Dato for udgivelse
25 Aug 2023 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jun 2023 14:27
SKM-nummer
SKM2023.412.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0013018
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Nægtelse, registrering, A-skat, AM-bidrag, moms, urigtige oplysninger, reel adresse, videreførelse, skatte- og afgiftsunddragelse, risiko, svig, den egentlige ledelse
Resumé

Landsskatteretten fandt i en sag om nægtelse af registrering for moms, A-skat og AM-bidrag, at der var tale om en direkte fortsættelse af et konkursramt selskab med en ikke uvæsentlig gæld til staten.

Skattestyrelsen havde mulighed for at nægte en registrering, hvis der forelå alvorlige indicier på, at registreringen ville blive anvendt svigagtigt, eller selskabet ikke havde angivet den reelle indeholdelsespligtige (ledelse) eller selskabets reelle adresse. Denne kontrol af forholdene fulgte for momsområdet af EU-Domstolens dom i C-527/11, Ablessio SIA. Landsskatteretten fandt, at den samme kontrol kunne anvendes analogt i forhold til Skattestyrelsens kontrol af, hvorledes en virksomhed skulle registreres for A-skat og AM-bidrag, jf. SKM2021.599.LSR og SKM2022.213.LSR.

Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens begrundelse, idet Skattestyrelsen ikke havde skabt en formodning for, at direktøren udgjorde en del af den reelle ledelse i det konkursramte selskab, og at der som følge heraf forelå alvorlige indicer på, at registreringen ville blive anvendt svigagtigt.

Landsskatteretten fandt, at det forhold, at selskabet havde afgivet urigtige oplysninger om selskabets adresse, at selskabet var vidende herom, og at selskabet ikke straks efter havde forsøgt at rette forholdet, medførte, at der forelå tilstrækkelige alvorlige indicier på, at en registrering for moms, A-skat og AM-bidrag ville blive anvendt svigagtigt af selskabet. Selskabet kunne som følge heraf ikke opnå en registrering for moms, A-skat og AM-bidrag, jf. momslovens § 47, stk. 1, kilde-skattebekendtgørelsens § 16, stk. 1, arbejdsmarkedsbidragslovens § 7 og C-527/11, Ablessio SIA, præmis 34.

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.

Reference(r)

Momslovens § 3, stk. 1, § 47, stk. 1, kapitel 12, §§ 47-51b
Arbejdsmarkedsbidragslovens § 7
Kildeskattebekendtgørelsens § 16, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, D.A.14.1.2

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om registrering for moms, A-skat og AM-bidrag, idet det er sandsynligt, at selskabet vil anvende registreringen til skatte- og afgiftsunddragelse.

Selskabets repræsentant har nedlagt principal påstand om, at selskabet skal bevilliges registrering for moms, A-skat og AM-bidrag.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse, men ændrer begrundelsen.

Faktiske oplysninger
Selskabet, H1 ApS (herefter H1 ApS), CVR-nr. xxxxxxx6, er stiftet den 7. juni 2021 med en registreret kapital på 40.000 kr. og er registreret med branchekode 494100 vejgodstransport. A (herefter A) er registreret som stifter, ejer og direktør af selskabet. Selskabet har anmodet om at blive registreret for moms, A-skat og AM-bidrag med virkning fra den 1. september 2021.

Selskabet, H2 ApS (herefter H2 ApS), u/konkurs, CVR-nr. xxxxxxx4, blev stiftet den 3. juni 2016 af B (herefter B). Selskabet var registreret med branchekode 494100 vejgodstransport. B var registreret som direktør for selskabet i perioden 3. juni 2016 - 20. august 2021. Den 26. juli 2021 indtrådte C (herefter C) som direktør. I perioden 21. august 2021 - 19. oktober 2021 stod C registreret som enedirektør i selskabet. Selskabet var ifølge CVR registreret på adressen Adresse Y1, By Y1. Selskabet blev den 31. september 2021 taget under konkursbehandling.

A og B er samlevere og har fire børn sammen. De bor sammen på adressen Adresse Y1, By Y1. Selskabets repræsentant har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at B intet ejerskab har i H1 ApS.

Selskabet H2 ApS, u/konkurs, CVR-nr. xxxxxxx4
Skattestyrelsen anmodede den 20. maj 2021 selskabet om en række materiale. I den forbindelse kontaktede A samme dag Skattestyrelsen telefonisk. Den 26. maj 2021 anmodede A telefonisk Skattestyrelsen om fristforlængelse til at fremsende materialet. Skattestyrelsen imødekom en fristforlængelse til den 1. august 2021. Det efterspurgte materiale blev ikke indsendt til Skattestyrelsen.

Gældsstyrelsen sendte den 19. juli 2021 et konkursvarsel til selskabet. Selskabet fik frist til den 29. juli 2021 til at betale gælden. Selskabet betalte ikke gælden og blev taget under konkursbehandling den 21. september 2021. Skattestyrelsen har oplyst, at de i den forbindelse har et større, ikke-sikret tilgodehavende.

Kurator har oplyst, at selskabets registrerede direktører ikke gav møde på skifteretsmødet den 21. september 2021. Kurator har efterfølgende talt med den ene af direktørerne, der oplyste, at hans samlever var ligeså involveret i selskabet som den nu tidligere direktør, idet samleveren bl.a. forestod den daglige drift og dialog med kunder. Det fremgår ikke af kurators redegørelse, hvem af de tidligere direktører kurator har talt med. Repræsentanten har bekræftet overfor Skatteankestyrelsen, at B har talt med kurator.

Det fremgår af sagens oplysninger, at B’s mailadresse var "[…]". Hertil fremgår det, at selskabet havde indgået en aftale omkring lejemålet Adresse Y2 14, kælder, rum 3, By Y2.

H1 ApS, CVR-nr. xxxxxxx6
Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at Skattestyrelsen finder, at grundlaget for at drive registreringspligtig selvstændig økonomisk virksomhed er til stede.

Selskabet er ifølge CVR registreret med adressen Adresse Y2 23, 1. 14, By Y2. Skattestyrelsen har oplyst, at de får post retur med bemærkningen "Ubekendt på adressen". Skattestyrelsen konstaterede den 18. november 2021 ved fysisk kontrol, at adressen Adresse Y2 23, 1. 14, By Y2 ikke eksisterer.

Direktøren, A, har senere oplyst, at det er en fejl, at selskabet er registreret på denne adresse. Fejlen skyldes, ifølge direktøren, revisor i forbindelse med selskabets grundregistrering. Der er ikke fremsendt dokumentation herfor. Selskabet står stadig registreret med adressen Adresse Y2 23, 1. 14, By Y2 i CVR. Repræsentanten har oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at selskabet ikke har ændret adressen som følge af nærværende klagesag samt prioritering af tid.

Repræsentanten har senere oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at selskabet har forsøgt at ændre adressen i CVR til Adresse Y2 14, kælderen/parterre, kælderrum 3, By Y2, men at dette ikke er digitalt muligt. Det er alene muligt at vælge adressen Adresse Y2 23, 1. - 14, By Y2 i en dropboks under registreringen i CVR. Repræsentanten har kontaktet Erhvervsstyrelsen med en anmodning om en manuel omregistrering af selskabets adresse. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at adressen ikke kan ændres, idet adressen ikke findes i vejregisteret. Erhvervsstyrelsen har henvist repræsentanten til By Y2 kommune for at få adressen tilføjet til vejregistreret. Repræsentanten har kontaktet By Y2 Kommune. Der er ikke fremsendt et svar fra By Y2 Kommune.

