Dato for udgivelse
06 okt 2023 08:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2023 12:18
SKM-nummer
SKM2023.477.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0286723
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Medarbejderaktier, aktieløn, bonusordning, aktieindkomst, ligningslovens § 7 P, entydigt identificeret aktievederlag
Resumé

Spørger ønskede at ændre sin nuværende bonusordning, således at medarbejderne fremadrettet fik mulighed for at opnå bonus, der bestod af en blanding af udbetaling af kontanter og modtagelse af aktier i holdingselskabet (Holding) til favørkurs. Spørger ønskede i den forbindelse at anvende reglerne i ligningslovens § 7 P.

I den nye model ville den enkelte medarbejder ultimo marts få oplyst, hvorvidt medarbejderen modtog bonus for det forudgående kalenderår. Hvis medarbejderen modtog bonus, fik vedkommende oplyst bonusbeløbet, samt hvordan beløbet fordeltes mellem kontanter og mulighed for at modtage aktier i Holding til favørkurs. Medarbejderens erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs skulle besluttes af generalforsamlingen i Holding, og den del af bonussen, som bestod af aktier i Holding, ville derfor være betinget af, at generalforsamlingen træf beslutning om, at medarbejderen kunne erhverve aktier i Holding til favørkurs. Værdiansættelsen af aktierne i Holding ville foreligge ultimo april. Generalforsamlingen forventedes at blive afholdt i maj måned, og det ville derfor først være i maj måned, at medarbejderen kunne erhverve aktierne. Den del af bonussen, som bestod af aktier i Holding, ville være betinget af, at medarbejderen og Spørger indgik en individuel aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P senest umiddelbart inden afholdelsen af Holdings generalforsamling. Af denne aftale ville bl.a. oplysninger om værdiansættelsen af aktierne i Holding, antallet af aktier og medarbejderens egenbetaling fremgå.

Det var Skatterådets opfattelse, at der ville foreligge en bindende aftale mellem medarbejderen og Spørger om anvendelse af ligningslovens § 7 P inden, eller senest samtidig, med aftaletidspunktet for aktielønnen. Der blev herved henset til, at medarbejderen og Spørger indgik aftalen om ligningslovens § 7 P inden generalforsamlingsbeslutningen om tildelingen af aktielønnen. 

Det var videre Skatterådets opfattelse, at vederlaget var entydigt identificeret i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P. Der blev herved henset til, at aftalen indeholdt oplysninger om vederlagets art (aktier) og i hvilket selskab, der blev erhvervet aktier i (Holding). Der blev endvidere henset til, at det forudsattes, at aftalen ville indeholde oplysninger om værdiansættelsen af aktierne i Holding og antallet af aktier. 

Skatterådet kunne herefter bekræfte, at ligningslovens § 7 P kunne anvendes på den nye model.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 42 af 13. januar 2023 om Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Reference(r)

Ligningslovens § 7 P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.A.5.17.3.3.3

Offentliggjort i redigeret og forkortet form

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte at erhvervelse af aktier i henhold til den nye Model opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 P, i det omfang værdien af aktierne ikke overstiger 10% af den enkelte medarbejders årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P indgås?

Svar:

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

1. Indledning

Spørger indgår i koncern med hovedselskabet (herefter Hovedselskab) og holdingselskabet (herefter Holding). Holding ejer 100% af aktierne i Hovedselskabet.

Spørger ønsker at ændre sin nuværende diskretionære bonusordning, således at medarbejderne fremadrettet får mulighed for at opnå bonus, der består af en blanding af udbetaling af kontanter og erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs. Spørger ønsker i den forbindelse at anvende reglerne i ligningslovens § 7 P.

Som led i ændringen af bonusordningen er der to praktiske forhold, som Spørger ønsker at tage hensyn til:

 1. I overensstemmelse med Spørgers praksis under den nuværende bonusordning, vil den enkelte medarbejder ultimo marts blive oplyst om, hvorvidt denne er bonusberettiget. Den værdiansættelse af Holding, som skal bruges til at beregne antallet af aktier, som en medarbejder kan erhverve, vil være en værdiansættelse af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår, og vil ikke foreligge i marts, men først ultimo april. Dermed vil medarbejderen ultimo marts blive oplyst om værdien af de aktier, som medarbejderen - for så vidt pågældende er vurderet bonusberettiget - vil kunne erhverve, mens antallet af aktier først kan beregnes tidligst ultimo april (når værdiansættelsen foreligger).
 2. Som følge af udenlandsk lovgivning kan Holding ikke eje egne aktier. Bonusberettigede medarbejdere vil derfor erhverve aktier ved, at Holding på sin generalforsamling beslutter at udstede nye aktier, som medarbejderne tegner til favørkurs.

I det følgende beskrives Spørgers nuværende bonusordning samt de ændringer, som Spørger ønsker at implementere.

2. Nuværende bonusordning

Medarbejderne i Spørger er et af selskabets vigtigste aktiver. For at kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, er det vigtigt for Spørger, at der tilbydes en konkurrencedygtig løn.

Af bl.a. denne årsag har Spørger etableret en diskretionær bonusordning, i henhold til hvilken medarbejderne i Spørger hvert år har mulighed for (men ikke ret til) at blive tildelt en kontant bonus.

Meddelelse om bonus vedrørende det forudgående kalenderår bliver givet til medarbejderne ultimo marts i det efterfølgende kalenderår (for eksempel blev der i slutningen af marts 2023 givet meddelelse til den enkelte medarbejder om, hvorvidt denne var berettiget til bonus vedrørende 2022). Hvis medarbejderen vurderes bonusberettiget, vil bonussen blive udbetalt på én gang. En evt. bonus udbetales kontant.

Som beskrevet under pkt. 1 overvejer Spørger at ændre den nuværende bonusordning, således at en del af bonussen fremadrettet kan vederlægges i form af erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs.

På den baggrund ønsker Spørger, at der tages stilling til, hvorvidt nedenstående Model kan omfattes af reglerne i ligningslovens § 7 P.

3. Den nye Model

Den nye Model (herefter Model) som Spørger overvejer at implementere, kan beskrives som følger:

Der vil i den nye Model fortsat være tale om en diskretionær bonusordning, hvor den enkelte medarbejder hvert år, har mulighed for (men ikke ret til) at opnå en bonus. Hvor evt. bonus i den nuværende ordning alene består af udbetaling af kontanter, vil der i Modellen være tale om, at en evt. bonus kan bestå af en blanding af udbetaling af kontanter og erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs.

