Dato for udgivelse
13 Jun 2023 09:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2023 08:37
SKM-nummer
SKM2023.270.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0109705
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgiverens særlige pligter
Emneord
Nulstilling, A-skat, AM-bidrag, hæftelse
Resumé

Klagerens selskab havde udbetalt løn til klageren og indeholdt A-skat og AM-bidrag. Da Skattestyrelsen som følge af manglende sikkerhedsstillelse havde truffet afgørelse om, at klagerens selskab ikke kunne registreres for A-skat og AM-bidrag, havde et andet selskab indberettet klagerens løn. Landsskatteretten fandt, at det var berettiget, at Skattestyrelsen havde flyttet lønindberetningerne fra det selskab, der havde foretaget indberetningerne, til klagerens selskab. Da betingelserne for nulstilling var opfyldt, fandt Landsskatteretten det endvidere berettiget, at Skattestyrelsen havde nulstillet de A-skatter og AM-bidrag, der var flyttet til klagerens selskab, uanset at indberetningerne var foretaget af et andet selskab.

Da klagerens selskab havde udbetalt løn til et antal øvrige ansatte uden at indberette de indeholdte A-skatter og AM-bidrag, efter at selskabet var nægtet registrering for A-skat og AM-bidrag, fandt Landsskatteretten, det var berettiget, at Skattestyrelsen havde opgjort selskabets tilsvar af A-skat og AM-bidrag skønsmæssigt.

Endelig fandt Landsskatteretten, at det var berettiget, at klageren blev pålagt hæftelse, da klageren havde ladet lønnen udbetale fra et selskab, der var blevet nægtet registrering for A-skat og AM-bidrag.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 46, stk. 1, § 68, § 69, stk. 2
Den dagældende opkrævningslov § 5, § 11, stk. 2, stk. 9 og stk. 12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.D.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.B.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.D.5.4

Skattestyrelsen har ved den påklagede afgørelse slettet lønindberetningerne fra H1 ApS og genindberettet dem for H2 A/S.

Skattestyrelsen har nulstillet de genindberettede A-skatter og AM-bidrag for perioderne august 2018 - december 2018 og januar 2019 - april 2019.

Skattestyrelsen har videre flyttet lønindberetningen for klageren [A] for udbetalingen den 29. maj 2019 fra H1 ApS til H3 ApS.

Skattestyrelsen har pålagt klageren hæftelse for indberettede A-skatter og AM-bidrag vedrørende lønudbetalinger, som H2 A/S er anset for rette omkostningsbærer af.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes.

Faktiske oplysninger
Selskabets forhold (H1 ApS)
H1 ApS (tidligere "H4 ApS"), CVR […] blev stiftet den 7. marts 2016.

H1 ApS blev stiftet af B. Af selskabets registrerede tegningsregel fremgik, at selskabet tegnedes af en direktør.

H1 ApS’ registrerede formål var "at yde indeklimarådgivning og dermed beslægtet virksomhed".

H1 ApS’ registrerede direktionsmedlem var B. H1 ApS registrerede den 8. februar 2019 ændring i personkreds, hvorved C blevet registreret som tiltrådt i direktionen med virkning fra 1. august 2018.

H1 ApS registrerede den 13. februar 2019 ændring i personkreds, hvorved B blev registreret som udtrådt af direktionen med virkning fra 1. august 2018.

H1 ApS registrerede den 1. marts 2019 ændring af adresse til Adresse Y1, By Y1. Erhvervsstyrelsen registrerede den 21. juni 2019 midlertidig adresseændring for selskabet, da selskabet ikke var muligt at kontakte på den registrerede adresse.

H1 ApS var registreret med 20-49 ansatte i de påklagede indkomstår. Dette fremgår af oplysninger i virk.dk.

Af H1 ApS’ årsrapport for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 fremgår, at selskabet havde personaleomkostninger på i alt 214.260 kr. Af note til posten personaleomkostninger fremgår, at omkostningerne fordelte sig på 146.820 kr. til løn og gager, 65.736 kr. til skattefri godtgørelser og 1.704 kr. til andre omkostninger til social sikring.

Selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret den 10. juli 2019. Selskabet ophørte ved afsluttet konkursbehandling den 29. november 2021.

Selskabets forhold (H3 ApS)
H3 ApS (tidligere "H5 ApS"), CVR […] blev stiftet den 13. maj 2016.

H3 ApS blev stiftet af H6 ApS, […] (tidligere "H7 ApS"). Af H3 ApS’ registrerede tegningsregel fremgik, at selskabet tegnedes af en direktør.

H3 ApS’ registrerede formål var "at drive vikarbureau til logistik & transportbranchen, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed."

H3 ApS’ registrerede direktionsmedlem var klageren. H3 ApS registrerede den 10. august 2018 ændring i personkreds, hvorved D blev registreret som tiltrådt i direktionen med virkning fra 1. august 2018.

H3 ApS registrerede samme dato ændring i personkreds, hvorved klageren blev registreret som udtrådt af direktionen.

H3 ApS var registreret med 1-2 ansatte i de påklagede indkomstår. Dette fremgår af oplysninger i virk.dk.

Af H3 ApS’ årsrapport for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 fremgår, at H3 ApS ikke havde personaleomkostninger.

Selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret den 19. december 2019. Selskabet ophørte ved afsluttet konkursbehandling den 22. september 2020.

Selskabets forhold (H2 A/S)
H2 A/S (tidligere "H8 ApS"), CVR […], blev stiftet den 7. marts 2012.

H2 A/S blev stiftet af H7 ApS, CVR […]. Af H2 A/S’ registrerede tegningsregel fremgik, at selskabet tegnedes af en direktør.

H2 A/S’ registrerede formål var "vejgodstransport samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed".

Klageren var fra den 22. december 2015 registreret som medlem af H2 A/S’ direktion og var fra den 1. januar 2018 til den 19. august 2019 registreret som medlem af H2 A/S’ bestyrelse. Klageren var fra 7. marts 2012 til 14. december 2018 registreret som reel ejer af H2 A/S.

H2 A/S var fra 1. oktober 2014 til 31. oktober 2016 registreret som arbejdsgiver.

H2 A/S indgav den 1. marts 2018 anmodning om ny registrering som arbejdsgiver til Erhvervsstyrelsen.

SKAT traf den 27. marts 2018 afgørelse om krav om sikkerhedsstillelse som betingelse for H2 A/S’ registrering for A-skat og AM-bidrag.

Som begrundelse herfor fremgik:

"Vi stiller krav om sikkerhed, fordi SKAT har et tilgodehavende af skatter og afgifter m.v. hos selskabet på over 50.000 kr, der ikke er sikkerhed for.

Vi stiller krav om sikkerhed, fordi der i selskabets ejer- og ledelseskreds er en person, der er i ejer- og ledelseskredsen for et andet selskab, hos hvem SKAT har et tilgodehavende af moms og selskabsskat m.v. på over 50.000 kr, der ikke er sikkerhed for.

Vi stiller krav om sikkerhed, fordi der i selskabets ejer- og ledelseskreds er en person, der inden for de seneste 5 år har været i ledelseskredsen for et andet selskab, hos hvem SKAT havde og har et tilgodehavende af skatter og afgifter m.v. på over 50.000 kr, der ikke er sikkerhed for.

Reglerne står i opkrævningslovens § 11, stk. 2.

Vi stiller også krav om sikkerhed, fordi vi har vurderet, at det kan betyde et tab for staten, at denne person har indflydelse på selskabets ledelse.

Der er ved denne vurdering lagt vægt på,

-at cvr-nr. […]/H2 A/S ikke afregner løbende moms i henhold til gældende regler. Selskabet er i restance med 432.212 kr, jf. Skattekontoen, som SKAT ikke har sikkerhed for.
307.000 kr af restancen er foreløbigt fastsat momstilsvar.