Selskabet har overtaget lejemålet Adresse Y2 14, kælder, rum 3, By Y2 fra H2 ApS. Der er fremlagt et "Tillæg 2 til lejekontrakt" dateret den 8. juni 2021. Tillæg 2 er underskrevet af A som indtrædende lejer og B som udtrædende lejer. Det fremgår af Tillæg 2, at selskabet overtager den tidligere lejeres (H2 ApS) depositum på 10.950 kr. ekskl. moms, som forbliver indestående hos udlejer. Hertil, at de to parter afvikler udtrædende lejers depositum over deres indbyrdes mellemregning, som er udlejer uvedkommende. Repræsentanten har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at overtagelsen er sket uden yderligere skriftlig aftale, og at depositummet tilhører H2 ApS og er et aktiv i konkursboet.

Der er i sagen fremlagt eksempler på mailkorrespondance mellem selskabet og selskabets kunder/samarbejdspartnere. A har anvendt mailadressen "B’s mailadresse". Selskabet har i nogle korrespondancer indsat en mailsignatur, heraf fremgår A, selskabets navn, CVR-nr., telefonnummer (xx xx xx xx) samt mailadressen "[kontakt@H2.dk]".

Direktøren har den 26. november 2021 oplyst overfor Skattestyrelsen, at hun har etableret en ny mailadresse til selskabet, men at hun i første omgang havde købt mailadressen "[kontakt@H2.dk]", idet den var etableret, og det var det nemmeste for hende. Repræsentanten har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at mailadressen er købt for 1 kr., og at mailadressen ikke har nogen værdi. Der er ikke fremlagt yderligere dokumentation på køb af mailadressen fra H2 ApS.

Direktøren har overfor Skattestyrelsen fremlagt en ansættelseskontrakt indgået mellem selskabet og B. B er ansat som kørselsleder, og ansættelsesforholdet påbegyndtes den 1. august 2021. Den månedlige arbejdstid udgør 160 timer. Ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter den 1. august 2021. Direktøren har senere oplyst overfor Skattestyrelsen, at B kun arbejder 1-2 timer dagligt som følge af stress. Repræsentanten har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at B alene var ansat som kørselsleder som følge af hans vognmandstilladelse, der følger en kørselsleder personligt.

Direktøren har ligeledes fremlagt en ansættelseskontrakt indgået mellem selskabet og D (herefter D). D er ansat som hvidevaremontør, og ansættelsesforholdet påbegyndtes den 27. oktober 2021. Den månedlige arbejdstid udgør 167 timer. Ansættelseskontrakten er underskrevet af begge parter den 27. oktober 2021.

Direktøren har fremlagt en række fakturaer overfor Skattestyrelsen. Heraf fremgår navne på medarbejdere, der ikke er fremsendt ansættelseskontrakter for. Repræsentanten har oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at det alene var B, D og E der var ansat i selskabet. Alle personer er efterfølgende blevet opsagt som følge af klagesagen.

For flere fakturanumre er der udskrevet flere fakturaer på samme fakturanummer, men med forskellige beløb, forskellige datoer og med forskellige fakturamodtagere. Repræsentanten har oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at de omhandlede fejl er rettet overfor kunder og Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ikke imødekommet selskabets anmodning om registrering for moms, A-skat og AM-bidrag, idet det er sandsynligt, at selskabet vil anvende registreringen til skatte- og afgiftsunddragelse.

Skattestyrelsen finder, at der er tale om en direkte fortsættelse af H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4, der har efterladt Skattestyrelsen med et ikke ubetydeligt tab.

Som begrundelse for sin afgørelse har Skattestyrelsen anført følgende:

"(…)

Vores bemærkninger og begrundelse
I Skattestyrelsen kan vi træffe afgørelse i sager om virksomhedsregistrering. Reglerne om det står i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 223 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove af 3. marts 2012.

Vi skal vurdere, om selskabet driver selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens § 3, stk. 1, og om det er registreringspligtigt for A-skat og am-bidrag efter § 16, stk. 1, i kildeskattebekendtgørelsen. Det er jer, der skal godtgøre, at betingelserne for registreringen er til stede. Det står i præmis 24 i Rompelman-dommen.
Samtidig skal vi vurdere, om det er sandsynligt, at I vil bruge registreringen til skatte- og afgiftsunddragelse. Se her EU-Domstolens dom i Ablessio SIA-sagen, præmisserne 28, 29, 30, 34 og 36.

Vi mener, at grundlaget for at drive registreringspligtig selvstændig økonomisk virksomhed er til stede. Vi vurderer dog samtidig, at det er sandsynligt, at I vil bruge registreringen til skatte- og afgiftsunddragelse, og vi vil af den grund træffe afgørelse om, at jeres selskab ikke bliver registreret for moms, A-skat og am-bidrag.

Ved vurderingen har vi lagt vægt på følgende:

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at H1 ApS, CVR xxxxxxx6 er en direkte videreførelse af H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4, der er taget under konkursbehandling den 21. september 2021 og i hvilken forbindelse, Skattestyrelsen har et større ikke sikret tilgodehavende.

B stiftede og ejede H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4, og sad som direktør for selskabet fra 3. juni 2016 til 20. august 2021. B og A der er stifter, ejer og direktør for det selskab, der nu søger registrering, har 4 børn sammen, og bor ligeledes sammen.

Skattestyrelsens opfattelse af, at H1 ApS, CVR xxxxxxx6 er en direkte videreførelse af H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4 understøttes yderligere af, at de to selskaber har stort set identiske navne, samt identisk branche - 494100 vejgodstransport.

Yderligere understøttes denne vurdering af, at H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4 i G1s tillæg 2 til lejekontrakt af 8. juni 2021 udtræder af lejemålet Adresse Y2 14, kælder, rum 3, By Y2, hvor H1 ApS, CVR xxxxxxx6, med virkning fra den 1. juli 2021, indtræder som lejer af lejemålet. Af lejekontrakten fremgår yderligere, at udtrædende lejer pr. afståelsestidspunktet har indestående depositum på kr. 10.950,00 kr. eksklusive moms hos udlejer. Dette depositum oplyses i lejekontrakten at forblive indestående hos udlejer - dvs. det overføres direkte fra at være udtrædende lejers til at være indtrædende lejers.
Indtrædende lejer og udtrædende lejer oplyses i lejekontrakten, at skulle afvikle udtrædende lejers depositum over deres indbyrdes mellemregning, som er udlejer uvedkommende.

Tillæg 2 til lejekontrakt af 8. juni 2021 underskrives af indtrædende lejer direktør for H1 ApS, A og udtrædende lejer for H2 ApS, u/konkurs B.

H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4 har en stødt oparbejdet gæld til Skattestyrelsen, og den 19. juli 2021 sendte Gældsstyrelsen konkursvarsel til selskabet, som fik frist til den 29. juli 2021 til at betale gælden.

Da H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4 ikke betalte gælden, blev selskabet taget under konkursbehandling den 21. september 2021. B udtrådte som direktør for selskabet den 20. august 2021, hvorefter selskabets anden direktør C, som var indtrådt den 26. juli 2021, efterfølgende stod tilbage som enedirektør for selskabet frem til den 19. oktober 2021.

Ifølge kammeradvokatens redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 1 er der beskrevet følgende under afsnit 2: Selskabet og baggrunden for konkursen:
"Da selskabets registrerede direktører ikke gav møde på skifteretsmødet den 21. september 2021, modtog kurator i den forbindelse ingen oplysninger om selskabets drift samt økonomiske forhold m.v. Kurator rettede derfor efterfølgende henvendelse til de registrerede direktører, hvoraf det alene lykkedes at komme i kontakt med den ene. Denne oplyste, at hans samlever er ligeså involveret i selskabet som den nu tidligere direktør, idet samleveren bl.a. forestår den daglige drift og dialog med kunder m.v."