Den enkelte medarbejder vil ultimo marts få oplyst, hvorvidt medarbejderen modtager bonus for det forudgående kalenderår, og vil i den forbindelse - hvis medarbejderen modtager bonus - få oplyst bonusbeløbet, samt hvordan beløbet fordeles mellem udbetaling af kontanter og mulighed for at erhverve aktier i Holding til favørkurs.

Medarbejderens erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs skal besluttes af generalforsamlingen i Holding. Som nærmere anført nedenfor vil den del af bonussen, som består af aktier i Holding, derfor være betinget af, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at medarbejderen kan erhverve aktier i Holding til favørkurs. Generalforsamlingen forventes at blive afholdt i maj måned, og det vil derfor først være i maj måned, at medarbejderen kan erhverve aktierne. Endvidere vil den del af bonussen, som består af aktier i Holding være betinget af, at medarbejderen og Spørger indgår en individuel aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P senest umiddelbart inden afholdelsen af Holdings generalforsamling.

Såfremt medarbejderen modtager bonus i form af aktier i Holding til favørkurs, vil medarbejderen skulle indgå eller tiltræde en ejeraftale med enten alle eller visse af de øvrige kapitalejere i Holding.

Den kurs, som aktierne kan erhverves til, vil være [udenlandsk valuta] 0,006 pr. aktie af nominelt [udenlandsk valuta] 0,006 (dvs. prisen svarer til den nominelle værdi af aktierne). Beløbet [udenlandsk valuta] 0,006 udgør medarbejderens købspris pr. aktie.

Antallet af aktier i Holding, som den enkelte medarbejder vil have mulighed for at erhverve, vil blive fastlagt ved at dividere den andel af bonussen, som kan blive tildelt i form af aktier, med forskellen mellem værdiansættelsen af en aktie i Holding og tegningskursen for en sådan aktie. Som nævnt ovenfor vil den værdiansættelse af aktierne i Holding, som bliver anvendt til at beregne det antal aktier, som medarbejderen kan erhverve, først blive fastlagt når værdiansættelsen af Holding (som er pr. 31. december i det forudgående kalenderår) foreligger ultimo april måned. Det betyder, at det først ultimo april måned vil være muligt at fastlægge antallet af aktier, som den enkelte medarbejder kan få mulighed for at erhverve, jf. til illustration eksemplet nedenfor.

 • En medarbejder får ultimo marts måned oplyst, at den pågældende kan modtage en samlet bonus på [udenlandsk valuta] 200.000, og at 75% (eller [udenlandsk valuta] 150.000) af denne bonus vil blive udbetalt kontant, mens 25% (eller [udenlandsk valuta] 50.000) kan tildeles ved, at medarbejderen kan erhverve aktier i Holding til favørkurs. Medarbejderen vil få oplyst, at medarbejderens mulighed for at erhverve aktier i Holding er betinget af, at generalforsamlingen i Holding træffer beslutning om, at medarbejderen kan erhverve de pågældende aktier, og at medarbejderen og Spørger indgår en individuel aftale, om anvendelse af ligningslovens § 7 P, senest umiddelbart inden afholdelsen af Holdings generalforsamling. Antallet af aktier, som medarbejderen kan få mulighed for at erhverve, kan ikke beregnes i marts, da dette afhænger af værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår, der først foreligger ultimo april.
 • Ultimo april er værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår klar. I henhold til værdiansættelsen er den skønnede markedsværdi af aktier i Holding [udenlandsk valuta] 200 pr. aktie. Det antal aktier, som medarbejderen kan få mulighed for at erhverve, kan derfor beregnes som:
  [udenlandsk valuta] 50.000 / 200 - 0,006 = 250 (afrundet). (Beløbet 0,006 udgør medarbejderens købspris pr. aktie).
 • Da det beregnede antal aktier, ikke udgør et helt tal, rundes antallet ned til nærmeste lige tal. I ovenstående eksempel betyder det, at medarbejderen kan få mulighed for at erhverve 250 aktier i Holding.
 • Når antallet af aktier, som medarbejderen kan få mulighed for at erhverve, er beregnet, indgår medarbejderen og Spørger aftale om, at ligningslovens § 7 P skal anvendes på de aktier, som medarbejderen erhverver, hvis generalforsamlingen måtte træffe beslutning herom.
 • I maj afholdes der generalforsamling i Holding. Generalforsamlingen træffer beslutning om, at medarbejderen kan tegne 250 aktier i Holding mod betaling af [udenlandsk valuta] 1,5 (250 x 0,006). Den person, som medarbejderen har givet fuldmagt til, tegner på vegne af medarbejderen 250 aktier mod betaling af [udenlandsk valuta] 1,5.

Som nævnt vil medarbejderens mulighed for at tegne aktier i Holding til favørkurs være betinget af, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at medarbejderen kan erhverve aktier i Holding til favørkurs, og at der indgås aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P. Det betyder, at det først på generalforsamlingen kan konstateres, om medarbejderen får mulighed for at tegne aktier i Holding til favørkurs.  Hvis en medarbejder har accepteret tilbuddet om potentielt at modtage en del af bonussen i form af erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs, og der indgås aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P, men generalforsamlingen ikke træffer beslutning om, at medarbejderen kan tegne aktier til favørkurs, vil medarbejderen i stedet modtage et kontant beløb (udover den kontante del af bonussen, som allerede er udbetalt til medarbejderen). Hvordan dette kontante beløb skal beregnes, er endnu ikke fastlagt.

Medarbejderen får i slutningen af marts besked om, hvorvidt denne er bonusberettiget. Herefter skal medarbejderen inden for en kortere frist (eksempelvis 14 kalenderdage) efter at have modtaget beskeden oplyse Spørger om, hvorvidt medarbejderen ønsker at acceptere tilbuddet om potentielt at modtage en del af bonussen i form af erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs.

Hvis medarbejderen ikke oplyser Spørger om, at medarbejderen ønsker at accepterer tilbuddet, vil medarbejderen ikke få mulighed for at modtage aktier. Hvis medarbejderen ikke accepterer tilbuddet, vil denne ikke modtage et kontant beløb (eller anden form for betaling) for den del af bonussen, der tilbydes i form af erhvervelse af aktier i Holding til favørkurs.

Hvis medarbejderen ønsker at acceptere tilbuddet, skal medarbejderen underskrive følgende dokumenter indenfor den fastsatte frist:

 • En fuldmagt, som giver en af Spørger udpeget person ret til at tegne det relevante antal aktier på vegne af medarbejderen på generalforsamlingen, og
 • en ejeraftale, (medmindre medarbejderen tidligere har underskrevet den relevante ejeraftale).

