Dato for udgivelse
28 jun 2023 09:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. juni 2023
SKM-nummer
SKM2023.290.MOTORST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
22-0224004
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Værdifastsættelse, annoncemateriale, eksport
Resumé

Motorstyrelsen ændrer praksis for tidspunkt for udsøgning af annoncemateriale ved værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport.

Motorankenævnet har ved afgørelser af henholdsvis 8. september 2021 og 6. december 2021 fastslået, at annoncematerialet skal udsøges med udgangspunkt i det tidspunkt, køretøjet er anmeldt til eksport.

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer har Motorstyrelsen tidligere taget udgangspunkt i de fremsøgte annoncer på det tidspunkt, hvor køretøjet er udført. Ændringen af praksis kan derfor give anledning til genoptagelse i sager, hvor det ændrede tidspunkt for udsøgning af annoncer kan have betydning for godtgørelsens størrelse.

Østre Landsret har desuden ved dom af 8. juli 2022 (SKM2022.448.ØLR) hjemvist en række sager om eksportgodtgørelse til fornyet behandling i Motorstyrelsen, hvor køretøjerne først er dokumenteret udført, efter selvanmelderen har lukket månedsangivelsen. Hjemvisningen medfører, at Motorstyrelsen skal vurdere, om værdien af køretøjet skal fastsættes på ny som følge af værdiforringelse mellem anmodnings- og udførselstidspunktet.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 28. oktober 2022 (SKM2023.39.LSR) fastslået, at der i forbindelse med enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse er en frist på 3 måneder, før der skal foretages en ny værdifastsættelse. Det er på den baggrund Motorstyrelsens vurdering, at køretøjer, der udføres 3 måneder eller mere efter anmeldelse til eksport, skal værdifastsættes på udførselstidspunktet.

Dette styresignal fastlægger derfor, at det annoncemateriale, som anvendes til værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport, som hovedregel skal udsøges med udgangspunkt i det tidspunkt, køretøjet er anmeldt til eksport. Hvis udførslen sker 3 måneder eller mere efter anmodningstidspunktet, vil værdifastsættelsen dog skulle ske med udgangspunkt i udførselstidspunktet.

Ændringen af praksis kan give anledning til genoptagelse i sager, hvor det kan dokumenteres, at udsøgning af annoncematerialet på anmeldelsestidspunktet fremfor udførselstidspunktet har haft betydning for fastsættelse af afgiftsgodtgørelsen.

Genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom er beskrevet særskilt i styresignalet SKM2023.289.MOTORST.

Styresignalet har virkning fra den 28. juni 2023.

Hjemmel

Registreringsafgiftslovens §§ 7 b, 7 c og 10, stk. 1, registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28 og skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven, registreringsafgiftsbekendtgørelsen og skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit I.A.1.6 

1. Baggrund for ændring af praksis

Når et brugt køretøj, der tidligere er betalt registreringsafgift af, afmeldes og udføres af landet, har køretøjets ejer mulighed for at anmode om udbetaling af eksportgodtgørelse.

Godtgørelsen fastsættes på samme måde som den registreringsafgift, der ville skulle betales, hvis et tilsvarende køretøj blev indført til landet og registreret i Motorregisteret, dog med fradrag af 15 pct. eller minimum 8.500 kr. Afgiftsgodtgørelsen fastsættes derfor efter reglerne om værdifastsættelse af brugte køretøjer.    

Ved beregning af afgift for brugte køretøjer nedskrives skalaknæk og tillæg og fradrag med den samme procentdel som køretøjets værditab, siden det var nyt. Den oprindelige nypris inklusive udstyr og afgift sammenholdes med den nuværende handelspris inklusive afgift ved salg til bruger her i landet for at finde dette procentuelle værditab.

Ved køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet forstås den sædvanlige handelspris for tilsvarende køretøjer. Det er denne sædvanlige handelspris, der skal findes ved værdifastsættelsen. Den sædvanlige handelspris er således ikke udtryk for den faktiske salgspris for det konkrete køretøj, men et generelt markedsniveau. Den sædvanlige handelspris benævnes i det følgende som den almindelige pris.