Ovennævnte er for Skattestyrelsen en oplysning om, at dette selskabs direktør A som nu ønsker registrering for moms, A-skat og am-bidrag, var lige så involveret i driften af H2 ApS, CVR xxxxxxx4, som hun er i dette selskab. Denne betragtning underbygges yderligere af, at A den 20. maj 2021 kontaktede Skattestyrelsen telefonisk, vedrørende H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4, idet Skattestyrelsen samme dato havde udbedt sig div. materiale fra selskabet. A kontaktede Skattestyrelsen igen i sagen den 26. maj 2021, hvor hun anmodede om forlængelse af fristen til. at komme med materialet, hvilket blev imødekommet, og fristen blev rykket til den 1. august 2021. Materialet kom dog aldrig.

Det fremgår af det modtagne materiale i denne sag, at mailkorrespondancerne omkring samarbejdsaftalerne, mellem H1 ApS, CVR xxxxxxx6 og dets kunder, foregår via mailadressen [B’s mailadresse], som er en mailadresse, der tilhørte H2 ApS, u/konkurs CVR xxxxxxx4. Det faktum er for Skattestyrelsen endnu et indicie på, at dette selskab er en direkte videreførelse af H2 ApS, u/konkurs, CVR xxxxxxx4. Skattestyrelsen konkluderer på denne baggrund, at H2 ApS, u/konkurs CVR xxxxxxx4 kunder, fortsat anvender mailadressen tilhørende det konkursramte selskab på trods af, at det nu er H1 ApS, CVR xxxxxxx6, som har overtaget driften.

A har efter Skattestyrelsen fremsendte forslaget den 26. november 2021 oplyst pr. tlf., at hun nu har etableret en ny mailadresse til selskabet, men at hun i første omgang havde købt mailadressen: [B’s mailadresse], idet den var etableret og det var dermed nemmest for hende. Denne efterfølgende ændring mener Skattestyrelsen ikke ændrer på faktum.

Skattestyrelsen modtog på mødet fakturaer udstedt af selskabet, hvoraf det fremgår, at tre ansatte yderligere, ud over de to Skattestyrelsen har fået ansættelseskontrakter på, er tilknyttet selskabet.

Ligeledes er det konstateret, at der i forbindelse med de fakturaer Skattestyrelsen har modtaget, er udskrevet 2-3 fakturaer på samme fakturanummer. Dette gør sig gældende for et større antal fakturanumre. Vel at mærke, med forskellige beløb, forskellige datoer og med forskellige fakturamodtagere, inden for samme fakturanummer.

Direktør A oplyste på mødet, at hendes mand var gået ned med stress, hvorfor han ikke kunne arbejde så meget. Ud fra den modtagne ansættelseskontakt vedrørende A’s mand B kan det konstateres, at han er ansat fra den 1. august 2021 i dette selskab, der her ønsker registrering, med en normal månedlig arbejdstid på 160 timer, eksklusiv ½ times daglig frokostpause. På den baggrund kan Skattestyrelsen konstatere, at han ud fra dette månedlige timeantal arbejder, hvad der svarer til fuld tid.

Det selskab, der her ønsker registrering for moms, A-skat og am-bidrag, har virksomhedsadresse på adressen Adresse Y2 23, 1, 14, By Y2. Skattestyrelsen har ved fremsendelse af post til selskabet de i alt 3 gange selskabet har søgt registrering, fået posten retur med bemærkning om, at selskabet er ubekendt på adressen.

Skattestyrelsen var den 18. november 2021 forbi adressen Adresse Y2 23, 1, 14, By Y2 og kunne i den forbindelse konstatere, at Adresse Y2 23, 1, 14, By Y2 ikke er at finde. A omtalte under telefonsamtalen med Skattestyrelsen den 4. november 2021, at nr. 23 af en eller anden grund ikke er at finde via GBS men, at hun altid selv kørte efter nr. 14.

På mødet den 15. november 2021 oplyste A, at selskabet har store skilte med selskabets navn ved adressen Adresse Y2 23, 1, 14, By Y2, og ligeledes oplyste hun, at selskabets navn er at finde på postkassen. Skattestyrelsen kunne konstatere, at dette ikke er tilfældet.

Samtidig kan det konstateres ud fra den modtagne lejekontrakt, at der er tale om lejemålet Adresse Y2 14, kælderrum 3, By Y2 og altså ikke Adresse Y2 23, 1, 14, By Y2. Skattestyrelsen konkluderer på den baggrund, at selskabets hos Erhvervsstyrelsen har registreret en fiktiv adresse og, at det ikke er fra den adresse, selskabet drives.

Efter Skattestyrelsens fremsendte forslag, har direktøren eftersendt lejekontrakt samt billeder af Adresse Y2 14, kælderrum 3, By Y2 og samtidig oplyst, at det er en fejl, at selskabet er registreret på adressen Adresse Y2 23, 1, 14.

Direktør A har videre på spørgsmålet om hvordan denne fejl vedrørende adressen er opstået oplyst, at det må være i forbindelse med, at revisor har hjulpet med at grundregistrere selskabet. I forbindelse med denne dialog omkring den forkert registrerede selskabsadresse blev det bemærket over for A, at hendes dokumentation for, at fejlen stammer fra revisors grundregistrering, for hende vil kunne være med til at underbygge hendes påstand om, at hun er uden viden omkring dette. Det blev bemærket over for A, at denne dokumentation derfor kunne være en god ide at indsende, sammen med hendes bemærkninger og det yderligere materiale, hun måtte have i forbindelse med hendes bemærkninger til Skattestyrelsens forslag. A oplyste, at det ville hun fremsende, hvilket dog ikke er modtaget.

Skattestyrelsen har samtidig konstateret, at selskabets adresse fortsat via CVR.dk er registreret på adressen Adresse Y2 23, 1, 14, By Y2 og altså ikke på Adresse Y2 14, kælderrum 3.

På den nyligt udarbejdede samarbejdsaftale mellem G2 A/S og H1 ApS, er selskabet indsat i samarbejdsaftalen under adressen Adresse Y2 14.

Den pågældende samarbejdsaftale, mellem G2 A/S og H1 ApS er ikke underskrevet eller dateret.

Direktør A har oplyst telefonisk, efter hun havde modtaget Skattestyrelsens forslag, at hendes mand kun kan arbejde 1-2 timer om dagen og, at hun derfor må have F til at tage over for ham, i hvilken forbindelse, Skattestyrelsen henvist til, at den modtagne ansættelseskontrakt giver oplysning om, at B er ansat i selskabet, i et andet timeantal end de 1-2 timer daglig som A omtaler pr. tlf.

Ud fra gennemgangen af det efter forslaget modtagne materiale mener Skattestyrelsen ikke, at det modtagne materiale, kommer med afgørende nyt i sagen, som rykker ved Skattestyrelsens opfattelse i forslaget.

Ovenstående betragtninger giver en samlet vurdering, der gør, at Skattestyrelsen mener, at der i det selskab der her søges registreret, er tale om fortsættelse af de aktiviteter der har været i CVR xxxxxxx4, H2 ApS, u/konkurs. Forholdene har, som det er beskrevet ovenfor været således, at A ligeledes har været med til at drive CVR xxxxxxx4, H2 ApS, u/konkurs.

CVR xxxxxxx4, H2 ApS, u/konkurs har en ikke uvæsentlig gæld til Staten, og vi mener, at en registrering af H1 ApS, CVR xxxxxxx6 ville være en direkte fortsættelse af aktiviteterne i CVR xxxxxxx4, H2 ApS, u/konkurs.

Denne fortsættelse, mener Skattestyrelsen, er indicier på svig, idet det er et forsøg på omgåelse af vores værns regler.

(…)"

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt principalt påstand om, at selskabet skal bevilges registrering for moms, A-skat og AM-bidrag.

Subsidiært har selskabets repræsentant nedlagt påstand om, at selskabet skal bevilges registrering for A-skat og/eller moms og/eller AM-bidrag.

