Dato for udgivelse
06 nov 2023 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2023 08:51
SKM-nummer
SKM2023.517.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0943621
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Afgift - emballageafgift - engangsservice
Resumé

Skatterådet fandt, at forskelligt bestik er omfattet afgiftspligten for engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1. Der blev lagt vægt på, at bestikket ikke adskilte sig fra andet engangsservice, som er omfattet afgiftspligten, og ikke var sammenlignelig med andet bestik, som almindeligvis bruges flere gange. Skatterådet fandt, at produkterne fremstod meget spinkle, og i funktion var de ikke stive, men meget bøjelige, og blev vurderet til at blive bortkastet efter brug. Skatterådet bemærkede, at på trods af produkterne kan anvendes flere gange, ændrede det ikke ved vurderingen, da produkterne ikke havde en beskaffenhed, hvor det forventedes, at produkterne ville bruges igen

Skatterådet fandt, at forskelligt service ikke var afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Der blev lagt vægt på produkternes beskaffenhed, og at produkterne ikke lignede sædvanligt engangsservice, men fremstod robuste og stive, og det forventedes at produkterne ville blive brugt flere gange.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 600 af 05/05/2020 om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (Emballageafgiftsloven)

Reference(r)

Emballageafgiftsloven § 2 c
Lovforslag L 59 af den 25. oktober 2000, De almindelige bemærkninger til lovforslaget, bemærkninger til de enkelte bestemmelser til § 1, nr. 11,

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit E.A.7.1.8

 Spørgsmål

 1. Det ønskes bekræftet for hvert enkelt af de produkter, der er oplistet i skemaet til denne anmodning, at disse ikke er at anse som engangsservice, der er afgiftspligtigt efter emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.
 2. Det ønskes bekræftet, at hvert enkelt af de produkter, der er oplistet i skemaet til denne anmodning, at besvarelsen af spørgsmål 1 ikke beror på, om produkterne sælges eller vil blive solgt enkeltvis eller i "sæt", fx bestående af 1 kniv, 1 gaffel, 1 spiseske og 1 teske, eller af tallerken, skål og krus.
 3. Det ønskes bekræftet, at hvert enkelt af de produkter, der er oplistet i skemaet til denne anmodning, at besvarelsen af spørgsmål 1 ikke beror på, om produkterne sælges eller vil blive solgt enkeltvis, i pakker á 1, 10 eller 100 stk. eller i en kombination heraf?

Svar

 1. Nej, se indstilling og begrundelse
 2. Ja
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en dansk produktions- og handelsvirksomhed, der bl.a. handler med og producerer en lang række forskellige produkter fra værnemidler til rengøringsmidler, til service- og cateringartikler.

Spørger har i forlængelse af EU's Direktiv 2019/94 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ("Engangsplastikdirektivet") overvejet, hvilke plastik-produkter Spørger kan og ønsker at markedsføre på det danske marked.

Spørger ønsker i den forbindelse en afklaring af, om der er nogle af Spørgers plastik-service-produkter, der mod forventning er at anse som "engangsservice" omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.

Spørger ønsker herunder en afklaring af, i hvilket omfang resultaterne og omfanget af gennemførte tests samt valg af forpakningsstørrelser har eller kan have betydning for afgiftspligten efter emballageafgiftsloven.

Produkterne omfattet af anmodningen

De stillede spørgsmål ønskes besvaret for hvert enkelt af de plast-service-produkter, Spørger har oplyst Skattestyrelsen.

Alle produkterne er fremstillet af PP, maksimal temperatur 100 grader celsius, og ingen af produkterne kan umiddelbart knækkes.

Der foreligger for de produkter, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger oplysninger om, hvorledes de enkelte produkter pt. markedsføres (salgsforpakning, antal produkter pr. salgsforpakning og mærkningen af salgsforpakningerne), om den forudgående testning af produkterne og om den primære målgruppe for disse.

Følgende kan oplyses om markedsføringsoplysninger:

Bestiksæt, kaffekop og skål:

 • Fantastisk alternativ til engangs- og traditionelt service som glas, porcelæn og metal
 • Tåler opvaskemaskine - testet og bestået 125 vaskecyklusser i henhold til EN 12875-1:2005
 • Genanvendelig - samme funktionalitet som traditionelt service
 • Ubrydelig - i modsætning til traditionel service som glas og porcelæn
 • Lettere end glas og porcelæn - ingen tunge løft et billigt alternativ til glas, porcelæn og metal

Bestiksæt:

 • Tåler opvaskemaskine
 • Genanvendelig - samme funktionalitet som traditionelt service
 • Lettere end traditionelt bestik - ingen tunge løft
 • Billigt alternativ til metal

For de produkter, der ikke pt. markedsføres i Danmark af Spørger, men som Spørger overvejer at markedsføre i Danmark, forligger der oplysninger om, hvorvidt produkterne pt. markedsføres af andre i Danmark.

Der er i forhold til de sidstnævnte produkter ikke angivet nærmere oplysninger om salgsforpakningerne, antallet af produkter pr. salgsforpakning, mærkningen af salgsforpakningerne og den primære målgruppe for produkterne.

Der er i forhold til disse sidstnævnte produkter heller ikke angivet oplysninger om den testning, der vil blive gennemført af Spørger, før Spørger vil markedsføre produkterne i Danmark.

Det skyldes, at Spørger vil inddrage besvarelsen af de her stillede spørgsmål, før Spørger beslutter, i hvilket omfang Spørger vil markedsføre de sidstnævnte produkter i Danmark, hvilken forudgående testning Spørger i så fald vil gennemføre, før markedsføringen i Danmark påbegyndes, og hvorledes produkterne i så fald skal markedsføres.

Bagvedliggende tanker og design ift. funktionalitet, kapacitet og kvalitet

Alle produkter er ifølge producenterne udtænkt og designet til flergangsbrug med mellemliggende indsamling og vask.

Produkterne er derfor alle udtænkt og designet i PP, der er et hårdt termoplastisk materiale, som kan modstå høje temperaturer (op til 120 grader), og som er kendetegnet ved materialets styrke og sejhed.

PP komposterer (nedbrydes) og forringes ikke over tid, som det er tilfældet for fx PLA.

PP er af samme grund én af de 3 plast-fraktioner, som EU har anvist som værende særligt egnet til genanvendelse (til at indgå i en recycling-strøm).

Produkter fremstillet af PP kan steriliseres, hvis man koger dem, og PP-produkter er nemme at vaske rene og tørre af.

Produkter fremstillet af PP er derfor særdeles velegnede til at blive indsamlet, rengjort og anvendt flere gange til det formål, de er designet til.

