Dato for udgivelse
19 dec 2023 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 sep 2023 15:02
SKM-nummer
SKM2023.618.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-9765/2022-VIB
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Gaveafgift, værdiansættelse, boafgift, frist
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne havde overholdt 6 måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, da de traf afgørelse om forhøjelse af gaveafgiften vedrørende en gave, som A gav til sin søn B. Spørgsmålet i sagen var nærmere, i hvilken periode 6 måneders fristen var suspenderet. 

Den ændrede værdiansættelsen var ikke bestridt under retssagen. 

Gaven bestod i overdragelse af unoterede anpart i As holdingselskab. Kort efter gaveoverdragelsen blev holdingselskabets datterselskab solgt til en tredjemand. Skattestyrelsen vurderede derfor, at oplysninger om prisen for overdragelsen af datterselskabet, var nødvendige for at vurdere holdingselskabets værdi og dermed gavens værdi. 

Retten fandt, at fristen var suspenderet fra skattemyndighedernes første materialeindkaldelse den 28. januar 2019, hvor der blev efterspurgt nærmere oplysningerne om bl.a. prisen for datterselskabet og indtil den 4. juli 2019, hvor skatteyderen indsendte overdragelsesaftalen for salget af datterselskabet. Fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, var derfor overholdt og afgørelserne om afgiftsforhøjelsen over for A og B var dermed gyldige. 

Retten bemærkede, at A og B ikke havde redegjort for, hvorfor overdragelsesaftalen ikke blev sendt til skattemyndighederne før den 4. juli 2019.

Reference(r)

Boafgiftslovens § 27, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, C.A.6.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens jr.nr. 19-0095752 og 19-0095759, offentliggjort som SKM2022.186.LSR.

Byrettens dom er anket til Vestre Landsret.

Appelliste

Parter

A (advokat MF)

og

B (advokat MF)

mod

Skatteministeriet Departementet

(Kammeradvokaten v/ advokat Line Manthey Kofoed)

Denne afgørelse er truffet af dommer Kristian Palmann Jensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 10. marts 2022.

Sagen vedrører, om sagsøgte, Skatteministeriet, overholdt 6 måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, da de traf afgørelse om forhøjelse af gaveafgiften vedrørende en gave, som A gav til B, sagsøgerne.

A har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Skattestyrelsens afgørelse af 7. august 2019 vedrørende A er ugyldig.

B har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Skattestyrelsens afgørelse af 7. august 2019 vedrørende B er ugyldig.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten har den 7. august 2019 truffet afgørelse vedrørende A og B’s sager. Følgende fremgår af afgørelserne:

"…

Faktiske oplysninger

G1-virksomhed (herefter busselskabet) blev stiftet den 4. december 1964. Den 1. november 1997 indtrådte klageren i busselskabets bestyrelse. På et møde i Skatteankestyrelsen har klagerens repræsentant oplyst, at klageren overtog alle kapitalandelene i busselskabet i 1998 fra hans far (JS) i forbindelse med et generationsskifte i busselskabet.

G2-virksomhed (herefter holdingselskabet) blev stiftet den 28. august 2000 af klageren, som også blev direktør for holdingselskabet.

G3-virksomhed (herefter holding2selskabet) blev stiftet den 5. september 2018 af klageren.

Af busselskabets årsrapport for 2017 fremgår, at busselskabets egenkapital udgjorde 66.104.638 kr. den 31. december 2017.

Den 6. september 2018 overdrog klageren nominelt 50.000 kr. kapitalandele (af i alt nominelt 100.000 kr. kapitalandele) i holding2selskabet til B (herefter gavemodtager) ved en gave. Betingelserne for overdragelsen fremgår af gavebrev/ anpartsoverdragelsesaftale, som er indgået mellem klageren og gavemodtager. Det fremgår, at købesummen for kapitalandelene blev opgjort til 28.617.038 kr. Det fremgår også, at købesummen skulle berigtiges dels ved en gave fra klageren til gavemodtager, og dels ved udstedelse af et gældsbrev for 28.617.038 kr. Det fremgår desuden, at den skattemæssige afståelsessum for nominelt 50.000 kr. kapitalandele i holding2selskabet udgjorde 42.360.562 kr.

Der blev også sendt en gaveanmeldelse ind til Skattestyrelsen den 6. september 2018.

Af gaveanmeldelsens pkt. 6 fremgår, at "meddelelser om sagens gang, ønsker om mere materiale og afgørelse sendes af SKAT til repræsentanten: R1-advokat, j.nr. 154594, advokat OJ, Y1-adresse".

Den skattemæssige opgørelse af gaveafgiften, som den er opgjort af klagerens repræsentant, fremgår af Skattestyrelsens afgørelse:

"Fra gaveanmeldelsen                                      I alt

   Overdraget

Kapitalandele i det overdragne anpartsselskab    100.000

   50.000

Værdi af G3-virksomhed  84.721.122

   42.360.561

Nedslag efter kildeskattelovens § 33 c

   13.743.523

Gældsbrev

   28.552.638

Gave

   64.400

Afgiftsfrit bundbeløb

   64.300

Afgiftsgrundlag

   100

Gaveafgift, 15 % heraf

   15"

Værdien af kapitalandelene i Holding2selskabet blev på overdragelsestidspunktet opgjort på baggrund af værdiansættelsescirkulærerne TSS 2000-09 og 2000-10. R1-advokat har udarbejdet et notat om værdiansættelsen af kapitalandelene i Holding2selskabet.

Der er fremlagt et procesbrev af 18. juli 2018, som gavegivers repræsentant har sendt til G4-virksomhed. Af brevet fremgår bl.a.:

"På vegne af vores klient, ejeren af kapitalandelene i G1-virksomhed ("Ejeren"), vil vi gerne takke for returneringen af den underskrevne fortrolighedserklæring og for jeres interesse i G1-virksomhed ("Selskabet").

Ejeren har udpeget R1-advokat ("R1-ADVOKAT") til at fungere som juridisk rådgiver ved et potentielt salg af Selskabet.

Formålet med dette procesbrev er at give G4-virksomhed ("G4-virksomhed"), som potentiel køber af Selskabet, oplysninger om salgsprocessen. (...)

Det er hensigten at afslutte salget af Selskabet inden 1. november 2018. (...)

På grundlag af det forelagte informationsmemorandum opfordres G4-virksomhed til at tilkendegive, hvorvidt I har interesse i at erhverve Selskabet. (...) Tilkendegivelsen skal sendes til R1-advokat senest 17. august 2018. (...)

På baggrund af det forelagte informationsmemorandum og ledelsespræsentationen opfordres

G4-virksomhed til at indgive et ikke-bindende tilbud på kapitalandelene i Selskabet. Fristen for indgivelse af et ikke-bindende tilbud er 7. september 2018. (...)"

Den 24. september 2018 afgav G4-virksomhed et ikke bindende tilbud (et indikativt tilbud) på at købe alle kapitalandele i busselskabet for en anslået værdi af 85.000.000 kr. Af tilbuddet fremgår endvidere:

"(...) Endelig opgørelse baseres på closing accounts. Det forudsættes at closing gennemføres inden udgangen af 2018.

Købesummen vil forfalde kontant ved closing.

Vi forudsætter endvidere, at driften af selskabet i 2018 ikke har udviklet sig negativt i forhold den tilsvarende periode i 2017, (...)

Såfremt vores ikke-bindende tilbud er attraktivt for sælger, er vi ind stillede på umiddelbart at indlede kontraktforhandlinger om en købsaftale (SPA) på basis af et letter of intent (LOI) og anvende tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre den foreslåede transaktion - med tilhørende due diligence - hurtigt, således at closing kan gennemføres inden udgangen af 2018. (...)"