Når antallet af aktier, som medarbejderen potentielt kan erhverve, er beregnet, skal medarbejderen endvidere indgå en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P.

Der er fremsendt udkast til aftale om ligningslovens § 7 P i henhold til Modellen. Af udkastet til aftalen fremgår:

 • At medarbejderen og Spørger er enige om, at reglerne i ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse på de aktier i Holding, som medarbejderen potentielt vil kunne erhverve på den kommende generalforsamling.
 • At vederlaget består af aktier i Holding, der kan tegnes til favørkurs, og at hver aktie af nominelt [udenlandsk valuta] 0,006 kan tegnes mod betaling af [udenlandsk valuta] 0,006.
 • Antallet af aktier i Holding, der af medarbejderen kan tegnes til favørkurs.
 • At tilbuddet om aktier er betinget af, at generalforsamlingen i Holding træffer beslutning om, at medarbejderen kan tegne aktier i Holding til favørkurs.
 • At værdien af en aktie i Holding er anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK. Værdien af aktier i Holding i aftalen vil blive anført i henhold til værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår, som fastsættes i april.
 • At værdien af de aktier i Holding, som medarbejderen potentielt kan tegne, er anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK og værdiansat på samme måde som anført ovenfor.
 • Og at værdien af vederlaget anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK. Værdien af vederlaget vil blive opgjort som forskellen mellem værdien af aktierne i henhold til værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår (som fastsættes i april) og det beløb, som medarbejderen skal betale for aktierne ved tegningen af disse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1:

Spørger mener, at spørgsmål 1 skal besvares med "ja".

Begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at Modellen opfylder kravene i ligningslovens § 7 P, stk. 1 og stk. 2, nr. 1-7 på følgende måde:

Ligningslovens § 7 P, stk. 1:

Den enkelte medarbejder udfører personligt arbejde som led i sin ansættelse hos Spørger, og har i kraft heraf mulighed for at deltage i den diskretionære bonusordning.

Såfremt det vurderes, at medarbejderen er bonusberettiget, vil vederlaget således blive tildelt i forbindelse med medarbejdernes ansættelse hos Spørger.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1:

Som beskrevet bliver den enkelte medarbejder ultimo marts måned oplyst om, hvorvidt denne er berettiget til bonus.

Vedrørende ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1, og tidspunktet for indgåelse af aftalen om ligningslovens § 7 P bemærker Spørger følgende:

Som det fremgår af ovenstående, vil den enkelte medarbejder ultimo marts blive oplyst, hvorvidt denne er berettiget til bonus. Samtidig hermed vil medarbejderen blive oplyst om, at den del af bonussen, der består af aktier i Holding til favørkurs, vil være betinget af, at generalforsamlingen træffer beslutning om, at medarbejderen kan erhverve aktier i Holding til favørkurs, og at medarbejderen og Spørger indgår en individuel aftale om ligningslovens § 7 P senest inden afholdelsen af Holdings generalforsamling. Hvis medarbejderen af den ene eller anden grund ikke underskriver denne aftale, vil medarbejderen således ikke få ret til at erhverve aktier i Holding.

I forhold til aftaletidspunktet fremgår det af bl.a. SKM2019.138.SR, at der "med aftaletidspunktet menes det tidspunkt, hvor der foreligger en bindende aftale om tildeling af aktier".

Det er Spørgers opfattelse, at der under den nye Model først foreligger en bindende aftale om at erhverve aktier i Holding til favørkurs, når (i) medarbejderen og Spørger har indgået en individuel aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P og (ii) generalforsamlingen træffer beslutning om, at medarbejderen kan erhverve aktier i Holding til favørkurs.

Det er derfor Spørgers opfattelse, at betingelsen om indgåelse af en individuel aftale om ligningslovens § 7 P senest på tidspunktet for indgåelsen af bindende aftale om aktieløn, er opfyldt.

Der henvises særligt til Skatterådets afgørelse i SKM2019.138.SR, hvoraf fremgår, at aftaler om aktieløn kan omfattes af ligningslovens § 7 P, hvis der forinden tildelingen er indgået en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P ved en fremtidig tildeling.

Endvidere henvises til behandlingen af lovforslag L 31 af 21. november 2011, hvor Danske Advokater stillede et spørgsmål om endelig aftale kunne anses for at være indgået, selvom den formelle beslutning endnu ikke var truffet af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Hertil svarede Skatteministeriet:

"Hvis der alene udestår den formelle selskabsretlige beslutning om aktieudstedelsen, vil ligningslovens §§ 7 A og 7 H fortsat gælde for sådanne aftaler. Hvis der således foreligger en endelig og bindende aftale mellem direktion og medarbejder om tildeling af aktier eller købe- og tegningsretter til aktier, som alene afventer generalforsamlingens eller bestyrelsens formelle beslutning om udstedelse af de pågældende aktier i selskabet, vil aftalen kunne være omfattet af ligningslovens § 7 A eller § 7 H.

Hvis derimod aftalen er betinget af, at generalforsamlingen eller bestyrelsen skal godkende aktieoptionsprogrammet i forbindelse med en beslutningstagning om udstedelse af aktier, foreligger der ikke en endelig og bindende aftale omfattet af ligningslovens § 7 A eller § 7 H."

Det er derfor Spørgers opfattelse, at betingelsen om indgåelse af en individuel om ligningslovens § 7 P, senest på tidspunktet for indgåelsen af bindende aftale om aktieløn, er opfyldt.

Det er Spørgers opfattelse, at den beskrevne aftale opfylder de indholdsmæssige betingelser i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1, da følgende oplysninger fremgår af aftalen:

 • At medarbejderen og Spørger er enige om, at reglerne i ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse på de aktier i Holding, som medarbejderen potentielt vil kunne erhverve på den kommende generalforsamling.
 • At vederlaget består af aktier i Holding, der kan tegnes til favørkurs, og at hver aktie af nominelt [udenlandsk valuta] 0,006 kan tegnes mod betaling af [udenlandsk valuta] 0,006.
 • Antallet af aktier i Holding, der af medarbejderen kan tegnes til favørkurs.
 • At tilbuddet om aktier er betinget af, at generalforsamlingen i Holding træffer beslutning om, at medarbejderen kan tegne aktier i Holding til favørkurs.
 • At værdien af en aktie i Holding anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK. Værdien af aktier i Holding vil i aftalen blive anført i henhold til værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår, som fastsættes i april.
 • At værdien af de aktier i Holding, som medarbejderen potentielt kan tegne, er anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK og værdiansat på samme måde som anført ovenfor.
 • Og at værdien af vederlaget er anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK. Værdien af vederlaget vil blive opgjort som forskellen mellem værdien af aktierne i henhold til værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalenderår (som fastsættes i april) og det beløb, som medarbejderen skal betale for aktierne ved tegningen af disse.

