Dato for udgivelse
12 dec 2023 13:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 sep 2023 10:54
SKM-nummer
SKM2023.592.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-29899/2021-VIB
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst
Emneord
Genoptagelse, personlig indkomst, mødested
Resumé

Et skatteankenævn havde afslået at genoptage sin tidligere afgørelse om, hvorvidt Skattestyrelsen med rette havde forhøjet sagsøgerens indkomst. Sagsøgeren indbragte derefter afslaget for domstolene.

Retten udtalte, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå oplysninger, som ikke tidligere havde været fremme i sagen, og som kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen. Retten fandt herefter, at betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1, derfor ikke var opfyldt.

Videre udtalte retten, at sagsøgeren var behørigt indkaldt til møde i Skatteankenævn Midtjylland den 14. december 2020. Retten fandt ikke, at ændringen af mødestedet fra Y1-by til Y2-by - som sagsøgeren var blevet oplyst om ved brev sendt til sagsøgerens e-Boks 11. december 2020 - medførte, at der forelå ganske særlige omstændigheder, der talte for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 3. Herefter udtalte retten, at der heller ikke efter de øvrige oplysninger i sagen forelå ganske særlige omstændigheder, der talte for genoptagelse.

På denne baggrund frifandt retten Skatteministeriet for den del af sagsøgerens påstand, der angik, at afgørelsen om forhøjelsen af sagsøgerens personlige indkomst skulle genoptages. 

Retten udtalte videre, at der i skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4, ikke er hjemmel til tilbagebetaling af et indbetalt klagegebyr, hvis en klager hverken få hel eller delvis medhold i sin anmodning, og at denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i sager om genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 4. Retten konstaterede herefter, at skatteankenævnet ikke havde givet sagsøgeren medhold i, at ankenævnets afgørelse om forhøjelse af sagsøgerens personlige indkomst skulle genoptages.

På denne baggrund frifandt retten også Skatteministeriet for den del af sagsøgerens påstand, der angik at klagegebyret skulle tilbagebetales. 

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1

Skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.A.10.2.6

Redaktionelle noter

Tidligere instans: landsskatteretten jr.nr. 21-0005732, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

A

mod

Skatteministeriet

(advokat Mattias Chor)

Denne afgørelse er truffet af dommer Heidi Porse Wett Lambert.

Sagens baggrund og parternes påstande Retten har modtaget sagen den 10. august 2021.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Skatteankenævn Midtjylland burde have genoptage en sag, hvori skatteankenævnet traf afgørelse den 15. december 2020, og om det indbetalte klagegebyr skal tilbagebetales.

A har efter sin endelige påstand nedlagt følgende påstand:

1. Skatteministeriet skal anerkende, at Skatteankenævn Midtjylland skal genoptage sin afgørelse af 15. december 2020.

2. Skatteministeriet skal anerkende at Skatteankestyrelsen skal tilbagebetaleklagegebyret på 1.100 kr., som A har betalt for den 19. januar 2021 at anmode om genoptagelse af Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse af 15. december 2020.

Skatteministeriet har efter sin endelige påstand nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Skatteankenævn Midtjylland traf den 11. maj 2021 afgørelse om ikke at genoptage sin afgørelse af 15. december 2020 vedrørende forhøjelse af den personlige indkomst for A for indkomstårene 2015-17. Af afgørelsen fremgår:

"…

Klageren har anmodet om genoptagelse af Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse af 15. december 2020 vedrørende forhøjelse af personlig indkomst for indkomstårene 2015-2017.

Skatteankenævn Midtjylland imødekommer ikke anmodningen om genoptagelse.

Faktiske oplysninger

Klageren har den 19. januar 2021 bedt Skatteankenævn Midtjylland om at genoptage afgørelsen med sagsnummer 19-0073159. Sagen blev afgjort den 15. december 2020.

I sag nummer 19-0073159 foreligger følgende materiale:

• Brev af 26. oktober 2020.

Klageren inviteres til møde med Skatteankenævn Midtjylland mandag den 9. november 2020. Det oplyses, at mødet holdes på Stationen. Y3-adresse.

• Brev af 18. november 2020 med tilhørende forsendelseslog. I brevet indeholder følgende indledning:

" Vi beklager endnu engang, at du måtte møde forgæves op på sidste møde."

Klageren inviteres til møde med Skatteankenævn Midtjylland mandag den 14. december 2020, kl. 10.30. Det oplyses, at mødet holdes på Stationen. Y3-adresse.

I brevet oplyses nævnssekretærens direkte telefonnummer, sagsbehandlerens direkte telefonnummer og Skatteankestyrelsens telefonnummer.

Det fremgår af forsendelsesloggen, at brevet blev sendt til klagerens e-Boks den 18. november 2020.

• Brev af 11. december 2020 med tilhørende forsendelseslog.