-at andre selskaber, som den pågældende person er/har været i ejer-/ledelseskredsen for, ikke har afregnet skatter og afgifter efter gældende regler og har påført statskassen usikre tilgodehavender af skatter og afgifter m.v.
Reglerne står i opkrævningslovens § 11, stk. 3. "

Skattestyrelsen traf den 1. maj 2018 afgørelse om nægtelse af registrering af selskabet for A-skat og AM-bidrag, da selskabet ikke stillede sikkerhed. 

H2 A/S var ikke registreret med nogen ansatte i de påklagede indkomstår. Dette fremgår af oplysninger i virk.dk. 

H2 A/S var ifølge det oplyste ejer af følgende konti:

Periode

Pengeinstitut

Konto nr.

1. august 2019 - 21. august 2019

F1-Bank

[…]

21. juni 2018 - 14. september 2019

F2-Bank

[…]

 

Af H2 A/S’ årsrapport for perioden 1. januar 2018 til 31. januar 2018 fremgår, at selskabet afholdt lønomkostninger af i alt 8.752.951 kr.

Af afsnittet "information om gennemsnitligt ansatte fremgår:

"Virksomheden har ikke nogle ansatte tilknyttet. Alle lønninger bliver udbetalt til et vikarfirma, som beregner lønnen i kraft af kørselsrapporter - udfærdiget af chaufførerne. Kørselsrapporterne bliver kontrolleret inden de afleveres til bureauet. " 

Selskabet blev taget under konkursbehandling ved dekret den 19. august 2019. Selskabet ophørte ved afsluttet konkursbehandling den 29. november 2021. 

Lønindberetninger for klageren (H1 ApS)
Klageren underskrev den 1. august 2018 en ansættelseskontrakt med H1 ApS. Af ansættelseskontrakten fremgår, at klageren blev ansat som marketingchef til en løn på 75.000 kr. pr. måned til udbetaling ved månedens udgang.

H1 ApS indberettede A-indkomst på 421.875 kr., A-skat på 142.175 kr. og AM-bidrag på 33.710 kr. for klageren vedrørende perioden 1. august 2018 til 31. december 2018.

H1 ApS udskrev lønsedler til klageren for perioden august 2018 - december 2018 hvor af fremgår:

Lønperiode

A-indkomst

A-skat

AM-bidrag

Udbetalt

August 2018

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

44.186,24 kr.

September 2018

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

44.186,24 kr.

Oktober 2018

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

44.186,24 kr.

November 2018

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

44.186,24 kr.

December 2018

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

44.186,24 kr.

375.000,00 kr.

143.983,20 kr.

33.712,15 kr.

220.931,20 kr.

Af lønsedlerne fremgår, at udbetaling skete ved måneds udgang til konto […].

Der fremgår ikke indbetalinger fra H1 ApS til klagerens konto svarende til lønsedlerne.

H2 A/S har indsat beløb som følger på klagerens konto F3-Bank, […], i indkomståret 2018: 

Dato

Posteringstekst

Beløb

31. august 2018

"Løn"

44.186,24 kr.

27. september 2018

"løn"

44.186,24 kr.

30. oktober 2018

"løn okt."

44.186,24 kr.

5. december 2018

"Aconto"

29.186,24 kr.

161.744,96 kr.

H1 ApS har indberettet A-indkomst på 337.120 kr., A-skat på 122.202 kr. og AM-bidrag på 27.718 kr. for klageren vedrørende perioden 1. januar 2019 til 30. april 2019.

H1 ApS har udskrevet lønsedler til klageren for perioden januar 2019 - juni 2019, hvoraf fremgår:

Lønperiode

A-indkomst

A-skat

AM-bidrag

Udbetalt

Januar 2019

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

42.721,66 kr.

Februar 2019

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

42.721,66 kr.

Marts 2019

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

42.721,66 kr.

