Dato for udgivelse
11 jul 2023 17:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 apr 2023 14:26
SKM-nummer
SKM2023.333.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-7942/2022-HEL
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
skattepligt - aktier - overskud - ejerskab
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder var skattepligtig efter statsskattelovens § 4 af overskuddene fra en virksomhed i en række indkomstår. 
 
Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at vedkommende havde overdraget virksomheden i de pågældende indkomstår. 
 
Retten lagde herved vægt på, at erklæringen, der var fremlagt som dokumentation for, at virksomheden var overdraget til tredjemand, ikke angik samtlige aktier i selskabet, og at den ikke var underskrevet af tredjemanden. Retten lagde yderligere vægt på tredjemands forklaring om, at han ikke vidste, at der var tale om en overførsel af aktierne og ikke havde betalt for overførslen, ligesom han i øvrigt ikke kunne forklare nærmere om ejerskabet. 
 
Retten fandt endvidere, at virksomheden i de omtvistede indkomstår var drevet af skatteyderen i personligt ejet regi. 
 
Med den begrundelse og under henvisning til, at virksomhedens overskud måtte anses som skattepligtig indkomst for skatteyderen efter statsskattelovens § 4, tog retten herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.C.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.C.2.1.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

Landsskatterettens j.nr. 19-0059080 er offentliggjort som SKM2022.59.LSR.

Appelliste

A

(v/ advokat Flemming Heegaard)

mod

Skatteministeriet

(v/ advokat Ida Kyhl Engholm Andersen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Ulla Ingerslev.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 28. februar 2022.

Sagen drejer sig om opgørelse af sagsøgers skattepligtige indkomst.

A har nedlagt følgende påstand:

Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 nedsættes med kr. 498.548, for indkomståret 2016 nedsættes med kr. 489.160 og for indkomståret 2017 nedsættes med kr. 354.909.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Selskabet G1 med registreringsnummer ...11 blev ifølge en erklæring, som SB har underskrevet den 2. august 2005, registreret i Y1-land den 13. januar 2005 med A som ejer og LK og SB som direktører. Det fremgår af Landsskatterettens gengivelse af retsmødet i Landsskatteretten, at A under mødet oplyste, at LK er hendes samlever.

Selskabet blev den 20. september 2005 registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark som udenlandsk virksomhed med henvisning til det Y1-landske registreringsnummer ...11. Selskabet blev i Danmark tildelt cvr. nr. ...12 og er anført med startdato den 1. august 2005 og LK som ansvarlig deltager. Dette selskab var aktivt frem til den 15. november 2017. Nærværende sag vedrører overskud i 2015-2017 i relation til dette selskab/denne virksomhed.

Det fremgår af en overdragelsesblanket "Stock Transfer Form", at der den 16. november 2005 vedrørende selskabet G1 (uden angivelse af registreringsnummer) blev overdraget 2 aktier á 1 Y1-valuta fra A til KJ. Blanketten er underskrevet af overdrageren men ikke af modtageren.

Det er oplyst, at selskabet med registreringsnummer ...11 blev opløst den 17. oktober 2006.

Den 25. marts 2010 blev udstedt et certificate of incorporation til G1 med registreringsnummer ...13. KJ og SB blev anført som direktører og SB som sekretær. Dette selskab blev opløst den 8. november 2011.

Der foreligger videre oplysninger fra [red. selskabsmyndighed] i Y1-land om, at SB pr. 13. september 2012 blev registreret som direktør og sekretær i et selskab med navn G1 med registreringsnummer 08213327. Dette selskab blev ifølge oplysningerne opløst den 6. maj 2014.

Endelig foreligger der oplysninger fra [red. selskabsmyndighed] om, at SB pr. 24. november 2017 blev registreret som direktør og aktieejer med mere end 75% i selskabet G1 med registreringsnummer ...14. Dette selskab er efter det oplyste ikke opløst.

Af Landsskatterettens afgørelse fremgår:

"…

Landsskatterettens afgørelse

Som skattepligtig indkomst betragtes med undtagelse af særligt fastsatte begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1.