Brevet indeholder indledningsvis følgende:

" Mødestedet for dit møde med Skatteankenævnet er ændret

På grund af nyeste COVID-19 restriktioner har Skatteankenævn Midtjyllands møde på mandag den 14. december 2020 ændret mødested fra Borgerhuset Stationen i Y1-by til Skatteankestyrelsen lokation i Y2-by.

Skatteankestyrelsen beder dig derfor møde op til nævnsmødet på Y4-adresse. Dit mødetidspunkt har ikke ændret sig, så du bedes møde op kl. 10.30, hvor nævnet vil lytte til din mundtlige redegørelse for sagen.

(…)"

Det fremgår af forsendelsesloggen, at brevet blev sendt til klagerens e-Boks den 11. december 2020, kl. 09.28.

• Skriftlig henvendelse fra klageren modtaget i Skatteankestyrelsens klageportal den 15. december 2020, kl. 01.22. Henvendelsen har følgende indhold:

"Da jeg mødte op d.9 november i Y1-by fik jeg oplyst at mødet var aflyst og at et nyt møde først vil komme i januar måned 2021. Jeg har idag så fået en besked om der er kommet e-post og kan se der har været afholdt et møde tidligere stik i mod hvad jeg ellers fik oplyst 9 november hvor jeg måtte køre knap 500 km forgæves og tilmed når i viste nogle dage forinden af enkelte medlemmer af rådet var blevet sygemeldt før weekenden.

Så kan jeg få en tid i januar som aftalt med de fremmødte d.9 november.

jeg kan kontaktes på telefon +45 (red.fjernet.tlf.nr.)

(…)"

• Telefonnotat vedrørende samtale den 15. december 2020 mellem sagsbehandleren og klageren. Notatet har følgende indhold:

"(…)

Opkald til klageren på baggrund af dennes skriftlige henvendelse af d.d.

Klageren gentager indholdet af den skriftlige henvendelse.

Jeg har hertil orienteret om, at Skatteankenævn Midtjylland på mødet i går traf afgørelse i sagen.

Der er derfor ikke mulighed for et nyt møde i sagen med nævnet.

Jeg har desuden orienteret om, at afgørelsen i løbet af kort tid fremsendes til klagerens e-boks, samt at følgebrevet til afgørelsen indeholder både vejledning om muligheden for at anmode om genoptagelse og vejledning om at afgørelsen kan indbringes for byretten.

Klageren har ikke yderligere.

(…)"

Sag nummer 19-0073159 indeholder i perioden 26. oktober 2020 - 15. december 2020 ikke yderligere skriftlige henvendelser fra klageren eller notater vedrørende kontakt med klageren, herunder aftaler med klageren.

Klagerens opfattelse

Klageren begrunder anmodningen om genoptagelse med følgende:

"(…)

Jeg rejser knap 250km for at møder op mandag den 9. november 2020 kl. 09.30 på Stationen, Y3-adresse i mødelokale 4 på 1. sal. Forud for mødet havde jeg printet en række billeder og dokumenter om de faktiske forhold, jeg ville have fremlagt. Da jeg møder op, får jeg oplyst at mødet var aflyst og jeg kunne derfor rejse de godt 250km hjem igen.

Jeg bliver spurgt om jeg kunne finde tid i januar måned, for så vil de sætte mig på der, hvilket jeg svarede ja til og samtidig afgiver jeg mit telefonnummer så de KAN ringe hvis de skulle aflyse det næste møde.

Jeg får så indkaldelse til at møde op mandag den 14. december 2020 kl. 10.30 samme sted i Y1-by

Jeg får planlagt at tage hjem til mine forældre i Danmark for at blive der weekenden over da jeg bor i udlandet, og tager så til Y1-by om mandagen den. 14. december 2020 men der er intet møde.

Dagen efter den 15. december 2020 kl.10.25 får jeg en sms om der er kommet en besked i min eboks. I den besked som er dateret 11. december 2020, bliver der oplyst at mødet er rykket til Y2-by.

Da jeg tog hjemmefra, printede jeg mødeindkaldelsen ud, og der var intet andet modtaget fra jer. Samtidig var det med en undren over at jeg blev oplyst næste møde hvor jeg ville blive indkaldt, var i midten af januar.

Jeg bliver informeret via sms om ny post efter mødet var afholdt.

Og jf: https://www.skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage/saadan-behandler-vidin-sag/moedemed-et-ankenaevn/ fremgår der følgende:

"Når du har bedt om et møde, modtager du efterfølgende en skriftlig indkaldelse til møde med tid og sted. Indkaldelsen sker senest 14 dage før."

Den indkaldelse der er sendt d.11. december med nyt sted, er altså ikke 14 dage før. Og henset til omtalt sms modtages efter mødets afholdelse, samt at jeg mødte op til første møde uden dette, blev afholdt og taget i betragtning af at jeg har afgivet mit telefonnummer så jeg kunne blive kontaktet, mener jeg at sagen skal genoptages.