Mere subsidiært, at afgørelsen hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Selskabets repræsentant har som begrundelse herfor anført følgende:

"(…)

2.       SAGSFREMSTILLING 

2.1.  SKATTESTYRELSENS AFGØRELSE
(…)

2.2.  H1 APS ER ALENE EJET AF A
H1 ApS er alene ejet af A, hvilket fremgår af Erhvervsstyrelsens CVR-register.

2.3.  H1 APS’ VIRKSOMHEDSDRIFT
H1 ApS har ikke haft og har ingen direkte eller indirekte forbindelse med H2 ApS med CVR-nr. xxxxxxx4 under konkurs, allerede fordi kurator har fuld rådighed over konkursboet.

Der ingen oplysninger fra kurator om eller i anden række sandhed i, at nogen aktiver skulle være uretmæssigt overgået fra fx H2 ApS med CVR-nr. xxxxxxx4 under konkurs til H1 ApS.

3.       ANBRINGENDER

3.1.  SKATTESTYRELSEN HAR BEVISBYRDEN
Skattestyrelsen har bevisbyrden for bl.a. regulering af skatte- og afgiftsbyrden, jf. TfS 1984, 259, jf. den deri citerede udtalelse fra Justitsministeriets lovafdeling af 11. december 1979 om bl.a. bevisbyrdens udgangspunkt hos Skattestyrelsen/Skatteministeriet, jf. TfS 2003, 401.

Bevisbyrden vedrører både faktum og jus.

Denne bevisbyrde har Skattestyrelsen ikke løftet, jf. nedenfor.

3.2.  MOMSRETTEN ER ET EU-HARMONISERET OMRÅDE
Momsretten er et EU-harmoniseret område, hvorfor EU-retten som følge heraf finder anvendelse inden for momsretten uden for såkaldte fastfrysningsbestemmelser, jf. momssystemdirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 i konsolideret udgave) og implementeringen heraf i momsloven.

3.3.  SKATTESTYRELSEN HAR IKKE PÅVIST GRÆNSEOVERSKRIDENDE ELEMENTER, DER MEDFØRER EU-RETTENS ANVENDELSE UDEN FOR MOMSOMRÅDET
Skatteområdet eller området for direkte skatter er alene omfattet af EU-retten, hvis der foreligger et grænseoverskridende element, jf. EUD i sag C-446/03, Marks & Spencer, præmis 29.

Skattestyrelsen har ikke påvist grænseoverskridende elementer, der medfører EU-rettens anvendelse uden for momsområdet.

Allerede derfor finder EU-retten ikke anvendelse vedr. registrering for A-skat og AM-bidrag. Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.4.  GRUNDLOVENS § 43, 1. LED, INDEHOLDER ET LOVHJEMMELSKRAV OG ET DELEGATIONSFORBUD, OG NÆGTET REGISTRERING FOR A-SKAT, MOMS OG AM-BIDRAG MÅ HENHØRE UNDER DENNE GRUNDLOVSBESTEMMELSE MED HJEMMELSMANGLER TIL FØLGE
Registrering for A-skat, moms og AM-bidrag må anses for materiel skatteretlig regulering, der henhører under Grundlovens § 43, 1. led, og ikke formel skatteretlig regulering, som henhører under Grundlovens § 3.

Al regulering vedr. registrering for A-skat, moms og AM-bidrag skal således foretages ved lov.

Derfor kan fx bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, og en EU-retlig misbrugsretspraksis allerede derfor ikke anvendes som hjemmelsgrundlag.

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.5.  DEN OMHANDLEDE EU-RETSPRAKSIS HAR IKKE DEN PRÆJUDIKATSVÆRDI, SOM SKATTESTYRELSEN KONKRET ANVENDER DEN TIL
Den omhandlede EU-retspraksis, jf. EU-domstolen i sag C-268/83, Rompelmann, præmis 24, samt i sag C-527/11, Ablessio SIA, præmis 28, 29, 30 og 34 har ikke den præjudikatsværdi og rækkevidde, som Skattestyrelsen konkret anvender den til.

Begge de omhandlede domme vedrører alene momssystemdirektivet og har således ingen rækkevidde/præjudikatsværdi i forhold til skatteretten (A-skat og AM-bidrag).

De omhandlede præmisser i dommene vedrører heller ikke på nogen måde en ret til at nægte en registrering af ægtefælles selskabs for moms som følge af den anden ægtefælles konkurs med et selskab.

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.6.  EU-RET ALENE HJEMLET I EU-DOMSTOLENS RETSPRAKSIS HAR IKKE RETSKRAFT I DANMARK
Det følger af U.1998.800 H, præmis 9.2 (Maastricht-dom), samt U.2017.824H (Ajos-dommen), at EU-ret alene hvilende på EU-retspraksis inden for fx Grundlovens § 43, 1. led, ikke har retskraft i Danmark.

Det samme gælder for EU-ret alene hvilende på EU-retspraksis, der ikke er tiltrådt via EU-tiltrædelsesloven, og som generelt eller konkret ikke kan rummes inden i nærmere bestemt omfang i Grundlovens § 20, jf. bl.a. U.1998.800H, præmis 9.6 og 9.7.

Også derfor finder den omhandlede uhjemlede EU-retlige misbrugsretspraksis ikke anvendelse i Danmark.

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.7.  DER ER IKKE HJEMMEL TIL AT NÆGTE DE OMHANDLEDE REGISTRERINGER UNDER EN EU-RETLIG MISBRUGSGRUNDSÆTNING
Endelig er der ikke hjemmel i en EU-retlig misbrugsgrundsætning, herunder i en momsretlig misbrugsgrundsætning, til den foretagne registreringsnægtelse.

Der er særråden og særhæften i dansk familieret, jf. retsvirkningslovens § 16, stk. 1, og § 25, stk. 1, som det tillige er gengivet i Den Juridiske Vejledning 2022-1, afsnit C.E.14.14. Denne centrale adskillelse i national dansk ret sammenholdt med den begrænsede hæftelse i et ApS samt ingen konkurskarantæne til As ægtemand må medføre, at selv en hel en delvis videreførelse af et konkursramt selskab er en forudsat eller i anden række ikke hindret mulighed af lovgivningsmagten.

Der er alene en oplyst mundtlig oplysning videreformidlet af kurator om (reelt samme advokatfirma som Skattestyrelsen benytter i sine skattesager), at A skulle have været involveret i det omhandlede konkursramte selskab, hvilken oplysning i fravær af parts- eller vidneforklaring under sandhedspligt og ikke mindst øvrige retssikkerhedsgarantier ikke kan tillægges nogen bevisvægt.

De kriterier/hensyn, at der anvendes fx samme lokaler, kan ikke tillægges særlig betydning, når henses til de grundlæggende rammer for adskillelse af retssubjekter og begrænset hæftelse i visse selskabstyper i dansk ret.

Der er i øvrigt intet usædvanligt eller ulovligt i, at andre virksomheder, herunder i selskabsform, køber dele eller hele virksomheder og/eller overtager kunder mv. fra virksomheder under konkurs eller konkurs.

De omhandlede beviser og anvendte kriterier/hensyn i Skattestyrelsens afgørelse, jf. bilag nr. 1, skal således ikke tillægges nogen særlig vægt.

Der ret til lovlig skattetænkning, jf. bl.a. TfS 2006, 1062H, men der er ikke adgang til ulovlig skatteunddragelse. Disse principper gælder naturligvis også for skatteretlig og momsretlig registrering af virksomhed og i den forbindelse drift af virksomhed.

I givet fald af et politisk ønske om at følge Skattestyrelsens afgørelse må lovgivningsmagten, herunder EU-lovgivningsmagten, ændre retsgrundlaget, jf. bl.a. princippet i TfS 1986, 250.

Der er således heller ikke hjemmel i en EU-retlig misbrugsgrundsætning via afvejning af kriterier/hensyn, jf. ovenfor, til at nægte de omhandlede registreringer.

