Dato for udgivelse
16 jun 2023 08:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 jun 2023 10:44
SKM-nummer
SKM2023.274.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0234812
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Renter, vægtafgift, grøn ejerafgift
Resumé

Skattestyrelsen har konstateret, at fastsættelse af sidste rettidige betalingsdato for opkrævning af brændstofforbrugsafgift og vægtafgift ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen på området. Dette betyder, at der ved for sen betaling af de nævnte afgifter er opkrævet renter fra et for tidligt tidspunkt.

Styresignalet fastsætter, i hvilke tilfælde der kan anmodes om tilbagebetaling af renten, reaktionsfristen for anmodning om tilbagebetaling samt krav til den dokumentation, der skal vedlægges en anmodning om tilbagebetaling.

Hjemmel

Brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)
Vægtafgiftsloven

Reference(r)

Brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)
Vægtafgiftsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit I.A.3.4, Afgiftsperioden og betaling af afgift

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023, afsnit E.A.8. Motorkøretøjer mv.

1. Baggrund

Skattestyrelsen har konstateret, at fastsættelse af sidste rettidige betalingsdato for opkrævning af brændstofforbrugsafgift og vægtafgift ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen på området. Dette betyder, at der ved for sen betaling af de nævnte afgifter er opkrævet renter fra et for tidligt tidspunkt.

Styresignalet fastsætter, i hvilke tilfælde der kan anmodes om tilbagebetaling af renten, reaktionsfristen for anmodning om tilbagebetaling samt krav til den dokumentation, der skal vedlægges en anmodning om tilbagebetaling.

2. Retsgrundlaget

2.1 Brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Det fremgår af brændstofforbrugsafgiftsloven § 4, stk. 1 og 2, at:

"Stk. 1. Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.

Stk. 2. Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden."

Det fremgår af brændstofforbrugsafgiftsloven § 11, stk. 2, at:

"§§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov."

Det fremgår af § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1568 af 20. december 2007 om opkrævning af afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, at:

"Stk. 1. Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse, jf. lovens § 4, stk. 2. Ved registrering af en bil fastsættes en hovedforfaldsmåned. Sidste rettidige betaling er den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid, medmindre anden dato er anført på indbetalingskortet."

2.2 Vægtafgiftsloven

Det fremgår af vægtafgiftslovens § 6, stk. 1 og 2, at:

"Stk. 1. Afgiftsperioden er 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder som anført i §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.

Stk. 2. Vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg for de i §§ 3, 4 og 5 omhandlede køretøjer forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden."

Det fremgår af vægtafgiftslovens § 12, stk. 2, at:

"§§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov."

Det fremgår af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1570 af 20. december 2007 om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., at:

"§ 4 Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse, jf. vægtafgiftslovens § 6, stk. 2. Ved registrering af et køretøj fastsættes en hovedforfaldsmåned. Sidste rettidige betaling er den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid, medmindre anden dato er anført på indbetalingskortet."

2.3 Opkrævningsloven

Det fremgår af opkrævningslovens § 7, stk. 1, 1.-3. pkt., at:

"Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente som fastsat efter stk. 2 med tillæg af 0,7 procentpoint regnet fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Renten beregnes dagligt. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst."

3. Gældende praksis

3.1 Løbende opkrævning af grøn ejerafgift og vægtafgift

Skattestyrelsen har i forbindelse med den løbende opkrævning af afgifter i henhold til brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven fastsat sidste rettidige betalingsfrist til typisk 35 dage efter afgiftens forfaldstid, hvilket  er den 5. i måneden efter afgiftens forfaldstid.

Ved løbende opkrævning af afgifter forstås de opkrævninger, der ligger efter den første opkrævning af afgifter.

3.2 Førstegangsopkrævninger

Skattestyrelsen har i forbindelse med førstegangopkrævninger, enten ved førstegangsregistrering eller omregistrering af et køretøj, fastsat sidste rettidige betalingsdag på det indbetalingskort, der udsendes til den nye ejer eller bruger af motorkøretøjet. Der er sædvanligvis givet en betalingsfrist på 21 dage i opkrævningen.

4.  Skattestyrelsens opfattelse

I henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1568 af 20. december 2007 om opkrævning af afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1570 af 20. december 2007 om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. er sidste rettidige betaling den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid, medmindre anden dato er anført på indbetalingskortet.