Særligt for så vidt angår betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1, om, at det skal fremgå af aftalen "…om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret…", er det Spørgers opfattelse, at vederlaget i den nye Model består af aktier (og ikke af tegningsretter), og oplysningen om, at "vederlaget består af aktier i Holding, der kan tegnes til favørkurs" derfor opfylder LL § 7, stk. 2, nr. 1 på dette punkt.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2:

Spørger forventer, at værdien af aktierne ikke overstiger 10% af medarbejdernes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen mellem Spørger og den enkelte medarbejder indgås.

Hvis det måtte vise sig, at værdien af aktierne overstiger grænsen på 10%, vil det imidlertid alene have som konsekvens, at den overskydende del af aktierne ikke omfattes af ligningslovens § 7 P. Da der med spørgsmål 1 alene ønskes bekræftet, om ligningslovens § 7 P finder anvendelse i det omfang værdien af aktierne ikke overstiger 10% af den enkelte medarbejders årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, er betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2 derfor automatisk opfyldt.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 3:

Det er efter Spørgers opfattelse ikke ganske klart, hvordan det skal afgøres, om aktielønnen i dette tilfælde skal anses for "ydet" af Holding eller af Spørger.

Efter Spørgers opfattelse er det imidlertid klart, at aktielønnen skal anses ydet enten af Holding eller af Spørger, og da Holding og Spørger er koncernforbundne efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2, er betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 3, derfor opfyldt.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 4:

De bonusberettigede medarbejdere tildeles aktier i Holding til favørkurs. Vederlaget er således i form af aktier i et selskab, der er koncernforbundet med Spørger som fastsat i kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 5:

Aktierne udgør ikke en særlig aktieklasse.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 6 og nr. 7:

Da der efter Spørgers opfattelse er tale om aktier, er disse betingelser efter Spørgers opfattelse ikke relevante.

Samlet er det således spørgers opfattelse, at medarbejdernes erhvervelse af aktierne under Modellen kan omfattes af reglerne i ligningslovens § 7 P.

Spørgers rådgiver har i forbindelse med høringen af udkastet til Skattestyrelsens sagsfremstilling fremsendt opdateret udgave til aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P på den nye model. På den baggrund har rådgiver opdateret sine bemærkninger om faktum for den nye model. Disse opdateringer er medtaget ovenfor. Herudover har rådgiver i forbindelse med høringen anført nedenstående bemærkninger:

"…

Forslag til justeringer

Forslag 1

Følgende anføres i sagsfremstillingen, s. 11, afsnittet "Skattestyrelsens indstilling og begrundelse":

"Skattestyrelsen finder herefter, at vederlaget er entydigt identificeret i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P, idet det forudsættes, at aftalen indeholder oplysninger om værdiansættelsen af Holding og antallet af aktier."

Som det fremgår af den justerede anmodning om bindende svar, samt den opdaterede udgave om aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P, vil 7P aftalen indeholde oplysninger om:

i.   Værdien af en aktie i Holding (anført i [udenlandsk valuta] og/eller DKK),

ii.   værdien af de aktier i Holding, som medarbejderen potentielt kan tegne (anført i (udenlandsk valuta) og/eller DKK), og

iii.  værdien af vederlaget (anført i (udenlandsk valuta) og/eller DKK).

Vi foreslår på den baggrund, at ovennævnte sætning ændres således:

"Skattestyrelsen finder herefter, at vederlaget er entydigt identificeret i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P, idet det forudsættes, at aftalen indeholder oplysninger om værdien af en aktie i Holding, værdien af de aktier i Holding, som medarbejderen potentielt kan tegne, værdien af vederlaget (opgjort som forskellen mellem værdien af aktierne i henhold til værdiansættelsen af Holding pr. 31. december i det forudgående kalender, som fastsættes i april, og det beløb, som medarbejderen skal betale for aktierne ved tegningen af disse) og antallet af aktier."

Forslag 2

Følgende anføres i sagsfremstillingen, afsnittet "Skattestyrelsens indstilling og begrundelse":

"Det lægges til grund for besvarelsen, at de øvrige betingelser for anvendelse af ligningslovens § 7 P er opfyldte."

Vi foreslår følgende justering:

"Det lægges til grund for besvarelsen, at de øvrige betingelser for anvendelse af ligningslovens § 7 P, som er behandlet af Spørger i ovenstående, er opfyldte som angivet af Spørger.

…"

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet at erhvervelse af aktier i henhold til den nye Model opfylder

betingelserne i ligningslovens § 7 P i det omfang, at værdien af aktierne ikke overstiger 10% af den enkelte medarbejders årsløn på det tidspunkt, hvor aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P indgås.

Begrundelse

Ligningslovens § 7 P giver mulighed for at udskyde beskatningen af tildelte aktier (og købe- og tegningsretter) til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Der er en række betingelser, som skal være opfyldte for, at ligningslovens § 7 P kan anvendes. Er betingelserne opfyldte, vil der ske beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, og indkomsten beskattes som aktieindkomst. Hvis betingelserne i ligningslovens § 7 P ikke er opfyldt, vil der ske beskatning efter ligningslovens § 16.

Indledningsvis bemærkes, at det lægges til grund, at værdien af aktielønnen ikke i samme år overstiger 10 pct. af medarbejderens årsløn på aftaletidspunktet, se ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2), og Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.3.3.4.

Hvis betingelsen vedrørende 10 pct. beløbsgrænsen overskrides, er konsekvensen, at tildelte aktier mv. op til beløbsgrænsen kan omfattes af ligningslovens § 7 P, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Den overskydende del bliver omfattet af ligningslovens § 16, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.3.3.4.6, om konsekvensen af, at 10 pct. grænsen overskrides.

Betingelse om ansættelsesforhold

Det er en betingelse for at være omfattet af ligningslovens § 7 P, at der er tale om vederlag, som modtages af en person som led i et ansættelsesforhold, se ligningslovens § 7 P, stk. 1. Der skal være tale om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold efter kildeskattelovens § 43, stk. 1.

Skattestyrelsen lægger til grund, at de omhandlede medarbejdere udfører personligt arbejde som led i ansættelsesforhold med Spørger.