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.8.  SKATTESTYRELSENS AFGØRELSE UDGØR EN HINDRING AF DEN FRI ETABLERINGSRET, JF. TEUF ART. 49
Skattestyrelsens afgørelse udgør en hindring af den fri etableringsret, idet omfang EU-retten finder anvendelse, jf. TEUF art. 49.

Skattestyrelsens afgørelse kvalificerer en restriktion af etableringsfriheden og dermed et indgreb i etableringsfriheden.

Indgrebet i etableringsfriheden er disproportional, idet det ikke er nødvendigt for at opnå det ønskede formål om undgåelse af skatte- og afgiftstab, jf. også afsnit 3.7. og 3.10. nedenfor, jf. bl.a. EUD i sag C-451, ELISA, præmis 100, og EUD i sag C-108/09, Ker-Optika, præmis 74.

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv. 

3.9.  SKATTESTYRELSENS AFGØRELSE KRÆNKER DET EU-RETLIGE RETSSIKKERHEDSPRINCIP ELLER EUC ART. 41
Den foreliggende ubestemthed og manglende præcision i forhold til kendskab til fremtidige begivenheder eller en fysisk persons kendskab til sin retsstilling på stiftelsestidspunktet og aftaletidspunkterne med leverandører, kunder og medarbejdere, herunder sin økonomiske stilling, udgør i henhold til EU-retten umiddelbart en krænkelse af retssikkerheds-princippet, jf. bl.a. EUD i sag C-89/18, A, præmis 41 (Danmark blev dømt for krænkelse), EUD i sag C-670/17 P, Den Hellenske Republik, præmis 54, EUD i forenede sager C-459/17 og C-460/17, SGI, præmis 42, EUD i sag C- 239/17, Gert Teglgaard m.fl., præmis 52 og 53 (Danmark blev dømt for krænkelse), EUD i sag C- 390/15, RPO, præmis 59, EUD i sag C-362/12, Test Claimants in Franked Investment Income Group Litigation, præmis 44 - 45, samt EUD i sag C-54/99, Èglise de Scientologie, præmis 21 - 22, jf. tillige Ulla Neergaard m.fl., EU-ret, Fri Bevægelighed, 3. udgave, Karnov Group, p. 222 (Flynn 2002, p. 802) - 223.

Det gøres gældende, at det EU-retlige retssikkerhedsprincip kan finde sin konkrete (lov-)hjemmel i EUC art. 41, jf. "navnlig".

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.10.           AFGØRELSEN AF 16. DECEMBER 2021 OM NÆGTEDE REGISTRERINGER ER IKKE TRUFFET UNDER HVEKEN EN NATIONAL ELLER EU-RETLIG PROPORTIONALITETSGRUNDSÆTNING
Afgørelsen af 16. december 2021 om nægtet momsregistrering er ikke truffet under hverken en national (almindelig retsgrundsætning) eller en EU-retlig proportionalitetsgrundsætning, jf. TEU art. 5, stk. 4.

Der er således mulighed for imødekommelse af anmodningen om de omhandlede registreringer via sikkerhedsstillelse og/eller fx månedlig indberetning samt betaling af skat, moms og afgifter, jf. bl.a. Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.D.9.1.1., samt afsnit 9.2. og 9.3. Selskabet og dets ejer var og er villig til begge dele, hvis det var og er nødvendigt for at imødekomme ansøgningen om bl.a. momsregistrering. I den forbindelse er en nægtet momsregistrering reelt en lukning af virksomheden med de meget alvorlige konsekvenser, det har, hvilket skal tillægges afgørende vægt i afvejningen.

I den forbindelse skal der tillige lægges lovligt vægt på, at en langvarig klage- og retssag som følge af sagsbehandlingstiden tillige reelt vil lukke virksomheden, ligesom årsagerne til bl.a. den nægtede momsregistrering ikke vedrører det omhandlede skattesubjekt selv, men derimod et andet selvstændigt skattesubjekt.

Der er således en pligt for Skattestyrelsen til mindst registrering for A-skat, moms og AM-bidrag for H1 ApS under vilkår via retspraksis (almindelig retsgrundsætning), TEU art. 5, stk. 4 (i det omfang EU-retten finder anvendelse) og Skattestyrelsens egen praksis.

Skattestyrelsens afgørelse lider således af hjemmelsmangler og er ugyldig på det grundlag i sig selv.

3.11.           SKATTESTYRELSEN HAR TILSIDESAT OFFICIALMAKSIMEN OG I ANDEN RÆKKE BEGRUNDELSESPLIGTEN MED AFGØRELSENS UGYLDIGHED OG HJEMVISNING TIL RETSFØLGE
Skattestyrelsen har tilsidesat officialmaksimen (en sag skal oplyses tilstrækkeligt faktisk og/eller retligt, inden en afgørelse træffes) med afgørelsens ugyldighed og annullation eller hjemvisning til retsfølge.

De omhandlede retlige spørgsmål i denne klages punkt 3.1. - 3.6. og 3.8. - 3.9. er ikke tilstrækkeligt undersøgt af Skattestyrelsen, hvilket udgør retlige mangler i forhold til tilstrækkelige retlige undersøgelser til en korrekt afgørelse.

De omhandlede faktiske og retlige spørgsmål i denne klages punkt 3.7. og 3.10. er ikke tilstrækkeligt undersøgt af Skattestyrelsen, hvilket udgør retlige mangler i forhold til tilstrækkelig faktiske og retlige undersøgelser til en korrekt afgørelse.

I anden række skal disse mangler og fejl kvalificeres under begrundelsespligten i forvaltningslovens §§ 22 - 24.

Disse mangler/fejl er i sig selv eller samlet under en garantiforskrift og er derfor generelt væsentlige.

I anden række kan det ikke afvises eller udelukkes, at afgørelsen ville have fået et andet resultat, hvis sagens faktum var blevet tilstrækkeligt undersøgt, jf. bl.a. U.1996.1462H, U.2005.1780H og U.2015.3233H (konkret væsentlighedsvurdering).

Skattestyrelsens afgørelse er således behæftet med flere væsentlige sagsbehandlingsfejl, der i sig selv eller samlet skal medføre afgørelsens ugyldighed, jf. bl.a. U.2008.2596H, e.c.

Afgørelsen skal derfor hjemvises til fornyet behandling.
(…)"

Skattestyrelsens udtalelse
I forbindelse med klagesagens behandling i Skatteankestyrelsen er Skattestyrelsen kommet med følgende udtalelse til sagen:

"(…)

Den fremsendte klage indeholder ikke nye faktiske oplysninger til sagen, der ikke allerede fremgår af afgørelsen af 16. december 2021.

Advokat [navn udeladt] har i klagen fremført en del anbringender. Skattestyrelsen har efter sagens afgørelse allerede været i dialog med advokaten om flere af disse anbringender. Vi henviser til vores brev af 10. januar 2022, der er vedlagt nedenstående materiale. I brevet er kommenteret flere af disse anbringender.

Advokaten anfører tillige i punkt 3.3, at Skattestyrelsens afgørelse lider af hjemmelsmangler og er ugyldig. Skattestyrelsen skal her anføre, at vi i afgørelsen henviser til § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 223 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove af 3. marts 2012. Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af § 16e i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1407 af 7. december 2010.
Vi er således af den opfattelse, at det er fastsat ved lov, at vi kan udtage visse anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, til sagsbehandling.

(…)"

Selskabets supplerende indlæg
I forbindelse med klagesagens behandling i Skatteankestyrelsen har repræsentanten fremsendt svar på sagsbehandlerens spørgsmål. Repræsentanten har tillige uddybet visse af sine anbringender.

Følgende fremgår af repræsentantens supplerende indlæg:

"(…)
2.4. A OG B ER SAMLEVENDE (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 1)

A og B er samlevende og har 4 børn sammen. De er ligeledes samboende.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 1 besvaret.