Skattestyrelsen har vurderet, at sidste rettidige betalingsdag som den dato, der er anført på et indbetalingskort, alene er tænkt anvendt i den situation, hvor en afgiftsperiode skal "startes op" på grund af en førstegangsregistrering eller en ejerskifteregistrering af et motorkøretøj. Derimod skal den 8. i måneden efter afgiftens forfald anvendes som sidste rettidige betalingsdag, når der er tale om den løbende betaling af afgiften, det vil sige for betalinger efter førstegangsopkrævningen.

5. Ny praksis

5.1 Løbende opkrævning af grøn ejerafgift og vægtafgift

Det tidligste tidspunkt, der kan kræves betaling ved en løbende opkrævning af brændstofforbrugs- og vægtafgift, er den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid.

I de tilfælde, hvor afgiften betales for sent,  pålægges der først renter dagen efter den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid.

Hvis den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid falder på en banklukkedag, finder princippet om udskydelse af betalingsfristen til førstkommende bankdag anvendelse.

5.2 Førstegangsopkrævninger

Skattestyrelsen har, jf. det under pkt. 4 anførte, vurderet, at det tidligste tidspunkt, der kan kræves betaling ved førstegangsopkrævning af brændstofforbrugs- og vægtafgift, er 38 dage efter udsendelse af indbetalingskortet.

I de tilfælde, hvor afgiften betales for sent, skal der pålægges renter dagen efter den på indbetalingskortet angivne indbetalingsfrist, der, jf. ovenfor, skal være 38 dage fra udsendelsen.

Hvis indbetalingsfristen på indbetalingskortet falder på en banklukkedag, finder princippet om udskydelse af betalingsfristen til førstkommende bankdag anvendelse.

6. Hvem kan anmode om genoptagelse og tilbagebetaling af renter?

6.1 Løbende opkrævning

Motorkøretøjsejere og -brugere, der

 • i perioden 1. marts 2019 til 31. marts 2022
 • ved for sen betaling af en løbende afgift er opkrævet renter beregnet fra et tidligere tidspunkt end dagen efter den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid,
 • og som har betalt disse renter fra og med den 1. marts 2019,

har efter anmodning til Skattestyrelsen krav på at få genoptaget renteberegningen og tilbagebetalt den indbetalte rente. Dette gælder tilsvarende, hvis renten er betalt ved modregning eller betalt ved inddrivelse foretaget af Gældsstyrelsen.

Genoptagelsesperioden er fastsat således:

 • Som følge af bekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2019 har Skatteforvaltningen ikke beregnet og opkrævet de opkrævningsrenter, der påløb motorafgifter i perioden fra og med den 1. marts 2016 til og med den 28. februar 2019. Genoptagelse af renteberegningen og tilbagebetaling af betalte renter vil derfor alene være relevant for renter påløbet og betalt fra og med den 1. marts 2019.
 • Skattestyrelsen har med virkning fra den 1. april 2022 for alle løbende betalinger med afgiftsperioder, der starter fra den 1. april 2022, anført sidste rettidige betalingsdag som anført under pkt. 5.1 i dette styresignal.

I tabel A er der sket beregning af størrelsen af et tilbagebetalingskrav, hvor der er sket for sen betaling af vægtafgift eller brændstofforbrugsafgift.

Det bemærkes, at sidste rettidige betalingsfrist i henhold til tidligere praksis blev typisk fastsat til 35 dage efter afgiftens forfaldstid, hvilket  er den 5. i måneden efter afgiftens forfaldstid. Det tidligste tidspunkt, der kan kræves betaling ved en løbende opkrævning af brændstofforbrugs- og vægtafgift, er den 8. i måneden efter afgiftens forfaldstid. Det vil sige, at der som udgangspunkt maksimalt kan være opkrævet rente for 3 dage for meget.

Tabel A. Beløbsstørrelse på fejl i rentetilskrivning for løbende opkrævninger

 

 

3 dage

 

Krav på 500 kr.

0,35 kr.

Krav på 1.400 kr.

0,97 kr.

Krav på 3.000 kr.

2,07 kr.

 

6.2 Førstegangsopkrævning

Motorkøretøjsejere og -brugere, der

 • i perioden 1. marts 2019 til 31. marts 2022
 • ved for sen betaling af en førstegangsopkrævning er opkrævet renter beregnet fra et tidligere tidspunkt end 38 dage efter udsendelse af indbetalingskortet,
 • og som har betalt disse renter fra og med den 1. marts 2019,

har efter anmodning til Skattestyrelsen krav på at få genoptaget renteberegningen og tilbagebetalt den indbetalte rente. Dette gælder tilsvarende, hvis renten er betalt ved modregning eller betalt ved inddrivelse foretaget af Gældsstyrelsen.

