Dato for udgivelse
16 Jun 2023 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jun 2023 10:33
SKM-nummer
SKM2023.275.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0087945
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Tilbagebetaling og skønsmæssig opgørelse af overskudsvarmeafgift - raffinaderier
Resumé

Ved en lovteknisk fejl i lov nr. 138 af 25. februar 2020 blev den særlige afgiftspligt for overskudsvarme fra energiprodukter, der anvendes til at producere tilsvarende energiprodukter, ophævet i mineralolieafgiftsloven fra og med den 1. januar 2022.

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er den særlige afgiftspligt for den pågældende overskudsvarme genindført.

Styresignalet beskriver muligheden for genoptagelse i tilfælde, hvor virksomheder, der anvender energiprodukter til at producere tilsvarende energiprodukter (herefter benævnt raffinaderier), har betalt den særlige overskudsvarmeafgift for perioden.

Endvidere beskriver styresignalet en adgang til skønsmæssig opgørelse af anden overskudsvarme i de situationer, hvor ovennævnte virksomheder ikke har kunnet måle eller ikke har målt andelen af anden overskudsvarme, hvoraf der fortsat skal betales almindelig overskudsvarmeafgift.

Hjemmel

Mineralolieafgiftsloven

Reference(r)

Mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13 samt § 13, stk. 4 i lov nr. 329 af 28. marts 2023.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, 2022-2 og 2023-1, afsnit E.A.4.6.10.

1. Baggrund for ændring af praksis og orientering om en ny regel.

Den særlige afgiftspligt for overskudsvarme fra raffinaderier, som tidligere fremgik af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13, er ophævet fra og med den 1. januar 2022. Den særlige afgiftspligt vedrørte overskudsvarme fra forbruget af energiprodukter, der anvendes til at producere tilsvarende energiprodukter, hvor forbruget er afgiftsfritaget efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11. Ophævelsen af bestemmelsen om den særlige afgiftspligt i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13 skete som følge af en lovteknisk fejl under lovgivningsprocessen vedrørende lov nr. 138 af 25. februar 2020.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, at der fra og med den 1. januar 2022 fortsat skal betales den særlige overskudsvarmeafgift af overskudsvarme fra raffinaderier efter ovennævnte ophævede bestemmelse.

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er den særlige afgiftspligt for den pågældende overskudsvarme genindført.

Styresignalet beskriver muligheden for genoptagelse i tilfælde, hvor raffinaderier i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2023 har betalt den særlige mineralolieafgift af overskudsvarme fra den beskrevne type forbrug af energiprodukter.

Endvidere informeres der i styresignalet om adgang til skønsmæssig opgørelse i de situationer, hvor de pågældende virksomheder ikke har kunnet måle, eller ikke har målt andelen af anden afgiftspligtig overskudsvarme i ovennævnte periode. Der er tale om en tidsbegrænset undtagelse til reglerne om måling af afgiftspligtig overskudsvarme.

2. Det retlige grundlag

Lovbestemmelser

1.      Lov nr. 138 af 25/02/2020 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

(…)

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1174 af 5. november 2014, § 7 i lov nr. 1558 af 13. december 2016, § 5 i lov nr. 331 af 30. marts 2019 og § 4 i lov nr. 1585 af 27. december 2019 og senest ved § 1 i lov nr. 1586 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 13-15 ophæves.

Stk. 16 og 17 bliver herefter stk. 13 og 14.

2.      Lov nr. 329 af 28. marts 2023 om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love 

(…)

§ 3

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 138 af 25. februar 2020, § 4 i lov nr. 2225 af 29. december 2020 og § 1 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og senest ved § 12 i lov nr. 832 af 14. juni 2022, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 13-15, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 13. For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12.

(…)

§ 13:

(…)

"Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning fra en virksomhed tillade, at virksomheden foretager en skønsmæssig opgørelse af andelen af afgiftspligtig overskudsvarme for 2022 og første kvartal 2023, når told- og skatteforvaltningen vurderer, at opgørelsen svarer til den faktiske mængde afgiftspligtig overskudsvarme for perioden. Det er en forudsætning for tilladelsen, at virksomheden i 2022 og første kvartal 2023 har haft ikkeafgiftspligtig overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke § 9, stk. 11, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder anvendelse."

