Dato for udgivelse
01 Aug 2023 12:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 May 2023 15:42
SKM-nummer
SKM2023.350.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-46393/2021-KBH
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver + Udlæg + Personlig indkomst
Emneord
indsætninger - gave - bevis - dokumentation
Resumé

Sagen angik, om en skatteyder havde modtaget afgiftspligtige gaver fra sin mor i indkomstårene 2015-2020. Skatteyderen gjorde gældende, at nogle af overførslerne udgjorde afgiftsfrie gaver til hendes ægtefælle og to børn, samt at andre af overførslerne dækkede over refusion af udlæg, som hun havde afholdt på vegne af sin mor. Skatteministeriet anerkendte under sagen, at dele af overførslerne var gaver til skatteyderens ægtefælle. Retten udtalte, at der mellem skatteyderen og moderen eksisterede et gavemiljø, og at der påhvilede skatteyder en skærpet bevisbyrde, da overførslerne var sket mellem nærtstående. Retten fandt herefter, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at hun ikke skulle betale gaveafgift af de resterende beløb. Skatteministeriets påstand blev derfor taget til følge.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Boafgiftslovens § 22

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.A.6.2.1

Redaktionelle noter

Byrettens dom er anket til Østre Landsret.

Tidligere instans: Landsskatterettens j. nr. 21-0031052.

Appelliste

Parter

A

(v/ advokat Sten Corfix Jensen)

mod

Skatteministeriet

(v/ advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Denne afgørelse er truffet af

dommer Poul Gorm Nielsen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 3. december 2021.

Sagen drejer sig om prøvelse a Skattestyrelsens afgørelse af 7. oktober hvor A blev opkrævet gaveafgift for indkomstårene 2015-2020 som følge af en række beløb der var overført til As konto fra As mor, JUs konto

A har nedlagt følgende påstand: Skatteministeriet dømmes til at betale sagsøger kr. 195.556,36 med tillæg af sædvanlig procesrente af kr. 170.340,00 fra sagens anlæg og af kr. 25.216,36 fra 22. december 2021.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse, dog således, at

Skatteministeriet til A skal betale 110.541,26 kr. med tillæg af procesrente af 96.024 kr. fra sagens anlæg og af 14.517,26 kr. fra indlevering af hendes supplerende processkrift den 22. december 2021, til betaling sker.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Skattestyrelsens afgørelse af 7. oktober 2021 fremgår:

"…

Skattestyrelsen ansætter gavers værdi skønsmæssigt og opkræver gaveafgiften

Skattestyrelsen har i forbindelse med behandling af boet efter JU konstateret nedgang i JUs formue i årene før dødsfaldet.

Vi mener på baggrund af de foreliggende oplysninger, at JU i 2015—2020 har givet afgiftspligtig gave til dig, som ikke er anmeldt.

Du har ikke ønsket at indsende gaveanmeldelser.

Beløbet fastsættes derfor skønsmæssigt i henhold til boafgiftslovens & 26, stk. 3.

Skattestyrelsen har på denne baggrund ved brev af 13. august 2021 sendt forslag.

Advokat KB har i mail af 8. september og 23. september 2021 sendt bemærkninger til forslaget og stillet nogle spørgsmål til Skattestyrelsen. Bemærkningerne er indsendt på vegne af både dig og boet.

Der er sendt en særskilt besvarelse den 16. september 2021.

Bemærkningerne har ikke givet os anledning til at ændre vores vurdering, og vi træffer afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

Talmæssig opgørelse

Gaver til A

2015

 

Gavebeløb

  203.300 kr.

Afgiftsfrit bundbeløb

  - 60.700 kr.

Gaveafgift 15 pct.

2016

    21.390 kr.

Gavebeløb

  206.000 kr.

Afgiftsfrit bundbeløb

   -61.500 kr.

Gaveafgift 15 pct.

2017

    21.675 kr.

Gavebeløb

  210.700 kr.

Afgiftsfrit bundbeløb

  - 62.900 kr.

Gaveafgift 15 pct.

2018

    22.170 kr.

Gavebeløb

  327.400 kr.

Afgiftsfrit bundbeløb   

  - 64.300 kr.

Gaveafgift 15 pct.

2019

    39.465 kr.

Gavebeløbet

  436.600 kr.

Afgiftsfrit bundbeløb

  - 65.700 kr.

Gaveafgift 15 pct.

2020

    55.635 kr.

Gavebeløb

  283.800 kr.

Afgiftsfrit bundbeløb

  - 67.100 kr.

Gaveafgift 15 pct.

    32.505 kr.

Der bliver ydermere opkrævet rente i henhold til boafgiftslovens § 38. Gavegiver og gavemodtager skal, hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af værdien af en gave, inden 4 uger fra dateringen af underretningen om skønsmæssig ansættelse underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for 1av. Det fremgår af boafgiftslovens § 26, stk. 4.

Faktiske omstændigheder

Skattestyrelsen har ved gennemgang af dødsboet efter JU konstateret, at der skete en væsentlig nedgang i JUs formue i årene 2015-2020.

Vi har ved nærmere undersøgelse således konstateret, at der overført større beløb til dine konti, X-X1, X-X2, X-X3 og X-X4 i årene 2015-2020.

Vi har ydermere konstateret, at du har haft fuldmagt til JUs bankkonto.

Du har i brev af 16. marts 2021 oplyst, at der mellem JU, dig og din ægtefælle løbende har været mellemregning, som opstår ved, at 1 lægger ud i forbindelse med køb af gaver, restaurantbesøg, køb af tøj, blomster, køb af fødevarer og personlige fornødenheder. Du anfører ydermere, at der ligeledes er givet afgiftsfrie gaver i 2015-2020, hvor du, din ægtefælle, KB, og jeres to børn, NA og KA, hver har modtaget de fulde afgiftsfrie beløb.

Der er dog ikke konstateret overførsler til dine børn, NA og KAs konti.

Du kan heller ikke med sikkerhed angive, hvilke beløb/andel af de af hende afholdte udgifter, der vedrører JU.

Der er ikke oprettet gældsbreve eller gavebreve i forbindelse med overførsler, som kunne dokumentere gavegiverens intentioner at yder gaver til andre, end dig.

Værdi af indbo i boopgørelsen er ansat til 0 kr. i åbningsstatus/boopgørelse modtaget af Skattestyrelsen den 9. december 2020.

Der er indsendt revideret boopgørelse i mail af 16. marts 2021, efter Skattestyrelsen har indkaldt oplysninger og kontoudskrifter, hvor indbo er medtaget med et beløb på 31.600 kr.

Fælles bemærkninger fremsend til mail af 8. september 2021

Der er bl.a. anført følgende:

Skattestyrelsen tillægger det betydning, om penge overføres til konto som ejes af KB alene eller A og KB i fællesskab. Således at overførsel af afgiftsfrie gaver til KB til konto, som ejes af A og KB sammen, ikke anerkendes. Skattestyrelsen bedes oplyse, hvorfor der er forskel på overførsel til konto, som ejes af KB alene, og konto som ejes af A og KB i fællesskab. Det oplyses, at A og KB begge kan disponere alene over fælles konto. Er det Skattestyrelsens opfattelse, at det er en gyldighedsbetingelse eller et formkrav, at afgiftsfrie gaver til svigersøn overføres til konto, som alene ejes af svigersøn?

Skattestyrelsen lægger vægt på, at A havde generalfuldmagt og fysisk har varetaget overførsler fra JUs konto til egne konti. Det oplyses, at JU fik forelagt alle kvitteringer, boner og lignende til godkendelse inden overførsel af refusionsbeløb. I øvrigt har alle gavemodtagere naturligt takket JU for modtagelse af gaverne, såvel lejlighedsgaver som afgiftsfrie gaver. Generalfuldmagten kunne på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekaldes af JU. Generalfuldmagten var reelt en praktisk hjælp for JU i forhold til betalinger, økonomi og andre forhold. Er det Skattestyrelsens opfattelse, at A har misbrugt generalfuldmagten? I bekræftende fald bedes grundlaget herfor oplyst.

Skattestyrelsen anfører, at i en situation, hvor der er givet generalfuldmagt og adgang til "mors konto", påhviler det fuldmagtshaver at afkræfte formodningen for, at overførsler udgør gaver.

A har været opmærksom herpå og har netop derfor været påpasselig med at aflevere bilag til JU inden overførsler og ved overførsler præcist at angive, hvad overførslerne vedrører. Skattestyrelsen bemærker, at der ikke er indsendt bilag, kvitteringer, boner eller anden dokumentation, som kan sandsynliggøre, at midlerne er forbrugt af JU. Er det Skattestyrelsens opfattelse, at en bon fra et supermarked bedre dokumenterer at være et forbrug af JU end tekst på et kontoudtog? I et vist omfang kan indhentes dokumentation for JUs forbrug. F.eks. anvendte JU ikke samme frisør som andre i familien. Frisør vil således kunne forklare, at alle indbetalinger er relateret til JU. På samme måde kan indhentes oplysninger fra mekaniker, fodterapeut, tandlæge, m.fl. Henset til den korrespondance, der allerede har været med Skattestyrelsen og den fremsendte dokumentation, er det min vurdering, at førnævnte bevisførelse bedst egner sig til eventuel senere domstolsprøvelse. Samme gælder NA og KAs forklaringer vedrørende såvel afgiftsfrie gaver som lejlighedsgaver. Vil Skattestyrelsen ændre opfattelse, såfremt der indhentes erklæringer fra førnævnte personkreds om, at forbrug er relateret til JU, og gaver er modtaget?

