åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.1 Bruttoindkomsten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for opgørelsen af den skattemæssige bruttoindkomst, dvs. indtægter uden fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion vedrørende beskatning af indtægter (C.C.2.1.1)
 • Indkomstbegrebet i SL § 4, herunder afkald på indtægt (C.C.2.1.2)
 • Formuebevægelser, salg af aktiver, spekulation, næring, SL § 5 (C.C.2.1.3)
 • Privat andel af virksomhedens varer og anden privat anvendelse (C.C.2.1.4)
 • Beskatning af eget arbejde, mestersalær, hovedentreprenørsalær mv. (C.C.2.1.5)
 • Erstatnings- og forsikringssummer (C.C.2.1.6.1)
 • Tilskud (C.C.2.1.7)
 • Gaver til selvstændigt erhvervsdrivende m.fl. (C.C.2.1.8)
 • Ekstraordinært stor indkomst i LL § 7 O, stk. 1, nr. 4 (C.C.2.1.9).

Bemærk

Afsnittene C.C.2.1.1-3 handler om de generelle regler og principper for beskatning af indtægter, der kan udledes af SL §§ 4 og 5.

Afsnittene C.C.2.1.4-9 handler om nogle særlige emner af betydning for opgørelsen af indkomsten for erhvervsdrivende, herunder særlige indkomstarter og regler om skattefritagelse. Der er både tale om regler i statsskatteloven og i andre love, fx i ligningsloven.

Reglerne i statsskatteloven suppleres og begrænses af en række love, fx ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, afskrivningsloven og ligningsloven.

Disse regelsæt, som ofte vil være den praktiske beskatningshjemmel ved fx afståelse af aktiver, er beskrevet i særlige afsnit, se indholdsfortegnelse til C.C.

Se også

Se også

 • Afsnit C.C.2.2 om, hvilke udgifter, der kan trækkes fra
 • Afsnit C.C.1.1.2 om beskatningen af hobbyvirksomhed efter nettoindkomstprincippet i SL § 4
 • Afsnit C.C.1.1.3 om dele- og platformsøkonomi
 • Afsnit C.C.1.2.3 om beskatningen af honorarmodtagere efter nettoindkomstprincippet i SL § 4
 • Afsnit C.D om beskatning af selskaber
 • Afsnit C.E om dødsbobeskatning
 • Afsnit C.A.11.1 om beskatningen af renteindtægter.