Der er fremlagt hensigtserklæring, som blev indgået mellem busselskabets kapitalejere og G4-virksomhed, hvor parterne har indgået aftale om at fortsætte deres drøftelse om en påtænkt handel med alle kapitalandele i busselskabet. Det fremgår, at hensigtserklæringen er underskrevet af repræsentanter for begge parter den 17. oktober 2018. Af erklæringen fremgår bl.a.:

"(...) De kommercielle aspekter af den Påtænkte Transaktion er overordnet fastlagte af Parterne, og selvom Parterne ved underskrivelse af Erklæringen er enige om at arbejde aktivt for at gennemføre den Påtænkte Transaktion, anerkender Parterne, at der er behov for yderligere undersøgelser og beslutninger, som vil kunne medføre ændringer. Erklæringen pålægger således ikke Parterne nogen forpligtigelse til at gennemføre den Påtænkte Transaktion.

(...) Sælger har på forhånd tilkendegivet, at købesummen under ingen omstændigheder nedsættes.

(...) Parterne er enige om at søge den Påtænkte Transaktion gennemført senest pr. 31. december 2018 ("Closing").

(...) Købesummen for Kapitalandelene er aftalt til DKK 85.000.000,00 på kontant- og gældfri basis (Enterprise Value). Den Påtænkte Transaktion gennemføres på baggrund af en closing accounts mekanisme pr. Closing. Der foretages en opgørelse af den normaliserede arbejdskapital de seneste 12 måneder, samt af arbejdskapitalen pr. closing. Afvigelser skal medføre en regulering af købesummen i op eller nedadgående retning. Hvorvidt Sælger skal udlodde kontanter, værdipapirer eller ejendomme inden Closing aftales nærmere mellem Parterne.

(...) Sælger meddeler ved underskrivelse af denne erklæring Køber eksklusivitet indtil den 31. december 2018.

(...) Parterne er enige om, at Erklæringen ikke pålægger nogen juridisk bindende forpligtigelser på hverken Køber eller Sælger til at gennemføre den Påtænkte Transaktion, men udelukkende udtrykker Parternes hensigter og fastsætter rammerne for en gennemførelse af den Påtænkte Transaktion."

Af overdragelsesaftale mellem holdingselskabet og G4-virksomhed af 20. december 2018 fremgår, at der blev indgået aftale om, at G4-virksomhed købte alle kapitalandele i busselskabet af klageren og gavemodtager. Af aftalen fremgår bl.a.:

(...) Forudsat Closing gennemføres vil overdragelsen finde sted med regnskabsmæssig virkning fra 31. december 2018 (kl. 23.59).

(...) Parterne er enige om, at Køber på Closing skal betale en foreløbigt fastsat købesum på DKK 84.779.000 (den "Estimerede Købesum").

(...) Den Estimerede Købesum er beregnet på følgende måde: DKK 84.750.000 +/-Selskabets estimerede Netto Rentebærende Gæld per 31. december 2018 og+/- det beløb med hvilken den estimerede Arbejdskapital afviger fra den Normaliserede Arbejdskapital.

(...) Købesummen beregnes som 84.750.000,00 +/- Selskabets Netto Rentebærende Gæld og+/- det beløb med hvilken Arbejdskapitalen afviger fra den Normaliserede Arbejdskapital - EBITDA Korrektion.

Endelig opgørelse af Købesummen og Closing Balance

(...) Senest 31. marts 2019 fremsender Sælger udkast til Selskabets årsrapport for 2018 og Closing Balancen, hvori EBITDA også opgøres.

(...) Køber skal hurtigst muligt og senest 20 Bankdage efter modtagelsen af udkast til Closing Balancen og årsrapport for 2018 meddele, hvorvidt Closing Balance accepteres. Hvis Sælger ikke har modtaget meddelelse fra Køber indenfor den anførte frist anses Closing Balance for accepteret af Køber.

(...) Køber skal give Sælger, dennes rådgivere og Selskabets revisor adgang til Selskabernes bogføringsmateriale og -systemer med henblik på, at Sælger kan udarbejde udkast til Closing Balancen og årsrapport for 2018.

(...) I det omfang Parterne ikke kan opnå enighed om Closing Balancen inden for 20 Bankdage fra Sælgers modtagelse af Købers meddelelse i henhold til punkt 4.4.4, skal de omtvistede spørgsmål af ikke juridisk karakter indbringes for en uvildig sagkyndig. (...)

CLOSING

(...) Sælger skal senest 5 Bankdage før Closingdagen levere udkast til Closing

Memorandum.

(...) Closing skal finde sted hos R1-advokat, Y1-adresse eller elektronisk såfremt Parterne er enige herom, den 15. januar 2019, kl. 10.00.

(...) Closingdagen kan udskydes, hvis Parterne er enige herom. Aftalen bortfalder dog automatisk, såfremt Closing ikke er gennemført senest den 28. februar 2019.

(...)

(...) BILAGSOVERSIGT

(...) 2.1 b Udbytte (...)"

Den 28. januar 2019 har Skattestyrelsen sendt et brev til klageren og en kopi til repræsentanten,

hvorved der blev indkaldt materiale vedr. gaveanmeldelsen med frist til den 18. februar 2019. Brevet til repræsentanten var stilet til følgende modtager: R1-advokat Y2-by, Y2-adresse. Repræsentantens adresse er R1-advokat, Y1-adresse. Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsens afgørelse er brevet til repræsentanten ikke sendt retur til Skattestyrelsen.

Af den kopi som repræsentanten har indsendt på sagen fremgår, at der er blevet sat et stempel øverst i midten af den første side. Af stemplet fremgår følgende oplysninger:

"Y2-by

29. januar 2019

R1-advokat"

Af brevet fremgår desuden bl.a.:

"(...) Derfor beder vi dig om at sende:

•  Pengetanksopgørelse jævnfør aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6

•  Opgørelse af anskaffelsessum som grundlag for beregning af latent skat

•  Vi kan se i CVR, at G1-virksomhed nyligt er blevet solgt til G4-virksomhed koncernen.

 o Var der på gaveoverdragelsestidspunktet indledt forhandlinger?

 o Hvornår forelå endelig aftale?

 o Hvad var prisen? (...)"

Den 19. februar 2019 blev Skattestyrelsen kontaktet af repræsentanten, og det blev aftalt, at fristen for at indsende oplysningerne blev forlænget til den 25. februar 2019.

Den 24. februar 2019 blev der sendt en e-mail fra repræsentanten til Skattestyrelsen, hvori der var vedhæftet et brev, et beregnet værdinedslag og en aktiv-passiv beregning.

Den 28. februar 2019 har Skattestyrelsen sendt et brev til gavemodtager og med kopi til gavemodtagers repræsentant, hvorved der blev indkaldt yderligere materiale med frist til d. 20. marts 2019. Brevet var stilet til repræsentantens korrekte adresse. Af brevet fremgår bl.a.:

"(...) og vi har behov for at få præciseret oplysninger om dette salg, for at kunne vurdere værdiansættelsen af G3-virksomhed.

Vi har fået oplyst, at den endelige overdragelsessum opgøres, når regnskaber for 2018 foreligger og at overdragelsessummen er maksimeret til 84.750.000 kr.

Derfor beder vi dig om at sende:

• Opgørelse over overdragelsessummen - helst endeligt opgjort - alternativt foreløbigt opgjort på baggrund af det foreliggende regnskabsmateriale

• Oplysninger om, hvorvidt der er aftalt eftervederlag, eller om den opgjorte overdragelsessum er endelig (...)"

Den 20. marts 2019 blev der sendt en e-mail fra repræsentanten til Skattestyrelsen, hvori der var vedhæftet en gaveanmeldelse for klageren og et brev med supplerende oplysninger.

