Dato for udgivelse
04 sep 2023 15:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2023 11:00
SKM-nummer
SKM2023.425.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0570993
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Kryptovaluta, låsning, afkast, formuegode
Resumé

Spørger ønskede at foretage indskud af kryptovaluta på tjenesten Nexo.io, for at modtage et procentmæssigt afkast på disse indskudte kryptovaluta ved at låse sine kryptovaluta i en periode, da man kunne modtage et større procentmæssigt afkast sammenlignet med, hvis man ikke låste sit indskud i en periode.

Det pågældende indskud blev foretaget i kryptovaluta, der skattemæssigt skulle anses for et formuegode, jf. statsskattelovens § 4, sammenholdt med statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Spørger skulle endvidere anses for at have foretaget indskuddet i spekulationshensigt. Det var Skatterådets opfattelse, at eftersom det pågældende indskud blev foretaget i kryptovaluta, der skattemæssigt skulle anses for et formuegode, og idet indskuddet af kryptovaluta ikke skulle at overgå til et pengekrav, måtte det lægges til grund, at der ikke var tale om en pengefordring. Det modtagne procentuelle afkast for "låsning" af kryptovalutaindskud kunne derfor allerede af denne grund ikke anses for kursgevinst omfattet af kursgevinstloven, ligesom afkastet ikke kunne anses for renter.

Det var oplyst, at Spørger "låste" en given mængde kryptoaktiver i en nærmere bestemt periode på op til 12 måneder. Nexo brugte i låsningsperioden kryptoaktiverne som sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån til tredjemand.

Spørger kunne i aftaleperioden ikke hæve de indskudte aktiver, eller opsige aftalen. Skatterådet lagde derfor til grund for besvarelsen, at Spørger ville bevare ejendomsretten over de indskudte aktiver.

Det var Skatterådets opfattelse, at der ikke skete en rettighedsovergang ved låsningen af kryptovalutaen. Det var tilmed Skatterådets opfattelse, at aktiverne ikke ændrede karakter som følge af låsningen. På denne baggrund, og under overstående forudsætning, fandt Skatterådet, at aktiverne ved låsningen ikke skulle anses for realiseret ved låsningen og låsning af kryptovalutaindskud på tjenesten nexo.io udgjorde derfor ikke en skattepligtig realisation af de låste kryptovaluta.

Hjemmel

Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5
Personskattelovens § 3

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Statsskattelovens § 5
Personskattelovens § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.B.1.8.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.C.2.1.3.3.5.2

Offentliggøres i redigeret form

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at låsning af kryptovalutaindskud på tjenesten https://nexo.io ikke udgør en skattepligtig realisation af de låste kryptovaluta?
  2. Kan det bekræftes at frigivelse af låste kryptovalutaindskud på tjenesten https://nexo.io ikke udgør en skattepligtig realisation af de frigivet kryptovaluta?

Svar:

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgsmål 1 og 2

Platformen Nexo tilbyder en række af produkter. Foruden deres "Earn" produkt, fungerer de som vekslingstjeneste, børs og udlåner.

Spørger ønsker at anvende Nexo’s "Earn" produkt. Det er oplyst, at man som bruger kan vælge enten "Flex Terms" eller "Fixed Terms". Spørger ønsker at anvende "Fixed Terms".

Om "Fixed Terms" fremgår det, at afkastet er større, idet de aktiver, som Spørger tilføjer, ikke kan hæves fra hans konto i en given periode. Perioden kan være på enten 1, 3 eller 12 måneder.

I praksis så opretter Spørger en konto på Nexo, hvortil han tilfører aktiver. Spørger vælger selv hvilke aktiver, han vil tilføre til kontoen. 24 timer efter, at Spørger har oprettet en konto og tilføjet aktiver, begynder han at modtage afkast.

Den type aktiver som Spørger tilfører kan være alle typer af kryptoaktiver, bortset fra Dogecoins og Stablecoins.

Spørgers afkast afhænger af forholdet mellem hans beholdning af Nexo-tokens og saldoen på andre aktiver i hans portefølje på Nexo.

