Dato for udgivelse
08 Jan 2024 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2023 11:30
SKM-nummer
SKM2024.13.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1255311
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Mineralolieafgiftsloven, energibeskatningsdirektivet
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Spørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for opvarmning af stalde for slagtesvin er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1, hvorefter nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med den særlige lempelige afgiftssats. Skatterådet finder således, at den pågældende aktivitet med opvarmning af modtagestalde hos Spørger er en aktivitet, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed.

Hjemmel

Mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 1 samt stk. 3-5, §§ 11 a og 11 b.
Gasafgiftslovens § 10, stk. 1 samt stk. 3-5, §§ 10 a og 10 b.
Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, art. 15, nr. 3.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse 01/09/2020 nr. 1349 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Mineralolieafgiftsloven)
Lovbekendtgørelse 01/07/2020 nr. 1100 om afgift af naturgas og bygas m.v. (Gasafgiftsloven)
Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (Energibeskatningsdirektivet)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit E.A.4.6.7.3 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv. og E.A.4.6.11.1 Regel og lovgrundlag - indhold

Redaktionelle noter

Det bindende svar et påklaget til Landsskatteretten.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for opvarmning af stalde for slagtesvin er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1, hvorefter nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med 1,6 pct.? 

Svar

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers aktiviteter er svine- og kreaturslagterivirksomhed samt salg af kødprodukter.

Spørger anvender i forbindelse med griseslagterierne naturgas og olie til opvarmning af Spørgers stalde, indtil dyrene skal slagtes. Der er tale om såkaldte modtagestalde, som drives af Spørger for at sikre skånsom opholdsplads for besætninger, inden slagteprocessen igangsættes.

Den fysiske og tekniske indretning af modtagestalde hos Spørger svarer til tilsvarende stalde hos ordinære svineproducenter på bedrifterne. Dette gælder i forhold til temperatur og indretning m.v. Opholdstiden for grise i Spørgers stalde er dog væsentligt kortere end opholdstiden i de tilsvarende stalde på bedrifterne.

Når dyrene opholder sig i staldene hos Spørger, fodres disse desuden præcis som i staldene ude hos de enkelte landmænd.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Lovgrundlag

Det følger af mineralolieafgiftslovens § 11 b og gasafgiftslovens § 10 b, at der gælder en særlig tilbagebetalingssats vedrørende afgift af bl.a. mineralolieprodukter anvendt til afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med bl.a. land- og husdyrbrug. De relevante afgiftsregler efter mineralolieafgiftsloven og gasafgiftsloven er enslydende og implementerer de samme bestemmelser i energibeskatningsdirektivet. Derfor henvises der i det følgende alene til mineralolieafgiftslovens bestemmelser.

[1]Mineralolieafgiftslovens § 11 a og § 11 b nedsætter afgiftsgodtgørelsen efter § 11. Efter mineralolieafgiftslovens § 11 a nedsættes tilbagebetalingen af afgift efter § 11 med 4,5 kr./GJ, jf. dog § 11 b.

Følgende fremgår af mineralolieafgiftslovens § 11 b stk. 1:

"Nedsættelsen af tilbagebetaling af afgift efter § 11 a finder ikke anvendelse for forbrug vedrørende rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, forbrug omfattet af tilbagebetaling efter § 11, stk. 3 og stk. 5, nr. 3, 2.-4. pkt., og andet forbrug, når det udelukkende vedrører afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. For dette forbrug nedsættes tilbagebetalingen af afgift efter § 11 med 1,6 pct., …."

Mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, afgrænser brugen af motorbrændstof til landbrugsaktiviteter mv. og anden motorbrændstof. § 11, stk. 3, 1. pkt. og § 11 b, stk. 1, 3. led, er formuleret ens i forhold til krav for godtgørelse og jordbrug, husdyrbrug mv.

I forarbejderne til 11, stk. 3, er det anført, at det afgørende for, om der kan ydes afgiftsgodtgørelse, er, hvilken aktivitet der er tale om og ikke, om Spørger er registreret som landbrugsvirksomhed.