Den 20. marts 2019 har Skattestyrelsen sendt et brev til gavemodtager, og en kopi til repræsentanten, hvorved der blev indkaldt yderligere materiale med frist til d. 9. april 2019. Brevet var stilet til repræsentantens korrekte adresse. Af brevet fremgår bl.a.:

"(...) I vores materialeindkaldelse af 28. februar 2019, har vi bedt om opgørelse af overdragelsessum samt oplysninger om eventuelt eftervederlag.

Din rådgiver, advokat ST, har ved mail af i dag responderet på denne materialeindkaldelse, men vi har behov for noget mere konkret.

Vi vil derfor bede dig om at sende:

• kopi af overdragelsesaftale

• opgørelse over overdragelsessummen - helst endeligt opgjort - alternativt foreløbigt opgjort på baggrund af det foreliggende regnskabsmateriale

• foreløbigt regnskab

Der skal i materiale være mulighed for, at vi kan efterprøve beregningen af overdragelsessummen for G1-virksomhed - fra aftale til regnskabsmateriale (...)"

Ifølge sagsnotat fra Skattestyrelsen talte repræsentanten og Skattestyrelsens sagsbehandler i telefon den 28. marts 2019. Ifølge notatet, oplyste repræsentanten, at der var aftalt en maksimal overdragelsessum af 84.750.000 kr., og at dette ifølge repræsentanten kunne godkendes som værende den endelige overdragelsessum for kapitalandelene i busselskabet. Ifølge sagsnotatet lovede repræsentanten at sende en del af overdragelsesaftalen til Skattestyrelsen.

Den 10. april 2019 har Skattestyrelsen sendt et brev til gavemodtager og en kopi til repræsentanten, hvorved der blev indkaldt yderligere materiale med frist til d. 1. maj 2019. Brevet var stilet til repræsentantens korrekte adresse. Af brevet fremgår bl.a.:

"(...) Vi har stadig brug for oplysninger, før vi kan gennemgå den gaveanmeldelse, som vi har modtaget den 6. september 2018 (...)

Ved materialeindkaldelse af den 28. januar 2019 og jeres svar af den 24. februar 2019 har vi fået oplyst, at prisen er maksimeret til 84.750.000 kr. dog med reguleringsklausul.

Da en maksimalpris ikke er tilstrækkeligt konkret til, at vi kan vurdere værdiansættelsen ved gaveoverdragelsen, har vi ved materialeindkaldelse af den 28. februar 2019 bedt om Opgørelse over overdragelsessummen (...).

I jeres svar af den 20. marts 2019 oplyses, at maksimalprisen pa 84.750.000 kr. forventes reguleret ned med 5-10 mio. kr.

Da dette stadig ikke er tilstrækkeligt konkret til, at vi kan vurdere værdiansættelsen ved gaveoverdragelsen, har vi ved materialeindkaldelse af den 20. marts 2019 bedt om kopi af overdragelsesaftale, opgørelse over overdragelsessummen (...)fra aftale til regnskabsmateriale. (...)

Ved telefonsamtale med rådgiver, advokat ST, den 28. marts 2019, oplevedes en uklarhed om aftale, regnskab og dermed pris. Rådgiver sagde OK for, at vi i forslag ville anvende maksimalprisen pa 84.750.000 kr. men jeg udtrykte, at jeg med hensyn til overdragelsesaftalen som minimum havde mulighed for at se afsnit om pris samt en vished om, at der ikke fx ved allonge var aftalt yderligere om pris - med samme materialeindkaldelsesfrist, den 9. april 2019.

Vi har ikke modtaget det efterspurgte materiale.

For at vi kan gennemgå gavesagen mht. værdiansættelsen, er det væsentligt, at vi får oplyst relevante forhold omkring prisen på det frasolgte selskab, G1-virksomhed. Vi vil derfor igen bede dig om at sende:

• kopi af overdragelsesaftale

• opgørelse over overdragelsessummen - helst endeligt opgjort - alternativt foreløbigt opgjort på baggrund af det nu aktuelle foreliggende regnskabsmateriale

• foreløbigt regnskab

Der skal i materialet være mulighed for, at vi kan efterprøve beregningen af overdragelsessummen for G1-virksomhed - fra aftale til regnskabsmateriale. (...)"

Den 7. maj 2019 blev der sendt forslag til afgørelser ud til klageren og gavemodtager. Der blev sendt et samlet brev med kopi af de to forslag til repræsentanten. Af forslag til afgørelse for gavegiver var der anført følgende adresse på repræsentanten: R1-advokat Y2-by, Y2-adresse. Af forslag til afgørelse for klageren var anført den korrekte adresse på repræsentanten.

Af klagen fremgår, at forslag til afgørelse for gavemodtager lå forrest i kuverten til repræsentanten således, at brevet blev sendt til den rigtige adresse.

Den 22. maj 2019 talte repræsentanten og Skattestyrelsens sagsbehandler sammen. Af Skattestyrelsens sagsnotat fremgår, at repræsentanten gav udtryk for, at det var aftalt, at repræsentanten skulle sende oplysning om den endelige overdragelsessum, så snart den var endeligt opgjort. Ifølge sagsnotat har Skattestyrelsen spurgt, om repræsentanten ville anmode om at få udsat fristen for at indsende bemærkninger til de to forslag til afgørelser. Repræsentanten havde ikke ønsket at anmode om fristforlængelse. Ifølge sagsnotatet ønskede repræsentanten heller ikke, at den pågældende telefonsamtale skulle udgøre et høringssvar i sagerne. Repræsentanten havde oplyst, at han ikke ønskede at afgive høringssvar i sagerne, og at han var af den opfattelse, at fristen efter boafgiftsloven § 27, stk. 2, ville være suspenderet, indtil repræsentanten kunne oplyse den endelige overdragelsessum for kapitalandele i busselskabet til Skattestyrelsen.

Den 22. maj 2019 sendte Skattestyrelsen følgende e-mail til repræsentanten:

"(...) Jeg forstår det sådan, at du er indforstået med, at fristen fortsætter med at være suspenderet efter boafgiftslovens § 27, stk. 2 fra vores seneste materialeindkaldelse af 10. april, indtil du, forventeligt medio juni 2019, oplyser den endelige overdragelsessum for selskabet G1-virksomhed.

Hvis du er enig i ovenstående, bedes du venligst bekræfte dette.

Der vil eventuelt kunne være behov for udsendelse af fornyet agterskrivelse."

Den 23. maj 2019 sendte repræsentanten følgende svar på e-mail til Skattestyrelsen:

"(...) Jeg er enig i, at vi endnu ikke har fremsendt de forespurgte oplysninger, hvorfor fristen i BAL § 27, stk. 2 må være suspenderet.

Jeg vender tilbage."

Af G5-virksomhed fremgår, at busselskabets årsregnskab for indkomståret 2018 blev offentliggjort den 7. juni 2019. Af årsrapporten fremgår, at den blev fremlagt og godkendt pa selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2019. Det fremgår desuden, at det blev godkendt at udlodde et ekstraordinært udbytte for 34.581.561 kr. i indkomståret 2018.

Den 13. juni 2019 sendte repræsentanten en e-mail til Skattestyrelsen, hvoraf det fremgik, at der var blevet udloddet udbytte af 34.581.561 kr. med registreringsdato af den 24. april 2019 og med vedtagelsesdato af den 27. december 2018.

Af Skattestyrelsens afgørelse fremgår, at udbyttet (af 34.581.561 kr.) skulle udloddes til kapitalejerne, inden kapitalandelene blev overdraget til G4-virksomhed.