Den almindelige pris kan findes via tilgængeligt annoncemateriale, herunder primært annoncer fra online salgsportaler og lignende.

Motorstyrelsen har ved fastsættelse af den almindelige pris for køretøjer anmeldt til eksport hidtil udsøgt annoncematerialet med udgangspunkt i den dato, hvor køretøjet er dokumenteret udført og ikke med udgangspunkt i datoen, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.

Når der hidtil er blevet anmodet om udbetaling af eksportgodtgørelse, har det været et krav, at køretøjet var udført senest 3 måneder efter, at køretøjet var anmeldt til eksport. Der ville således maksimalt være 3 måneder mellem anmeldelses- og udførselstidspunktet. I praksis udføres langt de fleste køretøjer under 1 måned efter, at køretøjet er anmeldt til eksport via Motorregistret, hvorfor der som udgangspunkt ikke vil være konstaterbar forskel på køretøjets værdi på henholdsvis anmeldelses- og udførselstidspunktet.

Motorstyrelsen har som udgangspunkt inddraget annoncemateriale så tæt på udførselstidspunktet som muligt. I nogle sager kan der dog være anvendt annoncer, som er væsentligt ældre, hvis det ikke har været muligt at finde sammenlignelige annoncer tættere på udførselstidspunktet. I tilfælde, hvor sammenligningsgrundlaget tæt på udførselstidspunktet er sparsomt, vil det samme som altovervejende hovedregel også gøre sig gældende på anmodningstidspunktet. En eventuel genoptagelse vil derfor som udgangspunkt ikke kunne forventes at føre til en ændring af godtgørelsesbeløbet.

Motorankenævnene har i 2 afgørelser fastslået, at annoncer til brug for fastsættelse af køretøjets almindelige pris skal udsøges med udgangspunkt i det tidspunkt, køretøjet anmeldes til eksport.

Østre Landsret har desuden ved dom af 8. juli 2022 (SKM2022.448.ØLR) hjemvist en række sager om eksportgodtgørelse til fornyet behandling i Motorstyrelsen, hvor køretøjerne først er dokumenteret udført efter selvanmelders lukning af månedsangivelsen.

Hjemvisningen medfører, at Motorstyrelsen skal vurdere, om værdien på køretøjet skal fastsættes på ny som følge af værdiforringelse mellem anmodnings- og udførselstidspunktet.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 28. oktober 2022 (SKM2023.39.LSR) fastslået, at der ved enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse er en frist på 3 måneder, før der skal foretages en ny værdifastsættelse. Det er på den baggrund Motorstyrelsens vurdering, at køretøjer, der udføres 3 måneder eller mere efter anmeldelse til eksport, skal værdifastsættes på udførselstidspunktet.

Styresignalet fastlægger derfor samlet, at det annoncemateriale, som anvendes til værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport, skal udsøges med udgangspunkt i det tidspunkt, køretøjet er anmeldt til eksport. Hvis udførslen sker 3 måneder eller mere efter anmodningstidspunktet, vil værdifastsættelsen skulle ske med udgangspunkt i udførselstidspunktet.

1.1 Afgrænsning
Dette styresignal vedrører kun værdifastsættelser foretaget af Motorstyrelsen i forbindelse med enkeltanmodninger, da køretøjer anmeldt til eksport via selvanmelderordningen er blevet værdifastsat på anmeldelsestidspunktet. Motorstyrelsen har ved kontrol af værdifastsættelser af køretøjer (pristjek) anmeldt af en selvanmelder via selvanmelderordningen ligeledes fastsat værdien på anmeldelsestidspunktet.

Årsagen til dette er, at selvanmeldere ved angivelse via månedsangivelsen er underlagt reglerne i opkrævningsloven. Selvanmelderne skulle derfor sikre, at betingelserne for at eksportere køretøjer, der var anmeldt til eksport på deres månedsangivelse, var opfyldt på det tidspunkt, hvor selvanmelderen godkendte månedsangivelsen.  Køretøjet skulle således være udført inden godkendelse og lukning af månedsangivelsen.