Der vedhæftes skærmprint af omtalte webside samt skærmprint af den sms jeg fik om jeg havde fået en ny besked i min e-Boks vdr. flytning af mødested. (…)"

Klagerens repræsentant har efterfølgende fremsendt følgende supplerende indlæg:

"(…)

A var indkaldt til møde i skatteankenævnet i Y1-by mandag den 14. december 2020. A kørte i løbet af fredag den 11. december 2020 afsted til sine forældre, for at holde weekend der, da han så alligevel ville være i nærheden af Y1-by og dermed mødet der. Da A kørte afsted mod sin forældre, tjekkede han sin e-Boks - og der var ingen beskeder vedrørende mødet. Mandag den 14. december 2020 mødte han op ved Skatteankenævnet i Y1-by, hvor han fik at vide, at mødet var flyttet til Skatteankenævnet i Y2-by - og A nåede derfor ikke at deltage i mødet. Varslingen af flytningen af mødet skete med besked til As e-Boks på et tidspunkt fredag den 11. december 2020. Med denne flytning af mødet skete der dermed et brud på As krav på en 14 dages varsling af mødet, jf. skatteankenævnets forretningsorden § 13. (…)"

Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse

Bestemmelserne om genoptagelse af en sag, som Skatteankenævn Midtjylland har afgjort, fremgår af skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1-3. Bestemmelserne har følgende ordlyd:

"Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan efter anmodning fra en part genoptage en sag, der er påkendt eller afvist af myndigheden, når der forelægges myndigheden oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere. Stk. 2. De nye oplysninger skal forelægges myndigheden inden for en af følgende frister:

1)       Fristerne efter § 26, stk. 2, § 27, § 31, stk. 2, § 32, § 32 a, stk. 1, eller § 33 for fremsættelse af en anmodning om genoptagelse.

2)       Fristen efter § 48, stk. 3, for indbringelse af sagen for en domstol i 1. instans, eller inden dennes behandling af sagen er afsluttet.

Stk. 3. Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis myndigheden skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor."

Af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 fremgår følgende:

"En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Har den endelige administrative instans afvist at behandle sagen, kan afvisningen ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afvisningen er sket."

Af § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 769 af 28. maj 2020 om forretningsorden for skatteankenævn fremgår følgende:

"Hvis klageren har anmodet om at udtale sig mundtligt over for ankenævnet, eller hvis ankenævnet anser det for hensigtsmæssigt at indhente en mundtlig udtalelse fra klageren, indkaldes klageren skriftligt til et møde med mindst 14 dages varsel."

Skatteankenævn Midtjylland konstaterer indledningsvis, at anmodningen om genoptagelse er modtaget inden for den i skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 2, nr. 2 gældende frist, herunder inden 3 måneder efter at afgørelsen er truffet af nævnet.

Skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1 giver mulighed for genoptagelse af nævnets afgørelse, såfremt der fremlægges oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, og det findes, at disse nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen.

Nævnet konstaterer, at klageren ikke har fremlagt sådanne nye oplysninger, og betingelserne for en genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1 er derfor ikke opfyldt.

Det fremgår dog af skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 3, at en anmodning om genoptagelse kan imødekommes, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, såfremt nævnet finder, at ganske særlige omstændigheder taler derfor.

Klageren blev ved brev af 18. november 2020 inviteret til møde med nævnet den 14. december 2020 i Y1-by. Klageren blev ved brev af 11. december 2020 orienteret om, at mødet måtte flyttes fra Y1-by til Y2-by, men at dato og tidspunkt i øvrigt var uændret.

Klagerens repræsentant har anført, at klageren den 14. december 2020 mødte op på adressen i Y1-by og først da blev vidende om, at mødet var flyttet til Y2-by. Klageren nåede derfor ikke at deltage i mødet med nævnet. Det anføres også, at klageren der før senest havde åbnet sin e-Boks den 11. december 2020 og da var brevet om ændret mødested ikke indgået.

Nævnet er opmærksomt på, at et fremmøde på den forkerte adresse kan forekomme i denne situation, især henset til det oplyste om klagerens rejse fra udlandet.

Ved bedømmelsen af om der foreligger ganske særlige omstændigheder, i forbindelse med klagerens planlagte møde med nævnet den 14. december 2020, finder nævnet det dog af afgørende betydning, om klageren var mødt frem til mødet på adressen i Y1-by.

Nævnet lægger vægt på, at klageren i sin skriftlige henvendelse til Skatteankestyrelsen den 15. december 2020 ikke omtaler at være fremmødt forgæves i Y1-by. Klageren giver derimod udtryk for en forventning om et møde i januar 2021 samt at han netop er blevet vidende om, at et møde har været afholdt tidligere.

Nævnet lægger også vægt på, at klageren i telefonsamtalen med Skatteankestyrelsen den 15. december 2020 heller ikke omtaler at være mødt forgæves i Y1-by.

Nævnet påpeger desuden, at der ikke foreligger notat om telefonisk henvendelse fra klageren den 14. december 2020, som kunne støtte det anførte om at være mødt forgæves i Y1-by. Nævnet bemærker, at klageren i brevet af 18. november 2020 havde modtaget telefonnumre på både nævnssekretæren, sagsbehandleren og Skatteankestyrelsen.