Forarbejder

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

(…)

2. Lovforslagets baggrund

(…)

"Endelig foreslås det at genindføre afgiftspligt for overskudsvarme fra energiprodukter, der anvendes til at producere tilsvarende energiprodukter, jf. § 9, stk. 11, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., der ved en lovteknisk fejl er blevet ophævet i 2020."

(…)

3. Lovforslagets hovedpunkter

(…)

3.7. Overskudsvarmeafgift af energiprodukter anvendt til at producere tilsvarende energiprodukter

3.7.1. Gældende ret

(…)

"Med lov nr. 138 af 25. februar 2020 blev mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13-15, ophævet. Ophævelsen trådte i kraft den 1. januar 2022, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 2099 af 22. november 2021. Med ophævelsen af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13, 1. pkt., blev ikke blot den særlige afgiftssats for nyttiggjort overskudsvarme vedrørende eget kraftvarmeanlæg fra varme og varer ophævet. Selve afgiftspligten for varme og varer, der er omfattet af en særlig afgiftsfritagelse for energiprodukter, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt (raffinaderibestemmelsen), blev ligeledes utilsigtet ophævet. Gasafgiftslovens § 8, stk. 10, indebærer på tilsvarende vis særlige regler for nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, der er omfattet af en afgiftsfritagelse for energiprodukter, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt. I § 8, stk. 10, 1. pkt., fastlægges pligten til at betale afgift for nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke § 8, stk. 8, finder anvendelse. § 8, stk. 8, omhandler, at et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt, er fritaget for afgift. Det fremgår af § 8, stk. 10, 1. pkt., at afgiften skal betales i overensstemmelse med reglerne for tilbagebetaling af afgift efter hovedreglen om overskudsvarmeafgift i § 10, stk. 9-12. I gasafgiftslovens § 8, stk. 10, 2.-4. pkt., reguleres afgiftssatsen for afgift efter 1. pkt. Ved lov nr. 138 af 25. februar 2020 blev § 8, stk. 10, 2.-4. pkt., ophævet. Ophævelsen trådte i kraft den 1. januar 2022, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 2099 af 22. november 2021. Ved lov nr. 138 af 25. februar 2020 har man således i en afgiftslov beholdt afgiftspligten for nogle produkter, mens man for sammenlignelige produkter i en anden afgiftslov har ophævet afgiftspligten, da denne stod i samme punktum som selve afgiftssatsen, der skulle ophæves. Der er således tale om en fejl.

3.7.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det foreslås at genindføre en hjemmel til at opkræve afgift for overskudsvarme fra varme og varer, for hvilket mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, finder anvendelse. § 9, stk. 11, omhandler energiprodukter anvendt til produktion af tilsvarende energiprodukter. Med forslaget vil der fra og med den 1. april 2023 igen skulle betales afgift for overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, finder anvendelse. Gældende ret vil dermed blive bragt i overensstemmelse med hensigten bag Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme af den 28. marts 2019 indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Hensigten var således alene at ophæve de særlige afgiftssatser, men ikke at ophæve selve hjemmelsgrundlaget for beskatning af nyttiggjort overskudsvarme hidrørende fra varme og varer, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt."

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

(…)

Til § 3

(…)

"Som følge af en fejl i § 4, nr. 1, i lov nr. 138 af 25. februar 2020, blev ikke blot den særlige afgiftssats i § 9, stk. 13, 1. pkt., for overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke § 9, stk. 11, finder anvendelse, ophævet, men også selve afgiftspligten, som også fandtes i § 9, stk. 13, 1. pkt. Det har været Skatteforvaltningens praksis, at der for 2022 skulle betales den almindelige overskudvarmeafgift efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9-12, for overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, finder anvendelse. Det foreslås i § 9 efter stk. 12 at indsætte, som et nyt stk. 13, at for nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12. Stk. 13-15 bliver herefter stk. 14-16. Med det foreslåede genindføres pligten til at betale afgift af overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke § 9, stk. 11, finder anvendelse, fra den 1. april 2023. Forslaget vil betyde, at der vil skulle betales afgift af overskudsvarme fra varme og varer fra energiprodukter, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt. Det foreslåede vil således bringe gældende ret i overensstemmelse med hensigten med lovgivningen og det, der var forudsat i Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme."