Som følge af Østre Landsrets dom af 8. juli 2022 (SKM2022.448.ØLR) kan der imidlertid ske udbetaling af eksportgodtgørelse, selvom køretøjet først udføres af landet på et senere tidspunkt. Det er Motorstyrelsens vurdering, at køretøjer, der udføres 3 måneder eller mere efter anmeldelse til eksport, skal værdifastsættes på udførselstidspunktet.

2. Retsgrundlaget

Det følger af registreringsafgiftslovens (REGAL) § 7 b, at afgiften af et brugt køretøj, der er afgiftsberigtiget i henhold til REGAL §§ 4-5 e, 29 eller 29 a, kan godtgøres, hvis køretøjet afmeldes og udføres af landet. Det følger af REGAL § 7 b, stk. 2, at godtgørelsesbeløbet fastsættes efter reglerne om fastsættelse af registreringsafgift af brugte køretøjer i REGAL § 10.

Det fremgår endvidere af REGAL § 7 c, stk. 2, at afgiften udbetales til køretøjets ejer senest 9 uger efter modtagelse af dokumentation. 9 ugers-fristen afbrydes dog, hvis Skatteforvaltningen pga. anmelders forhold ikke kan kontrollere køretøjets værdi på udførselstidspunktet.  

Det fremgår af REGAL § 10, at afgiften for brugte køretøjer fastsættes som den almindelige pris ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres. Det fremgår af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1, at værdien fastsættes på grundlag af køretøjets stand, mens det fremgår af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 2, at standen fastsættes på udførselstidspunktet.

3. Gældende praksis

Motorankenævnene har i to afgørelser af henholdsvis 8. september 2021 og 6. oktober 2021 fastslået, at annoncemateriale, som bruges til at værdifastsætte køretøjer anmeldt til eksport, skal udsøges med udgangspunkt i den dato, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.

Det fremgår af afgørelserne fra motorankenævnene, at værdien af et motorkøretøj fastsættes på anmeldelsestidspunktet i henhold til motorankenævnenes faste praksis. Motorankenævnene bemærker, at dette er fastslået af Landsskatteretten i to afgørelser af 11. december 2019.

Motorankenævnene henviser også til, at der ikke ses noget i lovgivning eller retspraksis, som taler imod denne praksis, og på den baggrund vurderes køretøjernes almindelige pris i de to sager på anmeldelsestidspunktet.

3.1 Landsskatterettens afgørelser af 11. december 2019

Motorankenævnene henviser i begge afgørelser til, at Landsskatteretten i to afgørelser af 11. december 2019 har anvendt anmeldelsestidspunktet som vurderingstidspunkt. Disse afgørelser er ikke offentliggjort.

Afgørelserne fra den 11. december 2019 vedrører kontrolsager (pristjeksager), hvor Motorstyrelsen har udtaget et køretøj, som en selvanmelder har anmeldt til eksport via sin månedsangivelse, til kontrol.

Det har været Motorstyrelsens opfattelse, at disse afgørelser alene har været udtryk for, på hvilket tidspunkt annoncematerialet skulle udsøges i pristjeksager, og at det ikke har været udtryk for almindelig praksis i enkeltanmodningssager.

I to andre offentliggjorte afgørelser om fastsættelse af godtgørelse i pristjeksager henviser Landsskatteretten på samme vis til, at værdien skal fastsættes på anmeldelsestidspunktet.

Det fremgår af SKM2020.286.LSR, som omhandler en sag, hvor der er anmodet om eksportgodtgørelse via selvanmelderordningen i juli 2018, at "Værdien fastsættes på anmeldelsestidspunktet. Da der er begrænset udbudsmateriale for modellen, er der i ovenstående oversigt medtaget annonceeksempler med køretøjer til salg både før og efter anmeldelsestidspunktet. Landsskatteretten er opmærksom på dette, og det findes, at der ikke er afgørende ændringer i prisniveauet over dette tidsinterval på grund af modellen og alderen."