2.5. A VAR IKKE ANSAT I H2 APS (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 2)

A var ikke ansat i H2 ApS, men hun hjalp i en kortere periode op til konkursen sin samlever/mand B med virksomheden gratis på grund af hans alvorlige stresssygdom.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 2 besvaret.

2.6. KURATORS SAMTALE MED DIREKTØR I H2 APS (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 3)

B kan via A oplyse, at han har talt med kurator (Advokatfirmaet R1) i boet efter H2 ApS.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 3 besvaret.

2.7. H1 APS’ ADRESSE (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 4)

H1 ApS’ adresse er ikke ændret i CVR-registeret som følge af nærværende verserende sag og prioritering af tid. Det er korrekt, at fejlen opstod i forbindelse med registreringen i CVR-registeret.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 4 besvaret.

2.8. H1 APS’ OVERTAGELSE AF DET OMHANDLEDE LEJEMÅL (MINDRE KÆLDERLOKALE) FRA H2 APS (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 5)

H1 ApS’ overtagelse af det omhandlede lejemål (mindre kælderlokale) fra H2 ApS er uden skriftlig aftale, men det omhandlede depositum tilhører H1 ApS. Det omhandlede depositum tilhører imidlertid H2 ApS og boet herefter (aktiv heri). Det er G1s A/S, der er udlejer, og som har udfærdiget alt aftalemateriale.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 5 besvaret.

2.9. KØB AF E-MAILADRESSE FRA H2 APS (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 6)

H1 ApS’ køb af den omhandlede e-mailadresse fra H2 ApS er sket for 1 kr. Den omhandlede e-mailadresse har ingen værdi, herunder allerede på grund af nærværende sag.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 6 besvaret.

2.10. FAKTURANUMRE (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 7)

De omhandlede fakturaer indeholder fejl. Det omhandlede fejl er rettet over for og med de omhandlede kunder og dermed Skattestyrelsen eller Momsstyrelsen, således at fakturaerne nu er fortløbende. Der er således intet fakturaproblem længere.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 7 besvaret.

2.11. DER VAR ALENE TRE ANSATTE I H1 APS OG IKKE YDERLIGERE 3 ANSATTE I H1 APS (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 8)

Der var tre ansatte i H1 ApS. Der var således ikke yderligere tre ansatte. De ansatte var D (hvidevaremontør) og E (hvidevaremontør) samt B. Alle de omhandlede personer blev opsagt som følge af nærværende sag.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 8 besvaret

2.12. B HAR INGEN ANSÆTTELSE I ELLER INTET EJERSKAB TIL H1 APS (SKATTEANKESTYRELSENS SPØRGSMÅL 9) 

B har en vognmandstilladelse via Trafikstyrelsen til kørsel, hvilket var eneste årsag til hans ansættelse som kørselsleder (ellers ville det ikke være lovligt af drive H1 ApS/kørselstilladelsen følger kørselslederen personligt). H1 ApS havde tillige en varebilstilladelse fra Trafikstyrelsen, hvilken varebilstilladelse følger CVR-nr. B har intet ejerskab til H1 ApS.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 9 besvaret.

(…)

3.2. BEVISBYRDEREGLERNE ER IKKE LOVFÆSTEDE OG ER ALENE PRAKSIS OG I ANDEN RÆKKE ALMINDELIGE RETSGRUNDSÆTNINGER UNDER ENTEN GRUNDLOVENS § 3 ELLER GRUNDLOVENS § 43, 1. LED

De relevante bevisbyrdereglerne i afsnit 3.1. ovenfor er ikke lovfæstede og hviler på alene praksis og i anden række almindelige retsgrundsætninger, hvorpå der under en lighedsgrundsætning og/eller et princip om retsbeskyttede forventninger kan støttes ret, jf. Den Juridiske Vejledning, Om Den Juridiske Vejledning, Bindende Virkning.

Bevisbyrdereglerne kan enten kvalificeres under Grundlovens § 3 som formel skatteret eller under Grundlovens § 43, 1. led, som materiel skatteret. Sådanne bevisbyrderegler vil i alle tilfælde som alene praksis være klart ulovlige for Skatteministeriet v/Kammeradvokaten.

Hvis bebyrdereglerne kvalificeres under Grundlovens § 43, 1. led, som materiel skatteret, så vil de i skærpende retning for H1 ApS udgøre en hjemmelsmangel. I alle tilfælde vil de i givet fald som alene praksis være klart ulovlige for Skattestyrelsen.
(…)

3.6. DER ER IKKE HJEMMEL I § 2, STK. 2, I BEKENDTGØRELSE NR. 223 OM VIRKSOMHEDSREGISTRERING I EN RÆKKE SKATTE- OG AFGIFTSLOVE TIL NÆGTELSE AF REGISTRERING AF VIRKSOMHED OG I ANDEN RÆKKE TIL NÆGTELSE AF REGISTRERING AF VIRKSOMHED I ET SÅDANT TILFÆLDE SOM DET FORELIGGENDE

Der er et udgangspunkt om klar eller sikker lovhjemmel inden for skatteretten, jf. bl.a. retspraksis som TfS 1986, 250, U.1998.584H, SKM2016.504H og U.2018.3697H.

Der er tillige et skærpet hjemmelskrav eller krav om sikker hjemmel i ordlyden i bekendtgørelser ved indgreb over for borgerne eller skattesubjekterne, jf. bl.a. Garde m.fl., Forvaltningsret - Almindelige emner, 5. udgave, DJØFs Forlag, 2009, side 186ff.

Ordlyden til § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 223 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove har følgende ordlyd:

"§ 2. For de i bilag 1 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser træffer Erhvervsstyrelsen på baggrund af anmeldelsen afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelser efter stk. 1, som Erhvervsstyrelsen ikke kan registrere, herunder anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, videresendes til told- og skatteforvaltningen, som træffer afgørelse om registrering. Told- og skatteforvaltningen kan udtage visse anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, til sagsbehandling. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse i sager, som i medfør af 2. pkt. udtages til sagsbehandling."

De af Skattestyrelsen (bilag nr. 1) anvendte kriterier/hensyn har således ingen støtte i ordlyden til bekendtgørelsen, der er fuldstændig tom eller i bedste fald vag og elastisk i forhold til kriterier/hensyn for registreringen.
Der foreligger således delegation via opkrævningslovens § 16 e, stk. 2, med ingen angivne kriterier af den udøvende magt i selve bekendtgørelsen (Skatteministeren).

Skattestyrelsen har i øvrigt heller ikke anført nogen kriterier/hensyn i Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit A.B.2.1, jf. D.A.14, vedrørende § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 223 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, på hvilken administrative praksis H1 ApS kan støtte ret, jf. SKM2015.479.HR, jf. SpO2015.487, jf. Den Juridiske Vejledning 2022-2, Om Den Juridiske Vejledning, Bindende virkning. Eller med andre ord Skattestyrelsen har selv anført, at der ikke er nogen lovlige kriterier/hensyn.

Skattestyrelsen konkrete praksis (bilag nr. 1) er således bestående af ulovlige kriterier/hensyn, der kan variere fra tilfælde til tilfælde, jf. den manglende faste og ensartede praksis i sig selv, herunder via anvendelsen af EU-retspraksis.

Der er således ikke hjemmel i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 223 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove til nægtelse af registrering af virksomhed og i anden række til nægtelse af registrering af virksomhed i et sådant tilfælde som det foreliggende.

Desuden giver praksis i sig selv, jf. Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit A.B.2.1, jf. D.A.14, ikke mulighed for en sådan regulering som foretaget af Skattestyrelsen (ingen angivne kriterier/hensyn hertil), hvilken praksis H1 ApS kan støtte ret på.