På baggrund af de foreliggende oplysninger kan nævnet ikke anse det for godtgjort, at klageren var mødt frem til mødet den 14. december 2020 på adressen i Y1-by. Nævnet finder derfor ikke, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, at der kan gives genoptagelse efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 3

Nævnet bemærker endvidere, at klageren modtog invitationen til møde med nævnet den 14. december 2020 med mere end 14 dages varsel, idet brevet blev sendt til klagerens e-Boks den 18. november 2020. Betingelsen for varsel, jf. § 13, stk. 1 i forretningsorden for skatteankenævn, er derfor opfyldt. Det forhold, at mødestedet ændres som i nærværende sag, ændrer ikke på, at selve mødet er varslet korrekt.

Skatteankenævn Midtjylland har således besluttet, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes.

…"

Forklaringer

A har forklaret, at han i 2007 åbnede en (red.fjernet.butiktype) i Y1-by. Det var svært at komme i gang, og hans personlige indkomst blev noget forringet i forhold til tidligere, men han fik det til at hænge sammen. Han havde butikken og en lejlighed. I 2013-14 boede han samme sted som virksomheden på Y5-plads i Y1-by. I 2014 havde han en indtægt på 35.000 kr., hvilket blev accepteret af en skattemedarbejder, men året efter starter skattesagen - også fordi hans virksomhed lukkede. Skat kom med et krav mod ham på ca. 3 mio. kr. Kravet blev afvist i retten.  

Da han fik afgørelsen om forhøjelsen af hans indkomst, konsulterede han en advokat og blev vejledt til at sende sagen i Skatteankenævnet, hvilket han gjorde. Han ventede på en indkaldelse og gjorde lidt over 1600 siders bilag klar. Da han kom til mødet, fik han at vide, at mødet var aflyst, og at han ville få en ny mødedato i januar 2021. I november 2020 fik han en indkaldelse og måtte tage afsted. Han printede de relevante papirer og tog hjem til sine forældre i Y6-by fredagen den 11. december 2020. Om mandagen tog han ind til Y1-by, hvor der var helt lukket. Han ringede dagen efter til Skatteankestyrelsen på det telefonnummer, der stod angivet og fik at vide, at mødet var flyttet til Y2-by, og at de nu ville træffe en afgørelse.

Han skrev på hjemmesiden og bad om at blive indkaldt til et møde i januar, som han tidligere var blevet oplyst om. Senere om tirsdagen fik han en sms om, at der i hans e-Boks lå en besked fra Skatteankestyrelsen. Det var beskeden med ændring af mødested. Han kontaktede igen Skatteankestyrelsen og fik oplyst, at han skulle søge om genoptagelse, hvilket han gjorde. Han betalte også de 1.100 kr. i gebyr. Der var tale om en stor forhøjelse af hans indkomst, og det var derfor vigtigt for ham, at han mødte op i sagen.

Han var mødt op til mødet i Y1-by den 14. december 2020. Han har boet i Y1-by og vidste, hvor mødelokalet lå. Han gik op på 1. eller 2. sal, hvor der var møde sidste gang og ventede på at blive kaldt ind, men der skete ingenting. Efter nogen tid, tog han i nogle dørhåndtag, men der var lukket. Selvom han havde papirerne med mødedatoen, regnede han med, at ankenævnet ville give lyd fra sig, og at han måske havde set forkert. Han troede, der var sket en fejl, og at han ville blive indkaldt i januar som tidligere oplyst.

På forespørgsel om, hvorfor han først skrev til Skatteankestyrelsen dagen efter, har han forklaret, at han kørte hjem til sine forældre, og han skulle også tjekke sin computer for, om det var rigtigt med mødedatoen. Da han mandag aften kom hjem til Y7-land, hvor han bor, tjekkede han sin computer. Der var ikke anført telefonnummer på, hvordan han kunne ringe til Skatteankestyrelsen. Han havde ventet i hvert fald 1 time på mødestedet i Y1-by, og han vidste, at man ikke kunne ringe til Skatteankestyrelsen efter kl. 15.

Foreholdt, at han var indkaldt til møde kl. 10.30, og at han dermed kunne have ringet til Skatteankestyrelsen samme dag, har han forklaret, at han også gerne lige ville falde ned og finde ud af, hvad der var op og ned og være inde i tingene, inden han kontaktede til Skatteankestyrelsen.