Har Skattestyrelsen opgjort, hvad JUs forbrug da er, og om det er realistisk?

SKM 2016.4l4.BR er ikke sammenlignelig allerede fordi dom vedrører kun 5 hævninger i 2 år alt kr. 2.610.000,00 og vedrører kontantudbetalinger til "gavegiver".

SKM 2019.570.BR vedrører et konkret skøn om anvendelse af kontante hævninger på konto. Nærværende sag vedrører ikke kontanthævninger på JUs konti.

Skattestyrelsen anerkender ikke den løbende mellemregning, der har været mellem JU og A. Er det Skattestyrelsens opfattelse, at mellemregning ikke opfylder formkrav eller ikke er sandsynlig taget JUs livsførelse og forholdene generelt i betragtning? Er det Skattestyrelsens opfattelse, at der er formkrav eller gyldighedsbetingelser, som ikke er opfyldt i forbindelse med JUs refusion for udgifter afholdt af LH?

Særligt vedrørende KB — sags-ID ...12 henvises til skrivelse af 16. marts 2021 — ad. 5 og Tillæg til åbningsbalance og boregnskab, hvori stolene er medtaget som aktiv.

Vi henviser til bemærkningerne for detaljer.

Skattestyrelsens har ved brev af 16. september 2021 besvaret bemærkningerne indsendt den 8. september 2021.

Skattestyrelsen har skrevet følgende:

Vi har modtaget dit brev af 8. september 2021, hvor du stiller flere spørgsmål vedrørende forslag om skønsmæssig ansættelse af værdi af gaver, der var ydet af nu afdøde JU til arvingen A og svigersønnen KB.

Vi kan oplyse følgende:

Skattestyrelsen modtager 1. marts 2021 mail fra [red. fjernet email].dk underskrevet af advokat KB. Arvingen A er gift med KB.

l mail af 1. marts 2021 oplyser boet, at nedgangen i formuen skyldes:

-  Afdøde har givet afgiftsfri gaver på i alt 660.300 kr.

-  Lejlighedsvise gaver, skønnet til 150.000-200.000 kr.

-  Køb af tøj, herunder køb af Louis Vuittonjakke til ca. 30.000 kr. I alt skønnet køb af tøj 92.000 kr.

- Frisør, skønnet til 31.000 kr.

-  Udgift til behandling af fødder, skønnet til 12.400 kr.

- Blomster, skønnet til 53.600 kr.

-  Udgifter til bil, der skrottes i november, skønnet til 40.000—50.000 kr.

-  Køb af møbler i marts 2019, ca. 43.000 kr.

-  Udgift til besøg i Y1-by ca. 15 gange, i alt ca. 30.000. kr.

-  Restaurantbesøg, ca. 60.000-90.000 kr.

-  Herudover almindeligt privatforbrug, tandlæge, briller, kosmetik, licens, forsikringer, sukkerfrie fødevarer, lotto mv.

-  Sølvbryllupsgave i marts 2020 til A og KB, 35.000 kr.

A oplyser, at hun har haft fuldmagt og adgang til afdødes konti. Derudover oplyser boet, at boet ikke er i besiddelse af kontoudtog.

Skattestyrelsen anmoder i brev af 2. marts 2021 om yderligere oplysninger, samt kontoudtog.

Skattestyrelsen bemærker overfor boet at værdi af indbo er Værdiansat til 0 kr. på boopgørelsen.

Boet fremsender mail med yderligere oplysninger og kontoudtog den 16. marts 2021.

Afgiftsfrie gaver

Boets første redegørelse vedr. afgiftsfrie gaver

I januar 2018, 2019 og 2020 er der givet afgiftsfrie gaver til datter A, barnebarn NA, barnebarn KA og svigersøn KB i alt kr. 660.300.

I første svar er der medsendt kontoprim af konto X-X2. Kontoen har A og KB som kontoejere. På denne fælleskonto er der følgende posteringer:

Konto X-X2

 

 

02. januar 2018

Mor JU

  215.400,00

26. januar 2018

Udbetaling

- 128.600,00

02.januar 2019

Mor JU

  220.100,00

26. januar 2018

Udbetaling

- 131.400,00

02. januar 2018

Overførsel JU

  224.800,00

13. januar 2018

Udbetaling

- 134.200,00

På baggrund af ovenstående anmoder Skattestyrelsen om specifikation af gaverne der i 2018, 2019 og 2020 er givet til A og KB, samt de to børnebørn NA og KA. Boet anmodes om at dokumentere, at hver gavemodtager har modtaget beløbet på egen konto i de pågældende år. På de medsendte udskrifter af bankkonti, er det ikke muligt at fastslå hvem der er modtager af beløbene på 128.600 kr. i 2018, 131.400 kr. i 2019 og 134.200 kr. 12020.

Boets andet svar vedr. afgiftsfrie gaver

"De på ovennævnte kontoskrifter anførte udbetalinger er til NA og KA. NA og KA modtog hver i 2015 kr. 60.700,00, 2016 kr. 61 .500,00, 2017 kr.

62.900,00, 2018 kr. 64.300,00, 2019 kr. 65. 700,00 og 2020 kr. 67.100,00 i alt kr. 382. 200, 00 afgiftsfrie gaver ved kontant udbetaling. F1-bank, Y2-by har ved udbetaling af kontanter registreret, af der er tale om "gaver fra mormor til børnebørn", "gaver fra JU til børnebørn " eller lignende. F1-bank er formentlig fortsat i besiddelse afregistreringerne. Pengene blev først lagt i bankboks)" F1-bank, Y2-by og senere indsat på NAs konto X X5 og KAs konto X X6 ved kontant indbetaling den 27. oktober 2020. Til dokumentation herfor vedlægges print fra NA og KAs mobilbank"

I boets andet svar er der medsendt screenshot fra mobilbank af konto X-X6, der ejes af KA. Screenshottet viser indbetaling den 27. oktober 2020 på 382.200 kr. til konto X-X6. Det er medsendt screenshot fra mobilbank af konto X—X5, der ejes af NA. Screenshottet viser indbetaling den 27. oktober 2020 på 382.200 kr. til konto X-X5. JU dør den 28. juli 2020.

Lejlighedsvise gaver

Boets første svar vedr. lejlighedsvise gaver

Fra 01.01.2018 til 28. juli 2020 er givet lejlighedsgaver til datter, to børnebørn, børnebørns samlevere og svigersøn i forbindelse med jul, påske, fødselsdage, feriepenge og eksamensgaver skønne! i alt kr. 150. 000 — 200. 000 kr.

Boets andet svar vedr. lejlighedsvise gaver

Mellem JU og A/KB har løbende været mellemregning, som opstår ved, at A og KB "lægger ud" i forbindelse med køb af gaver, restaurantbesøg, køb af tøj, køb af blomster, køb af fødevarer og personlige fornødenheden m.v. Derfor vedhæftes udskrift af bankkonti for perioden 1/1—2018 til 28/7-2020 forfølgende konti.

Givne lejlighedsgaver er bedst muligt markeret på kontoudskrifterne. Det er desværre ikke muligt på grundlag af tekst på kontoudskrifterne ag hukommelse at huske og angive alle gaver, ligesom det kan være vanskeligt at huske præcist hvilke gaver, der relateres til den specifikke postering."

Boet medsender kontoudtog for JUs for følgende bankkonti: X X7, X X8 og X X9. Derudover indsender boet kontoudtog for bankkonto 341 l 1 17367 og bankkonto X X1 som tilhører A. Ligeledes indsender boet kontoudtog for KBs bankkonto X X10 samt for fælleskonto tilhørende A og KB bankkonto X X11.

A har ikke løbende lavet regnskab over udlæg/lejlighedsvise gaver. De overførsler, som er foretaget fra JUs konti, kan ikke afstemmes med de posteringer som A og KBs oplyser er udlæg/gaver. Posteringerne på A og KBs konto er ikke entydig identificerbare som udlæg for JU.

Det bemærkes. at der er et stort antal posteringer på A og KBs konti. At kunne identificere direkte hvilke posteringer/køb, som kan henføres som udlæg for JU er ikke muligt. A og KB har derfor, efter Skattestyrelsens anmodning, fremhævet hvilket posteringer på deres egne konti, som er udlæg for JU. Skattestyrelsen har gennemgået de modtagne kontoudtog.

Det konstateres, at den opgørelse som boet har lavet vedr. udlæg for JU, er foretaget med udgangspunkt i f1ere komi og det drejer sig om bankkonto X X3 og bankkonto X X1, begge tilhørende A og fra konto X X10 tilhørende KB.

Der konstateres ligeledes, at A har indsat kontante beløb på 382.200 kr. på sine børns komi, og dette sker den 27. oktober 2020, dvs., efter JU var afgået ved døden.

Vi mener derfor, at der skal indsendes særskilte gaveanmeldelser vedrørende gaver fra A til NA og KA, da gaverne er givet efter JU var afgået ved døden. Der er heller ikke andre faktuelle oplysninger, som underbygger, at JU ville givet gaver til sine børnebørn.

I boets opgørelse, er der en ikke en klar opdeling over, hvad der er udlæg og hvad der er lejlighedsvise gaver. Det er heller ikke entydigt, hvem der er gavegiver af de lejlighedsvise gaver.

Skattestyrelsen har gennemgået de modtagne kontoudskrifter og lavet opgørelse, som fremgår af de fremsendte forslag.

Boets første redegørelse vedr. køb af møbler

1 marts 2019 købte JU nye møbler for ca. kr. 43.000. Hendes plejehjemslejlighed var så vidt jeg husker ca. 60 m2

Skattestyrelsen bemærker over for boet at værdien i boopgørelsen af indbo er angivet til 0 kr. og anmoder om yderligere oplysninger.