Endelig er den konkrete praksis via kriterier/hensyn (bilag nr. 1) ikke tilstrækkeligt bevist, jf. afsnit 2 ovenfor.
(…)
Det er fx ligeledes lovligt at flytte sine aktiver i kreditorly hos sin ægtefælle i særeje ("konefinte" eller "ægtemandfinte").
(…)"

Bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Ved skriftligt indlæg af 25. april 2023 har Skattestyrelsen fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

"Skattestyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse i sagen.

Skattestyrelsen bemærker, at ved vurdering af om en afgiftspligtig person skal nægtes registrering for moms, A-skat og AM-bidrag, skal der foretages en samlet konkret vurdering af alle omstændigheder, hvori urigtige oplysninger om den afgiftspligtiges adresse udgør et særligt moment.

Det er herefter vores opfattelse, at den omstændighed, at klageren ved registrering har angivet en fiktiv adresse, og efter kendskab hertil ikke har rettet op på fejlen, udgør et sådan alvorligt indicie for svigagtig anvendelse af registrering, at dette skal medføre nægtelse af registrering for moms, A-skat og AM-bidrag."

Repræsentanten har ved skriftligt indlæg af 3. maj 2023 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

"H1 ApS har lejet lejemålet Adresse Y2 14, kælderen/parterre, kælderrum 3, By Y2, af G1s A/S, i hvilken forbindelse billeder af lejemålet med H1 ApS’ navn på dør og adresseskilt og interior mv. samt uddrag af tillæg 2 lejekontrakt (allonge) med overdragelse af det omhandlede lejemål med virkning fra 1. juli 2021 til H1 ApS fremlægges som henholdsvis bilag nr. 2 og bilag nr. 3.
H1 ApS’ adresse er ikke ændret i CVR-registeret, da det ikke er digitalt muligt. Der er alene mulighed for at vælge Adresse Y2 23, 1. - 14, via en dropboks under CVR-registreringen. Udskrift fra CVR-registeret med dokumentation herfor fremlægges som bilag nr. 4. Det var samme problem, som H1 ApS stod med oprindeligt.

Det er således korrekt, at fejlen opstod i forbindelse med registreringen i CVR-registeret. Selskabet har ikke haft mulighed for at rette fejlen digitalt og har stået magtesløst heroverfor. Registreringen beror således alene på en digital anvist registreringsmulighed hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret.

Desuden kunne H1 med en vis rette tro, at -14 i 23, 1. - 14, By Y2, stod for det omhandlede lejemål (Adresse Y2 14, By Y2) og dermed var en korrekt registrering.

Advokat [navn udeladt] har den 2. maj 2023 via e-mail henvendt sig til Erhvervsstyrelsen med anmodning om manuel omregistrering af H1 ApS’ adresse til Adresse Y2 14, kælderen/parterre, kælderrum 3, By Y2. Denne e-mail fremlægges som bilag nr. 5.

Erhvervsstyrelsen har den 2. maj per e-mail oplyst, at der skal rettes henvendelse til By Y2 Kommune, idet alene kommunen kan ændre vejregisteret. Denne omhandlede e-mail fremlægges som bilag nr. 6.

Advokat [navn udeladt] har derfor den 2. maj 2023 per e-mail henvendt sig til By Y2 Kommune med anmodning om registrering af det omhandlede lejemål i vejregisteret, hvilken e-mail fremlægges som bilag nr. 7.

Selskabet har således ikke opgivet forkert adresse eller en fiktiv adresse, idet selskabet alene havde den omhandlede mulighed under CVR-registeret, ligesom selskabet har afgivet alle de omhandlede oplysninger til Skattestyrelsen herom tidligere i sagsforløbet. Adressen er således ikke fiktiv, men faktisk og retlig reel på Adresse Y2 14, kælderen/parterre, kælderrum 14, By Y2 (bilag nr. 2 og bilag nr. 3), under alene digital registreringsmulighed som Adresse Y2 23, 1. - 14, By Y2.

Der er således ingen ændring i faktum, herunder beviserne, vedrørende adresseforholdene fra afgørelsestidspunktet til nu.

I anden række skal bedømmelsen af det omhandlede kriterie/hensyn foretages ex nunc (fra beviserne nu eller nu) og ikke ex tunc (beviserne på afgørelsestidspunktet). I modsat fald ville Skattestyrelsens afgørelser være endelige i forhold til nye beviser og nye anbringender allerede administrativt, hvilket ville henligge prøvelsen heraf til domstolene, jf. vedrørende Grundlovens § 63, stk. 1, og retssædvane hertil og grænserne for endelighedsstemmelser i U.2001.861H. En sådan retstilstand med afgørelsestidspunktet som bedømmelsestidspunkt er uforenelig med officialmaksimen, under hvilken Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten virker.

I tredje række og tillige vil den faktiske og retlige sagsoplysning fra Skattestyrelsen have været behæftet med generelt væsentlige eller i anden række konkret væsentlige sagsbehandlingsfejl allerede som følge af Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, jf. afsnit 3.14. nedenfor.

Hermed er Skatteankestyrelsens spørgsmål 4 besvaret og sagen yderligere oplyst i forhold til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse.

Dette kriterie/hensyn må således under den foreliggende sikre dokumentation kvalificere, at der i H1 ApS ikke foreligger nogen formodning for svigagtig adfærd, men det modsatte."

Retsmøde
Repræsentanten fastholdt påstanden om, at selskabet er berettiget til registrering for moms, A-skat og AM-bidrag og gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det forud for retsmødet udleverede materiale.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes med en ændret begrundelse.

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodninger om registrering for moms samt A-skat og AM-bidrag, idet det er sandsynligt, at selskabet vil anvende registreringen til skatte- og afgiftsunddragelse.

Det følger af momslovens § 3, stk. 1, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Det fremgår af momslovens § 47, stk. 1, at afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Momslovens kapitel 12, §§ 47-51b, implementerer registreringsreglerne i momssystemdirektivets art. 213-216. Heraf fremgår blandt andet følgende:

"Art. 213
Stk. 1. Enhver afgiftspligtig person skal anmelde påbegyndelse, ændring og ophør af sin virksomhed som afgiftspligtig.
Medlemsstaterne skal tillade og kan kræve, at anmeldelsen foretages elektronisk på betingelser, som de selv fastsætter.
(…)

Art. 214
Stk. 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende personer kan identificeres med et individuelt registreringsnummer:
(…)"

Momssystemdirektivets art. 273 giver medlemsstaterne ret til at fastsætte andre forpligtelser, som de skønner nødvendige for at sikre en korrekt opkrævning af momsen og for at udgå svig. Af artiklen fremgår følgende:

"Medlemsstaterne kan fastsætte andre forpligtelser, som de skønner nødvendige for at sikre en korrekt opkrævning af momsen og for at undgå svig, forudsat at der sker ligebehandling af indenlandske transaktioner og transaktioner mellem medlemsstaterne foretaget af afgiftspligtige personer, og såfremt disse forpligtelser ikke i samhandelen mellem medlemsstaterne giver anledning til formaliteter ved grænsepassagen.
(…)"

Af kildeskattebekendtgørelsens § 16, stk. 1, fremgår følgende:
“Stk. 1. Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens afsnit V og VI, skal tilmelde sig til registrering i Erhvervssystemet inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt."

Af arbejdsmarkedsbidragslovens § 7, fremgår følgende:
“Bestemmelserne i kildeskatteloven og opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning, hæftelse m.v. finder anvendelse ved indeholdelse og opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag efter denne lov."

