Dato for udgivelse
10 Feb 2022 12:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2021 12:38
SKM-nummer
SKM2022.59.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0059080
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Overskud, virksomhed, eneejer, overdragelse, personligt ejet virksomhed
Resumé

Der var i årene 2015, 2016 og 2017 udøvet virksomhed med overskud i Danmark. Da klager tidligere havde været eneejer af et selskab i England med det samme navn, da dette selskab var ophørt forud for de pågældende indkomstår, og da aktiviteten var fortsat i Danmark, fandt Landsskatteretten, at det måtte være klager, der som udgangspunkt måtte anses for at udøve denne virksomhed i personligt regi. Da klager i øvrigt ikke havde bidraget med yderligere oplysninger, herunder om samleverens rolle, fandt Landsskatteretten, at det var med rette, at Skattestyrelsen havde beskattet klager af overskuddet.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, § 4, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.1.2.1

Redaktionelle noter

Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for byretten, hvis dom er offentliggjort som SKM2023.333.BR.

Byrettens dom er anket til Vestre Landsret af skatteyderne.

Appelliste

Klagepunkt

Skattestyrelsens

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2015

 

 

 

Overskud af virksomhed

498.548 kr.

0 kr.

498.548 kr.

Indkomståret 2016

 

 

 

Overskud af virksomhed

489.160 kr.

0 kr.

489.160 kr.

Indkomståret 2017

 

 

 

Overskud af virksomhed

354.909 kr.

0 kr.

354.909 kr.

Faktiske oplysninger
Det fremgår af registreringsdokument fra Companies House, at klageren den 13. januar 2005 stiftede det engelske selskab H1 Ltd., company no. X1 (herefter selskabet).  Selskabet havde to direktører, B i Danmark og C i England. Klageren fremgik desuden som ejer af selskabet.

Selskabets adresse var Adresse Y1, [grevskab], England. Dette fremgår af det indsendte registreringsdokument.

Selskabet blev registreret for momspligt i Danmark den 1. august 2005, og fik CVR-nr. X2. Selskabet fik branchekoden "158910 Fremstilling af kosttilskud".

Selskabet blev ifølge oplysninger fra hjemmesiden www.companieslist.co.uk opløst i England den 17. oktober 2006.

Skattestyrelsen har gennemgået virksomhedens bogføringsmateriale og har konstateret et overskud på henholdsvis 498.548,62 kr., 489.160,18 kr. og 354.909,37 kr. i indkomstårene 2015-2017. Der fremgår ikke oplysninger om betaling af skat af virksomhedens overskud.

Det fremgår yderligere af balancerne, at virksomheden i indkomstårene 2015-2017 havde lokaleomkostninger på henholdsvis 290.180,37 kr., 275.730,70 kr. og 268.622,81 kr., og hvert af årene havde en nettoomsætning på over 3.000.000 kr.

Skattestyrelsen har anset klageren for ejer af selskabet ved dets opløsning, og har som følge heraf anset klageren for at have drevet virksomheden videre som en personligt drevet virksomhed i Danmark.

Repræsentanten har forklaret, at klageren solgte selskabet den 16. november 2005. Der er i denne forbindelse fremlagt en "Stock Transfer Form". Af denne fremgår følgende:

"STOCK
TRANSFER
FORM

(Above this line for Registrars only)

Other:

Consideration Money: £   1,000.00

Certificate lodged with the Registrar

(For completion by the Registrar/Stock Exchange)

Name of Undertaking

H1 LTD

Description of Security.

TWO ORDINARY SHARES OF ONE

Number or amount of Shares, Stock or other security and, in fi-gures column only, number and denomination of units, if any.

Words

TWO ORDINARY SHARES OF ONE POUND

Figures

2

(2 units of 1.00)

Name(s) of registered holder(s) should be given in full : the address should be given where there is only one holder.

If the transfer is not made by the registered holder(s) insert also the name(s) and capacity (e.g. Executor(s)) of the persons making the transfer.

In the name(s) of

Ms. A
Adresse Y2
By Y1
Denmark

I/We hereby transfer the above security out of the name(s) aforesaid to the person(s) named below.

     Signature of transferors

1.

2.

3.

4.

Stamp of Selling Broker(s) or, for transactions which are not stock exchange transactions, of Agent(s), if any, acting for the Transferor(s)

Date:

Full name(s) and full postal address(es) (including County or, if applicable, Postal District number) of the person(s) to whom the security is transferred.