Boets andet svar vedr. køb af møbler

Møbler er købt den 14. marts 2019 kr. 43.322,00 jf. konto X X10 og refunderet af JU, jf. konto X X7. Der er tale om 6 spisebordsstole, som måske burde have været medtaget som aktiv i boet. Jeg foreslår møblerne medtages som aktiv, svarende til ca. 50% af anskaffelsespris eller kr.

21.600, 00. Det bemærkes, at møblerne er i behold. Øvrige møbler var uden værdi og afleveret på genbrug.

Vi fastholder, at der er tale om gave givet direkte til KB, da der i den oprindelige boopgørelse var indbo værdiansat til 0 kr.

Boopgørelse er bindende for boet og kan ikke ændres efter den er udarbejdet. Der er heller ikke tale om andre/yderligere aktiver, som boet ikke havde kendskab til tidligere. Der er heller ikke dokumenteret, at stolene ren faktisk var leveret til plejeboligen, og ikke på KBs adresse.

Hvis boet er i besiddelse af dokumentation for levering af stolene til plejehjemslejlighed, bedes boet at indsende den.

Da et beløb, der svarer til prisen på disse spisestole, er overført til KBs konto må beløbet anses som gave til ham.

De andre beløb, der var overført til fælleskonti, anses derimod som gaver til arvingen, da der ingen oplysninger er, som dokumenterer eller sandsynliggør, at JU Ville give andre gaver til KB.

Vedr. blomster

Boets første redegørelse vedr. blomster

JU havde inden hun flyttede på plejehjem i Y3-by et hus i Y1-by med stor have. Blomster og have var nærmest hendes hobby. Hun fik derfor meget ofte friske blomster på plejehjemmet ligesom hun ofte gav mig blomster. Jeg skønner at hun brugte i hvertfald 400 kr. pr uge til blomster eller i alt ca. kr.

53.600.

Boets anden redegørelse vedr. blomster

Boet henviser til medsendte kontoudtog

Skattestyrelsen har konstateret, at på As kontoudtog er et større antal transaktioner hos blomsterhandlere. Opgørelsen som LH har udarbejdet, vedrører køb af blomster, hvor købet er foregået op til 3 år tidligere. Ud fra A opgørelse over udlæg er det ikke mulig entydig at identificere om det er blomster eller varer der er indkøbt. Det fremgår ikke om det er JU der er modtager af de indkøbte blomster eller om blomsterne er gave til A.

Vedr. apotek

Der er fra JUs egen konto månedlig betalt regninger til apotek.

Vedr. forsikringer

Regninger til forsikring er betalt direkte fra JUs egen konto.

Vedr. tandlæge

Regninger til forsikring er betalt direkte fra JUs egen konto.

Vedr. fødder

Boets første redegørelse

JU fik ordnet fødder. Udgift ca. kr 400 pr. md. eller i alt ca. kr. 12.400 Regninger til fodterapeut er betalt direkte fra JUs egen konto.

Fælles bemærkninger fremsendt den 23. september 2021

Under henvisning til Skattestyrelsens skrivelse af 16. september 2021 og min skrivelse af 8 september 2021 konstaterer jeg, at Skattestyrelsen ikke har svaret på fremsatte spørgsmål Dette på trods af. at besvarelse af spørgsmålene er væsentlige og relevante | forhold m Skattestyrelsens argumentation for afgiftspligt og dermed vores stillingtagen til sagen. Jeg gentager nedenfor spørgsmålene med angivelse af nummer for overskuelighedens skyld Med undtagelse af spørgsmål nr. 3 kan spørgsmålene besvare med ja eller nej.

1.                                      Er det Skattestyrelsens opfattelse, at det er et formkrav eller en gyldighedsbetingelse at afgiftsfrie gaver gives ved kontooverførsel og ikke gyldigt kan gives kontant?

 

2.                                      Er det Skattestyrelsens opfattelse, at det er en gyldighedsbetingelse eller et formkrav når afgiftsfrie gaver gives. at der oprettes gavebreve?

 

3.                                      Skattestyrelsen bedes oplyse, hvorfor der er forskel på overførsel til konto, som ejes af KB alene. og konto som ejes af A og KB i fællesskab. 4. Er det Skattestyrelsens opfattelse, at det er en gyldighedsbetingelse eller et formkrav, at afgiftsfrie gaver til svigersøn overføres til konto, som alene ejes af svigersøn?

 

5.                                      Er det Skattestyrelsens opfattelse. at A har misbrugt generalfuldmagten?

 

6.                                      Er det Skattestyrelsens opfattelse, at en han fra et supermarked bedre dokumenterer at være et forbrug af JU end tekst på et kontoudtog?

 

7.                                      Vil Skattestyrelsen ændre opfattelse, såfremt der indhentes erklæringer fra førnævnte personkreds

(......mekaniker, fodterapeut, tandlæge, NA, NA..... ) om, at forbrug er relateret til JU, og gaver er modtaget?

 

8.                                      Vedrørende formodninger for JUs forbrug formoder Skattestyrelsen da, at JUs forbrug svarer til hævninger på hendes konti, såfremt det lægges til grund. at overførsler, som Skat testyrelsen gør gældende er gaver, ikke vedrører JUs forbrug?

 

9.                                      Har Skattestyrelsen opgjort, hvad JUs forbrug da er, og om det er realistisk?

 

10.                                  Er det Skattestyrelsens opfattelse, at mellemregning ikke opfylder formkrav eller ikke er sandsynlig taget JUs livsførelse og forholdene generelt i betragtning?

 

11.                                  Er det Skattestyrelsens opfattelse, at der er formkrav eller gyldighedsbetingelser, som ikke er opfyldt i forbindelse med JUs refusion for udgifter afholdt af A?

Jeg er opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er tale om forslag til afgørelse og Forvaltningsloven § 22 omhandler afgørelser. Jeg er ikke Vidende om hvorvidt Skattestyrelsens forslag til afgørelse er omfattet af begrundelsespligten i Forvaltningsloven § 22, men jeg finder det i overensstemmelse med god forvaltningsskik om Skattestyrelsen besvarer ovennævnte spørgsmål på nuværende tidspunkt.

Skattestyrelsen bedes forinden vi fremkommer med yderligere bemærkninger enten besvare ovennævnte spørgsmål eller meddele, at spørgsmålene ikke vil blive besvaret.

Skattestyrelsens svar på bemærkninger/ spørgsmål sendt ved mail af

23. september 2021

Skattestyrelsen betragter spørgsmålene stillet i brev af 23. september som værende af generel betydning, der ikke vedrører de konkrete omstændigheder i sagen.

Vi skal dog bemærke, vi har foretaget en konkret og individuel vurdering af sagens samtlige faktiske omstændigheder og lægger særligt vægt på, at A har haft fuld dispositionsret over sin mors konti. Kontoudskrifter var således sendt direkte til A, og ikke til JU. Under disse omstændigheder påhviler det A at sandsynliggøre, at de overførte beløb var anvendt i JUs interesse.

I mangel af dokumentation for JUs intentioner (ingen gavebreve) har vi forholdt os til sagens faktiske oplysninger om overførsler til de enkelte gavemodtageres konti. Vi har således konstateret, at der er en enkelt overførsel til KBs egen konto, og dette beløb har vi betragtet som gave til ham.

Overførsler til fælles konto betragtes derimod som gaver til A, da der ikke er fremlagt oplysninger i sagen, der sandsynliggør, at JU ønskede at give gaver til andre end sin datter. Selv om ægtefæller har delingsformue og fælles konti har de rådighed over egen bodel.

Det fremgår også af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.6.2.1 Gaveafgift, at hver person er én giver/modtager uanset ægteskabelig formueordning. Udgangspunktet er således, at overførsel til fælles konto ikke udgør fælles gave, men alene til den, som beviseligt skulle begunstiges. Der skal være holdepunkter for at antage, at gaven er givet til begge kontoejere.

Det lægges ligeledes til grund, at A i en årrække har overført betydelige beløb til egne konti, uden at der foreligger noget som helst dokumentation for, hvilke beløb der kunne vedrøre udlæg for JU. Under disse omstændigheder påhviler det LH at dokumentere, at disse beløb er anvendt i JUs interesse og for at dække JUs udgifter. Dette fremgår klart af SKM 2019.570.BR. Vi finder ikke, at dette er gjort. Vedrørende spørgsmål nr. 9 henvises der til JUs skatteoplysninger i Tast Selv Borger.

Du er boets kontaktperson og har dermed adgang til disse oplysninger. Det fremgår således af skatteoplysningerne, at kontoindestående var faldet med ca. 700.000 kr. i 2019, med ca. 300.000 kr. i 2018, med ca. 260.000 kr. i 2017, og i 2016 skete der fald i formuen på ca 370.000 kr. Taget i betragtning den omstændighed, at JUs pension i alle årene var over 300.000 kr. årligt kan det konkluderes, at der skete et betydeligt forbrug ud over det forventelige niveau af en beboer på plejehjem.

Vi fastholder derfor vores vurdering i sin helhed. Vi gør særskilt opmærksom på boafgiftsloven § 26, stk. 4, der siger, at gavemodtager og gavegiver skal meddele Skattestyrelsen, hvis den skønsmæssige ansættelse er for lav. Fristen herfor er 4 uger.

Begrundelse

Vi vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at JU har givet afgiftspligtige gaver til dig, i 2015-2020.

