tiltalte forklaret, at SA, inden tiltalte tog af sted fra Y3-land, fortalte, at det under karantænen kunne være, at tiltalte skulle reparere nogle maskiner, og at han ville få et USB-stik med nogle tekniske vejledninger. Tiltalte vidste ikke hvilken slags maskiner, det ville være. Det var i princippet ikke noget, der interesserede ham. Da han var ankommet til adressen, så han maskiner, som han ikke kendte til. Han læste vejledningerne på USB-stikket. Adspurgt, om det ved politiets tilstedekomst så ud på samme måde, som da han selv ankom til adressen, har tiltalte forklaret, at der var rigtig meget teknisk udstyr, som der ikke var vejledninger til på USB-stikket. Det, der ikke lå på USB-stikket, var der tegninger på. Da han kom til adressen, så han værktøj og maskiner, der producerede cigaretter. Adspurgt, hvordan de fandt ud af, hvem der skulle gøre hvad, har tiltalte forklaret, at nogle af (red.fjernet.nationalitet) kom og sagde, at de selv måtte finde ud af dette. Det var ikke hans opgave at sørge for, at maskinerne fungerede. Inden han blev anholdt, bestod hans arbejde i at stå ved en grøn maskine og putte papir i den. Forevist fil 2, side 31, en fotorapport, det øverste foto, har tiltalte forklaret at maskinen bestod af flere dele. Tiltalte stod dér, hvor der ses en åben kasse. Han puttede papir i maskinen. Adspurgt hvor mange andre, der arbejdede ved maskinen, har tiltalte forklaret, at han kun vil udtale om sin egen rolle. Han arbejdede ca. 10 timer. Efter at have overholdt karantænen og slappet af læste han om maskinens opbygning. Han orienterede sig for at forestå, hvad maskinen gjorde, når han puttede papir i den. Adspurgt, hvad han tænkte, da han fik at vide, at han skulle deltage i cigaretproduktion, har tiltalte forklaret, at SA som sagt havde oplyst, at tiltalte skulle udføre forefaldende arbejde, mens han var i karantæne. Når han var færdig med karantænen, skulle han begynde at udføre det arbejde, som han var blevet ansat til. Tiltalte tænkte selvfølgelig, at det var helt legalt, da han både havde visum og alle de nødvendige dokumenter. Adspurgt om lønnen har tiltalte forklaret, at han for 10 timers arbejde ville få 50 (red.fjernet.valuta1) om dagen. Han ville få pengene, når han kom tilbage til Y3-land. Han fik penge, da han kom tilbage efter at have været i Danmark første gang. Det var ikke for decideret cigaretproduktion, men for alle mulige arbejdsopgaver. Lønnen udgjorde 5055 (red.fjernet.valuta1) om dagen. Han gik ikke selv ud og købte ind. Han kunne ikke forlade ejendommen, da han var i karantæne. Han skulle være i karantæne i tre uger eller en måned. Det var, hvad SA havde fortalt. Adspurgt, om det var (red.fjernet.nationalitet), der sørgede for at købe ind, har tiltalte forklaret, at der allerede var en del mad på adressen. Der var nogen, der købte ind. Han ved ikke hvem. Adspurgt, om han frit kunne kontakte f.eks. familie og venner, har tiltalte forklaret, at han kunne gøre dette på firmatelefonen én gang om ugen. Det var (red.fjernet.nationalitet), der bestemte, at de måtte ringe hjem én gang om ugen. De fik oplyst, at telefoni er rigtig dyrt, og at det derfor var begrænset til én gang om ugen. Firmatelefonen var en trykknaptelefon af ældre dato. Adspurgt, om de havde adgang til internettet, har tiltalte forklaret, at det blev oplyst, der ikke var internet, da ejendommen var for gammel. Det var SA, der informerede om de generelle betingelser. Da han kom til adressen i Y1-adresse, var der nogle detaljer, som han fik oplyst. Adspurgt, hvad det var for nogle detaljer, har tiltalte forklaret, at det drejede sig om helt almindelige hverdagsting, f.eks. hvordan man betjente kogepladen, og hvor man kunne finde værktøj. Han tror, at der var walkie-talkier og overvågningskameraer på ejendommen. Han kan ikke sige præcist, om det var første eller anden gang, han var på ejendommen, at han bemærkede det. Han kan ikke huske det nærmere i dag. Han ved ikke, hvad walkie-talkierne blev brugt til. Han så dem bare, og nogle gange kom der lyde fra dem. Han har ikke benyttet walkie-talkierne. Adspurgt, hvordan der kom strøm til maskinerne, har tiltalte forklaret, at der var en generator. Adspurgt, hvorfor den sidste del af transporten foregik i en varebil, har tiltalte forklaret, at de fik at vide, der var karantæne, og at de derfor skulle skifte bil. Han accepterede det. Adspurgt, om han kendte nogle af de medtiltalte (red.fjernet.nationalitet.Y3), før han kom til Danmark, har tiltalte forklaret, at han først mødte dem, da han kom til Y2-land. Adspurgt, hvornår det var, har tiltalte forklaret, at det var sidst på året i 2020. Det var ikke dem alle sammen. Der var også nogle andre mennesker. En af de (red.fjernet.nationalitet.Y3) mænd mødte han først i februar 2021. Det drejer sig om T12. Det er rigtigt, at tiltalte havde to mobiltelefoner, da han blev anholdt. Foreholdt, at der på tiltaltes mobiltelefoner, som blev fundet i (red.fjernet.bilmærke), er fundet fotos af pas, kreditkort mv. vedrørende nogle af de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), har tiltalte forklaret, at han ikke helt præcist kan huske, hvad der er foregået. Han kan huske, at SA sendte nogle billeder til ham af folk, som han skulle arbejde sammen med. Adspurgt, om han var en del af en gruppe, hvor de kunne skrive sammen, har tiltalte forklaret, at der er gået for lang tid, og han kan ikke huske alle detaljer. De har haft en gruppe, så de kunne kommunikere med hinanden. Adspurgt om mobiltelefonnumrene (red.fjernet.mobilnr.2) og (red.fjernet.mobilnr.3) har tiltalte forklaret, at han ikke kan sige, om det er telefonnumre, som han har haft. Han bliver nødt til at se i sin notesbog. Han kan ikke huske, hvilke mobiltelefonnumre han havde for halvandet år siden. Foreholdt fil 2, side 325, sammenholdt med side 1226, en chattråd i "G16-virksomhed", har tiltalte forklaret, at han kan genkende de seks navne i oversigten. Han kan ikke huske, hvad det er for en chattråd. Foreholdt samme fil, side 1227, har tiltalte om en besked sendt den 17. september 2020 kl. 20.59 forklaret, at han ikke kan huske alle beskeder. Det er umuligt for ham at sige præcist, om det er en besked, han har sendt. Det ligner hans mobiltelefonnummer. Foreholdt samme fil, side 1230, har tiltalte om en besked sendt den 19. september 2020 kl. 20.48 forklaret, at han ikke kan sige med sikkerhed, om mobiltelefonnummeret (red.fjernet.mobilnr.2) er hans. Foreholdt, at mobiltelefonen lå i handskerummet på (red.fjernet.bilmærke), og at politiet har fundet kommunikation på telefonen mellem brugeren af denne telefon og en person kaldet KW mellem den 15. april 2020 og den 12. februar 2021, har tiltalte forklaret, at han lige skulle finde ud af, hvilket hotel han skulle bo på. Han husker det ikke. KW er en (red.fjernet.nationalitet). Foreholdt mobiltelefonnummeret (red.fjernet.mobilnr.4) har tiltalte forklaret, at han kan sige med sikkerhed, at han har kommunikeret med en person kaldet KW. Han har sendt nogle beskeder og modtaget nogle beskeder. Han kan ikke sige det mere præcist. Adspurgt, om han på noget tidspunkt havde til opgave at samle dokumenter på (red.fjernet.nationalitet.Y3), der skulle til Danmark, har tiltalte forklaret, at det selvfølgelig ikke er tilfældet. Han kender flere, der hedder T1. Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt KW, som han har kommunikeret med, er identisk med medtiltalte T1. Adspurgt, om T1 har haft noget at gøre med, at han arbejdede i Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han som sagt kun ønsker at udtale sig om sin egen rolle. Tiltalte har ikke på noget tidspunkt arbejdet i Y26-by. Det er rigtigt, at han har sendt et brev til sin kone. Mens han var varetægtsfængslet fra den 15. til den 25. april 2021, modtog hans kone en mærkelig mail, og han sendte et brev til hende med en forklaring. Han har ikke kendskab til, om nogen af de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) har arbejdet på en (red.fjernet.fabriktype) i Y3-land. Foreholdt fil 2, side 729-730, en oversættelse vedrørende et brev, der blev modtaget af politiet den 9. juni 2021 i forbindelse med brev- og besøgskontrol hos ham, har tiltalte forklaret, at det kun er en del af brevet. Af den mail, der blev sendt til hans kone, fremgik det, at han kom til at sidde i fængsel, fordi han hele sit liv havde arbejdet på en fabrik i Y26-by med (red.fjernet.nationalitet), og at han i februar tog til Danmark med dem. Der stod også nogle navne. Adspurgt om det, han skrev i brevet til sin kone, er rigtigt, har tiltalte forklaret, at det, der er blevet oversat, kun en del af brevet. I virkeligheden er det sådan, at han af SA fik at vide, at han skulle have et helt legalt arbejde i Danmark. Han fik også alle dokumenter. På ny adspurgt, om det er rigtigt, at det forholder sig således, som det fremgår af oversættelsen, har tiltalte bemærket, at det som sagt kun er en del af brevet. (red.fjernet.nationalitet) har aldrig truet ham. Han skrev til sin kone, fordi hun havde modtaget en mail med nogle ret brutale ord. Foreholdt fil 2, side 1268, en politirapport af 27. april 2021, og adspurgt, om det kan passe, at det var omkring den 24. maj 2020, at han første gang kom til ejendommen i Y1-adresse, har tiltalte forklaret, at han ikke er sikker på, at det var på det tidspunkt. Adspurgt, om det på noget tidspunkt gik op for ham, at det, som han foretog sig på ejendommen i Y1-adresse, var ulovligt, har tiltalte forklaret, at det først gik op for ham, da han blev anholdt og efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør. Forud herfor vidste han ikke, at det var ulovligt. Det er rigtigt, at det er foregået på den samme måde og med de samme køretøjer de gange, han har været i Danmark. Han har muligvis været på ejendommen i Y1-adresse tre gange. Der kan ikke være tale om, at han har været der mere end tre gange. Adspurgt, hvad han mener med, at han var i karantæne, har tiltalte forklaret, at det er helt normal praksis i Y3-land, at man skal gøre det på den måde, at man skifter til et andet køretøj. Der er tale om nogle meget strenge regler. For ham virkede det helt naturligt. Adspurgt, hvorfor det var nødvendigt at skifte til en varebil uden ruder og sidde på gulvet i den, har tiltalte forklaret, at det ikke undrede ham. Køreturen tog kun et kvarter. Adspurgt, om formålet var at skjule dem, har tiltalte forklaret, at han ikke har fået noget konkret at vide om, hvorfor det skulle foregå på den måde. Han tænkte, at der var tale om strenge karantæneregler i Danmark. Han kan give et tal på hvor mange cigaretter, der ca. blev produceret om dagen. Hans arbejdsfunktioner afhang af, hvor meget papir han puttede i maskinen. Cigaretterne kom til ham i plastikkasser. Der var 500 cigaretter i en kasse. Han skulle manuelt rive papiret i stykker. Hvis han ikke gjorde dette, kunne maskinen ikke starte. Han tjekkede maskinens hastighed, og det var 100 cigaretter i minuttet. Hvis man inklusive pauser i løbet af en time producerede 6.000 cigaretter, og en arbejdsdag var på 8 timer, er det nemt at regne ud, hvor mange cigaretter der bliver produceret om dagen. Foreholdt, at V2 under sin egen sag tilstod, at der blev produceret over 15 mio. cigaretter i en periode på to en halv uge, har tiltalte forklaret, at han ikke er enig i dette. Han var i retten, da V2 fik sin dom. Fra anklagemyndighedens side blev det nærmest sagt, at V2 skulle bekræfte, at han havde deltaget i cigaretproduktion, og at han skulle sige ja til antallet. Tiltaltes egen beregning er ikke teori. Det er praksis. Adspurgt, om (red.fjernet.nationalitet) holdt øje med hvor mange cigaretter, der blev produceret, har tiltalte bemærket, at han kun vil udtale sig om sin egen rolle. Han ved det ikke. Adspurgt, hvor tit der kom lastbiler til ejendommen, har tiltalte forklaret, at der ikke var nogen vinduer på det sted, hvor han stod inde i bygningen, så han ved det ikke. Adspurgt, om han så chaufføren på lastbilen, der kom på adressen, har tiltalte forklaret, at han kun arbejdede indenfor. Han så ikke nogen chauffør. Han arbejdede kun ved en bestemt maskine, således som det fremgår af fotomappen. Adspurgt, om han hørte nogen blive omtalt som "(red.fjernet.kælenavn)", har tiltalte forklaret, at han hørte dette. Adspurgt, om det var én af de personer, der var til stede på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han ikke forstår (red.fjernet.nationalitet.Y2) 100 pct. Han kan ikke bekræfte, at der blev omtalt en persons navn. Han vil i øvrigt ikke svare for andre, og han ved ikke, hvad (red.fjernet.nationalitet) snakkede om. Adspurgt, om han fik oplyst, at det, der foregik på ejendommen, var lovligt, har tiltalte forklaret, der stod "G4-virksomhed" på cigaretpakkerne, så han gik ud fra, at det var lovligt. Han var overbevist om, at det var tilfældet. I Y3-land foregår den slags produktion på nedlagte landbrug og ejendomme, så der var ikke noget unormalt i det. Foreholdt fil 5, side 13, en besked sendt den 16. april 2020 kl. 15.16, og side 14, beskeder sendt den 21. april 2020 kl. 10.09 og kl. 10.38, og adspurgt, om han har haft korrespondance med en person kaldet KW, har tiltalte forklaret, at han ikke kan bekræfte dette. Han har brug for at se hvilke mobiltelefonnumre, beskederne er blevet sendt fra. Foreholdt samme fil, side 73, en besked sendt den 13. maj 2020 kl. 19.40, og adspurgt, om han kender noget til denne besked, har tiltalte forklaret, at det er korrekt. Han havde to mobiltelefoner på sig, en privattelefon og en arbejdstelefon. Telefonnummeret (red.fjernet.mobilnr.2) ligner hans. Han fik telefonen sidst i 2020, inden han skulle rejse. Foreholdt samme fil, side 28, en besked sendt den 23. april 2020 kl. 19.04, har tiltalte forklaret, at det er hans bopælsadresse. Han er ikke sikker på, fra hvilket mobiltelefonnummer beskeden er blevet sendt. Foreholdt samme fil, side 15, en besked sendt den 21. april 2020 kl. 10.42, sammenholdt med side 23, en oversigt over billeder af pas, og adspurgt, om det er ham, der har sendt billederne, har tiltalte forklaret, at han har brug for at se, om billederne er blevet sendt fra hans mobiltelefonnummer. Forevist fil 2, side 1258, og foreholdt, at billedet er fundet på den samme mobiltelefon som korrespondancen med KW, har tiltalte forklaret, at det er ham og hans kone, der ses på fotoet. Foreholdt fil 5, side 25, en besked sendt den 23. april 2020 kl. 10.16, har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske, om han har modtaget denne type beskeder. Der er en by i Y3-land, der hedder Y26-by. Foreholdt samme fil, side 43, besked nr. 26, har tiltalte forklaret, at han ikke ved, hvad og hvem beskeden handler om. Foreholdt samme fil, side 66, besked nr. 49, har tiltalte forklaret, at han ikke kan se hvilket mobiltelefonnummer, beskeden er blevet sendt fra. Der er gået lang tid. Han kan ikke huske det, og han kan ikke forholde sig til beskeden. Foreholdt fil 2, side 246, en afhøringsrapport af 12. april 2021, 2.-10. linje fra neden, har tiltalte forklaret, at han "cirka" har forklaret således, da han blev afhørt. Datoen passer ikke. Foreholdt samme fil, side 247, den samme afhøringsrapport, 2. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således. Foreholdt samme side, 3. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at meget af det, der står i afhøringsrapporten, ikke er rigtigt. Adspurgt, om han har forklaret således, som det fremgår af 1.-2. linje i afsnittet, har tiltalte forklaret, at han kun vil udtale sig om sig selv. Adspurgt, om han har forklaret således, som det fremgår af 3.-5. linje i afsnittet, gentog tiltalte, at han kun vil udtale sig om sig selv. Det er først gået op for ham i retten, at det, der foregik på ejendommen, er ulovligt. Han har efterfølgende tænkt, at det var ulovligt, da de skulle aflevere deres mobiltelefoner. Foreholdt samme side, 4. afsnit, 1.-2. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at der var mange, der skulle bruge telefonen. Han besluttede selv de fem minutter, fordi det var dyrt at ringe fra telefonen. Foreholdt samme afsnit, 2.4. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således. Der var internet, men dækningen var ikke god nok. Der var ikke nogen grund til at få koden til internettet, da det ikke kom til at virke. De fik oplyst, at de ikke fik koden af den grund. Foreholdt samme side, 5. afsnit, 1.2. linje fra neden, har tiltalte forklaret, at det eneste, han har forklaret, er, at de ikke fik lov til at anvende deres egne mobiltelefoner. Det er først efter, han blev anholdt, at han har tænkt, at det nok var, for at politiet ikke ville kunne finde SMS-beskeder eller opringninger på telefonerne fra Danmark. Foreholdt side 248, samme afhøringsrapport, 4. afsnit, 2.-3. linje, sammenholdt med tilføjelserne på side 251, 1. afsnit fra neden, har tiltalte bemærket, at han har forklaret således, som det er gengivet i afhøringsrapporten med de anførte rettelser. Han kan bekræfte, at han havde ansvaret for sin egen maskine. Foreholdt samme side, sidste afsnit, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således. Foreholdt side 249, samme afhøringsrapport, 1. afsnit fra oven, sammenholdt med tilføjelsen på side 252, 1. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således, som det er gengivet. Han tror, at han tog fejl under afhøringen. Der var ikke 500 pakker i hver kasse, men 500 cigaretter. Foreholdt side 249, samme afhøringsrapport, 5.-10. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således. De kunne også få lov til at tage hjem i en længere periode, hvis der f.eks. var en maskine, der gik i stykker, og det tog lang tid at reparere den. Foreholdt samme side, 3. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således.

Han har fortalt, hvad han så. Foreholdt samme side, 4. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således. Foreholdt samme side, 2. linje fra neden, til side 250, 2. linje fra oven, sammenholdt med tilføjelsen på side 252, 2. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han forklarede således. Det var imidlertid ikke (red.fjernet.nationalitet), men et mellemled, der sagde, at de ikke ville få løn, hvis de spurgte for meget. Foreholdt side 250, samme afhøringsrapport, 3.-5. linje fra oven, og adspurgt, om det er korrekt, at han har forklaret til politiet, at det var T1, der sendte SMS-beskeder til ham i Y3-land, når tiltalte skulle til Danmark, har tiltalte forklaret, at han kun vil udtale sig om sig selv. Foreholdt samme side, 2. afsnit fra oven, sammenholdt med tilføjelsen på side 252, 3. afsnit fra oven, bekræftede tiltalte, at han har forklaret således. Han vil gerne tilføje, at inden han blev anholdt, troede han, at det, der foregik på ejendommen, var lovligt. Det, der står i rapporten, stemmer godt overens med, hvad han forklarede, da han blev afhørt. Foreholdt samme side, 3. afsnit fra oven, sammenholdt med tilføjelsen på side 252, 4. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at han ikke har været chauffør i Danmark. Han har ikke arbejdet som chauffør. Han troede, at han betalte skat. Foreholdt samme side, 4. afsnit fra oven, og adspurgt, om han har forklaret således til politiet, har tiltalte bemærket, at han ikke vil svare på andre folks vegne. Foreholdt side 251, samme afhøringsrapport, 3. afsnit fra oven, og adspurgt, om han har forklaret således, har tiltalte igen bemærket, at han ikke vil udtale sig om andre. Foreholdt samme fil, side 254, en afhøringsrapport af 20. august 2021, 3.-4. linje fra neden, og adspurgt, om han har forklaret således, da han blev afhørt af politiet, har tiltalte på ny bemærket, at han ikke ønsker at forklare om andre. Foreholdt side 255, samme afhøringsrapport, 2. afsnit fra oven, og adspurgt, om han har forklaret således, har tiltalte bemærket, at han ikke ønsker at udtale sig herom. Foreholdt samme side, 5. afsnit fra oven, har tiltalte forklaret, at han ikke har forklaret således til politiet. De havde ikke fået at vide, hvor meget de skulle lave. Han vil i øvrigt ikke udtale sig om andre. Mellemmanden, som han henvendte sig til, var SA. SA er (red.fjernet.nationalitet.Y3) og befandt sig i Y3-land. Tiltalte fik at vide, at han skulle arbejde for et (red.fjernet.nationalitet.Y2) firma, der arbejder i hele Europa. Han fik ikke at vide, at han skulle arbejde i Danmark. Det var først, da han kom til adressen i Danmark, at han fandt ud af, at det drejede sig om cigaretproduktion. Han fik at vide af SA, at de skulle tage til Y2-land, hvorfra de ville blive kørt til Danmark. De fik også at vide, at de skulle være i karantæne i Danmark, og at de ikke måtte arbejde, men at der forhåbentlig kunne blive nogle småjobs, som de ville få betaling for. Da tiltalte fik arbejdstilladelse og visum, stod der deri, at han skulle arbejde som chauffør. Adspurgt, om SA skulle have betaling af ham, har tiltalte forklaret, at han fik at vide, at der ville blive tilbageholdt en del af hans løn. Han fik ikke at vide, hvor meget det drejede sig om. Han kan ikke sige, hvor meget han har betalt til SA. Da han kom tilbage til Y3-land, fik han udbetalt 1.200 (red.fjernet.valuta1) i løn. Han tror, at SA har tilbageholdt 2-300 (red.fjernet.valuta1) som betaling. Adspurgt, om han oplyste SA om andre kvalifikationer, end at han er landbrugsteknisk maskinmekaniker, har tiltalte forklaret, at SA fik alle oplysninger om hans uddannelse og arbejdserfaring. Han oplyste herunder til SA, at han har erfaring som bilsælger i Y2-land. Tiltalte fik at vide, at han ville få alle oplysninger om sin kommende arbejdsgiver. Foreholdt sin forklaring i retsmødet den 25. august 2022 om, at han havde korresponderet med en person kaldet KW om, hvilket hotel han skulle bo på, har tiltalte bemærket, at han ikke vil svare på spørgsmål om andre. Adspurgt, om han havde oplyst, at han ville kunne forstå det, hvis der blev skrevet til ham på (red.fjernet.nationalitet.Y2), har tiltalte forklaret, at han fortalte dette til SA, der oplyste, at tiltalte nok ville få nogle beskeder på (red.fjernet.nationalitet.Y2). Han tror, at han modtog alle rejsedokumenter fra Y2-land. SA sagde til tiltalte, at han fik en arbejdstelefon, og at det kunne være, at der blev sendt beskeder til telefonen om karantæne og andre praktiske oplysninger. Tiltalte modtog nogle dokumenter vedrørende rejsen med almindelig post, der blev sendt til hans privatadresse i Y3-land. Adspurgt om WD har tiltalte forklaret, at han ikke har haft nogen kontakt med den pågældende. Hans kontaktperson var SA. Adspurgt, om han har modtaget skatteoplysninger fra Y2-land, eller om der er nogen, der har fortalt ham, at han har betalt skat i Y2-land, har tiltalte forklaret, at han via ambassaden fik sit arbejdsvisum, hvoraf det fremgik, at han var blevet ansat i et (red.fjernet.nationalitet.Y2) firma. Tiltalte havde forstået det således, at der automatisk blev trukket skat af hans løn. Adspurgt, om han modtog nogen lønsedler, har tiltalte forklaret, at han modtog nogle breve fra Y2-land, men på det tidspunkt var han blevet anholdt. Det var breve, der indeholdt oplysninger om bl.a. forsikring og skatteforhold. Foreholdt fil 2, side 252, en afhøringsrapport af 12. april 2021, tilføjelsen i 3. afsnit, har tiltalte forklaret, at hans stilling var chauffør. Han tænkte, at de opgaver, han udførte, var nogle ekstra småjobs, der ikke passede med det, som han havde fået arbejdstilladelse til. Han tænkte, at det kunne være ulovligt, da det ikke stod i papirerne. Foreholdt ordene "ulovlig fabrik", har tiltalte forklaret, at det, han mente, var, at det stod i hans papirer, at han skulle arbejde som chauffør. I og med at han lavede en masse småopgaver, tænkte han, om det var lovligt. Der stod "G4-virksomhed" alle steder, og han tænkte derfor, at det ikke kunne have noget med skat at gøre. Han så ikke nogen dokumenter, hvoraf det fremgik, hvad det var for en type varer, han havde med at gøre, eller hvorpå der stod noget om afgifter eller skatter. Han fik en kasse med 500 cigaretter. Han puttede papir i maskinen og puttede cigaretter ned i maskinen. Adspurgt, om han kendte til hvilken forarbejdning, der var foregået, inden han fik cigaretterne, har tiltalte forklaret, at han ikke har set dette. Der var andre maskiner på ejendommen. Han havde ikke noteret sig hvor mange andre maskiner, der gik forud for hans egen arbejdsfunktion. Der var andet teknisk udstyr. Han kan ikke udtale sig om antallet af maskiner. Når pakkerne kom ud på båndet, sluttede hans arbejdsopgave. Han har ikke set, hvordan cigaretterne er kommet fra hans transportbånd og videre til at blive pakket i en stor papkasse. Han vil i øvrigt kun svare på sin egen arbejdsopgave. Hans maskine var konstant i stykker. Adspurgt hvor mange gange i løbet af en arbejdsdag, maskinen gik i stykker, har tiltalte forklaret, at det kunne være op til 20-30 gange om dagen. Der var også etiketter, der kunne gå i stykker. Maskinen kunne producere 6.000 cigaretter i timen, hvis den producerede uden stop. Adspurgt, om han så, om der var andre maskiner af den samme type som hans, har tiltalte forklaret, at han ikke har set dette. Hans opfattelse er, at det antal, han har forklaret om, ca. er det, der blev produceret på fabrikken om dagen. Adspurgt, om det er hans opfattelse, at maskinen kan være blevet betjent, når han selv var i Y3-land, har tiltalte forklaret, at han ikke ved, hvad der er foregået, når han ikke var på ejendommen. Da han var i Danmark første gang, gjorde han maskinen ren, inden han rejste tilbage til Y3-land. Da han kom tilbage anden gang, var maskinen meget beskidt. Der var en kasse, der var blevet spist af rotter, og der var meget beskidt rundt om maskinen. Adspurgt, om det er hans opfattelse, at maskinen havde været i drift, mens han ikke selv var der, har tiltalte forklaret, at han ikke kan vide, hvad der foregik, mens han ikke selv var på ejendommen. Adspurgt, om der var en tæller på hans maskine, har tiltalte forklaret, at han havde en timer på sit ur. Det var dén, han brugte til at fastslå hvor mange cigaretter, maskinen producerede i minuttet. Han gjorde dette, fordi han var nysgerrig. Han kom ikke tilbage til produktionslokalet, efter at han var blevet anholdt. Adspurgt, om der er nogen, der har bedt ham forklare, hvor meget maskinen kunne producere, mens han var bistået af sin tidligere forsvarer, har tiltalte forklaret, at han ikke kan huske præcist, hvad han blev spurgt om. Han er blevet bedt om at beskrive, hvilken arbejdsfunktion han udførte. Da han blev anholdt, lå han og sov. Den sidste gang, han stod ved maskinen, inden han blev anholdt, kunne man have startet maskinen og konstateret, hvor meget den producerede. Da han blev afhørt af politiet, tog han fejl af "cigaretter" og "pakker", da ordene ligner hinanden. Det er rigtigt, at tolken under et arrestbesøg blev bedt om at forklare ham forskellen mellem "cigaretter", "pakker", "kartoner" og "kasser". Det var ikke ligegyldigt, om det var det ene eller det andet, da der er forskel på hvor mange cigaretter, der kan være i en pakke, en karton og en kasse. Foreholdt fil 2, side 250, en afhøringsrapport af 12. april 2020, 2. afsnit, 7.-9. linje fra oven, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han har forklaret således. Han fik først mistanke om, at det ikke var lovligt, da han var i retten. Da han kom i arresten, tænkte han meget over det. Det var den konklusion, han nåede frem til. Det var ikke en mistanke, han havde, inden han blev anholdt. For ham personligt var det ikke så mærkeligt, at det foregik et sådant sted. I Y3-land er det normalt med mindre produktionssteder. Der var åbent, og der var folk omkring. Han havde ikke arbejdet på en (red.fjernet.fabriktype) før. Tidligere havde han arbejdet med landbrugsmaskiner. Der var noget udstyr, som han skulle bruge, men der var ikke nok af det. Der var ikke den store forskel mellem maskinerne på ejendommen i Y1-adresse og de maskiner, han i øvrigt havde arbejdet med. Han fik en brugsanvisning, hvori alt var beskrevet. Han kom til Danmark første gang i 2020. Det var enten midt på året eller sidst på året. Han kan ikke huske datoen. Der var ikke andre personer på adressen. Adspurgt, hvad der var i lokalerne, har tiltalte forklaret, at det var en gammel gård. Da han kom tilbage sidst på året, var der nogle maskiner. Der manglede fortsat noget teknisk, for at maskinerne kunne køre. Han havde fået et USB-stik, hvorpå der var nogle instruktioner, som han fulgte. Foreholdt fil 2, side 254, en afhøringsrapport af 20. august 2021, 3. afsnit fra neden, har tiltalte forklaret, at det er sådan, han har forklaret til politiet. Foreholdt samme side, 2. afsnit fra neden, 1.-3. sætning, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han forklarede således til politiet. Han ville skyde på, at det var sidst på året i 2020, at man begyndte at producere cigaretter på ejendommen. Det var i 2020, at han første gang selv deltog i cigaretproduktionen. Han kan ikke vurdere, om der blev produceret cigaretter, når han var hjemme i Y3-land. Da han kom, var der meget beskidt. Som han har forklaret, havde rotterne spist en kasse, og der var meget beskidt rundt om maskinen. Han vil vurdere, at der ikke var blevet produceret, mens han havde været væk. Hans løn blev udbetalt i Y3-land. Foreholdt fil 2, side 252, en afhøringsrapport af 12. april 2021, 2. afsnit fra oven, 1.-6. linje, og adspurgt, hvem der sagde således til ham, har tiltalte forklaret, at han fik at vide af SA, at der var karantæne, men at han kunne få nogle småjobs. Han fik også at vide, at hvis han brød karantænen, så kunne han få en bøde. Det var ud fra instruktionerne på USBstikket, at han opstillede maskinen. Han lavede det hele selv. Det var ligesom at lege med (red.fjernet.legetøj). Han kiggede på tegningen og samlede maskinen.