Please state title, if any, or whether Mr., Mrs., or Miss.


Please complete in typewriting or in Block Capitals.

Mr D
Adresse Y3
By Y2
Denmark

I/We request that such entries be made in the register as are necessary to give effect to this transfer.

Stamp of Buying Broker(s) (if any)

Stamp or name and address of person lodging this form
(if other than the Buying Broker(s))

Mr. C, Company Secretary
Adresse Y1
[Grevskab]
[…]

Computer Printed by CD Company Forms 07000 222123"


Dokumentet er underskrevet af klageren med dato 16. november 2005.
Der fremgår ikke stempel af dokumentet. Det er ikke oplyst hvor mange aktier selskabet bestod af.
Det er forklaret af klagerens repræsentant, at klageren uden sin viden blev registreret som ejer af to kapitalandele ved selskabets stiftelse.

Skattestyrelsen har oplyst, at Stock Transfer Form bruges til at registrere ændringer i selskaber i Companies House.

Det fremgår af R75 for klageren, at hun i indkomstårene 2014-2017 var ansat i H1 LTD med CVR-nr. X2, Adresse Y4, By Y1, og fik udbetalt løn derfra.

Den 26. november 2008 stiftede klageren et selskab kaldet H2 ApS, CVR-nr. X3 (herefter H2). H2 har ifølge CVR drevet virksomhed med specialiseret engroshandel med fødevarer, anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger og anden teknisk rådgivning. H2 er registreret på samme adresse, og med samme telefonnummer, som H1 Ltd. i Danmark. Klageren er stifter og ultimativ ejer af H2, mens B er direktør. D var fra H2s stiftelse til den 1. juni 2016 bestyrelsesformand i H2.

Klageren modtog løn fra H2 i indkomståret 2017.

Selskabets engelske direktør, C, har registreret 3 andre virksomheder kaldet H1 Ltd., i [Grevskab], England. Det første selskab, med company no. X4, blev registreret den 25. marts 2010. D blev registreret som direktør den 1. juni 2010. Selskabet blev ifølge oplysninger fra hjemmesiden www.companieslist.co.uk opløst den 8. november 2011.

Det andet selskab, med company no. X5, blev registreret den 13. september 2012 og opløst den 6. maj 2014. Det tredje selskab, med company no. X6, blev registreret den 24. november 2017. C var eneejer og direktør i begge disse selskaber. Selskabet med company no. X6 havde følgende "Nature of business":

  • "46180 - Agents specialised in the sale of other particular products
  • 47910 - Retail sale via mail order houses or via Internet"

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 med henholdsvis 498.548 kr., 489.160 kr. og 354.909 kr.

Som begrundelse herfor er anført:

"Vi har skrevet til H1 LTD, at vi havde kendskab til dets opløsning pr. 17.10.2006, og derfor ønskede vi oplyst, hvem den nye ejer var.
Telefonisk fik vi oplyst, at regnskaberne sendes til C, som de så forventede, at han ordnede i England. De ville undersøge sagen.

Vi modtog en skrivelse, hvor der var vedlagt et nyt registrerings bevis og virksomheds nummer pr. 13. september 2012.
Ifølge Companies House er dette LTD stiftet med 1 GBP, og er igen opløst 6. maj 2014.
Direktør B har i den modtagne skrivelse blandt andet anmodet om dokumentation for vores påstande om opløsning.
Vi sendte ved skrivelse af 22. januar 2018 derfor dokumentationerne fra Companies House angående opløsning af begge selskaber. Samtidig anmodede vi om oplysning om ejeren fra den 7. maj 2014.

Modtog brev dateret 29.01.2018 med vedhæftet skrivelse dateret 20. september 2012. I den vedhæftede skrivelse redegør C for opløsningerne, som er sket på grund af administrative fejl. B skriver, at selskabet altid har været ejet af C, og således også fra 07.05.2014.

Vi skrev til C, at vi antog ham som skattepligtig til Danmark. C har i en skrivelse dateret 15. april 2018 kommenteret på vores synspunkt, og mener, at selskabet er fra Storbritannien, og forpligtet til at betale skat der.
Skrivelsens brevhoved anfører H1 LIMITED. I bunden er selskabet Company Number anført. Ifølge Companies House er dette selskabet først stiftet 24. november 2017 for 50 GBP, og hvor direktøren, aktiebesidderen og den kontrollerende person er C.