Der er i formuleringen af lovbestemmelserne i henholdsvis § 11, stk. 3, 1. pkt. og § 11 b ingen materiel forskel i måden, hvorpå der henvises til de omfattede virksomheder. Der er således ikke grundlag for at antage, at formuleringen i § 11 b skal tillægges et mere snævert anvendelsesområde end den tilsvarende formulering i § 11, stk. 3.

Det er vores opfattelse, at det er afgørende for, om den særlige tilbagebetalingssats finder anvendelse, hvilken aktivitet der bliver udført, og om denne aktivitet kan betragtes som en sædvanlig aktivitet inden for landbruget. Se til støtte herfor Landsskatterettens afgørelse af 8. august 2000, TfS 2000, 820.

Opvarmning af staldbygninger er en sædvanlig og nødvendig forudsætning for husdyrbrug. Det er således en aktivitet, der skal udføres ved drift af husdyrbrug. Det er vores opfattelse, at det derfor ikke kan være afgørende, om grisene eller kreaturerne befinder sig hos den enkelte landmand lokalt eller om disse befinder sig centralt hos f.eks. Spørger, hvor Spørger forestår opvarmningen af staldbygningen for en flerhed af landbrug. En centraliseret håndtering vil således føre til en bedre udnyttelse af energiressourcer og mindre spild.  Som nævnt ovenfor, er det vores opfattelse, at energi anvendt til opvarmning af stalde og modtagestalde på slagterier skal sidestilles med bedrifternes tilsvarende stalde, da der er indretningsmæssig og teknisk identiske formål med begge. Formålet er at sikre egnet ophold for dyrene, hvor opholdstiden for disse dog er kortere hos Spørger end hos primære bedrifter.

Vi mener, at det vil være i strid med lovgivningen at afskære Spørger fra at kunne anvende de lempelsesmuligheder, der gælder for husdyrbrugsvirksomheder generelt, når der er tale om aktiviteter, som sædvanligvis udføres i landbruget.

At landbrugsfritagelserne i andre sammenhænge, f.eks. indfangningsmaskiner anvendt af slagterier, anerkendes som omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, mener vi underbygger, at spørgsmålet skal besvares bekræftende. Det er således efter vores opfattelse afgørende, om aktiviteten, der udføres, er omfattet af landbrugsbegrebet og ikke af hvilket subjekt, der udfører aktiviteten.

Det bemærkes i den sammenhæng, at mineralolieafgiftsloven implementerer rådets direktiv 2003/96 (energibeskatningsdirektivet), der som udgangspunkt indebærer, at erhvervsmæssigt energiforbrug skal beskattes ens, medmindre der gælder særlige lempelsesmuligheder.

Energibeskatningsdirektivet giver blandt andet mulighed for særlige lempelser for landbrug, havebrug eller akvakultur og i skovbrug. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at den danske lovgivning bør fortolkes sådan, at f.eks. opvarmning af staldbygninger, der er en sædvanlig aktivitet inden for landbruget, skal omfattes af de særlige lempelsesmuligheder for landbruget.

Skatterådet har den 21. marts 2023 truffet afgørelse vedrørende et bindende svar som omhandlede, hvorvidt Spørgers anvendelse af mineralolieprodukter og gas til brug for korntørring var omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Af Skattestyrelsens indstilling fremgik det, at spørgsmålet skulle besvares med "Ja, se dog begrundelse". Af begrundelsen fremgik blandt andet følgende:

"... Der er under henvisning til mineralolieafgiftslovens formulering og bemærkninger i forarbejder vedrørende landbrugsgodtgørelse, Skattestyrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at landbrugsafgiftsgodtgørelsen i § 11 b, stk. 1, 3. led er begrænset til behandling af landbrugsdriftens egne produkter, eller begrænset til aktiviteter, der udføres af eller hos landbrugsvirksomheden, så længe der er tale om aktiviteter, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed. ..."

Skatterådet synes herved at bekræfte, at det er aktiviteten, der er bestemmende for, om landbrugsafgiftsgodtgørelsen i § 11 b, stk. 1, kan finde anvendelse.