Foreholdt fil 2, side 254, en afhøringsrapport af 20. august 2021, 3. linje fra neden, og adspurgt, om han har forklaret således til politiet, har tiltalte bemærket, at han ikke ønsker at svare på spørgsmålet. Han vil kun udtale sig om sin egen rolle.

T11 har forklaret, at han var på adressen i Y1-adresse frem til den 2. marts 2021, hvor han blev anholdt. Adspurgt, hvornår (red.fjernet.nationalitet.Y3) og (red.fjernet.nationalitet) skulle rejse hjem, har tiltalte forklaret, at de skulle rejse den dag, de blev anholdt. Adspurgt, hvordan han kan være sikker på dette, har tiltalte forklaret, at det var noget, som de havde talt om. Han er én af dem, der har sovet på værelset med køjesenge. Forevist fil 2, side 18, fotoet nederst på siden, har tiltalte forklaret, at han sov øverst i køjesengen til venstre bagest i billedet. Han havde lagt sin mobiltelefon i bilens handskerum. Forevist samme side har tiltalte om fotoet øverst på siden forklaret, at han ikke ved hvilket sprog, teksten på pakken er skrevet på. Han kan forstå, at der står "G4-virksomhed". Han har ikke tænkt, at der foregik noget illegalt på ejendommen. Da han skulle afsted, fik han at vide, at det var et almindeligt arbejde. Adspurgt, om han har nogen bemærkninger til, at der står "G4-virksomhed" på pakkerne, har tiltalte forklaret, at det var hans tanke, at cigaretterne var til frit salg. Det var med til at bekræfte ham i, at der ikke var tale om noget ulovligt. Hans løn afhang ikke af produktionen. Han blev aflønnet pr. tur. Adspurgt, om maskinerne og generatoren ofte gik i stykker, har tiltalte forklaret, at de både gik i stykker elektronisk og mekanisk. Mange gange var der produktionsstop på grund af generatoren. Der var også meget andet, der gik i stykker. Det var næsten hver dag, at der var noget, som gik i stykker. Der var to maskiner, og de gik i stykker på skift. Adspurgt, hvor lang tid der gennemsnitligt var produktionsstop om ugen på grund af fejl ved maskinerne eller generatoren, har tiltalte forklaret, at der kunne være to dage om ugen, hvor de ikke arbejdede. Adspurgt, om det i gennemsnit var to ud af fem dage, at de ikke kunne arbejde, har tiltalte forklaret, at man godt kan sige dette. Adspurgt, om de skulle rejse hjem den 2. marts 2021, uanset om de var færdige eller ej, har tiltalte forklaret, at maskinstop ikke betød, at de skulle blive længere. Det tager ca. et døgn at rejse fra ejendommen i Y1-adresse til den (red.fjernet.nationalitet.Y2)-(red.fjernet.nationalitet.Y3) grænse. Hvis de rejste den 2. marts 2021 kl. 22, ville de passere grænsen til Y3-land dagen efter ved 21-22-tiden om aftenen. Han har hverken deltaget i køb af maskiner eller kartoner. Han har heller ikke betalt for elforbrug eller haft indblik i, hvad der nærmere blev indkøbt til produktionen af f.eks. folie, cigarethylstre og tobak. Han har ikke indblik i, hvor meget der blev produceret. Han har ikke kendskab til, hvornår tobakken kom til ejendommen, og hvordan tobakken var pakket. Han har kun set tobak, når det blev skåret på det sted, hvor han selv arbejdede. Han har ikke kendskab til, hvornår der blev afsendt cigaretter. Han har pakket cigaretter i kasser. Der var 500 pakker i en kasse. Han har kun lavet det arbejde, som han skulle. Han ved ikke, hvad der er sket med den tobak, der blev afvist af maskinerne. Der var en kasse til affald. Det var alt muligt affald, der blev smidt i kassen. I kassen blev der også smidt tobak, der var blevet afvist. Det var både tobakstøv og afviste tobaksblade, der var blandet med alt muligt affald, som blev fejet op i løbet af dagen.

T12 har forklaret, at han kom til Danmark for at arbejde som chauffør. På grund af karantæneregler har han imidlertid siddet og ventet på, at han kunne begynde at arbejde. Han sad i ejendommen på Y1-adresse og ventede. Adspurgt, hvornår han kom til Danmark, har tiltalte forklaret, at det muligvis var den 8. februar 2021, men han har ikke nogen papirbekræftelse herpå. Adspurgt, hvordan det kom i stand, at han kom til Danmark for at arbejde som chauffør, har tiltalte forklaret, at han fik at vide, at der mulighed for at få arbejde. Han var til en jobsamtale i Y2-land. Han havde sit CV med, og hans kandidatur blev godkendt. Det var første gang, han var i Danmark for at arbejde, at han blev anholdt. Han vil ikke udtale sig om andre. Han skulle arbejde i et (red.fjernet.nationalitet.Y2) firma, der hedder G17-virksomhed. Han fik udleveret nogle papirer til jobsamtalen. Derudover blev der bl.a. sendt nogle papirer til ham elektronisk. I januar 2021 fik han således en arbejdstilladelse fra den (red.fjernet.nationalitet.Y2) ambassade. Forevist fil 3, side 116, en fotomappe, har tiltalte om foto nr. 30 forklaret, at han ikke kan huske, om det er det dokument, han har haft. Adspurgt, om han har set dokumentet på foto nr. 31, har tiltalte forklaret, at han havde nogle dokumenter på sig. Han kan ikke sige med 100 pct. sikkerhed, om han havde set det pågældende dokument. Han kom til Danmark den 8. eller 9. februar 2021. Han har kørekort til lastbil. Adspurgt, om det også er det, han har forklaret til politiet, har tiltalte forklaret, at han har givet meget præcise oplysninger og svaret på alle de spørgsmål, som politiet har stillet til ham. Det eneste, han ikke vil udtale sig om, er andres rolle. Han rejste fra Y3-land til Y2-land. Det er rigtigt, at han blev transporteret i en minibus fra Y2-land til Danmark, og at han var sammen med andre personer. I og med at de har passeret grænsen, har politiet oplysninger om identiteten på disse personer, men han ønsker ikke at udtale sig om dem. Adspurgt, om det var (red.fjernet.nationalitet), der kørte minibussen, da han blev kørt fra Y25-by i februar 2021, har tiltalte bemærket, at anklageren på forskellig måde stiller det samme spørgsmål, og han gentager, at han ikke vil udtale sig om andre. De kom med minibus til Danmark, hvor han og de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) kom over i en lukket varebil. Han tror, at det var 50 kilometer efter, at de havde passeret den dansk-(red.fjernet.nationalitet.Y7) grænse, men han er ikke sikker på afstanden. De kørte måske 510 minutter, efter at de havde skiftet køretøj. Det var af hensyn til sikkerheden på virksomheden og for at forhindre tyveri, at de skulle skifte fra minibussen til varebilen og aflevere deres mobiltelefoner. Fordi han blev ansat som chauffør, fik han at vide, hvor han var, og så måtte han køre til og fra ejendommen. Det gjorde sig også gældende med hensyn til kommunikationsmidler. Adspurgt, hvorfor de skulle aflevere deres mobiltelefoner, har tiltalte forklaret, at han fik oplyst, at der var bestemte regler for de ansatte på virksomheden for at forhindre, at der skete tyveri internt. Når man arbejder i hold, hvor et hold kommer for at arbejde, og et andet hold rejser hjem, kan det ske, at en ansat stjæler produkter, smider dem over hegnet og ringer til en kammerat, der kommer og henter dem. Adspurgt, hvad det var for en virksomhed, han kom til, har tiltalte forklaret, at de blev anvist et rum, hvor de skulle sove. Der blev peget på en ledig seng, hvor han skulle sove. De kom enten om fredagen eller lørdagen, og de måtte vente til om mandagen, hvor arbejdsugen begyndte. Om mandagen fik tiltalte at vide, at han skulle vente, da der var nogle karantæneregler, som skulle overholdes. Han skulle have haft løn, fordi han var på arbejdspladsen, men han fik ikke nogen løn. Adspurgt, om han havde kendskab til den cigaretproduktion, der foregik på ejendommen, har tiltalte forklaret, at han opholdt sig i selve huset, men ud fra, hvad de andre snakkede om, foregik der en cigaretproduktion. Det var ikke noget, der blev holdt skjult. Tiltalte var ikke ovre i produktionslokalerne, og han spurgte ikke ind til hvor meget, der blev produceret. Han havde ikke noget at bruge en sådan oplysning til. Tiltaltes mobiltelefon blev tilbage i varebilen. Da han skulle begynde at arbejde som chauffør, skulle han bruge en telefon. Mens han var i Y2-land, fik han udleveret en mobiltelefon med et (red.fjernet.nationalitet.Y2) simkort. Det var en arbejdstelefon. Han skulle bruge mobiltelefonen som GPS i forbindelse med arbejdet som chauffør. Adspurgt, om han havde adgang til telefon og internet, har tiltalte forklaret, at han havde kontakt med sin familie. Han havde ikke adgang til internettet. Han var ikke begrænset i brugen af telefon, men fordi roaming er rimelig dyrt, blev de bedt om at bruge telefonen med fornuft. Tiltalte måtte godt gå ud af huset og gå rundt på ejendommen, men han gik ikke ind til byen. Der var ikke tale om, at han ikke måtte gå ind til byen. Der var andre, der købte mad til ham. Han ventede to uger, inden han skulle begynde at arbejde. Han så hverken kasser med cigaretter eller emballage, der lå på ejendommen. Der var ikke nogen, som han skulle afløse. Det, han forklarede om at arbejde i hold, var kun et eksempel. Han har aldrig set en (red.fjernet.fabriktype). Ud fra hvad han fik at vide, havde han ikke mistanke om, at der foregik noget ulovligt på ejendommen. Han kom til et Europæisk land med et officielt visum for at arbejde, ligesom som de andre. Adspurgt, om han har set lastbiler køre til og fra ejendommen, har tiltalte forklaret, at der var en minibus og en varebil. Han har hverken set lastbiler eller trailere på ejendommen. Han har ikke hjulpet med at flytte eller transportere kasser eller paller. Forevist fil 2, side 848, har tiltalte forklaret, at det ikke er ham på fotoet nederst til højre. Foreholdt fil 2, side 1242, en politirapport af 8. juni 2021 vedrørende undersøgelse af en mobiltelefon, sammenholdt med side 1246, et foto af en liste, har tiltalte forklaret, at han til jobsamtalen i Y2-land bad om at få en liste, hvis der var andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), der skulle til Danmark for at arbejde. Han bad om at få en sådan liste, så de kunne aftale nærmere om transport til Y25-by. Fotoet af listen på side 1246 er den, han modtog fra arbejdsgiveren. Adspurgt, om der, efter hvad han fik at vide, var nogen, der bestemte over de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), har tiltalte forklaret, at han, ud fra de samtaler, han overhørte, kunne forstå, at der et eller andet sted i nærheden var en (red.fjernet.fabriktype). Hvem, der var ledere, var ikke noget, der interesserede ham. Adspurgt, om de andre arbejdede hver dag, har tiltalte forklaret, at han hørte, at de klagede meget over teknikken. Det var ikke hver dag, de arbejdede. Tiltalte er uddannet (red.fjernet.uddannelse) i Y3-land. Han havde fast arbejde i Y3-land, inden han kom til Danmark. Han kunne desværre tjene mere som chauffør end ved at arbejde som (red.fjernet.uddannelse) i sit hjemland. Han fik ikke nogen løn. Han arbejdede ikke en hel kalendermåned. Forevist fil 2, side 1238, en politirapport af 27. april 2022 vedrørende gennemgang af hans pas, har tiltalte forklaret, at han passerede grænsen til fods den (red.fjernet.dato). Han ankom til Y27-by med tog. Det er rigtigt, at han rejste ind i Y3-land igen den 14. december 2020. I perioden mellem den 7. november og den 14. december 2020 var han ikke på adressen i Y1-adresse. Han var i Y2-land. Formålet med at rejse til Y2-land var, at han skulle til jobsamtale. Han fik som sagt tilbudt jobbet efterfølgende. Han informerede arbejdsgiveren om, at han ikke kunne starte med det samme, da han var i arbejde, og at han først kunne begynde i januar 2021. Efter jobsamtalen var han på besøg hos sin familie i Y2-land. Den 11. februar 2021 passerede han grænsen for at tage til Danmark.

Han ankom måske først til Danmark dagen efter, da turen fra Y2-land til Danmark tager et døgn. Foreholdt fil 2, side 698, en politirapport af 3. maj 2021, hvoraf det fremgår, at seks af de anholdte (red.fjernet.nationalitet.Y3) alle har stempler i deres pas, der angiver, at de den 31. januar 2020 rejste fra Y2-land til Y3-land via den samme grænseovergang som ham, har tiltalte forklaret, at det ikke er tilfældigt. Som han har forklaret, spurgte han sin arbejdsgiver efter navnene på de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), så de kunne aftale at køre sammen. Han fik oplyst, at der var andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), der skulle af sted. De krydsede alle grænsen, fordi de var på vej til en potentiel arbejdsplads. Foreholdt fil 2, side 240, en afhøringsrapport af 2. marts 2021, 6.-7. linje fra neden, har tiltalte forklaret, at han ikke har kørekort til stor lastbil. Adspurgt, hvad der skete med de andre, som han fulgtes med den 14. december 2020, har tiltalte forklaret, at han ankom til arbejdsgiveren, hvor han var til jobsamtale. Han blev tilbudt et job, men informerede som sagt arbejdsgiveren om, at han først kunne begynde i januar 2021. Hvad der skete med de andre, som han fulgtes med, ved han ikke. Foreholdt, at det fremgår, at han udrejste af Y2-land samme dag som de pågældende, har tiltalte forklaret, at han som sagt var til jobsamtale. Han ved ikke, hvad der skete med de andre. Ca. et par dage før, han skulle tilbage til Y3-land, blev han ringet op af arbejdsgiveren, der ville sikre sig, at han ikke havde ombestemt sig med hensyn til arbejdet. Det var ved den lejlighed, han fik at vide, at de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) var på vej hjem. Han spurgte, om han måtte køre med dem, da der er rimelig langt fra Y2-land til Y3-land. Han blev ikke i Y2-land for at vente på (red.fjernet.nationalitet.Y3). Han var på ferie. Adspurgt, om de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) fortalte, hvad de havde lavet, har tiltalte forklaret, at de alle havde deres egne arbejdsfunktioner. De fortalte, at de havde arbejdet på en produktionsfabrik. Det, der blev produceret, var cigaretprodukter. Adspurgt, om han så ikke tænkte, at han selv skulle deltage i cigaretproduktion, har tiltalte forklaret, at han ikke skulle arbejde sammen med dem i produktionen. Han skulle arbejde som lastbilchauffør. Han havde fuldtidsarbejde, da han hørte om muligheden for at komme Europa og arbejde som chauffør. Han havde på daværende tidspunkt haft ansættelse det samme sted i 14 år. Han var ansat i en forvaltningsmyndighed i et amt, der hedder G18-virksomhed. Det var det sted, han boede. Han kom til skade med sit hoved i 2015. Efterfølgende opstod der komplikationer, og derfor var han på udkig efter et andet job, hvor der ikke var så meget stress. Han har fået 20 pct. mén ifølge en afgørelse, og han skulle i behandling i lang tid. Hans læge har også hele tiden anbefalet, at han skiftede arbejde. Han havde været i gang med at finde et andet arbejde siden sommeren 2020. Sidst i oktober 2020 fik han via en bekendt oplysning om, at der kunne findes arbejde inden for Europa. Han kan ikke huske, om han fik udleveret et telefonnummer eller en mailadresse, hvor han kunne henvende sig. Der blev indgået aftale om, at han skulle til jobsamtale. Inden da havde han sendt sit CV pr. mail, og det blev aftalt, at han skulle komme til samtale i december 2020. Ud over sit CV havde han også sendt kørekort- og pasoplysninger. Han har kørekort til lastbil og almindelig bil. Han må køre lastbil på op til 3.500 kilo. Han søgte arbejde, hvor han skulle køre varer i varebiler på under 3.500 kilo. Det (red.fjernet.nationalitet.Y2) firma havde et sådant arbejde til ham. Hvor arbejdet skulle udføres, var ikke så vigtigt for ham. Som han forstod det, er en chauffør knyttet til bilen og ikke til de enkelte transportopgaver. Efter jobsamtalen blev han blev tilbudt stillingen, og hans svar var, at han ikke var klar til at starte med det samme, da han var i et andet ansættelsesforhold, der først skulle afsluttes. Han bad om at få tid til at sige sit arbejde op. Efter den 20. november 2020 ringede han til sin arbejdsplads og oplyste, at han gerne ville sige op. Der gik en uges tid, hvorefter HR-medarbejderen ringede til ham og fortalte, at han i princippet kunne meddele opsigelsen pr. mail, men at han også kunne komme og aflevere den fysisk, når han kom til Y3-land. Ved samme lejlighed kunne han så hente sit anciennitetsbevis. HR-medarbejderen fortalte, hvad der skulle stå i opsigelsen, og det skrev tiltalte i den. Hvis han ikke husker forkert, var det den 4. december 2020, at han fratrådte sin tidligere stilling. Fra den 20. november til den 4. december 2020 opholdt han sig hos sin nevø i Y2-land. Han holdt ferie og arbejdede ikke i perioden. Han havde ikke mistanke om, at ansættelsespapirerne kunne være falske, da han på baggrund af papirerne fik en opholds- og arbejdstilladelse. Han tror på, at ambassaden har tjekket papirerne. Adspurgt, hvad opholds- og arbejdstilladelsen er for et dokument, har tiltalte forklaret, at han havde en invitation fra Y2-land, og på baggrund af invitationen fik han tilladelse til at arbejde inden for EU-lande. Dokumentet fra G1-virksomhed kunne også betragtes som en lovlig opholds- og arbejdstilladelse i Y2-land. Ambassaden, som han har forklaret om, er den (red.fjernet.nationalitet.Y2) ambassade i Y3-land. Der blev udstedt visum til ham sidst i januar 2021. Det var første gang, han fik et (red.fjernet.nationalitet.Y2) visum til at kunne arbejde inden for EU. Adspurgt, om han ikke havde behov for visum, da han var i Y2-land i november og december 2021, har tiltalte forklaret, at det ikke var tilfældet, da han ikke skulle arbejde i Y2-land. Mellem Y3-land og Danmark skal man heller ikke have visum som turist. Det er kun, hvis man skal arbejde, at man skal have en arbejds- og opholdstilladelse. Adspurgt hvor mange dage, han var på adressen i Y1-adresse, inden han blev anholdt, har tiltalte forklaret, at han ankom dertil i februar 2021. Der gik to uger og et par dage, inden han blev anholdt. Adspurgt, hvad han lavede, mens han var på adressen, har tiltalte forklaret, at han spillede på sin tablet. Han installerede også et program, så han kunne lære fremmedsprog. På tabletten havde han desuden både musik- og lydbøger. Han så TV og hørte musik og lydbøger, mens han ventede på at kunne begynde at arbejde. Han skulle også sørge for, at der var varme i huset. Han er selv fra Y3-land, og han fryser måske mere end andre, så han var ude for at hente brænde. Han har kun været i den del af ejendommen, hvor han boede. Karantænen var på grund af coronasituationen. Foreholdt, at 14-16 dage i karantæne lyder som lang tid, har tiltalte forklaret, at som han havde forstået den danske karantænelovgivning, så var virksomhederne, han skulle transportere varer ud til, ikke i gang. Han fik også at vide, at der var nedlukning i Danmark, og at der gjaldt nogle karantæneregler. Adspurgt, om han vidste, hvad det var for nogle opgaver, han ventede på, har tiltalte forklaret, at han skulle køre med varer. Han vidste ikke, hvad det var for nogle varer, han præcis skulle køre med. Der er så mange virksomheder i Danmark, så den ene dag var det måske fisk, og dagen efter fjernsyn. Adspurgt, om der var nogen kontakt mellem ham og dem, som han fulgtes med tilbage til Y3-land, mens han opholdt sig i Y2-land i november og december 2020, har tiltalte forklaret, at han som sagt blev ringet op af arbejdsgiveren og spurgt, om han stadig var interesseret i arbejdet. Han sagde, at han stadig var interesseret, og at han befandt sig i Y2-land. Han fik at vide, at de (red.fjernet.nationalitet.Y3), han havde været til samtale med, var på vej hjem. Det var tiltaltes første tur til udlandet, og han syntes, at det var rart at følges med dem tilbage til Y3-land. Tiltalte har ikke været med i chat- eller SMS-grupper. Foreholdt tiltalen for besiddelse af ca. 11 mio. cigaretter på ejendommen, har tiltalte forklaret, at det er et fantasital. Han har hverken været dér, hvor cigaretterne blev produceret eller opbevaret. Han er på ingen måde blevet tvunget til noget på ejendommen i Y1-adresse. Der var fjernsyn, men da tiltalte ikke kunne sproget, var det ikke så interessant for ham. Der var nogen, der hele tiden så fjernsyn. Han kan ikke sige, hvad det præcis var, de så, men har tror, at der var G9-virksomhed. Forevist fil 2, side 2707, to fotos, har tiltalte forklaret, at det er rigtigt, at han ikke har kørekort til at køre en sådan lastbil.

V3 har forklaret, at han er ejer af, og direktør i, transportvirksomheden G1-virksomhed i Y28-by. Det er rigtigt, at han i foråret 2021 blev kontaktet af politiet vedrørende nogle dokumenter. Han blev ringet op af politiet, og efterfølgende modtog han en mail med nogle dokumenter. Dokumenterne er ikke nogen, som de har udstedt i virksomheden, så dokumenterne er falske. Dem, der har udstedt dokumenterne, har brugt G1-virksomheds (red.fjernet.nationalitet.Y7) selskab og ikke det danske selskab. Det er rigtigt, at han har noteret på ét af dokumenterne, hvordan man kan se, at det er falsk. Forevist fil 2, side 781, har vidnet forklaret, at det er hans håndskrift. Logoet er ikke det, de anvender i det danske selskab. På det omhandlende dokument er striben blå. Alle deres aftaler er udfærdiget i det danske selskabs navn. I de aftaler, de har lavet, stod underskrifterne på linje. Underskriften til højre på dokumentet svarer til hans underskrift. De brugte dokumenterne, for at chaufførerne kunne komme over grænsen. Det var på grund af coronasituationen. De skrev deres mobiltelefonnumre på dokumenterne, så politiet kunne kontakte dem for at kontrollere, om chaufførerne kørte for dem. Han vil skyde på, at han fik tilsendt 5-6 dokumenter. Der var én på listen, som havde kørt for virksomheden. Det var T2. Den pågældende kørte på et tidspunkt for en vognmand, der kørte for G1-virksomhed. Vognmanden kørte primært mellem Danmark og Y7-land. Chaufførerne var ikke ansat hos G1-virksomhed. Ansættelsesforholdet var mellem chaufførerne og vognmanden. G1-virksomhed har også et (red.fjernet.nationalitet.Y7) selskab, der ligger i Y29-by. Telefonnummeret, der fremgår af dokumentet, er korrekt. Det er en ubemandet adresse, hvor der er et lager. Hvis man ringer til telefonnummeret, bliver man stillet om til G1-virksomheds kontor i Y28-by. Hvis man havde ringet til G1-virksomhed og spurgt, om T10 havde kørt for G1-virksomhed, ville svaret have været nej. De ser de chauffører, der kører for deres underentreprenører. De kontrollerer ikke, om chaufførerne har kørekort. De har indgået en aftale med vognmanden, der så har ansættelsesaftaler med sine chauffører. G1-virksomhed får kun chaufførernes navne oplyst. Det er alle deres vognmænd, der oplyser navnene på chaufførerne. Grunden til, at de udstedte dokumenter om anerkendelsesværdigt formål, var den helt ekstraordinære situation, der opstod på grund af covid-19. De bad specifikt vognmændene om at få oplyst det fulde navn på de chauffører, der kørte for dem. Han mener, det var fredag den 13. marts 2020, at statsminister Mette Frederiksen gik på TV og lukkede Danmark ned. Der blev ved den lejlighed lukket for, at privatpersoner kunne passere grænsen. Adspurgt om nationaliteten på de chauffører, der sædvanligvis har kørt for G1-virksomhed, har vidnet forklaret, at det både drejer sig om (red.fjernet.nationalitet.Y7), (red.fjernet.nationalitet), (red.fjernet.nationalitet.Y13), (red.fjernet.nationalitet.Y30), (red.fjernet.nationalitet.Y3) og (red.fjernet.nationalitet.Y5). Vidnet blev et par gange ringet op af en politibetjent, der oplyste, at han stod med en person, der havde vist et sådant dokument, og spurgte vidnet, om han kunne bekræfte, at personen kørte for G1-virksomhed. Vidnet havde en liste over navne på chaufførerne hos de seks vognmænd, der kørte for dem, med sig hjem. Han fik ikke tilsendt en SMS-besked med et billede, så han kunne se, hvad det var for et dokument, politimanden stod med. Da han fik de 5-6 dokumenter tilsendt pr. mail, spurgte politiet, om det var nogle, han havde lavet. Han tror ikke, at dokumentet vedrørende T2 var et af de dokumenter, der blev sendt til ham. Han husker, at han modtog 5-6 dokumenter, men han kan ikke huske, om dokumentet vedrørende T2 var blandt dem. Han modtog en liste med navnene, og T2 var den eneste, hvis navn var bekendt. Det er sådan, at vognmændene leverer den trækkende enhed. For G1-virksomhed er det typisk et bilnummer og et navn, der er relevant. Mange af chaufførerne er (red.fjernet.nationalitet.Y2). Foreholdt navnet G2-virksomhed har vidnet forklaret, at det pågældende firma har kørt for G1-virksomhed i 10-12 år.