Disse beløb udgør, efter vores opfattelse, gaver fra JU:

17. december 2015 Overførsel JU X—X2

  -203.300.00

I alt 2015

 

  -203.000.00

4. januar 2016

Overførsel JU X-X2

  -206.000,00

I alt 2016

 

  -206.000,00

18. januar 2017

Overførsel JU X-X2

  -210.700,00

I alt 2017

 

  -210.700,00

2.januar 2018

Acbl X-XX9 X-X2

  -215.400.00

5.marts 2018

Fris. Indkfod a1. føs X-XX7

 

 

X—X1

    -12.500,00

26. april 2018

Tøj.kontant.indkøb X—XX7

 

 

X-X1

      -5.500,00

7. maj 2018

Overførsel X-XX9 X-X1           -20.000.00

17. juni 2018

X X-XX9 X—X4                                       -20.000.00

14. august 2018

X,indk.koni.mj X-XX7

X-X1                                                          -l2.000.00

8. november 2018

Gavenfrisømøj. ik X—XX7

                                                X—X1                                                    -20.000.00

21. december 2018 div gaver saml indkø X-XX7

                                                X-X3                                                      -18.000.00

21. december 2018 ud1æg A X-XX7 X-X1       -4.000.00

             Ialt 2018                                                                                 -327.400.00

            2. januar 2019                     X X-XX9 X-X2                            -220.100,00

            4. februar 2019                Lån X-XX9 X-X3                            -150.000,00

            9. april 2019                      A udlæg X-XX9 X-X1                   -12.000,00

            9. april 2019              frisør,kørsel mm X-XX7

                                                X-X1                                                         -8.500.00

             6. juli 2019                   Overførsel X-XX7 X-X3              -7.000,00

             12.juli 2019               Bro,kirke,tøj,transp X-XX7

                                                X—X1                                                      -10.000,00

            9. august 2019          Bluser.frisør,ind X—XX7

                                                X—X1                                                        -3.000.00

8. september 2019 Besøgtrans,indkøb X-XX7

X-X1

23. december 2019 Fri, frisør,kørsel X-XX9

         6.000,00

 

X-X1

      -21.000,00

I alt 2019

 

      436.60090

2. januar 2020

Gaver X-XX9 X-X2

    -224.800.00

15. februar 2020

Shkør, fris, besøg X-XX9

 

 

X-X1

        -8.000,00

12. maj 2020

Sølvbryllup X-XX9 X-X4

      -35.000.00

5. juni 2020

Fri.hosp.indk.tøj X-XX7

 

 

X-X1

      -12.000,00

25. juli 2020

Fris,tøj.indk X-XX8 X-X1            -4.000,00

I alt 2020

    -283.800,00

Der er ikke oprettet gavebreve, som kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at JU Ville give gaver til andre end dig ud over det beløb, der direkte var overført til KB i 2019 på en konto, som han ejer alene.

Vi lægger ydermere vægt på, du havde generalfuldmagt fra JU udstedt den 25. september 2012 og har fysisk varetaget overførslern fra JUs konti til sine egne konti.

Hverken JU (boet efter) eller du har sendt gaveanmeldelser inden fristens udløb.

I en situation, hvor der er dokumenteret, at du har haft både generalfuldmagt og adgang til sin mors konto, og fik regelmæssigt overført beløb til sine egne konti, påhviler det den pågældende at afkræfte formodningen for, at de omhandlede beløb udgør gave fra JU til A.

Der er ikke indsendt bilag, kvitteringer, ben eller anden dokumentation som kunne sandsynliggøre at midlerne er forbrugt af JU.

At overførslerne skete sammen med JU ændrer ikke på, at de udgør gaver tilgået dig.

Vi henviser til byretsdomme offentliggjort som SKM2016.414.BR og SKM2019.570. BR.

Vi foretager derfor en skønsmæssig ansættelse af gavemes værdi, jf. boafgiftslovens & 26, stk. 3.

Love og regler

Der kan gives afgiftsfrie gaver til bl.a. afkom, stedbøm og deres afkom, hvis gavernes værdi ikke overstiger et reguleret bundbeløb på 58.700 kr. (20lO—niveau) pr. kalenderår, jf. boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra a. Beløber er på 20.500 kr. (2010-niveau), hvis gaven gives til et barns ægtefælle, jf. 22, stk. 2.

Hvis gavernes værdi overstiger bundbeløbet i et kalenderår, skal der betales 15 pct. i afgift af det gavebeløb, der overstiger bundbeløbet, jf. boafgiftslovens & 23, stk. 1.

Afgiftspligten af gaver, der i et kalenderår er modtaget ud over de i 5 22 nævnte afgiftsfri beløb, indtræder ved modtagelsen af gaven.

Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til told— og skatteforvaltningen, jf. boafgiftslovens § 26, stk. 1.

Bobestyrer, afdødes arvinger og legatarer skal senest 8 uger efter dødsfald indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke er betalt afgift, jf. boafgiftslovens & 26, stk. 2.

Foreligger en anmeldelse om gave ikke rettidigt, kan told— og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven, jf. boafgiftslovens § 26, st. 3.

Gavegiver og gavemodtager skal, hvis told- og skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af værdien af en gave, inden 4 uger fra dateringen af underretningen om skønsmæssig ansættelse underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav, jf. boafgiftslovens § 26, stk. 4.

Det står i boafgiftslovens § 28, stk. 2, at gældsforpligtelser, som ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer, og som de i § 22 nævnte personer påtager sig over for hinanden, ikke kan fradrages inden beregning af gaveafgift.

Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen., jf. boafgiftslovens 5 30, stk. 1. Offentlige myndigheder, bestyrelser for pengeinstitutter, forsikringsselskaber, kreditforeninger, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber er forpligtet til uden betaling at meddele skifteretterne, bobestyrere, privatskiftende arvinger, anmeldelsespligtige, told og skatteforvaltningen alle oplysninger, som de er i besiddelse af, og som kan tjene som vejledning ved boafgifternes eller gaveafgiftens beregning, jf. boafgiftslovens & 33, stk. 1.

Hvis en anmeldelse ikke er indsendt rettidig og gaveafgiften ikke er betalt, skal der opkræves rente i henhold til 57, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint, jf. § 38, stk. 1, i boafgiftsloven.

SKM2016.414.BR S hævede i 2010 og 2012 ad 5 omgange i alt kr.

2.610.000; på en bankkonto, som tilhørte hans moder, der afgik ved døden i juni 2013. S forklarede for skifteretten under boets behandling, at han havde givet de kontante beløb til moderen og ikke selv havde modtaget nogen del af dem. Retten fandt, at der under de foreliggende omstændigheder var en formodning for, at beløbene var tilgået S som gave fra moderen. Det påhvilede derfor ham at godtgøre, at beløbene var tilgået moderen og ikke ham. Efter en samlet vurdering fandt retten ikke, at han havde godtgjort dette. Retten tog derfor daværende SKATs påstande til følge.

SKM2019.570.BR Sagen vedrørte en skønsmæssig forhøjelse af en skatteyders skattepligtige indkomst for indkomståret 2014 og 2015. Forhøjelserne byggede på skattemyndighedernes skøn over, hvor stor en del af kontante hævninger, som skatteyderen havde foretaget på en konto, hvortil hun havde dankort og fuldmagt, kunne anses for at være tilgået skatteyderen som skattepligtige gaver efter statsskattelovens & 4, stk. 1, litra c. Skatteyderen gjorde gældende, at hun havde givet de kontante beløb til kontoindehaveren og ikke selv — bortset fra en gave på i alt 60.000 kr. _ havde modtaget del af dem. Eller bevisbedømmelsen fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at de hævede og forbrugte midler blev anvendt af kontoindehaveren eller i kontoindehaverens interesse.

På den baggrund fandt retten, at skattemyndighederne havde fornødent grundlag til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af skatteyderens skattepligtige indkomst. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser

Der er måske overtrådt nogle af bestemmelserne om straf i skatte- og afgiftslovene. Da vi ikke kan afgøre det i vores enhed, sender vi sagen til Skattestyrelsens straffesagsenhed, når vi er færdige med at behandle den. Boet hører nærmere, når vi har truffet afgørelse i sagen.

Hvordan kan du betale gaveafgiften

Du kan betale gaveafgiften via det vedlagte indbetalingskort. Det er gavemodtager, der skal betale gaveafgiften, men gavegiver hæfter solidarisk, hvis modtageren ikke betaler. Hvis du betaler for sent, skal du betale renter.

…"

Forklaringer

Der under sagen afgivet forklaring af A, KB, NA ,KA, HB og LT.