Af SKM2020.287.LSR, som også omhandler en sag, hvor der er anmodet om eksportgodtgørelse via selvanmelderordningen i august 2018, fremgår, at "Værdien fastsættes på anmeldelsestidspunktet. Da der er begrænset udbudsmateriale for modellen, er der i ovenstående oversigt medtaget annonceeksempler med køretøjer til salg før anmeldelsestidspunktet. Annonceeksempel 3 er annonceret ca. et år før anmeldelsestidspunktet, og Landsskatteretten bemærker, at der skal tages højde for et mindre generelt værditab i dette tidsrum."

Landsskatteretten fastslår således, at udgangspunktet for fastsættelse af den almindelige pris i pristjeksager er anmeldelsestidspunktet. Der kan dog inddrages annonceeksempler fra både før og efter anmeldelsestidspunktet, hvis det er relevant for sagen og giver det mest retvisende billede af køretøjets værdi.

Det har hidtil været Motorstyrelsens opfattelse, at værdien af et brugt køretøj anmeldt til eksport som udgangspunkt skulle fastsættes på udførselstidspunktet. Praksis for enkeltanmodninger har derfor været, at den almindelige pris blev fastsat med udgangspunkt i udførselstidspunktet. Selvanmeldere er underlagt reglerne i opkrævningsloven og skal således anmelde køretøjerne via en månedsangivelse. Værdien af køretøjet har skullet angives, når køretøjet blev sat på månedsangivelsen, ligesom betingelserne for at få udbetalt eks-portgodtgørelsen skulle være opfyldt, når selvanmelderen godkendte og lukkede månedsangivelsen.

3.2 SKM2022.448.ØLR

Østre Landsret har ved dom af 8. juli 2022 (SKM2022.448.ØLR) hjemvist en række anmodninger om eksportgodtgørelse til fornyet behandling i Motorstyrelsen, hvor køretøjerne først er dokumenteret udført efter selvanmelderen, godkendte og lukkede månedsangivelsen.

Retten fandt, at der ikke var tilstrækkelig klar hjemmel i registreringsafgiftsloven til at nægte godtgørelse, selvom et køretøj først kunne dokumenteres udført senere end lukningen af månedsangivelsen - i nogle tilfælde endog meget senere.

Hjemvisningen medfører, at Motorstyrelsen skal vurdere, om værdien af køretøjet skal fastsættes på ny som følge af værdiforringelse mellem anmodnings- og udførselstidspunktet. Det er Motorstyrelsens vurdering, at køretøjer, der udføres 3 måneder eller mere efter anmeldelse til eksport, skal værdifastsættes på udførselstidspunktet.

Anmeldelse via selvanmelderordning før 1. juli 2020 (historisk)
Når en registreret virksomhed (selvanmelder) anmeldte et køretøj til eksport, skete anmeldelsen via selvanmelderens månedsangivelse. Selvanmeldere var underlagt reglerne i opkrævningsloven og skulle angive afgiftstilsvaret periodevis via deres månedsangivelse. Når månedsangivelsen blev godkendt, skulle betingelserne for at modtage eksportgodtgørelse for køretøjer anmeldt til eksport være opfyldt.

Selvanmelderne anmeldte køretøjer til eksport ved at angive godtgørelsen på deres månedsangivelse. Godtgørelsesbeløbet blev således angivet samme dag, som køretøjet blev anmeldt til eksport. Motorstyrelsen har på den baggrund udsøgt annoncematerialet på anmeldelsestidspunktet i pristjeksager, da der var tale om et tjek af selvanmelderens værdifastsættelse. Selvanmelderen var samtidig forpligtiget til at udføre det anmeldte køretøj, inden månedsangivelsen blev godkendt den 15. i måneden efter angivelsesmåneden.

Der har derfor ikke været uoverensstemmelse mellem Motorstyrelsens praksis og Landsskatterettens afgørelser i pristjeksager. Kravet om udførsel senest den 15. i måneden efter angivelsesmåneden er imidlertid blevet underkendt ved Østre Landsrets dom af 8. juli 2022.