Vederlaget skal bestå af aktier e.lign. og koncernforbindelse

Det er en betingelse, at det fremgår af aftalen, at vederlaget består af aktier (eller købe- eller tegningsretter til aktier). Ved begrebet aktier forstås såvel aktier som anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de omhandlede nytegnede aktier i Holding, er aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

Det bemærkes videre, at aktievederlag i Holding er omfattet af ligningslovens § 7 P, da det er aktier i et koncernforbundet selskab, se ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 4), og kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Vederlag med økonomisk værdi

Anvendelse af ligningslovens § 7 P forudsætter videre, at aktievederlaget fra Spørger repræsenterer en økonomisk fordel. Dette fremgår af bemærkningerne til lov nr. 430 af 18. maj 2016 om indførelse af ligningslovens § 7 P.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at denne betingelse er opfyldt. Det er således oplyst, at medarbejderne erhverver aktier i Holding til favørkurs. Når aktierne erhverves til favørkurs, repræsenterer aktierne en økonomisk fordel svarende til aktiernes markedspris fratrukket betalingen.

Aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P

Det fremgår af ordlyden af ligningslovens § 7 P, at det er en betingelse, at den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at ligningslovens § 7 P skal anvendes. Aftalen om ligningslovens § 7 P skal indgås inden, eller senest samtidig med, aftaletidspunktet for aktielønnen. Med aftaletidspunktet for aktielønnen menes det tidspunkt, hvor der foreligger en bindende aftale om tildeling af aktier mv. Der kan henvises til Skatterådet afgørelser i SKM2019.138.SR og SKM2023.205.SR samt Den juridiske vejledning, afsnit C.A.17.3.3.3.

Det er oplyst, at medarbejderen ultimo marts får besked om, hvorvidt vedkommende vil kunne modtage bonus, i form af aktier i Holding, for det forudgående kalenderår. Herefter skal medarbejderen, inden for en frist, oplyse Spørger, hvorvidt vedkommende ønsker at acceptere tilbuddet om potentielt at modtage aktier. Medarbejderens erhvervelse af aktier i Holding er betinget af, at generalforsamlingen i maj træffer beslutning om, at medarbejderen kan modtage aktierne. Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at en bindende aftale om aktielønnen er indgået på datoen for generalforsamlingsbeslutningen i maj måned.

Det er videre oplyst, at medarbejderen og Spørger, inden generalforsamlingen i maj, indgår en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P på aktierne omfattet af bonusordningen i Modellen.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen om, at der skal foreligge en bindende aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiverselskabet om anvendelse af ligningslovens § 7 P inden, eller senest samtidig, med aftaletidspunktet for aktielønnen er opfyldt. Der er herved henset til, at medarbejderen og Spørger indgår aftalen om ligningslovens § 7 P inden generalforsamlingsbeslutningen om tildelingen af aktielønnen.

Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen

Det er en betingelse for at anvende ligningslovens § 7 P, at vederlaget er entydigt identificeret i aftalen, og dette indebærer bl.a., at aftalen skal indeholde oplysninger om vederlagets art, dvs. oplysning om der er tale om aktier eller købe- eller tegningsretter. Videre skal aftalen indeholde oplysning om vederlagets værdi i form af den nominelle størrelse, stykværdi og/eller udnyttelses-/købskurs. Endelig skal det fremgå hvilket selskab, der erhverves aktier i.

Der kan henvises til bemærkningerne i lov nr. 430 af 18. maj 2016 om indførelse af ligningslovens § 7 P:

"…

Der stilles en række krav til aftalens indhold. Det skal efter 1. pkt. fremgå af aftalen, at parterne er bundet til at overholde de vilkår, der fremgår af nr. 2-7. Efter 2. pkt. er det et krav, at vederlaget er entydigt fastsat i aftalen. Derudover skal det efter 3. pkt. fremgå, om vederlaget er en aktie eller en købe- eller tegningsret hertil, og i hvilket selskab der er eller kan erhverves aktier. Endvidere skal den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien fremgå af aftalen, eller, hvor vederlaget består af en købe- eller tegningsret, den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som købe- eller tegningsretten giver ret til at erhverve. Endelig skal det, hvis udnyttelseskursen kendes, fremgå af aftalen, hvilken værdi vederlaget har, eller såfremt kun principperne for fastsættelse af udnyttelseskursen er fastlagt, da disse.

…"

Skattestyrelsen finder, at kravene om, at der i aftalen skal oplyses om vederlagets art og om hvilket selskab, der erhverves aktier i, er opfyldt. Det fremgår nemlig af aftalen, at der er tale om aktier i Holding.

For så vidt angår kravene til, at aftalen skal indeholde oplysning om vederlagets værdi i form af den nominel størrelse, stykværdien og/eller udnyttelses-/købskurs mv. kan der henvises til SKM2021.476.SR og SKM2022.217.SR.

I SKM.2021.476.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at ligningslovens § 7 P fandt anvendelse ved medarbejdernes deltagelse i aktieprogrammet, MAP. Der blev herved henset til, at vederlaget ikke var entydigt identificeret i aftalen. Ligningslovens § 7 P kunne derfor ikke anvendes på aktierne, Matching Shares. Der blev herved henset til, at antallet af tildelte aktier og værdien af disse ikke lå fast i aftalen om ligningslovens § 7 P. Det skyldtes, at aftalen ikke indeholdt specifikke oplysninger om antallet af aktier og størrelsen af de nominelle værdier eller stykværdier af aktierne. Det forhold, at der ville blive udarbejdet et individuelt tildelingsbrev om antallet af aktier, ville heller ikke være tilstrækkelig entydig identifikation af vederlaget.

SKM2022.217.SR angik ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt vederlaget var entydigt identificeret, i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P, på samme aktieprogram, som i SKM2021.476.SR. Dog var aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P nu ændret, idet antallet af aktier og stykstørrelsen nu fremgik af aftalen. Skatterådet bekræftede, at ligningslovens § 7 P fandt anvendelse på aktielønnen, da betingelsen, i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1, om, at vederlaget skulle være entydigt identificeret, ansås for opfyldt.

For nærværende Model er det oplyst, at aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P vil blive indgået efter, at værdiansættelsen af aktierne i Holding foreligger, dog senest umiddelbart inden afholdelsen af generalforsamling. På tidspunktet for indgåelsen af aftalen om ligningslovens § 7 P vil antallet af aktier, værdiansættelsen af aktierne og medarbejderens egenbetaling være kendte, og disse oplysninger vil derfor fremgå af aftalen.

Skattestyrelsen finder herefter, at vederlaget er entydigt identificeret i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P, idet det forudsættes, at aftalen vil indeholde oplysninger om værdiansættelsen af aktierne i Holding og antallet af aktier.