Den 13. juni 2019 har Skattestyrelsen sendt et brev til klageren og en kopi til repræsentanten, hvorved der blev indkaldt yderligere oplysninger til gaveanmeldelsen med frist til den 3. juli 2019. Brevet til repræsentanten var stilet til følgende modtager: R1-advokat Y2-by, Y2-adresse. Af brevet fremgår bl.a., at Skattestyrelsen indkaldte følgende materiale:

"(...) 1. Hele overdragelsesaftalen vedrørende salget til tredjemand samt eventuelle bilag, allonger og lignende

2.  Oplysninger om hvem (køber eller sælger) der modtager udbytterne på henholdsvis 34.581.561 og 26.564.871 kr. (...)

3.  "Pengetanksopgørelse" efter aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 6. (...)"

Den 4. juli 2019 talte repræsentanten og skattestyrelsens sagsbehandler sammen. (Det var dagen efter, at fristen for at indsende yderligere materiale til Skattestyrelsen udløb.) Af Skattestyrelsens afgørelse og sagsnotat fremgår, at Skattestyrelsen var af den opfattelse, at repræsentanten ikke ønskede at sende, det forespurgte materiale ind til Skattestyrelsen. Det fremgår dog, at Skattestyrelsen allerede havde modtaget "pengetanksopgørelse" fra repræsentanten. Ifølge sagsnotatet gav repræsentanten udtryk for, at Skattestyrelsen bevidst forsøgte at få suspenderet/forlænget den frist, som fremgår af boafgiftsloven § 27, stk. 2. Skattestyrelsen og repræsentanten var - ifølge notatet - enige om, at det udloddede udbytte for 34,6 mio. kr. skulle indgå i beregningen af den endelige overdragelsessum for kapitalandele i busselskabet.

Ved møde hos Skatteankestyrelsen har repræsentanten oplyst, at han ikke var bekendt med, at Skattestyrelsen havde forsøgt at sende materiale til repræsentanten den 13. juni 2019, da sagsbehandleren fra Skattestyrelsen og repræsentanten talte sammen den 4. juli 2019. Ifølge repræsentanten blev det ikke nævnt i løbet af samtalen, at Skattestyrelsen havde sendt det brev.

Efter samtalen den 4. juli 2019 sendte repræsentanten overdragelsesaftalen eksklusive bilag ind til Skattestyrelsen per e-mail.

Den 11. juli 2019 sendte Skattestyrelsen nye forslag til afgørelse til klageren og til gavemodtager. Der blev sendt et samlet brev med kopi af de to forslag til afgørelse til repræsentanten. Af kopien vedr. klageren var der anført følgende adresse på repræsentanten: R1-advokat Y2-by, Y2-adresse. Af kopien vedr. gavemodtager var anført den korrekte adresse på repræsentanten.

Ved møde med Skatteankestyrelsen har repræsentanten oplyst, at han ikke modtog de nye forslag til afgørelse.

Der er fremlagt kopi af brev fra G6-virksomhed, hvoraf det fremgår, at brevet - som var stilet til klagerens repræsentant - blev sendt tilbage til Skattestyrelsen med angivelse af, at modtageren af brevet var ubekendt på adressen.

Den 23. juli 2019 talte repræsentanten og Skattestyrelsens sagsbehandler sammen. Af Skattestyrelsens sagsnotat fremgår, at repræsentanten oplyste, at de ny forslag til afgørelse af den 11. juli 2019, ikke blev modtaget af repræsentanten. Af notatet fremgår, at repræsentanten oplyste følgende vedrørende de tre breve med materialeindkaldelser, som Skattestyrelsen har sendt til repræsentanten:

"(...) Materialeindkaldelsen af 28. januar 2019. Denne materialeindkaldelse er sendt til forkert adresse. Rådgiver har imidlertid ikke reageret, da den er kommet frem til dem med post. Den er ikke sendt til dem af deres klient. Rådgiver anfører at han har videresendt den til deres klient, og konkludere derfor at det må være modtaget med posten (som har fundet R1-advokats rigtige adresse).

Materialeindkaldelse af 13. juni 2019. Rådgiver anfører at de ikke har modtaget denne materialeindkaldelse. Den er først blevet sendt til dem, af deres klient i samme omgang med forslaget (tidligere oplyst 22. juli 2019).

Fornyet forslag af 11. juli 2019. Rådgiver har ikke modtaget forslaget. Rådgiver anfører at årsagen til de ikke har modtaget forslaget på gavemodtager (som er korrekt adresse) må være at sagerne er pakket samlet, hvoraf følgebrevet på gavegiver som er forkert, er lagt forrest."

Den 25. juni 2019 sendte Skattestyrelsen følgende e-mail til repræsentanten:

"Jeg har undersøgt de to gyldighedsindsigelser du anførte over telefon.

Vedr. indsigelser om, at sagen allerede er foraldet efter vores egen sammentalling i fornyet forslag side 3, under "faktiske omstandigheder".

Hvis man ligger de i sagsfremstillingens anførte dages suspension sammen, vil sagen vare forældet. Jeg kan imidlertid se, at PR har anført forkert antal dage for suspension for materialeindkaldelsen af 20. marts 2019, som er modtaget 13. juli 2019. PR anfører 64 dage. Der er imidlertid 85 dage. Det må således være de faktiske antal dage sagen er suspenderet med som gælder (85 dage) og ikke det forkert anførte (64 dage).

Ved sammentælling får jeg således 27+20+85+20 = 152 dage.

Gaveanmeldelsen er modtaget 6. september 2018. Tillagt 6 måneder har vi 6. marts 2019. Med suspension for indkaldelsen (152 dage) skal der træffes afgørelse senest 5. august 2019.

Jeg vurderer således, at sagen ikke er forældet vedr. dette punkt.

Vedr. indsigelsen om hvorvidt materialeindkaldelsen af 13. juni 2019 udskyder fristen når den ikke er modtaget af jer (repræsentanten).

Jeg kan se på sagen dokumenter, at PR af 2 omgange har sendt en materialeindkaldelse til jeres gamle adresse. Første gang af 28. januar 2019, og efterfølgende af 13. juni 2019. Jeg kan se, at i har besvaret materialeindkaldelsen af 28. januar 2019, ved e-mail af 24. februar 2019 selvom at den er sendt til jeres gamle adresse.

Det er min vurdering ud fra sagens dokumenter, at I burde have gjort opmærksom på der var anført en forkert adresse, ved den første materialeindkaldelse af 28. januar 2019. Jeg kan i øvrigt se, at alle materialeindkaldelser udelukkende er blevet sendt med fysisk brev. Jeg vurderer således, at materialeindkaldelsen af 13. juni 2019 skyder fristen. Det bemærkes i øvrigt, at indkaldelsen er nået frem til A, da den ligeledes er sendt til ham.

Samlet er det min vurdering, at sagen ikke er forældet.

Som du anførte over telefon, har i måske flere indsigelser. Af hensyn til sommerferie og høringsfristen er i morgen, skal jeg vejlede om, at i for at varetage jeres interesser kan ansøge om en fristforlængelse til værdiansættelsen efter boafgiftslovens § TI, stk. 2. (...)"

Repræsentanten svarede på e-mailen fra Skattestyrelsen samme dag og bad om at få sendt en kopi af materialeindkaldelsen den 13. juni 2019 og de to forslag til afgørelse af 11. juli 2019.

Det blev aftalt, at Skattestyrelsen skulle sende de pågældende dokumenter per email.

Den 26. juli 2019 sendte Skattestyrelsen en e-mail med de aftalte dokumenter til repræsentanten. Af e-mailen fremgår desuden:

"Jeg har været i kontakt med vores IT-afdeling (se deres svar nedenfor). Efter deres oplysning er det ikke muligt at have forskellige adresse i kopimodtager og følgebrevet. Som det fremgår af deres svar, kan jeg desværre heller ikke fremsende kopi af følgebrevet da det ikke logges. Hvis du er sikker på der er forskellige adresser i følgebrev og kopimodtager nederst vil jeg selvfølgelig henvende mig nærmere, da der i givet fald er fejl i vores system."

