Dato for udgivelse
08 dec 2023 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2023 06:29
SKM-nummer
SKM2023.587.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1112084
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
I/S, overdragelse af NFT’er, gaver mellem ægtefæller
Resumé

Spørger ejer i lige sameje et I/S med hans ægtefælle. Spørger påtænker at overføre en beholdning af NFT’er, som ejes af Spørger personligt, til I/S’et. Spørger ønsker i den forbindelse at få besvaret, hvilke værdiansættelsesprincipper, der skal ligge til grund for overdragelsen.

Skatterådet fandt, at ved overdragelse af NFT’er til det fællesejede interessentskab, overdrager Spørger reelt halvdelen af NFT’erne til sin ægtefælle, mens den anden halvdel, som følge af transparensprincippet fortsat er i behold hos Spørger. Således fandt Skatterådet, at der på grund af den tvungne succession ved overdragelse mellem ægtefæller og princippet om skatteretlig transparens, at der ikke skal ske en værdiansættelse af de overdragne aktiver.

Hjemmel

Kildeskattelovens § 4
Kildeskattelovens § 26 A
Kildeskattelovens § 26 B
Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b
Boafgiftsloven § 22, stk. 3

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. april 2021 Kildeskatteloven
Lov nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten (Statsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2023 om afgift af dødsboer og gaver (Boafgiftsloven)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.2.1.12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.6.7.3

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ved overdragelse af NFT’er til sit I/S, kan fastsætte handelsprisen som beskrevet?

Svar

  1. Nej. Se dog begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er medstifter af A I/S (Investeringsselskab), og Spørger vil gerne overføre sine NFT’er (Non-fungible Tokens) til sin virksomhed. Hvis Spørger overfører en NFT fra sin private wallet til sin virksomheds wallet, vil denne handel medføre et salg for ham og et køb for virksomheden, så spørgsmålet er, kan Spørger bruge prisen på lignende NFT’er (næsten de samme egenskaber og ranking) af den relaterede collection, der er til salg på markedet på tidspunktet for overførslen, som handelspris.

Hvis man vil overføre kryptovaluta fra privat til en virksomhed, så skal man sende krypto fra en wallet til anden wallet, og den transaktion vil være et salg for den første wallet (afsenderen) og et køb for den anden wallet (Køberen), og prisen på handlen er bestemt, fordi på overførselstidspunktet kan man hente prisen online f.eks. fra Trading View eller Yahoo Finance.

NFT-priser er ikke bestemt ligesom kryptovaluta på handelstidspunktet, og prisen afhænger af NFT’ens ranking, egenskaber og tidspunktet for salget. Hver NFT har sin egen pris, dvs. at man skal bruge en anden værdiansættelsesmåde end ved kryptovaluta.

Det er oplyst, at Spørger er gift med sin medinteressent, og at I/S’et kun har de to interessenter, som hver ejer halvdelen af I/S’et. Spørger har endvidere oplyst, at ægtefællen ved indskuddet bliver medejer af halvdelen af de overførte NFT’er.

Skattestyrelsen har bedt Spørger om at oplyse, hvordan han i praksis påtænker at værdiansætte NFT’erne. Spørger har i den forbindelse oplyst nærmere om værdiansættelsesmetoder og handelsplatforme.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "Ja".

Spørger har anført følgende som sin begrundelse herfor.

Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers argumentation er baseret på en praktisk måde.

Hver NFT har sin egne egenskaber og baseret på sjældenheden (Rarity) får NFT’en en ranking, og den ranking vil definere prisen, ligesom markedssituationen (Bear Market/Bull Market) påvirker prisen. Når man gerne vil sælge sin NFT, har man tre muligheder

Den første er, at man sætter en pris på NFT’en, som man tror den vil være værd i fremtiden, og den pris kan være meget højere end den aktuelle pris og lignende (næsten samme egenskaber og ranking) NFT’er, fordi den udelukkende er baseret på forventninger. Der er en risiko for, at NFT’en aldrig bliver solgt.

Den anden måde er at se på lignende (næsten de samme egenskaber og ranking) NFT’er, som er på markedet, dvs. de er til salg, så man sætter en pris på sin egen NFT ud fra dem, og prisen er meget aktuel og baseret på markedet på det tidspunkt.