V4 har forklaret, at det er korrekt, at politiet kontaktede ham. Det er ikke korrekt, at politiet viste ham et fragtbrev. Som han husker det, var baggrunden, at politiet havde mistanke om, at fragtbrevet var fabrikeret, og politiet ville gerne have at vide, om man i G19-virksomhed kendte til den leverandør, der var nævnt i fragtbrevet. Der blev også spurgt ind til, om de får leveret tobak til deres kontor i Y21-land. Det lyder rigtigt, at der ifølge fragtbrevet var tale om noget tobak, der skulle leveres i Y7-land, og at leverancen skulle ske via et af deres datterselskaber. Datterselskabet skulle være deres (red.fjernet.nationalitet.Y21) selskab. Han mener, at han fik oplyst adressen Y31-adresse. Deres (red.fjernet.nationalitet.Y21) datterselskab hedder G20-virksomhed og har den pågældende adresse. Datterselskabet er en ren salgs- og marketingsvirksomhed, så der foregår hverken produktion eller distribution derfra. Der foregår ikke noget fysisk salg fra virksomheden. Der sidder nogle få sælgere, der kører ud i markedet. Det fysiske salg og opbevaring af tobak sker i deres produktionsvirksomheder, der primært ligger i Y11-land og Danmark. Han kan sige med sikkerhed, at deres datterselskab i Y21-land ikke vil være et sted, der bliver sendt 17 tons tobak til. Han er inhouse-advokat hos G19-virksomhed. Da han modtog henvendelsen fra politiet, rakte han ud i organisationen for at få svar fra de folk, der ved, hvad det drejer sig om. Han har talt med deres country director i Y21-land og deres supply-folk, og de har bekræftet, at en sådan leverance ikke vil ske til datterselskabet i Y21-land. Han fik oplyst navnene på en Y9-landsk og en (red.fjernet.nationalitet.Y7) virksomhed. Det er ikke virksomheder, som de driver forretning med, og det har de heller ikke gjort. Dette har han fået at vide af deres ansvarlige for supply chain, og den pågældende må, om nogen, vide det. Forevist fil 2, side 1126, et foto, har vidnet forklaret, at "(red.fjernet.navn)" og "Y12-by" var de navne, han gav videre til supply chain.

V5 har forklaret, at det er rigtigt, at hun har talt med politiet. Hun kan ikke huske, om hun er blevet forevist et fragtbrev i forbindelse med afhøringen. G21-virksomhed producerer maling på deres fabrik i Y1-adresse. Forevist fil 2, side 1132, et fragtbrev, har vidnet forklaret, at G22-virksomhed ikke er virksomhed, som hun kender. Hun er kundeservicechef, og hun er leder af afdelingen, der står for al virksomhedens eksport. Hvis virksomheden havde samarbejdet med G22-virksomhed inden for de sidste tre et halvt år, ville hun vide det. Hun kan ikke huske, at hun har set fragtbreve med det specifikke navn. Foreholdt, at det fremgår af fragtbrevet, at der er tale om "cardboard packaging boxes", altså papkasser, har vidnet forklaret, at hvis det var deres fragtbrev, så ville der enten stå "palletanke" eller "paller med spande". Adspurgt, om politiet har spurgt hende om navne på andre virksomheder, har vidnet forklaret, at hun ikke kan huske, at hun er blevet forevist nogen fragtbreve. Politiet ringede og oplyste, at virksomhedens stempel var blevet brugt på nogle fragtbreve, men hun mener ikke at have set sådanne. Hun har ikke talt med politiet siden marts eller april 2021. Adspurgt, om et fragtbrev som det foreviste ville komme forbi hendes skrivebord, har vidnet forklaret, at hun ikke ser fragtdokumenterne. Fakturaer og følgesedler kommer forbi hendes afdeling. Hvis der f.eks. er tale om eksport til tredjelande, vil det være en opgave, der ligger i hendes afdeling. Den ansatte, der tapper maling, vil ikke kende til fragtdokumenterne. Hvis den ansatte f.eks. skal bruge værnemidler, vil den pågældende vide det. De benytter sig af underleverandører til transport. De bruger ikke virksomheden G27-virksomhed. Adspurgt om stemplet på fragtbrevet har vidnet forklaret, at det i hvert fald ikke er det stempel, de bruger i virksomheden i dag. Adspurgt, om man tidligere har brugt et sådant stempel, har vidnet forklaret, at det i givet fald er mange år siden. Hun har aldrig set modtagerens firmanavn. De har ikke haft den pågældende virksomhed som kunde i de tre et halvt år, hun har været ansat hos G21-virksomhed. Det er ikke et navn, som hun har stødt på i sit arbejde.

V6 har forklaret, at han ikke kender T6 personligt. Vidnets kammerat spurgte i 2020 vidnet, om han kunne hjælpe T6 ved at ansætte ham i sin virksomhed. T6 havde et hus, men han havde ikke en dansk bankkonto, og han havde problemer med at betale skat. Adspurgt, hvordan han kom i kontakt med T6, har vidnet forklaret, at det var hans kammerats veninde, der kendte T6. Han talte med sin kammerats veninde. Vidnet kunne godt ansætte T6. Hans kammerats veninde ville komme med T6, og det blev aftalt, de skulle mødes en dag kl. 16. Veninden ringede imidlertid kl. 11 og sagde, at de kunne komme kl. 12. På dette tidspunkt var vidnet på arbejde, men de aftalte, at de kunne komme kl. 12, hvor vidnets kæreste var hjemme. Hans kammerats veninde, NK, kom hjem til vidnet. Vidnets kæreste spurgte NK, hvor manden var henne, og hun fortalte, at han sad i bilen på parkeringspladsen. Vidnets kæreste sagde til NK, at manden skulle komme op i lejligheden, da ansættelseskontrakten skulle underskrives. Efterfølgende har hans kæreste fortalt, at NK kom med en mand, der var iført hue og halstørklæde. Ansættelseskontrakten blev skrevet under. Efter et stykke tid, måske en måned, fik vidnet at vide, at det ikke var T6, der havde underskrevet kontrakten. Politiet kom efter T6. Vidnet ringede til sin kammerats veninde og spurgte, hvad der var sket. Hun oplyste T6’s telefonnummer til vidnet. Vidnet ringede til ham, og T6 fortalte, at han ville komme til Danmark. Han havde sidst været i Danmark i juni eller juli 2020. Da vidnet talte med sin kammerats veninde, fortalte hun, at T6 ikke kunne begynde at arbejde med det samme, både fordi der var nogle problemer med huset, og fordi han havde nogle helbredsproblemer. Når T6 blev rask, blev han nødt til at arbejde flere timer. Da politiet kom, fandt vidnet ud af, at han var blevet snydt. Adspurgt, om han kan huske hvilket telefonnummer, han kommunikerede med T6 på, har vidnet forklaret, at han tror, at kommunikationen både fandt sted telefonisk og på (red.fjernet.app2). Foreholdt mobiltelefonnummeret (red.fjernet.mobilnr.) har vidnet forklaret, at nummeret ikke siger ham noget. T6 fortalte, at han var på sygehuset. Vidnet spurgte, hvem det var, der havde underskrevet kontrakten, og T6 fortalte, at han ikke vidste det. Vidnet ved ikke, hvorfor T6 var rejst til Y2-land. Han var syg, og han var vistnok blevet opereret. Forevist fil 2, side 1049, har vidnet forklaret, at det er den ansættelseskontrakt, der blev lavet. Det er hans underskrift på kontrakten. Datoen den 1. februar 2021 passer godt nok. Adspurgt, om han har set fotoet, der er hæftet på kontrakten, før, har vidnet forklaret, at han fik et billede. Han tror, at det var af T6’s kørekort eller ID-kort. Han modtog billedet på SMS. Han tror ikke, at han har haft billedet i hånden. Han ved ikke, hvordan ansættelseskontrakten er endt på adressen i Y1-adresse. Måske boede den person, der har underskrevet kontrakten, på adressen. Y32-adresse er vidnets privatadresse. Foreholdt, at der er fundet en SMS-besked med adressen på T1’s mobiltelefon, har vidnet forklaret, at han ikke kender den pågældende. Det er ikke ham, der har sendt beskeden. Han tror, at det må være NK. Han kender ikke til adressen på Y1-adresse. Han har ikke nogen forbindelse til adressen. Adspurgt, om han har forklaret til politiet, hvordan han kom i kontakt med T6, har vidnet bemærket, at han har fortalt det samme til politiet, som han har forklaret her i retten, nemlig at han er blevet snydt. Foreholdt fil 2, side 279, en afhøringsrapport af 6. juli 2021, sidste afsnit, gentog vidnet, at han har forklaret det samme til politiet, som han har forklaret her i retten. Han talte med politiet i lang tid. Han forklarede om NK. Det kan godt passe, at han har været i kontakt med politiet to gange. Foreholdt fil 2, side 721, en politirapport af 25. marts 2021, har vidnet forklaret, at han tror, at det var dengang, politiet ledte efter T6. Hans kammerat hedder KM. Det var hans kammerat, der sendte en SMS-besked med et billede af T6’s kørekort eller ID-kort. T6 vidste godt, at ansættelseskontrakten eksisterede. Vidnet var ikke selv til stede, da kontrakten blev underskrevet. Han ved ikke, om den person, der underskrev kontrakten, havde billedet med. Adspurgt, hvor mange eksemplarer ansættelseskontrakten blev udarbejdet i, har vidnet forklaret, at han tror, at der var to eksemplarer. Adspurgt, hvad der er blevet af det andet eksemplar, har vidnet forklaret, at der måske kun var ét eksemplar. Normalt blev kontrakterne hos ham. Han kan ikke afvise, at den person, der har været i hans lejlighed, har fået den underskrevne kontrakt med sig.

V7 har forklaret, at han er ejer af ejerdommen Y33-adresse i Y10-by. Der har tidligere været et hønseri på ejendommen. Senere er det blevet til en parkeringsplads. Det er rigtigt, at han ejer stedet sammen med sin kone. Adspurgt, hvad der er på ejendommen, har vidnet forklaret, at der er to bygninger. Der er fem stalde i hønseriet, og i den ene af bygningerne var der containere. Forevist fil 2, side 594, et foto, har vidnet forklaret, at det viser ejendommen. Der er otte lejemål i alt. På nuværende tidspunkt er det kun de tre lejemål, der er udlejet. Bygningen uden tag var lejet ud til containere. Der har kun været opstillet to containere på stedet. Det var ikke vidnets containere. Den, der havde lejet pladsen, havde stillet containerne der. Den første container blev stillet på pladsen i starten af juni 2020, og den anden container kom til i midten af juli samme år. Adspurgt, hvem der var deres lejer, har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvem der havde placeret containerne på adressen. Hverken han eller hans hustru var hjemme, da det skete. Senere har vidnet selv placeret containerne inde under halvtaget med sin truck. Adspurgt, om den plads, som containerne var placeret på, var udlejet, har vidnet forklaret, at den var lejet af T6. Adspurgt, om containerne også tilhørte T6, har vidnet forklaret, at han ikke ved, om det var ham, der ejede containerne. Containerne blev afleveret af en lastbil på et tidspunkt, hvor vidnet ikke var til stede. Adspurgt, hvor længe han har kendt T6, har vidnet forklaret, at han har kendt den pågældende siden 2011, hvor han igennem fem år lejede en del af en bygning hos vidnet. I december 2019 kom T6 og spurgte, om han kunne leje noget i bygningen, men der var intet ledigt. T6 spurgte, om han måtte stille en lastbil på containerpladsen i weekenden, nogle gange for en enkelt nat. Fra december 2019 til juni 2020 stod lastbilen lejlighedsvist på ejendommen, og i denne periode var der ingen containere på stedet. Adspurgt, om T6 fortalte, hvad han skulle bruge bygningen til, har vidnet forklaret, at det var til alle mulige handelsvarer. Vidnet har set alle mulige forskellige ting, der stod på lastbilen. Han har set lastbilen ret tit. Han har også mange gange set chaufføren. Han ved ikke, hvad chaufføren hedder. Adspurgt, om han ved hvilket land, lastbilen var indregistreret i, har vidnet forklaret, at han ikke husker dette. Han forsøgte at tale med chaufføren, men den pågældende talte kun (red.fjernet.nationalitet.Y2). Vidnet selv taler hverken (red.fjernet.nationalitet.Y2) eller (red.fjernet.sprog). Enkelte gange var der kun trækkeren, men de fleste gange var der en trailer koblet til trækkeren. Adspurgt, om lastbilen stod der i hele perioden, eller om den kun holdt parkeret på ejendommen af og til, har vidnet forklaret, at lastbilen for det meste ikke var der. Nogle gange stod den der i weekenden, og så var den væk igen. Adspurgt, om han har set T6 og den (red.fjernet.nationalitet.Y2) chauffør tale med hinanden, har vidnet forklaret, at han ikke var der så tit, men han har observeret dette nogle gange. Vidnet kom på adressen næsten hver dag, fordi han selv havde nogle ting opbevaret der. Adspurgt, hvor ofte T6 kom på ejendommen, har vidnet forklaret, at han ikke har været så meget hjemme. Det er mest hans hustru, der har set T6. Vidnet har nok set T6 en gang om måneden. Adspurgt om lastbilens mærke har vidnet forklaret, at det var en stor lastbil af mærket G10-virksomhed. Forevist fil 4, side 3, har vidnet om fotoet øverst til højre på siden forklaret, at det var præcis sådan, det så ud. Forevist fil 2, side 919, et foto, har vidnet forklaret, at det er meget tydeligt, at det er den lastbil, der var tale om. Foreholdt, at der i lastbilens forrude er et skilt, hvorpå der står "...Q", og adspurgt, om han har hørt chaufføren omtalt som "...Q", har vidnet forklaret, at han ikke ved dette. Han tør ikke sige med sikkerhed, om lastbilen stod på ejendommen den 10. maj 2019. Fotoet er fra hans plads. Han kan genkende lastbilen på den lille grå plade over det sted, hvor der står G10-virksomhed. Adspurgt, om det var T6, der betalte leje for pladsen, har vidnet forklaret, at T6 altid har betalt lejen personligt. Han betalte for det meste lejen hver måned, men nogle enkelte gange var det hver anden måned. Adspurgt, om lejebetalingen stoppede på et tidspunkt, har vidnet forklaret, at han siden marts 2021 hverken har set T6 eller fået lejebetaling. Han ved ikke, hvad der er sket. Adspurgt, om der blev betalt depositum i forbindelse med lejeaftalens indgåelse, har vidnet forklaret, at det ikke er tilfældet, sådan som han husker det. Måske ved hans kone det. Ham bekendt er der ikke blevet betalt depositum. Adspurgt, om han har set varer blive læsset ind i eller taget ud af containerne, siden de blev stillet på pladsen i juni og juli 2020, har vidnet forklaret, at han har set, at man var ved at læsse noget fra containerne over i lastbilen og omvendt. Adspurgt, hvem det var, han så, har vidnet forklaret, at det var chaufføren. To gange har han også set T6, der var med til at læsse eller losse lastbilen. Han har flere gange set, at der blev læsset noget fra den hvide lastbil til en anden lastbil. Det er kun to gange, han har set, at der er blevet læsset eller losset noget i containerne. Han har ikke set andre end T6 og chaufføren på pladsen. For at komme ind på området skal man bruge en kode. Adspurgt, om T6 ved lejemålets indgåelse fortalte, at han handlede for en anden, har vidnet forklaret, at T6 fra 2011 til 2016 handlede med mange forskellige ting, f.eks. arbejdstøj. T6 fortalte, at han ville starte med dette igen. T6 fortalte, at han havde helbredsmæssige problemer, og at han på et tidspunkt skulle gennemgå en hjerteoperation. Adspurgt, om T6 fortalte, at han havde fået førtidspension, har vidnet forklaret, at T6 havde mere kontakt med hans hustru end med ham. Hun ved det måske. Adspurgt, hvor tit han så lastbilen uden trailer, har vidnet forklaret, at han ikke har lagt mærke til dette. De fleste gange var der en trailer koblet på trækkeren. Han mener, at det var i starten af december 2019, at T6 spurgte, om han måtte stille en lastbil på stedet. Adspurgt, hvem der talte med T6 ved den lejlighed, har vidnet forklaret, at de fleste ting, der blev aftalt, blev aftalt med hans hustru. Vidnet ved helt sikkert, at T6 talte med hans hustru. Derefter har vidnet så talt med sin hustru, der har fortalt, hvad der er blevet aftalt. Han tør ikke sige 100 pct., om han selv har været til stede. Adspurgt hvilket sprog, de talte sammen på, har vidnet forklaret, at hans hustru mest talte med T6 på (red.fjernet.nationalitet.Y7). Vidnet selv hverken taler eller forstår (red.fjernet.nationalitet.Y7) særlig godt. Når han talte med T6, foregik det på (red.fjernet.nationalitet.Y7). De var begge ikke særlig gode til det. Det er rigtigt, at han har set flere forskellige ting på lastbilen. Det var bl.a. hegn i forskellige størrelser og paller med varer, der var pakket ind i hvidt plastic. Det var altid hans hustru, der modtog lejebetaling. Han har ikke selv modtaget betaling. Adspurgt, om der normalt blev udarbejdet skriftlige lejekontrakter, har vidnet forklaret, at det normalt ikke er noget, de gør. Cirka et par måneder før den 4. marts 2021 spurgte T6 hans hustru, om de kunne indgå en kontrakt. Vidnet var ikke selv til stede ved den lejlighed, men hans hustru fortalte, at T6 havde spurgt hende om det.

V8 har forklaret, at hun har været med til at indgå aftale om, at der kunne stilles en lastbil på pladsen i Y10-by. Aftalen indgik hun med T6. Aftalen blev indgået telefonisk i marts 2019. Adspurgt, hvornår der kom en lastbil til ejendommen første gang, har vidnet forklaret, at hun ikke kan sige det 100 pct. sikkert, men det var i marts 2019. Hun husker ikke den præcise dato. Foreholdt, at hendes mand har forklaret, at han mener, at det var i december 2019, bemærkede vidnet, at det er rigtigt. Hun har taget fejl af datoen. Der skulle betales 1.000 (red.fjernet.valuta1) om måneden i leje for pladsen til lastbilen. Adspurgt, om der blev udarbejdet en lejekontrakt, har vidnet forklaret, at det var en mundtlig aftale. Det er ikke normalt, men T6 havde været lejer hos dem siden 2009. Han var blevet syg med (red.fjernet.organ), og de havde ikke hørt fra ham længe. Det var hendes første indtryk, at lastbilen bare skulle holde der natten over, og derfor blev der ikke lavet en kontrakt. Lastbilen var hvid. Hun husker ikke mærket. Hun har ikke noget kendskab til, hvad der var i lastbilen. Hun ved kun, at chaufføren sov i lastbilen. Adspurgt, om hun har set T6 ved lastbilen, har vidnet forklaret, at han også kom der en gang imellem. Der var tilfælde, hvor hun mødte T6. Hun så kun, at T6 og chaufføren talte sammen. Hun kunne selvfølgelig ikke forstå, hvad de talte om. Hun har set lastbilen blive læsset og losset. Det har hun set nogle enkelte gange. Hun ved ikke, hvad det præcis var, der blev læsset og losset. Hun har kun set nogle paller. Foreholdt, at der har været to blå containere henstillet på stedet, har vidnet forklaret, at T6 spurgte, om han kunne leje nogle bygninger. Alt var optaget, og så spurgte han, om han måtte stille nogle containere i stedet for. Adspurgt, hvem der var med til mødet, har vidnet forklaret, at det var telefoniske drøftelser. T6 sagde ikke eksplicit, hvad han skulle bruge containerne til. Det var, hvis lastbilen skulle losses og lastes igen. Der blev som sagt ikke indgået en skriftlig lejekontrakt. Adspurgt, om hun modtog et udkast til en kontrakt på (red.fjernet.sprog), har vidnet forklaret, at hun før marts 2021 fik et stykke papir. Hun ved ikke, om det var på (red.fjernet.nationalitet.Y2), (red.fjernet.nationalitet.Y5) eller på et andet sprog. Hun kendte ikke det pågældende sprog, og hun spurgte nogle andre, om de kunne oversætte dokumentet. Det var T6, der kom til hende med papiret. Han sagde ikke specifikt hvorfor, men han ville gerne være sikker på, at det kun var ham, der kunne bruge pladsen. Adspurgt, om hun stadig har den pågældende kontrakt, har vidnet forklaret, at hun afleverede papiret til den (red.fjernet.nationalitet.Y11) fiskale efterretningstjeneste. Adspurgt, om der kun var hende og T6 til stede, da han afleverede papiret til hende, har vidnet forklaret, at det kan være, at hendes børn var hjemme. Hun husker det ikke i dag. Der var ikke nogen, der var sammen med T6. Hun har kun talt med T6. Kontrakten skulle skrives i navnet på et firma, som T6 oplyste, at han var ansat i eller arbejdede for. T6 var en mellemmand for firmaet. Han sagde, at han repræsenterede firmaet, der skulle leje pladsen. Vidnet husker ikke navnet på firmaet. Hun var i gang med at få papiret oversat, så hun kunne være 100 pct. sikker på, at teksten i kontrakten blev korrekt. Adspurgt, hvad aftalen var, når hun havde fået tjekket indholdet af papiret, har vidnet forklaret, at hun ikke ved dette. Hun ville være 100 pct. sikker på, at indholdet var korrekt, og hun ville kontakte en advokat. Der blev ikke betalt nogen penge til hende. Foreholdt, at T6 har forklaret, at der blev betalt et depositum, har vidnet forklaret, at de ikke har talt om et beløb. Han vidste ikke hvor stor en plads, han ville leje, og hun ville være 100 pct. sikker på, at kontrakten var i orden. Hun mener, at drøftelserne foregik omkring februar eller marts 2021. Hun husker ikke den eksakte dato i dag. Adspurgt, hvornår containerne blev stillet op på ejendommen, har vidnet forklaret, at den første container kom i marts 2020. I juni 2020 kom den anden container. Hun har ikke noteret de præcise datoer. Hun ved ikke, hvad kontrakten drejede sig om. Den skulle oversættes til et sprog, som hun forstod. Adspurgt, om de har visitkort eller andre papirer, som T6 har fået udleveret, og som deres firmaadresse står på, har vidnet forklaret, at de ikke har sådanne.

V9 har forklaret, at hun er ansat hos G23-virksomhed. Hun har modtaget nogle kontante betalinger. Der kommer ofte nogen og betaler regninger kontant eller med dankort. De kan ikke nægte folk at betale kontant. Forevist fil 2, side 1043, har vidnet forklaret, at hun har set den pågældende faktura. Efter hvad hun husker, har politiet ikke vist hende fakturaen. Det er deres faktura. Det er rigtigt, at det er en faktura vedrørende elforbrug på adressen Y1-adresse. Hun erindrer, at der er blevet betalt for el på adressen mere end én gang. Hun erindrer også at have taget imod betaling flere gange. Det er foregået ved, at de tager imod fakturaen og underskriver kvitteringen. Som hun husker det, var det en mand, der betalte fakturaen. Hun husker ikke, om der var én eller to mænd. Hun husker ikke, hvordan vedkommende så ud. Hun husker heller ikke, om de kommunikerede på dansk. Hun kan ikke huske vedkommende. Sproget, som de talte sammen på, var nok ikke dansk. De har mange kunder, som kommer og betaler deres regninger. Foreholdt fil 2, side 1370, en politirapport af 3. maj 2021, 6.-8. linje fra oven, har vidnet forklaret, at hun sikkert har forklaret således, da hun blev afhørt af politiet. Forevist samme side har vidnet forklaret, at som hun husker det, så har hun beskrevet personen på samme måde, som det fremgår af politirapporten. Når hun får det læst op, kan hun godt huske ementet. Foreholdt samme side, 1.-2. linje fra neden, har vidnet forklaret, at det er rigtigt. Det er rigtigt, at hun fik forevist fem fotomapper hos politiet. Hun kiggede de fem mapper igennem. Det var svært at pege nogen ud, men nogen må være poppet op. Det var den person, som hun syntes, hun kunne huske, havde været i receptionen og betale regninger. Hun var ikke overbevist, men hun syntes, at hun kunne genkende nogen. Hun var ikke sikker. Det er lang tid siden. Adspurgt, hvad det var, der gjorde, at hun syntes, hun kunne genkende nogen, har vidnet forklaret, at de så udenlandske ud. Foreholdt side 1371, den samme politirapport, 1.-3. afsnit fra neden, har vidnet forklaret, at det er rigtigt. Det kan hun godt huske, når det bliver læst op. Det var sådan, det foregik. Adspurgt om de andre fotomapper har vidnet forklaret, at hun var mere usikker. Hun prøvede at koncentrere sig og hjælpe så godt som muligt. Adspurgt, om hun kunne huske den sidste mappe, som hun kiggede i, har vidnet forklaret, at hun ikke umiddelbart husker denne. Foreholdt samme fil, side 1372, den samme politirapport, næstsidste afsnit, har vidnet forklaret, at hun godt kan genkende dette. Hun vil mene, at det er en person i mappe 1, som hun henviser til. Det er meget forskelligt hvor mange, der betaler med dankort eller kontant. På en måned er det måske 10 i gennemsnit, men det er ikke noget sikkert tal. Hvis hun husker rigtigt, har de været der nogle gange og betalt regninger vedrørende ejendommen på Y1-adresse. Det er måske sket to eller tre gange. Hun kan ikke huske, om det er hende eller hendes kollega, der har taget imod betalingerne. Vidnet har set én kvittering, hvor hun selv har modtaget betaling. Hun kan ikke huske, om den kvittering, hun har taget imod betaling på, er dateret i 2019, 2020 eller 2021.

V10 har forklaret, at hun har arbejdet hos G24-virksomhed. Det er rigtigt, at politiet har kontaktet hende. Forevist fil 2, side 1021, har vidnet forklaret, at hun genkender fakturaen. Det er en faktura, som hun selv har lavet. Politiet har ikke vist hende fakturaen. Hun har sendt fakturaen til politiet. Adspurgt, hvem der har betalt fakturaen, har vidnet forklaret, at det er en person, der dukkede op i virksomheden som privatperson. Fakturaen er lavet som et kontantsalg. Personen er én, der er kommet på virksomheden i hvert fald 4-5 gange. Hun har sendt fakturaen til politiet. Adspurgt, hvordan hun ved, at det er den samme person, har vidnet forklaret, at der ikke kommer mange privatpersoner og køber 40 eller 50 paller ad gangen. Kommer der privatpersoner, køber de maksimalt 10 paller, hvis de f.eks. skal lave en palleseng derhjemme. Forevist fil 2, side 1378, en tabel, har vidnet forklaret, at hun ikke kan huske, hvornår den pågældende begyndte at komme og købe paller. Hun kan ikke huske datoerne i dag. Det var den samme person, der kom ind og betalte for pallerne. Der kan have været en chauffør, som holdt i en varebil udenfor. Hun kan genkende T2 som den person, der er kommet og har købt paller. Der er ikke noget navn på fakturaerne, når der er tale om kontantsalg. På ny forevist fil 2, side 1378, har vidnet forklaret, at hun mener, at det er den samme person, der er kommet hver gang. Det eneste, hun er i tvivl om, er salget af 34 paller. Ofte køber virksomheden kun paller af privatpersoner. De sælger ikke så ofte paller til private. Adspurgt, hvordan hun har udvalgt de fakturaer, der er med i tabellen, har vidnet forklaret, at det var hende, der sad på kontoret og tastede fakturaer ind. Hun ved, at der ikke har været andre privatpersoner inde og købe paller. Det er ikke privatpersoner, der køber den mængde paller. Hun er egentlig ikke usikker på, om de 34 paller også er blevet solgt til den samme person. Det plejede at være 30, 40, 50 eller 60 paller, men det kan tænkes, at de ikke havde byttepenge i kassen, og at der så er blevet udleveret et antal paller, som svarede til, hvad den pågældende havde medbragt i kontanter. Hun havde ikke adgang til kassen.

