Dato for udgivelse
01 Nov 2023 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2023 13:20
SKM-nummer
SKM2023.510.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-1037511
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Forsøgs- og forskningsvirksomhed, Udgifter, Skattekredit, Nyhedsværdi
Resumé

Spørger har til formål at drive forsknings- og udviklingsvirksomhed indenfor bioteknologi bl.a. med henblik på udvikling af nye lægemidler til behandling af cancer. Spørger har forsket i udvikling af et nyt lægemiddel. Forskningsprojektet er baseret på forskning på X. X har indgivet en patentansøgning i EU og USA på baggrund af forskningen.

Skatterådet kunne efter en konkret vurdering bekræfte, at Spørgers udgifter til forskningen skulle anses for udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B. Spørger var herefter berettiget til skattekredit efter ligningslovens § 8 X. Skatterådet havde som begrundelse herfor bl.a. henset til at forskningen, efter det oplyste, var patenterbar, hvilket styrkede formodningen for at forskningen havde den fornødne nyhedsværdi. Herudover henså Skatterådet også til, at lægemidlet ikke lignede allerede kendte behandlingsformer, og at forskningen fortsat var på så tidligt et stadie, at det endnu synes usikkert om forskningen ville lede til et godkendt lægemiddel.

Hjemmel

Ligningslovens § 8 B, stk. 1
Ligningslovens § 8 X

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 42 af 13. januar 2023 af lov om påligningen af indkomstskat til staten

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.C.2.2.2.20

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ApS er berettiget til at få udbetalt skattekredit efter ligningslovens § 8 X på baggrund af de udgifter, som Spørger har afholdt til de forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der er leveret af E til Spørger i perioden oktober 2021 - december 2022 i henhold til Research Services Agreement fra oktober 2021?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers ApS ("Selskabet") er stiftet juli 2021 af A (xx%), B (x%), C ApS (xx%) og D ApS (x%) ved samlet kontant indskud af kr. xx.000 til kurs 100. E er i oktober 2021 indtrådt som ejer ("Co-Founder") ved tegning af nye kapitalandele svarende til x % af selskabskapitalen som kontant kapitalforhøjelse til kurs 100. Selskabet første regnskabsår slutter den 31. december 2022.

Selskabet er registreret under branchekode 721100: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi.

Selskabet har til formål at drive forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for bioteknologi med henblik på udvikling af nye lægemidler til behandling af cancer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Selskabets første udviklingsprojekt er at udvikle et helt nyt lægemiddel til behandling af en konkret type af cancer. Cancertypen er en meget aggressiv sygdomsform, hvor der er en meget høj dødelighed. Der er således et meget højt behov for udvikling af ny medicin, som forbedrer de eksisterende behandlinger og overlevelsesraten. Der er de seneste 40 år reelt ikke kommet bedre behandlinger/medicin på markedet, end den eksisterende medicin, der pt. er godkendt som initial standard behandling (bl.a. kemoterapi).

Projektet er baseret på forskning, der er udviklet af A og B på X. X har indgivet patentansøgning i EU og USA vedrørende forskningsresultaterne, og Spørger har oktober 2021 indgået en eksklusiv licensaftale med X vedrørende retten til at udnytte patentrettighederne til udvikling af nye lægemidler.

Til udvikling af nyt lægemiddel mv. indgik Spørger i oktober 2021 en Research Services Agreement (RSA) med E, som efterfølgende blev ændret grundet mindre forhøjelse af prisen.  

Den samlede pris for Research Program er DKK xx mio.

Selskabet og E har aftalt, at E ved udstedelsen af faktura for det beløb, som er aftalt iht. RSA pkt. 4.1, skal anses for at have ydet et lån til Selskabet på samme beløb (“Lånebeløb"), og fakturaen skal herved anses som fuldt betalt af Selskabet til E. De fakturaer, som E udsteder til Selskabet for de respektive beløb anført ovenfor, omdannes således ved Selskabets modtagelse af fakturaen til et lån fra E til Selskabet, jf. "Aftalerne". De til enhver tid udestående Lånebeløb forrentes med 3% pa, jf. RSA pkt. 4.2.

Parterne har endvidere aftalt, at gælden iht. de udestående Lånebeløb efterfølgende skal konverteres af E til nye kapitalandele i Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 161 på de betingelser, som er fastsat i "Aftalerne" De nye kapitalandele i Selskabet, som tegnes af E ved gældskonvertering af Lånebeløbene, sker til en konverteringspris på DKK x tusind pr. kapitalandel á DKK 1 (baseret på en værdi af Selskabet på DKK xx mio. kr.).

