Dato for udgivelse
04 Jan 2024 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2023 09:13
SKM-nummer
SKM2024.4.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0972531
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Tilladelse, almenvelgørende, erhvervsdrivende fond
Resumé

Personanpartshaveren, der ejede Holdingselskabet, anmodede om Skatterådets tilladelse til, at Holdingselskabets indskud af samtlige anparter i H1 ApS, der var helejet af Holdingselskabet, til en påtænkt nystiftet erhvervsdrivende fond, ikke skulle anses som en maskeret udlodning til Personanpartshaveren. Det var Skatterådets vurdering, at fonden måtte anses for almennyttig, idet det fremgik af udkast til fondens vedtægter, at fonden alene kunne yde støtte til kulturelle, kunstneriske og sociale initiativer med tilknytning til Y3 og almennyttige formål inden for miljømæssig bæredygtighed, miljømæssig omstilling og miljømæssig udvikling med tilhørsforhold til Y3 til gavn for almenheden i og udenfor Y3. Det fremgik endvidere af udkast til fondens vedtægter, at stiftergruppen havde ret til i forening at udpege ét medlem til bestyrelsen og udpege op til to medlemmer af et rådgivende udvalg om fondens strategi samt fondens kulturelle og kunstneriske aktiviteter, men at der herudover ikke var tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen samt at fondens midler ikke på noget tidspunkt kunne gå tilbage til stifterne. Skatterådet gav tilladelse til, at Holdingselskabets indskud af samtlige anparter i H1 ApS til den påtænkte nystiftede erhvervsdrivende fond ikke skulle anses for en skattepligtig udlodning til Personanpartshaveren.

Hjemmel

Ligningsloven

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.D.9.9.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.3.1.

Anmodning om tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

På vegne af Personanpartshaveren i Holdingselskabet anmoder rådgiver om Skatterådets tilladelse til, at Holdingselskabets indskud af samtlige anparter i H1 ApS, der er helejet af Holdingselskabet, til en påtænkt nystiftet erhvervsdrivende fond ("Fonden") ikke anses som en maskeret udlodning til Personanpartshaveren i Holdingselskabet.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Personanpartshaveren er en del af et fællesskab, der har en almennyttig vision for (…) Y1 Havn.

Fonden

Personanpartshaveren ønsker sammen med to andre personer (…) at stifte en erhvervsdrivende fond, som — enten direkte eller gennem et af Fonden ejet datterselskab — skal leje (…) af Y2 Kommune og erhverve bygninger på grunden.

Fonden skal i sine aktiviteter fokusere på og tage hensyn til bæredygtighed, og Fonden skal søge at øge og styrke multidisciplinaritet, tværfaglighed og diversitet i samfundet.

Fondens vision skal være at gøre Y1 Havn til et nyt oplevelsesrigt udbudspunkt i Y1 og Y3, således at Y1 Havn kan bidrage til at forbedre områdets indlejrede vækstmuligheder og potentiale og være med til at tiltrække turister og befolkning fra hele landet og resten af verden.

Fonden skal blandt andet sikre, at havnens markante bygninger bevares og udnyttes i et nyt og tværfagligt laboratorium og mikroklima, hvor lokalt erhverv, kunst, foreningsliv, videnskab, gastronomi, litteratur, musik, m.v. mødes.

Det er således hensigten, at Fondens aktiviteter skal skabe rammerne for en ny og forbedret brug af havneområdet i Y1, der har potentiale inden for blandt turisme fra hele landet og resten af verden og for det lokale erhverv, og som kan være accelerator for den generelle udvikling og områdefornyelse, der allerede er iværksat af Y2 Kommune.

Fonden vil tilstræbe at tiltrække et socialt og kulturelt forskelligt publikum fra hele landet og resten af verden i et nyt 'mixed-used' byrum på havnen, som kan agere brobygger mellem havnens eksisterende brugere og nye brugere og som katalysator for ny kommerciel aktivitet, kunst- og kulturproduktion, foreningsliv og lokale erhvervsdrivende.