Under henvisning til mineralolieafgiftslovens formulering og bemærkninger i forarbejder vedrørende landbrugsgodtgørelse samt Skatterådets bindende svar af 21. marts 2023, offentliggjort som SKM2023.182.SR, er det vores opfattelse, at mineralolieprodukter og gas forbrugt ved opvarmning af staldbygninger således er omfattet af landbrugsafgiftsgodtgørelsen i § 11 b, stk. 1, 3. led. Baggrunden herfor er, at der er tale om aktiviteter, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed i forbindelse med husdyrbrug, hvilket også gælder for stalde drevet af Spørger

Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med ja.

Spørger har på Skattestyrelsens anmodning oplyst følgende til sagen:

"Skattestyrelsen ønsker oplyst, hvilke dyr der opholder sig i modtagestaldene, samt om opvarmningen omfatter samtlige dyr, eller det alene er en del af dyrene i staldene, der opvarmes. Vi kan oplyse, at opvarmningen i modtagestaldene omfatter alle slagtesvin, som modtages.

Det fremgår desuden af Skattestyrelsen brev, at der ønskes en redegørelse over, hvilken form for opvarmning, der sædvanligvis finder sted i staldene på den enkelte landbrugsbedrift for de tilsvarende dyrearter, som står i modtagestaldene. Vi skal gøre opmærksomme på, at vi ikke har positivt kendskab til ovenstående, da vi ikke har kundeforhold til primære bedrifter.

Selskabet oplyser dog, at den typiske opvarmning hos landbrugsbedrifterne sker ved pille-, olie- eller halmfyr. Staldene, som opvarmes ude hos landbrugsbedrifterne, er umiddelbart:

  • Søer
  • Farrestalde
  • Klimastalde (7-30 kg.)

Selskabet oplyser desuden, at temperaturen i slagtestalden typisk er efter følgende skala:

  • Fra 30 til 50-60 kilo sænkes temperaturen fra ca. 22-24 grader til 19 grader
  • Fra 50-60 kilo til slagtning 110 kilo, prøver man at holde 17-19 grader.

Spørger holder en temperatur mellem 13 og 20 grader (17 grader om natten), det vil sige en temperatur tæt på temperaturen i landmandens stald for de store grise. Opvarmningen er vigtig i forhold til dyrevelfærden, da grisene kommer kolde fra lastbiler mv.

Vi mener derfor fortsat, at opvarmningen af modtagestaldene er en naturlig aktivitet omfattet af husdyrbrugsbegrebet i MINAL § 11b. 

Øvrige bemærkninger

Landbrugsbestemmelsen fremgår af lovbestemmelsen i MINAL § 11b, der har følgende ordlyd:

"…andet forbrug, når det udelukkende vedrører afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl"

Aktiviteter defineret som husdyrbrug kan dermed kvalificere sig til afgiftsgodtgørelse efter denne bestemmelse. Da der efter vores opfattelse ikke i lovtekst eller i lovforarbejder er grundlag for at indskrænke anvendelsesområdet af afgiftsgodtgørelse alene til opvarmning af stalde hos primære bedrifter. Spørger kan efter vores opfattelse anvende særreglen, når selskabet anvender energi til opvarmning af modtagestaldene, som er en naturlig del af husdyrbrugsaktivitet omfattet af f.eks. MINAL § 11b.

Det er vores opfattelse, at det er i strid med lighedsgrundsætningen at nægte spørger afgiftsgodtgørelse efter MINAL § 11b for energi anvendt til opvarmning af modtagestaldene. Denne forskelsbehandling er efter vores opfattelse ikke sagligt begrundet. Det er vores opfattelse, at primære bedrifter, som måtte foretage opvarmning af stalde med slagtesvin utvivlsomt vil være omfattet af husdyrbrugsbegrebet i MINAL § 11b. Konkret er det vores opfattelse, at denne indskrænkning hverken har støtte i lovbestemmelsens ordlyd eller i lovforarbejderne."

Spørger har haft Skattestyrelsens begrundelse og indstilling i høring og har ikke haft bemærkninger hertil.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for opvarmning af stalde for slagtesvin er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1, hvorefter nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med 1,6 pct.?

Begrundelse

De relevante afgiftsregler efter mineralolieafgiftsloven og gasafgiftsloven er ens og implementerer de samme bestemmelser i energibeskatningsdirektivet. Derfor henvises der i det følgende alene til mineralolieafgiftslovens bestemmelser.