Klageren var eneejer af selskabet ved selskabets oprettelse i Y1-land. Det må herefter påhvile klageren at dokumentere, at selskabet er overdraget. Landsskatteretten finder, at den fremlagte Stock Transfer Form ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at selskabet er overdraget.

Efter selskabets ophør er der genereret et overskud i indkomstårene

2015, 2016 og 2017 på henholdsvis 498.548,62 kr., 489.160,18 kr. og 354.909,37 kr. Det må lægges til grund at være selskabet, som er drevet videre som en virksomhed. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden ifølge klagerens lønoplysninger, har samme navn og cvr-nr. som selskabet.

Det påhviler endvidere klageren at dokumentere, at hun ikke har drevet selskabet videre som personligt ejet virksomhed.

Eftersom klageren var ejer af selskabet, ejer et andet selskab i Danmark på samme adresse, og klageren modtog løn fra virksomheden i indkomstårene 2015-2017, må klageren anses for at have drevet selskabet videre som en personligt ejet virksomhed.

Virksomhedens overskud er herfor at anse som skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse."

Forklaringer

A har forklaret at hun er. Hun blev i 2005 ikke orienteret om, at hun blev registreret som kapitalejer af G1 i Y1-land. Da hun fik det at vide af LK, bad hun om at blive afregistreret. SB udarbejdede en "registration form", som hun underskrev. Hun skrev også datoen. Hun husker ikke, om der var andre - herunder KJ - til stede, da hun underskrev. Hun har ikke haft noget at gøre med driften af G1 I 2015-2017, hvor hun modtog løn på 10.000 kr. pr. måned, gjorde hun rent en gang om ugen og foretog lidt forefaldende arbejde, herunder brevpakning m.v. ved større udsendelser.

Fra 2017 fik hun løn fra selskabet G2 og foretog samme arbejde som tidligere. Hun havde ikke hæftet sig ved ændringen af selskabet men ved, at alle aktiviteter blev overført fra G1 til G2.

Hun havde stiftet G2 i 2008 og var ejer af dette selskab. Det var meningen, at G2 på sigt skulle overtage aktiviteterne fra G1, men det skete først langt senere. G2 skulle tage sig af danske forhold og G1 af Y1-landske forhold. Hun havde ikke noget at gøre med de Y1-landske forhold eller med G1

KJ har forklaret, at han har været kreativ bogholder og ansat som regnskabsmand i modevirksomheder. Når han ser på den fremlagte "Stock Transfer Form" ser det på papiret ud, som om han overtog aktierne fra A. Han har ikke underskrevet den pågældende blanket. Han overtog aktierne, men han vidste ikke, før han overtog dem, at det var A, der havde aktierne. Han husker slet ikke omstændighederne vedrørende overdragelsen. Han så ikke dokumentet dengang. Han har først set det nu. Han betalte ikke for aktierne. Han ved ikke, om der var andre dokumenter. Han vidste ikke, at dokumentet eksisterede.

G1 solgte medicinalvarer via nettet. A har ikke været involveret i ledelsen eller driften af G1 Hun har heller ikke drevet G1 i personligt regi. Direktøren, LK, og SB stod for ledelsen. SB var sekretær. Han kender ikke til G1’s historik, herunder at der var flere selskaber. Det fik han først at vide fra skattevæsenet, da sagen med A opstod. Han mener ikke, at A har drevet virksomheden i personligt regi fra 2015 til 2017.

Regnskabet blev udarbejdet i Danmark, oversat til Y1-landsk og sendt til SB, der skulle sende det til Company House. I den periode, hvor han ejede selskabet G1 i Y1-land, fik han breve fra Company House med anmodning om at indsende regnskab. Der var lang postgang, og han kontaktede SB. Han fik rykkere, men rykkerne ophørte. Hans funktion var, at han hjalp ledelsen med regnskaber og sendte dem til SB. Han var også rådgiver for selskabet. De fik ikke at vide, at selskabet blev opløst og oprettet igen. Han troede, at SB gjorde det, han var bestilt til.