Fonden vil således klart have et almennyttigt og almenvelgørende formål i form af

  • Støtte til kulturelle, kunstneriske og sociale initiativer med tilknytning til Y3 og
  • Almennyttige formål inden for miljømæssig bæredygtighed, miljømæssig omstilling og miljømæssig udvikling med tilhørsforhold til Y3 til gavn for almenheden i og udenfor Y3.

Fonden vil opnå indtægter til sine ovennævnte aktiviteter ved at drive, udleje og forvalte fast ejendom, herunder erhvervsudlejning og eventvirksomhed, samt at iværksætte og formidle aktiviteter, herunder inden for turisme og håndværksmæssige eller kreative fag, der tjener til at styrke, udvikle og revitalisere Y3 og bidrage til at tiltrække turister og befolkning fra hele landet og resten af verden.

Fonden stiftes på grund af de økonomiske aktiviteter som en erhvervsdrivende fond.

Personanpartshaveren

Personanpartshaveren vil ikke have private eller økonomiske interesser i Fondens aktiviteter, og der vil eksempelvis ikke være mulighed for Fonden for at foretage uddelinger til Personanpartshaveren/stifterne eller stifternes nærtstående.

Etableringen af H1 ApS forud for stiftelsen af Fonden

Stifterne af Fonden har haft behov for at etablere en juridisk person, som kan indgå nødvendige aftaler omkring Fondens kommende aktiviteter, herunder lejeaftale med kommunen om (…) mv., før det har været muligt at etablere Fonden (…).

Stifterne af Fonden, inkl. Personanpartshaveren, har blandt andet fået en enestående mulighed for at udstille (…).

Derfor ønsker Personanpartshaveren følgende:

Personanpartshaveren ejer Holdingselskabet, som har stiftet H1 ApS, der kan indgå de nødvendige aftaler om Fondens aktiviteter.

Når Fonden er stiftet, er det tanken, at Holdingselskabet indskyder alle anparter i H1 ApS til Fonden som en gave til Fondens grundkapital. Herved opnås i realiteten retligt set det samme, som hvis Fonden kunne have været stiftet forud for, at der var behov for at indgå aftaler om Fondens aktiviteter.

I forbindelse med Holdingselskabets påtænkte indskud af anparterne i H1 ApS til Fonden, ønsker Personanpartshaveren tilladelse til, jf. ligningslovens 16 A, stk. 4, nr. 4, at Personanpartshaveren ikke udbyttebeskattes af en maskeret udlodning, jf. ligningslovens 16 A, stk. 2, nr. 6, som ejer af Holdingselskabet.

Det fremgår af udkast til vedtægter for Fonden, at:

1 Præambel

1.1 Fonden skal så vidt muligt i sine erhvervsmæssige aktiviteter og uddelingsaktiviteter fokusere på og tage hensyn til bæredygtighed, og fonden skal søge at øge og styrke multidisciplinaritet, tværfaglighed og diversitet i samfundet.

(…)

3 Formål

3.1 Fonden har til formål at drive erhvervsvirksomhed, udleje og forvalte fast ejendom, herunder erhvervsudlejning og eventvirksomhed, samt at iværksætte og formidle erhvervsmæssige aktiviteter, herunder indenfor turisme og håndværksmæssige eller kreative fag, der tjener til at styrke, udvikle og revitalisere [Y3]. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

3.2 Fonden kan yde støtte til kulturelle, kunstneriske og sociale initiativer med tilknytning til [Y3].

3.3 Fonden kan også yde støtte til almennyttige formål inden for miljømæssig bæredygtighed, miljømæssig omstilling og miljømæssig udvikling med tilhørsforhold til [Y3] til gavn for almenheden i og udenfor [Y3].

(…)

5 Forholdet til stifterne

5.1 Stiftergruppen er tillagt følgende rettigheder i forbindelse med stiftelsen:

5.1.1 Stiftergruppen har ret til i forening at udpege ét medlem til bestyrelsen.

5.1.2 Stiftergruppen har ret til i forening at indstille til bestyrelsen, at bestyrelsen nedsætter et rådgivende udvalg i overensstemmelse med § 9, og Stiftergruppen har ret til i forening at udpege op til to medlemmer til et sådant rådgivende udvalg.