Dagen efter ringede han og oplyste, at han var mødt op dagen forinden. Han talte med en dame, der fortalte, at mødet var flyttet til Y2-by, og at han skulle henvende sig skriftligt via en kontaktformular. Han mindes, at han ringede 2-3 gange den dag for at diskutere det, fordi det havde stor betydning for ham. Han ved ikke, hvorfor der kun er ét telefonnotat fra Skatteankestyrelsen. Han laver heller ikke selv telefonnotater på alle sine kunder. Skatteankenævnet henviste ham blot til at bruge hjemmesiden, og han blev kun vejledt meget lidt om, hvordan han skulle komme videre. Han vedlagde ikke dokumentation vedrørende skattekravet i forbindelse med anmodningen om genoptagelse, fordi han gerne ville møde fysisk og medbringe dokumentationen.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"…

A indgiver en klage over fastsættelse af indkomst, og anmoder om møde med Skatteankenævnet.

Han bliver først inviteret, og på dagen kører A fra Y8-by til Y1-by hvor mødet var fastsat.

Ved ankomsten kommer han ind i et mødelokale hvor han bliver oplyst at mødet var aflyst grundet 2 deltagere i ankenævnet var syg. Og A må derfor køre hjem igen - Der var IKKE forinden mødet givet aflysning fra Skatteankenævnet.

Han bliver oplyst om at der vil blive fastsat et nyt møde i januar 2021. A modtager dog en indkaldelse til møde mandag d.14. december 2020 Om fredagen d. 11. december 2020 printer A alle papir ud herunder mødeindkaldelsen og køre hjem til hans forældre, for at være ved dem weekenden over.

Mandag morgen kører han fra dem i Y6-by og til Y1-by hvor han ifølge mødeindkaldelsen skulle møde. Der var intet møde. A opdager senere at mødet er flyttet til Y2-by.

Det skulle være sket om fredagen d. 11. december sidst på eftermiddagen, efter A havde kørt hjemmefra.

Tirsdag d. 15. december 2020 kl.10,15 modtager A iøvrigt en sms om at Skatteankenævnet har sendt ham en besked på hans e-Boks, som er beskeden fra d.11. december om mødet var flyttet.

A indgiver en ansøgning om genoptagelse da flytningen af mødestedet ikke har været oplyst korrekt jf. skatteankenævnets forretningsorden § 13. Heraf fremgår det at mødested og tidspunkt skal oplyses senest 14 dage før. Anmodningen bliver afvist og derfor ønskes der hermed en prøvelse.

Af afgørelsen fremgår der bl.a. at man har skønsmæssigt fastsat en lejeudgift som A ikke har haft.

Af Bilag 3 vises at huslejen til Y9-adresse hvor A har været registreret har været betalt af Virksomheden G1-virksomhed som var en (red.fjernet.butiktype) A drev sammen med hans bror NA - Det sammenholdt med bilag 4 og 5 om at det er her kommunen har Registreret A, selvom det ikke må bruges til beboelse.

Af sagens bilag 4 fremgår det at A bliver kontaktet af en udlejer der har udlejet erhvervslokaler til den virksomhed A havde sammen med hans bror på daværende tidspunkt. A Var registreret med folkeregisteradresse på adressen, hvilket kommunen ikke ville acceptere.

Af bilag 5 fremgår der af retsbogen at A IKKE har fast bopæl eller ophold på den omtvistede adresse, da han overvejende overnatter i en bil indrettet til ophold og overnatning og i mindre grad hos venner og bekendte.

Af bilag 6 fremgår det at A klager til SKAT om han mod sin vilje er registreret på adressen og dokumentation i form af retsbogen (bilag 5) er fremsendt til SKAT.

Bilag 8, 9 og 10 er mødeindkaldelser A har modtaget.

…"

A har under hovedforhandlingen uddybende redegjort for sin opfattelse af sagen. Han har bl.a. anført, at han ikke blev indkaldt rettidigt til møde i skatteankenævnet, idet mødestedet blev ændret med 3 dages varsel, hvilket han først efter afholdelse af mødet modtog en sms med oplysning om. Indkaldelsesvarslet på 14 dage i § 13 i skatteankenævnets forretningsordenen er dermed ikke opfyldt, hvilket er i strid med god forvaltningsskik. Herved blev han afskåret fra partshøring. Han var mødt op til mødet på adressen i Y1-by, hvor han havde medbragt materiale til brug for afgørelsen af sagen. Han blev ikke vejledt om at vedlægge nye bilag i forbindelse med Skatteankestyrelsens vejledning om genoptagelse, og det var ikke muligt for ham at indscanne over 1.000 sider. Betingelserne for at genoptage sagen er derfor opfyldt, og det indbetalte klagegebyr skal tilbagebetales.

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført:

"…

3.         ANBRINGENDER

3.1                                        Ad A påstand 1 (om sagen skal genoptages)

Skatteministeriet gør til støtte for frifindelsespåstanden over for As påstand 1 overordnet gældende, at der ikke er hjemmel til at genoptage afgørelsen af 15. december 2020 (bilag B), idet betingelserne for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1 og stk. 3 - som også fastslået i Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse af 11. maj 2021 (bilag A) - ikke var opfyldt. Skatteankenævn Midtjylland kunne dermed slet ikke genoptage sin afgørelse af 15. december 2020 (bilag B), jf. nærmere nedenfor afsnit 3.1.1 og 3.1.2.