Mineralolieafgiftslovens § 11 afgrænser brugen af brændsler mv. til henholdsvis rumvarme mv. (ikke godtgørelsesberettigede) og til proces (godtgørelsesberettigede).

Det lægges til grund, at Spørgers brændselsforbrug til opvarmning af modtagestaldene er proces efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1, stk. 4, og stk. 5, pkt. 3, 1. pkt.

Mineralolieafgiftslovens § 11 a og §11 b nedsætter afgiftsgodtgørelsen efter § 11.

Efter mineralolieafgiftslovens § 11 a nedsættes "tilbagebetalingen af afgift efter § 11 … med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 11 b…".

Følgende fremgår af mineralolieafgiftslovens § 11 b stk. 1:

"Nedsættelsen af tilbagebetaling af afgift efter § 11 a finder ikke anvendelse for forbrug vedrørende rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, forbrug omfattet af tilbagebetaling efter § 11, stk. 3 og stk. 5, nr. 3, 2.-4. pkt., og andet forbrug, når det udelukkende vedrører afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. For dette forbrug nedsættes tilbagebetalingen af afgift efter § 11 med 1,6 pct., jf. dog § 11 c."

Spørger har oplyst, at der i forbindelse med griseslagterierne anvendes naturgas og olie til opvarmning af Spørgers modtagestalde, indtil svinene skal slagtes. Der er tale om såkaldte modtagestalde, som drives af Spørger for at sikre skånsom opholdsplads for besætninger, inden slagteprocessen igangsættes. Spørger har supplerende oplyst, at opvarmningen i modtagestaldene omfatter alle slagtesvin, som modtages.

Spørger har derudover oplyst, at den fysiske og tekniske indretning af modtagestalde hos Spørger svarer til tilsvarende stalde hos svineproducenter på bedrifterne. Dette gælder i forhold til den opvarmede temperatur i modtagestaldene, der sker under hensyn til dyrevelfærd, samt indretningen af staldene m.v. Opholdstiden for svinene i Spørgers stalde er dog væsentligt kortere end opholdstiden i de tilsvarende stalde på bedrifterne. Det oplyses endelig, at når dyrene opholder sig i staldene hos Spørger, fodres disse præcis som i staldene ude hos de enkelte landmænd.

Spørger ønsker Skatterådets bekræftelse på, at Spørgers anvendelse af mineralolieprodukter (og naturgas) til brug for opvarmning af de pågældende modtagestalde er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, hvorefter nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 sker med 1,6 pct.?

Spørger har som grundlag for sin opfattelse af, at Skatterådet bør svare bekræftende på det stillede spørgsmål bl.a. henvist til Skatterådets afgørelse i SKM2023.182.SR.

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt en virksomheds anvendelse af mineralolieprodukter og gas til brug for korntørring var omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, (og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1). Det fremgik af Skattestyrelsen indstilling, at spørgsmålet skulle besvares med "Ja, se dog begrundelse". Efter at have gennemgået sammenhængen mellem mineralolieafgiftslovens § 11, b, stk. 1 og § 11, stk. 3, og bestemmelsernes forarbejder anførte Skattestyrelsen blandt andet i sin begrundelse følgende:

"... Der er under henvisning til mineralolieafgiftslovens formulering og bemærkninger i forarbejder vedrørende landbrugsgodtgørelse, Skattestyrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at antage, at landbrugsafgiftsgodtgørelsen i § 11 b, stk. 1, 3. led er begrænset til behandling af landbrugsdriftens egne produkter, eller begrænset til aktiviteter, der udføres af eller hos landbrugsvirksomheden, så længe der er tale om aktiviteter, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed. ..."

Idet der i det hele henvises til Skattestyrelsens begrundelse i SKM2023.182.SR, vil spørgsmålet om, hvorvidt Spørgers energiforbrug til opvarmning af de pågældende modtagestalde på slagteriet i nærværende sag er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, derfor afhænge af, om opvarmningen af modtagestaldene kan betegnes som en aktivitet, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed. Det er med afsæt i afgørelsen fra Skatterådet således (som udgangspunkt) ikke afgørende, at den pågældende aktivitet udføres af eller hos landbrugsvirksomheden.