As ansættelse med rengøring overgik til G2, fordi de danske aktiviteter, husleje og lønninger skulle foregå i G2. Det var fysisk samme sted, A gjorde rent. G2 blev stiftet for at varetage de danske interesser, herunder salget i Danmark. G1 stod for de Y1-landske aktiviteter. Det er ikke korrekt, at A har drevet G1 i Danmark.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"Sagsøger gør gældende, at det forhold, at sagsøger fejlagtigt er blevet registreret som kapitalejer den 13. januar 2005 af G1 (virksomhedsnr. ...11) i [red. selskabsmyndighed] ikke efter global indkomstprincippet i statsskattelovens § 4 kan kvalificere til, at sagsøger skal indtægtsføre et virksomheds overskud i 2015-2017 fra en anden virksomhed i sin skattepligtige indkomst.

Sagsøger er uden sin viden og accept blevet registreret som kapitalejer af G1 den 13. januar 2005. Da sagsøger blev bekendt hermed, anmodede hun straks om at blive afregistreret som ejer, hvilket fandt sted den 16. november 2005, hvor hun af SB blev anmodet om at underskrive en Stock Transfer Form, således at kapitalandelene blev overdraget til den korrekte ejer, KJ. Sagsøger har ikke tegnet kapitalandele i G1 eller indskudt kapital heri, og som følge heraf har sagsøger ikke modtaget nogen salgssum for kapitalandelene.

Skattestyrelsen har med Landsskatterettens tiltrædelse anført, at sagsøger ikke har dokumenteret, at hun ikke har drevet "selskabet videre som personlig ejet virksomhed". Efter fremlæggelsen af SB's erklæring, bilag 4, har sagsøger dokumenteret, at hun ikke har været ejer af G1, og at registrering heraf var fejlagtig. Et fejlagtigt forhold, der har været registeret i ca. 10 måneder i 2005. Sagsøger har således ikke videreført noget selskab eller nogen virksomhed som selvstændig personlig virksomhed ejet af sagsøger. Det er uklart og i øvrigt umuligt efter de foreliggende omstændigheder på anden måde end som sket at dokumentere, at sagsøger ikke har drevet G1 som personlig virksomhed.

Hvis der er drevet virksomhed med skattepligtigt overskud i Danmark, bestrides det, at sagsøger er rette indkomstmodtager af sådanne overskud."

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført:

"Skatteministeriet gør overordnet gældende, at A er skattepligtig af overskud på 498.548 kr. for indkomståret 2015, 489.160 kr. for indkomståret 2016 og 354.909 kr. for indkomståret 2017 i virksomheden G1 (CVR-nr. ...12) efter skattelovens § 4.

3.1 Skattepligtig indkomst

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes således også overskud fra en virksomhed.

A var registreret som ejer af virksomheden G1 ved virksomhedens stiftelse (bilag B), og det er ikke godtgjort, at hun ikke efter opløsningen i Y1-land drev virksomheden videre som en personligt ejet virksomhed i indkomstårene 2015-2017.

Virksomheden G1 genererede et overskud på

498.548,62 kr. i indkomståret 2015, et overskud på 489.160,18 kr. i indkomståret 2016 og et overskud på 354.909,37 kr. i indkomståret 2017 (bilag A).

A er derfor skattepligtig af overskuddene på 498.548 kr. for indkomståret 2015, 489.160 kr. for indkomståret 2016 og 354.909 kr. for indkomståret 2017 i virksomheden G1 (CVR-nr. ...12) efter skattelovens § 4.

3.1.1 Ejerskab ikke ophørt

A var registreret som eneejer af selskabet ved dets oprettelse i Y1-land, og A har ikke løftet bevisbyrden for, at hun ikke var ejer af G1 i indkomstårene 2015-2017. -o0o

Det er ikke godtgjort, at A som hævdet uden sin viden og accept var registreret som kapitalejer af G1 den 13. januar 2005.

Erklæringen fra SB (bilag 4) udgør ikke fornøden dokumentation for, at A uden sin viden og accept var registreret som kapitalejer af G1 den 13. januar 2005.