Afkastet udbetales enten i samme type aktiv, som er tilført til kontoen, eller i Nexos tokens. Hvis udbetalingen sker i Nexo tokens, er udbetalingen 2 % højere (målt på kursen i USD), end hvis afkastet udbetales i et andet aktiv.

I Nexo’s “Services General Terms and Conditions" er produkterne og begreberne som Nexo anvender beskrevet. Følgende fremgår:

“II. DEFINITIONS

[…] 3. Credit Wallet means a digital wallet in the Client’s Nexo Account comprising all the Digital Assets of this Client used or intended to be used as collateral of Nexo Crypto Credits.

4. Digital Assets means any digital assets (such as cryptocurrencies, stablecoins and tokenized assets, including NEXO Tokens), accepted and supported by Nexo, and subject to revision, prohibitions and limitations at any time.  

[…] 8. Interest means the indicated interest rate accrued in accordance with the general terms and conditions of the relevant Nexo Service and subject to revision at any time, as well as the amount of the interest resulting from the accrual at any time.

[…] 12. Nexo Crypto Credit means any Digital Assets credit facility granted by Nexo and the total amount of the credit due by the Client to Nexo, at any time until its full repayment, including the principal, the Interest and any fees due to Nexo in accordance with the relevant general terms and conditions and/or these General Terms.

13. Nexo Earn Interest Product means a product offered by Nexo, allowing you to earn Interest on your Digital Assets in accordance with the relevant general terms and conditions.

[…] 25. Savings Wallet means a digital wallet in the Client’s Nexo Account comprising all the Digital Assets of the Client, excluding the ones moved to the Credit Wallet for the purpose of Nexo Crypto Credits collateralisation."

Som beskrevet ønsker Spørger at anvende "Fixed Terms". Om denne aftaletype fremgår følgende af aftalevilkårene:

“[…] IV. SPECIFIC FEATURES OF THE NEXO EARN INTEREST PRODUCT

1.      The Nexo Earn Interest Product allows you to earn Interest on certain Digital Assets topped up into the Savings Wallet of your Nexo Account in accordance with Section V of the Nexo Services General Terms and Conditions, or moved to the Credit Wallet of your Nexo Account (applicable only to some Digital Assets). All such Digital Assets are indicated on the Nexo Platform and in the Nexo Account and are subject to revision from time to time, at our sole and absolute discretion. As a rule, Interest is earned on all Digital Assets falling within the above category unless used for other purposes on the Nexo Platform.

2.      You are allowed to have multiple active Nexo Earn Interest Products, running simultaneously. Interest will be accrued separately on each Nexo Earn Interest Product.

3.      You may opt for a Nexo Earn Interest Product for a flex term (“FLEX Term") or for a fixed term (“Fixed Term"). The terms applicable to each of the above types of Nexo Earn Interest Product, including but not limited to the Digital Assets on which Interest can be earned, the Interest and the duration of the Fixed Term, if any, are indicated on the Nexo Platform and may be changed by Nexo from time to time, at its sole and absolute discretion.

4.      If you opt for a Nexo Earn Interest Product for a Fixed Term, you cannot terminate the Agreement in the relevant part thereof governing your use of this Nexo Earn Interest Product prematurely or withdraw your Digital Assets before the expiry of the Fixed Term. However, in cases where the LTV of your Nexo Crypto Credit reaches the relevant threshold, as indicated in the Nexo Crypto Credit General Terms and Conditions and on the Nexo Platform, and you have enabled the available options in your Nexo Account, certain amount and type of Digital Assets and/or Interest, to which the relevant Nexo Earn Interest Product(s) for a Fixed Term applies, may be automatically transferred from the Savings Wallet to the Credit Wallet of your Nexo Account to serve as additional Collateral of Nexo Crypto Credits, subject to the procedure described on the Nexo Platform.

5.      The Nexo Earn Interest Product for a Fixed Term may be automatically renewed, if you opt for this in your Nexo Account, and each new Fixed Term will be governed by the terms applicable to the Nexo Earn Interest Product for this specific Fixed Term on the date of renewal. You may, at any time during the Fixed Term, deactivate the automatic renewal and vice versa, while Nexo will consider your choice on the date of expiry of each Fixed Term. Unless you have opted for automatic renewal, after the date of expiry of the relevant Fixed Term, the Digital Assets subject of the Nexo Interest Product for this Fixed Term will continue to earn Interest in accordance with the terms applicable to the Nexo Earn Interest Product for a FLEX Term."