På baggrund af ovenstående bemærkninger er det herefter Skattestyrelsens opfattelse, at ligningslovens § 7 P kan anvendes på Modellen.

Det lægges til grund for besvarelsen, at de øvrige betingelser for anvendelse af ligningslovens § 7 P er opfyldte.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningsloven

§ 16. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-14 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

§ 7 P. Værdien af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer modtager som vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 er betinget af følgende:

1) Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, og i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til, skal fremgå. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.

2) Værdien af vederlaget efter stk. 1 overstiger i samme år ikke 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog 2. og 4. pkt. Er adgangen til at erhverve aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier, kan værdien af vederlaget i samme år udgøre til og med 20 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Antallet af ansatte i selskabet efter 2. pkt. opgøres på det tidspunkt, hvor adgangen til at erhverve aktierne, køberetterne til aktier eller tegningsretterne til aktier er åben for de ansatte. Værdien af vederlaget efter stk. 1 kan i samme år udgøre til og med 50 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, hvis betingelserne i stk. 7 tillige er opfyldt.

3) Vederlaget efter stk. 1 ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

4) Vederlaget efter stk. 1 er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.

5) Aktier, der modtages af ansatte, og aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe eller tegningsretter, udgør ikke en særlig aktieklasse.

6) Modtagne købe- og tegningsretter overdrages ikke. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.

7) Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.

Stk. 3. Kræver opfyldelse af betingelserne i stk. 2 ændring i en aftale, der er indgået om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter, af udnyttelses- eller købskursen, af antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller af den aktieklasse, hvori den ansatte erhverver aktier, med henblik på anvendelse af reglerne i denne paragraf, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse, at ændringen af aftalen udelukkende har til formål at tilpasse aftalen med henblik på at opfylde betingelserne i stk. 2.

Stk. 4. Vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretterne henholdsvis den faktiske købskurs for aktierne foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie eller købe- eller tegningsret, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Erhverver den ansatte ubetinget ret til en købe- eller tegningsret før det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, kan den ansatte vælge, at vurderingen skal foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Er udnyttelseskursen for en købe- eller tegningsret fastsat som en fast procentdel af markedskursen for aktien ved begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt periode, skal vurderingen foretages ud fra vederlagets værdi ved begyndelsen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag, henholdsvis ved afslutningen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag. Foretages vurderingen ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier foreligger, og overstiger værdien 10 pct. af årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået, mens retserhvervelsen sker i 2 eller flere år, kan den ansatte fordele den samlede værdi af vederlaget på de år, hvori retserhvervelsen af vederlaget sker.

Stk. 6. Det er uden betydning for, hvornår den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier efter stk. 4 og 5 foreligger, at udnyttelseskursen eller antallet af købe- eller tegningsretter henholdsvis købskursen eller antallet af aktier skal reguleres ved en kapitalforhøjelse til andet end markedskursen eller ved fondsaktieudstedelse, kapitalnedsættelse, udbytteudlodning, aktieombytning, aktiesplit, rekapitalisering, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, når reguleringen er indeholdt i aftalen, og når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien af købe- eller tegningsretten henholdsvis aktien uændret.

Stk. 7. Skattefriheden efter stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, 4. pkt., er betinget af følgende:

1) Selskabet, hvor personen er ansat, har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, i et af de to seneste godkendte årsregnskaber haft højst 50 ansatte. Antallet af ansatte opgøres efter reglerne i årsregnskabsloven. Hvis selskabet i et regnskabsår er indgået i en koncern, jf. årsregnskabslovens bilag 1, B, nr. 1, opgøres antallet af ansatte for koncernen som helhed.

2) Selskabet, hvor personen er ansat, har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, i et af de to seneste godkendte årsregnskaber haft en nettoomsætning, der ikke oversteg 15 mio. kr., eller en balancesum, der ikke oversteg 15 mio. kr. Den årlige nettoomsætning og balancesum opgøres efter reglerne i årsregnskabslovens § 7, stk. 3. Hvis selskabet i et regnskabsår er indgået i en koncern, jf. årsregnskabslovens bilag 1, B, nr. 1, opgøres nettoomsætning og balancesum for koncernen som helhed.

3) Selskabet, hvor personen er ansat, har været aktivt på et marked i mindre end 5 år før kalenderåret, hvor aftalen indgås. Selskabet anses for aktivt på et marked, når det har haft sit første kommercielle salg. Selskabet anses efter 1. pkt. for at have været aktivt på et marked i mindst 5 år før kalenderåret, hvor aftalen indgås, hvis det har været modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og det indskydende selskab foretog sit første kommercielle salg mindst 5 år før året, hvor aftalen er indgået. Er aktiver, som selskabet har modtaget ved en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven, indgået i flere successive skattefrie omstruktureringer efter fusionsskatteloven, skal bedømmelsen af, hvornår det første kommercielle salg er foretaget, ske i forhold til det første selskab, der med hensyn til de pågældende aktiver var indskydende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven.

4) Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed, som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og stk. 6.

5) Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder.

6) Selskabet, hvor personen er ansat, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, have undladt at efterkomme et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

7) Den ansatte, som modtager vederlag efter stk. 1, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, direkte eller indirekte eje mere end 25 pct. af aktiekapitalen eller råde over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet, der yder vederlaget. Ved opgørelsen efter 1. pkt. medregnes aktier ejet af den ansattes ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.

8) Selskabet, hvor personen er ansat, eller koncernforbundne selskaber, jf. årsregnskabslovens bilag 1, B, nr. 1, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, have aktier eller anparter optaget til handel på et reguleret marked.

9) Selskabet, hvor personen er ansat, skal, når selskabet modtager støtte, i form af at den ansatte tildeles vederlag efter stk. 1, som omfattes af stk. 2, nr. 2, 4. pkt., indberette støtten til told- og skatteforvaltningen, hvis den samlede støtte efter ordningen beløbsmæssigt overstiger 500.000 euro i et kalenderår. Omregningen fra danske kroner til euro skal ske efter den kurs, der gælder den første arbejdsdag i oktober i det kalenderår, som indberetningen vedrører, og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Opgørelsen af støtten efter 1. og 2. pkt. skal ske pr. juridisk enhed. Uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen offentliggøre oplysninger indberettet efter 1.-3. pkt. og oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype, cvr-nummer og størrelse og dato for tildeling. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning og offentliggørelse af oplysninger indberettet efter 1.-3. pkt. og oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype, cvr-nummer og størrelse og dato for tildeling.