Gældskonvertering for hvert af de hidtil udstedte fakturaer er gennemført i overensstemmelse med aftalen. E ejer pt. ca. xx % af selskabskapitalen. Som anført, er det forventningen, at E leverer de resterende aktiviteter til Selskabet inden udgangen af december 2022, hvorefter den resterende del af købesummen også vil blive betalt og derefter konverteret til kapitalandele, hvorefter E’s ejerandel vil udgøre ca. xx%.

Repræsentanten har oplyst, at selskabets formål, såfremt forskningen er succesfuld, er at kommercialisere resultatet. Hertil oplyses det, at selskabets formål er at udvikle lægemidler og kommercialiserer disse. Hvor langt selskabet "når" afhænger af deres mulighed for at tiltrække kapital.

Repræsentanten har videre oplyst, at der evt. også kan ske forskning i udvikling af andre lægemidler.

Repræsentanten har derudover oplyst, at selskabet er en forskningsvirksomhed uden indtægter. Det forstås, at det mest sandsynlige for selskabet er, at dette på et tidspunkt bliver opkøbt, eller at der indgås en licensaftale på baggrund af forskningen.

Det bemærkes, at når selskabet når de kliniske faser, skal selskabet sikre yderligere investering (kendt som serie a investering), da den kliniske fase er væsentligt mere omkostningstung.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Selskabet har afholdt udviklingsomkostninger til E vedr. Research Program. Den samlede købesum er DKK xx mio., hvoraf DKK x mio. er faktureret og betalt af Selskabet på tidspunktet for indgivelse af anmodningen om bindende svar, og det forventes at den resterende del af købesummen på DKK x mio., vil blive faktureret og betalt inden udgangen af 2022.

E har udstedt fakturaer vedrørende købesummen, som er betalt af Selskabet ved at optage tilsvarende lån hos E. De pågældende fakturaer er indtægtsført af E.

Prisen for Research Programme i RSA er forhandlet af og fastsat på markedsvilkår af uafhængige parter.

Der er tale om innovative forsøgs- og udviklingsomkostninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 X, og Selskabet er derfor berettiget til at anvende skattekreditordningen. De af Research Program omfattede forsknings- og udviklingsaktiviteter har til formål at udvikle og kommercialisere et helt nyt lægemiddel til behandling af cancer og potentielt andre former for samme cancer type og solide cancertumorer. De aktiviteter, som er udført af E for Selskabet, omfatter udvikling af selvstændige og nye stoffer som kan danne grundlag for selvstændig patentering.

Selskabet vil straksafskrive udviklingsomkostningerne til de af E udførte udviklingsaktiviteter.

Spørgers høringssvar af den 6. juli 2023

Spørger har ikke nogen bemærkninger til selve den foreløbige indstilling til bindende svar fra Skatterådet. Spørger har dog supplerende oplyst følgende:

Selskabet har aflagt sin første årsrapport, der er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling i 2023.

Status på projektet: den 31. december 2022 var der sket levering af "Stage OneActivities", "Stage Two A Activities" og alle "Stage Two B Activities", jf. pkt.4.1 i RSA, svarende til en samlet pris på XX mio. kr. som er faktureret til og betalt af Selskabet. De resterende aktiviteter er gennemført, leveret og faktureret/betalt i starten af 2023.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ApS er berettiget til at få udbetalt skattekredit efter ligningslovens § 8 X på baggrund af de udgifter, som selskabet har afholdt til de forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

Begrundelse

Det følger af ligningslovens § 8 B, stk. 1, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår.

Det er en betingelse for retten til fradrag efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, at forsøgs- og forskningsudgifterne bliver afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, således at forsøgene og forskningen og de dermed forbundne udgifter har et kommercielt formål.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L95 1972-1973), af de almindelige bemærkninger, at fradragsretten omfatter følgende:

"Fradragsretten vil i det første omfatte det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser."

Således skal der være tale om videnskabelig eller teknisk viden, der fører til, at der frembringes nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser for at kunne udgøre forsøgs- og forskningsudgifter.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR. Det er således som udgangspunkt Spørger, der skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om udgifter, der kan fradrages efter ligningslovens § 8 B.

Det følger af forarbejderne til bestemmelsen i ligningslovens § 8 B, at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke indeholder hjemmel til at fradrage de omkostninger, der omfattes af ligningslovens § 8 B.