(…)

Til § 15

(…)

"Det foreslås med stk. 4, at Skatteforvaltningen efter ansøgning fra en virksomhed kan tillade, at virksomheden foretager en skønsmæssig opgørelse af andelen af afgiftspligtig overskudsvarme for 2022, når Skatteforvaltningen vurderer, at opgørelsen svarer til den faktiske mængde afgiftspligtig overskudsvarme for perioden. Det er en forudsætning for tilladelsen, at virksomheden i 2022 har haft ikke-afgiftspligtig overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, finder anvendelse. Det har været Skatteforvaltningens praksis, at der for 2022 skulle betales den almindelige overskudsvarmeafgift efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9-12, for overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, finder anvendelse. Denne praksis foreslås med lovforslaget kodificeret fremadrettet, men ikke for 2022. I 2022, hvor den omhandlede specifikke overskudsvarmeafgift ikke har været gældende, kan der være virksomheder, som har nyttiggjort anden afgiftspligtig overskudsvarme fra en godtgørelsesberettiget proces, og hvor denne overskudsvarme er blevet blandet med den omhandlede afgiftsfri overskudsvarme, og hvor virksomheden ikke kan måle eller ikke har målt andelen af afgiftspligtig overskudsvarme. De manglende målinger betyder, at mængden af afgiftspligtig overskudsvarme ikke kan opgøres korrekt. Det medfører, at virksomheden i stedet for overskudsvarmeafgiften skal betale den væsentligt højere energiafgift på de anvendte brændsler, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9. Da dette ikke er tilsigtet, foreslås det for 2022 at indføre en mulighed for skønsmæssig opgørelse af afgiftspligtig overskudsvarme efter tilladelse fra Skatteforvaltningen, hvilket kan afhjælpe denne utilsigtede konsekvens. Det bemærkes for en god ordens skyld, at disse virksomheder således er blevet bedre og ikke dårligere stillet på grund af Skattestyrelsens praksis fra og med den 1. januar 2022."

3. Gældende praksis

Følgende fremgik af Den juridiske vejledning 2022-1 og 2022-2 afsnit E.A.4.6.10.3 under overskriften "Raffinaderier mv.":

"Der betales afgift af nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, der direkte er medgået til produktion af et tilsvarende energiprodukt.

Der gælder fortsat afgiftspligt i henhold til en ophævet bestemmelse, som fremgår af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 som senest ændret ved lov § 1 i lov nr. 1586 af 27. december 2019. Bestemmelsen er ophævet ved en lovteknisk fejl under lovgivningsprocessen vedrørende lov nr. 138 af 25. februar 2020. Bestemmelsen er derfor fortsat gældende."

Følgende fremgår af Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit E.A.4.6.10.3 under overskriften "Raffinaderier mv.":

"Der betales afgift af nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, der direkte er medgået til produktion af et tilsvarende energiprodukt.

Der gælder fortsat afgiftspligt i henhold til en ophævet bestemmelse, som fremgår af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 som senest ændret ved lov § 1 i lov nr. 1586 af 27. december 2019. Bestemmelsen er fra og med den 1. januar 2022 ophævet ved en lovteknisk fejl under lovgivningsprocessen vedrørende lov nr. 138 af 25. februar 2020. Bestemmelsen er derfor efter praksis blevet anset for fortsat at være gældende.

Skatteministeren har imidlertid den 25. januar 2023 fremsat lovforslag nr. L 15 om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. Det fremgår af lovforslaget, at ovennævnte praksis kodificeres fremadrettet, men ikke for den forgangne periode, der begyndte den 1. januar 2022. Lovforslaget indeholder særlige regler om opgørelse af overskudsvarmeafgift for denne periode. Skattestyrelsen vil på baggrund af denne kommende lovgivning på området udsende et styresignal om overskudsvarmeafgift for perioden."