Det fremhæves i forlængelse heraf, at nærværende sag ikke er en prøvelse af gyldigheden af Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse af 15. december 2020 (bilag B), herunder om skatteankenævnet har tilsidesat sagsbehandlingsregler. Såfremt A havde ønsket en prøvelse heraf, skulle han have påklaget denne afgørelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 a. Nærværende sag angår derfor alene gyldigheden af Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse af 11. maj 2021 (bilag A) om at afvise at genoptage sin afgørelse af 15. december 2020 (bilag B), dvs. om betingelserne for at genoptage afgørelsen var opfyldt.

3.1.1 Der var ikke nye oplysninger, der kunne medføre et væsentligt ændret udfald (stk. 1)

Efter skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1, kan den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag (her Skatteankenævn Midtjylland), efter anmodning fra den skattepligtige (her A) genoptage en sag, der er påkendt eller afvist af myndigheden, når der forelægges myndigheden oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen (dvs. nye oplysninger), og myndigheden skønner, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis oplysningerne havde foreligget tidligere.

Det påhviler A at godtgøre, at der foreligger nye oplysninger (der ville have medført et væsentligt ændret udfald, såfremt de havde foreligget tidligere), jf. herved SKM 2004.27 ØLR (om dagældende skattestyrelseslovs § 29).

I anmodningen om genoptagelse (bilag I) har A - som de eneste oplysninger, der ikke allerede var Skatteankenævn Midtjylland bekendt inden afgørelsen blev truffet 15. december 2020 (bilag B) - oplyst, at han var taget til Y1-by for mødet 14. december 2020, og at han først den 15. december 2020 fik en SMS-advisering om den besked af 11. december 2020, hvorved det blev oplyst, at mødet i As klagesag var blevet flyttet til Y2-by fra Y1-by, var kommet.

Dette er ikke oplysninger, der på nogen måde kan medføre et ændret udfald af afgørelsen (bilag B) om at forhøje As personlige indkomst, idet det i sagens natur ikke har nogen betydning for sagens spørgsmål - opgørelsen af As skattepligtige indkomst - om han har forsøgt at deltage i et møde med skatteankenævnet.

A har derfor ikke over for Skatteankenævn Midtjylland fremlagt oplysninger, som ikke tidligere havde været fremme, og som kunne have medført et ændret - ensidigt et væsentligt ændret - udfald af afgørelsen af 15. december 2020 (bilag B), hvilket er en betingelse for, at afgørelsen kan genoptages efter stk. 1.

Såfremt A faktisk havde sådanne oplysninger, som han ville have fremlagt på mødet, kunne han i stedet have fremlagt oplysningerne i sin anmodning om genoptagelse. Det gjorde A imidlertid (heller) ikke, og der er følgelig ikke grundlag for genoptagelse.

A har under retssagen fremlagt en række bilag, som han ikke fremlagde med sin anmodning om genoptagelse. Allerede fordi bilagene ikke var fremlagt for Skatteankenævn Midtjylland i forbindelse med anmodning om genoptagelse (bilag I), kan oplysninger heri ikke give grundlag for, at Skatteankenævn Midtjylland skal genoptage sin afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g.

Selv hvis bilagene havde været fremlagt med anmodningen om genoptagelse, ville de ikke have givet Skatteankenævn Midtjylland grundlag for at genoptage sin afgørelse.

De to mails fra G2-virksomhed (bilag 4) og udskrift af dombogen fra Retten i Y1-by (bilag 5) havde A allerede fremlagt inden Skatteankenævn Midtjylland traf afgørelse om dels at stadfæste, dels at nedsætte forhøjelsen af hans personlige indkomst, jf. nævnets afgørelse af 15. december 2020 (bilag B), s. 5, fjerdesidste afsnit ff., og s. 6, første afsnit. De to mails og dombogen fra Retten i Y1-by indeholder derfor slet ikke oplysninger, der ikke tidligere har været fremme under sagen, som er en betingelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1.

As bemærkninger af 2. maj 2019 (bilag 6) til Skattestyrelsens forslag med skønsmæssig forhøjelse af hans indkomst har også været en del af grundlaget for skatteankenævnets afgørelse af 15. december 2020, jf. udtrykkeligt afgørelsen (bilag B), s. 4, 6. afsnit ff.

Posteringsoversigt (bilag 3), der ifølge A viser, at selskabet G1-virksomhed betalte huslejen for lejemålet på Y9-adresse, viser ikke, at A ikke har haft en boligudgift, som A påstår, at han ikke har (processkriftet af 12. juli 2023, s. 2, 1. afsnit), og som Skatteankenævn Midtjylland (bilag B, s. 14, 6. afsnit) skønsmæssigt har ansat på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om gennemsnitlig faktisk husleje betalt af lejere. Skatteankenævnet har i forbindelse med den skønsmæssige ansættelse af A boligudgifter hverken lagt til grund, at A har betalt eller beboet lejemålet på Y9-adresse, idet nævnet ikke tillagde As skiftende og delvist modstridende udsagn om sine boligforhold betydning, jf. Skatteankenævn Midtjyllands afgørelse (bilag B), s. 14, 4. afsnit. Posteringsoversigten (bilag 3) kunne derfor ikke have medført et væsentligt ændret resultat af afgørelsen, hvis den havde været fremlagt for nævnet i forbindelse med anmodningen om genoptagelse (bilag I).