Dette selskab kan således ikke have noget at gøre med indkomsterne for 2015, 2016 og største delen af 2017. Vi har anmodet C om kopi af regnskaberne, samt dokumentation for betalt skat. Dette er ikke modtaget.

Efter anmodning har vi fra vores britiske kolleger fået oplyst, at C er 100 % ejer af og direktør i H1 LIMITED fra den 24. november 2017.
Vi har ikke fået oplysninger om et ejerskab til virksomheden før denne dato, og forudsætter derfor, at dette ikke har været tilfældet.

Vi kan samlet konstatere, at der for indkomstårene 2015, 2016 og det meste af 2017 ikke har eksisteret et selskab, som har kunnet varetage virksomhedens drift.
Vi har modtaget kopi af bogførings balancerne for 2015, 2016 og 2017, og af ingen af disse fremgår der oplysninger om betalte indkomst skatter.

Da du fra startet af registreringen i Danmark har stået som 100 % ejer af virksomheden, og vi ikke har fået nogen form for dokumentation af en overdragelse af H1 LTD til en ny ejer, antager vi, at du for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 fortsat er ejeren, dog ikke i selskabsform, men i personligt regi.

De opgjorte overskud i de modtagne balancer for 2015 på 498.548 kr., for 2016 på 489.160 kr. og for 2017 på 354.909 kr. beskattes derfor hos dig som overskud af virksomhed.

Til de modtagne skrivelser dateret 18. marts 2019 og 15. marts 2019.

C henviser til, at han ejer 100% aktierne i selskabet H1 Ltd. med Company number X6.
Dette selskab er først stiftet 24. november 2017, og har således intet med indkomsterne for 2015 og 2016 at gøre, og heller ikke for største parten af 2017.

Han oplyser endvidere, at han har været ene ejer af aktierne i H1 siden 2005.
Siden opløsning af det engelske selskab pr. 6. maj 2014 og indtil stiftelse af det seneste selskab den 24. november 2017, har der ikke været registreret et selskab i England under navnet H1 Ltd. Overskuddene for 2015, 2016 og 2017 kan dermed ikke være blevet beskattet i England.

Vi har dermed ikke modtaget nye oplysninger, der gør, at vi frafalder de foreslåede indkomstændringer i relation til overskud af virksomhed."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst skal nedsættes til 0 kr.

Af klagen fremgår:

"[…]

Skattestyrelsen har ændret klagers indkomst for 2015-2017 ud fra følgende antagelse:

"Da du fra starten af registreringen i Danmark har stået som 100 % ejer af virksomheden, og vi ikke har fået nogen form for dokumentation af en overdragelse af H1 LTD til en ny ejer, antager vi, at du for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 fortsat er ejeren, dog ikke i selskabsform, men i personligt regi."

Hertil bemærkes, at klager var eneste kapitalejer i H1 Ltd, UK fra selskabets stiftelse den 13. januar 2005 indtil den 16. november 2005. D overtog samtlige kapitalandele den 16. november 2005. Stock Transfer Form vedhæftes.

Siden klagers kortvarige ejerskab i 2005, har klager ikke ejet kapitalandele i selskabet og har i øvrigt ikke været involveret i nogen forhold vedrørende selskabet.

Skattestyrelsens antagelse om, at klager i indkomstårene 2015-2017 er personligt ejer af H1 Ltd. UK er forkert.

Klager bestrider, at Skattestyrelsen har noget retligt grundlag for at ansætter klager i skat for et selskab, som klager ikke har været involveret i på anden måde end et kortvarigt ejerskab i 2005- Selskabet blev i øvrigt opløst i Companies House UK den 17. oktober 2006.

[…]"

Skattestyrelsens høringssvar
Følgende fremgår af Skattestyrelsens høringssvar:

"Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Vi har ikke tidligere modtaget oplysninger om, at D skulle have overtaget anparterne i H1 Ltd., og vi har derfor ikke haft kontakt med ham.
Som det fremgår af ovenstående og vedlagte dokumenter, så har C været nævnt som ejer.

I klagen er der et afsnit lydende således: "Siden klagers kortvarige ejerskab i 2005, har klager ikke ejet kapitalandele i selskabet og har i øvrigt ikke været involveret i nogen forhold vedrørende selskabet."
Hertil henvises til, at hun har modtaget løn fra H1 Ltd. i årene 2014, 2015, 2016 og 2017, så hun har haft kontakt med H1 Ltd."