V1 har forklaret, at det er rigtigt, at han har været på ejendommen og produceret cigaretter i en periode, før han blev anholdt den 2. marts 2021. Han var på ejendommen første gang i maj 2020. Produktionen var i gang, da han var på ejendommen første gang. Han ved ikke, om der havde været nogen at producere cigaretter, før han selv kom, men han tror, at det er tilfældet. Adspurgt, om der var tegn på, at der havde fundet en produktion sted, f.eks. i form af tobaksspild og papir, der lå på gulvet, har vidnet forklaret, at han ikke husker dette. Han fik at vide, hvad han skulle lave, og så begyndte han bare at arbejde. Det var T1, der forklarede ham dette. De kom til Y2-land og fik at vide, at der var arbejde i Danmark, og så tog de til Danmark. Adspurgt, hvem "de" var, har vidnet forklaret, at det var ham. Han fik at vide, at der var arbejde i Danmark, og så tog han hertil. Han kom alene til Y2-land. Han kan ikke huske, hvordan han mødte T1. Han mødte ikke andre i Y2-land. Adspurgt, hvordan han kom til Danmark, har vidnet forklaret, at de tog bussen. Adspurgt, hvem "de" var, har vidnet forklaret, at det var ham og seks andre (red.fjernet.nationalitet.Y3). Det var dem, der blev anholdt sammen med ham på adressen i Y1-adresse den 2. marts 2021. Adspurgt, om de seks andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) alle sammen var med, hver gang han selv var i Danmark, har vidnet forklaret, at det var de. Det var T1, der kørte bussen. Der var ikke andre end T1, vidnet og de seks andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) i bussen til Danmark. Der var ikke andre busser, der fulgtes med dem. Det er rigtigt, at de skiftede bil. Det skete her i Danmark. Adspurgt, hvem der kørte den pågældende bil, har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvem det var. De fik at vide, at de skulle skifte bil, og det gjorde de bare. Foreholdt, at T2 har forklaret, at det var ham, der kørte den ene af busserne, har vidnet bekræftet dette. Han har også været chauffør på bussen, der kom til Danmark. Både T1 og T2, har kørt bussen. Vidnet har først set T3 her i landet. Vidnet arbejdede dér, hvor cigaretterne blev pakket. Forevist fil 2, side 12, har vidnet om fotoet øverst på siden forklaret, at det var ved den maskine, han stod. Adspurgt, om han kan forklare, hvad de andre lavede, og om der var andre, der stod i det samme lokale som ham, har vidnet forklaret, at han stod i det samme lokale som T9, T11 og T12. Adspurgt om de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) har vidnet forklaret, at han ikke ved dette. Han udførte bare sit arbejde. Alle havde de samme roller. Der var ikke tale om, at de skiftede maskiner. Alle (red.fjernet.nationalitet.Y3) deltog i produktionen. Der var ikke nogen (red.fjernet.nationalitet.Y3), der ikke lavede noget. Adspurgt, hvad T1, T2 og T3 lavede, har tiltalte forklaret, at han ikke ved dette. Han ved ikke, hvad deres roller var. Han har ikke set dem deltage i produktionen af cigaretter. Han ved som sagt ikke, hvad de andre lavede. Han stod bare ved sin egen maskine. Adspurgt, hvem der styrede dét, der foregik på ejendommen, har vidnet forklaret, at der ikke var nogen, der bestemte over dem. Han har ikke nogen idé om, hvem det kan være. Adspurgt, om han vidste, hvordan han skulle betjene pakkemaskinen, har vidnet forklaret, at man bare skulle smide cigaretter op på båndet. Det var dét. Der er ikke nogen, der lærte ham op i at betjene maskinen. Adspurgt, om han ved, hvad walkie-talkierne blev brugt til, har vidnet forklaret, at der var nogen, der lavede mad, og når maden var klar, blev de kaldt ind. Forevist fil 2, side 14, har vidnet forklaret, at det er en tavle, der viser, hvor meget de lavede. Han kan ikke huske, hvem der noterede på tavlen. Adspurgt hvor meget, der blev produceret, har vidnet forklaret, at det var meget forskelligt. Han kan ikke sige, hvor meget det var om dagen. Adspurgt, hvordan han blev aflønnet, har vidnet forklaret, at han fik løn for det, som han producerede. Han fik 3 (red.fjernet.valuta1) for en kasse. Forevist fil 2, side 47, har vidnet forklaret, at en kasse er sådan én, der ses på fotoet øverst på siden. Fotoet nederst på siden viser en karton. Adspurgt, hvor meget han kunne tjene om dagen, har vidnet forklaret, at han ved, hvor meget han kunne producere om dagen. Det var meget forskelligt. Det kunne være 50 eller 100 kasser. Det er rigtigt, at han på en dag kunne tjene 300 (red.fjernet.valuta1). Der kunne også være dage, hvor han kunne tjene mere end 300 (red.fjernet.valuta1), og dage, hvor han tjente mindre. Adspurgt, hvad han tjente i gennemsnit, har vidnet forklaret, at han kunne tjene 3.000 (red.fjernet.valuta1) på to eller tre uger, som var længden af en periode, hvor de var i Danmark. Adspurgt, om de har været oppe at producere 1 mio. cigaretter på en dag, har vidnet forklaret, at de nok kunne have været dette.

Han fik som sagt ca. 3.000 (red.fjernet.valuta1) for en periode. Det kan godt være, at han har sagt, at han fik 5.000 (red.fjernet.valuta1) for én periode, da han var i retten. Han kan ikke huske det i dag. Han husker ikke hvor mange gange, han har været på adressen i Y1-adresse. Foreholdt, at han i retten har forklaret, at det var fem perioder, har vidnet forklaret, at det måske er tilfældet. Han kan ikke huske det i dag. Adspurgt, hvordan han fik den idé at tage til Y2-land, har vidnet forklaret, at han ville tjene penge. Han tog til Y2-land for at finde arbejde. Det var ikke sådan, at man havde det godt i Y3-land, og han blev nødt til at finde en løsning. Adspurgt, hvordan han mødte T1, har vidnet forklaret, at han kom til Y2-land for at arbejde. T1 var chauffør. Adspurgt om T10 har vidnet forklaret, at han først har mødt den pågældende her i landet. Han ved ikke, om det er T10, der har haft kontakt til T1. Adspurgt, om han kan forklare, hvordan det kan være, at T10 havde et billede af vidnets pas på sin mobiltelefon, har vidnet forklaret, at sidste gang, de skulle lave papirer, gav de oplysninger til hinanden. Forevist fil 5, side 21, et foto af vidnets pas, der blev sendt allerede i april 2020, har vidnet forklaret, at han ikke ved dette. Han kan ikke huske, om han sendte fotoet til T10. Det var T1, der betalte løn til ham. Han fik lønnen udbetalt kontant i Y2-land. Han ved ikke, om de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) også fik deres løn udbetalt af T1. Adspurgt, om det var sådan, at de stod ved siden af hinanden, når de fik udbetalt løn, har vidnet forklaret, at han ikke husker det. Han fik sin løn. Foreholdt fil 2, side 558, en dom af 16. juni 2021, 3. afsnit, 1.-2. linje fra oven, har vidnet forklaret, at de sagde, hvad han skulle gøre. Han ved ikke, hvor meget de har vidst. De viste bare vidnet, hvad han skulle gøre. Foreholdt samme side, 2. afsnit fra neden, 1.-2. linje, har vidnet forklaret, at han ikke kan sige, at det var en ordre. De sagde bare, hvad de skulle lave. Foreholdt samme fil, side 559, 3. afsnit, 1.-2. linje fra neden, og adspurgt, hvad det var, der fik ham til at tro, at det var T1, der ledede og fordelte arbejdet, har tiltalte forklaret, at han ikke var sikker på, at den pågældende var chef og styrede det. Det var ikke nogen af (red.fjernet.nationalitet.Y3). Foreholdt samme side, 4. afsnit, 1.-3. linje fra oven, og adspurgt, hvem det var, der skrev på tavlen, har vidnet forklaret, at han ikke husker det. Foreholdt samme side, 5. afsnit, 1.-3. linje fra oven, har vidnet forklaret, at det ikke var T10, der fik ham til Y2-land. Vidnet kom til Y2-land, hvor han mødte T10. Foreholdt fil 2, side 260, en afhøringsrapport af 22. april 2021, sidste afsnit, har vidnet forklaret, at det kan være, at politiet har misforstået ham. Han har ikke tidligere arbejdet med T10 andre steder. Han har kun arbejdet med den pågældende i Danmark. Foreholdt samme fil, side 261, 1. afsnit fra oven, har vidnet forklaret, at det ikke passer. Han bor 1.000 km fra T10 i Y3-land. Det kunne ikke lade sig gøre. Han har ikke arbejdet på en tobaksfabrik i Y3-land. Han bor i en landsby tæt på Y26-by. Han så kasserne, som tobakken lå i. Han ved ikke, hvem der snittede tobakken. Han ved ikke, hvad der skete med kasserne, når de var tomme. Han har kun set fyldte kasser med tobak. Forevist fil 2, side 47, og adspurgt, hvor mange kasser med kartoner, der blev produceret om dagen, har vidnet forklaret, at det var meget forskelligt. Det var fra 50 til 100 kasser om dagen. Adspurgt, om der var tidspunkter, hvor der var nedbrud, har vidnet forklaret, at der var situationer, hvor maskinerne gik i stykker. Adspurgt, hvad han baserer antallet på 50-100 på, har vidnet forklaret, at han ikke har talt kasserne, men han kunne ca. fornemme hvor mange kasser, der var. Der kunne være dage, hvor der kun blev produceret 20 kasser. Tallet på 50-100 kasser er et cirkatal. Han ved ikke, om T1 havde en anden rolle. Han kan ikke sige, om det var den pågældende, der ledede og fordelte arbejdet. Adspurgt, om der ham bekendt var produktion på fabrikken, når (red.fjernet.nationalitet.Y3) ikke var der, har vidnet forklaret, at han ikke ved dette. Når han tog væk fra fabrikken, tog de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) også derfra. Han tror ikke, at der er foregået produktion, når de ikke var på fabrikken. Han har ikke kendskab til, hvem der ejede fabrikken. Han har ikke tænkt over, hvem der var ejer af fabrikken, og hvor den pågældende befandt sig. Det er rigtigt, at han har forklaret, at han har fået op til 5.000 (red.fjernet.valuta1) i løn. Det er kun sket én gang. Adspurgt, om det var for perioden fra november til december 2020, har vidnet forklaret, at han ikke husker dette. Han kan ikke svare på, om det var en af de første eller en af de sidste gange, han var på fabrikken. Han arbejdede på fabrikken af egen fri vilje. Det er rigtigt, at han har set fyldte tobakskasser. Det er også korrekt, at tobakken blev behandlet et andet sted på fabrikken. Adspurgt, om han kan bekræfte, at det var T2, der snittede tobakken, har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvad T2 lavede. Der har været nogle dage, hvor maskinerne gik i stå. Der har også været dage, hvor de var gået i helt i stå. Han husker ikke, om walkie-talkierne blev brugt i alle de perioder, han var på fabrikken. Han husker heller ikke, om de blev brugt hver dag i de perioder, hvor de blev brugt. De blev brugt til at kalde på de andre med, når maden var klar. De blev ikke brugt på denne måde hver dag. Adspurgt, om han kan huske, om T5 var på fabrikken i den samme periode som ham, har vidnet forklaret, at han husker, at T5 var der i den anden periode. Adspurgt, hvad T5 lavede, har vidnet forklaret, at han var inde i huset. Han har ikke set den pågældende ude på fabrikken. Adspurgt, hvad T5 foretog sig inde i huset, har vidnet forklaret, at han ikke holdt øje med ham. Han så fjernsyn en gang imellem. Adspurgt, om T5 var aktiv med hensyn til nogen opgaver, har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvad den pågældende lavede. Vidnet var på arbejde fra om morgenen, til han kom hjem om aftenen. Foreholdt, at han selv er blevet dømt for at have deltaget i produktion af ikke under 41 mio. cigaretter, har vidnet forklaret, at han efterfølgende har gjort sig nogle tanker om dette. Han ved ikke, hvordan man er kommet frem til antallet. Foreholdt, at det drejer sig om perioden fra den 30. september 2020 til den 2. marts 2021, har vidnet forklaret, at han ikke har været der i hele perioden. Han var i Y3-land i julen og nytåret. Adspurgt, hvor lang tid han havde været i Danmark, da han blev anholdt den 2. marts 2021, har vidnet forklaret, at han husker, at han var her i november, og at han kom tilbage igen i februar efter alle helligdagene. Han tror, det var i midten af februar 2021, at han kom tilbage. Det kan godt passe, at han havde været her i 2-3 uger, da han blev anholdt. Han var ikke på ejendommen i Y1-adresse, fra han tog tilbage før jul, og til han kom tilbage 2-3 uger før anholdelsen. Han var i Danmark i 2-3 uger i december 2021. Det kan godt være, at han har været i Danmark i 42 dage i alt. Han kan ikke huske det. Det er rigtigt, at han har oplevet produktionsstop. Han kan ikke huske præcist, om det var noget, der forekom i alle de perioder, han var her, men der var produktionsstop. Der skete ikke noget særligt under et produktionsstop. Hvis der ikke var noget at lave, kunne de bare gå ind i huset og spise og hygge sig. Hvis vidnets maskine stoppede, vidste han ikke, hvad årsagen var. Han fik det ikke forklaret. Han kan ikke huske, om han har oplevet, at maskinen ikke bare stoppede, men at den ligefrem gik i stå. Foreholdt, at det er blevet forklaret, at strømmen til maskinerne kom fra en generator, og adspurgt, om han har oplevet, at den blå generator, der var tilsluttet produktionsanlægget, standsede, har vidnet forklaret, at det er sket. Han ved ikke, hvad årsagen hertil var. Adspurgt, hvordan han kunne få 300 (red.fjernet.valuta1) i løn, når der var dage, hvor maskinerne stoppede, og andre dage, hvor der ikke var noget at lave, har vidnet forklaret, at det ikke var hver dag, de lavede så meget. Adspurgt, hvor ofte det forekom, at de kunne gå tidligere hjem, har vidnet forklaret, at han ikke husker dette. Der er sket mange ting siden. Han kan slet ikke huske det. Han var på adressen i Y1-adresse to gange. Adspurgt, om det var de samme seks (red.fjernet.nationalitet.Y3), han fulgtes med hver gang, han var i Danmark, har vidnet forklaret, at han ikke tror, at der var nogen, der blev udskiftet. Adspurgt, om han har mødt en (red.fjernet.nationalitet.Y3) ved navn PA, har vidnet forklaret, at han ikke kender den pågældende. Forevist fil 2, side 1266, har vidnet forklaret, at han ikke kender personen på pasfotoet øverst på siden. Det er korrekt, at han har været på adressen i Y1-adresse i november 2020 og igen i februar 2021. Adspurgt, hvad det var, der gjorde, at han troede, at cigaretterne, der blev produceret på ejendommen, var ulovlige, har vidnet forklaret, at han troede, at alt var legalt. Han vidste det ikke. Under sin egen sag har han tilstået, at han arbejdede der. Nu kan han godt forstå, at det var ulovligt. Han har ikke stillet spørgsmål til det. Han har udført sit arbejde og gjort, hvad der blev sagt. Han lod ikke bevidst være med at spørge ind til, om det var lovligt. Han fik ikke på noget tidspunkt mistanke om, at det, der foregik, var ulovligt. Adspurgt, hvorfor han så har tilstået, har vidnet forklaret, at han ikke har tilstået, at det var ulovligt. Han har tilstået, at han arbejdede på ejendommen. Nu, hvor alle oplysningerne er kommet frem, forstår han, at det var ulovligt. Foreholdt fil 2, side 559, en dom afsagt den 16. juni 2021, 7. afsnit fra oven, og adspurgt, hvad det var, der gjorde, at han tænkte, at det måske var ulovligt, har vidnet forklaret, at han kom her for at arbejde. Han fik arbejde, som han blev betalt for. Han har ikke tænkt over, om det var lovligt eller ulovligt. Det kunne være ulovligt. Adspurgt, hvad det var, der gjorde, at han tænkte, at det kunne være ulovligt, har vidnet forklaret, at han tænkte, at det måske kunne være ulovligt, men der var ikke noget bestemt, der pegede på, at det var det. Adspurgt, om han havde gjort sig overvejelser om antallet af cigaretter, da han valgte at tilstå, har vidnet forklaret, at han havde tænkt over det. Adspurgt, om der lige så godt kunne stå 21 eller 52 mio. cigaretter, har vidnet forklaret, at det kunne der godt. Han har ikke lavet en beregning. Han er uddannet automekaniker. Det er rigtigt, at han var på ejendommen i Y1-adresse ca. 2-3 uger i december 2020. Foreholdt, at politiet har gennemset hans pas, og at der er et stempel, der viser, at han rejste fra Y2-land til Y3-land den 14. december 2020, har vidnet forklaret, at han lige nu ikke kan huske det præcist. Han har ikke givet sit pas til en anden, og stemplet i hans pas er korrekt. Der har ikke været tale om, at han i november eller december 2020 er rejst fra Y3-land til Y2-land, hvor han ikke er taget direkte til ejendommen i Y1-adresse. Det er rigtigt, at han har været på ejendommen i to perioder. Foreholdt, at han på anklagerens spørgsmål forklarede, at han var på ejendommen første gang i maj 2020, har vidnet forklaret, at han forklarede om, hvornår han bestemte, at han ville arbejde i Europa. Adspurgt, om han har betalt skat af sin løn, har vidnet forklaret, at han bare fik pengene. Der er ikke blevet betalt skat. Han ved ikke, om dette har noget at gøre med, at han har forklaret, at han tænkte, at det måske var ulovligt. Han vidste ikke, at produktion af cigaretter var ulovligt. Adspurgt, om han har mødt en person, der hedder T8, i november eller december 2020, har vidnet forklaret, at han ikke har mødt den pågældende.

V2 har forklaret, at det er rigtigt, at han er blevet dømt for at have deltaget i cigaretproduktion i perioden fra den 12. februar til den 2. marts 2021. Adspurgt, hvem der tog initiativ til, at han kom til at arbejde på ejendommen i Y1-adresse, har vidnet forklaret, at han kom i stedet for en anden person, der var blevet forhindret. Den pågældende person var muligvis T8. Forevist fil 5, side 22, har vidnet forklaret, at det er T8 på fotoet nederst på siden. T8 spurgte vidnet, om han ville komme til Danmark. T8 havde arbejdet med cigaretproduktion, men han fortalte ikke, hvor længe han havde gjort dette. Adspurgt, om han fik at vide, hvad han ville få i betaling, har vidnet forklaret, at han ville få 3 (red.fjernet.valuta) for en kasse med 500 pakker cigaretter. Adspurgt, om han fik at vide, hvad han nærmere skulle lave, har vidnet forklaret, at han skulle samle cigaretter. Cigaretterne kom ud af maskinen, og han skulle samle dem. Adspurgt, om det var et arbejde, han havde nogen erfaring med, har vidnet forklaret, at det behøver man ikke. Det er korrekt, at han blev kørt fra Y2-land til Danmark i en minibus. De skulle hentes i en by, der hedder Y25-by. Det er rigtigt, at han var sammen med syv andre (red.fjernet.nationalitet.Y3), herunder sin bror, T7, T8, T9, T10, T11 og T12. Det er også rigtigt, at de blev hentet af nogle (red.fjernet.nationalitet), der kørte minibussen. Det var T1 og T2. Han ved ikke, om det var T1 og T2. Der var en bus mere, der fulgte med til Danmark. Det var også en (red.fjernet.nationalitet), der kørte denne bus. Den pågældende hedder T3. Han ved ikke, om T3 hedder T3 til efternavn. De talte ikke om, hvad de skulle lave. Turen fra Y25-by til Y1-adresse tager otte, måske ni timer. Undervejs talte de ikke om, hvad de skulle lave. Det er rigtigt, at han troede, at de skulle arbejde med produktion af cigaretter. Han ved ikke, hvad de andre troede. Det er også rigtigt, at de kom over i en anden bil uden ruder og sæder, efter at de var kommet til Danmark. Han kan ikke huske, hvem der sagde, at de skulle over i den anden bil. Det blev bare sagt, at de skulle skifte. Han kan som sagt ikke huske, hvem der sagde det. Han begyndte at undre sig over, hvorfor de skulle skifte køretøj. Adspurgt, om han har tænkt over, om det, de skulle lave, var ulovligt, har vidnet forklaret, at han tænkte, at det nok var tilfældet. Der var ikke nogen af (red.fjernet.nationalitet.Y3), der førte an. Han husker ikke, om han blev bedt om at sende kopi af sit pas til andre, inden han kom til Danmark. Foreholdt, at der på T10’s mobiltelefon er fundet et billede af hans pas, har vidnet forklaret, at han ikke husker, om han har sendt en kopi af passet til den pågældende. Han tror ikke, at han har sendt en kopi af passet til nogen. Han kendte ikke T10, inden han kom til Danmark. Adspurgt, hvordan det så kan være, at billedet, der er fundet på T10’s mobiltelefon, er dateret den 19. maj 2020, har vidnet forklaret, at han ikke ved dette. Det er rigtigt, at de boede på en sovesal. Adspurgt, hvor tit han var i kontakt med sin familie, har vidnet forklaret, at han var dette lige så ofte, som han havde lyst til. Adspurgt, om han havde adgang til internet, har vidnet forklaret, at han ikke brugte internet. Han havde ikke behov for det. Han ved ikke, om de havde adgang til internettet. Adspurgt, om det er rigtigt, at han fik udleveret en mobiltelefon af (red.fjernet.nationalitet), da han var kommet til ejendommen i Y1-adresse, har vidnet forklaret, at han havde sin egen mobiltelefon. Han fik ikke udleveret en telefon af (red.fjernet.nationalitet). Adspurgt, hvad de andre lavede, har vidnet forklaret, at han udførte sit eget arbejde. De havde hver især deres egne opgaver. Han kan ikke huske, hvem der lavede hvad. Han samlede som sagt cigaretter. I øvrigt kan han ikke huske, hvem der gjorde hvad. Foreholdt, at der blevet forklaret om, at der var opgaver med at snitte tobak, producere cigaretter og pakke cigaretter, har vidnet forklaret, at alle de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) deltog i disse opgaver. Han vil i øvrigt kun svare for sig selv. Foreholdt, at det er blevet forklaret, at der var disse tre arbejdsfunktioner, har vidnet forklaret, at det er rigtigt, at det var organiseret på den måde. Han var den eneste, der havde til opgave at samle cigaretter. Adspurgt, om cigaretterne var "G4-virksomhed", har vidnet forklaret, at han ikke har pakket cigaretterne. Han har kun samlet dem. Han ved ikke, hvor cigaretterne skulle hen, når de var færdigpakket. Han har ikke været i berøring med tobakken. Adspurgt, hvad det er at samle cigaretter, har vidnet forklaret, at når der kom cigaretter ud af maskinen, skulle han samle dem i kassetter. Kassetterne var af plastik. Forevist fil 9, side 6, et foto, har vidnet forklaret, at det er korrekt, at det var sådanne kassetter, han samlede cigaretterne i. Når en kassette var fuld, stillede han den til side og tog en ny. Forevist samme fil, side 7, har vidnet forklaret, at det viser en kassette. Kassetterne blev puttet ind i en anden maskine. Han ved ikke hvor mange cigaretter, der kunne være i en kassette. Han har ikke talt, hvor mange kassetter, han kunne fylde på en arbejdsdag, så han kan ikke sige noget om det. Adspurgt, om han så kasserne med råtobak, har vidnet forklaret, at han ikke har set en sådan kasse. Adspurgt, om han så, hvor de tomme kasser, der havde været råtobak i, blev anbragt henne, har vidnet forklaret, at han bare udførte sit arbejde. Adspurgt, hvem der gav instrukser om produktionen, har vidnet forklaret, at han ikke husker det. Adspurgt, om det var (red.fjernet.nationalitet), har vidnet forklaret, at han ikke husker det. Det er halvandet år siden. Foreholdt, at V1 har forklaret, at T1, T2 og T3 viste, hvordan arbejdet skulle udføres, har vidnet forklaret, at V1 måske har fået instrukser af de pågældende. Selv havde han bare sit eget arbejde, som han skulle udføre. Adspurgt om nogle tavler, der blev fundet i produktionen, har vidnet forklaret, at de ikke var dér, hvor han stod og udførte sit arbejde. Han har ikke set de pågældende tavler et andet sted i produktionen. Han ved ikke hvor mange cigaretter, der kunne laves på fabrikken om dagen. Han har ikke talt dem. Adspurgt, om det skete, at en maskine havde driftstop, har vidnet forklaret, at der har været sådanne. Adspurgt, om det var noget, som (red.fjernet.nationalitet.Y3) selv kunne reparere, har vidnet forklaret, at de skulle reparere maskinerne, når der var fejl på dem. Adspurgt, om der i de 18 dage, han var på ejendommen, var en maskine, der havde driftstop mere end én gang, har vidnet forklaret, at der har været en maskine, der gik i stykker. Han kan ikke huske, hvor meget, og i hvor lang tid, den gik i stykker. Det er halvandet år siden. Det er rigtigt, at enten den ene eller den anden ting gik i stykker. Adspurgt, om han så (red.fjernet.nationalitet) arbejde ved maskinerne eller i øvrigt ude i produktionen, har vidnet forklaret, at han fra det sted, hvor han stod, ikke har set (red.fjernet.nationalitet) arbejde. Foreholdt, at T5 blev anholdt i beboelsesdelen, har vidnet forklaret, at han kun så den pågældende inde i huset. Han ved ikke, hvad T5’s arbejdsopgaver var. Adspurgt, om han, mens han var i Danmark de 18 dage, gjorde noget for at finde ud af, om det, der foregik, var lovligt, har vidnet forklaret, at han ikke gjorde noget. Foreholdt, at han selv er blevet dømt for at have deltaget i produktionen af ca. 15 mio. cigaretter på 18 dage, og adspurgt, om ca. 800.000 cigaretter om dagen stemmer med den mængde, der kunne produceres, har vidnet forklaret, at det muligvis er tilfældet. Han ved ikke, hvem der ejede fabrikken. Han ved ikke, om der var en leder på fabrikken. Det var forskelligt, hvor ofte der var nedbrud. Det har været mellem to og tre gange på en dag, men det var ikke hver dag, der var noget, der gik i stykker. Han ved ikke hvor mange gange, der var driftstop. Nogle dage var der en normal produktion, og andre dage var der måske to eller tre driftstop. Det var forskelligt, hvor lang tid det tog at reparere maskinerne. Det forekom, at de skulle vente på reservedele. Det er rigtigt, at han ikke ved hvor mange cigaretter, han har deltaget i at producere. Han har ikke talt dem. Adspurgt, hvorfor han så har tilstået at have deltaget i produktionen af ca. 15 mio. cigaretter, har vidnet forklaret, at det var det, han var tiltalt for. Antallet var ligegyldigt for ham. Adspurgt, om der lige så godt kunne have stået 5 eller 10 mio. cigaretter, har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvilken forskel dette ville gøre. Adspurgt, om de ca. 15 mio. cigaretter, han er blevet dømt for at have været med til at producere, i virkeligheden kunne være et mindre antal, har vidnet forklaret at han ikke ved dette. Det kan godt være. Han er ikke blevet tvunget til at lave noget. Han har ikke set T2 snitte tobak eller hørt, om det var den pågældende, der snittede tobak. Han lagde ikke mærke til, hvad der blev sagt. Tobakken blev ikke snittet i det samme rum, som han selv arbejdede i. Adspurgt, hvorfor det var (red.fjernet.nationalitet.Y3), der skulle reparere maskinerne, har vidnet forklaret, at det var, fordi der var mindre fejl på dem. Man behøver ikke have noget nærmere kendskab eller viden for at kunne reparere den type maskine. De skulle være rejst hjem den dag, de blev anholdt. Det var både (red.fjernet.nationalitet.Y3) og (red.fjernet.nationalitet), der skulle være rejst hjem den pågældende dag. Han har ikke set T5 i fabrikken. Den pågældende var inde i huset hele tiden, mens vidnet var på ejendommen. Adspurgt, om der i den pågældende periode blev brugt en walkie-talkie, har vidnet forklaret, at han ikke ved dette. Han lagde ikke mærke til, at der var en walkie-talkie. Vidnet var ikke på adressen i Y1-adresse i november eller december 2020. Foreholdt, at V1 har forklaret, at han selv var på adressen i november og december 2020 samt i februar 2021, og at det var de samme (red.fjernet.nationalitet.Y3), som han fulgtes med, har vidnet forklaret, at han ikke havde været der før. Vidnet skulle afløse T8. Foreholdt, at V1 har forklaret, at han ikke kender T8, bemærkede vidnet, at han ikke kan udtale sig om dette. Selv har han ikke været på adressen i november og december 2021.