På baggrund af Spørgers oplysninger om, hvorledes modtagestaldene er indrettet i teknisk og fysisk henseende og videre, at indretningen af Spørgers modtagestalde svarer til tilsvarende stalde hos ordinære svineproducenter på bedrifterne i forhold til temperatur og indretning m.v., og det forhold, at dyrene under opholdet i modtagestaldene fodres præcis som i staldene ude hos de enkelte landmænd, er det Skattestyrelsens vurdering, at aktiviteten med opvarmning, der finder sted i Spørgers modtagestalde er sammenlignelig med den tilsvarende aktivitet hos den enkelte landmand. Der er således tale om en aktivitet hos Spørger, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed.

Det forhold at opholdstiden for grisene i Spørgers stalde er væsentligt kortere end opholdstiden i de tilsvarende stalde på bedrifterne, kan efter Skattestyrelsens opfattelse ikke føre til et andet resultat.

Skattestyrelsen skal i den henseende henvise til, at Landsskatteretten i SKM2002.373.LSR eksplicit har forholdt sig til varigheden af opholdstiden for dyr i en staldbygning som et kriterium for, hvorvidt bygningen i afgiftsmæssig henseende kan betegnes som en staldbygning.

Sagen angik en forening, der blandt en række aktiviteter drev virksomhed med inseminering og salg af sæd fra tyre. Spørgsmålet i sagen var bl.a., om der kunne ske godtgørelse af afgifterne for olie brugt til opvarmningen af et springrum, hvor tyrene opholdt sig, når der tappes sæd. Det var om det pågældende springrum oplyst, at rummet var uhensigtsmæssigt at benytte til opbevaring af dyr, hvis dyrenes adfærd ikke var både styret og kontrolleret. Opholdet var således alene lejlighedsvis og af ganske kort varighed.

Landsskatteretten fandt på baggrund af disse oplysninger, at opvarmningen af springrummet ikke kunne sidestilles med rumopvarmning i en staldbygning, jf. § 11, stk. 5, nr. 3, og lagde herved vægt på, at staldbygninger må forstås som bygninger, hvori dyrene opholder sig i længere perioder mhp. bl.a. fodring m.v.

Det er følgelig Skattestyrelsens vurdering, at Landsskatterettens præcisering af, hvad der skal forstås ved staldbygninger i en afgiftsmæssig henseende, skal læses i kontekst med de faktiske forhold i den konkrete sag, hvor tyrenes ophold i springrummet var meget kort og lejlighedsvist og ikke i forhold til dyrenes ophold i Spørgers modtagestalde, som er velegnet som staldbygning bl.a. henset til, at der finder fodring sted, men hvor opholdet for dyrene blot er af kortere varighed end på det enkelte landbrug.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers anvendelse af mineralolieprodukter og naturgas til brug for opvarmning af stalde for slagtesvin er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11 b, stk. 1, og gasafgiftslovens § 10 b, stk. 1, hvorefter nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter mineralolieafgiftslovens § 11 og gasafgiftslovens § 10 sker med 1,6 pct.?

Lovgrundlag

Mineralolieafgiftsloven

§ 11

Stk. 1. Bortset fra afgiften af benzin kan virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, få tilbagebetalt afgiften efter denne lov

1)      af varer forbrugt i virksomheden,

(…)

Stk. 3. Afgiften af motorbrændstof, der udelukkende anvendes til afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl, tilbagebetales efter stk. 2. Der ydes ligeledes afgiftsgodtgørelse for transport fra ejendommens område af egne produkter hidrørende fra den nævnte virksomhed. Afgift af motorbrændstof anvendt i registrerede motorkøretøjer refunderes ikke.