At produkterne er fremstillet i PP skyldes og understøtter således, at produkterne er udtænkt og designet til flergangsbrug.

Produkter fremstillet i PP knækker og bøjer ikke under anvendelse som service (til det tiltænkte formål).

En del af produkterne kan knækkes, men kun hvis de underlægges et pres, der er endda væsentligt større end det pres, der vil opstå i forbindelse med den tiltænkte anvendelse.

En anden del af produkterne kan bøjes, men kun hvis de underlægges et pres, der er

endda væsentligt større end det pres, der vil opstå i forbindelse med den tiltænkte anvendelse.

Endnu andre dele af produkterne vil hverken knække eller bøje, selvom de underlægges et pres, der er væsentligt større end det pres, der vil opstå i forbindelse med den tiltænkte anvendelse.

Testning

De produkter, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger, har gennemgået 3 migrationstests.

De produkter, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger, er i overensstemmelse med formålet bag produkterne og designet af disse testet til at kunne gennemgå 125 vaskecyklusser i husholdningsopvaskemaskine iht. EN 12875-1:2005.

EN 12875-1:2005 er den standard, der definerer, hvordan man tester, og hvorvidt et produkt kan modstå husholdnings-maskinopvask. Det er således den standard, der anvendes ved testning af stålbestik.

EN 12875-1:2005 definerer imidlertid ikke et bestemt antal vaskecyklusser, der skal gennemføres i forbindelse med testningen efter denne standard.

De fleste aktører på markedet for produkter af den her omhandlede art har defineret, at testning over 20 vaskecyklusser medfører, at bestik kan betragtes som flergangsbestik.

Det gælder, uanset at PS- og PLA-service, der hidtil er blevet solgt som engangsservice, vil kunne bestå testning over 20 vaskecyklusser.

Spørger har imidlertid sikret sig, at et uafhængigt testlaboratorie har testet de produkter udformet i PP, der er markedsført i Danmark af Spørger, til og med 125 vaskecyklusser.

Spørger har for så vidt angår de produkter, der ikke udelukkende er markedsført med henblik på videresalg til private (de produkter, der i skemaet er oplistet [til Skattestyrelsen] som produkt 11a-11d) herudover sikret sig, at de produkter udformet i PP, der er markedsført i Danmark af Spørger, er testet til at kunne gennemgå 125 vaskecyklusser i industriel opvaskemaskine med slutskylstemperatur på 81° C.

Det gælder også for produkterne, der i skemaet er oplistet [til Skattestyrelsen] som produkt 2a og 2b, selvom disse primært er markedsført rettet mod forbrugere. Det skyldes, at disse produkter tillige er markedsført rettet mod andre, der kan forventes at anvende industrielle maskiner i forbindelse med vask før genanvendelse.

Testen i industriel opvaskemaskine er således gennemført med henblik på at sikre, at servicet rent faktisk kan genanvendes af den primære målgruppe for disse produkter ved mellemliggende vask i de maskiner, som den primære målgruppe må forventes at bruge.

Vask i industrielle opvaskemaskiner adskiller sig primært fra vask i husholdningsopvaskemaskiner derved, at der i industrielle opvaskemaskiner slutskylles ved 81° C.

Der findes ingen officielle teststandarder for opvask i industrielle opvaskemaskiner.

Testningen i industrielle opvaskemaskiner er derfor gennemført under anvendelse af inhouse testmetode.

Både den førstnævnte vasketest i husholdningsopvaskemaskine og den sidstnævnte vasketest i industriel opvaskemaskine er gennemført med succes.

Produkternes funktionalitet, kapacitet og kvaliteten er ikke blevet forringet under de gennemførte test.

Testningen dokumenterer dermed også, at produkterne, der er markedsført i Danmark af Spørger, ikke mister funktionalitet, når de anvendes i forbindelse med fødevarer, der er meget varme mv.

Spørger har ikke på nuværende tidspunkt gennemført testning af de  produkter, der ikke pt. markedsføres i Danmark af Spørger. Spørger vil dog gennemføre en tilsvarende testning af de produkter, som Spørger senere måtte beslutte at markedsføre i Danmark, hvis besvarelsen af denne anmodning leder til konklusionen, at dokumenteret testning af det ovenfor beskrevne omfang er af betydning for den retlige kvalifikation af produkterne som flergangsservice. Da de i skemaet oplistede produkter, der ikke pt. markedsføres i Danmark af Spørger, alle er udformet i samme materiale (PP), som de produkter oplistet i skemaet, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger, er det Spørgers forventning, at de nævnte yderligere produkter vil kunne gennemføre den beskrevne testning med samme succes som de allerede testede produkter.

Mærkning

De produkter, der pt. bliver markedsført i Danmark af Spørger, er, jf. Engangsplastikdirektivet og Gennemførelsesforordningen (2020/2151 af 17. december 2020), mærket som genanvendelige og vaskbare i opvaskemaskine.

Spørger har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvorledes de produkter, der ikke pt. markedsføres i Danmark af Spørger, vil skulle mærkes, hvis Spørger senere måtte beslutte at markedsføre ét eller flere af disse produkter i Danmark.

Spørger forventer dog i så fald at anvende mærkning på den del af de yderligere produkter, der med succes kan gennemgå testning, der svarer til den ovenfor beskrevne testning, som er gennemført af de produkter, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger. Spørger vil ved beslutningen om mærkning tage højde for de konklusioner, der kan afledes af besvarelsen af denne anmodning.

Målgruppen for produkterne

Målgruppen for produkterne er bred. De produkter, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger, er dog primært målrettet kantiner, børnehaver, klubber, festivaler mv.

Undtagelsen herfra er produkterne, der i skemaet er oplistet [til Skattestyrelsen] som 11a-11d, som er markedsført med henblik på afsætning til forbrugere. Disse produkter er derfor, jf. det ovenfor anførte, udelukkende er testet i husholdningsopvaskemaskine.

Produkterne, der i skemaet er oplistet [til Skattestyrelsen] som 2a og 2b, er også delvis rettet mod forbrugere.

Disse produkter er imidlertid identiske med produkterne 2a og 2b, der er målrettet kantiner, børnehaver, klubber, festivaler mv. Produkterne 2a og 2b er derfor tillige testet i industriel opvaskemaskine som ovenfor beskrevet, udover i husholdningsopvaskemaskine.

En del af produkterne anvendes i øvrigt, helt i overensstemmelse med det tiltænkte formål og designet, i Spørgers egen kantine, hvor produkterne indsamles, vaskes og bruges igen til det formål, som de er udviklet til.