I sag C-527/11, Ablessio SIA udtalte EU-Domstolen, at for at en afgiftspligtig person kan nægtes tildeling af et momsregistreringsnummer, skal der foreligge alvorlige indicier på, at momsregistreringsnummeret vil blive anvendt svigagtigt. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor der skal tages hensyn til alle sagens omstændigheder. Således udtalte EU-Domstolen følgende i præmis 34:

“For at et afslag på at tildele en afgiftspligtig et individuelt registreringsnummer kan anses for at stå i et rimeligt forhold til formålet om at forebygge svig, skal det hvile på alvorlige indicier, hvorefter det objektivt må anses for sandsynligt, at det momsregistreringsnummer, som tildeles denne afgiftspligtige, vil blive anvendt svigagtigt. En sådan afgørelse skal være baseret på en helhedsvurdering af alle omstændigheder i det foreliggende tilfælde og på beviser, som er blevet indsamlet inden for rammerne af kontrollen af de oplysninger, som den omhandlede virksomhed har indgivet."

Landsskatteretten har i SKM2021.599.LSR fastslået, at Skattestyrelsen har mulighed for at nægte en registrering for moms, A-skat og AM-bidrag, såfremt der foreligger alvorlige indicier for, at en registrering vil blive anvendt til skatte- og afgiftsunddragelse, jf. C-527/11, Ablessio SIA. Efter en konkret vurdering af sagens forhold fandt retten, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort af Skattestyrelsen, at det konkursramte selskab reelt var drevet af den direktør, der havde anmodet om registrering af det nyetablerede selskab.

Landsskatteretten har i SKM2022.213.LSR fastslået, at Skattestyrelsen har mulighed for at nægte registrering, hvis der foreligger alvorlige indicer på, at registreringen vil blive anvendt svigagtigt, eller at selskabet ikke har angivet den reelle indeholdelsespligtige (ledelse). Denne kontrol af forholdene følger for momsområdet af EU-Domstolens afgørelse i C-527/11, Ablessio. Samme kontrol foretages for A-skat og AM-bidrag.

Skattestyrelsen har anført, at grundlaget for at drive registreringspligtig selvstændig økonomisk virksomhed er til stede, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Selskabet er registreret på adressen Adresse Y2 23, 1. 14, By Y2 i CVR. Adressen er ikke den adresse, hvorfra selskabet ledes. Selskabets reelle adresse er Adresse Y2 14, kælderen/parterre, kælderrum 14, By Y2. Selskabet er bevidst om dette og har ikke rettet fejlen forud for anmodning om registrering for moms, A-skat og AM-bidrag.

Det fremgår af sagens oplysninger, at A i perioden op til H2 ApS’ konkurs har deltaget i den daglige drift af selskabet og har været i kontakt med Skattestyrelsen på vegne af H2 ApS. A har oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at hun hjalp sin samlever som følge af samlevers sygdom. Der foreligger ikke dokumentation for, at A var ansat i H2 ApS eller modtog et vederlag for sit arbejde.

H2 ApS har overdraget lejemålet Adresse Y2 14, kælderrum 3, By Y2 til H1 ApS med virkning fra den 1. juli 2021. Underskrivere på lejemålet er B og A. Det indestående depositum overføres via lejeaftalen til H1 ApS. Udlejer har oplyst, at parterne selv skal afregne et eventuelt mellemværende, og at dette er udlejer uvedkommende. Repræsentanten har oplyst, at depositummet stadig er et aktiv i H2 ApS og således ikke tilhører H1 ApS.

A har oplyst overfor Skattestyrelsen, at hun har købt mailadressen: [B’s mailadresse] fra H2 ApS. A har anvendt denne mailadresse til kommunikation med kunder i selskabets startfase. Det er oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at mailadressen er erhvervet for 1 kr. A har i december 2021 ændret mailadressen.

B er den 1. august 2021 ansat i H2 ApS som kørselsleder. Ifølge ansættelseskontrakten er B ansat til en månedlig arbejdstid på 160 timer, eksklusiv ½ times daglig frokostpause. A har oplyst overfor Skattestyrelsen, at B reelt kun kan arbejde 1-2 timer om dagen. Det er oplyst overfor Skatteankestyrelsen, at B alene er ansat, idet han har en vognmandstilladelse fra Trafikstyrelsen til kørsel.

Landsskatteretten bemærker, at det klare udgangspunkt er, at selskabet har både ret og pligt til at lade sig registrere for moms, jf. momslovens § 47, stk. 1. Selskabet har tillige pligt til at lade sig registrere for A-skat og AM-bidrag, såfremt selskabet er indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens afsnit V og VI, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 16, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Skattestyrelsen har dog mulighed for at fravige dette udgangspunkt og nægte en registrering, hvis der foreligger alvorlige indicier på, at registreringen vil blive anvendt svigagtigt, eller selskabet ikke har angivet den reelle indeholdelsespligtige (ledelse) eller selskabets reelle adresse. Denne kontrol af forholdene følger for momsområdet af EU-Domstolens dom i C-527/11, Ablessio SIA. Landsskatteretten finder, at den samme kontrol kan anvendes analogt i forhold til Skattestyrelsens kontrol af, hvorledes en virksomhed skal registreres for A-skat og AM-bidrag. Der henvises til SKM2021.599.LSR og SKM2022.213.LSR.

Retten bemærker, at det forhold, at der sker en videreførelse af det konkursramte selskab af en person udenfor det konkursramte selskabs ledelse, ikke i sig selv medfører, at der foreligger alvorlige indicier på, at der er en risiko for skatte- og afgiftsunddragelse i det nye selskab.

I de tilfælde, hvor en direktør tidligere har udgjort en del af den reelle ledelse i et konkursramt selskab med en væsentlig gæld til staten, er det Skattestyrelsen, der skal godtgøre, at der foreligger alvorlige indicier på, at en registrering vil blive anvendt svigagtigt i selskabet, jf. C-527/11, Ablessio SIA.

Der er ved det af Skattestyrelsen anførte ikke tilstrækkelige objektive forhold, der understøtter, at selskabets direktør reelt udgjorde ledelsen i det konkursramte selskab. Oplysningerne fra kurator og As henvendelser til Skattestyrelsen ses ikke at være tilstrækkelige.

På baggrund af en konkret vurdering af sagens forhold finder Landsskatteretten, at Skattestyrelsen ikke har skabt en formodning for, at A udgjorde en del af den reelle ledelse i H2 ApS, hvorfor de formelle registreringer af selskabets ledelse må lægges til grund.

Det fremgår imidlertid af oplysninger i sagen, at selskabet på tidspunktet for anmodning om registrering er registreret med adressen Adresse Y2 23, 1. 14, By Y2. Der er enighed om, at selskabet ikke drives fra denne adresse.

Selskabet har således afgivet urigtige oplysninger om selskabets adresse, idet selskabets reelle adresse, hvorfra selskabet ledes, ikke fremgår af CVR, og at der er registreret en adresse, der ikke er korrekt. Retten bemærker, at oplysningerne ikke straks er rettet af selskabet til trods for, at selskabet har haft viden om, at de er registreret med en forkert adresse.

Landsskatteretten finder herefter, at der på tidspunktet for Skattestyrelsens afgørelse foreligger tilstrækkelige alvorlige indicier på, at en registrering for moms, A-skat og AM-bidrag vil blive anvendt svigagtigt af selskabet, jf. C-527/11, Ablessio SIA.

Som følge heraf kan selskabet ikke registreres for moms, A-skat og AM-bidrag.

Det ændrer ikke herpå, at repræsentanten efterfølgende har forsøgt at rette selskabets adresse i CVR.

Repræsentantens anbringender vedrørende begrundelsesmangel, proportionalitet og hjemmelsmangel m.v. kan ikke føre til et andet resultat. Der er ikke grundlag for at fastslå, at Skattestyrelsen har tilsidesat officialmaksimen, således at dette skulle medføre afgørelsens ugyldighed. Der er således ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling.

Landsskatteretten bemærker, at selskabet på ny kan lade sig registrere, hvis der rettes op på de urigtige oplysninger. Her vil selskabet, efter omstændighederne, kunne blive pålagt at stille sikkerhed, jf. opkrævningslovens bestemmelser, ligesom der vil være en konkret vurdering af selskabets forhold.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse, men ændrer begrundelsen.