Det fremgår således af ovenstående, at en Credit Wallet på Nexo fungerer som sikkerhedsstillelse for de lån som Nexo yder. Det vil sige, at indeståendet i Spørgers Credit Wallet har til formål at fungere som sikkerhedsstillelse for Nexo’s Crypto Credit-produkter (produkter hvor Nexo agerer som kreditor, jf. pkt. 3 og 12 i ovenstående definitioner).

En aftale baseret på "Fixed Terms" løber i en nærmere defineret periode på 1-12 måneder. Som det fremgår, så er aftalen i løbe-perioden uopsigelig og Spørger kan ikke i denne periode hæve sit indestående fra sin Credit Wallet, heraf forstås indestået som "låst".

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Et procentmæssigt afkast på kryptovaluta skal efter Spørgers opfattelse ikke kvalificeres som en rente og er ikke reguleret efter kursgevinstloven, men i stedet efter statsskatteloven (jf. SKM2021.449.SR). Herfor er realisationsprincippet gældende for kryptovaluta, jf. fx Den juridiske vejledning (C.C.2.1.3.3.3):

"I spekulationstilfælde er det den indvundne handelsfortjeneste, der skal regnes med til indkomsten. Se SL § 5, stk. 1, litra a. Et evt. tab kan trækkes fra.

Det betyder, at fortjenesten skal være realiseret, før den beskattes."

Som bekendt fremgår det af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, at til indkomsten henregnes ikke:

formueforøgelse, der fremkommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i indkomsten for deres synken i værdi -, eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefattet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøjemed, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkomsten, ligesom også eventuelt tab kan fradrages i denne (…)

At der skal være tale om en faktisk handel før der realiseres bekræftes ligeledes i nedenstående afgørelse:

"I SKM2018.104.SR fremgik det af det daværende SKATs begrundelse til spørgsmål 2, som blev tiltrådt af Skatterådet, at tab på formuegoder erhvervet med spekulationshensigt forudsætter, at omhandlede formuegode faktisk er blevet handlet/solgt," jf. Skatterådets udtalelse i SKM2021.513.SR

Angiveligt er dette netop tilfældet, fordi det er statsskatteloven, som regulerer beskatningen, og der som nævnt herfor ikke er opnået en indtægt/indkomst, som kan beskattes, før en realisation har fundet sted.

I nærværende dispositioner, hvor kryptovaluta indskud låses i en periode (og herefter frigives igen) forekommer der ikke nogen handel eller noget salg af kryptovaluta. På denne baggrund kan der ikke være tale om realisering af de indskudte (og efterfølgende frigivet) kryptovaluta. Dette er efter Spørgers opfattelse desuden i overensstemmelse med realisationsprincippet.

Fra SKM2021.449.SR ved vi desuden, at indskud af kryptovaluta ikke udgør indgåelsen af et gældsforhold. Ligeledes er indskud af kryptovaluta ikke en realisering af de indskudte eller efterfølgende frigivet kryptovaluta. Der lader ikke til at være nogen relevant praksis eller lovgivning som indikerer, at låsning af indskuddene ændrer på dette. Ligeledes lader det umiddelbart til at være irrelevant, om der er tale om en decentral eller central tjeneste (Nexo).

Det skatteretlige grundlag

Det skatteretlige grundlag for nærværende anmodning må umiddelbart være det samme som i SKM2021.449.SR, hvor det mest væsentlige angiveligt er, at det er statsskatteloven, der i udgangspunktet skaber det skatteretslige grundlag for, hvornår der er tale om en realisering/indtægt.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at låsning af kryptovalutaindskud på tjenesten nexo.io ikke udgør en skattepligtig realisation af de låste kryptovaluta.

Begrundelse

Indledningsvist skal det bestemmes, hvilket regelsæt nærværende spørgsmål skal vurderes efter. Dette afgøres efter Skattestyrelsens opfattelse på baggrund af en vurdering af aktivtypen.