Det er også i forbindelse med denne konkrete faktiske anvendelse af produkterne konstateret, at produkterne bevarer deres funktionalitet og kvalitet efter vask, og at produkterne derfor, helt i overensstemmelse med hensigten, kan anvendes igen og igen til det tiltænkte formål, og at produkterne rent faktisk bliver det.

Det er i forbindelse med denne konkrete faktiske anvendelse endvidere konstateret, at produkterne naturligt sættes til vask med henblik på genanvendelse til det tiltænkte formål, uanset at der jo naturligvis tillige er affaldsstativer til stede i kantinen.

Spørger har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvilke pakkestørrelser de produkter, der ikke pt. markedsføres i Danmark af Spørger, vil skulle markedsføres i, hvis Spørger senere måtte beslutte at markedsføre ét eller flere af disse produkter i Danmark. Spørger vil ved beslutning om markedsføring af eventuelle yderligere produkter tage højde for de konklusioner, der kan afledes af besvarelsen af denne anmodning. Det samme gør sig gældende for det tilfælde, at der opstår ønske om at ændre forpakningsstørrelserne for de produkter, der allerede markedsføres i Danmark af Spørger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger nedlægger under anmodningssagen påstand om, at alle de stillede spørgsmål skal bevares med "ja".

Relevante regler

Det daværende EF fastsatte allerede tilbage i 1994 fælles retningslinjer, der havde til formål at harmonisere medlemsstaternes foranstaltninger i forbindelse med håndtering af engangsservice.

De nævnte regler blev fastsat med DIREKTIV (EF) 1994/62 ("Emballagedirektivet"), som efterfølgende er ændret og suppleret med bl.a. DIREKTIV (EF) 2004/12 og senest DIREKTIV (EU) 2018/852.

Det følger af gældende artikel 3, stk. 1, i Emballagedirektivet, bl.a., at:

"ii) Artikler, der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet, og engangsartikler, der sælges påfyldt, eller som er udformet og beregnet på at blive påfyldt på salgsstedet, betragtes som emballage, forudsat at de opfylder

en emballagefunktion."

Det er med bilag I til direktivet udtrykkeligt angivet, at artikler omfattet af den citerede definition af engangsartikler, der sælges påfyldt, eller som er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet, bl.a. omfatter engangstallerkener og kopper, men at definitionen ikke omfatter engangsbestik.

Det er med bilag II til direktivet beskrevet følgende krav relateret til genbrugeligheden af genbrugsemballager, som alle skal være opfyldt samtidig:

"- emballagens fysiske egenskaber skal være af en sådan art, at emballagen kan genbruges et antal gange under normalt forudsigelige anvendelsesbetingelser, - det skal være muligt at behandle den brugte emballage i overensstemmelse med

sundheds- og sikkerhedskravene for arbejdstagerne,

- emballagen skal opfylde kravene til emballage der kan nyttiggøres, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.

Der har i overensstemmelse hermed siden 1982 været fastsat nationale, danske regler om emballageafgift.

Emballageafgift blev oprindeligt opkrævet efter regler i lov om visse miljøafgifter. Emballageafgiften er imidlertid i dag reguleret af emballageafgiftsloven.

Emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1, fastlægger, at der skal betales emballageafgift af "engangsservice"."

Der fremgår af bemærkningerne til § 1, nr. 11, i lovforslag L 59 af 25. oktober 2000 følgende for så vidt angår afgrænsningen af "engangsservice", som skal være omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftsloven (understregninger og fremhævelser er tilføjet):

"Afgiften blev indført i 1982 som led i en række forbrugsbegrænsende foranstaltninger.

Afgiften er med til at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen.

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v. af plast og pap m.v., der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange. Hovedsigtet med afgiften er at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed minimere affaldsmængderne.

[…]

Med forslaget om, at afgiften af engangsservice gøres vægtbaseret, skabes der et incitament til at nedbringe materialeforbruget. Dette vil endvidere kunne ligestille det dyre komposterbare engangsservice med »almindeligt« engangsservice.

[...]

Afgiften af engangsservice bør på længere sigt - som det i dette lovforslag indstilles for den vægtbaserede emballageafgift - omlægges til en miljøbaseret afgift."

Det fremgår således af bemærkningerne, at emballageafgiftsloven, i modsætning til Emballagedirektivet, omfatter knive, gafler og skeer, udover tallerkener, krus mv.

Det fremgår dog også eksplicit af bemærkningerne, at det udelukkende er produkter, der er bestemt til (eller som, med andre ord, er "udtænkt, designet og markedsført" til) bortkastning efter brug, der er omfattet af loven.

Deraf kan det udledes, at produkter, der er udtænkt, designet og markedsført som genanvendelige produkter, ikke er omfattet af emballageafgiftsloven.

EU har imidlertid endvidere med DIREKTIV (EU) 2019/94 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ("Engangsplastdirektivet") i 2019 knæsat både en definition af "Plast" og en definition af et "Engangsplastprodukt".

De to begreber er med Engangsplastdirektivets artikel 3, nr. 1 og 2, defineret som følger:

"Plast

Et materiale bestående af polymer, som defineret i art. 5, nr. 3, i Forordning 1907/2006, hvortil der kan være tilsat tilsætningsstoffer eller andre stoffer, som kan fungere som strukturel hovedbestanddel i slutproduktet med undtagelse af naturlige polymer, der ikke er kemisk modificeret.

Engangsplastprodukt

Et produkt, der helt eller delvis er fremstillet af plast, og som ikke er udtænkt, designet eller markedsført med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive returneret til en producent til genopfyldning eller genbrug til det samme formål, som det blev udtænkt til."

Det fremgår i den forbindelse af Kommissionens retningslinjer for engangsplastprodukter (2021/C 216/01, side 9), at:

"Produktkendetegn kan bidrage til at afgøre, om et produkt bør betragtes som et produkt til engangsbrug eller til brug flere gange. Hvorvidt et produkt er udtænkt, designet og markedsført med henblik på genbrug, kan vurderes ved at se på:

 • produktets forventede levetid, dvs. om det er udtænkt og designet til at blive anvendt flere gange inden den endelige bortskaffelse uden at miste produktets funktionalitet, fysiske kapacitet eller kvalitet, og
 • om forbrugerne typisk tænker på det, opfatter det og anvender det som et genanvendeligt produkt.
 • Produktets relevante designegenskaber omfatter materialesammensætning, vaskbarhed og reparationsmuligheder, som ville muliggøre flere ture og cyklusser til samme formål, som produktet oprindeligt var udtænkt til."