Politiassistent V11 har forklaret, at han har været efterforsker på sagen. Inden politiet kom ind i bygningerne, var der ikke nogen tegn på, at der foregik tobaksproduktion på ejendommen. Det var mørkt, da politiet kom hen til ejendommen. Der var nogle staldbygninger og et stuehus. Det lignede en helt almindelig landejendom. Efter hvad han husker, lugtede der ikke af tobak udenfor, men inde i selve produktionsområdet var der en tydelig tobakslugt. Der var en udbygning, hvor der var smidt nogle bunker fint pulver, som lugtede kraftigt af tobak. Forevist fil 2, side 35, et foto, har vidnet forklaret, at det fine pulver lå i den øverste del af sektor 2. Forevist samme fil, side 40, fotoet nederst, har vidnet forklaret, at det fine pulver lå i rummet bag ved dieselgeneratoren. På ejendommen var der kasser, som der havde været råtobak i. Forevist samme fil, side 38 til side 40, øverst, fotos, har vidnet forklaret, at der var kasser, der var samlede. Der var også en del kasser, der var lagt flade og lå alle mulige steder, både som affald og i bunker rundt omkring. Forevist fil 8, side 31, har vidnet forklaret, at dieselgeneratoren stod i rummet bag ved den grønne maskine, der ses på fotoet. Forevist samme fil, side 36, to fotos, har vidnet forklaret, at der stod kasser i flere lag. I de kasser, som han var med til at kigge i, kunne man se en lille smule smulder fra råtobak i bunden. Ud fra tobakstykkernes størrelse vil han gætte på, at tobakken ikke var færdigforarbejdet. Bl.a. de kasser, der var udenfor, lå oven på hinanden. Disse kasser var identiske med de samlede kasser, der stod inde i produktionslokalerne. Der var de samme labels på kasserne. Vidnet har ikke løftet på alle kasserne. Kassernes størrelse var fuldstændig identisk med størrelsen på de kasser, der stod inde i produktionslokalerne. Forevist fil 2, side 37, har vidnet forklaret, at de labels, der var på kasserne, var identiske med den label, der ses på fotoet nederst på siden. Forevist samme fil, side 38, har vidnet forklaret, at han kun har set de pågældende fotos. Han har ikke personligt været oppe på loftet. Det er ikke nødvendigvis råtobak, der har været i disse kasser. Der var papkasser til alt muligt af det, der blev brugt til cigaretproduktion, f.eks. lim, folie, pap og papir. Det var vidnets opfattelse, at der ikke var blevet smidt noget som helst ud i den tid, man havde været på ejendommen. Tingene var bare blevet smidt hen i de områder, der ikke blev brugt til noget praktisk. Kasserne med råtobak var væsentlig større end de andre kasser, der fandtes på ejendommen. Forevist samme fil, side 14, har vidnet forklaret, at tavlerne hang i produktionslokalet. Adspurgt, om der efter hans opfattelse er tale om et regnskab, har vidnet forklaret, at det ud fra tallene og datoerne er hans personlige opfattelse, at der er tale om et regnskab over kasser. Han tror, at der var 10.000 cigaretter i en kasse. Tavlerne hang lige dér, hvor transportbåndet stoppede, og cigaretterne blev puttet i kasser. Tavlerne var ved bordet ved enden af pakkemaskinen. Det er hans personlige opfattelse, at det er datoer, der fremgår af tavlerne. Adspurgt om den stedfundne videoovervågning har vidnet forklaret, at de var en efterforskningsgruppe. Videoovervågningen fungerer rent praktisk på den måde, at der kun bliver optaget, når der er bevægelse. Vidnet har deltaget i optællingen af paller. Det er foregået således, at de har siddet to efterforskere og gennemset videoovervågningen minut for minut. Det er blevet noteret ned, hvad der er blevet læsset af og på lastbilen. Nogle gange var det materialer, der var tale om. Af og til var det én af efterforskerne, der kiggede på videoovervågningen, mens den anden sad og noterede. Det kunne også ske, at der kun var én, der sad og gennemså videoovervågningen og noterede ned. Det er korrekt, at vidnet ikke har været med til at optælle antallet af kasser. Det blev foretaget af en gruppe fra SKAT. Han ved, at det i SKATs optælling er dokumenteret hvilke steder på ejendommen, der er blevet optalt kasser. Han tror umiddelbart ikke, at kasserne, der lå på loftet over svinestalden, er blevet talt. Adspurgt, om de kunne se, hvad der var i de kasser, der blev læsset på lastbilen, har vidnet forklaret, at det ikke var muligt. Det var heller ikke muligt at se, om der var noget i dem. Alle de paller, der blev læsset på lastbilen, lignede umiddelbart hinanden. Forevist fil 6, side 43, et foto, har vidnet forklaret, at de ikke har talt disse paller med. Han har ikke set sådanne paller blive læsset på lastbilen. Fotoet viser formentlig en lastbil, der er kommet kørende til ejendommen på denne måde. Foreholdt fil 2, side 1133, en politirapport af 5. marts 2021, 3. afsnit fra neden, har vidnet forklaret, at det er ham, der har skrevet dette. Det, der stod på lastbilen, som det fremgår af fotoet i fil 6, side 43, er ikke blevet læsset på lastbilen på ejendommen. Det, der er blevet læsset på, har haft det samme udseende. Der må have stået nogle paller, der lignede, når han har skrevet sådan, som han har, i rapporten. Det er SKAT, der har optalt de tomme kasser. Politiet har ikke foretaget en kontroloptælling. Han kan ikke huske, om der blev fundet kasser, som var fyldt med råtobak. Politiet har ikke kontaktet producenter af råtobak for at høre, hvordan man pakker dette. De kasser, der var samlede, og som han så, var bare store og åbne. Han ved ikke, om der har været en top og en bund. Han har ikke set, at der var nogen opdeling inde i kasserne. De gange, de har haft mulighed for at følge lastbilen, er den kørt til den samme adresse i Y10-by i Y11-land. Adspurgt, hvordan ejendommen var indrettet inde i produktionsdelen, har vidnet forklaret, at det forekom professionelt. Der var f.eks. lydisoleret på det sted, hvor der var opstillet en generator. Efterfølgende er der i en anden sag blevet fundet en anden (red.fjernet.fabriktype), der var sat op på nogenlunde samme måde. Der er ikke blevet taget fingeraftryk eller DNA for at se, hvem der har været ved de enkelte maskiner. Der er tale om en afvejning. Der lå mange arbejdshandsker derude, og han er ikke sikker på, at det overhovedet ville være muligt at finde DNA. Ud fra fundene har de prøvet at datere produktionen så langt tilbage, som det er muligt. Politiet har ikke rekvireret teledata for de mobiltelefoner, der er blevet fundet. Det er igen udtryk for en afvejning, at de ikke har gjort dette. Det ville have været muligt at forespørge, om der fandtes teledata. Han har været sagsstyrer under efterforskningen. I Danmark er det opdelt på den måde, at skattemyndighederne tager sig af afgiftsdelen, og det var derfor SKAT, der tog sig af alt det afgiftsmæssige, herunder foretog optælling af papkasser. De havde modtaget nogle oplysninger fra udlandet, som var det, der dannede grundlag for, at man indledte efterforskningen. Inden de slog til, var det fuldstændig clearet af, at det var SKAT, der skulle tage sig af det afgifts- og optællingsmæssige. Adspurgt, om man har forfulgt pengesporet, har vidnet forklaret, at det ikke har været muligt at følge dette. Han tror, at det er et set-up, man kan finde i hele Europa. Det er grupperinger, der er professionelt organiserede. Der er nogle, der har fundet en landejendom, der har været passende skjult, til formålet. Det kan både have været organiseret i udlandet og her i landet. Der er blevet fundet mange ulovlige (red.fjernet.fabriktype) i udlandet, bl.a. i Y2-land. Politiet fandt ud af, at lastbilen havde været på en lokation i Y9-land. Vidnet talte med Europol, hvor han fik at vide, at der ikke var grund til at forfølge dette spor nærmere, da der var tale om en lovlig Y9-landsk virksomhed, og at det derfor formentlig ikke ville føre til noget. Foreholdt fil 2, side 67, og adspurgt om et selskab ved navn G12-virksomhed har vidnet forklaret, at han ikke kan huske, om der er blevet forespurgt på dette selskab. Hvis det er tilfældet, er der blevet udarbejdet en politirapport om det. Han kan ikke huske, om politiet har spurgt til T4’s ansættelsesforhold. Vidnet har ikke selv afhørt den pågældende. Adspurgt om duften inde i stuehuset har vidnet forklaret, at der blev røget cigaretter på stedet. Der var ikke noget, der tydede på, at der foregik cigaretproduktion på ejendommen. Der stod en trailer ude på gårdspladsen. Der var strøm på maskinerne. Maskinerne blev ikke tændt, så man kunne teste, om de kunne producere cigaretter. Adspurgt om halvfabrikata har vidnet forklaret, at der var nogle pakker cigaretter i maskinerne. Der var masser af cigaretter, der var lavet færdige, og som stod i kassetter. Foreholdt, at nogle af de tiltalte i retten har forklaret, at de skulle rejse hjem den 2. marts 2021, har vidnet forklaret, at han ikke har kendskab til dette. Alt var til stede, for at man kunne producere cigaretter. Med hensyn til produktionshastigheden er der kun blevet indhentet en udtalelse fra MP, hvor en tekniker har udtalt sig om kapaciteten. Adspurgt om de røde streger på tavlerne har vidnet forklaret, at det er hans opfattelse, at der bare lå tuscher i forskellige farver, og at det så er dem, man har brugt. På ejendommen var der et tærskeværk, en maskine, der producerede cigaretter, og en pakkemaskine. Der var så at sige én produktion hele vejen rundt. Den blå generator, der stod udenfor, fungerede. Den anden generator er ikke blevet testet. Der var et fabriksnavn, som stod på en del af fragtbrevene. Han har ikke rettet henvendelse til den pågældende fabrik. Størrelsen af kasserne, der blev fundet på ejendommen, svarede til det, der fremgik af fragtbrevene. Der var nogle palletanke, hvor toppen var blevet skåret af. Fra tærskeværket kom tobakken over i palletankene, inden den blev kørt videre ind i produktionen. Ifølge SKAT må råtobak i bladform gerne transporteres rundt i Europa. Efter SKATs opfattelse var det en let forarbejdet type tobak, der blev leveret til ejendommen. Han kan ikke huske, om der lå tobak, der skulle igennem tærskeværket, og tobak, som havde været igennem dette. Der er ikke blevet indhentet teledata på de mobiltelefoner, hvor der er blevet fundet SMS-beskeder om, at telefonen er kommet på det danske telenet. Han tænker, at det har været en ressourcemæssig afvejning. Som en medarbejder hos G1-virksomhed forklarede det, så var det den pågældendes opfattelse, at dokumenterne fra G1-virksomhed var falske. Det har betydet, at de tiltalte, ikke lovligt har kunnet arbejde i Danmark. I det omfang de i øvrigt har villet udtale sig til politiet, er de tiltalte blevet spurgt om, hvad de skulle i Danmark. Vidnet kan ikke huske, om han har set fyldte kasser med råtobak. I kasserne, der var samlede og stod stablet oven på hinanden, kunne man se tobakssmulder. Han har ikke kigget på de flade kasser, der lå stablet oven på hinanden. Han har set SKATs notat af 15. august 2022. Alle de kasser, han så, som stod stablet oven på hinanden, var der hvide labels på. Han skal ikke kunne afvise, at der var labels, der var rykket helt eller halvt af nogle af kasserne. Adspurgt, om der var kasser, der lignede hinanden, har vidnet forklaret, at kasserne med labels på var større end de andre kasser, som der havde været andre ting i. Kasserne til de færdigproducerede cigaretter var væsentligt mindre. Adspurgt, om han har en opfattelse af, hvem der har været bagmand, har vidnet forklaret, at det er hans opfattelse, at primært de (red.fjernet.nationalitet.Y2) tiltalte har haft en styrende rolle i forhold til (red.fjernet.nationalitet.Y3). Det er T6, der erhvervede ejendommen. Der kan sagtens have været en bagmand, som f.eks. ejede lastbilen. Foreholdt fil 2, side 305, en fristforlængelsesrapport af 26. april 2021, og adspurgt om et (red.fjernet.nationalitet.Y13) firma ved navn G12-virksomhed har vidnet forklaret, at han godt kan huske, at der er blevet søgt på firmaet. Han husker ikke, om det var en open source-søgning. Han har ikke foretaget nærmere undersøgelser i relation til selskabet og dettes eventuelle involvering i sagen. Foreholdt, at ejeren af virksomheden skulle hedde WE, har vidnet forklaret, at han kan huske, at han har set navnet. Han kan ikke huske, om der blev lavet en forespørgsel på den pågældende. Det er vidnets opfattelse, at cigaretproduktionen i Y1-adresse har kørt professionelt. Han har ikke nogen idé om, hvad maskiner og råtobak koster. Han har ikke undersøgt, hvad de tiltalte har tjent. Der er flere af de tiltalte, der har forklaret om, hvad de arbejder med. Det er ikke blevet undersøgt hos de (red.fjernet.nationalitet.Y2) eller (red.fjernet.nationalitet.Y3) myndigheder, hvad de tiltalte har haft af indkomst eller formue. Adspurgt om pallerne, der blev læsset af og på lastbilen, har vidnet forklaret, at der var en tydelig forskel. På nogle paller var der f.eks. spande eller ruller. Foreholdt fil 2, side 2691, hvoraf det fremgår, at der blev taget fire paller ud af traileren, før der blev læsset 32 paller på traileren, og at det er uvist, om de fire paller, der blev taget ud, blev læsset ind igen, eller ej, har vidnet forklaret, at det har været hans kollegas skøn, at man ikke kan se dette. Foreholdt fil 6, side 43, et foto, sammenholdt med fil 2, side 1134, en politirapport af 5. marts 2021, har vidnet forklaret, at han vurderer, at man godt kunne se, at indholdet af pallerne var anderledes.

Konsulent V12 har forklaret, at hun er ansat som fagkonsulent hos SKAT, men hun kører også fysisk kontrol på virksomheder vedrørende punktafgiftspligtige varer. Hun var på ejendommen i Y1-adresse den 4. og 5. marts 2021. Hun mener også, at hun var på ejendommen den 3. marts 2021. Under politiaktionen den 2. marts 2021 var der en af hendes kolleger med ude på ejendommen for at observere, men fra SKATs side blev der ikke foretaget noget fysisk denne dag. Ud over en medarbejder fra SKAT var der også en medarbejder fra Toldstyrelsen. SKATs fokus var helt klart de tobaksafgiftspligtige varer, der blev produceret på ejendommen. Ejendommen var spærret af og under bevogtning af politiet. Adspurgt, hvad der blev fundet på ejendommen, har vidnet forklaret, at der dels blev fundet færdigproducerede cigaretter, der stod på en trailer og i en lagerbygning. Det er rigtigt, at det er blevet noteret, at der fandtes 30 paller på traileren og 18 ½ palle i et maskinhus. I maskinerne lå der cigaretter, som var under produktion. Ud over færdigproducerede cigaretter var der også spild- og restprodukter fra produktionen. Der var en kasse, som indeholdt tobak, der var blandet op med cigaret- og filterpapir. De tog al den tobak, der lå i kasserne og maskinerne. I det rum, hvor tobakken blev snittet, lå der tobak alle mulige steder, bl.a. i selve snittemaskinen. Denne tobak blev fejet op. Der stod paller med færdigproducerede cigaretter i maskinhuset. Foreholdt fil 2, side 34, et notat, der er udarbejdet af hende, har vidnet om de 64 kasser tobak á 120 kilo forklaret, at kasserne enten var uåbnede eller indeholdt tobak, der var blevet snittet. Tobakken skal snittes nogle gange, inden den er klar til produktionen. De tre, henholdsvis to små kasser med tobak, var nogle andre kasser. Det var typisk kasser med tobak, der blev fejet op fra maskinerne. De ni tomme tobakskasser blev beslaglagt, for at de kan dokumentere, at der var tomme kasser på ejendommen. De kunne ikke tage alle kasserne, der var på ejendommen, med. Adspurgt, hvordan man ved, at der har været tobak i de tomme kasser, har vidnet forklaret, at man i realiteten ikke kan vide, hvad der har været i dem. På kasserne, der stod rundt omkring på ejendommen, var alle labels stort set pillet af. Antallet af labels er ikke blevet optalt. Ud fra størrelsen kunne de se, at der var tale om kasser til råtobak. Cigaretpapir, filtre og andre ting, der skulle bruges til produktionen, var emballeret i mindre kasser. Kasserne til råtobak var nogle meget store papkasser. Kasserne var tykke og stabile. De var foret med noget tykt pap. I de fyldte kasser var tobakken lagt i poser, så den ikke faldt ud. Kasserne passede størrelsesmæssigt til en palle. Adspurgt, om der blev adskilt en kasse, har vidnet forklaret, at de godt ved, hvordan en tobakskasse ser ud. De har ikke adskilt en kasse. Adspurgt, om kasserne er i én eller to dele, har vidnet forklaret, at man kan folde kasserne, så der enten er én eller to dele. Der er tale om en tyk yderkasse og en tynd inderkasse. Det, de kunne se, var, at kasserne var foldet i én del. Da de optalte kasserne, havde de in mente, om det var kasser, der var foldet i én eller to dele. Det var ikke begge kasser, der havde låg. Foreholdt fil 2, side 2577, et notat af 18. marts 2021, har vidnet forklaret, at der hang en tavle i produktionen, hvorpå der stod datoer, og hvad der var blevet produceret de enkelte dage. Der var for 36 dage, og det passede med en måned, så hun går ud fra, at det var var et regnskab, som omfatter de enkelte dage. Forevist fil 6, side 2, et foto, har vidnet forklaret, at alle tavlerne var på det sted, hvor maskinen med pakkeriet stod. I hvert fald den tredje tavle hang oppe på en væg, så der blev løbende skrevet på tavlerne. Foreholdt fil 2, side 2577, notatet af 18. marts 2021, 3. afsnit fra neden, har vidnet forklaret, at det er rigtigt, at hun har beregnet et gennemsnit på 1.065.000 cigaretter pr. dag. Forevist fil 6, side 5, et foto, har vidnet forklaret, at det viser tobak, der er blevet snittet og er klar til produktion. Tobakken i den forreste kasse er lidt mere groft snittet end tobakken i kassen bagest. Forevist samme fil, side 6, et foto, har vidnet forklaret, at dette viser tobak, der er groft snittet. Hun ved ikke, om man har fået hele tobaksblade hjem, eller om de har været snittet i et eller andet omfang. Tobakken på fotoet er ikke snittet så fint, at det kan kommes i cigaretter. Fotoet viser en kasse råtobak på 120 kilo, der er blevet åbnet. Forevist samme fil, side 10, et foto, har vidnet forklaret, at dette viser en anden kasse råtobak. Det tyder på, at det ikke er den måde, man har fået tobak hjem på, da der ikke er en hvid plasticpose rundt om det. Den label, der har været på kassen, er revet af. Forevist samme fil, side 11, et foto, har vidnet forklaret, at dette viser afrevne labels. Hun har ikke noget bud på hvor mange labels, der var, men det var mange. Forevist samme fil, side 12, et foto, har vidnet forklaret, at dette viser tomme kasser, der er stablet. Inderkasserne er ikke talt med som et ekstra lag. Forevist samme fil, side 40, et foto, har vidnet forklaret, at tobakken typisk ville være i en sådan plasticpose. Der ville være én stor plasticpose i en kasse. Foreholdt fil 4, side 45, et notat af 9. august 2022, har vidnet forklaret, at de 414 kasser er blevet optalt manuelt af hende og en kollega. Kasserne har ligget som én samlet kasse. Forevist samme side har vidnet om et skønnet antal på 575 tomme kasser forklaret, at de, hvis det var muligt, talte en enkelt stak op. Hvis der var flere stakke, gangede de antallet op. Antallet blev rundet ned, så de 575 tomme kasser er udtryk for et forsigtigt skøn. Det så ikke ud, som om der lå andre ting i stablerne. Foreholdt samme fil, side 47, har vidnet forklaret, at billedet er fra (red.fjernet.register). De har ikke brugt betegnelserne "T1" og "T2" til noget. De har brugt bygningsnumrene. Forevist samme fil, side 49, fotos fra bygning 7, har vidnet forklaret, at de 414 kasser, der stod i denne bygning, som sagt blev optalt manuelt. Forevist samme bilag, side 50, fotos fra bygning 6, har vidnet forklaret, at der blev optalt en enkelt stak. Antallet blev ganget op, og der blev trukket lidt fra. Hun mener, at der var fem stakke i alt. Hun havde nogle kasser ude. Der var ikke labels på kasserne. De var revet af. Forevist samme side, fotos fra bygning 6, har vidnet forklaret, at det var sådan, det så ud. De labels, der havde siddet på kasserne, var revet af. Forevist samme fil, side 51, fotos fra møddingen, har vidnet forklaret, at der var en hel mødding fyldt med kasser. Det var rigtig svært at tælle disse kasser op, da de var drivhamrende våde. Så langt, som de kunne komme ned i bunken, var der tale om kasser, der havde været råtobak i. Forevist fil 2, side 38, har vidnet forklaret, at det ikke er noget, som hun har set. Kasserne indgår ikke i hendes beregning. Adspurgt, hvordan hun har beregnet afgiften, har vidnet forklaret, at den er beregnet ud fra, at der kunne være 120 kilo råtobak i hver kasse. Hun ved, at nogle af kasserne har indeholdt 150 kilo, men hun ved ikke, hvor mange. Derfor har hun lavet beregningen ud fra 120 kilo. Hun har ikke set labels, hvoraf det fremgik, at der var kasser, som der havde været 100 kilo tobak i. Hun har været i kontakt med en ekspert, der har udtalt sig om hvor meget tobak, der skal bruges til at producere én cigaret, og på baggrund af dette har hun beregnet hvor mange cigaretter, der kunne produceres i alt. Spild og støv er taget med i beregningen, så denne er lavet ud fra, at alle kasserne har indeholdt 120 kilo råtobak. Når virksomheden ikke er registreret, er spild også afgiftspligtigt. Adspurgt, hvad der skal til, for at en (red.fjernet.fabriktype) er lovlig, har vidnet forklaret, at virksomheden skal registreres hos SKAT. Den skal have tilladelse til at fremstille tobaksvarer og handle med råtobak. Desuden skal virksomheden stille en sikkerhed, inden den kan blive godkendt. Sikkerhedsstillelsen fastsættes på baggrund af, hvad virksomheden forventes at omsætte, og sikkerhedsstillelsen vil typisk svare til afgiften af et halvt års produktion. Der var ikke nogen virksomhed registreret på adressen. De så ingen papirer. Alt var væk. Man skal som sagt betale afgift af spild, når virksomheden ikke er registreret. Hvis en virksomhed er registreret, skal der føres et regnskab over spildet, der herefter vil kunne fradrages i afgiften. Forevist fil 5, side 106, et foto, og adspurgt, hvordan hun har kunnet vurdere de blege kasser, har vidnet forklaret, at det var svært at vurdere disse. Umiddelbart var kasserne af samme størrelse som de kasser, der havde indeholdt råtobak, og derfor har hun vurderet, at der har været tobak i kasserne. Kassernes størrelse var ens. Det er kassernes størrelse, som de har vurderet indholdet ud fra. Da kasserne lå udenfor og var så våde, som det var tilfældet, kunne de ikke skille kasserne ad. Derfor har de ikke kunnet se, om der var labels på kasserne. Forevist en æske, der er lavet af T1, har vidnet bekræftet, at det er sådan, en kasse med råtobak er bygget op. Kasserne ligner fuldstændig en forstørret flyttekasse, som der både er top og bund på. Forevist fil 4, side 71, fotoet i midten nederst på siden, har vidnet forklaret, at der både er inder- og yderkasse i kasserne, der er stablet. Forevist samme fil, side 50, de to fotos øverst til højre på siden, har vidnet forklaret, at det ikke er svært at få kasserne til at ligge faldt, selv om de ikke er adskilt. Forevist samme side, fotoet i midten nederst på siden, har vidnet forklaret, at inderkassen er inde i midten. Derfor kan man ikke se den. Forevist side 51, de to fotos øverst på siden, har vidnet forklaret, at nogle af kasserne var hvide. Der var også nogle kasser, der havde fået vand. Foreholdt, at der bl.a. ses en palle og en olietønde på fotoet, har vidnet forklaret, at hun ikke ved, om der ligger andre ting under pallerne. Der er ikke aflagt noget regnskab, og derfor er de blevet nødt til at skønne. Forevist fil 5, side 106, et foto, har vidnet forklaret, at kasserne var af samme størrelse. Der ligger jord og skidt hen over kasserne, så det er svært at se dette på fotoet. Der er ikke noget tobaksspild, når der er tale om en illegal produktion. Forevist fil 8, side 31, har vidnet forklaret, at det er tobakstøv, der ses ligge til højre for pallerne. Hun ved ikke, hvad der har været af spild i produktionen. Adspurgt, hvad der er af afgifter, hvis man køber tobak i Y9-land, har vidnet forklaret, at man skal betale afgift, hvis man køber tobak som privatperson. Hvis man er registreret, betaler man afgift i det land, hvor tobaksvarerne bliver forbrugt. Hvis der er foregået noget illegalt, så man ikke ved, hvor tobaksvarerne forbruges, så skal man betale afgiften i det land, hvor tobaksvarerne er blevet fremstillet. Forevist fil 4, side 50, fotoet i midten nederst på siden, har vidnet forklaret, at hun ikke kan se, at der ikke er en kasse indeni. Der var ikke nogen top på den inderste kasse. Der var kun en bund. Forevist fil 2, side 11, har vidnet forklaret, at det er korrekt, at fotoet nederst på siden viser en af de labels, der var på kasserne. Kasserne er ikke blevet vejet. Der var både labels, der viste en nettovægt på 120 kilo og 150 kilo. I beregningen er der taget udgangspunkt i en vægt på 120 kilo pr. kasse. Hun ved ikke, hvad "(red.fjernet.tekst)" betyder. Adspurgt om sin baggrund har vidnet forklaret, at hun ved, hvad der er tobak, og hvad der ikke er tobak. Hun er ansat i SKAT og arbejder med punktafgiftspligtige varer. Hun har ikke set tobaksblade på ejendommen. Hun formoder, at det er, fordi tobakken i kasserne har været snittet. Al den tobak, hun har set, har været snittet i en eller anden grad. Man ved ikke, hvor tobakken er blevet købt henne. Da tobakken kom hjem, stod der på emballagen, at der var tale om håndklæder. Hun ved som sagt ikke, hvor tobakken kommer fra. Vidnet kender til den anden sag, hvor der er fundet en (red.fjernet.fabriktype) her i landet. Hun har ikke selv været ude på den pågældende fabrik, men hun ved, hvad det er for nogle cigaretmærker, der er blevet produceret dér, og de svarer ikke til cigaretterne i nærværende sag. Hendes erfaring med cigaretproduktion er ikke så stor. Der er ikke nogen fabrikker i Danmark, der producerer cigaretter. Der er ikke nogen afgift på de maskiner, der anvendes til cigaretproduktion. I SKAT har de optalt råtobakken, der er blevet fundet på ejendommen, og de tomme kasser. De har lavet en opgørelse over de kasser, som de mener, at der har været råtobak i. Der er også lavet en optælling af andre kasser, som der har været andre produkter i. Der er ikke nogen, der har lavet en kontroloptælling. De var fem kolleger fra SKAT ude på ejendommen. De var to medarbejdere om at tælle hver stak kasser. Politiet var med til at finde kasserne, men politiet deltog ikke i optællingen af dem. Nogle af de kasser, der stod i produktionslokalerne, har de haft åbnet. Der var restprodukter i alle de kasser, der stod derinde, bortset fra kasserne med tobaksaffald. Det var ikke muligt at konstatere, om der var restprodukter i de kasser, der lå uden for ejendommen. Foreholdt fil 2, side 34, notatet af 18. marts 2021, har vidnet om de tre og to små kasser tobak forklaret, at der er tale om snittet tobak, der lå ved snittemaskinen, produktionsmaskinen og pakkemaskinen. Vægten af tobakken er skønnet. Der er ikke blevet fejet noget op fra gulvet med en kost. Hvis der har været drysset tobak ned, er det blevet taget op. De 64 kasser indeholdt tobak, der var snittet på en eller anden måde. Forevist fil 6, side 5, et foto, har vidnet forklaret, at den store kasse bagest typisk vil være en af de 64 kasser. Den lille kasse vil være en af kasserne med 20 eller 25 kilo tobak. Det er et lidt dårligt foto. Man vil kunne lave cigaretter af den tobak, der er i kassen bagest i billedet. I SKAT kommer de mange forskellige steder, bl.a. i rygecaféer. Det er hendes vurdering, at man kan putte tobakken, der ligger i kassen bagest i billedet, i cigaretter, men hun er som sagt ikke tobaksfabrikant. Forevist samme fil, side 10, et foto, har vidnet forklaret, at det, der ses nederst til venstre, vil kunne være inderkassen, som hun har forklaret om. Adspurgt, om der var forskel på tykkelsen af yder- og inderkassen, har vidnet forklaret, at hun ikke har målt tykkelsen. Hun her heller ikke målt kassernes størrelse. De har haft nogle kasser ude for at kontrollere, at de både indeholdt yder- og inderkasser. De har måske haft et par kasser ude fra hver stak. Hun kan ikke se, hvad der er top og bund. De labels, der havde siddet på kasserne, var pillet af, og det var ikke muligt at se, om de havde været sat omvendt på. Forevist fil 5, side 77, 1. linje fra oven, har vidnet forklaret, at kasserne indeholdt alt muligt plastic. Kasserne var stillet ved bygningens endegavl, og hun tror, at de stod der som isolering. Der havde været råtobak i kasserne. Nogle af kasserne var der stadig labels på. Der var ikke rester af tobak i kasserne. Forevist fil 2, side 31, et foto, har vidnet om kasserne, der ses til højre på fotoet, forklaret, at det er kasser, som de færdigproducerede cigaretter skulle pakkes i. Kasserne indgår ikke i regnskabet. Foreholdt samme fil, side 34, 2. linje fra neden, har vidnet forklaret, at de ni tomme tobakskasser indgår i opgørelsen af de i alt 2.089 kasser. De ni tomme kasser står på SKATs lager. Adspurgt, hvor de pågældende kasser stod henne på ejendommen, har vidnet forklaret, at hun ikke husker dette i dag. Hun ved, at de tog de tomme kasser med sig. Forevist samme fil, side 43, fotoet nederst på siden, har vidnet forklaret, at de her har talt en stak og ganget op. Som hun husker det, var der ikke labels på de kasser, de fandt rundtomkring. Hun har ikke set labels på de kasser, der lå det pågældende sted. Adspurgt, om der er sket en optælling af fundne labels, har vidnet forklaret, at det som sagt ikke er tilfældet. Foreholdt fil 6, side 40, et foto, har vidnet forklaret, at det var kasser svarende til denne, der stod inde i pakkerummet. Foreholdt fil 2, side 34, notatet af 18. marts 2021, har vidnet om "tobaksspildet" forklaret, at fordelingen af cigaretpapir og tobak beror på et skøn. Kasserne er ikke blevet vejet. Der er ikke foretaget optælling af tomme kasser, som der har været cigaretfiltre i. Antallet af cigaretfiltre er heller ikke blevet optalt. Foreholdt fil 2, side 2577, et notat af 18. marts 2021, har vidnet forklaret, at det er hende, der har lavet afgiftsberegningen. Adspurgt om baggrunden for, at de ca. 11 mio. cigaretter er lagt oven i de ca. 239 mio. cigaretter, har vidnet forklaret, at det beror på et skøn. Der har ikke foreligget noget regnskab. Beregningen af de ca. 239 mio. cigaretter beror også på et skøn, der er baseret på, at der bruges 1 gram tobak til at producere én cigaret. Cigaretterne, der er fundet i Y11-land, er trukket fra. Det er dokumenteret, at cigaretterne er gået ud af landet og gået til forbrug i udlandet. Derfor skal afgiften betales i Y11-land. Der har ikke været tegn på, at cigaretterne skulle bringes i omsætning i Danmark. Foreholdt fil 2, side 2, et foto, har vidnet forklaret, at dette viser maskinhuset. Kasserne til højre i billedet er kasser med råtobak. Foreholdt, at det under sagen er blevet forklaret, at der var tre kasser på hver palle, har vidnet forklaret, at kasserne var læsset oven på hinanden. Der stod tre kasser på nogle paller, og på andre paller stod der to eller fire kasser. Kassernes udvendige dimensioner er ikke blevet undersøgt nærmere. Hun kan ikke i dag huske, om den inderste eller den yderste kasse var den tykkeste, men kasserne havde forskellig tykkelse. Der var to kasser. Den ene kunne lukkes i bunden, og den anden i toppen. De kunne se, at der var labels på nogle af de kasser, de kontrollerede. Foreholdt, at det ser ud, som om kasserne ligger vandret, har vidnet forklaret, at det godt kan være, at sammenfoldede kasser ville være tykkere i den ene ende, hvis bunden er foldet op inde i kassen. EU reglerne er sådan, at det er Y11-land, der har krav på afgift af de cigaretter, der blev fundet i Y11-land. Forevist fil 4, side 46, har vidnet om de to fotos til venstre på siden forklaret, at det er cigaretspild inklusive det hele. Hvis en registreret virksomhed skal trække tobaksaffald fra ved afgiftsberegningen, skal der laves et regnskab. Spildet skal være rent. Det kan også godt være, at de 2.730 kilo cigaretaffald, der er taget med i beregningen af afgiften, er indeholdt i beregningen af indholdet af de tomme kasser. Det er dog ikke muligt at konstatere dette, når der ikke er ført et regnskab. Det fremgik af labels uden på pallerne, at disse indeholdt håndklæder. Foreholdt fil 2, side 2577, et notat af 18. marts 2021, har vidnet forklaret, at de bad om et afgiftsregnskab, men de modtog ikke et sådant. Forslaget blev sendt til ejeren af ejendommen. Det er derfor, de har foretaget et skøn. Forevist fil 6, side 29, et foto, har vidnet forklaret, at det er det, hun betegner som røgtobak. Det samme er tilfældet med de to fotos på side 33 og 34 i samme fil. Adspurgt om afgifterne har vidnet forklaret, at det har betydning, at cigaretterne er fundet i Y11-land. At det er Y11-land, der har retten til afgifterne, fremgår vist nok enten af tobaksdirektivet eller cirkulationsdirektivet. Adspurgt, hvorfor anmodningen om et regnskab blev sendt til ejeren af ejendommen, har vidnet forklaret, at de ikke havde andre at sende anmodningen til. De bad ejeren om bemærkninger, men de fik ikke noget svar. Hvis det var dokumenteret, at cigaretterne var bragt til forbrug i Y34-land, er det Y34-land, der ville have krav på afgifterne. Det kræver imidlertid, at man har fundet cigaretterne i Y34-land.