Den tredje måde er, at hvis man har brug for likviditet, så skal man sætte en pris på sin NFT som er lidt lavere en lignede (næsten det same egenskaber og ranking) NFT’er, så NFT’en kan sælges hurtigere, men med lidt tab. Ellers kan man acceptere et tilbud, som næsten altid er laver en den aktuelle pris.

Efter Spørgerens opfattelse kan man finde prisen på NFT på overførselstidspunktet ved at overføre NFT’er fra en wallet til anden wallet, uden at sætte dem til salg på markedet og herefter overvåge markedet og se, hvad skal man betale for lignende NFT’er (næsten samme egenskaber og ranking) på den relaterede collection på det bestemte tidspunkt, og bruge denne pris. Denne måde er herved anderledes end ovenstående metoder.

Hvis man sætter NFT’en til salg på markedet fra private wallet (jf. anden måde ovenfor) til at købe den igen fra virksomhedens wallet, så risikerer man at NFT’en bliver købt af en tredje person eller enhed på markedet, og det er ikke formålet.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at handelsprisen kan fastsættes som beskrevet ved overdragelse af NFT’er til interessentskabet.

Begrundelse

Spørger ejer i lige sameje med sin ægtefælle, A I/S. Interessentskabet har til formål at drive investeringsvirksomhed.

Et interessentskab er en virksomhed med to eller flere deltagere. Deltagerne er interessenter og kan være både fysiske personer og juridiske personer.

Skatteretligt betragtes interessentskabet ikke som et selvstændigt skattesubjekt. Derfor beskattes interessentskabets overskud og underskud i forhold til ejerandel hos hver enkelt interessent.

Når beskatningen sker hos den enkelte deltager, og ikke hos interessentskabet, kaldes det en transparent enhed. En skattemæssigt transparent enhed er en juridisk person, der efter danske skatteregler ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Se Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.2.2.1.12.

Spørger ønsker at overføre NFT’er, som ejes af Spørger personligt, til interessentskabet.

Ved overdragelsen til interessentskabet har Spørger overdraget halvdelen af NFT’erne til sin ægtefælle.

Det følger af kildeskattelovens § 4, at ægtefæller beskattes af hver deres indkomst.

Efter det oplyste har NFT’erne hidtil været anvendt privat af Spørgeren selv. Aktiverne anvendes således på overdragelsestidspunktet ikke erhvervsmæssigt.

Ved overdragelse af andre aktiver end erhvervsmæssige aktiver mellem ægtefæller finder kildeskattelovens § 26 B anvendelse. Se kildeskattelovens §§ 26 A og B.

Overdrager en ægtefælle aktiver eller passiver til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Overdragelser mellem ægtefæller anses altså ikke som en skattemæssig realisation, idet den erhvervende ægtefælle skattemæssigt fuldt ud indtræder i den overdragende ægtefælles sted. Se kildeskattelovens § 26 B.

Erhververen succederer i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til de overdragne aktiver og passiver. Dermed anses aktiverne og passiverne for anskaffet henholdsvis påtaget af erhververen på samme tidspunkter, for samme beløb og med samme formål som de oprindelige anskaffelser m.m. Se kildeskattelovens § 26 B.

Der er ikke valgfrihed ved anvendelse af bestemmelsen i kildeskattelovens § 26 B. Ved overdragelse mellem samlevende ægtefæller efter kildeskattelovens § 26 B skal den modtagende ægtefælle succedere i overdragerens skattemæssige stilling. Se Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.6.7.3.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at ved overdragelse af NFT’er til det fællesejede interessentskab, overdrager Spørger reelt halvdelen af NFT’erne til sin ægtefælle, mens den anden halvdel, som følge af transparensprincippet, fortsat er i behold hos Spørger selv.

Gaver mellem ægtefæller, som falder ind under afsnit II i boafgiftsloven, er skattefri, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b. Det følger af boafgiftslovens § 22, stk. 3, at overdragelser mellem ægtefæller der ikke er fraseparerede som udgangspunkt er afgiftsfrie.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der ved den beskrevne overdragelse ikke skal ske en værdiansættelse af de overdragne aktiver. Skattestyrelsen har således henset til den tvungne succession og princippet om skatteretlig transparens. Da der ikke skal ske en værdiansættelse ved overdragelsen, er spørgsmålet besvaret med "Nej. Se dog begrundelse".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej. Se dog begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 26 B

"Overdrager en ægtefælle andre aktiver end de i § 26 A nævnte eller passiver til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Aktiverne og passiverne anses for anskaffet henholdsvis påtaget af erhververen på samme tidspunkter, for samme beløb og med samme formål som de oprindelige anskaffelser m.m."