Anmeldelse via enkeltanmodning
Når en eksportør anmelder et køretøj til eksport via Motorregistret, fastsættes køretøjets værdi først, når køretøjet er udført af Danmark. Indtil 2. november 2022 havde anmelder 3 måneder til at udføre køretøjet, da Motorstyrelsen indtil dette tidspunkt, har afvist udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis køretøjet var udført senere end 3 måneder efter anmeldelse til eksport.

Når køretøjet er udført, og dette er dokumenteret for Motorstyrelsen, fastsætter Motorstyrelsen køretøjets værdi. Motorstyrelsen fastsætter således først køretøjets værdi, når der er modtaget dokumentation for, at betingelserne for at få udbetalt eksportgodtgørelse er opfyldt.

Det har på baggrund af ovenstående været Motorstyrelsens opfattelse, at Landsskatteretten ikke har forholdt sig til, om den almindelige pris for køretøjer anmeldt til eksport via enkeltanmodning skulle fastsættes på anmeldelsestidspunktet. Fristen for eksport på 3 måneder er underkendt ved Østre Landsrets dom af 8. juli 2022.

3.3 Motorankenævnenes afgørelser

Afgørelse fra motorankenævn af 8. september 2021
I den konkrete sag, hvor motorankenævnet har truffet afgørelse den 8. september 2021, har motorankenævnet forhøjet eksportgodtgørelsen fra kr. 2.033 til kr. 6.110.

Motorankenævnet bemærker generelt i afgørelsen, at værdien af et brugt køretøj skal fastsættes på anmeldelsestidspunktet i henhold til motorankenævnenes faste praksis.

Sagens køretøj er anmeldt til eksport via Motorregistret den 24. august 2020, og køretøjet er dokumenteret udført af landet den 16. september 2020.

Motorstyrelsen har til brug for værdifastsættelse af sagens køretøj anvendt 4 annoncer, som har været offentligt tilgængelige i perioden fra den 14. september 2020 til den 5. november 2020.

Motorankenævnet har i sagen foretaget en fuld prøvelse af Motorstyrelsens værdifastsættelse. Motorankenævnet har i den konkrete sag anvendt nogle andre annoncer end Motorstyrelsen til at fastsætte køretøjets almindelige pris. Motorankenævnet har i den konkrete sag udsøgt og anvendt annoncer til fastsættelse af den almindelige pris for køretøjer, som er annonceret til salg ca. 1 år før anmeldelsestidspunktet. Det fremgår af motorankenævnets afgørelse, at det på baggrund af begrænset udbudsmateriale for køretøjets model har været nødvendigt at medtage annoncer til salg før anmeldelsestidspunktet. Motorankenævnet har i den forbindelse taget højde for et mindre generelt værditab som følge heraf.

Motorankenævnet har endvidere indhentet en udtalelse fra en uafhængig tredjepart til brug for belysning af køretøjets almindelige pris, da der er et begrænset udbud af denne type køretøjer på det danske marked.

Det fremgår af motorankenævnets afgørelse, at de af Motorstyrelsen anvendte annoncer tilsidesættes med henvisning til, at Motorstyrelsen har anvendt 3 annoncer med motorvarianten 2,7, og det vurderes, at disse annoncer ikke er direkte sammenlignelige med sagens køretøj, som har en motorvariant 2,0. Den sidste annonce tilsidesættes med henvisning til, at den anvendte annonce fremstår som et afhentningstilbud.

Motorankenævnet tilsidesætter således ikke de annoncer, som Motorstyrelsen har anvendt til fastsættelse af køretøjets almindelige pris, med henvisning til, at annoncerne er udsøgt på et forkert tidspunkt. Motorankenævnet udvider derimod udsøgningsperioden med henvisning til, at der er et begrænset udbudsmateriale for modellen på anmeldelsestidspunktet.

Afgørelse fra motorankenævn af 6. oktober 2021
I den konkrete sag, hvor motorankenævnet har truffet afgørelse den 6. oktober 2021, har motorankenævnet forhøjet eksportgodtgørelsen fra kr. 41.007 til kr. 50.458.

Køretøjet er anmeldt til eksport via Motorregistret den 1. juli 2020, og køretøjet er udført af landet den 23. juli 2020.

Motorstyrelsen har anvendt 2 annoncer til fastsættelse af køretøjets almindelige pris.