Det er oplyst, at det aktiv som tilføres Spørgers Credit Wallet, kan være et hvilket som helst kryptoaktiv (med undtagelse af Dogecoins og Stablecoins).

Kryptoaktiver anses i de fleste tilfælde for formuegoder efter statsskatteloven. Nogle kryptoaktiver som fx Stablecoins kan efter en konkret vurdering, anses for finansielle kontrakter efter kursgevinstlovens § 29, jf. SKM2022.300.SR. Aktivet i nærværende sag, skal efter Skattestyrelsens opfattelse, anses for at være et formuegode, da det efter det oplyste, ikke er muligt at tilføre stablecoins til Spørgers Credit Wallet på Nexo. Som beskrevet er formuegoder reguleret efter statsskatteloven.

Højesteret lagde ved SKM2023.187.HR og SKM2023.188.HR til grund, at bitcoins (formuegoder) i almindelighed alene erhverves med henblik på at blive solgt samt i begrænset omfang kan anvendes som betalingsmiddel. Højesteret fandt efter Skattestyrelsens opfattelse således, at erhvervelsen af bitcoins (formuegoder) i langt de fleste tilfælde sker i spekulationshensigt.

Skattestyrelsen ligger herefter til grund for besvarelsen, at Spørger skal anses for at have foretaget indskuddet af formuegodet i spekulationshensigt.

Skattestyrelsen bemærker, at det afkast som Spørger løbende modtager i forbindelse med låsningen skal anses for et skattepligtigt vederlag på retserhvervelsestidspunktet, jf. statsskattelovens § 4. Se SKM2023.5.SR, hvor Skatterådet fandt, at der skulle ske beskatning på retserhvervelsestidspunktet, som i de foreliggende tilfælde måtte anses for at være tildelingstidspunktet.

Spørger har oplyst, at han ønsker at benytte produktet "Earn Interest" med "Fixed Terms". Spørger har tilført aktiver til sin Credit Wallet på Nexo og har herefter låst indeståendet i en bestemt periode.

Skattestyrelsen har i forlængelse af ovenstående, foretaget en vurdering af, om selve indskuddet af aktivet (formuegodet) kan anses for at være en pengefordring. Kursgevinstlovens regler omfatter bl.a. gevinst og tab på pengefordringer, jf. kursgevinstlovens § 1. En pengefordring er en fordring, der efter sit indhold giver kreditor et retligt krav på betaling af et pengebeløb. Kreditors tilgodehavende modsvares af en gældsforpligtelse for debitor, og debitor kan alene frigøre sig fra sin gældsforpligtelse ved betaling af et pengebeløb. Afkast på en pengefordring vil enten have karakter af en rente eller en kursgevinst.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at eftersom det pågældende indskud foretages i kryptovaluta, der skattemæssigt anses for et formuegode, og idet indskuddet af kryptovaluta ikke ses at overgå til et pengekrav, må det lægges til grund, at der ikke er tale om en pengefordring. Det modtagne procentuelle afkast for "låsning" af kryptovalutaindskud kan derfor allerede af denne grund ikke anses for kursgevinst omfattet af kursgevinstloven, ligesom afkastet ikke kan anses for renter, jf. også Spørgerens opfattelse.

Skattestyrelsen har i kraft af ovenstående fundet, at dispositionen er omfattet af statsskatteloven. Det er et grundlæggende princip, at indkomst eller tab skal være realiseret, før de påvirker indkomsten (realisationsprincippet).

Realisationsprincippet udspringer oprindeligt af statsskattelovens § 4 sammenholdt med statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, hvorefter værdiforøgelser og værditab på den skattepligtiges formuegenstande ikke påvirker indkomsten. Realisationsprincippet har betydning for, i hvilket indkomstår formuegenstanden er afstået.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at realisation skal forstås som afståelse, indfrielse eller lignende former for rettighedsovergang. Skattestyrelsen finder ligeledes, at ændringer i aftalegrundlaget for et aktiv kan bevirke, at aktivet må anses for helt eller delvist realiseret, jf. SKM2023.306.SR.