4. Ny praksis

Den særlige afgiftspligt efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13, for overskudsvarme fra raffinaderier gælder ikke i perioden fra og med den 1. januar 2022 og frem til og med den 31. marts 2023.

Der er således mulighed for genoptagelse i de tilfælde, hvor raffinaderier har betalt den særlige mineralolieafgift af overskudsvarme vedrørende denne type virksomhed.

Lov nr. 329 af 28. marts 2023 indeholder herudover særlige regler om opgørelse af overskudsvarmeafgift for de virksomheder, der i ovennævnte periode er blevet stillet bedre af, at afgiftspligten efter Skatteforvaltningens praksis er blevet anset for fortsat at være gældende.

Det følger således af loven, at der i ovennævnte periode, hvor den omhandlede særlige overskudsvarmeafgift ikke har været gældende, kan have været virksomheder, som har nyttiggjort anden afgiftspligtig overskudsvarme fra en godtgørelsesberettiget proces, og hvor denne overskudsvarme er blevet blandet med den omhandlede afgiftsfri overskudsvarme, og hvor virksomheden ikke kan måle, eller ikke har målt andelen af afgiftspligtig overskudsvarme.

De manglende målinger betyder, at mængden af afgiftspligtig overskudsvarme ikke kan opgøres korrekt. Det medfører, at virksomheden i stedet for overskudsvarmeafgiften skal betale den væsentligt højere energiafgift på de anvendte brændsler, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9.

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning fra en virksomhed ifølge lovforslaget tillade, at virksomheden foretager en skønsmæssig opgørelse af andelen af almindelig afgiftspligtig overskudsvarme, når skatteforvaltningen vurderer, at opgørelsen svarer til den faktiske mængde afgiftspligtig overskudsvarme for perioden. Det er en forudsætning for tilladelsen, at virksomheden har haft ikke-afgiftspligtig overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke § 9, stk. 11 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder anvendelse.

5. Genoptagelse

Adgang til genoptagelse

Der kan anmodes om genoptagelse af betalt mineralolieafgift som følge af, at den særlige afgiftspligt efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13 for overskudsvarme fra raffinaderier i perioden fra og med den 1. januar 2022 og frem til og med den 31. marts 2023 ikke gælder.

Det er en forudsætning, at der er lidt et tab, og at afgiften som udgangspunkt ikke er blevet overvæltet på andre.

I de tilfælde, hvor afgiften er overvæltet på andre, finder de almindelige regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav i skatteforvaltningslovens § 34 c om en forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter anvendelse. Se Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.A.15 Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav. Se SKM2012.131.LSR. Der fastsættes følgende retningslinjer for genoptagelse:

5.1. Frist for genoptagelse

5.1.1. Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, og såfremt der kan fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

5.2 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse kan ske digitalt på https://skat.dk, eller ved at sende en skriftlig anmodning til Skattestyrelsen på adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed.

Anmodningen om genoptagelse skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og cvr-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling, periodiseret for hver afgiftsperiode.

5.3 Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode. Skattestyrelsen forbeholder sig ret til at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift.

Virksomheden skal opbevare det relevante regnskabsmateriale, indtil der er truffet endelig afgørelse om tilbagebetaling, selvom det 5-årige opbevaringskrav er udløbet forinden. Det skal således være muligt for Skattestyrelsen på ethvert tidspunkt under behandlingen af tilbagebetalingskravet at efterprøve virksomhedens oplysninger.

Dokumentationen skal fremsendes til Skattestyrelsen på forlangende.

6. Gyldighed

Styresignalet finder anvendelse for alle afgiftsperioder i tiden fra og med den 1. januar 2022 frem til og med den 31. marts 2023.

Den ny praksis har virkning fra offentliggørelsen på skat.dk og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit E.A.4.6.10.3. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2023-2 og udløbet af reaktionsfristen er styresignalet ophævet.