Dato for udgivelse
27 nov 2023 07:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2023 10:35
SKM-nummer
SKM2023.564.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1234534
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skønsposter, forbrug af egne varer, el, vand, olie, gas, privat anvendelse af biler
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.2.1.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.2.1.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.2.1.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.4.4.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.5.2.2.9.2

Skattestyrelsen har fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2024:

1. Handlendes forbrug af egne varer

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Hvis der ikke findes en registrering af eget forbrug, må værdien af forbruget ansættes skønsmæssigt.

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Skattestyrelsen fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den enkelte handlende har i sin forretning:

Fødevarer

17.740 kr.

Drikkevarer

4.390 kr.

Tobak

4.980 kr.

Andet

4.800 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

3.430 kr.

Kød og kødvarer

3.390 kr.

Fisk og skaldyr

    960 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

3.630 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

3.000 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

2.740 kr.

Andre fødevarer

590 kr.

Drikkevarer:

Sodavand o.l.

1.300 kr.

Spiritus og likør

360 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

1.430 kr.

Øl

990 kr.

Andre drikkevarer

310 kr.

Andet:

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

740 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

1.280 kr.

Aviser og tidsskrifter

1.500 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

1.280 kr.

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

Beklædning

2.740 kr.

Fodtøj

1.240 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

  • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
  • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
  • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
  • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
  • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører mv. skal satserne lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der desuden foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

2. Privat andel af elektricitet, vand og varme

Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug

Til opvarmning

80 kwh pr. m²

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kwh

Til lys og husholdning

for lejligheder

2.000 kwh

for parcelhuse

4.000 kwh.

Vandforbrug

For en person fastsættes vandforbruget til 100 liter pr. døgn.

Olieforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

Gasforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.

3. Privat anvendelse af biler. Brugtvogns- og bilforhandlere.

Bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, skal beskattes af værdien af den private anvendelse.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af denne meddelelse. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilernes markedsværdi.

Hvis der ikke er ført kørebog, der efter sædvanlige krav til kørebøger kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen, der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinjer:

a.

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 kilometer årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

b.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse.

Satsen fremgår af Bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2023 om Skatterådets satser for 2024 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er derfor fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter ligningslovens § 16, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. punktum.