Det fremgår, at der forud for e-mailen til repræsentanten var blevet sendt følgende e-mail mellem Skattestyrelsens sagsbehandler og en kollega hos Skattestyrelsen:

"Du spørger til om vi har det følgebrev som sendes til kopimodtager på sagerne og her til at svaret nej. Følgebrevet til revisor/advokat mv. dannes helt automatisk i forbindelse med udskriv og lås af dokumentet, hvis der er en kopimodtaget nederst i brevet. Brevet gemmes ikke og logges ikke da det er ren automatik i forbindelse med udskriften.

Alt styres af om kopimodtager er udfyldt nederst i brevene."

Repræsentanten sendte følgende e-mail til Skattestyrelsen samme dag (d. 26. juli 2019):

"(...) I brevet af 10. april 2019 er rådgiveradressen på sidste side indsat som Y1-adresse og følgebrevet er adresseret til samme adresse.

I brevet af 7. maj 2019 er rådgiveradressen på sidste side nu indsat som Y2-adresse mens følgebrevet fortsat er adresseret til Y1-adresse. Alle øvrige henvendelser vi har modtaget, har været adresseret til Y1-adresse i følgebrevet. Jeg kan derfor ikke se hvorfor vi skulle have gjort indsigelser mod adressen.

Når det kan dokumenteres at der er fejl i fletningen af dokumenterne og da SKAT ikke på anden vis kan dokumentere at brevene er fremsendt til den oplyste adresse på gaveanmeldelsen, Y1-adresse mener jeg ikke der er hjemmel til at fastholde at meddelelserne har suspenderet fristen."

Den 29. juli 2019 talte repræsentanten og Skattestyrelsens sagsbehandler sammen. Af Skattestyrelsens sagsnotat fremgår, at repræsentanten oplyste, at han var enig i, at det ville vare hensigtsmæssigt at suspendere fristen efter boafgiftsloven § 27, stk. 2, med en uge, så der kunne træffes formelle korrekte afgørelser. Det fremgår, at der var enighed mellem parterne om, at spørgsmålet om overholdelse af fristen i boafgiftsloven § 27, stk. 2, skulle foreligges for en jurist hos Skattestyrelsen, inden der skulle træffes afgørelser i sagerne. Det fremgår, at det blev aftalt, at repræsentanten skulle fremsætte en formel anmodning om at få suspenderet fristen efter boafgiftsloven § 27, stk. 2, med en uge.

Samme dag sendte repræsentanten en e-mail til Skattestyrelsen, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"(...) På baggrund af vores telefoniske drøftelser d.d., har jeg forstået at du har behov for yderligere undersøgelser i relation til beregningen af 6 måneders fristen efter BAL § 27, stk. 2. Som det fremgår ovenfor, at det min opfattelse at 6 måneders fristen i BAL § 27, stk. 2 er udløbet. Dette fastholdes.

SKAT har imidlertid den umiddelbare opfattelse at fristen først udløber den 5. august 2019. For at kunne vurdere mine synspunkter har du anmodet om udsættelse af denne frist. Med henblik på at give SKAT muligheden for at undersøge ovenstående problematik nærmere, er jeg er dog indforstået med, at for det tilfalder, at fristen IKKE måtte være udløbet, suspenderes fristen frem til og med udgangen af uge 32, således at SKAT ikke er nødsaget til at træffe en efter min opfattelse forkert afgørelse vedrørende værdiansættelsen i gaveanmeldelsen, alene for at undgå at 6 måneders fristen i BAL § 27, stk. 2, efter SKATS opfattelse ellers udløber den 5. august 2019."

Den 30. juli 2019 sendte Skattestyrelsen en e-mail til repræsentanten, hvoraf det bl.a. fremgår:

"(...) Af hensyn til formalia kan jeg ikke anmode om udsættelse af værdiansættelsesfristen, det er alene jer der kan anmode om dette.

Jeg skal derfor høre om du kan bekræfte, at det er jer der ønsker udsættelse af ansættelsesfristen fra den 5. august til slutningen af uge 32 (9. august) da det er i jeres interesse sagen bliver fremlagt for vores jurist til en ekstra gennemgang. (...)"

Den 31. juli 2019 bekræftede repræsentanten, at han anmoder om, at fristen udsattes til d. 9. august 2019.

Den 7. august 2019 traf Skattestyrelsen afgørelse, som blev sendt med post til gavegiver og klageren og med en kopi, der blev sendt til repræsentantens korrekte adresse.

…"

Parternes synspunkter

A og B har i deres påstandsdokument anført:

"…

4 ANBRINGENDER

Det gøres overordnet gældende, at Skattestyrelsens afgørelser for A og B af 7. august 2019 er ugyldige som følge af, at afgørelserne er truffet efter 6-måneders fristens udløb, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 2.

Sagsøgernes fire hovedanbringender er følgende:

1.    6-måneders fristen suspenderes ikke ved, at Skattestyrelsen ved materialeindkaldelser beder om oplysninger, som ikke eksisterer på tidspunktet for materialeindkaldelserne.

2.    Alene partsrepræsentantens modtagelse af materialeindkaldelser suspenderer 6-måneders fristen.

3.    Fremsendelsen af forslag til afgørelser den 7. maj 2019 afbryder suspensionen af 6-måneders fristen.

4.    Høringsperioder i forbindelse med agterskrivelser suspenderer ikke 6-måneders fristen.

Til støtte for at Skattestyrelsens afgørelser er ugyldige, gøres det for det første gældende, at 6-måneders fristen ikke suspenderes ved, at Skattestyrelsen ved materialeindkaldelser beder om oplysninger, som ikke eksisterer på tidspunktet for materialeindkaldelserne.

Skattestyrelsen har i en række materialeindkaldelser efterspurgt regnskabet for G1-virksomhed og den endelige overdragelsessum for selskabet. Regnskabsmaterialet er først blevet offentligt tilgængeligt 7. juni 2019, og parterne blev enige om en endelig overdragelsessum den 23. maj 2019. Det har ikke før dette tidspunkt været muligt for A eller B at fremsende regnskabsmateriale for selskabet eller en opgørelse af den endelige overdragelsessum, eftersom regnskabet ikke har været klar. Det har heller ikke været muligt at fremskynde processen med udarbejdelsen af regnskabsmaterialet, da selskabet ikke på dette tidspunkt var ejet eller kontrolleret af A. 6-måneders fristen er således ikke blevet suspenderet af, at Skattestyrelsen har anmodet om materiale, der umuligt kunne leveres.

Det gøres for det andet gældende, at 6-måneders fristen alene suspenderes ved, at anmodningen om supplerende materiale fremsendes til partsrepræsentanten, når en partsrepræsentant er antaget til at varetage skatteyderens interesse i den pågældende sag. Dette gøres gældende med henvisning til forvaltningslovens § 8 og de forvaltningsretlige regler om partsrepræsentation.

Som fremgår af pkt. 3. ovenfor, er en række meddelelser fra Skattestyrelsen ikke kommet frem til partsrepræsentanten. Det drejer sig blandt andet om materialeindkaldelse af 13. juni 2019 (bilag 19). Denne materialeindkaldelse har således ikke suspenderet 6-måneders fristen.

Skrivelsen af 11. juli 2019 med det fornyede forslag til afgørelse kom heller ikke frem til partsrepræsentanten. Agterskrivelsen blev returneret til Skattestyrelsen som ubekendt på adressen, fordi agterskrivelsen blev sendt til adressen Y2-adresse. Adressen Y2-adresse, er aldrig blevet oplyst som kontaktadresse til sagsøgernes rådgiver i denne sag.