A har forklaret blandt andet, at hun er advokat. Hun fik den første fuldmagt fra forældrene i 2007, fordi hendes far havde læst, at det var smart at give børnene fuldmagt i tilfælde af, at der skulle ske dem noget. Hendes forældre kunne godt lide at tage på rejse, og som de sagde, vidste man ikke, om der skete dem noget. De syntes derfor, at det var rart, at hun havde en fuldmagt. Hun er enebarn, og hendes forældre havde derfor kun hende og hendes børn. Moren fik lavet en ny fuldmagt til hende i 2012 i forbindelse med, at faren døde. De syntes, at det var fint, at der blev udarbejdet en generalfuldmagt til hende i morens navn. Moren boede stadig i Y1-by på dette tidspunkt.  Hun boede selv i Y3-by, som hun hele tiden havde gjort. Moren solgte huset i 2016 året efter. Moren havde givet den første gave i denne sag i 2015. Det var almindeligt, at hun fik penge af sine forældre, og det var ikke bare hende, der fik penge, men også hendes mand og børn fik penge af hendes forældre. Der er altid blevet givet lejlighedsgaver. Hvert år til jul kom hendes forældre nogle dage før jul, og så blev der givet gaver. Forældrene holdt normalt jul hos hende. I 2015 overførte moren det beløb, hun måtte give som afgiftsfri gave. Moren havde været til møde i en ældreklub, og der havde hun hørt et foredrag om arv og testamente. Efter det kom hun og sagde, at det var jo helt tosset, at de ikke fik de gaver, som men måtte give afgiftsfri. Moren ville jo aldrig få brugt pengene. Det var årsagen til, at det blev det arveafgiftsfrie beløb, der blev givet

Gaverne blev givet, og der blev sagt tak. Børnene har fået større gaver, jo ældre de blev. De blev givet i kuverter omkring jul. Da det blev de arveafgiftsfrie beløb de alle 5 fik. De fik ikke længere en kuvert. Nu blev pengene overført. Pegene til børnene blev overført til hende og KB og derefter blev de hævet kontant og lagt i boksen i Dansk Bank Y2-by. Det var mange penge for børnene, og det var mere det, at de fik fornemmelsen af, at de nu fik rigtig mange penge.

Når børnene fik gaver af hendes forældre, fik de altid at vide, at de skulle bruge dem til noget fornuftigt. Når man ikke havde pengene på kontoen, kunne man bedre spare dem op og bruge dem til noget fornuftigt. Andet var der ikke i det. Børnene var klar over at pengene lå i boksen. Det er der, hvor hendes mand KB har kontor. Der er nøgle og kort til boksen. Det er ikke hende, der har været i boksen. Det var KB, der ordnede dette. Boksen var i kælderen. Kortet og nøglen til boksen blev opbevaret i køkkenskabet og var tilgængelig for hele familien. Hun mener, at børnene, og i hvert fald KA har været med nede og se boksen, og hvad der lå i den.

Hendes mor var en livlig dame med et godt humør. Hun havde altid været hjemmegående. Det var faren, der havde tjent pengene. Han havde altid forkælet moren. En af morens passioner var blomster, og faren kom ofte hjem med blomster Når moren manglede noget, kørte han ud og hentede det, hun manglede. Moren havde diabetes 1, og faren sørgede for, at hun fik diabetes kost. Faren havde inden sin død sagt til hende, at hun skulle sørge for at moren altid havde det godt. Moren ville gerne se godt ud og havde et stort tøjforbrug. Da moren flyttede til Y3-by, tog hun på grund af medicinen, og hun voksede fra en størrelse 32 til en størrelse 48 og tilbage til en størrelse 32 igen. Derfor var der mange tøjskift.  Det var hende, der stod for tøjindkøbene, ligesom hun sørgede for at moren fik sin diabeteskost. Dette kunne bl.a. købes i G1s madafdeling.

Hun lagde pengene ud. Vedrørende [red. fjernet mærke]-sko var det fordi moren brugte str.

34. Det kunne man ikke købe i G2, og endvidere gik moren kun i pæne og dyre sko.

Da moren flyttede til Y3-by, flyttede hun ind i en plejebolig, som ikke lå langt fra dem- Det var en toværelses lejlighed. Der var soveværelse og køkken og det var en helt almindelig bolig for en enlig. Moren havde en svært regulerbar diabetes 1. På et senere tidspunkt fik hun også nogle epileptiske anfald. Epilepsien ramte kun i hjernen.  Moren havde også knogleskørhed, og det var derfor hun blev visiteret til en plejebolig, og at de fik hende til Y3-by. Moren kunne klare sig selv i mange henseender. Morens kontoudtog blev sendt til afhørte, fordi postkasserne ved plejeboligerne ikke var placeret lige ude for boligen. Der er mange udlæg. Moren havde et dankort, men brugte det ikke. Moren brugte enten kontanter, eller også lagde afhørte ud og så talte de op engang i mellem. De kørte mange gange til Jylland til kirkegården eller til besøg eller fester, og det var hende eller børnene der kørte. Til deres sølvbryllup fik de en rejse, hvor de gerne måtte tage børnene med. Det var i 2020.

De valgte bl.a. løsningen med bankboksen, fordi det var børnene s ønske, at pengene skulle bruges til noget fornuftigt. Før havde de penge sparebøsser. Pengene kunne lige så vel være udbetalt til børnene. Hun har deltaget i overførslerne, det er hende der har trykket på computeren. Hun sad sammen med moren, når de så på udlæggene, og de gjorde det sammen. Børnene havde ikke været i bankboksen, og der er ikke fjernet noget fra bankboksen. Det var KB, der hævede fra fælleskontoen og lagde pengene i boksen. Der er ikke taget noget og der har ikke været noget særligt af deres. Alt har været særskilt, og det har ikke ligget sammen. Hun overvejede ikke at få oprettet gavebreve eller gældsbreve. Hun har ikke tænkt på, at der skulle foreligge et gavebrev, men det havde været smart,

Vedrørende udlægsdelen sørgede hun for hendes mors indkøb, og så skulle de finde ud af det. Hun betalte for morens udgifter. Men det var noget, de aftalte mundtlig. Der blev overført runde beløb. Hun kunne have betalt morens frisør og fødselsdagsgaver, der blev bare samlet til bunke, og så afregnede hun et rundt beløb. De sad ikke og regnede. De var ude og spise mange gange, og de blev inviteret ud. Moren lavede ikke mad i køkkenet i plejeboligen, og derfor inviterede hun dem ud. De har altid været tæt på moren.

KB forklaret blandt andet, at han arbejdede som advokat og er klar over hvad der skal ske. Vedrørende overførelserne drejer det sig om gaver svarende til de afgiftsfrie beløb til ham og A og børnene. I 2015 fandt svigermoren ud af, at hun havde så mange penge, at hun ikke kunne nå at bruge dem, og hun begyndte derfor at yde de afgiftsfrie gaver.  De havde altid modtaget gaver, og det var både ting og pengegaver. Ved juletid havde de indtil 2015 alle sammen fået 10.000 kr. Fra julen 2015 har de hvert år fået et beløb svarende til de afgiftsfrie gaver.

De afgiftsfrie gaver blev overført til deres fælles konto, og børnenes andel blev hævet kontant og lagt i boksen i F1-banks afdeling i Y2-by,  hvor hans advokatkontor også er beliggende.

Han hævede de penge, børnene skulle have, for at de kunne betales i kontanter som altid. Børnene har altid haft penge, og de syntes begge to, at pengene ikke skulle bruges her og nu, og de var derfor blevet lagt i boksen. Børnene var bekendt med, at pengene lå i boksen, og KA har været med i boksen en gang. Kortet og nøglen til boksen lå i køkkenskabet og var tilgængelig for alle. Børnene kunne derfor gå i boksen, når de ville. Der var en årlig indsættelse og udbetaling til boksen. Banken var opmærksom på, at det var gaver til børnene.

Den 27. oktober 2020 blev pengene ført ind på en konto til hvert af børnene. Eftersom beløbene steg, var banken ikke så glad for dette. Han blev advaret af  LT i banken der sagde, at han skulle passe på, idet der kunne give problemer, hvis de skulle ind på en konto, og at man i banken var ved at afskaffe kontanterne. De rettede sig derfor efter bankens råd. Indsættelsen på kontoen foregik på den måde, at han kom ind i banken før åbningstid, og pegene blev taget ud af boksen og indsat på børnenes konto. Og pengene blev efterfølgende lagt i bankens hæveautomat. Det var en særegen transaktion, og HB en anden rådgiver i banken talte med afdelingen i København, hvor de fik anvist, hvordan de skulle gøre det. Grunden var også, at han kunne være nervøs, hvis de to bankdamer, der havde kendskab til forholdene, ikke længere var i banken. Også af den grund var det godt at pengene blev indbetalt på en konto I forhold til udlæggene har han også lagt penge for svigermoren blandt andet i forbindelse med gave til A, og han har også købt ind. Han har også fået et krav fra skat på 7- 8000 kroner som han har betalt. Det var et krav, der kom samtidig med kravet på A. Pegene fra udlæg for moren blev sat ind på As konto. Den anerkendelse på 110.000 kr. er fordi de beløbene går ind på fælleskontoen.

Der lå kun børnenes penge i boksen.

I F1-bank har de en rejseklar folder, og der skrev han f.eks 2016 "NA og KA" og udbetalingskvitteringen blev lagt ved. Forrholdt side 81 er det et kontoudskrift. De fik et bilag, når de hævede pengene. Bilagene blev smidt væk, da de hævede pengene (side 82). Beløbet følger det beløb er kunne gives afgiftsfri. Han ved ikke hvorfor der ikke står et beløb på bilaget.

Forehold ekstrakten side 77 er det ikke noget, han har formuleret. Det noget banken har lavet. Det er HB, der har lavet dette bilag Han var ligeglad, om pengene til børnene blev lagt i boks eller blev indbetalt på en konto

KA forklaret blandt andet, at han studerer jura og er på sidste semester. Han har fået gaver fra mormoren. Han har fået 61.0000 i 2015, 62000 i 2016, 63000 i 2017,64.000 i 2018 , 66.000 2019 og 67000 i 2020.  Gaverne er givet i december 2015 og derefter den 1. januar de øvrige år, og pengene blev lagt i bankboksen, så de ikke blev klattet væk på et dumt forbrug. Det var ikke første gang, de fik gaver fra morforældrene. De har i alle årene fået gaver lillejuleaften. Pengene er betalt til forældrenes konto, og derefter er de hævet til kontanter. Kontanterne er derefter lagt i Bankboksen. Han sagde tak til mormoren for gaverne. Han har for lang tid siden været med nede i boksen. Det var i 2015 og 2016. Pengene lå i rejsevalutakuverter, og der stod rejseklar på kuverterne. Han kan ikke huske, om der var noget skrevet på kuverterne. Han har ikke brugt kortet og nøglerne til boksen, men kortet og nøglen lå i køkkenskabet. Det har være tradition, at de fik kontante beløb. Han har hele tiden været opmærksom på transaktionen. Pengene blev taget ud af boksen, fordi banken sagde, at det var uhensigtsmæssigt, at de lå i boksen. Han har ikke modtaget andre beløb fra mormoren.