3.1.2    Der var heller ikke særlige omstændigheder (stk. 3)

Efter skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 3, kan den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, imødekomme en anmodning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1, ikke er opfyldt, hvis myndigheden skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor. I forarbejderne til § 35 g, stk. 3 (lovforslag nr. 232 af 4. april 2013, de specielle bemærkninger til § 35 g, stk. 2), beskrives "ganske særlige omstændigheder" som (1) tilfælde, hvor skattemyndighedernes praksis underkendes af Landsskatteretten eller domstolene, (2) procesbesparende hensyn samt (3) hensynet til en ensartet behandling af skatteyderne i sagskomplekser. Efter forarbejderne skal bestemmelsen administreres restriktivt-

Allerede fordi A ikke har godtgjort, at han faktisk mødte op (forgæves) på det oprindelige mødested i Y1-by den 14. december 2020, som hævdet (senest processkrift af 12. juli 2023, s. 1, fjerdesidste afsnit), og som anført til støtte for anmodningen om genoptagelse (bilag I, s. 1, 2. afsnit). udgør ændringen af mødestedet ikke en ganske særlig omstændighed, idet det konkret ikke havde nogen betydning, at mødestedet blev ændret.

Sagens omstændigheder viser, at det må lægges til grund, at A ikke ville have deltaget i mødet den 14. december 2020, selvom mødestedet ikke var blevet ændret, jf. de grunde, som Skatteankenævn Midtjylland har anført i afgørelsen af 11. maj 2021 (bilag A), s. 6, 6. afsnit ff., og som er gengivet og udfoldet umiddelbart nedenfor.

For det første fremgår det af As skriftlige henvendelse til Skatteankestyrelsen den 15. december 2020 (bilag G), at han den 9. november 2020 havde haft en forventning om, at der først ville blive afholdt et møde i januar 2021, men at han nu havde "fået besked om der er kommet e-post og kan se der har været afholdt et møde tidligere stik i mod hvad jeg ellers fik oplyst 9 november […]".

For det andet oplyste A (heller) ikke ved sin senere telefoniske henvendelse til Skatteankestyrelsen den 15. december 2020 (bilag H), at han skulle være mødt forgæves op i Y1-by.

Endeligt for det tredje modtog A allerede ved indkaldelsen den 18. november 2020 (bilag E) Skatteankestyrelsens overordnede telefonnummer, telefonnummeret på sagsbehandleren og telefonnummeret på nævnssekretæren, som han kunne have kontaktet den 14. december 2020, hvis han faktisk var mødt.

Selv hvis A måtte være mødt forgæves op på det oprindelige mødested i Y1-by, udgør det alligevel ikke sådanne "ganske særlige omstændigheder" som forudsat i skatteforvaltningslovens § 35 g, stk.3, idet det i sig selv ikke giver udsigt til et andet udfald af afgørelsen.

Der er ikke grundlag for As synspunkt (senest i processkrift af 12. juli 2023, s. 1, sidste afsnit) om, at flytningen af mødestedet ikke blev oplyst korrekt efter skatteankenævns forretningsorden § 13.

Det følger af § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 769 af 28. maj 2020 om forretningsorden for skatteankenævn, at klageren - hvis denne har anmodet om at udtale sig mundtligt til sagen - "indkaldes […] skriftligt til et møde med mindst 14 dages varsel."

Bestemmelsen angiver ikke noget om, at mødestedet ikke kan ændres med mindre end 14 dages varsel.

A havde mulighed (og ansvaret) for at gøre sig bekendt med mødestedsændringen, idet brevet af 11. december 2020 om ændring af mødestedet blev afsendt (som Digital Post) til A allerede kl. 09.28 den 11. december 2020, jf. forsendelsesloggen (bilag F, s. 3), og dermed tre dage før mødet 14. december 2020.

As synspunkt (senest i processkrift af 12. juli 2923) om, at han først modtog SMS-advisering om ny Digital Post den 15. december 2020, er udokumenteret og ændrer i øvrigt heller ikke på, at ændringen af mødestedet blev varslet tre dage inden mødet.

Det er i øvrigt ubestridt, at selve mødeindkaldelsen til mødet den 14. december 2020 skete rettidigt ved brev (Digital Post) af 18. november 2020 (bilag E).

