Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Praksis
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Regel

Gevinst og tab på finansielle kontrakter skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 29, stk. 1. Læs mere herom i afsnit C.B.1.8.

Beskatningen af gevinst og tab på finansielle kontrakter sker efter lagerprincippet. Se KGL § 33 og afsnit C.B.1.8.5 om opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Praksis

I en række sager har Skatterådet taget stilling til, hvornår et kryptoaktiv skal beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter.

Skatterådet fandt i SKM2022.300.SR, at de omhandlede stablecoins havde samme karakteristika som finansielle kontrakter. De skulle derfor beskattes efter KGL § 29 om finansielle kontrakter.

Skatterådet fandt, at der ved køb af de pågældende stablecoins, der bestod af kryptoaktiver, der fulgte værdien af henholdsvis USD og amerikanske statsobligationer, blev indgået en tidsubegrænset bindende aftale på de aftalevilkår, som oplyses på udstederens hjemmeside. Køberen af stablecoins kunne herefter vælge at indfri sine købte stablecoins hos den respektive udsteder. Derfor fandt Skatterådet, at der var en forskydning mellem aftale -og afviklingstidspunktet, idet aftalen om køb sker på ét tidspunkt, mens indfrielsen (afviklingen) sker på et andet tidspunkt. På den baggrund blev det lagt til grund, at der ikke var samtidighed mellem anskaffelsestidspunktet og indfrielsestidspunktet.

Skatterådet fandt, at der på aftaletidspunktet var aftalt en afviklingspris, idet den pågældende stablecoin til enhver tid kunne veksles til 1 USD eller til værdipapirer til en værdi af 1 USD.

På denne baggrund fandt Skatterådet i SKM2022.300.SR, at kriterierne for, hvornår der foreligger en finansiel kontrakt, var opfyldt, idet der er indgået en bindende tidsubegrænset aftale, hvorved der er en forskydning mellem købstidspunktet og indfrielsestidspunktet, og idet der på aftaletidspunktet er aftalt en afviklingspris. De tre stablecoins som blev behandlet i sagen var Tether, Circle og Paxos.

Perpetual futures og quarterly futures, hvor det underliggende aktiv udgør værdien på de pågældende kryptovalutaer, er omfattet af reglerne i KGL § 29 for finansielle kontrakter. Se SKM2022.92.SR.

I SKM2017.520.SR fandt Skatterådet, at spørgerens gevinst og tab på den digitale valuta Bookcoins skulle beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, idet Bookcoins blev anses for en struktureret fordring omfattet af KGL § 29, stk. 3. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet 

 SKM2022.300.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at opgørelsen af selskabets fortjeneste eller tab ved investeringer i stablecoins skulle opgøres efter realisationsprincippet. Skatterådet fandt, at de omhandlede stablecoins havde samme karakteristika som finansielle kontrakter, og derfor skulle beskattes efter KGL § 29 om finansielle kontrakter. Af samme lovs § 33 følger, at gevinst og tab på sådanne kontrakter opgøres efter lagerprincippet.  
 SKM2022.92.SR Skatterådet fandt, at perpetual futures og quarterly futures, hvor det underliggende aktiv er værdien på kryptovalutaer, er omfattet af reglerne i KGL § 29 for finansielle kontrakter, og at investeringen i disse kontrakter kan ske gennem et anpartsselskab.  
 SKM2017.520.SR Skatterådet fandt, at Spørgerens gevinst og tab på den digitale valuta Bookcoins skal beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, idet Bookcoins må anses for en struktureret fordring omfattet af KGL § 29, stk. 3.  Derudover fandt Skatterådet, at Bookcoins ikke er en officiel valuta, der kan bruges ved opgørelsen af skatteregnskabet, jf. SKL § 3 C.