Om et aktiv er realiseret, beror på en konkret vurdering af de nærmere omstændigheder.

Det er oplyst, at Spørger "låser" en given mængde kryptoaktiver i en nærmere bestemt periode på op til 12 måneder. Nexo bruger i låsningsperioden kryptoaktiverne som sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån til tredjemand.

Spørger kan i aftaleperioden ikke hæve de indskudte aktiver, eller opsige aftalen. Skattestyrelsen ligger derfor til grund for besvarelsen, at Spørger bevarer ejendomsretten over de indskudte aktiver.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke sker en rettighedsovergang ved låsningen af kryptovalutaen. Det er tilmed Skattestyrelsens opfattelse, at aktiverne ikke ændrer karakter som følge af låsningen. På denne baggrund, og under ovenstående forudsætning, finder Skattestyrelsen, at aktiverne ved låsningen ikke skal anses for realiseret ved låsningen og låsning af kryptovalutaindskud på tjenesten nexo.io udgør derfor ikke en skattepligtig realisation af de låste kryptovaluta.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at frigivelse af låste kryptovalutaindskud på tjenesten https://nexo.io ikke udgør en skattepligtig realissation af de frigivne kryptovaluta.

Begrundelse

Skattestyrelsen har ved besvarelsen af spørgsmål 1 fundet, at låsningen af kryptovalutaen ikke skal anses for en skattepligtig realisation.

Spørger ønsker med spørgsmål 2 svar på, om kryptovalutaen skal anses for realiseret ved aftaleperiodens udløb, hermed forstås frigivelsen af de låste kryptovalutaer.

Som beskrevet i spørgsmål 1, beror spørgsmålet om et aktiv skal anses for realiseret altid på en konkret vurdering.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de samme forhold som i spørgsmål 1 gør sig gældende.

Herefter finder Skattestyrelsen, at der ikke sker et skifte i ejendomsretten ved frigivelsen af kryptovalutaen. Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at aktiverne ikke ændrer karakter som følge af frigivelsen. Efter Skattestyrelsens opfattelse bevirker udløbet af aftaleperioden, eller frigivelsen af kryptovalutaen, derfor ikke, at aktiverne skal anses for realiseret.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 og 2

Lovgrundlag

Personskattelovens § 3

Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

Statsskattelovens § 5 a

Til indkomsten henregnes ikke,

formueforøgelse, der fremkommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi - medens der på den anden side ikke gives fradrag i indkomsten for deres synken i værdi -, eller indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele (herunder indbefattet værdipapirer) for så vidt disse salg ikke henhører til vedkommendes næringsvej, for eksempel handelsvirksomhed med faste ejendomme, eller er foretaget i spekulationsøjemed, i hvilke tilfælde den derved indvundne handelsfortjeneste henregnes til indkomsten, ligesom også eventuelt tab kan fradrages i denne

Praksis

SKM2023.5.SR

Skatterådet fandt, at der skulle ske beskatning på retserhvervelsestidspunktet, som i de foreliggende tilfælde måtte anses for at være tildelingstidspunktet. Derudover fandt Skatterådet bl.a., at afkast af kryptovaluta, der er en finansiel kontrakt, ikke skulle medtages under lagerbeskatningen, idet beskatningen i den pågældende situation faldt uden for kursgevinstloven, således at der skulle ske beskatning efter statsskattelovens § 4.

SKM2022.323.SR

Sagen omhandlede den skattemæssige opgørelse af staking rewards af kryptovalutaen Titano. Spørgeren investerede i et autostakingprodukt, hvor der automatisk blev tilskrevet afkast i form af rewards med en fast procent og på faste tidspunkter til indskyderens wallet. Spørgerens sædvanlige kryptoberegninsprogram kunne ikke registrere, når de pågældende rewards blev tildelt. Spørgeren anmodede derfor om, at det kunne bekræftes, at han kunne opgøre værdien af de indgåede rewards én gang ugentligt med den højeste værdi for den pågældende valuta i løbet af ugen.