I erklæringen (bilag 4), der er dateret den 12. februar 2022, fremgår det, at SB den 16. november 2005 indså, at A ved en fejl var blevet registreret som ejer af G1 den 13. januar 2005.

En erklæring, der er udarbejdet i forbindelse med en skattesag, kan som udgangspunkt ikke tillægges selvstændig bevismæssig betydning, når den ikke er bestyrket ved objektiv konstaterbar dokumentation, jf. Højesteretsdommen, SKM2011.208.HR.

Erklæringen er udarbejdet 17 år efter den påståede fejlregistrering og opdagelsen heraf og efter Landsskatterettens afgørelse af 30. november 2021. Det, der er anført i erklæringen, er i øvrigt ikke bestyrket ved objektiv konstaterbar dokumentation. Det kan derfor ikke lægges til grund, at A ved en fejl var blevet registreret som ejer af G1 den 13. januar 2005.

Det bemærkes, at betingelser i retsplejelovens § 297, stk. 1, for at indhente den pågældende skriftlige vidneerklæring ikke ville have være opfyldt, hvis A havde anmodet om, at erklæringen blev indhentet efter sagens anlæg. Det er ikke ubetænkeligt at indhente en vidneerklæring om en central problemstilling i en sag. Erklæringen er indhentet efter Landsskatteretten traf afgørelse, og inden denne retssag blev anlagt.

-o0o

Det er heller ikke godtgjort, at A den 16. november 2005 overdrog virksomheden til KJ.

Den fremlagte erklæring benævnt "Stock Transfer Form" (bilag 3), der er et dokument, der bruges til at registrere ændringer i virksomheder i [red. selskabsmyndighed], udgør ikke fornøden dokumentation for, at selskabet blev overdraget til KJ.

Erklæringen benævnt "Stock Transfer Form" (bilag 3) er alene underskrevet af A med dato 16. november 2005 og ikke af KJ. Der fremgår ikke noget stempel på dokumentet, og det er ikke oplyst, hvor mange aktier virksomheden bestod af.

As udsagn (stævningen side 2, 6. afsnit) om, at hun ikke har haft nogen tilknytning til driften eller ejerforholdene i G1 bortset fra, at hun har udført forefaldende arbejde i form af rengøring i perioden 2015-2017, er ikke dokumenteret ved fremlæggelse af en underskrevet ansættelseskontrakt trods Skatteministeriets processuelle opfordring hertil.

A har ikke fremlagt en underskrevet aftale om overdragelse af G1, dokumentation for betaling til A for overdragelse af G1 eller anden dokumentation, der godtgør, at A overdrog G1 til KJ den 16. november 2005.

Der foreligger heller ikke oplysninger i form af regnskaber, pengestrømme eller andet, der viser, at virksomheden blev drevet af andre end A i indkomstårene 2015-2017.

Højesteret har i afgørelsen gengivet i UfR2003.2490 taget stilling til, om en skatteyder var ejer af et selskab, hvilket skatteyderen benægtede var tilfældet med den konsekvens, at pågældende ikke skulle udbyttebeskattes. Højesteret tilsidesatte skatteyderens forklaring, hvilket viser, at skatteyderen har bevisbyrden, og at skatteyderens forklaring ikke i sig selv er tilstrækkelig til at løfte bevisbyrden, når der er dokumenter, der taler mod skatteyderens synspunkt.

3.1.2 Virksomhed videreført som personligt ejet virksomhed

A har ikke løftet bevisbyrden for, at hun ikke efter G1’s opløsning drev virksomheden videre som en personligt ejet virksomhed i årene 2015-2017.

G1 (company no. ...11) blev den 13. januar 2005 stiftet i Y1-land (bilag 5) med A som kapitalejer (bilag B), og selskabet blev efterfølgende - den 1. august 2005 - registreret i Danmark med CVR-nr. ...12 (bilag C), inden det blev opløst i Y1-land den 17. oktober 2006 (bilag 7).

A må på den baggrund anses for ejer af selskabet, da selskabet blev opløst.