Vidnet har supplerende forklaret, at hun ikke ved, hvordan det kan være, at det er tre hele kasser og seks yderkasser, der er blevet beslaglagt. Inderkasserne kan have ligget et andet sted på ejendommen, f.eks. oppe på loftet. Inderkasserne kan også have ligget i de bunker, der er blevet talt op. Hun har ingen idé om, hvor mange af kasserne der var adskilt. De har kigget på kasserne stikprøvevis. Der var labels på kasserne. De kiggede ikke på alle kasserne. Forevist fil 4, side 50, fotoet øverst til højre på siden, har vidnet forklaret, at det sagtens kan være en inder- eller en yderkasse, der ses i stakken yderst til højre. Foreholdt, at der syntes at mangle en flap, har vidnet forklaret, at det ligner en inder- eller en yderkasse. Hun kan ikke se, hvad der ligger nedenunder i stakken. Adspurgt om de to stakke i midten og til venstre på fotoet har vidnet forklaret, at det er rigtig svært at se, når man ikke kan se flapperne. Umiddelbart vil hun vurdere, at der godt kan være tale om enkeltkasser. Foreholdt, at hun forklarede, at der var labels på de kasser, der blev kigget på stikprøvevis, har vidnet forklaret, at der enten var labels på kasserne, eller også var de blevet taget af. Der blev taget rigtig mange stikprøver. Adspurgt, hvad hun forstår ved "rigtig mange", har vidnet forklaret, at det måske var 100. De har virkelig taget mange stikprøver. De var derude i flere dage. De havde i hvert fald været fem kollegaer derude. Nogle optalte kasser, mens andre optalte råtobak, og atter andre optalte cigaretter, filtre m.v. Vidnet selv optalte kasser, og hun var også med til at tælle råtobak op. Adspurgt, om de optalte, hvad der var inderkasser, yderkasser og komplette kasser, har vidnet forklaret, at de talte op, hvad der var. Der er blevet lavet et skøn, hvor der er blevet talt op, ganget op og trukket fra. Det er ikke overraskende for hende, at der både er inder- og yderkasser. Der blev ikke taget billeder under optællingen. Adspurgt om notatet af 6. september 2022, der er tilgået sagen som fil 8, side 33-34, har vidnet forklaret, at hun blev bedt om at lave dette. Adspurgt, om der er andet materiale, som hun har udarbejdet efter sagens opstart, har vidnet forklaret, at hun har lavet notater, når hun er blevet bedt om det. Kasserne, der er blevet forevist i retten, er de ni kasser, der blev beslaglagt, og som er beskrevet i notatet af 18. marts 2021, jf. fil 2, side 34. Hvis hun skulle beskrive optællingen nu, ville hun tydeligt beskrive, hvad der var toppe, og hvad der var bunde. Hvis hun skulle gøre det om i dag, ville hun sortere kasserne. Det er rigtig svært at lave en korrekt beregning, når der ikke foreligger noget materiale, og de ikke har fået noget ind. Der er tale om et skøn. I dag ville hun have gjort det anderledes. Hun vil tro, at der samlet blev foretaget stikprøvevis kontrol af omkring 100 kasser. Der var ikke umiddelbart nogen kasser, der ikke var labels på, eller som der ikke havde været labels på. De talte om, at der var tale om tobakskasser. Der er nok mest blevet taget stikprøver fra toppen af bunkerne, da kasserne var meget våde og tunge. De har forsøgt at løfte op i kasserne og komme ned i stakkene.

T3’s forklaring til politirapport den 2. marts 2022, der er blevet dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 871, stk. 4, er sålydende:

"...

Identifikation

...

-      Profession /uddannelse Han er uddannet indenfor bagerbranchen. Han arbejder dog indenfor transportbranchen. Han kører minibus mellem Danmark og Y2-land. Han transporterer småting og nogle gange personer.

-      Telefonnummer og koder: Han kan ikke huske telefonnummeret.

-      Hvad har du af ejendele her på stedet? Han har fået pakket en taske med alle de vigtige ting.

-      Kan du tale og forstå dansk? Nej

Ophold/arbejde i Danmark

Udgangspunktet er at alle kan fremvise arbejdstilladelse der giver dem lov til at arbejde i Danmark. Afhørte ved faktisk ikke, hvem han arbejder for. Men han kender godt til arbejdet med cigaretter.

-      Hvordan har du fået kendskab til jobbet i Danmark? Han har hørt om det gennem en kammerat i Y2-land. Han troede det var renovering, men han samtykkede til den ændrede arbejdsopgave. Han har vidste ikke, hvor cigaretterne skulle hen og ej heller om det var legalt.

-      Hvad er din opgave / Hvilket arbejde udfører du? Han har stået for at pakke cigaretterne i de store kasser, og så har han passet skæremaskinen til cigaretterne.

-      Hvilken fagforening er du tilknyttet? Ingen.

-      Hvor mange cigaretter laver du om dagen? De har lavet måske 5 paller på en dag.

-      Hvad sker med det du laver? Han ved ikke, hvor cigaretterne køres hen.

-      Hvor meget og hvordan modtaget du løn? De har fået pengene i Y2-land - de får det bagefter, når de har været i DK og arbejde. Pengene får de kontant.

Han får ca. 2000 (red.fjernet.valuta1) for 2 ugers arbejde. De betaler ikke for logi, men for mad.

-      Hvor mange timer om dagen arbejder du? Det er forskelligt. Men som regel max 8 timers arbejde.

-      Hvor mange dage om ugen arbejder du? De arbejder også i weekenderne.

-      Hvor mange hold arbejder i løbet af en døgn? De arbejder ikke på skift, men kun fra morgen til eftermiddag.

-      Hvordan er du kommet til Danmark? Han er rejst i bus sammen med én af de andre.

-      Hvornår er du kommet til Danmark? Han har været i Danmark 2 uger denne gang. De tager frem og tilbage til Y2-land.

-      Hvem har stået for transporten til Danmark? Det er afhørtes fars bus, de er kørt i.

-      Hvem har du rejst sammen med? Han rejste med NM. Der er plads til 4 personer i bilen.

-      Hvor længe har du arbejdet på stedet? Han har arbejdet i flere omgange á ca. 2 ugers varighed. Han har været der ca. 4-5 gange. De første 2 gange var det renoveringsarbejde.

-      Hvor i Danmark har du ellers arbejdet? Ikke andre steder.

-      Har du tidligere været i Danmark og hvorfor? Han har været i (red.fjernet.forlystelsespark) med børnene for ca. 1,5 år siden.

-      Har du familie/venner/børn i Danmark? Han har en ven, som bor i Y35-by.

-      Hvad har du af familie/børn i dit hjemland? Han har kone og 2 børn i Y2-land.

-      Hvor tit har du været på besøg/haft kontakt til familien i dit hjemland?

-      I hvilke andre lande har du arbejdet? Ikke andre.

-      Hvem er din arbejdsgiver? Det er ikke et firma - bare en mand, som kommer og betaler penge. Han skulle hedde "MK", han afhørte er i tvivl, om det er hans rigtige navn. MK kommer jo med sorte penge, så afhørte tror ikke han er den, han udgiver sig for.

-      Hvem bestemmer over dig? Der er ikke nogen, der styrer arbejdet i Y1-adresse. Alle kender deres opgave.

-      Hvem betaler for mad og drikke? Det gør de selv på skift.

-      Hvem handler ind til måltider? Han køber selv ind.

-      Hvad laver du noget du ikke arbejder? Læser bøger.

-      Har du nogen sygdomme eller bruger du nogen form for medicin? Ingen medicin eller sygdomme.

-      Såfremt du bliver udvist, vil det så få konsekvenser for dig i form af retslig eller politisk forfølgelse i hjemlandet? Der burde ikke være noget ift. Y2-land.

"...

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han er uddannet (red.fjernet.udannelse1) Han har arbejdet som chauffør i seks år. Han har været gift i 12 år, og han har to børn på henholdsvis 11 og 12 år. Han har sidst set sin kone og sine børn for 20 måneder siden.

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at hans familie bor i Y2-land. Han har nogle bekendte i Danmark. Han har ikke boet her i landet. Han bor i Y2-land sammen med sin kæreste. De har boet sammen i seks år. Han har ingen børn. Han er uddannet (red.fjernet.uddannelse2). Før han kom til ejendommen i Y1-adresse, drev han eget firma med service inden for (red.fjernet.branche). En uge efter, at han blev anholdt, afmeldte hans kæreste firmaet.

T5 har om sine personlige forhold forklaret, at han er gift. Hans kone er ikke helt rask. Hun vil ikke gå i behandling, og han kan ikke tvinge hende til det. Hendes sygdom påvirker deres dagligdag. (red.fjernet.personlig.information). Selv har han været i behandling i snart 20 år, og han har været igennem alle mulige undersøgelser. Han har problemer med sine (red.fjernet.led) og (red.fjernet.organ), og han har (red.fjernet.diagnose2). Han har desuden haft (red.fjernet.diagnose3). Efterfølgende er han kommet i behandling. Han har 2-3 gange haft anfald, hvor han er blevet indlagt på sygehuset. Han har også haft (red.fjernet.diagnose1), mens han har været varetægtsfængslet. Han var til undersøgelse for tre måneder siden. Hans (red.fjernet.diagnose2) begrænser ham, idet han har problemer med at gå, herunder med at gå på trapper. Han har ikke været indlagt på en (red.fjernet.afdeling1) her i landet. Han har været til nogle undersøgelser. Han tager 3-4 forskellige slags medicin.

T6 har om sine personlige forhold forklaret, at han er blevet opereret for (red.fjernet.diagnose1) et par gange, og han har stadig problemer med (red.fjernet.organ). Han tager (red.fjernet.antal) forskellige slags medicin. Han er blevet kørt til undersøgelse på sygehuset i Y24-by. Han har faktisk kun ét (red.fjernet.organ), der fungerer. Han har et apparat, der stimulerer det andet hjertekammer, så det fungerer. Han har også (red.fjernet.diagnose4) og tager medicin herfor.

T7 har om sine personlige forhold forklaret, at han er 52 år. Han har en erhvervsuddannelse som (red.fjernet.uddannelse3). Før han kom til Danmark, var han i arbejde. Han havde ikke en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Han arbejdede som auto(red.fjernet.uddannelse3). Han har været gift i mere end 20 år og har tre børn på henholdsvis 12, 13 og 26 år.

T9 har om sine personlige forhold forklaret, at han er 43 år. Han kommer fra Y36-by, der ligger i den vestlige del af Y3-land. Hans familie bor i byen. Han har været gift i 17 år og har ingen børn. Han bor sammen med sin kone i et hus. Han er uddannet (red.fjernet.uddannelse4), og han har arbejdet som sådan, siden han blev færdiguddannet.

T10 har om sine personlige forhold forklaret, at han kommer fra amtet G18-virksomhed i Y3-land. Han har boet i en lille by, der hedder Y37-by, sammen med sin familie. Efter de (red.fjernet.nationalitet.Y5) angreb er hans familie flygtet til Y2-land. De boede i en lejlighed, men han ved ikke, om ejendommen stadig er der. Han har været gift i 15 år, og de har to børn på henholdsvis 9 og 15 år. Hans ene barn er sygt. Der er tale om (red.fjernet.sygdom). Selv lider han af (red.fjernet.diagnose5). Han havde sin (red.fjernet.medicin) med til ejendommen i Y1-adresse. Han har to gange været til undersøgelse her i landet, og det er blevet bekræftet, at han lider af (red.fjernet.diagnose6). Han er uddannet (red.fjernet.uddannelse5). Han var i beskæftigelse, inden han kom til Danmark. Han har bl.a. arbejdet som bilsælger. Hvis han bliver udvist af Danmark til Y3-land, vil han ikke have noget sted at bo. Hans amt er under okkupation. Han har ikke set sine børn, siden han kom til Danmark.

T11 har om sine personlige forhold forklaret, at han er 52 år. Han har en erhvervsuddannelse inden for (red.fjernet.uddannelse6), og han har arbejdet inden for (red.fjernet.branche1). Han er gift og har to sønner på henholdsvis 8 og 21 år. Han har været gift i 12 år. Den ældste søn er hans bonusbarn. Hans familie bor stadig i Y3-land. Han har kun haft telefonisk kontakt med dem, siden han blev anholdt. Han har hverken familie eller venner her i landet. Adspurgt, om han lider af nogen sygdomme, har tiltalte forklaret, at han er blevet opereret i (red.fjernet.organ). Han skal tale med en læge på mandag.

T12 har om sine personlige forhold forklaret, at det er rigtigt, at han har tre børn på henholdsvis 5, 8 og 14 år. Før han kom hertil, boede han sammen med sin familie i en by, der hedder Y38-by, der ligger i den sydlige del af Y3-land. Byen er for tiden under (red.fjernet.nationalitet.Y5) okkupation. Adspurgt, hvordan situationen er dér for tiden, har tiltalte forklaret, at huset, som hans mor bor i, er blevet fuldstændig ødelagt. Der er ingen ruder i den lejlighed, som han boede i med sin familie. Hele byen er under (red.fjernet.nationalitet.Y5) kontrol. I april 2021 flygtede hans kone og deres børn fra Y3-land, og de opholder sig nu i Y39-by. Hans kone har arbejde, og børnene går i henholdsvis skole og børnehave. Hans kone har fået arbejde inden for rengøringsbranchen. Hans kone og børnene har fået midlertidigt ophold her i landet. Hvis han bliver udvist til Y3-land, vil hans kone og deres børn ikke følge med, da hele området er overtaget af (red.fjernet.nationalitet.Y5). Han kan ikke bo hos sine forældre. Hvis han kommer til Y3-land, vil han muligvis blive sendt i militærtjeneste. Adspurgt, om hans arbejdsnedsættelse har nogen betydning, har tiltalte forklaret, at han har aftjent sin værnepligt, men på grund af situationen er han på en måde værnepligtig igen.

T1, T2, T3, T4 og T5, T7, T8, T9, T10, T11 og T12 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 2. marts 2021.

T6 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 24. april 2021.

Rettens begrundelse og afgørelse

De tiltalte er under sagen tiltalt for unddragelse af tobsksafgifter af særligt grov karakter, til dels forsøg herpå, ved i forening med V1 og V2, hvis sager er behandlet særskilt, og flere uidentificerede medgerningsmænd at have deltaget i fremstilling og videredistribution af et nærmere angivet antal cigaretter, at have været i besiddelse af yderligere 11.672.931 cigaretter med henblik på videredistribution, at have været i besiddelse af 7.795 kilo røgtobak med henblik på fremstilling af 7.795.000 cigaretter til videredistribution samt at have været i besiddelse af 2.730 kilo cigaretspild.

Forskellen mellem tiltalen i forhold 1 og 2 består i, at T1, T2, T3, T4, T5 og T6 (herefter betegnet "de (red.fjernet.nationalitet.Y2) tiltalte") er tiltalt for i perioden mellem december 2019 og den 2. marts 2021 at have deltaget i fremstilling og videredistribution af ikke under 113.667.069 cigaretter, mens T7, T8, T9, T10, T11 og T12 (herefter betegnet "de (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte") er tiltalt for i perioden mellem den 8. november 2020 og den 2. marts 2021 at have deltaget i fremstilling og videredistribution af ikke under 33.360.000 cigaretter.

Alle de tiltalte, bortset fra T6, blev den 2. marts 2021 anholdt på ejendommen beliggende Y1-adresse. Ved kendelse afsagt den 14. april 2021 af Retten i Y22-land, der blev stadfæstet af Vestre Landsret den 15. april 2021, blev T6 varetægtsfængslet in absentia. T6 blev efterfølgende anholdt den 24. april 2021.

Under hovedforhandlingen er der blevet dokumenteret en række beviser. Der er efter det oplyste ikke blevet søgt indhentet lokaliseringsoplysninger fra teleselskaberne vedrørende de tiltaltes mobiltelefoner, ligesom der ikke søgt indhentet oplysninger fra tobaksfabrikken i Y12-by med henblik på ad den vej at få fastlagt mængden af tobak, der er blevet transporteret til ejendommen i Y1-adresse. Der er heller ikke blevet foretaget en egentlig optælling af langt størstedelen af de kasser, der blev fundet på ejendommen. Endelig bemærkes, at der efter det oplyste ikke er blevet søgt indhentet nærmere oplysninger om G12-virksomhed og om de betalinger, der har fundet sted i forbindelse med købet af ejendommen på Y1-adresse og den dansk indregistrerede (red.fjernet.bilmærke).

1. Begyndelsestidspunktet for cigaretproduktionen på ejendommen

Det fremgår af en købsaftale, at T6 købte ejendommen i Y1-adresse med overtagelse pr. den 1. august 2018. Efter anholdelsen af de tiltalte den 2. marts 2021 blev ejendommen ransaget, og det fremgår af ransagningsrapporten og den omfattende fotodokumentation i sagen, at der på ejendommen var opstillet professionelle maskiner, som blev anvendt til cigaretproduktion.

Det er ikke muligt at fastlægge tidspunktet for cigaretproduktionens påbegyndelse ud fra de forklaringer, der er afgivet af T1, T2, T4, T5 og T6, samt T3’s forklaring til politirapport den 2. marts 2021.

Da maskinerne blev forsynet med el fra en på stedet opstillet dieselgenerator, er det heller ikke muligt at fastlægge tidspunktet på baggrund af de oplysninger, der foreligger fra G23-virksomhed om elforbruget på ejendommen.

Efter de foreliggende fakturaer fra G24-virksomhed sammenholdt med V10’s forklaring og til dels T2’s forklaring lægges det til grund, at T2 bl.a. den 4. september 2019 købte 60, den 5. november 2019 købte 50 og den 22. november 2019 købte 40 EUR-paller, der er blevet anvendt i forbindelse med cigaretproduktionen.

Under ransagningen af en computer af mærket (red.fjernet.computermærke), der blev fundet i førerhuset på lastbilen, er der blevet fundet et foto af et bjerglandskab, der ud fra metadataene er optaget den 19. juni 2019 på GPS-koordinater, som svarer til et udvendigt område ved tobaksfabrikken i Y12-by, hvor T4 har forklaret, at han hentede tobak, som han kørte til ejendommen i Y1-adresse. Under ransagningen af computeren er der ligeledes blevet fundet to fotos af lastbilen, som ifølge metadataene er optaget den 10. maj 2019. Disse to fotos viser lastbilen, der holder på adressen i Y10-by, hvor der ud fra de foreliggende oplysninger blev fundet 1.920.000 af de i sagen omhandlede cigaretter under en ransagning af to containere den 4. marts 2021.

Efter det anførte finder retten, at det kan lægges til grund, at der blev påbegyndt cigaretproduktion på ejendommen i Y1-adresse forud for december 2019, men at det må lægges til grund, at der har været tale om en prøveproduktion.

2. Mængden af tobak, der er blevet transporteret til ejendommen

På baggrund af det ovennævnte foto, der er optaget den 19. juni 2019, og T4’s forklaring lægges det til grund, at der nogle dage efter dette tidspunkt blev transporteret tobak til ejendommen, som stammede fra tobaksfabrikken i Y12-by.

Under ransagningen af førerhuset på lastbilen blev der fundet en mobiltelefon tilhørende T4. Det fremgår af en politirapport af 18. maj 2021, at der ved undersøgelse af telefonen er opnået adgang til "(red.fjernet.platform) backup", hvorfra det har været muligt at indhente placeringshistorik for telefonen i perioden fra december 2019 til marts 2021.

Af placeringshistorikken fremgår det, at mobiltelefonen i perioden befandt sig i området omkring fabrikken i Y12-by den 3. juli 2020, fra den 9. til den 10. september 2020, fra den 30. til den 31. oktober 2020 og fra den 12. til den 13. februar 2021. Ligeledes fremgår det, at mobiltelefonen befandt sig i området omkring ejendommen i Y1-adresse den 7. juli 2020, den 15. september 2020, den 4. november 2020 og den 17. februar 2021.

På denne baggrund, og da T4 har forklaret, at han hentede tobak på fabrikken og kørte det til ejendommen i Y1-adresse, må det lægges det til grund, at der inden for gerningstidsrummet i forhold 1 i hvert fald fire gange blev blevet transporteret tobak til ejendommen, som stammede fra fabrikken i Y12-by.

Det fremgår af en politirapport af 8. marts 2021, at der under ransagningen af værelset, der blev benyttet af T1, bl.a. blev fundet et fragtbrev vedrørende 114 kasser tobak samt en pakkeliste, hvoraf det fremgik, at nettovægten pr. kasse udgjorde 150 kilo. Det fremgår endvidere af fragtbrevet, at afhentningsstedet og -tidspunktet var anført som "Y12-by den 12-02-2021". Konsulent V12 har forklaret, at der både var labels, der viste en nettovægt på 120 kilo, og labels, der viste en nettovægt på 150 kilo, men at der i beregningen er taget udgangspunkt i en vægt på 120 kilo pr. kasse.