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse hermed i "FAQ om implementeringen af Engangsplastdirektivet", s. 4, anført følgende om afgrænsningen af flergangsplastikprodukter (understregning er tilføjet):

"Hvornår betragtes produkter som flergangs- og dermed ikke engangsplastikprodukter?

Der er retningslinjer for, hvornår et produkt ikke betragtes som et engangsplastikprodukt. Engangsplastikprodukter defineres i direktivet som produkter, der ikke er udtænkt, designet eller markedsført med henblik på i sin levetid, at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive returneret til en producent til genpåfyldning eller genbrug til det samme formål, som det det blev udtænkt til.

Flergangsbrug kan således vurderes ved at overveje produktets forventede funktionelle levetid, dvs. om det er beregnet og designet til at blive brugt flere gange inden endelig bortskaffelse uden at miste produktets funktionalitet, fysisk kapacitet eller kvalitet. Relevante produktdesignegenskaber inkluderer materialesammensætning, vaskbarhed og reparationsevne, som vil muliggøre flere ture og rotationer til samme formål som produktet blev oprindeligt udtænkt."

Miljøministeriet har endvidere med § 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1277 af 11. september 2022 udtrykkeligt defineret et "engangsplastprodukt" som:

"Et produkt, der er helt eller delvist fremstillet af plast, og som ikke er udtænkt, designet eller markedsført med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive returneret til en producent til genpåfyldning eller genbrug til samme formål, som det blev udtænkt til."

Der er ikke i forlængelse af vedtagelsen af Engangsplastdirektivet udstedt særlige retningslinjer for afgrænsningen af "engangsbestik" omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1, der understøtter, at afgrænsningen af "engangsbestik" ikke skal ske i overensstemmelse med de ovenfor skitserede definitioner og dermed ud fra de ovenfor skitserede kriterier.

Det fremgår derimod af de almindelige bemærkninger til lovforslag L 75 af 20. november 2019, at (understregninger er tilføjet):

Den vægtbaserede afgift omfatter endvidere engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Afgiften på engangsservice udgør 19,20 kr. pr. kg, jf. § 2 c, stk. 2. Formålet med den vægtbaserede emballageafgift på engangsservice er at begrænse brugen af engangsservice og derigennem nedbringe affaldsmængderne.

[….]

Afgiftsforhøjelserne har til formål at reducere mængden af affald og sikre en højere genanvendelse for derved at mindske unødig brug af nye ressourcer til engangsformål.

[…]

Tilsvarende skønnes forslaget om forhøjelse af emballageafgiften på engangsservice

at nedbringe forbruget af engangsservice med ca. 16 pct., svarende til en reduktion af affaldsmængden på ca.1.300 ton. Eftersom engangsservice kan bestå af forskellige materialer, f.eks. plastik, pap, træ m.v., kan der ikke skønnes over, hvor stor en andel af mindreforbruget, der udgøres af de enkelte materialetyper.

Administrativ praksis

Vi er bekendt med, at Skatterådet for ganske nylig har truffet en afgørelse offentliggjort som SKM2022.329.SR, hvorefter et af en anden spørger forelagt bestiksæt i plast i relation til emballageafgiftsloven blev kvalificeret som "engangsbestik", der er afgiftspligtigt efter emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.

Der fremgår af den offentliggjorte version af Skatterådets afgørelse følgende fakta om det forelagte bestiksæt:

 • Bestiksættet er udarbejdet i CPLA (Crystallised PolylacticAcid). Råmaterialet heri er PLA (Polylactic Acid), som er et biomateriale produceret af blandt andet majsstivelse og mælkesyre. Ved krystallisering af PLA opstår CPLA, som giver et stærkt materiale.
 • CPLA er særligt egnet til kontakt med varme op til 85° C.
 • Samtlige CPLA-produkter er certificeret efter EN 13432.
 • Alle produkterne overholder standarden DIN EN 12875 for flergangsservice.
 • Produkterne er testet egnet til flergangsbrug ved intens maskinvask på 70° C med 20 vaske efter DIN EN 12875, uden at testen viste ændringer ved produktet som følge af opvaskeprocessen.
 • Produkterne markedsføres som service bestemt til flergangsbrug.
 • Produkterne sælges i pakninger af 50 enheder, og er præget med symbol for brug til kontakt med fødevarer.
 • Emballagen er påtrykt symbol med en opvaskemaskine op til 85° C, og mærket med en trekant med pile, hvori der står 7, som er koden for andet plast.
 • Symbolet siger ikke noget om genanvendelse.
 • Produkterne fremstår som fremstillet af et hårdt plastikmateriale.
 • Produkterne kan nemt knækkes, hvorved der opstår en skarp kant.
 • Produkterne fremstår som en lidt bedre kvalitet end plastikbestik i en tynd kvalitet til engangsbrug.
 • Skeen vejer knap 6 g og er knap 17 cm lang. Skaftet består af tre sider, som er sat vinkelret på hinanden, siden i midten er den bredeste.
 • Gaflen vejer knap 5 g og er knap 17 cm lang og har et skaft magen til skaftet på skeen.
 • Teskeen vejer knap 4 g og er ca. 13 cm lang og har et skaft magen til skaftet på gaflen.
 • Kniven vejer ca. 4,5 g og er godt 16,5 cm lang. Skaftet har facon som en I-bjælke og er bredest ved knivbladet. Knivbladet har grillskær.
 • Bestikket synes mindre i længden sammenlignet med almindeligt bestik i fx stål, og særligt kniven synes spinkel.

Der fremgår endvidere følgende om Skattestyrelsens begrundelse for indstillingen, der blev tiltrådt af Skatterådet:

"Skattestyrelsen finder efter en samlet vurdering af de omhandlede produkter, at disse må karakteriseres som afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § § 2 c. Der er således ikke tale om, at produkterne adskiller sig fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Skattestyrelsen her herved lagt særlig vægt på produkternes beskaffenhed og materiale, som ikke er sammenlignelig med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset. Produktet fremstår og fungerer som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis er bestemt til begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug. Produkterne øger dermed affaldsmængderne. Det vil være i strid med lovens formål om at nedbringe materialeforbruget og affaldsmængderne, såfremt produkterne ikke er afgiftspligtigt engangsservice.

Denne vurdering ændres ikke ved, at produkterne er testet ved maskinvask med 20 gentagelser, og som markedsføres som service bestemt til flergangsbrug. Dette er ikke et kriterium for, at produkterne ikke er omfattet af det afgiftspligtige vareområde for engangsservice. Andet engangsbestik kan også være genanvendeligt og anvendes flere gange, herunder opvaskes i maskine, men vil stadig være afgiftspligtigt engangsservice. Det er den forventede faktiske anvendelse, som er afgørende.