Der er desuden ikke grundlag for As synspunkt (processkrift af 11. september 2022, s. 2, 6. afsnit) om, at Skatteankenævn Midtjyllands afslag (bilag A) på at genoptage sin afgørelse af 15. december 2020 (bilag B) ikke var uafhængigt eller objektivt, fordi ankenævnet også havde truffet afgørelsen af 15. december 2020. Det følger udtrykkeligt af skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1 3, at det er den myndighed, som traf afgørelsen, der kan genoptage sin afgørelse.

Idet der ikke foreligger ganske særlige omstændigheder i § 35 g, stk. 3’s forstand, er betingelserne for, at Skatteankenævn Midtjylland kunne genoptage sin afgørelse ikke opfyldt, og Skatteankenævn Midtjylland var derfor både berettiget og forpligtet til at afslå at genoptage sagen, som gjort (bilag A).

3.2       Ad A påstand 2 (klagegebyret skal tilbagebetales)

Andet led af As påstand 2 ("da reglerne for fastsættelse og informering om mødets sted og tidspunkt ikke blev overholdt") skal udgå af påstanden, idet dette led udgør et anbringende til støtte for første led i påstand 2 (at skatteankenævnet tilpligtes at tilbagebetale klagegebyret) og dermed ikke kan medtages i påstanden, jf. SKM2015.503.ØLR, UfR 2012.679 H (ad påstand 1-6) og UfR 2009.1899 H (ad påstand 2). Skatteministeriet foreslår, at A selv foretager denne ændring.

As påstand 2 er rettet mod et ikke nærmere angivet skatteankenævn, selvom det er Skatteministeriet - og ikke noget skatteankenævn - der er part i sagen. Allerede af den grund skal Skatteministeriet frifindes for As påstand 2, hvortil kommer, at påstanden er uegnet til at danne grundlag for en domskonklusion, fordi det ikke er angivet, hvilket skatteankenævn påstanden angår. Skatteministeriet foreslår derfor også, at påstand 2 ændres, sådan den rettes mod Skatteministeriet, der er part i sagen, fremfor et ikke nærmere angivet skatteankenævn.

Selv hvis A ændrer sin påstand 2, således den rettes mod Skatteministeriet (f.eks. ved at påstå, at Skatteministeriet skal anerkende, at Skatteankestyrelsen skal tilbagebetale klagegebyret), skal Skatteministeriet frifindes.

Der er ikke hjemmel til, at Skatteankestyrelsen kan tilbagebetale klagegebyret, så længe A hverken har fået helt eller delvist medhold i sin anmodning om, at afgørelsen af 15. december 2020 (bilag B) skal genoptages, idet dette er betingelsen for at tilbagebetale gebyret, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk.4, jf. § 35 c, stk. 4. Det er dermed en forudsætning for, at A kan få medhold i (en tilrettet udgave af) påstand 2, at han får medhold i sin påstand 1.

…"

Skatteministeriet har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for ministeriets opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Skatteankenævn Midtjylland traf den 15. december 2020 afgørelse om forhøjelse af As personlig indkomst for indkomstårene 2015-2017. A anmodede samme dag om, at skatteankenævnet genoptog sagen, hvilket skatteankenævnet ved afgørelse af 11. maj 2021 ikke imødekom. Der skal i sagen tages stilling til, om betingelserne for at genoptage sagen var opfyldt.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1, at den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag efter anmodning fra en part kan genoptage en sag, der er påkendt eller afvist af myndigheden, når der forelægges myndigheden oplysninger, som ikke tidligere har været fremlagt under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis oplysningerne havde foreligget tidligere.

A oplyste i sin anmodning af 15. december 2020 om genoptagelse alene, at han ikke var gjort bekendt med, at mødet i skatteankenævnet var flyttet fra Y1-by til Y2-by, og at han ønskede et nyt møde. Der var med anmodningen ikke vedlagt bilag eller nye oplysninger i sagen. A har herefter ikke godtgjort, at der foreligger oplysninger, som ikke tidligere har været fremme i sagen, og som kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen. Betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 1, er derfor ikke opfyldt.

A var behørigt indkaldt til møde i Skatteankenævn Midtjylland den 14. december 2020. Ved brev af 11. december 2020, der samme dag blev sendt til As e-Boks, blev han oplyst om, at mødet var flyttet fra Y1-by til Y2-by. Retten finder ikke, at en sådan ændring af mødestedet medfører, at der foreligger ganske særlige omstændigheder, der taler for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 3. Da der heller ikke efter de øvrige oplysninger i sagen foreligger ganske særlige omstændigheder, der taler for genoptagelse, frifindes Skatteministeriet for denne del af påstanden.

Der er i skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4, ikke hjemmel til tilbagebetaling af et indbetalt klagegebyr, hvis en klager hverken få hel eller delvis medhold i sin anmodning. Bestemmelsen om tilbagebetaling i § 35 c, finder tilsvarende anvendelse i sager om genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 4. Da skatteankenævnet ikke har givet A medhold i, at ankenævnets afgørelse af 15. december 2020 skulle genoptages, frifindes Skatteministeriet også for denne del af påstanden.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 35.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 35.000 kr.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.