Dato for udgivelse
28 sep 2023 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 jul 2023 16:08
SKM-nummer
SKM2023.465.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
BS-27521/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse af grundværdiansættelser, skatteforvaltningslovens § 33,stk. 3
Resumé

Sagen angår Vurderingsstyrelsens ekstraordinære genoptagelse af grundværdiansættelserne for 2008 2012 i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. stk. 1. Genoptagelsen var begrundet i, at vurderingerne var fortaget uden hensyn til en på ejendommen tinglyst deklaration, fordi deklarationen ikke var registreret hos vurderingsmyndigheden.

Vestre Landsret fandt på grundlag deklarationens indhold, at det ikke var godtgjort, at en manglende registrering af deklarationen havde givet sig udslag i en fejlagtig vurdering af ejendommens værdi, hvorfor betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. stk. 1, ikke var opfyldt.

Byrettens dom (SKM2022.442.BR) blev derfor ændret.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, A.A.8.4.2.3.1

Redaktionelle noter

Første instans behandling af byretten (SKM2022.442.BR).

Tidligere instans: Landsskatterettens j. nr. 17-0989028.

Appelliste

H1
(v./adv. Kristian Torp)

mod

Skatteministeriet
(v./Kammeradvokaten v./adv. Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af Landsdommerne - Hanne Aagaard, Henrik Twilhøj og Cecilie Maarbjerg Qvist.

Påstande

Appellanten, H1, har nedlagt principal påstand om, at indstævnte , Skatteministeriet, skal anerkende, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af vurderingsårene per 1. oktober 2008, 2009, 2010 og 2012 for ejendommen beliggende Y1-vej, ejendomsnummer (red. …39), ikke er opfyldt. Subsidiært har H1 nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling hos Vurderingsstyrelsen.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om stadfæstelse af byrettens dom (SKM2022.442.BR).

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt bl.a. udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) fra den 18. oktober 2022 og af SKATs ejendomsvurderinger fra 2008, 2009, 2010 og 2012 vedrørende ejendommen Y1-adresse, matrikel nr. (red. …T).

Af udskriften vedrørende ejendomsvurdering for 2008 fremgår bl.a.:

"Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og dettes planlagte anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv. Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i bygningsoplysningerne, skal du kontakte kommunens BBR myndighed."

Den pågældende tekst er i det væsentlige uændret i meddelelserne for 2009 og 2010. I meddelelsen for 2012 er teksten således:

"Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsværdi var den 1. oktober 2012. Handelsværdien har vi fastsat ud fra:

    • Hvad ejendomme i området er blevet solgt til.
    • Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og
    • Boligregister (BBR).
    • Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet.
    • Oplysninger om, hvorvidt en nyopført ejerbolig er færdigbygget.

Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til."

Retsgrundlaget

Den dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 1, blev indsat ved lov nr. 925 af 18. september 2012. Bestemmelsen fik da følgende ordlyd:

"En klageberettiget, jf. § 38, stk. 1, som kan godtgøre, at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, kan anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget. Den klageberettigede skal samtidig over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag kan ikke genoptages."

Samtidig blev skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, om ekstraordinær genoptagelse ændret, således at bestemmelsen fik følgende ordlyd:

"Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra en klageberettiget, jf. § 38, stk. 1, eller af egen drift ekstraordinært genoptage en vurdering efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, hvis det konstateres, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, eller hvis vurdering ved en fejl ikke er foretaget. Det er en betingelse for genoptagelse af en foretaget vurdering, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mindst 15 pct. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag kan ikke genoptages."

Af forarbejderne til lovforslaget fremgår det af de specielle bemærkninger til § 2, nr. 1, i lovforslag nr. 198 af 14. august 2012 bl.a., at:

"Det foreslås, at genoptagelse kan finde sted, når ejeren kan godtgøre, at vurderingen er foretaget på et faktisk fejlagtigt grundlag. Lovforslaget opregner forskellige eksempler på, hvad der kan være tale om, nemlig fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold. Andre eksempler kunne være, at ejendommen fejlagtigt er registreret som beliggende i byzone i stedet for i landzone, eller at ejendommen er henført til et forkert planområde.

Denne liste er ikke udtømmende og tjener alene som eksempler. Det afgørende er, at der skal være tale om en fejlagtig registrering af fysisk/ materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering.

Efter stk. 3 kan SKAT genoptage en vurdering efter udløbet af den almindelige genoptagelsesfrist, hvis det konstateres, at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som defineret i stk. 1, dvs. på grundlag af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, eller hvis vurdering ved en fejl slet ikke er foretaget. SKAT kan foretage en sådan genoptagelse såvel efter anmodning som af egen drift."

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår, om Skatteministeriet efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. stk. 1, har krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen i 2008, 2009, 2010 og 2012 for ejendommen Y1-adresse i Y2-by (matrikel nr. (red. …T)).

Efter den dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 3, jf. stk. 1, har en klageberettiget krav på ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering, hvis den pågældende kan godtgøre bl.a., at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold.

Det fremgår af Bygnings- og Boligregisteret (BBR), at der på den omhandlede ejendom (matrikel nr. (red. …T)) i 1965 blev opført en bygning indeholdende 59 boliger, og at bygningen er opført i 5 etager med et samlet bygningsareal på 3.171 m2. Det fremgår ifølge oplysningerne i Landsskatterettens afgørelse tillige af BBR, at der på ejendommene matrikel nr. (red. …U), (red. …X) og (red. …V) i 1965 blev opført garageanlæg i et plan.

Ejendommene var i 2008 omfattet af kommuneplan 2000-2012 for Y3-kommune og fra 2009 og frem omfattet af kommuneplan 2009-2021 for Y3-kommune. Ifølge begge kommuneplaner er ejendommene beliggende i et område, der er udlagt til boligformål, kollektive anlæg og mindre butikker, og der er fastsat en bebyggelsesprocent for området under ét på 70.

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at skattemyndighederne i vurderingsårene forud for 2008 havde adgang til de anførte oplysninger fra BBR og kommuneplanerne, og at oplysningerne indgik i grundlaget for ejendomsvurderingen af den omhandlede ejendom matrikel nr. (red. …T).

Deklarationen, der danner grundlag for den ekstraordinære genoptagelse af ejendomsvurderingen, blev tinglyst den 30. november 2007. Efter indholdet af deklarationens pkt. 1 sammenholdt med sagens øvrige oplysninger lægges det til grund, at formålet med deklarationen i det væsentlige var at fastsætte rammerne for udstykning og bebyggelse af det samlede område, herunder sikre en attraktiv bebyggelsesprocent på matrikel nr. (red. …L) i forbindelse med et salg, og at deklarationen ikke berettiger til en fravigelse af plangrundlaget, herunder bebyggelsesprocenten, for området.

På den anførte baggrund og efter en samlet og konkret vurdering af sagens øvrige oplysninger finder landsretten, at Skatteministeriet ikke har godtgjort, at en manglende registrering af deklarationen har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering af ejendommens værdi. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. stk. 1, er derfor ikke opfyldt.

Landsretten tager herefter H1’s principale påstand til følge.

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet i sagsomkostninger for begge retter betale 109.000 kr. til H1. 100.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 9.000 kr. til retsafgift. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet skal anerkende, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af vurderingsårene per 1. oktober 2008, 2009, 2010 og 2012 for ejendommen beliggende Y1-adresse, ejendomsnummer (red. …39), ikke er opfyldt.

I sagsomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 109.000 kr. til H1. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.