Skatterådet besvarede spørgsmålet benægtende, idet værdien for de enkelte modtagne aktiver skulle opgøres aktiv for aktiv på retserhvervselstidspunktet/tildelingstidspunktet.

SKM2022.300.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at opgørelsen af selskabets fortjeneste eller tab ved investeringer i stablecoins skulle opgøres efter realisationsprincippet. Skatterådet fandt, at de omhandlede stablecoins havde samme karakteristika som finansielle kontrakter, og derfor skulle beskattes efter kursgevinstlovens § 29 om finansielle kontrakter. Af samme lovs § 33 følger, at gevinst og tab på sådanne kontrakter opgøres efter lagerprincippet.

SKM2022.92.SR

Skatterådet fandt, at perpetual futures og quarterly futures, hvor det underliggende aktiv er værdien på kryptovalutaer, er omfattet af reglerne i kursgevinstlovens § 29 for finansielle kontrakter, og at investeringen i disse kontrakter kan ske gennem et anpartsselskab.

SKM2021.449.SR

Skatterådet fandt, at afkast i form af kryptovaluta af indskud i kryptovaluta på en A konto skulle anses som afkast efter statsskattelovens § 4, der ikke er renter, og som dermed skulle henføres til den personlige indkomst og ikke til kapitalindkomsten. Derudover fandt Skatterådet, at et værdipapir, der fulgte kursen på Bitcoins, skulle anses for en struktureret fordring, der skulle beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter i kursgevinstlovens § 29.

SKM2017.520.SR

Skatterådet fandt, at Spørgerens gevinst og tab på den digitale valuta Bookcoins skal beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, idet Bookcoins må anses for en struktureret fordring omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3.  Derudover fandt Skatterådet, at Bookcoins ikke er en officiel valuta, der kan bruges ved opgørelsen af skatteregnskabet, jf. skattekontrollovens § 3 C.

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.B.1.8.1 Overordnede principper for beskatningen af finansielle kontrakter

Hvornår er der tale om en finansiel kontrakt?

De kontrakter, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, er terminskontrakter og aftaler om købe- og salgsretter mv. Se KGL § 29, stk. 1.

Ofte kaldes terminskontrakter futures eller forwardkontrakter. Købe- og salgsretter kaldes ofte optioner. Se en oversigt over forskellige typer af kontrakter nedenfor. Anvendelsen af disse begreber er ikke entydig. Det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at vurdere kontrakten, ud fra, hvad den kaldes. Der skal foretages en konkret vurdering af kontraktens indhold, herunder af de enkelte elementer i aftalen.

Følgende kriterier skal være opfyldt for, at der er tale om en finansiel kontrakt omfattet af KGL § 29:

  • Bindende aftale mellem parterne
  • Tidsmæssig forskydning mellem aftale- og afviklingstidspunkt
  • Aftale om afviklingspris eller -kurs.

Formålet med indgåelsen af kontrakten (fx risikoafdækning, investering eller arbitrage) er uden betydning for, om kontrakten er omfattet af KGL § 29.

Personer, der udnytter en køberet efter Lov om fremme af vedvarende energi § 13, er ikke skattepligtige af en eventuel gevinst/tab ved udnyttelse af køberetten. Køberetten opfylder ikke betingelserne for at være en finansiel kontrakt. Se SKM2012.404.SR.

Bitcoins og rebase rewards er ikke finansielle kontrakter. Se afsnit C.C.2.1.3.3.3, samt SKM2018.104.SRSKM2018.130.SRSKM2018.458.SR, SKM2020.85.LSR (stadfæstelse af SKM2018.288.SR) og SKM2020.400.LSR, samt forudsætningsvist SKM2019.10.SR, SKM2019.67.SR, SKM2019.78.SR, SKM2019.161.SR, SKM2020.229.LSR (stadfæstelse af SKM2019.7.SR), SKM2021.240.LSR, SKM2021.356.SR, SKM2021.505.LSR, SKM2022.300.SR, SKM2022.323.SR (vedrørende rebase rewards) og SKM2022.355.SR.. Se dog SKM2018.130.SR, hvor der var indgået aftaler om køb eller salg af bitcoins til levering eller differenceafregning på et senere tidspunkt.