Dato for udgivelse
10 aug 2023 15:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 jun 2023 16:46
SKM-nummer
SKM2023.378.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-49286/2022-LYN
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder
Emneord
skøn - ejendomsavance - virksomhed - dokumentation
Resumé

Sagen angik, om SKATs skønsmæssige forhøjelser af skatteyderens overskud fra virksomhed og ejendomsavance for 2013 skulle tilsidesættes. Skatteyderen fremlagde under retssagen ny dokumentation for, at SKATs skøn over hans ejendomsavance skulle nedsættes. Skatteministeriet justerede på den baggrund sin frifindelsespåstand, hvorved ministeriet anerkendte, at SKATs skøn over skatteyderens ejendomsavance skulle nedsættes. Skatteyderen tog bekræftende til genmæle overfor ministeriets justerede frifindelsespåstand.
 
Retten afsagde dom i overensstemmelse med Skatteministeriets justerede frifindelsespåstand. Retten tilkendte Skatteministeriet sagsomkostninger og lod det indgå i fastsættelsen, at skatteyderen først sent i forløbet var fremkommet med relevant dokumentation i forhold til opgørelsen af ejendomsavancen.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.H.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.C.2.1.4.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

 Landsskatterettens j.nr. 18-0002872 - ej offentliggjort

Appelliste

Parterne

A

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/ advokat Mark Alexander Jarby Søndergaard)

Denne afgørelse er truffet af

dommer Jette Christiansen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 29. november 2022.

Sagen drejer sig om As skatteansættelse for indkomståret 2013, herunder prøvelse af Skatteankesnævn Y1 afgørelse af 29. august 2022, hvor der skete stadfæstelse af Skattestyrelsens afgørelse af 6. februar 2028 således, at As overskud af virksomhed forhøjes med 2.023.602 kr. for indkomståret 2023, at A nægtes fradrag for underskud af udenlandsk virksomhed på 354.112 kr. for indkomståret 2023 og, at A beskattes af en ejendomsavance på 386-300 kr. for indkomståret 2023 samt, at der skal ske nedsættelse af fremførelsesberettiget tab ved salg af ejendomme med 2.555.000 kr.

Der er under sagen været afholdt forberedende retsmøde den 7. februar 2023, hvor hovedforhandling blev berammet til foretagelse den 26. juni 2026. A indleverede påstandsdokument den 12. juni 2023. Skatteministeriet havde forinden indleveret påstandsdokument af 9. juni 2023, hvori Skatteministeriet nedlagde påstand om frifindelse, idet det det anerkendes, at As ejendomsavance for indkomståret 2023 nedsættes med 1.486.600 kr.

Den 26. juni 2023 kl. 08.01 - mindre end en time før hovedforhandlingens start - indlæste A en meddelelse, hvori han oplyste, at han tog bekræftende til genmæle overfor Skatteministeriets påstand.

Den 26. juni 2023 kl. 09.00 mødte både A og Skatteministeriets repræsentant til hovedforhandling, og det blev under et kort retsmøde afklaret, at meddelelsen sendt kl. 08.01 skulle forstås således, at A tillige frafalder sine selvstændige påstande i påstandsdokumentet af 12. juni 2023, og herefter i det hele tager bekræftende til genmæle overfor Skatteministeriets påstand. Herom henvises til retsbogen af 26. juni 2023.

Der afsiges dom i overensstemmelse hermed, jf. nedenfor.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 65.000 kr. Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret. Det er indgået i vurderingen, at sagen har verseret siden 2015, og at A først 8 år efter sagens start - og efter afholdelse af telefonmødet i februar 2023 - fremlagde købsaftale på lejligheden i Y2-by (bilag 2), hvilken købsaftale gav anledning til, at Skatteministeriet ændrede sin påstand som anført ovenfor. A har først taget bekræftende til genmæle overfor Skatteministeriets påstand på dagen for hovedforhandlingens gennemførelse. Under de anførte omstændigheder finder retten, at A skal betale sagsomkostninger med 65.000 kr. til Skatteministeriet.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriets Departement frifindes, idet det dog anerkendes, at As ejendomsavance for indkomståret 2023 nedsættes med 1.486.600 kr.

A skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 65.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.