Det fremgår af Skattestyrelsens notat af 18. marts 2021 vedrørende beslaglagte varer og materiale, at der på ejendommen blev fundet 64 kasser tobak á 120 kilo. Det må således lægges til grund, at der ikke var kasser med et indhold på 150 kilo tobak på ejendommen den 2. marts 2021. Det lægges herefter til grund, at T4 den 12. februar 2021 hentede 114 kasser á 120 kilo, eller i alt 13.680 kilo tobak på fabrikken i Y12-by.

Skattestyrelsen har udarbejdet et notat af 9. august 2022 med tilhørende fotos vedrørende optælling af tom emballage samt et notat af 15. august 2022 vedrørende skønsberegningen. Det fremgår af begge notater, at der skønsmæssigt var 2.089 tomme kasser på ejendommen, hvori der har været 120 kilo tobak. Både den faktiske optælling af kasser og skønsudøvelsen har været genstand for omfattende bevisførelse, og anklagemyndigheden har efterfølgende ændret 1. led af tiltalen i forhold 1 fra at angå deltagelse i fremstilling og videredistribution af ikke under 239.007.069 cigaretter til at angå ikke under 113.667.069 cigaretter, svarende til ca. 947 kasser tobak.

Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om den fysiske optælling af kasser i sektor 1 (bygning 5) og det foreliggende fotomateriale vedrørende de kasser, der er fundet i og uden for ejendommen, finder retten det godtgjort, at der i hvert fald fandtes tom emballage svarende til 700 hele kasser á 120 kilo tobak på ejendommen. Når dertil lægges, at der ifølge Skattestyrelsens notat af 18. marts 2021 blev fundet 106 kasser indeholdende tobak og tobaksaffald, lægges det til grund, at der syv gange i perioden fra omkring den 19. juni 2019 til den 12. februar 2021 blev transporteret 114 kasser tobak til ejendommen i Y1-adresse.

Herefter, og da det i overensstemmelse med Skattestyrelsens beregning lægges til grund, at der har været 120 kilo tobak i hver kasse, er der blevet transporteret i alt 95.760 kilo tobak til ejendommen

3. Antallet af cigaretter, der i alt er blevet produceret på ejendommen

Som anført ovenfor lægges det til grund, at der i hvert fald fandtes tom emballage svarende til 700 kasser, og at der har været 120 kilo i hver kasse.

Da det endvidere lægges til grund, at der er ca. 1 gram tobak i en cigaret, er der således blevet produceret 84.000.000 cigaretter i alt.

4. Antallet af cigaretter, der er blevet produceret inden for gerningsperioden i forhold 1

Det fremgår af Skattestyrelsens notat af 18. marts 2021 vedrørende beslaglagte varer og materiale, at der var 30 paller cigaretter i den ene af trailerne, der stod på ejendommen i Y1-adresse, samt at der fandtes 18,5 paller cigaretter og yderligere 32.931 stk. cigaretter inde i bygningerne. Med hensyn til de 18,5 paller cigaretter bemærkes, at dette tal ligeledes fremgår af en seddel, der blev fundet ved ransagning på T1’s værelse (fil 2, side 1135-1136).

Videre fremgår det af en politirapport af 12. april 2021, at der på en tilfældig palle, der blev udtaget af traileren, der henstod på ejendommen i Y1-adresse, var 240.000 cigaretter.

I overensstemmelse med Skattestyrelsens notat af 18. marts 2021 lægges det herefter til grund, at der var 11.672.931 færdigproducerede cigaretter på adressen den 2. marts 2021.

Ud fra politiets gennemgang af videooptagelserne fra observationen, der fandt sted i tiden fra den 4. til den 17. november 2020 og fra omkring den 24. november 2020 til den 2. marts 2021, lægges det endvidere til grund, at der mellem den 12. og den 15. november 2020, den 30. november 2020, den 6. december 2020, den 13. december 2020, den 18. februar 2021 og den 26. februar 2021 blev læsset i alt 170 paller på traileren.

Efter bevisførelsen kan det ikke afvises, at de to bageste paller, der er blevet læsset på traileren, hver gang har indeholdt andet end cigaretter for det tilfælde, at godset skulle blive kontrolleret af myndighederne. Det fremgår således, at der den 2. marts 2022 blev læsset 32 paller på traileren, men at der kun var cigaretter på de 30 af pallerne.

Det lægges herefter til grund, at der over seks gange mellem den 12. november 2020 og den 26. februar 2021 blev læsset i alt 158 paller indeholdende 37.920.000 cigaretter på traileren.

Når oplysningerne om pålæsning af paller på ejendommen i Y1-adresse sammenholdes med oplysningerne i politirapporten af 18. maj 2021 om placeringshistorikken for T4’s mobiltelefon i perioden fra december 2019 til den 2. marts 2021 finder retten, at det kan lægges til grund, at cigaretterne, bortset fra pallerne, der blev læsset mellem den 12. og den 15. november 2020, er blevet kørt til adressen i Y10-by.

Af politirapporten af 18. maj 2021 om placeringshistorikken for T4’s mobiltelefon i perioden fra december 2019 til marts 2021 fremgår det endvidere:

at telefonen den 21. juli 2020 kl. 19.50 befandt sig i området omkring ejendommen i Y1-adresse, samt at telefonen den 23. juli 2020 mellem kl. 11.21 og kl. 12.17 befandt sig omkring adressen i Y10-by at telefonen den 23. november 2020 befandt sig i området omkring ejendommen i Y1-adresse, at telefonen fra den 24. november 2020 kl. 22.10 til den 26. november 2020 kl. 23.57 befandt sig omkring adressen i Y10-by, samt at telefonen fra den 27. november 2020 på ny befandt sig i området omkring ejendommen i Y1-adresse.

Retten finder, at det ud fra disse oplysninger kan lægges til grund, at der omkring datoerne den 21. juli 2020 og den 23. november 2020 yderligere er blevet læsset ikke under 60 paller med 14.400.000 cigaretter på traileren, som er blevet kørt til adressen i Y10-by.

Ud fra placeringshistorikken for T4’s mobiltelefon kan det ikke lægges til grund, at pallerne, der blev læsset mellem den 12. og den 15. november 2020, er blevet kørt til adressen i Y10-by. Det fremgår imidlertid, at telefonen fra den 7. november 2020 kl. 21.53 til den 15. november 2020 kl. 21.39 befandt sig i området omkring ejendommen i Y1-adresse, hvorefter telefonen den 17. november 2020 kl. 08.22 var tilbage i området. Retten finder derfor, at det ud fra placeringshistorikken må lægges til grund, at der er blevet kørt paller med færdigproducerede cigaretter til andre lokationer end adressen i Y10-by. T4 har da også selv forklaret, at det, som han hentede på ejendommen i Y1-adresse, ikke kun blev kørt til Y10-by, men at det også blev kørt til andre steder i Y11-land.

Ud fra placeringshistorikken må det endvidere lægges til grund, at T4 i tiden fra december 2019 til den 2. marts 2021 har kørt en række ture, som der ikke foreligger nærmere oplysninger om.

Ud fra placeringshistorikken alene kan det således ikke fastlægges, hvor mange færdigproducerede cigaretter, der er blevet transporteret fra ejendommen inden for gerningsperioden i forhold 1.

T1 har forklaret, at de første cigaretter, han har sørget for blev sendt af sted, blev produceret i efteråret 2020. Endvidere har T2 bl.a. forklaret, at han første gang kom til ejendommen i starten af 2020, at han kan huske, at fabrikken ikke var helt klar til fuld produktion på dette tidspunkt, samt at man begyndte med en prøveproduktion.

Retten finder, at T1 og T2’s forklaringer kan harmonere med, at der første gang blev transporteret tobak til ejendommen nogle dage efter den 19. juni 2019, og at der herefter først blev transporteret tobak til ejendommen igen den 7. juli 2020. Forklaringerne harmonerer imidlertid ikke umiddelbart med, at T2 den 4. september 2019 købte 60, den 5. november 2019 købte 50 og den 22. november 2019 købte 40 EUR-paller hos G24-virksomhed.

Ved ransagningen af T1’s værelse blev der fundet en kalender for 2020, hvori der bl.a. blev fundet fem ark med håndskrevne regnskaber for følgende perioder: "14.12 til 18.02", "19.02 til 26.06", "02.07 til 01.09", "01.09 til 12.10" og "13.10 til 13.12". Retten finder, at det må lægges til grund, at regnskaberne angår udgifter i forbindelse med cigaretproduktionen fra 14. december 2019 til 13. december 2020. Ud for datoen den 19. januar 2020 er der endvidere noteret følgende i kalenderen (i oversættelse): "Opstart 1 - turnus".

Retten lægger herefter skønsmæssigt til grund, at der forud for gerningsperioden i forhold 1 var blevet produceret 6.500.000 cigaretter svarende til ca. 50 pct. af tobakken, der blev transporteret til ejendommen omkring den 19. juni 2019.

Antallet af cigaretter, der er blevet produceret på ejendommen inden for gerningsperioden i forhold 1, udgør herefter 77.500.000 stk.

4. Antallet af cigaretter, der er blevet videredistribueret inden for gerningsperioden i forhold 1

Som anført ovenfor lægges det til grund, at der er blevet produceret 84.000.000 cigaretter, samt at der var 11.672.931 færdigproducerede cigaretter på ejendommen den 2. marts 2021. Det lægges endvidere til grund, at de 6.500.000 cigaretter, der skønsmæssigt var blevet produceret forud for gerningsperioden i forhold 1, også var blevet videredistribueret forud herfor. Antallet af cigaretter, der er blevet videredistribueret inden for gerningsperioden i forhold 1, udgør herefter 65.827.069.

5. Antallet af cigaretter, der er blevet produceret inden for gerningsperioden i forhold 2

På baggrund af tavlen, der blev fundet inde i produktionslokalet, sammenholdt med V1’s forklaring lægges det til grund, at der i perioden fra den 17. februar 2021 til den 2. marts 2021 blev færdigproduceret 1.788 kasser med hver 10.000 cigaretter, eller i alt 17.880.000 cigaretter.

På baggrund af oplysningerne fra automatisk nummerpladegenkendelse sammenholdt med den stedfundne observation lægges det endvidere til grund, at der i perioden fra den 8. november 2020 til den 13. december 2020 foregik produktion af cigaretter på ejendommen. Der foreligger ikke en tavle, der omfatter produktionen i denne periode.

Der foreligger derimod en tavle, der omfatter perioden fra den 25. i en måned til den 12. i den følgende måned. Ud fra denne tavle lægges det til grund, at der i perioden på 18 dage blev færdigproduceret 2.036 kasser med hver 10.000 cigaretter, eller i alt 20.360.000 cigaretter.

Ud fra politiets gennemgang af videooptagelserne fra observationen, der er nærmere gennemgået ovenfor, lægges det endvidere til grund, at der blev kørt tre læs med sammenlagt 80 paller, eller i alt 19.200.000 færdigproducerede cigaretter, fra ejendommen mellem den 12. november 2020 og den 8. december 2020.

På denne baggrund finder retten, at antallet af cigaretter, der er blevet produceret på ejendommen inden for gerningsperioden i forhold 2, i hvert fald udgør 33.360.000 stk. som anført i tiltalen.

6. Antallet af cigaretter, der er blevet videredistribueret inden for gerningsperioden i forhold 2

Som anført ovenfor lægges det ud fra politiets gennemgang af videooptagelserne fra observationen, til grund, at i tiden mellem den 12. november 2020 og den 26. februar 2021 blev læsset 158 paller med hver 240.000 færdigproducerede cigaretter på traileren. Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at antage, at der herudover er blevet kørt cigaretter fra ejendommen. Antallet af cigaretter, der er blevet videredistribueret inden for gerningsperioden i forhold 2, udgør herefter i hvert fald 33.360.000 stk. som anført i tiltalen.

7. Antallet af cigaretter og mængden af tobak, der blev fundet på ejendommen

Som anført ovenfor lægges det til grund, at der blev fundet 11.672.931 stk. færdigproducerede cigaretter.

Ud fra Skattestyrelsens notat af 18. marts 2021 lægges det endvidere til grund, at der blev fundet 64 kasser tobak á 120 kilo. De fem små kasser med tobak, der er beskrevet i notatet, er efter det oplyste ikke blevet opvejet, og retten finder efter bevisførelsen, at det skønsmæssigt kan lægges til grund, at kasserne indeholdt i alt 75 kilo tobak. Den samlede mængde tobak, der blev fundet på ejendommen, udgør herefter 7.755 kilo.

Endelig lægges det efter bevisførelsen, herunder Skattestyrelsens notat og de foreliggende fotos, til grund, at der blev fundet skønsmæssigt 2.730 kilo tobaksaffald.

Det må lægges til grund, at der ved produktionen har været et spild på skønsmæssigt 4 pct. Det bemærkes herved, at det, ud over de skønsmæssigt 2.730 kilo tobaksaffald, fremgår af fotoet i fil 8, side 31, at der i sidebygningen i sektor 2 henlå en større bunke tobaksstøv.

Da der er ca. 1 gram tobak i en cigaret, ville der med de 7.755 kilo tobak kunne fremstilles yderligere 7.444.800 cigaretter.

8. De tiltaltes deltagelse i cigaretproduktionen

T3 og T8 har ikke ønsket at udtale sig i retten, og T1 og T11 har alene ønsket at besvare spørgsmål fra deres egen forsvarer. Endvidere har de tiltalte, bortset fra T5 og T6, tilkendegivet, at de kun vil udtale sig om deres egne forhold.

Retten bemærker, at en tiltaltes undladelse af at udtale sig eller undladelse af at svare på centrale spørgsmål under visse omstændigheder kan tillægges betydning ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet, jf. bl.a. Østre Landsrets dom af 26. januar 2012 (AM2012.01.26Ø) og Østre Landsrets dom i Tidsskrift for Kriminalret 2022, side 384.

Ud over den omstændighed, at de tiltalte, bortset fra T6, alle blev anholdt på ejendommen den 2. marts 2021, er der en række oplysninger i sagen, der indbyrdes knytter de tiltalte til hinanden.

Politiet har i en rapport af 12. maj 2021 sammenholdt oplysninger om de (red.fjernet.nationalitet.Y2) og de (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltaltes transport til og fra Y3-land og Y2-land, og det fremgår bl.a. heraf, at T7, T8, T9, T10 og T11 i seks perioder i 2020 og 2021 samlet har været ud- og indrejst mellem Y3-land og Y2-land, herunder at de udrejste fra Y3-land til Y2-land den 7. november 2020, og at de på ny indrejste fra Y3-land til Y2-land den 14. december 2020. Endvidere fremgår det, at de pågældende den 11. februar 2021 udrejste fra Y3-land til Y2-land. Af T12’s pasoplysninger fremgår det, at han er ind- og udrejst på de samme datoer som de øvrige (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte i de to sidstnævnte perioder. Af politirapporten fremgår det endvidere, at den (red.fjernet.nationalitet.Y2) minibus af mærket (red.fjernet.bilmærke) og den (red.fjernet.nationalitet.Y2) varebil af mærket (red.fjernet.bilmærke2) fra og med den 10. juni 2020 ifølge registreringer i ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse) adskillige gange er kørt ind og ud af Danmark, samt at registreringerne stemmer overens med fem af de seks perioder for de (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltaltes ind- og udrejser.

Det fremgår, at der ved ransagningen af (red.fjernet.bilmærke) blev fundet covid-19 testresultater fra den 7. november 2020 for de (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte, bortset fra T8, samt for V1 og T8, at der blev fundet testresultater fra den 21. september 2020 for de (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte, bortset fra T12, samt for T1, T2, T3, V1 og V2, samt at der blev fundet testresultater fra den 15. maj 2020 for de (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte, bortset fra T12, samt for V1 og PA.

Fundet af testresultaterne fra den 21. september 2020 skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der ved ransagning af en tablet tilhørende T9 er blevet fundet en chattråd med seks deltagere på den krypterede app "G16-virksomhed". Det lægges til grund, at T10, T8 og T11 var blandt deltagerne. En af beskederne, der blev sendt den 21. september 2020 kl. 13.44, har indholdet "Vi venter på resultater af test" (i oversættelse).

T5 er T1’s far. Om de (red.fjernet.nationalitet.Y2) tiltaltes indbyrdes relation bemærkes i øvrigt, at politiet ved søgning på T5’s (red.fjernet.socialplatform)profil har fundet fotos fra (red.fjernet.klubtype) "(red.fjernet.klubnavn)", som T1, T2 og T3 optræder på.

Ved ransagningen af T1’s værelse blev der fundet 21.050 kr. i kontanter, ligesom der blev fundet kalendere for 2020 og 2021, som det må lægges til grund indeholder notater vedrørende cigaretproduktionen. I kalenderen for 2020 blev der bl.a. fundet fem ark med håndskrevne regnskaber for følgende perioder: "14.12 til 18.02", "19.02 til 26.06", "02.07 til 01.09", "01.09 til 12.10" og "13.10 til 13.12", som det må lægges til grund angår udgifter i forbindelse med cigaretproduktionen fra 14. december 2019 til 13. december 2020.

På T1’s værelse blev der endvidere fundet fire sedler med navne. Sedlerne har det til fælles, at der ud for hvert navn er anført et tal, og retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at sedlerne indeholder navne på (red.fjernet.nationalitet.Y3), herunder T7, T9, T10, T11 og T12, samt V1 og V2, der har deltaget i cigaretproduktion på ejendommen, samt at sedlerne er oversigter over fordelingen af deres indtjening herved.

Ved ransagningen af T1’s mobiltelefon blev der i tilknytning hertil fundet et billede indeholdende flere navne, der blev sendt via appen "(red.fjernet.app1)" den 2. marts 2021. Ud for hvert navn er der anført et tal, og retten finder det ligeledes ubetænkeligt at lægge til grund, at der er tale om en liste med en fordeling af de pågældendes indtjening ved cigaretproduktion. Det bemærkes, at navnet "T8" fremgår af listen, samt at der ud for navnet er anført "1000".

Endelig blev der på T1’s værelse bl.a. fundet en æske indeholdende en blok med ikke udfyldte fragtbreve samt 11 klistermærker, der fremstår som hidrørende fra G25-virksomhed og angå 32 paller "CARDBOARD PACKAGING BOXES - 16.000 pcs all" med en vægtangivelse pr. palle på 285 kilo. Af ransagningsrapporten fremgår det i øvrigt, at der på væggen i T1’s værelse var ophængt en monitor, der var koblet sammen med et kamera udvendigt på stuehuset, samt at der på bordet stod en walkie-talkie, der havde forbindelse med én, der stod i produktionen.

Med hensyn til spørgsmålet om de tiltaltes deltagelse i cigaretproduktionen bemærker retten herudover følgende:

T1

Tiltalte har erkendt, at han har deltaget i cigaretproduktionen, og han har forklaret, at hans hovedbeskæftigelse på fabrikken var aflæsning og pålæsning. Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte har deltaget i cigaretproduktionen i langt videre omfang, end han har erkendt. Ved vurderingen heraf lægger retten bl.a. vægt på de effekter, der er blevet fundet ved ransagningen af tiltaltes værelse. Derudover har V1 f.eks. forklaret, at det var tiltalte, der forklarede ham, hvad han skulle lave, og som udbetalte løn til ham.

Tiltalte har videre forklaret, at der efter hans opfattelse var tale om en lovlig produktion, og at han vurderede dette ud fra, at der stod "G4-virksomhed" på pakkerne. Retten finder, at tiltaltes forklaring om sit manglende forsæt må tilsidesættes som utroværdig. Ved vurderingen heraf lægger retten bl.a. vægt på fundene på tiltaltes værelse samt på, at cigaretproduktionen foregik på en nedlagt landejendom, at tiltalte ud fra de foreliggende oplysninger fungerede som chauffør, når de (red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejdere blev hentet i Y2-land og transporteret til ejendommen i Y1-adresse, at (red.fjernet.nationalitet.Y3) skulle skifte køretøj og sætte sig i varerummet på (red.fjernet.bilmærke2)en under den sidste del af turen, samt at (red.fjernet.nationalitet.Y3) skulle lade deres mobiltelefoner blive liggende i (red.fjernet.bilmærke). Retten lægger herefter til grund, at tiltalte har haft forsæt til, at der var tale om en illegal cigaretproduktion.

Det lægges til grund, at tiltalte har deltaget i fremstilling og videredistribution af cigaretter i hele gerningsperioden i forhold 1. Retten lægger herved bl.a. vægt på de effekter, der er fundet ved ransagningen af tiltaltes værelse, herunder navnlig de håndskrevne regnskaber, der blev fundet i kalenderen for 2020.

T2

Tiltalte har erkendt, at han har deltaget i cigaretproduktionen, og han har forklaret, at hans arbejde bestod i at snitte tobak. Tiltalte har bl.a. videre forklaret, at den bekendt, som tilbød ham jobbet, på overbevisende måde forklarede ham, at det var lovligt, og at han ikke skulle være nervøs, samt at der ikke var nogen skatter, da cigaretterne var bestemt til eksport. Tiltalte har dog forklaret, at han ikke spurgte nærmere ind til det, fordi han havde en mistanke. Retten finder, at tiltaltes forklaring om sit manglende eller ringe forsæt må tilsidesættes som utroværdig. Ved vurderingen heraf lægger retten vægt på de samme omstændigheder som anført ovenfor vedrørende T1. Retten lægger herefter til grund, at tiltalte har haft forsæt til, at der var tale om en illegal cigaretproduktion.

Det lægges til grund, at tiltalte har deltaget i fremstilling og videredistribution af cigaretter i hele gerningsperioden i forhold 1. Retten lægger herved bl.a. vægt på, at tiltalte den 7. september 2018 købte en vaskemaskine og et køleskab til ejendommen, samt at tiltalte ni gange i perioden fra den 4. september 2019 til den 18. februar 2021 indkøbte EUR-paller, der er blevet brugt i forbindelse med cigaretproduktionen.

T3

Tiltalte har erkendt sig delvist skyldig, men har ikke ønsket at udtale sig i retten. Til politirapport har tiltalte bl.a. forklaret, at han har stået for at pakke cigaretterne i de store kasser og passet skæremaskinen til cigaretterne, at han har arbejdet i flere omgange á ca. 2 ugers varighed, at han har været der ca. 4-5 gange, samt at det de første to gange var renoveringsarbejde. Han har videre forklaret, at han er rejst i sin fars bus sammen med én af de andre, og at han rejste sammen med T8.

Det lægges til grund, at tiltalte har haft forsæt til, at der var tale om en illegal cigaretproduktion. Ved vurderingen heraf lægger retten bl.a. vægt på, at cigaretproduktionen foregik på en nedlagt landejendom, at tiltalte ud fra de foreliggende oplysninger fungerede som chauffør, når de (red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejdere blev hentet i Y2-land og transporteret til ejendommen i Y1-adresse, at (red.fjernet.nationalitet.Y3) skulle skifte køretøj og sætte sig i varerummet (red.fjernet.bilmærke2), som tiltalte kørte i, under den sidste del af turen, samt at (red.fjernet.nationalitet.Y3) skulle lade deres mobiltelefoner blive liggende i (red.fjernet.bilmærke). Retten lægger herefter til grund, at tiltalte har haft forsæt til, at der var tale om en illegal cigaretproduktion.

Det lægges til grund, at tiltalte har deltaget i fremstilling og videredistribution af cigaretter i en del af gerningsperioden i forhold 1. Retten lægger herved vægt på, at det fremgår af oplysningerne fra automatisk nummerpladegenkendelse, at (red.fjernet.bilmærke2)en første gang er registreret som værende kørt ud af Danmark den 22. juni 2020, og at der ikke er oplysninger forud for dette tidspunkt, som med sikkerhed knytter tiltalte til ejendommen i Y1-adresse. Det lægges herefter til grund, at tiltalte har deltaget i cigaretproduktionen fra og med "periode 2", der blev påbegyndt den 15. juni 2020. Ud fra de oplysninger, der foreligger i sagen, er det ikke muligt at fastlægge præcist, hvor mange af cigaretterne, der er blevet produceret efter dette tidspunkt. På baggrund af politirapporten af 12. maj 2021 lægger retten skønsmæssigt til grund, at det drejer sig om fem sjettedele af det samlede antal cigaretter.

T4

T4’s færden omkring ejendommen i Y1-adresse, tobaksfabrikken i Y12-by og adressen i Y10-by kan fastlægges ret sikkert ud fra placeringshistorikken for hans mobiltelefon. Det fremgår heraf, at telefonen i gerningsperioden for forhold 1 har befundet sig omkring ejendommen i Y1-adresse 31 gange, omkring tobaksfabrikken i Y12-by 4 gange og omkring adressen i Y10-by 11 gange.

Tiltalte har forklaret, at det kun er ham, der har kørt i lastbilen. Han har videre forklaret, at han har hentet papkasser med tobak i Y9-land og kørt disse til ejendommen i Y1-adresse. Han har endelig forklaret, at han hentede kasser på ejendommen, som han kørte til lageret i Y10-by og til andre steder i Y11-land.

Retten finder på denne baggrund, at tiltaltes forklaring om, at han ikke var klar over, at der blev produceret cigaretter på ejendommen i Y1-adresse, må tilsidesættes som utroværdig. Det bemærkes i denne forbindelse, at tiltalte ses at have haft andre opgaver end at fungere som chauffør, idet der bl.a. er sikret en videooptagelse fra den 9. november 2020, som viser tiltalte, der er i færd med at montere et videokamera på ejendommen. Endvidere bemærkes, at der i kalenderen for 2020, der blev fundet ved ransagningen af T1’s værelse, er flere notater med navnet "...Q", der er tiltaltes kælenavn, samt beløbsangivelser. Retten lægger herefter til grund, at tiltalte har haft forsæt til, at der var tale om en illegal cigaretproduktion.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at tiltalte boede i lastbilen, når han var på ejendommen i Y1-adresse. Retten lægger herved vægt på, at der blev fundet diverse madvarer ved ransagningen af lastbilen, samt at der ikke foreligger oplysning om, at der skulle være blevet fundet nogen af tiltaltes ejendele inde i ejendommen. Der er således ikke grundlag for at antage, at tiltalte har bistået ved selve cigaretproduktionen, eller at han i øvrigt har opholdt sig på ejendommen.

T5

Tiltaltes forklaring om, at han kun var på ejendommen i to perioder for at tage sig af huset og kontrollere posten, og at han ikke har haft med cigaretproduktionen at gøre, må tilsidesættes som utroværdig. Retten lægger herved vægt på, at der i kalenderne for 2020 og 2021, der blev fundet på T1’s værelse, ud for en række datoer er notater med teksten "(red.fjernet.kælenavn)" (i oversættelse) og angivelse af beløb, ligesom retten lægger vægt på indholdet af notaterne. T10 har endvidere forklaret, at han har hørt nogen blive omtalt som "(red.fjernet.kælenavn)", og efter bevisførelsen finder retten, at det må lægges til grund, at det er T5, der er betegnet som "(red.fjernet.kælenavn)" i kalenderne.

Retten lægger herudover vægt på, at der i vindueskarmen i stuen, hvor tiltalte blev anholdt, stod en walkie-talkie magen til dem, der blev fundet på T1’s værelse og i produktionslokalerne, samt at der på tiltaltes værelse blev fundet en papkasse med 15 pakker cigaretter, hvorpå der med tusch var angivet klokkeslæt og datoer fra den 9. til den 14. november 2020.

Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte vidste, at der var tale om en illegal cigaretproduktion, og at han derfor har haft det fornødne forsæt. Ved vurderingen heraf lægger retten bl.a. vægt på, at cigaretproduktionen foregik på en nedlagt landejendom, samt at tiltaltes forklaring om, at han ikke vidste, at hans søn ville komme, og at han ikke spurgte sin søn, hvad han skulle på ejendommen, forekommer ganske usandsynlig.

Det lægges til grund, at tiltalte har deltaget i fremstilling og videredistribution af cigaretter i hele gerningsperioden i forhold 1. Retten lægger herved navnlig vægt på indholdet af noterne i kalenderen for 2020.