Af det fremsatte lovforslag til ligningslovens § 8 B (FT 1972/73, tillæg A, spalte 2081) fremgår det, at "allerede efter gældende regler er der fradragsret for forsøg- og forskningsudgifter, når den, der afholder udgifterne, har det som erhverv at drive forskning. Udgifterne betragtes i så fald som egentlige driftsudgifter, omfattet af fradragsreglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a." 

Af svar på SAU 2020/21, alm. del, spørgsmål 249 fremgår det bl.a., at "det ved forarbejderne er forudsat, at de af ligningslovens § 8 B, stk. 1, omfattede udgifter til forsøg og forskning ikke kan fradrages som driftsomkostninger." Og "af samme forarbejder følger, at hensynet bag bestemmelsen er at etablere en fradragsret for udgifter, for hvilke der ikke allerede er fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a." Og "de i forarbejderne nævnte personer, der har det som erhverv at drive forskning, vil derfor ikke kunne anvende ligningslovens § 8 B."

Kendetegnende for udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B er således, at de ikke har karakter af at være driftsomkostninger. Sædvanlige driftsomkostninger er derfor ikke omfattet af ligningslovens § 8 B, da de omfattes af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Efter det oplyste er Spørger stiftet i 2021 og første regnskabsår slutter den 31. december 2022. Aktiviteten i Spørger har indtil videre været afgrænset til, at forskningens stadie 1-3 er gennemført ved udgangen af 2022. Spørger har oplyst, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at udvikle og kommercialisere et helt nyt lægemiddel til behandling af pågældende type af cancer og potentielt andre former for cancer og solide cancertumorer. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne er dog endnu ikke nået til et stadie, hvor kommercialiseringen er mulig. Spørger har i den forbindelse oplyst, at når/hvis resultaterne muliggør en kommercialisering, vil det sandsynligvis ske i form af en produktionslicens.

Det er på baggrund af det oplyste Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en nyopstartet erhvervsmæssig virksomhed, der afholder udgifter til forskningsaktiviteter med henblik på udvikling af et produkt og senere afsætning heraf (altså egentlig kommercialisering). Der er således ikke tale om en virksomhed, der har det som erhverv at drive forskning, jf. det fremsatte lovforslag til ligningslovens § 8 B (FT 1972/73, tillæg A, spalte 2081. De omhandlede udgifter må i den forbindelse anses som etableringsomkostninger. Der er derfor ikke tale om driftsomkostninger, der er afholdt med henblik på at erhverve og vedligeholde indkomsten, men omkostninger, der er afholdt med henblik på at skabe et fremtidigt indkomstgrundlag for Spørger. Den type etableringsomkostninger kan, såfremt projektkriterierne i øvrigt er opfyldt, give fradrag efter ligningslovens § 8 B og udbetaling af skattekreditter efter ligningslovens § 8 X. Det bemærkes, at det forhold, at Spørger i processen frem mod eller evt. efter en kommercialisering måtte blive opkøbt, ændrer ikke herpå.  

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.20 Udgifter til forsøg og forskning mv., at det er Skattestyrelsens opfattelse, at følgende projektkriterier skal være opfyldt:

  • Projektet skal indeholde et nyhedselement. Nyhedselementet skal vurderes i forhold til det aktuelle vidensniveau inden for branchen (dvs. kredsen af virksomheder beskæftiget med samme aktivitet). Det skyldes, at aktiviteten skal resultere i viden/erkendelser, der ikke allerede er i anvendelse inden for den pågældende branche. Dermed er projekter, der opnår viden ved at kopiere, imitere eller ved "reverse engineering" eksempelvis ikke omfattet. Årsagen er, at opnåelse af ny viden er central for al forsøgs- og forskningsaktivitet.
  • Projektet skal indeholde et element af kreativitet. Baggrunden herfor er, at projektet skal basere sig på nye koncepter/idéer, der ligger ud over det eksisterende vidensniveau. Rutinemæssig aktivitet er derfor ikke omfattet, mens nye metoder til at udføre gængse opgaver, på basis af tilgængelig viden, efter en konkret vurdering kan være omfattet.
  • Projektet skal indeholde et usikkerhedsmoment. Det er en betingelse, at der i projektet er usikkerhed om omkostningerne, tidshorisonten, eller om det forventede resultat kan opnås.

Det er oplyst, at Selskabet har til formål at drive forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for bioteknologi med henblik på udvikling af lægemidler inden for cancer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Det er oplyst, at X  har indgivet patentansøgning i EU og USA på baggrund af forskningen. X og Spørger har efterfølgende indgået en patentlicensaftale om udnyttelse af forskningspatentet. Det bemærkes, at aftalen er indgået på baggrund af patentansøgningen. Forskningen er således ikke for nuværende patenteret.