Motorstyrelsen har anvendt 1 annonce for et køretøj til salg, der var offentligt tilgængelig fra den 6. juni 2020 til den 5. august 2020 og en annonce for et køretøj til salg, der var offentligt tilgængelig fra den 20. august 2020 til den 21. august 2020.

Motorankenævnet har anvendt 5 annoncer til fastsættelse af køretøjets almindelige pris, herunder også de to annoncer, som Motorstyrelsen har anvendt. Motorankenævnet har yderligere anvendt 3 annoncer for køretøjer til salg, som har været offentligt tilgængelige i perioden fra den 23. juli 2019 til den 21. august 2020.

Motorankenævnet tilsidesætter således ikke de af Motorstyrelsen anvendte annoncer, men inddrager disse i vurderingen af køretøjets almindelige pris. Motorankenævnet udtaler dog generelt i afgørelsen, at værdien af et brugt køretøj skal fastsættes på anmeldelsestidspunktet i henhold til motorankenævnenes faste praksis.

Motorankenævnet anfører dog også, at det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, at standen skal fastsættes på udførselstidspunktet. Motorankenævnene anviser ikke, hvordan dette skal administreres ift. en værdifastsættelse af køretøjet på anmeldelsestidspunktet, men det må lægges til grund, at der vil skulle ske regulering for afvigende stand, hvis denne ændres mellem anmeldelsestidspunktet og udførselstidspunktet.

Sammenfattende om motorankenævnenes afgørelser
Motorankenævnene har på forespørgsel fra klager fastslået, at annoncematerialet skal udsøges med udgangspunkt i den dato, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.

Det fremgår af afgørelserne, at værdien af et køretøj ved eksport skal fastsættes på anmeldelsestidspunktet i henhold til motorankenævnenes faste praksis. Motorankenævnene bemærker endvidere, at det er fastslået af Landsskatteretten i to afgørelser af 11. december 2019.

Motorankenævnene anfører dog også, at det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, at standen skal fastsættes på udførselstidspunktet. Dette kan medføre, at en værdifastsættelse på anmeldelsestidspunktet skal korrigeres som følge af, at køretøjets stand har ændret sig på udførselstidspunktet.

3.4 SKM2023.39.LSR

Landsskatteretten har i en afgørelse af 28. oktober 2022 (SKM2023.39.LSR) fastslået, at der i forbindelse med enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse er en frist på 3 måneder, før der skal foretages en ny værdifastsættelse.

4. Ny praksis for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport

Motorstyrelsen har den 22. december 2021 udsendt et nyhedsbrev, hvoraf det fremgår, at Motorstyrelsen ændrer praksis ved udsøgning af annoncemateriale for køretøjer anmeldt til eksport. Motorstyrelsen ændrede praksis, så annoncer til brug for fastsættelse af et køretøjs almindelige pris udsøges med udgangspunkt i det tidspunkt, køretøjet anmeldes til eksport frem for det tidspunkt, køretøjet er blevet udført.

Motorstyrelsen har til og med 31. december 2021 udsøgt annoncemateriale med udgangspunkt i det tidspunkt, køretøjet er udført af Danmark, mens den nye praksis har været anvendt fra og med den 1. januar 2022.

Motorstyrelsen har ændret praksis inden offentliggørelse af dette styresignal, da der er tale om en praksis, der er til gunst for anmelder.  

Motorstyrelsen har på baggrund af Østre Landsrets dom af 8. juli 2022 ændret praksis fra og med den 2. november 2022, i de sager, hvor køretøjet først er udført senere end 3 måneder efter, at køretøjet er anmeldt til eksport. Motorstyrelsen fastsætter disse køretøjers værdi på udførselstidspunktet.

5. Genoptagelse

Nedenfor beskrives muligheden for genoptagelse af værdifastsættelser, hvor Motorstyrelsen ikke har udsøgt annoncematerialet på anmeldelsestidspunktet. Afsnittet vedrører alene genoptagelse som følge af den ændrede praksis for tidspunktet for udsøgning af annoncer. Genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom om senere udførsel adresseres i et særskilt styresignal.