Stk. 8. Foretager det selskab, der yder vederlag efter stk. 2, nr. 3, eller det selskab, hvori den ansatte kan erhverve aktier efter stk. 2, nr. 4, inden den ansattes udnyttelse af retten eller erhvervelse af aktien en kapitalforhøjelse m.v. som nævnt i stk. 6, og foretages der som følge af denne kapitalforhøjelse m.v. en ændring af den aftale om vederlaget, som selskabet og den ansatte har indgået, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse herfor, at det selskab, hvori den pågældende er ansat efter kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6, og den ansatte efter stk. 2, nr. 1, aftaler, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse på det vederlag, som den ansatte modtager efter kapitalforhøjelsen m.v. Ved kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6 foretages en vurdering af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Betingelsen i stk. 2, nr. 2, anses dog for opfyldt, hvis værdien af vederlaget i form af tilsagn om aktier eller modtagne købe- og tegningsretter efter kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6 svarer til værdien før kapitalforhøjelsen m.v.

Stk. 9. Udløber en tegningsret omfattet af stk. 1 uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning efter aktieavancebeskatningsloven.

Stk. 10. Der kan ikke foretages fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, af værdien af de aktier eller købe- eller tegningsretter, der er skattefri efter stk. 1. Ved afståelse af aktier eller købe- og tegningsretter til aktier, der er skattefri for den ansatte efter stk. 1, og afståelse af aktier til opfyldelse af tildelte køberetter, der er skattefri for den ansatte efter stk. 1, skal aktierne og købe- og tegningsretterne ved opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet.

Stk. 11. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1-10, finder §§ 16 eller 28, jf. statsskattelovens § 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. 12 og 13.

Stk. 12. Udnyttes en købe- eller tegningsret, der er omfattet af stk. 1-10, ved kontant udbetaling til den ansatte af købe- eller tegningsrettens værdi, finder § 28 anvendelse. Er betingelsen i § 28 ikke opfyldt, finder § 16, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse.

Stk. 13. Ophører den ansattes skattepligt her til landet, finder §§ 16 og 28, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse.

Forarbejder

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 430 af 18. maj 2016, se LFF 2016-03-30 nr. 149:

"…

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til § 1

Til nr. 2

Kravet om, at der skal være tale om et vederlag, indebærer, at de tildelte aktier m.v. skal repræsentere en økonomisk fordel (værdi) på retserhvervelsestidspunktet.

Købe- og tegningsretter anses for at have en værdi, hvis retten kan eller forventes at give mulighed for at erhverve eller tegne aktier til favørkurs.

Vederlaget skal bestå af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier. Ved begrebet aktier forstås såvel aktier som anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Andele og konvertible obligationer samt tegningsretter til konvertible obligationer og den tegningsret til aktier, der udgør en del af en konvertibel obligation, er ikke omfattet af bestemmelsen.

Der gælder efter forslaget til ligningslovens § 7 P, stk. 2, en række betingelser for, at værdien af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forslaget svarer i det væsentlige til den tidligere § 7 H, stk. 2, i ligningsloven. Der er dog foretaget enkelte justeringer uden indholdsmæssig betydning og præciseringer.

Efter det foreslåede § 7 P, stk. 2, nr. 1, er anvendelse af bestemmelsen betinget af, at arbejdsgiverselskabet har indgået en aftale med den ansatte om, at ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse. Aftalekravet betyder, at den foreslåede ordning kun kan anvendes, hvis der er enighed mellem arbejdsgiverselskabet og den ansatte herom.

Selskabet skal indgå en aftale med hver enkelt ansat, der modtager aktier m.v. Aftalen skal være indgået med arbejdsgiverselskabet, uanset om aktierne m.v. modtages fra dette selskab eller et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet

Der stilles en række krav til aftalens indhold. Det skal efter 1. pkt. fremgå af aftalen, at parterne er bundet til at overholde de vilkår, der fremgår af nr. 2-7. Efter 2. pkt. er det et krav, at vederlaget er entydigt fastsat i aftalen. Derudover skal det efter 3. pkt. fremgå, om vederlaget er en aktie eller en købe- eller tegningsret hertil, og i hvilket selskab der er eller kan erhverves aktier. Endvidere skal den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien fremgå af aftalen, eller, hvor vederlaget består af en købe- eller tegningsret, den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som købe- eller tegningsretten giver ret til at erhverve. Endelig skal det, hvis udnyttelseskursen kendes, fremgå af aftalen, hvilken værdi vederlaget har, eller såfremt kun principperne for fastsættelse af udnyttelseskursen er fastlagt, da disse.

…"

Den juridiske vejledning

C.A.5.17.3.3.1 Hvem kan yde medarbejderaktier mv. efter LL § 7 P

Vederlaget skal være ydet af arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet for, at aftalen kan omfattes af skattefriheden efter LL § 7 P. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 3.

Koncernforbindelsen skal foreligge på aftaletidspunktet. Definitionen af et koncernforbundet selskab er den samme som i KGL § 4, stk. 2. Selskaber anses for koncernforbundne, hvis samme aktionærkreds eller en fond direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere en 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2.

C.A.5.17.3.3.2 Krav om ansættelsesforhold

Det er en betingelse for anvendelse af LL § 7 P, at vederlaget modtages af en person som led i et ansættelsesforhold. Se LL § 7 P, stk. 1.

Det vil sige, at der skal være tale om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. KSL § 43, stk. 1. Personer, der modtager aktierne mv. som vederlag i en aftale om ydelse af personligt arbejde udenfor et egentligt ansættelsesforhold, samt personer, der modtager aktierne mv. i deres egenskab af valgt medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, kan ikke anvende reglerne i LL § 7 P.

Ansættelsesforholdet skal bestå på aftaletidspunktet. Det er uden betydning, om ansættelsesforholdet ophører, inden retserhvervelsen eller udnyttelse sker.

SKM2021.316.SR kunne nogle medarbejdere alene udnytte tegningsretter, hvis der indtrådte en exitsituation af medarbejderselskabet. Tegningsretterne blev i den konkrete situation anset for at være vederlag i ansættelsesforhold efter LL § 7 P, stk. 1.

SKM2021.574.SR fik Spørger tildelt tegningsretter i H1 A/S. Hvis Spørger senere hen blev medlem af bestyrelsen i H1 A/S og hans ansættelse hos H1 A/S ophørte, ville Spørger som udgangspunkt skulle anses for at være ansat så længe, at han var medlem af bestyrelsen i H1 A/S. Dette havde betydning for opsigelsesdatoen for Spørgers rettigheder til ikke vestede / ikke udnyttede tegningsretter. Tegningsretterne blev i den konkrete situation anset for at være vederlag i ansættelsesforhold efter LL § 7 P, stk. 1.