5.1.3 Rettighederne efter § 5.1.1 og § 5.1.2 kan ikke overdrages, og de bortfalder, når Stiftergruppen er afgået ved døden. Når et eller flere af medlemmerne af Stiftergruppen er afgået ved døden, bevarer de(t) resterende medlem(mer) af Stiftergruppen rettighederne.

5.2 Herudover er der ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

5.3 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

6 Bestyrelsen

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-8 medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal have indsigt inden for bæredygtighed, og mindst ét medlem skal have indsigt i lokalområdet [Y3].

6.2 Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

6.2.1 Stiftergruppen udpeger i forening ét bestyrelsesmedlem, jf. § 5.1.1. Vælger Stiftergruppen ikke at udnytte sin udpegningsret, kan Stiftergruppen anmode bestyrelsen om at udpege et yderligere medlem.

6.2.2 Bestyrelsen udpeger 2-7 bestyrelsesmedlemmer udover medlemmet udpeget i overensstemmelse med § 6.2.1.

6.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.

(…)

9 Rådgivende udvalg

9.1 Bestyrelsen kan nedsætte et rådgivende udvalg, der blandt andet skal rådgive bestyrelsen og direktionen om fondens strategi samt fondens kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Bestyrelsen kan nedsætte et sådan udvalg af egen drift eller efter Stiftergruppens indstilling.

9.2 Et eventuelt rådgivende udvalg skal bestå af 3-8 medlemmer, og det udpeges på følgende måde:

9.2.1 Stiftergruppen udpeger i forening op til to medlemmer af udvalget, jf. § 5.1.2. Vælger Stiftergruppen helt eller delvist ikke at udnytte sin udpegningsret, kan Stiftergruppen anmode bestyrelsen om at udpege op til to yderligere medlemmer svarende til det antal medlemmer, som Stiftergruppen har valgt ikke at udpege.

9.2.2 Bestyrelsen udpeger 2-6 medlemmer af udvalget udover de(t) medlem(mer) udpeget i overensstemmelse med § 9.2.1.

9.3 Et eventuelt rådgivende udvalgs forretningsorden fastsættes af bestyrelsen.

9.4 Et eventuelt vederlag til medlemmer af et rådgivende udvalg fastsættes af bestyrelsen. Vederlaget til medlemmerne fastsættes efter, hvad der må anses som sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, samt efter hvad der må anses som forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling.

(…)

12 Bestyrelsens arbejde og formueforvaltning

(…)

12.3 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

(…)

12.8 Fondens midler kan aldrig udlånes til bestyrelsesmedlemmer, stifteren eller andre bidragsydere.

(…)

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I henhold til ligningslovens 16 A, stk. 2, nr. 6, er der grundlag for en udbyttebeskatning af aktionærerne i et selskab af værdien af en gave, hvis det pågældende selskab foretager en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et datterselskab, og hvis gaven ydes af selskabet i aktionærernes ideelle interesse.

Når Holdingselskabet altså foretager den påtænkte vederlagsfrie overdragelse af anparterne i H1 ApS til Fonden, skal Personanpartshaveren som udgangspunkt udbyttebeskattes af gavens værdi ved overdragelsen.

Det fremgår imidlertid af ligningslovens 16 A, stk. 4, nr. 4, at Personanpartshaveren kan undgå den nævnte udbyttebeskatning, hvis der inden overdragelsen til Fonden er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Ifølge bestemmelsens ordlyd er det en betingelse for en tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

I forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag L 29 i folketingsåret 2020-21) anføres følgende om dette krav i de specifikke bemærkninger:

"Det er hensigten, at vurderingen af, om der skal meddeles tilladelse efter den foreslåede bestemmelse, vil skulle foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond. For at der i disse situationer ikke sker udlodningsbeskatning af aktionæren, er det en betingelse, at aktierne gives til en fond, der er almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der tilgodeses, er aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse, jf. f.eks. SKM2018.79.SR.