Genoptagelse vil kunne ske i de sager, hvor det kan sandsynliggøres, at udsøgning af annoncemateriale på anmeldelsestidspunktet fremfor udførselstidspunktet ville føre til en ændring af køretøjets almindelige pris og dermed en ændring af størrelsen af eksportgodtgørelsen.

Muligheden for genoptagelse vedrører kun enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse, som er behandlet af Motorstyrelsen.

Genoptagelse kan kun ske efter anmodning fra den, der har fået udbetalt godtgørelsen, da det af ressourcemæssige hensyn ikke er muligt for Motorstyrelsen at genoptage værdifastsættelserne af egen drift.

Det skyldes, at der årligt træffes afgørelse om fastsættelse af eksportgodtgørelse i cirka 20.000 værdifastsættelsessager.  Det vil derfor medføre væsentlige administrative omkostninger for Motorstyrelsen, hvis styrelsen skal identificere de værdifastsættelser på eksportområdet, hvor det kan have haft betydning for fastsættelsen af godtgørelsen, at annoncematerialet er udsøgt på anmeldelsestidspunktet og ikke på udførselstidspunktet.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at ændringen af tidspunkt for udsøgning af annoncemateriale i langt de fleste tilfælde ikke vil have betydning for fastsættelse af eksportgodtgørelsen, da udførselstidspunktet ofte ligger meget tæt på anmeldelsestidspunktet. Ændringer i køretøjers markedsværdi over så kort en periode må generelt antages at være af meget beskeden størrelse, hvis en sådan ændring overhovedet kan konstateres.

I praksis udføres de fleste køretøjer inden for én måned efter anmodningstidspunktet. I disse tilfælde er det Motorstyrelsens vurdering, at der ikke vil være en konstaterbar forskel på køretøjets værdi på hhv. anmodnings- og udførselstidspunktet. Genoptagelse i sådanne tilfælde vil derfor kræve, at den godtgørelsesberettigede dokumenterer en sådan forskel.

Motorstyrelsens praksis har indtil den 1. januar 2022 været at udsøge tilgængelige annoncer, så tæt på udførselstidspunktet som muligt. Det er derfor Motorstyrelsens vurdering, at Motorstyrelsen i langt de fleste sager vil have medtaget relevante tilgængelige annoncer fra anmeldelsestidspunktet.

Der kan dog være enkelte sager, hvor annoncegrundlaget vil være et andet. Da anmeldelsestidspunktet ligger forud for udførselstidspunktet, må udgangspunktet i disse sager være, at den almindelige pris på anmeldelsestidspunktet alt andet lige kan være marginalt højere end på udførselstidspunktet. Det bemærkes, at køretøjets stand dog skal fastsættes på udførselstidspunktet, hvilket betyder, at en værdifastsættelse foretaget med udgangspunkt i anmeldelsestidspunktet skal ændres, hvis køretøjets stand er ændret på udførselstidspunktet.

5.1. Ordinær genoptagelse
I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, hvis der fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Der kan således ske genoptagelse i sager, hvor det ved værdifastsættelse af et køretøj anmeldt til eksport har haft betydning for fastsættelsen af køretøjets almindelige pris, om annoncematerialet er udsøgt på anmeldelsestidspunktet eller på udførselstidspunktet.

Reaktionsfrist
Fristen for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, på 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor kravet på eksportgodtgørelse tidligst kunne gøres gældende.

5.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige, såfremt hidtidig praksis er underkendt af fx et motorankenævn.

I disse tilfælde kan der ske genoptagelse til gunst for den godtgørelsesberettigede fra og med det tidspunkt, der var til prøvelse i den sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller 3 år forud for underkendelsen af praksis.

De to afgørelser, hvor Motorstyrelsens praksis blev underkendt, vedrører køretøjer som er anmeldt til eksport henholdsvis den 1. juli 2020 og den 24. august 2020.

Motorstyrelsens praksis blev underkendt ved Motorankenævnets afgørelser af 8. september 2021 og 6. oktober 2021.