Til spørgers bemærkninger om, at produkterne ikke falder under forarbejdernes definition af engangsservice, kan det bemærkes, at det af forarbejderne fremgår, at alminligt engangsservice sidestilles med komposterbare engangsservice og, at det er uden betydning, om produkterne kan anvendes flere gange."

Skattestyrelsen og Skatterådet har ikke med den nævnte afgørelse forholdt sig til de ovenfor beskrevne i EU-retten og på Miljøministeriets område fastlagte regler.  Skattestyrelsen og Skatterådet har herunder ikke forholdt sig til de ovenfor beskrevne regler til definition af "Engangsplastprodukter".

Der er derimod i afgørelsen henvist til SKM2017.375.SR, hvor Skatterådet fandt, at der skulle betales emballageafgift af en virksomheds tallerkener og skåle, som var fremstillet af palmeblade, da servicet var at kvalificere som engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.

Skattestyrelsen har om den nævnte afgørelse bemærket, at det af afgørelsen følger, at afgiftspligten omfatter "engangsservice" uanset fremstillingsmateriale, der benyttes, når man spiser og drikker, og som "sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug", uanset at det måske kan anvendes flere gange.

Skattestyrelsen har også bemærket, at det af den nævnte afgørelse fremgår, at når det skal afgøres, hvorvidt et produkt er "engangsservice", kan det ikke være afgørende, om det er fremstillet af et palmeblad eller fx plast, eller om det eventuelt vil kunne anvendes flere gange.

Skattestyrelsen har på denne baggrund bemærket, at produktet blot skal vurderes "sædvanligvis at være beregnet til bortkastning efter brug", og at en engangstallerken af plast, der principielt kan anvendes flere gange, stadig er omfattet af bestemmelserne om engangsservice.

Præmisserne for SKM2022.329.SR kan således umiddelbart henføres til to tidligere afgørelser fra Skatterådet, der er offentliggjort som SKM2015.667.SR og SKM2015.669.SR.

Skatterådet fastslog med SKM2015.667.SR, at der ikke skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice af et produkt, der ikke egner sig til kontakt med fødevarer, når dette klart fremgår.

Skatterådet fastslog med SKM2015.669.SR, at der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice fremstillet af tørrede kålblade, som egner sig til kontakt med fødevarer. Skatterådet fastslog i den forbindelse, at afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v. af plast og pap m.v., der benyttes, når man spiser og drikker, "når servicet sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug". Skatterådet bemærkede herved, at det gælder, uanset at det pågældende service måske kan anvendes flere gange.

Skatterådet ses ikke med de nævnte afgørelser at have forholdt sig til, at engangsbestik ikke er omfattet af definitionen af "emballage" i henhold til Emballagedirektivet, jf. bilag I til dette.

Skatterådet ses heller ikke med SKM2022.329.SR at have forholdt sig til betydningen af, at der i perioden efter 2017 er vedtaget ny regulering af endda væsentlig betydning for afgrænsningen af plastservice, der kan defineres som "engangsservice".

Skatterådet ses imidlertid at have antaget, at der skal foretages en konkret vurdering af det konkret forelagte service, og at der ved vurderingen af, om et produkt retligt skal kvalificeres som fler- eller engangsservice, skal henses til produktets beskaffenhed og materiale og til, om produktet almindeligvis er bestemt til begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug.

Skatterådet har efterfølgende, med afgørelse af 20. juni 2023, der er offentliggjort som SKM2023.276.SR, bekræftet, at en drikkedunk, der - i lighed med de produkter, der er omfattet af nærværende anmodning - er fremstillet i PP, ikke er at kvalificere som engangsservice omfattet af emballageafgiftsloven.

Det fremgår af begrundelsen for denne afgørelse bl.a., at:

"Drikkedunken er fremstillet af et hårdt plastmateriale, og som er bestemt til flergangsbrug.

[…]

Skattestyrelsen finder efter en samlet vurdering, at den omhandlede drikkedunk ikke er afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Der er lagt vægt på produktets funktion og anvendelse som en drikkedunk, samt at dens

beskaffenhed og materiale er sammenlignelig med en almindelig drikkedunk, der almindeligvis genanvendes ubegrænset.

Vores bemærkninger

Ad spørgsmål 1

Vi gør under henvisning til beskrivelsen af relevante regler ovenfor gældende, at afgrænsningen af "engangsservice" i relation til emballageafgiftsloven skal foretages under behørig hensyntagen til de definitioner og kriterier for afgrænsning af dels "emballage", dels "engangsplastprodukter", der er fastlagt af EU.

Vi gør i den forbindelse gældende, at engangsbestik ikke er at kvalificere som "emballage", jf. bilag I til Emballagedirektivet.

Vi gør herudover gældende, at det udelukkende er plastservice, der kan kvalificeres som "engangsplastprodukter" i henhold til definitionerne i Engangsplastdirektivet, der kan kvalificeres som "engangsplastservice".

Vi gør i den forbindelse gældende, at afgrænsningen af "Engangsplastprodukter", der er fastlagt med de ovenfor beskrevne regler, og som er fuldt ud implementeret på Miljøministeriets område, hvor de nævnte definitioner og kriterier afgrænser produkter, der må markedsføres som flergangsservice, tillige skal lægges til grund ved administrationen af emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.

Der er ikke belæg for at antage, at service, der er udført i et materiale, der i henhold til Engangsplastdirektivet er plast, og som i henhold til de ovenfor nævnte regler må og skal markedsføres som et flergangsplastprodukt, kan kvalificeres som et "engangsplastprodukt" i relation til emballageafgiftsloven.

Det afgørende for, om et plastprodukt skal kvalificeres som et "engangsprodukt", er i henhold til gældende regler, om produktet er:

"Udtænkt, designet eller markedsført med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture eller cyklusser ved at blive […] genbrugt til samme formål, som det blev udtænkt til."

Egnetheden til flergangsbrug bør i overensstemmelse hermed og i henhold til det ovenfor anførte vurderes ved at overveje produktets funktionelle levetid, som i henhold til ovenstående skal vurderes ud fra, om produktet er beregnet og designet til at blive brugt flere gange inden endelig bortskaffelse uden at miste funktionalitet eller kvalitet.

Der må i den forbindelse henses til produktets bestandighed på baggrund af materialesammensætningen.

Der må også henses til, om produktet efter sin karakter og vaskbarhed er egnet til at gennemgå flere ture eller rotationer til samme formål, som produktet oprindeligt var tænkt.