Det er ligeledes oplyst, at det forventes at forskningen vil lede til udviklingen af nye kemiske strukturer som vil være selvstændigt patenterbare.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det forhold, at forskningen efter det oplyste er patenterbar, styrker formodningen for, at forskningen har den fornødne nyhedsværdi. Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at forskningen efter det oplyste vil lede til viden, der ikke allerede er kendt i branchen.

Det er oplyst, at der de seneste årtier reelt ikke er udviklet bedre behandlingsformer. Spørger har afholdt udgifterne til udvikling af et helt nyt lægemiddel.

Efter det oplyste, sigter forskningen mod at udvikle et lægemiddel, som ikke ligner de allerede kendte behandlingsformer.

På baggrund af det oplyste, om den eksisterende behandlingsform, ligger Skattestyrelsen til grund, at Spørger har afholdt udgifter til at udvikle et lægemiddel, som ikke ligner den allerede kendte behandlingsform mod fx cancer, herunder kemoterapi. Skattestyrelsen finder herefter, at der ikke er tale om rutinemæssige aktivitet, men derimod medgår forskningen til at udvide det eksisterende vidensniveau. 

Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger udvikler nye eller væsentligt forbedrede lægemidler til behandling af den pågældende type af cancer.

Det oplyses, som nævnt ovenfor, at forskningens stadie 1-3 er gennemført ved udgangen af 2022. Det er dog Skattestyrelsens opfattelse, at ved forskningens gennemførelse af stadie 1-3 synes det fortsat at være usikkert om forskningen vil resultere i en godkendt behandlingsform. I den forbindelse er der henset til, at forskningen er foretaget som forberedelse til præ-kliniske forsøg, hvorfor mange faktorer fortsat kan påvirke om resultatet er succesfuldt.

Skattestyrelsen finder på baggrund af en samlet konkret vurdering af det oplyste, at udgifterne skal anses for forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Selskabet er herefter berettiget til at få udbetalt skattekredit, svarende til udgifterne, efter ligningslovens § 8 X.

Det er forudsat for besvarelsen, at de aftalte værdier er ansat til en værdi svarende til markedsværdien, således på armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 B

Stk. 1.Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår. Det samme gælder udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Hvis udgifter som nævnt i 1. pkt. er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori erhvervet er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår, medmindre der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Told- og skatteforvaltningen kan dog tillade, at udgifterne fradrages eller afskrives som anført før påbegyndelsen af erhvervet.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, som afholdes til efterforskning efter råstoffer i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Hvis udgifterne er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, afskrives udgifterne dog med lige store årlige beløb over 5 år fra og med det indkomstår, hvori erhvervet blev påbegyndt. Det samme gælder, hvis udgifterne i det indkomstår, hvori de er afholdt, overstiger 30% af den skattepligtiges overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, opgjort uden fradrag og afskrivning efter dette stykke, men med tillæg af renteudgifter og valutakurstab og med fradrag af rente- og udbytteindtægter, samt valutakursgevinst, som indgår i opgørelsen af overskuddet. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at udgifter som omhandlet i 2. pkt. fradrages eller afskrives før igangsættelsen af den erhvervsvirksomhed, hvorpå efterforskningen tager sigte. Når omstændighederne taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen desuden tillade, at udgifter som omhandlet i 3. pkt. fradrages på én gang.

Stk. 3.Uanset stk. 1 og 2 kan udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og fast ejendom kun fradrages eller afskrives efter lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Stk. 4.Fradrag eller afskrivninger efter stk. 1 kan for udgifter afholdt i indkomstårene 2018 og 2019 foretages med et beløb svarende til 101,5 pct. af den afholdte udgift, for indkomståret 2020 med 103 pct., for indkomstårene 2021 og 2022 med 105 pct., for indkomstårene 2023-2025 med 108 pct. og fra og med indkomståret 2026 med 110 pct. af den afholdte udgift. For indkomstårene 2020-2022 kan der ud over fradrag eller afskrivninger efter 1. pkt. foretages fradrag eller afskrivninger på 27 pct. for indkomståret 2020 og 25 pct. for indkomstårene 2021 og 2022 af udgiften. Fradrag eller afskrivning efter 2. pkt. og fradrag efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3, 3. pkt., kan dog højst foretages for samlede udgifter på 845 mio. kr. i indkomståret 2020 og 910 mio. kr. i indkomstårene 2021 og 2022. Begrænsningen efter 3. pkt. gælder samlet for sambeskattede selskaber i samme koncern, idet den samlede begrænsning fordeles forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskabers udgifter omfattet af 3. pkt.