Stk. 4. Der ydes ikke tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden, rumvarme eller varmt vand, jf. dog stk. 5. Der ydes dog tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der forbruges i lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer, og som indirekte bidrager til rumopvarmning, såfremt højst 10 pct. af den energi, der er forbrugt i anlægget, bidrager til rumopvarmning. (…)

Stk. 5. Der ydes dog tilbagebetaling for:

1) Afgiften af varme og varer omfattet af stk. 4, som anvendes til fremstilling af varer, der er bestemt for afsætning, og som et led i forarbejdningen vaskes, renses eller rengøres i eller med særlige anlæg eller udsættes for temperaturstigninger i forhold til det omgivende rum på mindst 10° C såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning eller kondensering i særlige anlæg, uanset at disse forarbejdninger også bidrager til opvarmning af lokaler mv., jf. dog stk. 8.

(…)

3) 1. pkt.,

Afgiften af varme og varer omfattet af stk. 4 i de anvendelser, som er nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, samt anvendt til rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, varmt vand til rengøring eller sterilisering af tanke og lukkede produktionsanlæg,107 hvor rengøringsvæskerne cirkuleres med pumper med en kapacitet på mindst 1 kW.

(…)

§ 11 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 11 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 11 b, 11 c og 11 d. Afgiftspligtige kan vælge, at tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 9, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.

(…)

§ 11 b. Nedsættelsen af tilbagebetaling af afgift efter § 11 a finder ikke anvendelse for forbrug vedrørende rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, forbrug omfattet af tilbagebetaling efter § 11, stk. 3 og stk. 5, nr. 3, 2.-4. pkt., og andet forbrug, når det udelukkende vedrører afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. For dette forbrug nedsættes tilbagebetalingen af afgift efter § 11 med 1,6 pct., jf. dog § 11 c.

Gasafgiftsloven

§ 10.

Stk. 1 Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få tilbagebetalt afgiften efter denne lov

1)      af virksomhedens mængde af forbrugt afgiftspligtigt gas,

(…)

Stk. 3. Afgiften af gas, der udelukkende anvendes som motorbrændstof til afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl, tilbagebetales efter stk. 2. Der sker ligeledes tilbagebetaling af afgift for transport fra ejendommens område af egne produkter hidrørende fra den i 1. pkt. nævnte virksomhed. Afgift af gas, der anvendes som motorbrændstof i registrerede motorkøretøjer, tilbagebetales ikke.

Stk. 4. Der ydes ikke tilbagebetaling for afgiften af varme og gas, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden, rumvarme eller varmt vand, jf. dog stk. 5. Der ydes dog tilbagebetaling for afgiften af varme og varer, der forbruges i lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer, og som indirekte bidrager til rumopvarmning, såfremt højst 10 pct. af den energi, der er forbrugt i anlægget, bidrager til rumopvarmning.

Stk. 5. Der ydes dog tilbagebetaling for:

1) Afgiften af varme og gas omfattet af stk. 4, som anvendes til fremstilling af varer, der er bestemt for afsætning, og som et led i forarbejdningen vaskes, renses eller rengøres i eller med særlige anlæg eller udsættes for temperaturstigninger i forhold til det omgivende rum på mindst 10° C såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning eller kondensering i særlige anlæg, uanset at disse forarbejdninger også bidrager til opvarmning af lokaler m.v., jf. dog stk. 7.

3) 1. pkt.

Afgiften af varme og gas omfattet af stk. 4 i de anvendelser, som er nævnt i bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, 50 samt anvendt til rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, varmt vand til rengøring eller sterilisering af tanke og lukkede produktionsanlæg,51 hvor rengøringsvæskerne cirkuleres med pumper med en kapacitet på mindst 1 kW.

(…)

§ 10 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 10 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 10 b, 10 c og 10 d. Afgiftspligtige kan vælge, at tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 8, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.

§ 10 b. Nedsættelsen af tilbagebetaling af afgift efter § 10 a finder ikke anvendelse for forbrug vedrørende rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, forbrug omfattet af tilbagebetaling efter § 10, stk. 3 og stk. 5, nr. 3, 2.-4. pkt., og andet forbrug, når det udelukkende vedrører afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. For dette forbrug nedsættes tilbagebetalingen af afgift efter § 10 med 1,6 pct., jf. dog § 10 c.

Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

(…)

Artikel 15

(…)

3.   Medlemsstaterne kan anvende afgifter ned til nul for energiprodukter og elektricitet, der anvendes til arbejde i landbrug, havebrug eller akvakultur og i skovbrug.