Der er på baggrund af de ovenfor beskrevne regler ikke belæg for at vurdere bestandigheden af et produkt, der er udtænkt, designet og markedsført med henblik på flergangsbrug som service, ved at vurdere, om servicet efter sin fremtoning ligner et "engangsprodukt".

Der er heller ikke belæg for at vurdere bestandigheden af et produkt, der er udtænkt,

designet og markedsført med henblik på flergangsbrug som service, ved at udsætte produktet for belastninger, der ikke opstår under tiltænkt anvendelse, indsamling, vask og genanvendelse til det formål, som produktet er fremstillet til.

Der er herunder ikke belæg for at tage udgangspunkt i, hvordan produktet reagerer, når det udsættes for pres eller varme, der ikke naturligt opstår i forbindelse med tiltænkt anvendelse, indsamling, vask og genanvendelse til det tiltænkte formål.

De produkter, der pt. markedsføres af Spørger i Danmark, er, som det fremgår af sagens faktiske oplysninger, udtænkt, designet og markedsført til flergangsbrug.

Produkterne, der pt. markedsføres af Spørger i Danmark, og de produkter, som Spørger overvejer at markedsføre i Danmark, er derfor udført i PP, der hverken knækker, bøjer eller på anden vis mister funktionalitet eller kvalitet under tiltænkt anvendelse, indsamling og vask.

PP er af samme grund én af de tre plastfraktioner, der af EU er anset som særligt egnet til produkter til genanvendelse.

De produkter, der er omfattet af nærværende anmodning, er således udformet i et helt andet materiale med helt andre karakteristika end det produkt, der blev taget stilling til med SKM2022.329.SR.

De produkter, der er omfattet af nærværende anmodning, mister ikke funktionalitet eller kvalitet under vask i hverken husholdningsopvaskemaskine eller industriel opvaskemaskine.

Produkterne har med succes gennemført præcis samme testning som andre flergangsprodukter i fx metal.

Produkterne, der er omfattet af nærværende anmodning, er derimod udført i samme materiale som den drikkedunk, der med SKM2023.276.SR blev anerkendt i almindelighed at kunne anvendes ubegrænset til det tiltænkte formål.

En mindre del af produkterne, der er omfattet af anmodningen, kan knækkes eller bøjes, men kun hvis de udsættes for endda væsentligt større pres end det pres, der vil opstå under den tiltænkte anvendelse. Produkterne mister i så fald en væsentlig del af deres funktionalitet. Helt det samme gør sig imidlertid gældende for så vidt angår tilsvarende service produceret i andre materialer end PP; langt de fleste glas- og porcelænstallerkener vil knække, hvis de udsættes for større pres end det pres, der vil opstå under tiltænkt anvendelse, og meget stålbestik vil bøje, hvis det udsættes for større pres end det pres, der vil opstå under tiltænkt anvendelse.

En stor del af produkterne, der er omhandlet af nærværende anmodning, hverken knækker eller bøjer, selvom de udsættes for pres eller varmepåvirkninger, der er endda væsentligt større end det pres og den varmepåvirkning, som de vil blive udsat for under tiltænkt anvendelse.

Produkterne er således ikke mindre bestandige og mister ikke funktionalitet eller kvalitet hurtigere end tilsvarende service af andre materialer, der næppe vil blive karakteriseret som "engangsservice".

Det er endvidere med den gennemførte testning dokumenteret, at produkterne er udtænkt og designet til i deres levetid at gennemgå mindst 125 ture eller cyklusser, hvor produkterne anvendes til de formål, de er udtænkt til, med mellemliggende indsamling og vask i husholdnings- eller industriopvaskemaskine før genanvendelse til det påtænkte formål.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der ikke i den gennemførte testning ligger en afgrænsning af, at det testede service udelukkende er udtænkt og designet til at blive anvendt i 125 cyklusser. De 125 cyklusser er udelukkende udtryk for det antal cyklusser, som servicet i henhold til den gennemførte testning som minimum kan gennemgå.

Den gennemførte testning svarer i øvrigt i det hele til den testning, der gennemføres for bestik af metal, idet der i tillæg hertil er gennemført testning i industriel opvaskemaskine, i det omfang produkterne er tænkt markedsført til slutbrugere, der forventes at gøre brug af en sådan maskine industriel opvaskemaskine.

Produkterne, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger, bliver af samme grund markedsført med henblik på at opnå, at produkterne anvendes, indsamles, vaskes og genanvendes til det tiltænkte formål. Spørger vil, hvis Spørger beslutter at markedsføre yderligere af de af anmodningen omfattede produkter i Danmark, tillige markedsføre disse yderligere produkter med henblik på at opnå, at disse anvendes, indsamles, vaskes og genanvendes til det tiltænkte formål.

Det er med de forelagte oplysninger dokumenteret, at produkterne er udtænkt, designet og testet til et sådant væsentligt omfang af flergangsbrug med mellemliggende indsamling og vask uden tab af funktionalitet og kvalitet, at der mangler belæg for at kvalificere produkterne som "engangsservice".

Vi anmoder derfor om, at spørgsmål 1 for hvert enkelt af de oplistede produkter besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2 og 3

Der ses ikke i hverken EU-retlige regler, de regler og vejledninger, der er fastsat på Miljøministeriets område, eller de regler og vejledninger, der er fastsat på Skatteministeriets område, at være belæg for at antage, at vurderingen af, om plastservice er at kvalificere som "engangsservice" eller "flergangsservice" beror på, om produkterne forhandles i pakker med sæt, pakker med fx 10 stk. eller 100 stk., eller i flere af de nævnte pakkestørrelser.

Pakkestørrelsen vil typisk bero på målgruppen. Service til anvendelse i kantiner, daginstitutioner mv. forhandles med fordel i større pakker, mens service til anvendelse i private husstande, til private sammenkomster mv. med fordel forhandles i mindre pakker. Service af fx metal og porcelæn forhandles ligeledes i varierende pakkestørrelser afhængig af målgruppen.

Da målgruppen for produkterne er bred både for så vidt angår de produkter, der pt. markedsføres i Danmark af Spørger, og for så vidt angår de produkter, som Spørger overvejer at markedsføre i Danmark, er det Spørgers forhåbning, at produkterne vil kunne markedsføres i Danmark i flere pakkestørrelser, uden at dette vil blive anset for at have en betydning for afgiftspligten.

Vi anmoder derfor om, at spørgsmål 2 og 3 tilsvarende besvares med "ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet for hvert enkelt af de produkter, der er oplistet i skemaet

til denne anmodning, at disse ikke er at anse som engangsservice, der er afgiftspligtigt efter emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1.