Det fremgår af G1’ saldobalancer, at virksomheden i indkomstårene 2015-2017 havde en nettoomsætning på over 3.000.000 kr. årligt og genererede et overskud på 498.548,62 kr. i indkomståret 2015, 489.160,18 kr. i indkomståret 2016 og 354.909,37 kr. i indkomståret 2017 (bilag A), hvilket bekræfter, at G1 blev drevet videre som en personlig ejet virksomhed efter opløsningen i Y1-land.

At G1 blev drevet videre som en personlig ejet virksomhed af A i årene 2015-2017 understøttes også af, at G1 havde lokaleomkostninger på 290.180,37 kr. i indkomståret 2015, 275.730,70 kr. i indkomståret 2016 og 268.622,81 kr. i indkomståret 2017 med en nettoomsætning på over 3.000.000 kr. årligt (bilag A).

Dertil kommer, at A i indkomstårene 2014-2017 var ansat i en virksomhed med samme navn og samme CVR-nummer som G1 og fik udbetalt løn derfra (bilag D).

Desuden var A i indkomstårene 2015-2017 ejer af en anden virksomhed i Danmark, G2 (CVR-nr. ...15), som hun stiftede den 26. november 2008 (bilag E), og som var registreret på samme adresse og med samme telefonnummer som G1 i Danmark.

Endelig fremgår det af R75 for A, at hun i indkomståret 2017 fik udbetalt løn fra G2 (CVR-nr. ...15) (bilag F), hvilket også understøtter, at A efter opløsningen i Y1-land af G1 drev virksomheden videre som en personligt ejet virksomhed.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

 

Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger til grund som ubestridt, at den dansk registrerede virksomhed G1 med cvr. nr. ...12 genererede et overskud på 498.548,62 kr. i indkomståret 2015, et overskud på 489.160,18 kr. i indkomståret 2016 og et overskud på 354.909,37 kr. i indkomståret 2017.

Virksomheden blev oprindelig registreret i Danmark under henvisning til det Y1-landske selskab af samme navn med virksomhedsnummer ...11. På tidspunktet for registreringen i Danmark var A registreret i Y1-land som eneejer af det Y1-landske selskabs aktier. Udgangspunktet må derfor være, at hun også var ejer af den danske del af virksomheden.

Det er ved oplysningerne fra Y1-land dokumenteret, at selskabet med nummer

...11 blev opløst den 17. oktober 2006. Spørgsmålet er herefter dels om A har godtgjort, at hun på det tidspunkt ikke længere var ejer/medejer af selskabet, dels i hvilket regi det danske selskab blev videreført.

Retten finder, at A ikke har godtgjort, at hun i 2005 overdrog alle sine aktier til KJ. Retten har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af den fremlagte "Stock Transfer Form", om der var tale om overførsel af samtlige aktier i selskabet. Retten har videre lagt vægt på, at KJ ikke underskrev blanketten som modtager af aktierne, at han ikke betalte for modtagelsen, at han ikke vidste, at der var tale om en overførsel fra A til ham selv, og at han i øvrigt ikke har forklaret nærmere om ejerskabet. Retten finder videre ikke at kunne lægge vægt på den erklæring, der til brug for sagen er udarbejdet af SB.

Ifølge oplysningerne til sagen har der i Y1-land eksisteret fire selskaber med navnet G1 Selskaberne har ikke eksisteret i forlængelse af hinanden. Der har således ikke været et selskab i Y1-land af det navn i perioderne fra oktober 2006 til marts 2010, fra november 2011 til september 2012 og fra maj 2014 til den 24. november 2017.

Driften af virksomheden under navnet G1 i Danmark må for årene 2015-2017 - den periode, som nærværende sag vedrører - være sket i personligt regi af A, eftersom hun ejede det Y1-landske selskab ved registreringen og hun ikke har dokumenteret en overdragelse.

Med den begrundelse og under henvisning til, at virksomhedens overskud må anses som skattepligtig indkomst for A efter statsskattelovens § 4, tager retten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 65.000 kr. inkl. moms.

Retten har ved fastsættelsen af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens omfang og karakter og den omstændighed, at hovedforhandlingen blev gennemført på 1½ time. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

            

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 65.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.