Repræsentantens bemærkninger til Skattestyrelsens høringssvar
Repræsentanten har anført følgende:

"Skattestyrelsens brev af 22. juli d.å. giver klager anledning til følgende bemærkninger:

De fremlagte bilag dokumenterer ikke, at klager i indkomstårene 2015 til 2017 har været personlig ejer af H1 Ltd., UK.

Klager har alene i en periode i 2005 været kapitalejer i H1 Ltd., UK, og dette selskab blev opløst den 17. oktober 2006.

Klager har været deltidsmedarbejder i H1 Ltd., Adresse Y4, CVR-nr. X2 i perioden 2014-2017, hvor klager har forestået rengøring og andet forfaldende arbejde.

[…]"

Skattestyrelsens supplerende udtalelse
Under sagsbehandlingen ved Skatteankestyrelsen blev Skattestyrelsen anmodet om en supplerende udtalelse vedrørende den med klagen indsendte Stock Transfer Form.

Hertil udtalte Skattestyrelsen:

"Den indsendte Stock Transfer Form er udfyldt af C, som var direktør i det oprindelige H1 LTD (Compagny Number X1). Formularen bruges til at registrere ændringer i selskabet i Companieshouse (Engelsk virksomhedsregister).
Formularen er ikke dokumentation for at der er sket en overdragelse af aktier mellem A og D, da D ikke har underskrevet og en af parterne underskrevet handelsaftale ikke forefindes.
Pengestrømmen i forbindelse med en handel er ligeledes ubekendt.

Det kan ud fra den indsendte formular ikke fastslåes, om der er aftalt en handel, om den har fundet sted og om handlen er registreret i Compagnieshouse. Der må indsendes dokumentation for at en handel mellem A og D har fundet sted."

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:
Klagerens repræsentant har anført følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

"[…] I Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse ser Skatteankestyrelsen bort fra klagers reelle forhold til H1 Ltd.

Forløbet er som følger:

Klager blev uden sin viden registreret som ejer af 2 kapitalandele ved stiftelsen af H1 Ltd. den 13. januar 2005. Hun har ikke tiltrådt ejerskabet eller foretaget kapitalindskuddet. Da klager blev bekendt med forholdet anmodede hun om at blive frigjort som ejer, hvilket fandt sted den 16. november 2005, hvor hun underskrev på, at kapitalandelene blev overdraget til D. Selskabet blev opløst den 17. oktober 2006.

Den 25. marts 2010 blev der stiftet et nyt selskab under navnet H1 Ltd. (company no. X4). Det fremgår af vedhæftede udskrift af Companies House, at C var director og eneste kapitalejer. D blev valgt til director den 1. juni 2010. Selskabet er senere opløst.

Den 13. september 2012 blev H1 Ltd. (company no. X5) stiftet med C som secretary og director samt kapitalejer. Udskrift af Companies House vedhæftes. Selskabet blev opløst den 6. marts 2014.

Den 24. november 2017 blev H1 Ltd. (company no. X6) stiftet med C som director og kapitalejer. Udskrift af Companies House vedhæftes.

Efter det foreliggende er der ikke grundlag for at anse klager for at have drevet virksomhed i Danmark i indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Klagers eneste tilknytning til virksomheden er, at hun har udført forefaldende arbejde for virksomheden i indkomstårene 2015-2017, som hun har modtaget og angivet sædvanlig løn for. Det forhold kan efter de foreliggende omstændigheder ikke kvalificere til at betragte klager som skattepligtig for virksomheden i indkomstårene 2015-2017."

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling
Skattestyrelsen har udtalt følgende:

"Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, sådan som det fremgår af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse dateret 2. marts 2021.

Faktiske forhold
Selskabet, H1 LTD, blev registreret i England i 2005. Samme år blev selskabet registreret for momspligt i Danmark med CVR nummer X2 og det blev oplyst, at klager ejede selskabet 100 procent. I 2006 ophørte selskabet i England ved en opløsning.

Klager har oplyst, at klager overdragede sine ejerandele november 2005 til D ved fremlæggelse af dokumentet "Stock Transfer Form".

I 2012 blev H1 LTD på ny registreret i England og opløst i 2014. H1 Limited blev herefter registreret i 2017 og oplyst at være ejet 100 procent af C.