NA har forklaret blandt andet, at hun er medicinstuderende ved Y4-bys Universitet, og endvidere arbejder hun som lægesekretær i lægepraksis. Hun har modtaget gaver fra sine morforældre. Hun har altid fået kontante gaver til fødselsdage og til jul. I 2015 skete der en ændring, idet beløbene blev større. Det var i december måned 2015, hvor hun fik 61.000 kr., og herefter har hun de kommende år modtaget et beløb hver den 1. januar de følgende år. Hun har ikke set kontanterne, men det var hende, der fik dem. Det er forældrene, der har administrereret dem, idet de blev lagt i en bankboks. Det var det, mormoren ville. Mormoren vidste godt, at de fik gaverne, og hun har sagt tak til mormoren. Hun var ikke med i bankboksen. Hun har vidst, at hun altid kunne få adgang til beløbene enten via forældrene eller via kort og nøgle, der var tilgængelig for hende. Grunden til, at pengene blev sat ind på kontoen, var at forældrene blev anbefalet dette af banken.

Hun har fået at vide, at hun fik gaverne Hun er oplyst om, at pengene ville blive hævet og være i kontanter. Hun har altid kunnet råde over beløbet. Hun fik ikke pengene direkte, fordi hun ikke skulle bruge dem. Hun vidste godt, at forældrene hævede beløbene og lagde dem i bankboksen.

HB har forklaret blandt andet, at hun arbejder i F1-bank i Y2-by, og det har hun gjort i 25 år. Hun har oplevet, at KB har foretaget kontante hævninger. Børnenes penge blev først indsat på forældrenes fælles konto, og herfra blev pengene hævet kontant. Hun vidste, at det var penge, som børnene fik af deres mormor. Foreholdt skemaerne side 82 og 87 er det skemaer, der bliver udfyldt, når der hæves større kontante beløb. De har hele tiden vidst, at pengene skulle i boksen. Beløbene svarede til det afgiftsfrie beløb. Skemaet er vedlagt udbetalingskvitteringen, hvor beløbet fremgår. Foreholdt side 669 og 670 er det bankens interne kommentarer, det er en usædvanlig transaktion. Det er hende der har udfyldt dette

Pengene skulle indsættes på en konto. Banken havde sagt til KB, at pengene fra boksen skulle indsættes på en konto. Banken var klar over, at pengene lå nede i boksen. I forbindelse med indsættelsen på børnenes konti, havde hun kontakt med hovedkontoret, og de fik at vide at de skulle vedlægge et bilag.

De to kundeskemaer blev lavet i forbindelse med hævningen fra KB og As konto. Hun ved ikke, hvorfor der ikke er beløb på dokumentet,

Det er ikke sædvanligt de vidste hvad der blev lagt i boksen, det er KB der har sagt at det skulle i boksen, men hun vidste ikke hvad der lå i boksen.

LT har forklaret blandt andet at hun arbejder i F1-bank i Y2-by, hvor hun har arbejdet siden 2006. Hun var bekendt med, at der blev foretaget kontante hævninger fra A og KBs konto. Det var KB, der foretog hævninger. Det var penge, der kom fra KBs svigermor. Han fortalte, at kontanterne skulle i boksen. Skemaer på ekstrakten side 82 87 lå sammen med udbetalingskvitteringen

Grunden til at kontanterne fra boksen blev indsat på en konto, var, at banken lukkede ned for kontanter. De aftalte, at KB skulle komme i banken før åbningstid.  Beløbet blev optalt, og beløbene blev indsat på NAs og KAs konto. Hun har ikke vidst, hvad der lå i boksen. De gik ud fra, at beløbet, som blev talt op, stammede fra boksen.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"…

Anbringender:

Det gøres vedrørende årlige overførsler givet omkring årsskriftet i perioden 2015 - 2020 gældende:

De i sagsøgtes tabel 1 anførte beløb er gaver givet til NA, KA, KB og A. Gaverne er givet en gang pr. kalenderår, og gaverne har alle årene været holdt under grænsen for afgiftsfri gaver til nær familie. Der har derfor ikke været pligt til at indgive anmeldelse. På dagen for forberedelsens afslutning tog sagsøgte bekræftende til genmæle overfor den vedrørende KB nedlagte påstand, hvilket skal tillægges betydning ved fordelingen af sagens omkostninger.

Det forhold, at der er sket en samlet overførsel til en konto tilhørende A og KB, kan ikke føre til et andet resultat. At gaverne er givet til henholdsvis NA, KA, A og KB understøttes af, at de årlige overførsler i beløb svarede til det beløb, der samlet det pågældende år, uden gaveafgift kunne gives til den samlede gruppe af gavemodtagere.

At der er givet årlige gaver fra JU til henholdsvis NA og KA understøttes ligeledes af, at der årligt er foretaget hævninger af et beløb, svarende til, hvad der uden afgift kunne gives i gave til henholdsvis NA og KA, hvorefter dette beløb blev lagt i familiens bankboks.

Det er med de fra F1-bank fremlagte dokumenter godtgjort, at en del af de af JU foretagne overførsler er sket som gaver til NA og KA, og at midlerne er behandlet i overensstemmelse hermed.

Overførsler i perioden 2018-2020

Af JUs kontoudtog ses, at der ikke ud over de i svarskriftet anførte enkelte posteringer i hele den med kontoudtog dokumenterede periode, har været foretaget køb direkte fra JUs konti til dækning af privatforbrug, som frisør, tøj, indkøb. lejlighedsgaver mv. Det har derfor formodningen for sig, at A har afholdt de påståede udlæg, og at de nævnte beløb som udlæg dermed ikke udgør gaver. Det forhold at A ubestridt har haft fuldmagt til at disponere over JUs konti, kan ikke føre til et andet resultat, ligesom det forhold at der er udstedt en fuldmagt ikke kan medføre, at A er forpligtet til at føre et særligt kvalificeret bevis for hvorledes fuldmagten er anvendt.

Det må have været en forudsætning for sagsøgtes påstand om at A skulle være gaveafgiftspligtig af overførsler i ovennævnte periode, at det forbrug der er dokumenteret ved de skete udlæg og overførsler er usædvanligt, hvilken bevisbyrde ikke er løftet.

I boet efter JU blev der indsendt åbningsstatus til Skifteretten i Y5-by. Denne åbningsstatus blev afvist af SKAT, efter en korrespondance mellem parterne herom. Sagsøger imødekom i den forbindelse samtlige ønsker om fremsendelse af kontoudtog og andet bilagsmateriale, og forsøgte på alle måder at medvirke til sagens oplysning. Efter parternes korrespondance og fornyet gennemgang af kontoudtog gående 3 år tilbage i tid, blev der indsendt tillæg til åbningsstatus indeholdende en korrektion til den oprindelige åbningsstatus. I tillægget blev et lån til sagsøger aktiveret ligesom afdødes indbo blev aktiveret med et mindre beløb.

Det var således forsøgt forud for boets afslutning, at aktivere ovennævnte lån og indbo med et mindre beløb, hvilket imidlertid blev afvist, hvorfor boet ikke kunne berigtige arveafgiften af disse aktiver.

Forud for boets afslutning, og dermed forud for berigtigelsen af arveafgift, foretog sagsøgte den af nærværende sag omhandlede skønsmæssige ansættelse af gaver, og opkrævede i forlængelse heraf sagsøger for gaveafgift. Den gaveafgift, der danner baggrund for påstanden i nærværende sag, var således betalt af sagsøger forud for afslutningen af boet efter JU og ægtefælle. Sagsøger er enig i, at lån stort 150.000 DKK ydet 4. februar 2020 skulle have været aktiveret i boet og have udløst en gaveafgift, hvilket også var sagsøgers hensigt, og hvilket blev forsøgt. Af sagens bilag 1, p. 7 fremgår "Boopgørelse er bindende for boet, og kan ikke ændres efter den er udarbejdet".

Dette er årsagen til at påstanden er reduceret med 22.500, svarende til afgiften af det 4. februar 2019 ydede lån, som blev forsøgt betalt via boet, men at rentepåstanden vedrørende samme beløb fastholdes.

Omkring X (porcelæn) kan oplyses, at der er tale om porcelæn af et "specielt" udseende, der var blevet indkøbt for afdøde JU i juni 2018, men som ved åbningsstatus ikke blev vurderet som havende nogen værdi.

Det gøres gældende, at den As pålignede gaveafgift skal nedsættes i indkomståret 2015 med 21.390 kr. i indkomståret 2016 med 21.675 kr., i indkomståret 2017 med 22.170 kr., i indkomståret 2018 med 39.465 kr., i indkomståret 2019 med 33.135 kr., og i indkomståret 2020 med 32.505 kr., og at A dermed skal have medhold i den nedlagte påstand.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført:

"…

3.                   ANBRINGENDER

3.1                 Der er tale om afgiftspligtige gaver

A har modtaget afgiftspligtige gaver fra sin afdøde mor, JU, idet der i årene 2015-2020 er overført i alt 1.667.800 kr. fra JUs konto til konti tilhørende A. Der er ikke tvist om selve beløbene, og sagen angår derfor alene, om overførslerne skal anses for gaveafgiftspligtige for A. Begge parter har under sagens behandling accepteret, at en række af overførslerne enten skal eller ikke skal pålægges gaveafgift.