Fondene skal hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, jf. f.eks. SKM2010.467.SR, hvor Skatterådet ud fra det i vedtægterne beskrevne formål vurderede, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Der må derfor heller ikke være tale om en fond, der tilgodeser en bestemt familie. Fonden kan godt have erhvervsmæssige aktiviteter og kan også have en mindre og tidsbegrænset forpligtelse til at vedligeholde overdragerens gravsted."

Som beskrevet ovenfor vil Fonden i denne sag hovedsageligt have et almennyttigt og almenvelgørende formål, således at den interesse, der tilgodeses, er Personanpartshaverens ideelle interesser og på ingen måde dennes personlige eller økonomiske interesser. Fonden vil heller ikke tilgodese en bestemt familie.

Der er således det fornødne grundlag for, at Skatterådet meddeler tilladelse til, at Holdingselskabets overdragelse af anparterne i H1 ApS ikke giver grundlag for en udbyttebeskatning af Personanpartshaveren.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag L29 om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, C.D.9.9.1.3 om uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål, at:

"For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves det, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg. Formålet skal desuden komme en vis videre kreds til gode. (…) For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes til personer indenfor en videre kreds, der er i økonomisk trang. (…) Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale øjemed. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige. Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige."

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2022.496.SR gav Skatterådet tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet ved overdragelse af holdingselskabets aktier i et værdipapirdepot til en i 2020 stiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skatterådets opfattelse, at overdragelsen skete i den ideelle interesse for kapitalejeren i holdingselskabet og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse. Der var herved henset til, at den påtænkte fond måtte anses for almennyttig, idet det fremgik af fondens vedtægter, at fondens overskud skulle sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber samt uddeles som støtte til almennyttige sociale eller humanitære formål samt at det fremgik af vedtægterne, at der ikke var tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, at fondens midler ikke på noget tidspunkt kunne gå tilbage til stifter eller gavegivere samt at provenuet i tilfælde af opløsning skulle fordeles til to specifikke almennyttige foreninger og at ingen del af fondens formue nogensinde kunne gå tilbage til stifteren eller andre personer.

I SKM2022.77.SR gav Skatterådet tilladelse til, at et holdingselskab kunne overdrage sine aktier til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet. Skatterådet henså til, at der hverken var tillagt kapitalejeren eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der ansås for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i nærværende sag sker i Personanpartshaverens ideelle interesse og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse.

Der er herved henset til, at Fonden må anses for almennyttig, idet det fremgår af udkast til Fondens vedtægter, pkt. 3.2 og 3.3., at Fonden alene kan yde støtte til kulturelle, kunstneriske og sociale initiativer med tilknytning til Y3 og almennyttige formål inden for miljømæssig bæredygtighed, miljømæssig omstilling og miljømæssig udvikling med tilhørsforhold til Y3 til gavn for almenheden i og udenfor Y3.

Det fremgår endvidere af udkast til Fondens vedtægter, pkt. 5, at stiftergruppen har ret til i forening at udpege ét medlem til bestyrelsen og udpege op til to medlemmer af et rådgivende udvalg om fondens strategi samt fondens kulturelle og kunstneriske aktiviteter, men at der herudover ikke er tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen samt at Fondens midler ikke på noget tidspunkt kan gå tilbage til stifterne.

Det lægges desuden til grund for besvarelsen, at den pågældende fond opfylder betingelserne i erhvervsfondsloven, herunder erhvervsfondslovens § 1, stk. 2, hvoraf det bl.a. fremgår, at formuen skal være udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål.

Det er herefter Skattestyrelsens opfattelse, at fonden hovedsageligt har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Skattestyrelsen finder derfor, at Holdingselskabets indskud af samtlige anparter i H1 ApS til den påtænkte nystiftede erhvervsdrivende fond ikke skal anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1 til Personanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.