Dato for udgivelse
05 sep 2023 13:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 feb 2023 12:41
SKM-nummer
SKM2023.429.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
SS 2-7838/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, løse pantetiketter
Resumé

T var som forhold 1 tiltalt for ved den 30. oktober 2019 i sin virksomhed at have markedsført 438 forskellige drikkevarer i engangsemballage, selvom drikkevarerne ikke var tilmeldt til G2-virksomhed, og selvom drikkevarerne ikke var mærket i overensstemmelse med kravene i bilag 2 i bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer. Som forhold 2 var T tiltalt for ved samme tid og sted som forhold 1 at have købt eller på anden måde modtaget selvklæbende pantetiketter fra andre end G2-virksomhed, idet T var i besiddelse af løse pantetiketter, som T har købt eller på anden måde modtaget af andre end G2-virksomhed.

T tilstod forholdene.

Byretten fandt T skyldig. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at der er tale om to førstegangstilfælde af overtrædelse af pantbekendtgørelsen

Reference(r)

Nugældende bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 114, stk. 1, nr. 11, jf. § 24, stk. 1, jf. bilag 2, samt § 114, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4 (tidligere bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 106, stk. 1, nr. 11, jf. § 24, stk. 1, jf. bilag 2, samt § 106, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4).

Henvisning

Den juridiske vejledning 23-2: A.C.3.5.3.4

DOM

afsagt den 1. februar 2023 i sag

SS 2-7838/2022 Anklagemyndigheden mod

T1 cpr-nummer (red.cpr.nummer.fjernet)

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskriftet er modtaget den 6. april 2022 og er berigtiget under hovedforhandlingen.

T1 er tiltalt for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1 14. stk. l . nr. I l . jf. 5 24. stk. l . jf. bilag 2 (tidligere bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 106. stk. l . nr. I l . jf. 24.stk 1. jf. bilag 2).

ved den 30. oktober 2019 i G1-marked, Y1-adresse i Y2-by at have markedsført 438 forskellige drikkevarer i engangsemballage, selvom drikkevarerne ikke var tilmeldt til G2-virksomhed, og selvom drikkevarerne ikke var mærket i overensstemmelse med kravene i bilag 2 i bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer.

bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1 14. stk. l . nr. 19. jf. 28. stk. 4 (tidligere bekendtgørelse nr. 357 af 29 marts 2019 om pant på og indsamling

m.v. af emballager til visse drikkevarer 106. stk. l . nr. 19. jf. $ 28. stk. 4. ved på samme tid og sted som forhold I at have købt eller på anden måde modtaget selvklæbende pantetiketter fra andre end G2-virksomhed, idet tiltalte var i besiddelse af løse pantetikketter, som tiltalte har købt eller på anden måde modtaget af andre end G2-virksomhed.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte. Denne forklaring, som er i overensstemmelse med tiltalen, fremgår af retsbogen.

Oplysninger i sagen 

Der er dokumenteret fra tiltalebegæring af 12. januar 2021.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 og 2

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffastsættelse

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. nugældende bekendtgørelse nr. 1568 af 19. december 2022 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1 14, stk. I, nr. I I , jf. 24, stk. I , jf. bilag 2, samt 1 14, stk. l , nr. 19, jf. S 28, stk. 4 (tidligere bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer  106, stk. l , nr. I I , jf. 24, stk. I , jf. bilag 2, samt 106, stk. l , nr. 19,jf. 28, stk. 4.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om to førstegangstilfælde af overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Thi kendes for ret

Tiltalte T1 straffes med en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i IO dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.