Det følger af boafgiftslovens § 23, stk. 1, litra a, at der skal betales gaveafgift af gaver ydet til børn og børnebørn. Det følger desuden af boafgiftslovens § 26, stk. 1, at gavegiver og gavemodtager senest den 1. maj i det følgende år skal indgive anmeldelse til Skattestyrelsen om gaver, som er modtaget ud over de i § 22 nævnte afgiftsfrie beløb.

En bobestyrer og afdødes arvinger skal senest 8 uger efter dødsfaldet desuden indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke er betalt gaveafgift, jf. boafgiftslovens § 26, stk. 2, 1. pkt. Hverken A eller bobestyreren i boet efter JU har indgivet anmeldelse om afgiftspligtige gaver.

              3.1.1             Overførsler fra JU i perioden 2015-2020

I 2015-2020 blev der fra JUs konto (X XX9) overført følgende beløb til en konto (X X1X2), der tilhører A og KB, jf. Skattestyrelsens afgørelse (bilag 1, side 11-12):

Det fremgår af kontoudtogene for modtagerkontoen (bilag 3, 5, 7 ,9 ,12 og 14), at overførslerne i 2015-2017 og 2020 havde posteringsteksten "Overførsel", og at overførslerne i 2018 og 2019 havde posteringsteksten "mor".

I årene 2015-2020 er der således overført i alt 1.280.300 kr. fra JUs konto (X XX9) til As konto, som hun gør gældende udgør afgiftsfrie gaver til hende, hendes ægtefælle og deres to børn.

I umiddelbar forlængelse af overførslerne hæves der beløb fra A og KBs fælles bankkonto, der efter det oplyste placeres i en bankboks lejet af A og KB, jf. replikken, side 2, 3. afsnit. Den 27. oktober 2020 - dvs. efter JUs død - blev der indsat 382.200 kr. på henholdsvis NA og KAs private bankkonti, jf. posteringslister for NA og KAs konti (bilag 16 og 17).

Det er ubestridt, at A siden 25. september 2012 har haft fuldmagt til As bankkonti, jf. generalfuldmagt af 25. september 2012 (bilag 20). Over for Skattestyrelsen har A desuden oplyst, at hun har haft adgang til JUs bankkonti, jf. Skattestyrelsens afgørelse (bilag 1, side 5). Hertil bemærkes, at der med bilag 6, 8, 11, 13 og 22 alene er fremlagt eksempler på, at det kun er kontoudskrifter vedrørende JUs indlånskonto med kontonummer X X9, som A ikke har været c/o på.

I en situation som den foreliggende, hvor der er et gavemiljø, og hvor A har haft fuldmagt til JUs konto, gælder der en formodning for, at de overførte beløb er gaver til A. Det påhviler derfor A at godtgøre, at overførslerne fra hendes mors konto ikke tilkommer hende, jf. eksempelvis U.2010.415/2H og SKM2013.389ØLR. Fordi overførslerne er sket mellem nærtstående, og dermed i et naturligt gavemiljø, skærpes bevisbyrden desuden for, at overførslerne ikke tilkommer A, jf. eksempelvis SKM2003.247.VLR.

Skatteministeriet har efter omstændighederne anerkendt, at de overførte beløb skal anses for gaver til A og hendes ægtefælle med halvdelen hver, hvilket afspejler sig i ministeriets ændrede påstand. Ministeriet anerkender imidlertid ikke, at en del af de overførte beløb skulle være gaver til NA og KA.

Der foreligger hverken gavebreve, erklæringer eller andre objektive omstændigheder, der understøtter, at JU har haft til hensigt at yde gaver til NA og KA. Tværtimod er beløbene overført til A og KBs fælles bankkonto, og der er derfor heller ikke ført bevis for, at NA og KA - selv hvis JU havde til hensigt at give dem en gave - er kommet til kundskab om gaveløftet, jf. Den juridiske vejledning, afsnit C.A.6.1.1.

Det er i den forbindelse udokumenteret, at de indsatte beløb på henholdsvis NA og KAs private bankkonti den 27. oktober 2020, stammer fra bankboksen, ligesom det er udokumenteret, at de indsatte beløb kan henføres til overførslerne fra JU. Det må derfor lægges til grund, at de hævede beløb, også efter at være blevet hævet fra fælleskontoen, ikke befandt sig i NA og KAs formuesfære, og at beløbene derfor heller ikke tilkom dem.

Det bestrides desuden som udokumenteret, at baggrunden for, at midlerne først skulle placeres i bankboksen for derefter at blive indsat på henholdsvis KA og NAs konti skyldtes, at KA og NA ikke ønskede at anvende pengene fra JU eller at have dem i banken, og at det var på opfordring fra F1-bank, at midlerne blev placeret i bankboksen, jf. besvarelsen af opfordring (C).

De fremlagte kundeskemaer (bilag 10 og bilag 15), dokumenterer heller ikke, at der er ydet (afgiftsfrie) gaver til KA og NA. Kundeskemaerne er blanketter, som KB egenhændigt har udfyldt. Kundeskemaerne viser i øvrigt ikke, hvortil der måtte være sket ind-/ udbetalinger eller størrelsen af eventuelle transaktioner, og kundeskemaerne dokumenterne under alle omstændigheder ikke, at JU havde til hensigt at give gaver til KA og NA, eller at de var kommet til kundskab om gaveløftet, hvis et sådant var givet.

Der foreligger desuden to F1-bank-notater af 27. oktober 2020 (bilag 35 og 36), som er dateret efter JUs død og på tidspunktet for indbetalingerne til henholdsvis KA og NAs konti. Allerede af den grund kan notaterne ikke tages til indtægt for at være udtryk for, at JU på tidspunktet for overførslerne havde til hensigt at yde gaver til KA eller NA, eller at de var kommet til kundskab om gaveløftet.

A har til støtte for, at der er ydet afgiftspligtige gaver henvist til SKM2021.179.LSR. De faktiske omstændigheder adskiller sig imidlertid i afgørende grad fra den foreliggende sag. I sagen var der således bl.a. fremlagt et gaveoverdragelsesdokument, som var underskrevet af klagerens mor. Klageren havde under disse omstændigheder

bl.a. godtgjort, at hun ikke havde erhvervet ret til de beløb, der oversteg det afgiftsfrie grundbeløb i boafgiftslovens § 22.

I modsætning til SKM2021.179.LSR havde A fuldmagt til sin mors konti. Hun havde derfor også råderet over kontiene, og det må formodes, at det er hende, der har overført de omtvistede beløb til sin egen konto, jf. eksempelvis U.2012.908H. De påståede gaver er som anført heller ikke overført direkte til bankkonti tilhørende KA og NA, og A har ikke givet en fornuftig begrundelse herfor. Derfor har det, som SKM2021.179.LSR også viser, formodningen imod sig, at der ved overførslerne er ydet gaver til KA og NA, som de også kom til kundskab om på tidspunktet for overførslerne.

 

              3.1.2             Overførsler fra JU i perioden 2018-2020

JU overførte i 2018-2020 en række yderligere beløb til A, jf. Skattestyrelsens afgørelse (bilag 1, side 11-12):

Det fremgår af kontoudtogene for modtagerkontiene (bilag 27 og 29), at overførslernes har forskellige posteringstekster, herunder f.eks. overførslen 21. december 2018 på 4.000 kr., der på modtagerkontoen har posteringsteksten "udlæg for mor" eller overførslen den 23. december 2019, der har posteringsteksten "Fra mor indlån".

Der er således ubestridt overført i alt 387.500 kr. i perioden 2018-2010 fra JUs konti til As konti. I den forbindelse bemærkes, at A i processkrift af 3. marts 2023, s. 2, har anerkendt, at overførslen på 150.000 kr. benævnt "lån" skulle have udløst gaveafgift.

 Uenigheden mellem parterne består i, om A skal betale gaveafgift af beløbene, eller om overførslerne udgør refusion af udlæg.

Det påhviler under de foreliggende omstændigheder A at løfte bevisbyrde for, at de (mange) overførte beløb fra hendes mor udgør refusion af udlæg, og derfor ikke skal anses for afgiftspligtige gaver. Af samme grunde som anført i afsnit 3.1.1 ovenfor, er bevisbyrden skærpet.

Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

Det er oplyst, at overførslerne fra JUs konti er anvendt til bl.a. indkøb af dagligvarer, lejlighedsgaver, tøj, blomster, restaurantbesøg og personlige fornødenheder på vegne af JU. Der foreligger imidlertid ikke dokumentation i form af fx kvitteringer eller fakturaer, der viser, hvad beløbene er anvendt til, ligesom det ikke er muligt at afstemme overførslerne fra JUs konto med posteringer på kontoudskrifterne vedrørende As forskellige konti (bilag i bilag 26-29).