Til støtte herfor gøres det endvidere gældende, at Skattestyrelsen har bevisbyrden for, at Skattestyrelsens materialeindkaldelse og agterskrivelse er kommet frem, idet Skattestyrelsen har anvendt en forkert adresse. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Det er tværtimod dokumenteret, at forslag til afgørelse af 11. juli 2019 ikke er kommet frem ved fremlæggelsen af bilag 21.Endvidere er materialeindkaldelserne af 13. juni 2019 heller ikke kommet frem.

For det tredje gøres det gældende, at Skattestyrelsen var i besiddelse af de fornødne oplysninger til at kunne træffe afgørelse i sagen den 7. maj 2019. Da Skattestyrelsen fremsender forslag til afgørelse den 7. maj 2019, har vurderingen fra Skattestyrelsens side været, at der kunne træffes afgørelse på det foreliggende grundlag - ellers ville Skattestyrelsen ikke fremsende forslag til afgørelse. Det gøres gældende, at fremsendelsen af forslag til afgørelse den 7. maj 2019 afbryder suspensionen af 6måneders fristen.

Materialeindkaldelsen af 28. januar 2019 suspenderede 6-måneders fristen i perioden 28. januar 2019 til indleveringen af oplysninger den 24. februar 2019. Det er ikke i de efterfølgende materialeindkaldelser nævnt, at der mangler at blive indleveret materiale i henhold til materialeindkaldelsen af 28. januar 2019, ligesom Skattestyrelsen på intet tidspunkt har givet udtryk for, at der manglede oplysninger i henhold til materialeindkaldelsen af 28. januar 2019.

Der spørges i materialeindkaldelsen af 28. januar 2019 til den fastsatte pris på kapitalandelene i handlen af G1-virksomhed. Prisen var fastsat som en estimeret købspris, hvorfor prisen ikke var endelig på tidspunktet for materialeindkaldelsen. Der kunne derfor ikke gives et endeligt svar på dette.

Endvidere bad Skattestyrelsen i materialeindkaldelsen af 28. januar 2019 ikke om at få overdragelsesaftalen for handlen af G1-virksomhed tilsendt. Denne bad Skattestyrelsen første gang om den 20. marts 2019.

Skattestyrelsen har derfor den 7. maj 2019 haft de fornødne oplysninger til at træffe afgørelse, selvom overdragelsesaftalen på dette tidspunkt ikke var indleveret i henhold til materialeindkaldelsen af 20. marts 2019.

Det gøres for det fjerde gældende, at høringsperioder i forbindelse med agterskrivelser (eks. forslag til afgørelse) ikke suspenderer 6-måneders fristen eller forlænger den.

Til støtte herfor gøres gældende, at det ikke fremgår af ordlyden af boafgiftslovens § 27, stk. 2, at høringsperioden afbryder 6-måneders fristen. Af ordlyden til § 27, stk. 2, 2. pkt. fremgår:

"Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages."

Ordlyden af bestemmelsen hjemler klart alene suspension af fristen, såfremt der anmodes om oplysninger.

Bestemmelsens forarbejder tilsiger heller ikke, at en høringsperiode suspenderer 6 måneders fristen. Af bemærkningerne til særlige bestemmelser nr. 12 i lovforslag 183/2016 er anført:

Ifølge boafgiftslovens § 27, stk. 2, begynder fristen først at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT har de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen. Den samlede sagsbehandlingstid kan således forlænges med yderligere 6 måneder, hvis SKAT anmoder om yderligere oplysninger umiddelbart før fristens udløb. For at sikre en hurtig afklaring af værdiansættelsen foreslås det, at den reelle sagsbehandlingstid højst kan udgøre 6 måneder. Hvis SKAT ikke har de oplysninger, som SKAT finder nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra SKAT anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages. Hermed får SKAT samlet set 6 måneder til rådighed for sagsbehandlingen svarende til den periode, der er til rådighed, hvis alle nødvendige oplysninger foreligger ved gaveanmeldelsen." (min understregning)

Skattestyrelsen får altså samlet set 6 måneder til rådighed for sagsbehandlingen ved, at der sker suspension med den periode, der går med indhentelse af oplysninger. Hverken mere eller mindre. Høringsperioden er en del af sagsbehandlingen og indgår dermed i perioden på maksimalt 6 måneder (med tillæg af den nævnte lovhjemlede suspension). Høringsperioden er dermed hverken fristafbrydende eller forlængende.

På baggrund af det ovenstående kan det konkluderes, at 6-måneders fristen i henhold til boafgiftslovens § 27, stk. 2, var udløbet på tidspunktet, hvor afgørelsen blev truffet. Efter udløbet af 6-måneders fristen er der ikke hjemmel til at korrigere værdien af den overdragne gave.

6-måneders fristen begyndte at løbe på gaveoverdragelsestidspunktet den 6. september 2018. Fristen udløber derfor som udgangspunkt den 6. marts 2019. Fristen har været suspenderet af tre omgange på baggrund af Skattestyrelsens materialeindkaldelser. Fristen har været suspenderet i disse perioder:

• Første suspension af fristen var fra 28. januar 2019 til 24. februar 2019 - en suspensionsperiode på i alt 27 dage.

• Anden suspension af fristen var fra den 28. februar 2019 til 20. marts 2019 - en suspensionsperiode på i alt 20 dage.

• Tredje suspension af fristen var 20. marts 2019 til 7. maj 2019 - en suspensionsperiode på i alt 48 dage.

Med de tre ovennævnte suspensionsperioder har 6-måneders fristen været suspenderet i alt 95 dage. Med en suspensionsperiode på i alt 95 dage udløb 6-måneders fristen den 9. juni 2019.

Eftersom Skattestyrelsen traf sine endelige afgørelser den 7. august 2019, er afgørelserne truffet efter udløbet af 6-måneders fristen, hvorfor afgørelserne er ugyldige.

Dette er helt i overensstemmelse med Landsskatterettens mindretal, der i afgørelserne fra Landsskatteretten netop konkluderer, at Skattestyrelsen den 13. juni 2019 havde alle relevante oplysninger om salget af G1-virksomhed til G4-virksomhed. Dette retsmedlem stemte derfor for, at 6-månedersfristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., var overskredet.

…"

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført:

"…

5. ANBRINGENDER

5.1 Fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, er overholdt

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet overordnet gældende, at Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje B’s personlige indkomst med 2.464.221 kr., idet fristen for Skattestyrelsens ændring af gavens værdi er overholdt, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 2.

Det følger af boafgiftslovens § 26, stk. 1, at en gavegiver og gavemodtager skal indgive en anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til Skattestyrelsen.

Gavens værdi skal fastsættes til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1. Kendes handelsværdien ikke, kan gaver i form af kapitalandele værdiansættes ud fra værdiansættelsescirkulærerne (TSS 2000-09 og 2000-10). Cirkulærerne indeholder alene en hjælperegel, og er ikke bestemmende for værdiansættelsen, såfremt handelsværdien rent faktisk kendes.

Af boafgiftslovens § 27, stk. 2, følger:

"Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages. Har det betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage værdiansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes."

Sagsøgerne indgav gaveanmeldelsen den 6. september 2018. Fristen for Skattestyrelsens ændring af værdiansættelsen udløb derfor som udgangspunkt den 6. marts 2019, jf. § 27, stk. 2, 1. pkt. Omregnet til dage giver dette en sagsbehandlingstid på 181 dage.

Hvis Skattestyrelsen mangler oplysninger til brug for værdiansættelsen, suspenderes fristen i perioden, fra Skattestyrelsen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages, jf. § 27, stk. 2, 2. pkt.