Genoptagelsesperioden er fastsat således:

 • Som følge af bekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2019 har Skatteforvaltningen ikke beregnet og opkrævet de opkrævningsrenter, der påløb motorafgifter i perioden fra og med den 1. marts 2016 til og med den 28. februar 2019. Genoptagelse af renteberegningen og tilbagebetaling af betalte renter vil derfor alene være relevant for renter betalt fra og med den 1. marts 2019.
 • Skattestyrelsen har med virkning fra den 1. april 2022 for alle førstegangsbetalinger med afgiftsperioder, der starter fra den 31. marts 2022, anført sidste rettidige betalingsdag som anført under pkt. 5.2 i dette styresignal.

I tabel B er der sket beregning af størrelsen af et tilbagebetalingskrav, hvor der er sket for sen betaling af vægtafgift eller brændstofforbrugsafgift.

Det bemærkes, at sidste rettidige betalingsfrist i henhold til tidligere praksis sædvanligvis blev fastsat til 21 dage efter udsendelse af indbetalingskortet. Det tidligste tidspunkt, der kan kræves betaling ved førstegangsopkrævning af brændstofforbrugs- og vægtafgift, er 38 dage efter udsendelse af indbetalingskortet. Det vil sige, at der som udgangspunkt kan være opkrævet rente for 17 dage for meget.

Tabel B. Beløbsstørrelse på fejl i rentetilskrivning for førstegangsopkrævninger

 

17 dage

 

 

Krav på 500 kr.

1,96 kr.

Krav på 1.400 kr.

5,48 kr.

Krav på 3.000 kr.

11,74 kr.

7. Anmodning om tilbagebetaling

Folketingets Ombudsmand har i FOB2020-6 udtalt, at efter ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger har den myndighed, der får underkendt sin praksis, som udgangspunkt pligt til af egen drift at genoptage allerede afgjorte tilsvarende sager og eventuelt træffe en ny afgørelse i sagerne. Dette udgangspunkt fraviges dog i visse situationer, fx hvis genoptagelse af egen drift vil volde administrative vanskeligheder. Det vil således have betydning for pligten til at genoptage af egen drift, om det vil være faktisk umuligt eller dog særdeles vanskeligt og overordentligt ressourcekrævende at finde frem til de relevante sager og genoptage dem, eller om dette omvendt vil være forholdsvis ukompliceret på baggrund af de oplysninger og de registreringssystemer, myndigheden har til rådighed.

Da det er forbundet med store administrative vanskeligheder at finde frem til, hvilke motorkøretøjsejere og -brugere der er berørt, og hvor store beløbene er, og da der er tale om et stort antal sager, vil Skattestyrelsen ikke foretage tilbagebetaling af egen drift.

Motorkøretøjsejere og -brugere skal derfor anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling.

7.2 Frist for indsendelse af anmodning om tilbagebetaling samt forældelse

Anmodning om genoptagelse og tilbagebetaling skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKAT.dk.

Anmodning om genoptagelse og tilbagebetaling af renter skal indgives til Skattestyrelsen på en af følgende måder:

 • Borger: Tast Selv Borger > Kontakt > Skriv til os > Bil og Motor > Periodiske afgifter (fx Vægtafgift , grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift) > Spørgsmål til periodiske afgifter.
 • Erhverv: Tast Selv Erhverv > Bil og Motor > Ejer- og vægtafgift (virksomhedens køretøjer) > Vægt- og ejerafgift.

Såfremt der 6 måneder senere end offentliggørelsen af nærværende styresignal rejses krav om tilbagebetaling, gælder de sædvanlige forældelsesregler.

7.3 Dokumentation

Det er en betingelse for genoptagelse, at der fremlægges fornødne oplysninger til begrundelse/sandsynliggørelse af kravet. Hvilken dokumentation der skal fremlægges, er en konkret vurdering, og Skattestyrelsen kan derfor anmode om yderligere materiale eller oplysninger. Nødvendig dokumentation vil dog typisk omfatte:

 • rykker på afgiften, hvoraf renteberegning fremgår, eller
 • en efterfølgende opkrævning af rente

8. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er beskrevet i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2023-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 7 er styresignalet ophævet.