A har på kontoudskrifterne for sine konti (bilag 2629) markeret overførsler, som ifølge hende er udgifter afholdt på vegne af JU. Sammenholdes de markerede posteringer med posteringsteksterne i tabel 2 ovenfor, er det dog ikke muligt at identificere de udgifter, der er nævnt i posteringsteksterne. Det kan desuden konstateres, at der er overført flere penge fra JU til As konti, end der ifølge de markerede posteringer, er afholdt udgifter for:

A er blevet anset for gaveafgiftspligtig af i alt 387.500,00 kr., som er modtaget fra JUs konto, men sammentælles de markerede posteringer, som A hævder er udtryk for udlæg, er der kun afholdt udgifter for i alt 250.195,60 kr. Der er således overført 137.304,40 kr., mere fra JUs konto, end hævninger som ifølge A udgør udlæg på vegne af JU. Det bemærkes, at der i sammentællingen ikke er medtaget posteringer, som er overstreget med en farve og efterfølgende gennemstreget. Skatteministeriets opgørelser over de markerede posteringer, fremlægges som støttebilag sammen med dette påstandsdokument.

De posteringstekster, der ledsager overførslerne fra JU kan heller ikke samstemmes med de posteringstekster, der er markeret i kontoudtogene, og der er heller ikke overensstemmelse mellem overførslerne fra JU og de markerede overførsler, for så vidt angår dato og beløb. Markeringerne i kontoudtogene dokumenterer derfor ikke, at der er tale om udlæg afholdt på vegne af JU.

Herudover bemærkes, at posteringsteksterne på JUs konto (se hertil tabel 2 ovenfor), er generiske og indeholder beskrivelser som fx "frisør" eller "kørsel" uden nærmere specifikation af de udgifter, der er blevet afholdt eller datoen for afholdelse af udgiften. Det kan i den forbindelse fremhæves, at overførslen den 6. juli 2019 på 7.000 kr., som i tabel 2 har posteringsteksten "overførsel", på modtagerkontoen har posteringsteksten "Ferie", jf. kontoudskrift for konto X XX3 (bilag 26, side 53). Der er i det lys altså intet der understøtter, at A har afholdt udgifter på vegne af JU eller i så fald hvilke.

Det er heller ikke godtgjort, at de markerede MobilePay-betalingerne i bilag 27 til henholdsvis KA og NA på nogen måde kan anses for at være dækning af udgifter afholdt i JUs interesse, hvortil det også bemærkes, at der fra As konto (bilag 27) ofte er MobilePay-betalinger til KA og NA.

Det bemærkes i den forbindelse, at alle overførslerne fra JUs konto desuden er sket med "runde" beløb, jf. tabel 2, ovenfor, uagtet at overførslerne skulle være sket til refusion af bl.a. indkøb af dagligvarer. Hertil kommer, at det fremgår af JUs konto med kontonummer X X12 (bilag 24), at hun selv har afholdt faste udgifter til bl.a. Y6-by Kommune, G3, G4, apotek, forsikringer, tandlæge, hvorfor det fremstår usædvanligt, at der var behov for, at A afholdt udgifter på hendes vegne på 387.500 kr. fordelt på tre år.

Det kan af JUs konto med kontonummer X XX7 (bilag 23), desuden identificeres korttransaktioner og køb i butikker, hvilket yderligere svækker As synspunkt om, at de store beløb, som hun har fået overført fra sin mor, udgør refusion af udlæg. Hertil kommer, at der fra JUs konto X XX7 (bilag 23), fx har været afholdt udgifter til en fodterapeut, som ifølge en posteringstekst på overførslerne til A (tabel 2 ovenfor) efter sigende har været en udgift, som A i andre tilfælde har afholdt på vegne af JU.

A har i stævningen, side 12, opgjort JUs privatforbrug i perioden 1. januar 2018 til 28. juli 2020. Privatforbrugsopgørelsen indeholder ikke oplysninger om JUs privatforbrug forud for 2018 og illustrer derfor ikke, om hendes privatforbrug i årene 2018-2020 har været uændret, før A efter det oplyste afholdt udgifter på vegne af hende.

Det forhold, at der alene skulle været foretaget få køb fra JUs konti, godtgør heller ikke at overførslerne udgør refusion af udlæg.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

 

Rettens begrundelse og resultat

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der fra As mor, JU, er overført gaveafgiftspligtige beløb på 1.667.800 kr. til A og dennes ægtefælle i årene 2015- 2020. Skatteministeriet har opgjort overførslerne.  Der er ikke uenighed om beløbene, og sagen drejer sig derfor alene om, hvorvidt overførslerne skal anses som gaveafgiftspligtige for A.

Efter det oplyste blev der i årene 2015-2020 der overført 1.280.300 kr. fra JUs konto, hvilket beløb A gør gældende, at dette udgør afgiftsfrie gaver til hende, hendes ægtefælle og deres to børn

I umiddelbar forlængelse af overførslerne hæves der beløb fra A og KBs fælles bankkonto, der efter det oplyste placeres i en bankboks lejet af A og KB. Den 27. oktober 2020 - dvs. efter JUs død blev der indsat 382.200 kr. på henholdsvis NA og KAs private bankkonti, jf. posteringslister.

Det er ubestridt, at A siden 25. september 2012 har haft fuldmagt til JUs bankkonti, jf. generalfuldmagt af 25. september 2012 (bilag 20). Over for Skattestyrelsen har A oplyst, at hun desuden har haft selvstændig adgang til JUs bankkonti.

I en situation som den foreliggende hvor der er et gave-miljø, og hvor A har haft fuldmagt til JUs konto, gælder der en formodning om, at de overførte beløb er gaver til A. Det påhviler derfor A at godtgøre, at overførslerne fra hendes mors konto ikke tilkommer hende. Fordi overførslerne er sket mellem nærtstående, og dermed i et naturligt gave-miljø, skærpes bevisbyrden desuden for, at overførslerne ikke tilkommer A.

 

Skatteministeriet har i processkrift af 27. februar 2023 anerkendt, at de overførte beløb skal anses for gaver til A og hendes ægtefælle med halvdelen hver, hvilket afspejler sig i ministeriets ændrede og endelige påstand.

Ministeriet har ikke anerkendt, at en del af de overførte beløb skulle være gaver til NA og KA

Vedrørende gaverne til børnene foreligger der hverken gavebreve, erklæringer eller andre objektive omstændigheder, der understøtter, at JU har haft til hensigt at yde gaver til NA og KA.

Det må lægges til grund, at beløbene er overført til A og KBs fælles bankkonto, og der er derfor heller som anført af sagsøgte ført bevis for, at NA og KA - selv hvis JU havde til hensigt at give dem en gave - er kommet til kundskab om gaveløftet.

 

Retten finder endvidere, at det er udokumenteret, at de indsatte beløb på henholdsvis NA og KAs private bankkonti den 27. oktober 2020, stammer fra bankboksen, ligesom det er udokumenteret, at de indsatte beløb kan henføres til overførslerne fra JU.

Det må derfor lægges til grund, at de hævede beløb, også efter at være blevet hævet fra fælleskontoen, ikke befandt sig i NA og KAs formuesfære, og at beløbene derfor heller ikke tilkom dem.

De fremlagte kundeskemaer i bilag 10 og 15 dokumenterer heller ikke, at der er ydet (afgiftsfrie) gaver til KA og NA. Kundeskemaerne er blanketter, som KB egenhændigt har udfyldt. Kundeskemaerne viser i øvrigt ikke, hvortil der måtte være sket ind- og udbetalinger eller størrelsen af eventuelle transaktioner, og kundeskemaerne dokumenterne under alle omstændigheder ikke, at JU havde til hensigt at give gaver til KA og NA, eller at de var kommet til kundskab om gaveløftet, hvis et sådant var givet.

Vedrørende de to F1-bank-notater af 27. oktober 2020 er de dateret efter JUs død og på tidspunktet for indbetalingerne til henholdsvis KA og NAs konti. Allerede af den grund kan notaterne ikke tages til indtægt for, at JU på tidspunktet for overførslerne havde til hensigt at yde gaver til KA eller NA, eller at de var kommet til kundskab om gaveløftet.

Under hensyn hertil finder retten derfor, at beløbene ikke kan anses for gaver til KA og NA, men må anses som gaveafgiftspligtige gaver til A og dennes ægtefælle. 

Vedrørende de øvrige overførsler til As konto i perioden 2018-2020   udgør disse 387.500 kr.. Af dette beløb har A anerkendt, at overførslen på 150.000 kr. benævnt lån skulle have udløst en gaveafgift. Vedrørende overførslerne i øvrigt er spørgsmålet, hvorvidt der er tale om gaver, eller om beløbene må anses som refusion af udlæg.

Det er gjort gældende, at overførslerne blandt andet er brugt til indkøb af dagligvarer, lejlighedsgaver, tøj, blomster, restaurantbesøg og personlige fornødenheder på vegne af moren JU.

Retten må lægge til grund, at der ikke forligger dokumentation for udgifter i form af kvitteringer, ligesom det ikke ud af kontoudskrifterne kan ses, hvad beløbene er anvendt til, og endelig kan beløbene ikke afstemmes med de beløb, der er trukket på JUs konto og posteringerne på As konto.

Det er A, der har bevisbyrden for, at der er tale om dækning af udlæg foretaget på vegne af moren. Retten finder under hensyn til det anførte af sagsøgte, at A ikke har løftet sin bevisbyrde for, at de omhandlede overførsler var til dækning af udlæg foretaget på vegne af JU.

Retten tager derfor Skatteministeriets endelige påstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat således, at hver part betaler egne omkostninger.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes mod betaling til A af 110.541,26 kr. med tillæg af procesrente af 96.024 kr. fra sagens anlæg og af 14.517,26 kr. fra indlevering af sagsøgers supplerende processkrift den 22. december 2021, til betaling sker.

Hver part betaler egne omkostninger.

Beløbet skal betales inden 14 dage.