Ved Skattestyrelsens behandling af gaveanmeldelsen blev styrelsen opmærksom på, at selskabets datterselskab, busselskabet, var blevet solgt til en uafhængig tredjemand (G4-virksomhed), hvorfor oplysninger om dette salg var nødvendige for vurderingen af handelsværdien af kapitalandelene i holdingselskabet og derved gaven.

Ved brev af 28. januar 2019 anmodede Skattestyrelsen derfor om oplysninger om dette salg, herunder om der på 1) gaveoverdragelsestidspunktet var indledt forhandlinger, 2) hvornår der forelå en endelig aftale, og 3) hvad prisen var, jf. bilag 10.

Der er enighed om, at brevet suspenderede 6-måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2. På dette tidspunkt havde Skattestyrelsens sagsbehandling varet 144 dage.

Først den 4. juli 2019 modtog Skattestyrelsen tilstrækkelige oplysninger om prisen for kapitalandelene i busselskabet i form af overdragelsesaftalen (bilag B). På dette tidspunkt havde sagsøgerne fortsat ikke oplyst, at der på gaveoverdragelsestidspunktet var indledt forhandlinger med G4-virksomhed, som Skattestyrelsen også anmodede om oplysning om i brevet af 28. januar 2019.

Skattestyrelsen vurderede dog, at G4-virksomhed’ værdiansættelse af kapitalandelene i busselskabet udgjorde handelsværdien på gaveoverdragelsestidspunktet, og at værdiansættelsen derfor skulle indgå i opgørelsen af værdien af holdingselskabet, som blev overdraget til B ved gave. Værdiansættelsen er ubestridt i retssagen.

Skattestyrelsen kunne ikke forud for modtagelsen af overdragelsesaftalen vurdere G4-virksomhed’ værdiansættelse af busselskabet, da det ikke fremgik af de tidligere oplysninger fra sagsøgerne, hvad der indgik i fastsættelsen af overdragelsessummen, herunder om der var aftalt eftervederlag, ligesom det først var ved modtagelsen af overdragelsesaftalen, at Skattestyrelsen fik tilstrækkelige oplysninger om det ekstraordinære udbytte på 34,5 mio. kr., som sagsøgerne modtog i tillæg til overdragelsessummen.

Skattestyrelsen gjorde flere gange sagsøgerne opmærksomme på, at styrelsens anmodning om oplysninger om prisen ikke blot kunne besvares med en maksimeret overdragelsessum, idet styrelsen havde behov for at få bekræftet, at der ikke være aftalt diverse indirekte vederlag, som f.eks. udlodning eller eftervederlag, i tillæg til overdragelsessummen. Ved brev af 28. februar 2019 (bilag 12) præciserede Skattestyrelsen således også, at de skulle bruge oplysninger om, "hvorvidt der er aftalt eftervederlag, eller om den opgjorte overdragelsessum er endelig", ligesom sagsbehandleren fra Skattestyrelsen ved brev af 10. april 2019 (bilag 15) anførte, at "jeg med hensyn til overdragelsesaftalen som minimum havde mulighed for at se afsnit om pris samt en vished om, at der ikke fx ved allonge var aftalt yderligere om pris". (min indsætning).

Suspensionsperioden ophørte derfor den 4. juli 2019, hvor sagsøgerne fremsendte overdragelsesaftalen af 20. december 2018, og fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, begyndte igen at løbe fra denne dato.

Sagsøgerne anmodede om, at fristen blev suspenderet fra den 29. juli 2019 til og med udgangen af uge 32 svarende til fredag den 9. august 2019, såfremt fristen ikke allerede var sprunget på dette tidspunkt, jf. bilag D.

Den 29. juni 2019 havde sagsbehandlingen varet i 169 dage (144 dage fra den 6. september 2018 til den 28. januar 2019 og 25 dage fra den 4. juli til den 29. juli 2019), og 6-måneders fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, var således ikke sprunget på dette tidspunkt.

Sagsøgerne kan anmode om, at fristen forlænges, jf. boafgiftslovens § 27, stk. 2, 3. pkt. Fristen var derfor også suspenderet fra den 29. juli 2019, og frem til Skattestyrelsen traf afgørelse i sagen den 7. august 2019.

Skattestyrelsen har derfor overholdt 6-måneders fristen (på 181 dage) i boafgiftslovens § 27, stk. 2.

Hvis sagsøgernes anmodning om fristudsættelse ikke regnes med, har Skattestyrelsen fortsat overholdt fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2.

I så fald har Skattestyrelsens sagsbehandlingstid varet i 178 dage (i 144 dage fra den 6. september 2018 til den 28. januar 2019 og 34 dage fra den 4. juli 2019 til den 7. august 2019).

Skattestyrelsens forhøjelse af værdiansættelsen af gaven er dermed berettiget.

5.2 Bemærkninger til sagsøgernes synspunkter

Sagsøgerne anfører i stævningen (s. 10), at suspensionsperioden ophørte ved sagsøgernes brev til Skattestyrelsen den 24. februar 2019 (bilag 11). Det bestrides.

Sagsøgerne oplyste i brevet af 24. februar 2019, at selskabet modtog det første bud om overdragelsen til G4-virksomhed dagen efter, at holdingselskabet blev overdraget ved gave. Det blev imidlertid ikke oplyst, at der allerede i juli 2018 var indledt forhandlinger med G4-virksomhed, jf. bilag A.

Brevet indeholdt heller ikke tilstrækkelige oplysninger om prisen, herunder oplysninger om det ekstraordinære udbytte, der blev ydet i tillæg til overdragelsessummen, på trods af at der på dette tidspunkt var indgået en endelig overdragelsesaftale af 20. december 2018 (bilag B). Brevet indeholdt således ikke de efterspurgte oplysninger, og suspensionsperioden ophørte derfor ikke ved Skattestyrelsens modtagelse af dette brev.

Dette kom også til udtryk ved, at Skattestyrelsen på ny anmodede om materiale om overdragelsessummen den 28. februar 2019 (bilag 12). Skattestyrelsen specificerede denne gang, at styrelsen havde behov for en "Opgørelse over overdragelsessummen - helst endeligt opgjort - alternativt foreløbigt opgjort på baggrund af det foreliggende regnskabsmateriale" og "Oplysninger om, hvorvidt der er aftalt eftervederlag, eller om den opgjorte overdragelsessum er endelig".

Sagsøgerne gør videre gældende, at suspensionsperioden ophørte den 20. marts 2019, hvor sagsøgerne sendte et nyt brev til Skattestyrelsen (bilag 13). Dette bestrides også. Brevet indeholdt heller ikke de efterspurgte oplysninger. Oplysninger som nemt kunne være givet til Skattestyrelsen i form af overdragelsesaftalen (bilag B).

Skattestyrelsen besvarede derfor brevet samme dag (bilag 14) og gjorde opmærksom på, at brevet ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger, og at styrelsen havde behov for noget mere konkret. Skattestyrelsen præciserede igen anmodningen og bad sagsøgerne fremsende kopi af overdragelsesaftale, opgørelse over overdragelsessummen og foreløbigt regnskab, ligesom Skattestyrelsen fremhævede, at der i materialet skulle være mulighed for, at Skattestyrelsen kunne efterprøve beregningen af overdragelsessummen for busselskabet fra aftale til regnskab.

Skattestyrelsen rykkede for materialet i brev af 10. april 2019 (bilag 15). I brevet gjorde Skattestyrelsen opmærksom på, at styrelsen i første brev af 28. januar 2019 oplyste, at styrelsen havde behov for at få oplyst salgsprisen, og at der fortsat manglede oplysninger herom, ligesom styrelsen oplyste, at de som minimum havde brug for et uddrag af overdragelsesaftalen, "for at se afsnit om pris samt en vished om, at der ikke fx ved allonge var aftalt yderligere om pris". Skattestyrelsen anmodede derfor på ny om de samme oplysninger med svarfrist 1. maj 2019.