Ligningslovens § 8 X

Stk. 1. Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Der kan dog højst udbetales skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter. Skatteværdien af underskud som nævnt i 1. pkt. beregnes med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent for det pågældende indkomstår. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. Udgør indkomståret en kortere periode end 12 måneder, nedsættes beløbet forholdsmæssigt. Beløb, der udbetales efter 1. pkt., medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2.Sambeskattede selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 og § 31 A, anses for en samlet enhed ved anvendelsen af stk. 1. Anmodning efter stk. 1 indgives af administrationsselskabet. Opgørelsen af udbetalingen sker på grundlag af sambeskatningsindkomsten og de sambeskattede selskabers samlede udgifter til forskning og udvikling. Beløbet udbetales til administrationsselskabet. Administrationsselskabet skal fordele beløbet forholdsmæssigt mellem de selskaber m.v., hvis underskud nedsættes, jf. stk. 4, i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 31, stk. 8, og § 31 A, stk. 6. Beløb, der udbetales på grundlag af underskud i udenlandske selskaber og faste driftssteder i udlandet, medregnes til genbeskatningssaldoen, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 10.

Stk. 3. Der kan til selskaber m.v., der på anmodningstidspunktet, jf. stk. 4, kontrolleres af samme aktionær, jf. § 16 H, stk. 6, og til en eller flere personligt drevne virksomheder, som den anførte personkreds driver i virksomhedsordningen, for hvert indkomstår højst udbetales et samlet beløb svarende til skatteværdien af 25 mio. kr. Der foretages en særskilt opgørelse for henholdsvis hvert ikke sambeskattet selskab, hver sambeskattet koncern og virksomheder i virksomhedsordningen. Er der anmodet om udbetaling på grundlag af et større beløb end 25 mio. kr., fordeles beløbet mellem selskaber, sambeskattede koncerner og virksomheder i virksomhedsordningen m.v. i forhold til den del af underskuddet for det enkelte selskab m.v., der stammer fra udgifter til forskning og udvikling, der er anmodet om kontant udbetaling på grundlag af.

Stk. 4.Anmodning efter stk. 1 indgives samtidig med afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det pågældende indkomstår. Ved afgivelsen af disse oplysninger skal årets underskud nedsættes med den del af underskuddet, hvoraf der anmodes om udbetaling, jf. stk. 1. Ved udbetalingen finder selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 5.-9. pkt., om udbetaling af overskydende skat tilsvarende anvendelse.

Forarbejder

Lov nr. 184 af 30. marts 1973. (Uddrag af bemærkningerne):

" […] Fradragsretten omfatter som nævnt kun udgifter til forsøgs- eller forskningsvirksomhed, som afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv. Forsøgene eller forskningen skal således knytte sig til en erhvervsvirksomhed, som den skattepligtige enten allerede har igang på det tidspunkt, udgifterne afholdes, eller har planer om senere at starte.

Fradragsretten vil i første række omfatte det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Fradragsretten vil desuden omfatte den såkaldte anvendte forskning, d.v.s. originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser. I princippet vil fradragsretten derimod ikke omfatte den såkaldte grundforskning. Herved forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært er rettet mod praktiske mål og anvendelser. Da grænserne til den anvendte forskning imidlertid er flydende, vil det ofte ikke være muligt at adskille de to former for originale undersøgelser. […]

[…] De mest almindelige udgifter, som falder ind under § 8 B, stk. 1, vil formentlig være lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler. Også betaling for forsøgs- eller forskningsvirksomhed, udført hos andre, vil falde ind under disse bestemmelser. […]"

Praksis

SKM2004.162.HR

I sagen som vedrørte størrelsen af et befordringsfradrag udtalte Højesteret således, at fradrag kun kan opnås for en befordring, der rent faktisk har fundet sted, og at bevisbyrden herfor som udgangspunkt påhviler skatteyderen. Det påhviler således skatteyderen at dokumentere, eller i hvert fald at sandsynliggøre, at den selvangivne befordring faktisk havde fundet sted. Videre udtalte Højesteret, at beviskravet typisk vil blive skærpet i tilfælde, hvor der foreligger omstændigheder, der kan tale imod, at befordringen har fundet sted i det selvangivne omfang, eksempelvis meget betydelige daglige rejsetider.