Forarbejder

Lov nr. 1029 1992-12-19 - Mineralolieafgiftsloven

§ 11, stk. 3.

Afgiften af motorbrændstof, der udelukkende anvendes til virksomhed omfattet af merværdiafgiftslovens § 25, stk. 1, refunderes efter stk. 2. Der ydes ligeledes afgiftsgodtgørelse for transport fra ejendommens område af egne produkter hidrørende fra den nævnte virksomhed. Afgift af motorbrændstof anvendt i registrerede motorkøretøjer refunderes ikke.

Forslag til Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (LFF 1992-10-08 nr. 27)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til §§ 9 - 12.

(…)

Der er endvidere i § 11, stk. 3, foretaget en præcisering af fritagelsen for landbrug, gartneri m.v., af at fritagelsen også gælder for maskinstationer m.v., der udfører markarbejder. Disse virksomheder kan således stadig anvende afgiftsfritaget olie til motordrift. Omvendt vil der fremover ikke kunne gives afgiftsfritagelse for olie m.v., som landmænd anvender til andet arbejde end egentligt landbrugsarbejde. …."

Betænkning over Forslag til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (LFB 1992-12-11 nr. 27)

Ad nr. 6

Den foreslåede ændring har hovedsageligt til formål at præcisere, at landmænd afgiftsfrit kan transportere egne varer, der er produceret i landbruget, bort fra ejendommen ved hjælp af virksomhedens traktorer. Der kan f.eks. være tale om transport af svin fra gården til slagteriet. Hvis andre end landmanden selv udfører transporten, skal der betales afgift.

Lov nr. 418 af 14. juni 1995 - LFF 1995-04-06 nr. 210

De generelle bemærkninger

(…)

"Der er dog visse erhverv, hvor rumopvarmningen mere direkte er en forudsætning for produktionen end i andre erhverv, hvor rumopvarmningen mere sker af hensyn til de ansattes og kundernes komfort. Disse typer rumopvarmning er fritaget for den forhøjede rumopvarmningsafgift. Det gælder for opvarmning af visse væksthuse i gartnerier og opvarmning af staldbygninger.

I visse tilfælde er normal komforttemperatur i produktionslokalerne også nødvendig af rene produktionstekniske årsager, uden at dette medfører et større energibehov end ellers for at opretholde almindelig komfortvarme. I disse tilfælde er der ikke foreslået fritagelser. I givet fald vil det være nærmest umuligt at afgøre, om energiforbrugets størrelse blev bestemt af komfortvarmebehovet eller af de produktionstekniske forhold. Det er på denne baggrund, at det er foreslået, at kun særlige rum, som opvarmes til mere end 45C, undtages.

Såfremt det måtte vise sig, at der er andre rumopvarmningsanvendelser end staldbygninger og væksthuse, hvor rumopvarmningen er betinget af produktionstekniske forhold, er regeringen indstillet på at overveje også at yde fritagelser for disse. Det vil dog være en forudsætning, at der er tale om en uforholdsmæssig stor afgiftsbelastning, og at fritagelsen ikke giver store administrative opgørelsesproblemer eller konkurrenceforvridning.

(…..)"

Lov nr. nr. 963 af 20. december 1999 - LFF 1999-10-27 nr. 52

De generelle bemærkninger

"Rumvarme i staldbygninger

(…..)

Det primære jordbrug er ikke omfattet af proceslisten og har således ikke tung proces. Hovedparten af energien anvendt i det primære jordbrug er let proces til f.eks. opvarmning af stalde, tørring af korn, drift af traktorer og lignende. Derfor kan jordbruget som udgangspunkt undgå at opdele energiforbruget. Dette giver en administrativ fordel for såvel erhvervet som myndighederne.

Der er imidlertid ofte små kontorer eller andre mindre lokaler og gangarealer i staldbygningerne, hvor den løbende drift eksempelvis planlægges, styres og kontrolleres. Af hensyn til at undgå, at skulle opdele forbruget af varme i en staldbygning, foreslås det således, at denne varme defineres som let proces, hvis varmen til kontoret mv. kommer fra samme forsyningsnet, herunder også fra elnettet, som for selve staldbygningen.