Begrundelse

Anmodningen handler om, hvorvidt spørgers knive, gafler, skeer, teskeer, skål, tallerken, krus og kaffekop er omfattet af afgiftspligten for engangsservice.

Afgiften på engangsservice blev indført i 1982 som en forbrugsbegrænsende foranstaltning med det formål at nedbringe affaldsmængderne.

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, bl.a. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v., der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange. Det følger af emballageafgiftslovens § 2 c og lovens forarbejder.

Afgiften udgør 60,77 kr. pr. kg, og blev tredoblet med virkning fra den 1. januar 2020. Af lovforslaget bag lovændringen fremgår det bl.a., at formålet med afgiften er at begrænse brugen af engangsservice, og derigennem nedbringe affaldsmængderne og sikre en højere genanvendelse for derved at mindske unødig brug af nye ressourcer til engangsformål.

Skattestyrelsen finder efter en samlet vurdering, at de omhandlede bestik med produktnumrene 3, 6, 7, 8, skal karakteriseres som afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Der er således ikke tale om, at produkterne adskiller sig fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Skattestyrelsen har lagt særlig vægt på produkternes beskaffenhed og materiale, som ikke er sammenlignelig med fx stålbestik, som almindeligvis bruges ubegrænset. Produkterne fremstår meget spinkle, og i funktion er de ikke stive, men meget bøjelige. Produkterne fremstår som værende til engangsbrug, da produkterne vurderes at blive bortkastet efter brug. At produkterne kan anvendes flere gange, ændrer ikke ved denne vurdering, da produkterne ikke har en beskaffenhed, hvor det forventes, at produkterne bruges igen. Produkterne øger dermed affaldsmængderne. Det vil være i strid med lovens formål om at nedbringe materialeforbruget og affaldsmængderne, såfremt produkterne ikke betegnes som afgiftspligtigt engangsservice. Dette er også i overensstemmelse med spørgers oplysninger i spørgers skema vedrørende produktnumrene. 3, 6, 7 og 8 om, at produkterne ikke markedsføres til flergangsbrug.

Skattestyrelsen finder efter en samlet vurdering, at de omhandlede bestik, tallerken, kaffekop, krus og skål med produktnumrene 1, 2, 4, 5, 9, 10 og 11, ikke er afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Der er lagt vægt på produkternes beskaffenhed, og at produkterne ikke ligner sædvanligt engangsservice. Produkterne fremstår robuste og stive, og det forventes, at produkterne vil blive brugt flere gange. Jf. SKM2023.276.SR, hvor Skatterådet fandt, at en drikkedunk af hård plast ikke er omfattet af afgiftspligten for engangsservice. Drikkedunken var sammenlignelig med en almindelig drikkedunk, der almindeligvis kunne bruges ubegrænset.

Ovenstående er også i overensstemmelse med SKM2022.329.SR, hvor Skatterådet fandt, at spørgers plastikbestik var afgiftspligtigt, da bestikket ikke adskilte sig fra andet engangsservice. Servicet fremstod og fungerede som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis var bestemt til begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug At produkterne var testet ved maskinvask med 20 gentagelser og markedsført til flergangsbrug ændrede ikke vurderingen.

Til spørgers oplysning om, at service, der er udført i et materiale, der i henhold til Engangsplastdirektivet er plast, og som i henhold til dette direktiv må og skal markedsføres som et flergangsplastprodukt, ikke kan kvalificeres som et "engangsplastprodukt" i relation til emballageafgiftsloven skal det bemærkes, at EU direktiv 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (Plastdirektivet), er implementeret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 22. maj 2021 om forbud mod markedsføring af visse plastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter. Afgiften på engangsservice blev indført ved lov nr. 259/1982, med seneste større ændring i 2000, og afgiftsloven implementerer ikke Plastdirektivet. Loven har til formål at nedbringe affaldsmængderne, og er en ikke EU harmoniseret lov, jf. også SKM2022.574.SR. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at produkternes fremstillingsmateriale er uden betydning. Spørgers bemærkninger ændrer derfor ikke ved Skattestyrelsens vurdering af afgiftspligten.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej, se begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at hvert enkelt af de produkter, der er oplistet i skemaet

til denne anmodning, at besvarelsen af spørgsmål 1 ikke beror på, om produkterne sælges eller vil blive solgt enkeltvis eller i "sæt", fx bestående af 1 kniv, 1

gaffel, 1 spiseske og 1 teske, eller af tallerken, skål og krus.

Begrundelse

Skattestyrelsen har ved vurderingen af afgiftspligten i spørgsmål 1, lagt vægt på det enkelte stykke services beskaffenhed, hvilket ikke ændres alt efter, hvordan servicet sælges. Tilsvarende er der ikke i forarbejder eller retspraksis eksempler på, at pakningsformen for sådanne produkter har betydning for afgiftspligten.

Der henvises til Skattestyrelsens begrundelse i spørgsmål 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at hvert enkelt af de produkter, der er oplistet i skemaet til denne anmodning, at besvarelsen af spørgsmål 1 ikke beror på, om produkterne sælges eller vil blive solgt enkeltvis, i pakker á 1, 10 eller 100 stk. eller i en kombination heraf?

Begrundelse

Skattestyrelsen har ved vurderingen af afgiftspligten i spørgsmål 1, lagt vægt på det enkelte stykke services beskaffenhed, hvilket ikke ændres alt efter, hvordan servicet sælges. Tilsvarende er der ikke i forarbejder eller retspraksis eksempler på, at pakningsformen for sådanne produkter har betydning for afgiftspligten.

Der henvises til Skattestyrelsens begrundelse i spørgsmål 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 c.

“Der svares afgift af engangsservice.

Stk. 2. Afgiften udgør 60,77 kr. pr. kg.

Forarbejder

Lovforslag L 59 af den 25. oktober 2000, De almindelige bemærkninger til lovforslaget:

"Afgiften af engangsservice

Afgiften blev indført i 1982 som led i en række forbrugsbegrænsende foranstaltninger. Afgiften er med til at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed nedbringe affaldsmængderne og fremme genanvendelsen. (...)

Miljømæssige konsekvenser

(...)

Endvidere underbygges afgiftens miljømæssige sigte ved, at det foreslås, at der skabes et incitament til at nedbringe materialeforbruget ved fremstillingen af engangsservice.

(...)

Bemærkningerne til de enkelte bestemmelser til l § 1, nr. 11:

(...)

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v. af plast og pap m.v, der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange. Hovedsigtet med afgiften er at begrænse anvendelsen af engangsservice og dermed minimere affaldsmængderne.