C.A.5.17.3.3.3 Krav om individuel aftale

Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen om, at der skal være en individuel aftale.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Aftaletidspunkt
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse, at den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at LL § 7 P skal anvendes. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 1.

Der skal indgås aftale med hver enkelt ansat, som modtager aktier mv. Aftalen skal være indgået med arbejdsgiverselskabet, uanset om aktierne mv. modtages fra dette selskab eller et selskab, der er koncernforbundet hermed. Aftalekravet betyder, at reglerne i LL § 7 P kun kan anvendes, hvis der er enighed om aftalen mellem arbejdsgiverselskabet og den ansatte. Se SKM2017.423.SR.

Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen. Se SKM2021.476.SR. Det skal fremgå af aftalen, hvilken værdi vederlaget har, herunder udnyttelseskursen, hvis denne kendes, eller såfremt kun principperne for fastlæggelse af udnyttelseskursen er fastlagt, da disse.

Derudover skal aftalen bl.a. indeholde svar på følgende spørgsmål:

 • Består vederlaget af aktier eller købe- og tegningsretter?
 • Hvilket selskab der er eller kan der erhverves aktier i?
 • Hvad er den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til?
 • Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse, fx ansættelse i et nærmere angivet åremål, eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget?

Der stilles ikke formkrav til den aftale, som den ansatte og selskabet skal indgå, ligesom der heller ikke stilles krav om, at aftalen skal være affattet på dansk.

Hvis betingelsen om en individuel aftale ikke er opfyldt, er konsekvensen, at de tildelte aktier mv. omfattes af de almindelige regler om beskatning på retserhvervelsestidspunktet i LL § 16 eller for så vidt angår købe- og tegningsretter på udnyttelses- eller salgstidspunktet efter LL § 28, såfremt betingelserne er opfyldt. I begge tilfælde vil der være fradragsret for selskabets modsvarende udgift efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Aftaletidspunkt

Med aftaletidspunktet menes tidspunktet for indgåelse af aftalen om medarbejderaktier. Se SKM2019.138.SR.

Når arbejdsgiver indgår aftale med den ansatte om, at en del af aflønningen til den ansatte skal være aktier, købe- eller tegningsretter, vil parterne i udgangspunktet tage stilling til den skattemæssige behandling.

Indgår parterne en aftale om, at den ansatte skal aflønnes med aktier, købe- eller tegningsretter uden fastsættelse af vilkår om, at vederlaget skal omfattes af LL § 7 P, kan parterne ikke på et senere tidspunkt aftale, at vederlaget med tilbagevirkende kraft skal omfattes af LL § 7 P.

C.A.5.17.3.3.4.6 Konsekvenser ved overskridelse af beløbsgrænsen

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelse, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis betingelsen vedrørende grænsen på de 10, 20 eller 50 pct. overskrides, er konsekvensen, at tildelte aktier mv. op til beløbsgrænsen kan omfattes af LL § 7 P, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Den overskydende del bliver omfattet af reglen om beskatning på retserhvervelsestidspunktet i LL § 16 eller for så vidt angår købe- og tegningsretter på udnyttelses- eller salgstidspunktet efter LL § 28, såfremt betingelserne er opfyldt. I begge tilfælde vil der være fradragsret for selskabets modsvarende udgift efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Skatteansættelsen kan genoptages inden for fristerne for genoptagelse efter reglerne i SFL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, nr. 1.

…"

Praksis

SKM2019.138.SR

Spørger havde i 2016 og 2017 tilbudt en række medarbejdere at deltage i aktielønsordninger. Medarbejderne kunne i perioden den 27. juni - den 1. juli 2016 tilkendegive, om LL § 7 P skulle finde anvendelse i forbindelse med eventuelle fremtidige tildelinger af aktieløn. Den 31. august 2016 blev de pågældende medarbejdere tilbudt aktieløn, i henhold til virksomhedens rammevilkår. Skatterådet kunne bekræfte, at tildelinger af aktieløn i henhold til rammevilkårene for aktieløn kunne omfattes af LL § 7 P. Skatterådet kunne bekræfte, at aktielønsaftalen kunne omfattes af LL § 7 P, hvor der forinden tildelingen og medarbejdernes accept af tildelingen, er indgået en aftale om anvendelse af bestemmelsen. Skatterådet kunne også bekræfte, at aktieløn tildelt i 2016 kunne omfattes af LL § 7 P, da aktielønsaftalen er indgået efter den 1. juli 2016.

SKM.2021.476.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ligningslovens § 7 P fandt anvendelse ved medarbejdernes deltagelse i aktieprogrammet, MAP. Der blev herved henset til, at vederlaget ikke var entydigt identificeret i aftalen. Ligningslovens § 7 P kunne derfor ikke anvendes på aktierne, Matching Shares. Der blev herved henset til, at antallet af tildelte aktier og værdien af disse ikke lå fast i aftalen om ligningslovens § 7 P. Det skyldtes, at aftalen ikke indeholdt specifikke oplysninger om antallet af aktier og størrelsen af de nominelle værdier eller stykværdier af aktierne. Det forhold, at der ville blive udarbejdet et individuelt tildelingsbrev om antallet af aktier, ville heller ikke være tilstrækkelig entydig identifikation af vederlaget.

SKM2022.217.SR

Sagen angik ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt vederlaget var entydigt identificeret, i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P, på samme aktieprogram, som i SKM2021.476.SR. Dog var aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P nu ændret, idet antallet af aktier og stykstørrelsen nu fremgik af aftalen. Skatterådet bekræftede, at ligningslovens § 7 P fandt anvendelse på aktielønnen, da betingelsen, i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1, om, at vederlaget skulle være entydigt identificeret, ansås for opfyldt.

SKM2023.205.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at ligningslovens § 7 P kunne finde anvendelse på de betingede aktier (RSU’er), som medarbejderne modtog ved konvertering af ikke-modnede tegningsretter, hvis dette aftaltes senest samtidig med indgåelsen af RSU-aftalen, og det forudsættes, at de øvrige betingelser for anvendelsen af ligningslovens § 7 P var opfyldte. Skatterådet henså herved bl.a. til, at det var medarbejderens eget valg om vedkommende ønskede at indgå aftale om RSU’er. Det blev derfor lagt til grund, at medarbejderen ikke automatisk overgik fra tegningsretter til RSU’er.