For indkomstårene 2015, 2016 og 2017 har Skattestyrelsen konstateret overskud i virksomheden.

Skattestyrelsen har anset klager for at være ejer af selskabet for alle tre indkomstår og anset klager for at have drevet selskabet videre som en personlig drevet virksomhed i Danmark. For nævnte indkomstår er overskuddene beskattet hos klager.

Materielt
Det fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtigt.  

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det påhviler klager at dokumentere, at der er sket overdragelse af selskabet samt at klager ikke har drevet selskabet videre som personligt ejet virksomhed.

Skattestyrelsen har lagt til grund, at klager har været ejer af virksomheden siden registreringen i 2005. Skattestyrelsen finder ikke klager har godtgjort eller tilstrækkelig dokumenteret, at der i 2005 er sket en overdragelse af ejerandele til D.

Dokumentet "Stock Transfer Form" anses ikke for at være tilstrækkeligt bevis for, at der er sket en overdragelse. Dokumentet er ikke underskrevet af modtager, D, og der forefindes ikke en handelsaftale, der dokumenterer og understøtter, at handlen har fundet sted.

Klager har ligeledes ikke dokumenteret pengestrømmen i forbindelse med overdragelsen, hvorfor pengestrømmen således er ubekendt.

Klagers påstand om, at klager uden egen viden blev registreret som ejer af selskabet ved stiftelsen i 2005, ses ikke at være sandsynliggjort af klager, hvorfor Skattestyrelsen afviser klagers påstand.

Af modtagne saldobalancer for nævnte indkomstår ses, at der er nettoomsætning på over 3.000.000 kr. for hvert indkomstår samt genereret overskud, hvorfor Skattestyrelsen lægger til grund, at selskabet er drevet videre som en virksomhed.

Skattestyrelsen finder ikke virksomheden er beslægtet eller knyttet til de øvrige senere oprettede selskaber i England ved samme navn med forskellige registreringsnumre i Companies House. Der har for 2015, 2016 og det meste af 2017 derfor ikke eksisteret et selskab, som har kunnet varetage virksomhedens drift.

Klager har været ansat og modtaget løn i 2015, 2016 og 2017 fra en virksomhed med samme cvr nummer og samme navn som H1 LTD. Dette bestyrker yderligere Skattestyrelsens antagelse om, at klager har drevet selskabet videre som personligt ejet virksomhed.

Eftersom klager siden stiftelsen har ejet selskabet og ikke har afkræftet Skattestyrelsens antagelse, anses klager for at være retmæssig ejer af virksomheden, H1 LTD, hvorfor overskud for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 beskattes hos klager.

Klager er skattepligtig af virksomhedens overskud for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 på henholdsvis 498.548 kr., 489.160 kr. og 354.909 kr. jævnfør statsskattelovens § 4.

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling som helhed."

Retsmødet
Ved retsmødet i Landsskatteretten fastholdt klagerens repræsentant de tidligere fremsatte påstande og anbringender. Klageren oplyste, at B var klagerens samlever.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at Skattestyrelsen kunne tilslutte sig Skatteankestyrelsens indstilling.

Landsskatterettens afgørelse
Som skattepligtig indkomst betragtes med undtagelse af særligt fastsatte begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1.

Klageren var eneejer af selskabet ved selskabets oprettelse i England. Det må herefter påhvile klageren at dokumentere, at selskabet er overdraget. Landsskatteretten finder, at den fremlagte Stock Transfer Form ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at selskabet er overdraget.

Efter selskabets ophør er der genereret et overskud i indkomstårene 2015, 2016 og 2017 på henholdsvis 498.548,62 kr., 489.160,18 kr. og 354.909,37 kr. Det må lægges til grund at være selskabet, som er drevet videre som en virksomhed. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden ifølge klagerens lønoplysninger, har samme navn og cvr-nr. som selskabet.

Det påhviler endvidere klageren at dokumentere, at hun ikke har drevet selskabet videre som personligt ejet virksomhed.

Eftersom klageren var ejer af selskabet, ejer et andet selskab i Danmark på samme adresse, og klageren modtog løn fra virksomheden i indkomstårene 2015-2017, må klageren anses for at have drevet selskabet videre som en personligt ejet virksomhed.

Virksomhedens overskud er herfor at anse som skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.