I enkeltanmodningssager, hvor kravet på godtgørelse kunne gøres gældende fra og med 8. september 2018, kan der derfor i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse.

Kravet på eksportgodtgørelse kunne være gjort gældende fra det tidspunkt, hvor alle betingelser for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt.

Det er en betingelse for genoptagelse, at der kan fremlægges oplysninger, der sandsynliggør, at udsøgning af annoncematerialet på udførselstidspunktet har haft betydning for fastsættelse af køretøjets almindelige pris.

Reaktionsfrist
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede har fået kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.  

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal således ske senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse.

5.3 Hvilke sager kan genoptages

Hvem kan anmode om genoptagelse
Den, der har fået udbetalt eksportgodtgørelse på baggrund af en afgørelse fra Motorstyrelsen, kan anmode Motorstyrelsen om at genoptage sagen.

Dokumentation
Det er en betingelse for genoptagelse, at den godtgørelsesberettigede fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af afgørelsen. Den, der anmoder om genoptagelse, skal således fremlægge oplysninger, som kan sandsynliggøre, at genoptagelse vil føre til en ændring af godtgørelsesbeløbet i det konkrete tilfælde.

Der kan fx indsendes øvrige relevante annoncer, som ligger nærmere anmeldelsestidspunktet end de annoncer, Motorstyrelsen har anvendt til at fastsætte køretøjets almindelige pris. Hvis den godtgørelsesberettigede på anden vis kan fremlægge oplysninger af faktisk karakter, som underbygger, at udsøgning af annoncemateriale på anmeldelsestidspunktet ville have ført til et andet godtgørelsesbeløb, kan det også indsendes som dokumentation.

Hvis der anmodes om genoptagelse alene med henvisning til, at der er udsøgt annoncemateriale på udførselstidspunktet, må det forventes, at værdifastsættelsen vil skulle fastholdes, og der vil derfor ikke være grundlag for genoptagelse.

Motorstyrelsen har ændret praksis for udsøgning af annoncemateriale med virkning fra og med den 1. januar 2022, og derfor kan dette styresignal som udgangspunkt ikke give anledning til genoptagelse af afgørelser om udbetaling af eksportgodtgørelse, som er truffet den 1. januar 2022 eller senere.

Påklagede afgørelser er ikke omfattet
Hvis den afgørelse, som ønskes genoptaget, er påklaget, skal anmelder tilbagekalde klagen fra klageinstansen, før Motorstyrelsen kan genoptage sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5.

Der kan dog anmodes om genoptagelse, hvorefter Motorstyrelsen vil tilkendegive, om styrelsen vurderer, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt. Hvis det er tilfældet, skal klagen tilbagekaldes, før sagen kan genoptages af Motorstyrelsen.

5.4 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Motorstyrelsen via skat.dk.

Privatpersoner kan anmode om genoptagelse via TastSelv Borger. Vælg Kontakt → Skriv til os → Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) → Tidspunkt for værdifastsættelse i eksportsager.

Virksomheder kan anmode om genoptagelse via TastSelv Erhverv. Vælg Kontakt → Skriv til os → Indsend/indberet til os (fx blanket/bilag) → Tidspunkt for værdifastsættelse i eksportsager.

En anmodning om genoptagelse skal indeholde sagsnummeret på den afgørelse, der ønskes genoptaget, samt oplysninger om stelnummer på det køretøj, genoptagelsesanmodningen angår.

Sammen med anmodningen om genoptagelse skal der indsendes faktiske oplysninger, der sandsynliggør, at afgørelsen vil få et andet resultat, hvis køretøjet værdifastsættes på grundlag af annoncer, der udsøges på anmeldelsestidspunktet frem for på udførselstidspunktet.

Se også afsnit 5.3 ovenfor, hvor dokumentationskravet er nærmere beskrevet.

6. Gyldighed

Dette styresignal er gyldigt fra den 28. juni 2023.

Den ændrede praksis, som er beskrevet i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2023-2, afsnit I.A.1.5.3.1.1. Styresignalet ophæves automatisk, når reaktionsfristen i pkt. 5.2 er udløbet og indholdet er blevet indarbejdet i Den juridiske vejledning.