Kildeskattelovens § 26 A

"Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med ham samlevende ægtefælle.  I det indkomstår, hvori en af ægtefællerne dør, foretages skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af ægtefællernes erhvervsvirksomhed, hos den, som skal medregne indkomst fra virksomheden til sin skattepligtige indkomst.

Stk. 2.  Overdrager eller overfører en ægtefælle aktiver til den med ham samlevende ægtefælle til anvendelse i dennes erhvervsvirksomhed, skal fortjenester eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den førstnævnte ægtefælles skattepligtige indkomst. Efter overdragelsen eller overførelsen behandles aktiverne med hensyn til skattemæssige afskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved afståelse, som om de var anskaffet af den sidstnævnte ægtefælle til de tidspunkter og de beløb, hvortil de i sin tid er anskaffet, og eventuelle afskrivninger, som tidligere er foretaget, anses for foretaget af den pågældende. Foranstående regler gælder ikke ved overdragelse af varer hørende til en af den overdragende ægtefælle drevet erhvervsvirksomhed. […]"

Kildeskattelovens § 4

"Ægtefæller beskattes hver af deres indkomst. […]"

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 1

"[…] Stk. 2. Ved virksomheder forstås i denne lov enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde eller §§ 133-154 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Filialer af tilsvarende udenlandske virksomheder er tillige omfattet af loven."

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2

"Stk. 1. Ved et interessentskab forstås i denne lov en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. […]"

Praksis

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.2.2.1.12.

"[…] Beskrivelse af interessentskaber

Et interessentskab (I/S) er en virksomhed med to eller flere deltagere. Deltagerne kaldes interessenter og kan være både fysiske personer og juridiske personer, fx selskaber og kommuner m.fl.

Interessentskabet er en juridisk person, en selvstændig enhed. Det betyder fx, at interessentskabet ejer aktiverne og kan indgå aftaler. Deltagerne ejer en ideel andel af interessentskabets aktiver og passiver, som svarer til interessentskabsandelen.

Om definition på interessentskaber, se lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 1, stk. 2, og § 2, stk. 1.

Interessentskaber er karakteriseret ved, at de enkelte deltagere hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

Personlig hæftelse

Personlig hæftelse betyder, at de enkelte interessenter hæfter med alt, hvad de ejer og kommer til at eje.

Ubegrænset hæftelse

Ubegrænset hæftelse betyder, at hver enkelt interessent hæfter for alle interessentskabets forpligtelser.

Solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse betyder, at interessenterne hæfter "en for alle og alle for en", sådan at kreditorerne kan gøre deres fulde krav gældende mod hver enkelt deltager, indtil det er betalt.

Interessentskabet skatteretligt, transparens og deltagerbeskatning

Skatteretligt betragtes selskabet ikke som et selvstændigt skattesubjekt. Derfor beskattes interessentskabets overskud og underskud med en andel hos hver enkelt interessent.

Når beskatningen sker hos den enkelte deltager og ikke hos selskabet kaldes det transparens (gennemsigtighed). En skattemæssigt transparent enhed er en juridisk person, der efter danske skatteregler ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

Om den nærmere afgrænsning af interessentskaber over for selvstændige skattesubjekter, se afsnit C.D.1.1.12 Andre foreninger. I dette afsnit beskrives bl.a. de kriterier, der indikerer, at der er tale om et interessentskab.

Indkomstopgørelsen sker i øvrigt hos de enkelte interessenter efter skattelovgivningens almindelige regler, herunder om fradrag for driftsomkostninger og driftstab. […] "

Den juridiske vejledning 2023-2 afsnit C.C.6.7.3.

"Regel

Ved overdragelse mellem ægtefæller efter KSL § 26 A og § 26 B skal den modtagende ægtefælle succedere i overdragerens skattemæssige stilling.

Aktiverne anses for anskaffet af den modtagende ægtefælle

  • på samme tidspunkter
  • til samme beløb og
  • med samme hensigt/formål
  • som ved den overdragne ægtefælles oprindelige anskaffelse. […] "