(...) Som eksempler på varer, der vil være omfattet af afgiften efter dette forslag, kan nævnes:

1. Bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder.

2. Drikkebægre uden hensyn til, om de er forsynet med målestreger.

3. Drinkspinde.

4. Grilltallerkener med flere rum.

5. Kaffefade (bakker med fordybning til en kop‐anvendes som kombineret tallerken og underkop).

6. Plastrørepinde.

7. Portionsskåle til isbægre m.v.

8. Bakker fremstillet ved formpresning af ensfarvet pap, hvis flademålet ikke overstiger 275 cm², og den længste side er mindst 50 pct. større end den korteste.

9. Drikkebægre med målestreger af polypropylen (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud.

10. Engangskopper fremstillet af pap af typer, der udelukkende benyttes til demonstration (prøvesmagning) af andre varer.

11. Plastskeer i importerede pakninger, som desuden indeholder sukker, flødepulver samt en serviet.

12. Pølsebakker fremstillet af foldet pap af en type, der udelukkende anvendes ved pølsevogne og lignende.

13. Tallerkener‐trekantede, der er specielt konstruerede til automater med microbølgeovn.

14. Drikkebægre og beholdere med et rumindhold på højst 2 liter.

Lovforslag L 75 af 20. november 2019.

Afgiftssatsen blev med virkning fra d. 1. januar 2020 ændret fra 19,20 kr. pr. kg til 60,77 kr. pr. kg,

Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger:

2.1.1. Gældende ret

"Den vægtbaserede afgift omfatter endvidere engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Afgiften på engangsservice udgør 19,20 kr. pr. kg, jf. § 2 c, stk. 2. Formålet med den vægtbaserede emballageafgift på engangsservice er at begrænse brugen af engangsservice og derigennem nedbringe affaldsmængderne."

2.1.2. Den foreslåede ordning

"Afgiftsforhøjelserne har til formål at reducere mængden af affald og sikre en højere genanvendelse for derved at mindske unødig brug af nye ressourcer til engangsformål."

Praksis

SKM2021.712.BR

Dom fra byretten, som stadfæster afgiftspligten.

"Rettens begrundelse og resultat

(...)

Plastskeen/rørespatlen må efter sin udformning karakteriseres som en ske. Efter de afgivne forklaringer lægger retten til grund, at rørespatlen var udformet som en ske, netop med det formål, at den efterfølgende kunne benyttes som engangsske til at spise isen med, og at skeen altid blev udleveret til kunden sammen med isen. Endvidere må det antages, at skeen efter brug blev bortkastet. Plastskeen må herefter - efter sin udformning, funktion og anvendelse - anses for engangsservice omfattet af afgiftspligten i emballageafgiftslovens § 2c, stk. 1.

Det forhold, at G1’s af profitoptimerende og kommercielle hensyn har valgt at anvende en engangsske i fremstillingsprocessen kan ikke føre til en anden vurdering.

Retten har herved lagt vægt på, at synspunktet om at skeen - fordi den også indgår i fremstillingsprocessen - skulle være undtaget fra afgiftspligten, hverken har støtte i bestemmelsens ordlyd, forarbejderne til loven eller i administrativ praksis."

SKM2023.276.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en drikkedunk af hård plast med rumindhold på 40 cl, der blev solgt som drikkedunk, ikke er omfattet af afgiftspligten for engangsservice ifølge emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1. Drikkedunken var sammenlignelig med en almindelig drikkedunk, der almindeligvis kunne genanvendes ubegrænset.

SKM2022.574.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at engangsbægre til mundskyl på tandklinikker ikke var omfattet af afgiftspligten for engangsservice ifølge emballageafgiftsloven. Produktet adskilte sig ikke fra andre engangsdrikkebægre, som er omfattet af afgiftspligten. Der blev herved lagt særlig vægt på bægerets udformning, funktion og anvendelse, som var sammenlignelig med almindelige hvide plastikkopper/automatbægere, der benyttes, når man drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug.

Følgende fremgår af Skattestyrelsens begrundelse (uddrag):

"Skattestyrelsen finder efter en samlet vurdering, at det omhandlede bæger skal karakteriseres som afgiftspligtigt engangsservice, jf. emballageafgiftslovens § 2 c. Der er herved lagt vægt på bægerets udformning, funktion, samt mulige anvendelse som drikkebæger. Bestemmelsen har et bredt anvendelsesområde, henset til at også drinkspinde og plastrørepinde, som ikke benyttes til at drikke af eller spise med, er afgiftspligtigt engangsservice, ifølge lovbemærkningerne.

Dette er også i overensstemmelse med SKM2021.712.BR, hvor byretten fandt, at en ske kunne benyttes som ske til at spise med, og samtidig have en anden ikke afgiftspligtig funktion, uden at dette ændrede afgiftspligten.

Det er uden betydning for afgiftspligten, at spørger markedsfører bægret til mundskyl, henset til udformningen, funktionen og den mulige anvendelse som drikkebæger. Det ses ikke at være afgørende for afgiftspligten, om brugeren synker vandet, når bægeret bruges.

(...)

Spørgers oplysning om, at et mundskyllebæger ikke er omfattet af EU direktiv 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (Plastdirektivet), implementeret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 22. maj 2021 om forbud mod markedsføring af visse plastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter, ændrer ikke ved afgiftspligten. Afgiften på engangsservice blev indført ved lov nr. 259/1982, med seneste større ændring i 2000, og afgiftsloven implementerer ikke Plastdirektivet. Loven har til formål at nedbringe affaldsmængderne. Samtidig er det Skattestyrelsens vurdering, at bægerets udformning, funktionen og anvendelse som drikkebæger er afgørende.

Emballageafgiftsloven er ikke en EU harmoniseret lov, og det er uden betydning ved vurdering af afgiftspligt efter denne, om bægeret er afgiftspligtig som engangsservice i Tyskland, jf. spørgers bemærkninger i den forbindelse."

SKM2022.329.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gafler og knive af komposterbart materiale ikke var omfattet af afgiftspligten for engangsservice ifølge emballageafgiftsloven. Produkterne adskilte sig ikke fra andet engangsservice, som er omfattet af afgiftspligten. Produkterne var ikke sammenlignelig med fx stålbestik, som almindeligvis genanvendes ubegrænset. Produktet fremstod og fungerede som plastlignende bestik, af en forholdsvis stærk kvalitet, som almindeligvis er bestemt til begrænset antal anvendelser og bortkastning efter brug. Produkterne øgede dermed affaldsmængderne.