T6

Ejendommen på Y1-adresse var ejet af tiltalte, der med overtagelse pr. den 1. august 2018 købte ejendommen for en kontant købesum på 750.000 kr. Det fremgår af en tingbogsattest, at ejendommen var ubehæftet.

Der foreligger en lejeaftale vedrørende ejendommen, der er dateret den 1. februar 2019. Ifølge aftalen udlejede T6 ejendommen til MR og G26-virksomhed for 12.500 kr. pr. måned. Der foreligger desuden en anden lejeaftale mellem de samme parter. Denne lejeaftale er dateret 16. juli 2020 og omfatter, ud over ejendommen, en dansk indregistreret varebil af mærket (red.fjernet.bilmærke), og lejen udgør ifølge kontrakten 3.000 (red.fjernet.valuta1) pr. måned. Det fremgår af en udskrift fra Centralregisteret for Motorkøretøjer, at T6 blev registreret som ejer af varebilen den 29. november 2019, samt at varebilen var indregistreret 1. gang den 15. august 2012.

Om MR fremgår det af oplysninger fra anklagemyndigheden i Y40-by, at den pågældende døde den 24. juni 2014. Videre fremgår det af oplysninger fra den (red.fjernet.nationalitet.Y2) bank F2-bank, at Visakortet udstedt til MR, der blev fundet på T1’s værelse, er udstedt til en konto tilhørende MR, og at kontoen blev etableret den 30. marts 2011.

Efter V7 og V8' forklaringer lægges det til grund, at T6 lejede containerpladsen i Y10-by, hvor der ud fra de foreliggende oplysninger blev fundet 1.920.000 af de i sagen omhandlede cigaretter under en ransagning den 4. marts 2021.

Tiltaltes forklaring om, at han købte ejendommen som investering, at han havde en businessplan med persontransport i Y18-landområde, samt at han skulle bruge en ejendom, der var egnet til overnatning, må på denne baggrund afvises som utroværdig. Retten finder det desuden usandsynligt, at tiltalte har haft tilstrækkeligt med midler til at kunne købe ejendommen som sket. Tiltalte har under hovedforhandlingen forklaret, at han har modtaget førtidspension siden 2019. Under afhøringen er tiltalte blevet foreholdt sin forklaring til politirapport den 30. juni 2021, hvoraf det fremgår, at han bl.a. skulle have forklaret, at han de sidste otte år har været på førtidspension. Tiltalte har hertil bemærket, at han ikke har forklaret således, og han har i øvrigt forklaret, at han nok tror, at han under afhøringen har forklaret, at han får ca. 300 (red.fjernet.valuta1) om måneden i førtidspension, og at det er svært at leve i Y2-land for de penge, men at han får hjælp af sin datter, som ligeledes bor i Y2-land.

De to lejekontrakter er indgået med en person, der døde i 2014, og den sidste lejekontrakt, der efter sit indhold tillige omfatter en varebil af mærket (red.fjernet.bilmærke), som tiltalte blev registreret som ejer af den 29. november 2019, må anses for at være fiktive. Retten bemærker herved, at tiltalte har forklaret, at lejen bl.a. blev betalt kontant af en ham ubekendt (red.fjernet.nationalitet.Y2) chauffør, som han mødte ved grænsen til (red.fjernet.nationalitet.Y7)land, at lejen for ejendommen og varebilen ifølge lejeaftalen af 16. juli 2020 omregnet udgjorde ca. 267.000 kr. pr. år, samt at lejen for varebilen isoleret set udgjorde ca. 117.000 kr. på år.

V7 og V8 har begge forklaret, at tiltalte kom på pladsen, og at de har set tiltalte og chaufføren af lastbilen tale med hinanden. Endvidere har V7 bl.a. forklaret, at han to gange har set tiltalte, der var med til at læsse eller losse lastbilen.

Det lægges til grund, at tiltalte købte ejendommen i Y1-adresse med henblik på produktion af cigaretter, og det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har haft forsæt til, at der var tale om en illegal cigaretproduktion. Det findes endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at omfanget af cigaretproduktionen ikke er gået ud over, hvad tiltalte har accepteret. Tiltalte findes derfor at have deltaget i fremstilling og videredistribution af cigaretter i hele gerningsperioden i forhold 1.

T7, T9, T10 og T11

T7 har forklaret, at hans arbejde bestod i at putte tobak i en maskine, T9 har forklaret, at hans arbejde bestod i at reparere elektronik i maskinerne, T10 har forklaret, at hans arbejde bestod i at stå ved pakkemaskinen, og T11 har forklaret, at hans arbejde bestod i at pakke cigaretter i kasser.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at de tiltalte inden for gerningstidsrummet i forhold 2, har arbejdet på ejendommen i to perioder, henholdsvis fra den 8. november 2020 til den 13. december 2020 og fra den 17. februar 2021 til den 2. marts 2021, og at de i disse perioder har deltaget i fremstilling og distribution af cigaretter.

Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte i hvert fald, anså det for overvejende sandsynligt, at der var tale om en illegal cigaretproduktion, og at de derfor har haft det fornødne forsæt.

T8

Tiltaltes navn fremgår ikke af de fire sedler med navne, der blev fundet på T1’s værelse. Derimod lægges det til grund, at tiltaltes navn fremgår af beskeden, der blev sendt til T1’s mobiltelefon via appen "(red.fjernet.app1)" den 2. marts 2021, hvor der ud for tiltaltes navn er anført "1000".

Som anført ovenfor fremgår det endvidere af en politirapport af 12. maj 2021, at tiltalte, T7, T9, T10 og T11 i seks perioder i 2020 og 2021 alle har været ud- og indrejst mellem Y3-land og Y2-land, herunder at de alle udrejste fra Y3-land til Y2-land den 7. november 2020, og at de på ny indrejste fra Y3-land til Y2-land den 14. december 2020. Endvidere fremgår det, at de pågældende den 11. februar 2021 alle udrejste fra Y3-land til Y2-land. Af T12’s pasoplysninger fremgår det herudover, at han er ind- og udrejst på nøjagtig de samme datoer som tiltalte og de øvrige (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte i de to sidste perioder.

Efter bevisførelsen lægges det herefter til grund, at tiltalte inden for gerningstidsrummet i forhold 2 har arbejdet på ejendommen i to perioder, henholdsvis fra den 8. november 2020 til den 13. december 2020 og fra den 17. februar 2021 til den 2. marts 2021, og at han i disse perioder har deltaget i fremstilling og distribution af cigaretter.

Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte i hvert fald anså det for overvejende sandsynligt, at der var tale om en illegal cigaretproduktion, og at han derfor har haft det fornødne forsæt.

T12

Det lægges til grund, at tiltaltes navn fremgår af de fire sedler med navne, der blev fundet på T1’s værelse, samt at tiltaltes navn tillige fremgår af beskeden, der blev sendt til T1’s mobiltelefon via appen "(red.fjernet.app1)" den 2. marts 2021.

Endvidere fremgår det, som anført ovenfor, af en politirapport af 12. maj 2021, at T8, T7, T9, T10 og T11 i seks perioder i 2020 og 2021 alle har været ud- og indrejst mellem Y3-land og Y2-land, herunder at de alle udrejste fra Y3-land til Y2-land den 7. november 2020, og at de på ny indrejste fra Y3-land til Y2-land den 14. december 2020. Endvidere fremgår det, at de pågældende den 11. februar 2021 alle udrejste fra Y3-land til Y2-land. Af tiltaltes pasoplysninger fremgår det herudover, at han er ind- og udrejst på nøjagtig de samme datoer som de andre (red.fjernet.nationalitet.Y3) tiltalte i de to sidste perioder.

På denne baggrund, og da det lægges til grund, at sedlerne og beskeden indeholder navne på personer, der har deltaget i cigaretproduktion på ejendommen, finder retten, at tiltaltes forklaring om, at han kom til Danmark den 8. eller 9. februar 2021, og at han på grund af karantæneregler har siddet og ventet på, at han kunne begynde at arbejde som chauffør i det (red.fjernet.nationalitet.Y2) transportfirma G17-virksomhed, må tilsidesættes som utroværdig. Retten bemærker herved, at V1 har forklaret, at han stod i det samme lokale som bl.a. tiltalte.

Efter bevisførelsen lægges det herefter til grund, at tiltalte inden for gerningstidsrummet i forhold 2 har arbejdet på ejendommen i to perioder, henholdsvis fra den 8. november 2020 til den 13. december 2020 og fra den 17. februar 2021 til den 2. marts 2021, og at han i disse perioder har deltaget i fremstilling og distribution af cigaretter.

Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte i hvert fald anså det for overvejende sandsynligt, at der var tale om en illegal cigaretproduktion, og at han derfor har haft det fornødne forsæt.

8. Lovgrundlaget

Det følger af tobaksafgiftslovens § 4, stk. 1, at virksomheder, der ikke er autoriserede, kun må modtage eller opbevare afgiftspligtige varer, der er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og behørigt stemplede pakninger. Af tobaksafgiftslovens § 9, stk. 2, fremgår det, at virksomheder, der her i landet fremstiller varer nævnt i § 1 og § 7, eller virksomheder, der modtager sådanne varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. De varer, der er omfattet af tobaksafgiftslovens § 1, er cigaretter samt groftskåret og finskåret røgtobak. Endelig fremgår det af tobaksafgiftslovens § 11, stk. 1, at autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode på en måned for de varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden, med tillæg af svind og lignende, jf. dog § 29.

Overtrædelse af tobaksafgiftslovens § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, og § 11, stk. 1, straffes i medfør af § 25, stk. 1, nr. 2. Endvidere straffes i medfør af tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 1, den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, og efter § 25, stk.1, nr. 4, straffes den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå. Endelig fremgår det af tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, at den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Vedrørende tobaksaffaldet

I medfør af tobaksafgiftslovens § 1, stk. 2, er der i bekendtgørelse nr. 186 af 26. februar 2013 bl.a. fastsat nærmere definitioner af tobaksvarer. Af § 2 i bekendtgørelsen fremgår følgende:

"...

Som groftskåret røgtobak betragtes:

...

2) tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer, cerutter eller cigarillos, og som kan ryges. Ved tobaksaffald forstås rester af tobaksblade samt biprodukter, der hidrører fra tobaksforarbejdning eller fremstilling af tobaksvarer.

..."

Det fremgår Skattestyrelsens notat af 9. august 2022 vedrørende optælling af tom emballage, at tobaksaffaldet "... var pakket i kasser og derved vurderes det [at] være afgiftspligtigt".

Ud fra ransagningsrapporten og de fotos, der er fremlagt i sagen, finder retten, at det må lægges til grund, at tobaksaffaldet ikke var pakket med henblik på detailsalg. Herefter og da det, der er fremkommet under bevisførelsen, herunder konsulent V12’s forklaring, ikke kan føre til en anden vurdering, findes det ikke med den fornødne sikkerhed at kunne lægges til grund, at tobaksaffaldet er afgiftspligtigt.

Vedrørende afgiftspligten med hensyn til cigaretter, der er fundet i eller videredistribueret til Y11-land.

Det fremgår af tobaksafgiftslovens § 8, stk. 1, at der skal betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved bl.a. forstås, når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, jf. nr. 3. Endvidere fremgår det af § 8, stk. 2, at varer tillige anses for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter bl.a. stk. 1, nr. 3.

Af § 31, stk. 4, i tobaksafgiftsloven fremgår det, at den eller de personer, som fremstiller varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling af varer, hæfter for betaling af afgift af varer, der fremstilles efter § 8, stk. 1, nr. 3.

Tobaksafgiftsloven indeholder bestemmelser, der har til formål at gennemføre Rådets direktiv 2008/118/EØF om den generelle ordning for punktafgifter ("cirkulationsdirektivet"), og bestemmelserne i tobaksafgiftslovens § 8, stk. 1 og 2, og § 31, stk. 4, svarer indholdsmæssigt til direktivets artikel 7, stk. 1 og stk. 2, litra c, samt artikel 8, stk. 1, litra c.

Retten finder efter det anførte, at der ikke er holdepunkter for at antage, at der ikke skal betales tobaksafgift her i landet med hensyn til de cigaretter, der er fundet i eller videredistribueret til Y11-land. Retten kan derfor ikke tiltræde Skattestyrelsens beregning af den 18. marts 2021, hvor der er sket fradrag af 3.388.900 kr. vedrørende de 1.920.000 cigaretter, der blev fundet i Y11-land.

9. Beregning af den unddragne afgift

Forud for den 1. april 2020 udgjorde afgiften efter tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 1,205 kr. pr. cigaret, og med virkning fra den 1. april 2020 blev afgiften forhøjet til 1,7669 kr. pr. cigaret, jf. lov nr. 1588 af 27. december 2019.

Som anført ovenfor lægges det til grund, at der inden for gerningsperioden i forhold 1 blev produceret 77.500.000 cigaretter. Ud fra de oplysninger, der foreligger i sagen, er det ikke muligt at fastlægge præcist, hvor mange af disse cigaretter, der er blevet produceret, henholdsvis videredistribueret, før den 1. april 2020. På baggrund af politirapporten af 12. maj 2021 lægger retten skønsmæssigt til grund, at det drejer sig om en sjettedel af det samlede antal cigaretter. Afgiften vedrørende de cigaretter, der er blevet produceret, henholdsvis videredistribueret, inden for gerningsperioden i forhold 1 udgør herefter 129.676.874 kr.

Som anført ovenfor lægges det til grund, at der inden for gerningsperioden i forhold 2 blev produceret og videredistribueret ikke under 33.360.000 cigaretter. Afgiften vedrørende disse cigaretter udgør 58.943.784 kr.

Afgiften vedrørende de 11.672.931 cigaretter, der blev fundet på ejendommen, udgør 20.624.901 kr. Denne afgift er indeholdt i afgiften af de cigaretter, der er blevet produceret, henholdsvis videredistribueret, inden for gerningsperioden i forhold 1.

Endelig udgør afgiften vedrørende de 7.444.800 cigaretter, der kunne fremstilles af de 7.755 kilo tobak, der blev fundet på ejendommen, 13.154.217 kr.

10. Sammenfatning vedrørende skyldsspørgsmålet

Efter det anførte findes det herefter bevist

at T1, T2, T5 og T6 er skyldige den rejste tiltale i forhold 1, dog således at det alene er bevist, at de tiltalte har deltaget i fremstilling af 77.500.000 cigaretter og videredistribution af 65.827.069 cigaretter, at de tiltalte den 2. marts 2021 var i besiddelse af 11.672.931 cigaretter med henblik på videredistribution, samt at de tiltalte den 2. marts 2021 var i besiddelse af 7.755 kilo røgtobak med henblik på fremstilling og videredistribution af yderligere 7.444.800 cigaretter, alt hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget 142.831.091 kr. i afgift.

at T3 er skyldig i den rejste tiltale i forhold 1, dog således at det alene er bevist, at tiltalte i perioden fra den 15. juni 2020 til den 2. marts 2021 har deltaget i fremstilling af 64.583.333 cigaretter og videredistribution af 54.855.890 cigaretter, at tiltalte den 2. marts 2021 var i besiddelse af 11.672.931 cigaretter med henblik på videredistribution, samt at tiltalte den 2. marts 2021 var i besiddelse af 7.755 kilo røgtobak med henblik på fremstilling og videredistribution af yderligere 7.444.800 cigaretter, alt hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget 127.266.508 kr. i afgift

at T4 er skyldig i den rejste tiltale i forhold 1, dog således at det alene er bevist, at han har transporteret 95.760 kilo tobak til adressen i Y1-adresse til brug for de øvrige tiltaltes fremstilling og forsøg på fremstilling af ikke under 84.944.800 cigaretter, ligesom han har videredistribueret 65.827.069 cigaretter ved at transportere disse til bl.a. Y10-by i Y11-land, alt hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget 142.831.091 kr. i afgift.

at T7, T8, T9, T10, T11 og T12 er skyldige den rejste tiltale i forhold 2, således at det er bevist, at de tiltalte i to perioder fra henholdsvis den 8. november 2020 til den 13. december 2020 og fra den 17. februar 2021 til den 2. marts 2021 har deltaget i fremstilling og videredistribution af 33.360.000 cigaretter, at de tiltalte den 2. marts 2021 var i besiddelse af 11.672.931 cigaretter med henblik på videredistribution, samt at de tiltalte den 2. marts 2021 var i besiddelse af 7.755 kilo røgtobak med henblik på fremstilling og videredistribution af yderligere 7.444.800 cigaretter, alt hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget 92.722.902 kr. i afgift.

De tiltalte frifindes alle for den del af tiltalen, der angår besiddelse af 2.730 kilo tobaksspild, da det ikke med en fornødne sikkerhed kan lægges til grund, at dette er afgiftspligtigt, jf. ovenfor.

Det bemærkes, at det ikke er bestridt, at cigaretterne og tobakken ikke var afgiftsberigtiget, samt at der ikke forelå autorisation som oplagshaver. Retten finder det i øvrigt bevist, at de tiltalte inden for de respektive gerningsperioder, har handlet i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med hinanden, samt at de til dels har handlet i forening med

V1, V2 og andre ikke nærmere identificerede medgerningsmænd.

Efter karakteren af de pådømte overtrædelser og størrelsen af de beløb, som de tiltalte har unddraget og forsøgt at unddrage statskassen, henføres forhold 1 og 2 under straffelovens § 289, jf. nedenfor.

11. Straffastsættelsen

Straffen fastsættes for T1’s vedkommende til fængsel i 5 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 135.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T2’s vedkommende til fængsel i 5 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 135.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T3’s vedkommende til fængsel i 5 år, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 127.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T4’s vedkommende til fængsel i 5 år, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 135.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T5’s vedkommende til fængsel i 5 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 135.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T6’s vedkommende til fængsel i 5 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 135.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T7’s vedkommende til fængsel i 4 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 92.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T8’s vedkommende til fængsel i 4 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 92.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T9’s vedkommende til fængsel i 4 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 92.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T10’s vedkommende til fængsel i 4 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 92.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T11’s vedkommende til fængsel i 4 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 92.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Straffen fastsættes for T12’s vedkommende til fængsel i 4 år og

6 måneder, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 4, stk. 1, § 9, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 11, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 21.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 92.000.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, jf. § 289, stk. 3.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøderne fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved straffenes fastsættelse navnlig lagt vægt på de tiltaltes roller, omfanget af cigaretproduktionen, som de er fundet skyldige i at have deltaget i, og størrelsen af de beløb, som de tiltalte hver især har unddraget og forsøgt at unddrage statskassen.

Med hensyn til tillægsbøderne bemærkes, at der efter praksis udmåles en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, på et beløb svarende til halvdelen af unddragelsen for overtrædelser begået før den 1. januar 2020, samt at der udmåles en tillægsbøde på et beløb svarende til én gange unddragelsen for overtrædelser begået efter denne dato. Ved forsøg udmåles efter praksis en tillægsbøde på halvdelen af unddragelsen for overtrædelser begået efter den 1. januar 2020. Der henvises herved bl.a. til pkt. A.C.3.5.1.2 i Den Juridiske Vejledning.

Det fremgår bl.a. af Højesterets dom af 18. november 2002 (SKM2002.619.HR), at det i overensstemmelse med forarbejderne til straffelovens § 50, stk. 2, er fast praksis i sager om grove overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, hvor der idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf, som tillægsstraf at idømme en bøde, der er udmålt i forhold til den økonomiske vinding, tiltalte har opnået eller søgt at opnå ved lovovertrædelsen. Det følger endvidere af dommen, at ringe eller manglende betalingsevne på domstidspunktet som udgangspunkt ikke vil kunne føre til, at en sådan tillægsbøde gøres betinget.

Retten finder, at lovovertrædelsernes grovhed og det oplyste om de tiltaltes personlige og økonomiske forhold ikke giver grundlag for at lempe tillægsbøden i forhold til de tiltalte. Der er heller ikke grundlag for at fordele tillægsbøden forholdsmæssigt mellem de tiltalte.

12. Konfiskation

Anklagemyndigheden har påstået 420.000 kr. konfiskeret hos T6 i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2, subsidiært § 76 a, stk. 1.

Det er oplyst, at ejendommen på Y1-adresse er blevet solgt på tvangsauktion, og at de 420.000 kr. udgør provenuet ved salget af ejendommen.

Der er ikke efterforsket nærmere omkring købet af ejendommen og de pengetransaktioner, der er sket i forbindelse hermed. Retten finder det derfor ikke godtgjort, at ejendommen, og dermed heller ikke provenuet ved salget af denne, udgør et udbytte ved de strafbare handlinger, som T6 er fundet skyldig i. Betingelserne for konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, er derfor ikke opfyldt.

Ud fra oplysningerne i sagen må det lægges til grund, at der ikke var foretaget sådanne bygningsmæssige ændringer, at ejendommen fremstod som værende særligt indrettet til den ulovlige cigaretproduktion. Trods forholdets grovhed finder retten efter en samlet vurdering, at der herefter ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at betingelserne for konfiskation i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, er opfyldt.

T6 er fundet skyldig i afgiftsunddragelse og forsøg herpå, der kan give et betydeligt udbytte, og forholdet er omfattet af straffelovens § 289, der kan straffes med fængsel i 8 år. T6 har ikke sandsynliggjort, at ejendommen er erhvervet for lovligt erhvervede midler. Konfiskationspåstanden vedrørende de 420.000 kr. tages derfor til følge i medfør af straffelovens § 76 a, stk. 1, jf. stk. 4, jf. stk. 5.

I øvrigt tages den nedlagte konfiskationspåstand, der ikke er bestridt af de tiltalte, til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

13. Udvisning

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, samt § 24, nr. 2, og § 32, stk. 1, skal udvises med indrejseforbud for bestandig.

Vedrørende T1, T2, T3, T4, T5 og T6

De tiltalte har ikke haft bemærkninger til udvisningspåstanden, og betingelserne i udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, samt § 24, nr. 2, for at udvise de tiltalte er opfyldt. Efter længden af de straffe, som de tiltalte er blevet idømt, følger det herefter af § 32, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 7, og stk. 5, nr. 1, at de tiltalte skal udvises med indrejseforbud for bestandig, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Retten finder, at den udøvede kriminalitet må anses at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundliggende samfundsinteresse, jf. artikel 27, stk. 2, 2. led, i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet).

Efter de foreliggende oplysninger om de tiltaltes forhold er der ingen af dem, der har en sådan tilknytning til Danmark, at udvisning kan anses for at stride mod proportionalitetsprincippet i direktivets artikel 27, stk. 2, 1. led, sammenholdt med artikel 28, stk. l.

Opholdsdirektivet kan derfor ikke antages at være til hinder for, at der sker udvisning, jf. herved direktivets artikel 33, stk. 1, og udlændingelovens § 26 b. På denne baggrund tages påstanden om udvisning i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt, jf. herved udlændingelovens § 49, stk. 1.

Vedrørende T7, T8, T9, T10, T11 og T12

T10 og T12 har påstået frifindelse for påstanden om udvisning. De øvrige tiltalte har ikke haft bemærkninger til udvisningspåstanden.

Ved lov nr. 324 af 16. marts 2022 blev der indført regler, hvorefter udlændinge, der er fordrevet fra Y3-land, i visse tilfælde kan meddeles opholdstilladelse i Danmark. Af forarbejderne til loven fremgår følgende, jf. lovforslag nr. 145 af 14. marts 2022:

"...

2.  Lovforslagets hovedpunkter

...

2.15.  Forholdet til anden lovgivning

2.15.1.  Udlændingeloven

2.15.1.2. Udlændinge og Integrationsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at udlændinge omfattet af lovforslaget som udgangspunkt skal være underlagt de samme regler som andre udlændinge i Danmark. Ministeriet finder derfor ikke, at den omfattede persongruppe som udgangspunkt skal undtages fra de generelle regler i udlændingeloven.

Udlændinge, der ansøger eller meddeles opholdstilladelse efter lovforslaget, vil således være omfattet af de samme generelle regler i udlændingeloven som andre udlændinge.

Det betyder bl.a., at en udlænding vil kunne udvises efter reglerne i udlændingelovens kapitel 4, hvilket vil indebære, at retten til ophold efter lovforslaget vil bortfalde, jf. udlændingelovens § 26 c. Det bemærkes i den forbindelse, at de nævnte tidsrum i udlændingelovens §§ 22, 23 og 25 a vil skulle regnes efter de almindelige regler i udlændingelovens § 27, stk. 1.

..."

Retten finder, at betingelserne i udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, samt § 24, nr. 2, for at udvise de tiltalte er opfyldt, og efter længden af de straffe, som de tiltalte er blevet idømt, følger det herefter af § 32, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 7, og stk. 5, nr. 1, at de tiltalte skal udvises med indrejseforbud for bestandig, med mindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 3 og artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det beror herefter på en proportionalitetsafvejning, hvori indgår en samlet bedømmelse af karakteren og alvoren af den begåede kriminalitet, samt hvor stor en del af livet de tiltalte hver især har opholdt sig i Danmark og styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til henholdsvis Danmark og Y3-land, om udvisning skal ske.

T12 forklaret, at hans kone og deres to børn i april 2021 flygtede fra Y3-land, og at de har fået midlertidig opholdstilladelse her i landet. Han har videre bl.a. forklaret, at hans kone har fået arbejde inden for rengøringsbranchen, og at deres børn går i henholdsvis skole og børnehave.

Efter de tiltaltes forklaringer må det lægges til grund, at de herudover ikke har nogen tilknytning til Danmark.

Efter en samlet vurdering finder retten, at udvisning af de tiltalte med indrejseforbud for bestandig må anses for en proportional foranstaltning, som ikke med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2, og påstanden herom tages derfor til følge, jf. herved udlændingelovens § 49, stk. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 5 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 5 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T3 skal straffes med fængsel i 5 år og en tillægsbøde på 127.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T4 skal straffes med fængsel i 5 år samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T5 skal straffes med fængsel i 5 år og 6

måneder samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T6 skal straffes med fængsel i 5 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 135.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T7 skal straffes med fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T8 skal straffes med fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T9 skal straffes med fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T10 skal straffes med fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T11 skal straffes med fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Tiltalte T12 skal straffes med fængsel i 4 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 92.000.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder.

Hos T6 konfiskeres 420.000 kr.

Hos de tiltalte solidarisk konfiskeres endvidere følgende effekter:

diverse dokumenter vedrørende arbejdsgodkendelse for T3 og T2 med hensyn til det danske firma "G1-virksomhed" og det (red.fjernet.nationalitet.Y2) firma "G2-virksomhed" (koster nr. C3/1)

en blå mappe indeholdende en "mandatkontrakt" på flere af de (red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejdere (koster nr. C2/11)

en grøn mappe indeholdende diverse dokumenter vedrørende arbejdsgodkendelse for T7, T12, T10, T11, V1, T9 og T8 (koster nr. C2/12)

et (red.fjernet.nationalitet.Y2) dokument vedrørende arbejdsgodkendelse på flere af de (red.fjernet.nationalitet.Y3) arbejdere (koster nr. C2/13)

en sort og en hvid mappe indeholdende diverse dokumenter vedrørende arbejdsdokumentation for T1 (koster nr. C2/14 og C2/15) en grøn mappe indeholdende diverse dokumenter vedrørende arbejdsdokumentation for T2 (koster nr. C2/16) en nummerplade med navnet ...Q (koster nr. C1/6)

en (red.fjernet.nationalitet.Y2) nummerplade med registreringsnummeret ...Q1 (koster nr. C1/8)

en lommebog med diverse optegnelser (koster nr. C1/9)

en sort attachemappe med diverse dokumenter, fragtbreve, ID og stempel (koster nr. C1/11) fragtbreve (koster nr. C1/12)

en kuvert med transportpapirer (koster nr. C1/7.2) et stempel "G3-virksomhed", Y4-adresse (koster nr. B4-A/34.10.1)

en lommebog og en lommekalender 2020 med regnskaber (koster nr. B4A/26.1 og B4-A/13)

to regnskaber (koster nr. B4-A/38 og B4-A/32) en kalender 2021 med regnskab (koster nr. B4-A/26.2)

en notesblok med diverse underskrifter (koster nr. B4-B/4)

diverse papirer vedrørende arbejdstilladelse hos firmaet G2-virksomhed for T11 og T10 (koster nr. A7/2 og A13/9.2).

De tiltalte udvises alle af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte skal hver især betale de dem vedrørende sagsomkostninger.