(…..)"

Lov nr. 527 af 12-05-2009

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love - 2008/1 LSF 207

(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie mv. og forhøjelse af affaldsafgiften)

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og § 104 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

(…)

25. Efter § 11 indsættes:

"§ 11 b. Nedsættelsen af tilbagebetaling af afgift efter § 11 a finder ikke anvendelse for forbrug vedrørende rumopvarmning og varmt vand i staldbygninger, forbrug omfattet af tilbagebetaling efter § 11, stk. 3 og stk. 5, nr. 3, 2.-4. pkt., og andet forbrug, når det udelukkende vedrører afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. For dette forbrug nedsættes tilbagebetalingen af afgift efter § 11 med 1,8 pct., jf. dog § 11 c."

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

"Til nr. 25

Efter den foreslåede § 11 b gives der afgiftslempelse for procesforbrug i landbrug og lignende erhverv, idet nedsættelsen af tilbagebetalingen (den grønne afgift) for dette forbrug udgør 1,8 pct. Der er tale om procesforbrug, som udelukkende vedrører momspligtig virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug, eller pelsdyravl. Dette forbrug vedrører f.eks. opvarmning af staldbygninger og korntørring af egne produkter i landbruget. Endvidere omfattes forbrug af motorbrændstof i traktorer mv., som i dag er omfattet af de gældende regler om tilbagebetaling af afgift på køb af motorbrændstof i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3."

Praksis

Den Juridiske Vejledning

E.A.4.6.4.2 Forbrug af varme og energiprodukter:

(…)

Godtgørelsen for varme og varer anvendt i staldbygninger omfatter også kontorlokaler og andre lokaler i staldbygninger, som indgår i driften, eller hvorfra driften styres og planlægges, hvis forsyningen med varme og varer sker fra samme net som forsyningen til staldbygningen.

Det er dog en forudsætning for godtgørelsen, at selve staldområdet er opvarmet. Værksteder, beboelsesrum og lignende er ikke omfattet af godtgørelsen.

Det er aktiviteter indenfor det primære jordbrug, der omfattes af bestemmelsen ifølge bemærkningerne til lov nr. 963 af 20. december 1999, der omtaler det primære jordbrugs energiforbrug til opvarmning af stalde samt energiforbrug i små kontorer eller andre mindre lokaler og gangarealer i staldbygninger. Se SKM2009.265.VLR.

(…)

SKM2002.373.LSR

En kvægavlsforening blev ikke anset for berettiget til godtgørelse af olieafgift- og kuldioxidafgift af olie til opvarmning af laboratorium og springrum (til tyre).

Den Juridiske Vejledning

E.A.4.6.7.3 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv.

(…)

Momsregistrerede virksomheder, der forbruger afgiftspligtige brændsler til jordbrug, gartneri og skovbrug mv. kan opnå godtgørelse for den fulde afgift nedsat med 1,6 pct. Se KULAL § 8 b, stk. 1, GASAL § 10 b, stk. 1 og MINAL § 11 b, stk. 1. Det er dog en betingelse for godtgørelse efter mineralolieafgiftsloven, at olieproduktet (fyringsolien eller dieselolien) er afgiftsmærket.

Se også SKM2023.182.SR, hvoraf det fremgår, at der ikke er grundlag for at antage, at landbrugsafgiftsgodtgørelsen i fx MINAL § 11 b, stk. 1, 3. led, er begrænset til behandling af landbrugsbedriftens egne produkter, eller begrænset til aktiviteter, der udføres af eller hos landbrugsvirksomheden, så længe der er tale om aktiviteter, der sædvanligvis udøves i en landbrugsvirksomhed.

(…)

SKM2023.182.SR

En virksomhed, der ikke var en landbrugsvirksomhed, var ved anvendelse af mineralolieprodukter og gas til brug for korntørring omfattet af MINAL § 11 b, stk. 1, og GASAL § 10 b, stk. 1, så nedsættelsen af tilbagebetalingen af afgift efter MINAL § 11 og GASAL § 10 skete med 1,6 pct. Visse betingelser skal dog være opfyldt.