Da sagsøgerne ikke reagerede på materialeindkaldelserne, sendte Skattestyrelsen et forslag til afgørelse til sagsøgerne den 7. maj 2019 (bilag 16).

Sagsøgerne gør gældende, at agterskrivelsen den 7. maj 2019 ophævede suspensionsperioden (stævningen, s. 10). Det bestrides. Suspensionsperioden ophører, når Skattestyrelsen modtager det nødvendige materiale, jf. ordlyden af boafgiftslovens § 27, stk. 2. Dette var sagsøgerne da også enige i under sagens behandling for Skattestyrelsen, hvor sagsøgerne ved mail af 23. maj 2019 (altså efter modtagelsen af agterskrivelsen) anførte, at de var enige i, at "de endnu ikke har fremsendt de forespurgte oplysninger, hvorfor fristen i BAL § 27, stk. 2 må være suspenderet", jf. bilag C.

Sagsøgerne gør i replikken, s. 2, nederst, gældende, at Skattestyrelsen den 13. juni 2019 havde alle oplysninger til at kunne foretage en beregning og korrektion af gaveafgiften den 13. juni 2019, da sagsøgerne orienterede om den endelige overdragelsessum og opgørelsen heraf samt om den ekstraordinære udlodning i en skrivelse af 13. juni 2019 (bilag 17), ligesom sagsøgerne gør gældende, at overdragelsesaftalen ikke var relevant for Skattestyrelsen. Det er forkert. Skattestyrelsen manglende fortsat selve overdragelsesaftalen eller tilsvarende dokumentation for, at der ikke var aftalt andre vederlag end den ekstraordinære udlodning, som skulle tillægges prisen, ligesom sagsøgerne heller ikke oplyste, om det var køber eller sælger, som modtog udbyttet. Denne oplysning er afgørende for, om udbyttet skulle tillægges overdragelsesprisen for selskabet eller ej.

Sagsøgerne gør endvidere gældende (stævningen, s. 8), at Skattestyrelsens brev af 13. juni 2019 (bilag 17) ikke kom frem, og at brevet derfor ikke suspenderede fristen. Brevet kom ikke retur til Skattestyrelsen, hvorfor det må lægges til grund, at dette brev (ligesom det fejladresserede brev til samme adresse af 28. januar 2019) kom frem til sagsøgernes repræsentant. Det bemærkes dog, at det er uden betydning for sagen, da 6-måneders fristen allerede forud for dette brev var suspenderet, og da suspensionsperioden ikke var ophørt på dette tidspunkt. Sagsøgerne havde fortsat ikke indleveret det efterspurgte materiale til Skattestyrelsen.

Sagsøgerne kan ikke blot værge sig fra at indgive det efterspurgte materiale til Skattestyrelsen og på den måde springe fristen for Skattestyrelsens ændring af ansættelsen af gaveværdien i boafgiftslovens § 27, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om oplysninger og materiale (herunder overdragelsesaftalen), som sagsøgernes repræsentant selv har udarbejdet og hele tiden har været i besiddelse af, men som sagsøgerne valgte ikke at sende til Skattestyrelsen, før længe efter styrelsen første gang udbad materialet, ligesom dele af materialet (bilag A - brev af 18. juli 2019 om salgsprocessen med G4-virksomhed) først blev fremlagt under sagen for Landsskatteretten.

Værdiansættelsen er ikke omtvistet i sagen, og oplysningerne om værdiansættelsen af busselskabet i overdragelsesaftalen var nødvendig for Skattestyrelsens værdiansættelse af gaven. Disse oplysninger modtog Skattestyrelsen først den 4. juli 2019. Overdragelsesaftalen indeholdt nemlig væsentlige oplysninger om prisen, herunder det ekstraordinære udbytte, som tilgik sagsøgerne i tillæg til overdragelsessummen, ligesom Skattestyrelsen ikke uden overdragelsesaftalen kunne vide, om der herudover var aftalt andre vederlag, som også skulle tillægges prisen.

Det forhold, at Skattestyrelsen løbende har sendt rykkere ud og præciseret for sagsøgerne, hvilket materiale de har brug for, medfører naturligvis ikke, at suspensionsperioden løber på ny fra hver rykker om det efterspurgte materiale.

Det følger derimod direkte af ordlyden af boafgiftslovens § 27, stk. 2, at suspensionsperioden først ophører, når de nødvendige oplysninger, som Skattestyrelsen har anmodet om, modtages.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Der er mellem parterne enighed om værdien af den gave, som B modtog fra A. A og B har således ikke bestridt, at der som udgangspunkt skal betales en yderligere gaveafgift på 2.464.221 kr. i forhold til de 15 kr., som fremgik af gaveanmeldelsen af den 6. september 2018.

Gaven bestod i, at A overdrog halvdelen af kapitalandelene i G3-virksomhed til B. Holdingselskabet ejede på gaveoverdragelsestidspunktet via G2-virksomhed alle kapitalandelene i G1-virksomhed.

Det fremgår af en overdragelsesaftale af den 20. december 2018, at G2-virksomhed overdrager sine kapitalandele i G1-virksomhed til G4-virksomhed. Købesummen er fastsat til 84.779.000 kr. Det fremgår endvidere under "Udbytte", at G1-virksomhed senest den 27. december 2018 skal udlodde udbytte til G2-virksomhed med 34.581.561 kr.

Det fremgår af Skattestyrelsens beregning af gaveafgiften, som er ubestridt, at oplysningerne om købesum og udbytte var helt afgørende for gaveafgiftens beregning.

Retten lægger herefter til grund, at A og B i hvert fald den 20. december 2018 havde de væsentligste oplysninger, som Skattestyrelsen skulle bruge ved beregningen af gaveafgiften. Der manglede alene en beregning af følgerne af en reguleringsklausul i overdragelsesaftalen.

Beregningen kunne foretages, når selskabets regnskaber for 2018 var endelige.

Efter indholdet af Skattestyrelsens breve af den 28. januar, 28. februar, 20. marts og 10. april 2019 til A og B lægger retten til grund, at A og B var bekendt med, at Skattestyrelsen efterspurgte oplysningerne i overdragelsesaftalen og dokumentationen herfor.

Det fremgår af en mail af den 23. maj 2019 fra A og B’s repræsentant, advokat ST, til Skattestyrelsen, at A og B er enige i, at de endnu ikke har fremsendt de forespurgte oplysninger, hvorfor fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2 må være suspenderet.

Ved brev af den 13. juni 2019 sender A og B’s repræsentant, advokat ST, deres endelige opgørelse af købesummen til Skattestyrelsen. Det bemærkes afslutningsvist i brevet, at der forinden overdragelsen af selskabet men efter gaveoverdragelsen er sket udlodning med 34.581.561 kr.

Først den 4. juli 2019 sender A og B overdragelsesaftalen til Skattestyrelsen, og retten lægger til grund, at det først er på det tidspunkt, at A og B fremlægger tilstrækkelige oplysninger, som kan danne grundlag for gaveafgiftsberegningen.

A og B har ikke redegjort for, hvorfor overdragelsesaftalen ikke blev sendt til Skattestyrelsen før den 4. juli 2019.

Retten finder herefter, at fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2 var suspenderet i perioden fra den 28. januar 2019 til den 4. juli 2019, og fristen var derfor ikke sprunget, da Skattestyrelsen traf afgørelser den 7. august 2019. Afgørelserne er således gyldige.

Skatteministeriet frifindes derfor.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 100.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

Retten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på, at Skatteministeriet har udarbejdet to processkrifter og et påstandsdokument, og at hovedforhandlingen tog mindre end en halv retsdag.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A og B skal in solidum til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 100.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.