April 2019

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

42.721,66 kr.

Maj 2019

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

42.721,66 kr.

Juni 2019

75.000,00 kr.

28.796,64 kr.

6.742,43 kr.

42.721,66 kr.

450.000,00 kr.

172.779,84 kr.

40.454,58 kr.

256.329,96 kr.

Af lønsedlerne fremgår, at udbetaling skete ved månedens udgang til konto […].

Der fremgår ikke indbetalinger fra H1 ApS på klagerens konto svarende til lønsedlerne.

H2 A/S har indsat følgende beløb på klagerens konto F3-Bank, […] i indkomståret 2019: 

Dato

Posteringstekst

Beløb

8. januar 2019

"Bgs A Løn"

34.186,24 kr.

30. januar 2019

"løn"

42.721,66 kr.

27. februar 2019

"løn"

42.721,66 kr.

2. april 2019

"Løn"

42.721,66 kr.

3. maj 2019

"løn"

42.721,66 kr.

205.072,88 kr.

H3 ApS har indsat følgende beløb på klagerens konto F3-Bank, […] i indkomståret 2019:

Dato

Posteringstekst

Beløb

29. maj 2019

"løn"

42.721,66 kr.

  

Lønindberetninger for øvrige medarbejdere (H1 ApS)
H1 ApS har samlet foretaget følgende lønindberetninger i 2018 for øvrige personer:

Periode

Indberettet A-indkomst

Indberettet A-skat

Indberettet AM-bidrag

August 2018

761.136,84 kr.

185.406,00 kr.

60.681,00 kr.

September 2018

694.146,00 kr.

171.428,00 kr.

55.617,00 kr.

Oktober 2018

778.653,31 kr.

181.504,76 kr.

62.043,11 kr.

November 2018

866.501,90 kr.

207.812,60 kr.

69.336,41 kr.

December 2018

1.028.977,00 kr.

250.811,00 kr.

81.371,00 kr.

4.129.415,05 kr.

996.962,36 kr.

329.048,52 kr.

H1 ApS har samlet foretaget følgende lønindberetninger i 2019 for øvrige personer:

Periode

Indberettet A-indkomst

Indberettet A-skat

Indberettet AM-bidrag

Januar 2019

692.718,00 kr.

170.706,00 kr.

55.855,00 kr.

Februar 2019

769.990,00 kr.

204.090,00 kr.

63.406,00 kr.

Marts 2019

808.761,85 kr.

206.904,29 kr.

64.577,63 kr.

April 2019

908.424,00 kr.

242.860,00 kr.

72.936,00 kr.

Maj 2019

375.941,36 kr.

92.357,00 kr.

30.069,00 kr.

3.555.835,21 kr.

916.917,29 kr.

286.843,63 kr.

 

Ved gennemgang af de enkelte indberetninger er det konstateret, at indberetningerne er sammenfaldende med udbetalinger foretaget fra konti tilhørende H2 A/S, ligesom indberetningerne overvejende er sammenfaldende med lønudbetalinger, som H2 A/S har bogført. 

Betalinger til E (H2 A/S)
Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2018:

Dato

Posteringstekst

Beløb

31. august 2018

Bgs E Løn

-14.258,44 kr.

27. september 2018

Bgs E løn

-17.380,93 kr.

30. oktober 2018

Bgs E løn okt.

-20.424,43 kr.

30. november 2018

Bgs E løn

-19.380,93 kr.

28. december 2018

Bgs E løn

-21.390,92 kr.

H2 A/S har ikke indberettet løn for E for 2018 eller udskrevet lønsedler svarende til ovennævnte overførsler.

Alle overførsler undtagen overførslen af 30. november 2018 er sammenfaldende med lønsedler udskrevet af H1 ApS eller H3 ApS til E.

Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2019:

Dato

Posteringstekst

Beløb

31. januar 2019

Bgs E løn

-25.027,18 kr.

28. februar 2019

Bgs E løn

-28.131,69 kr.

29. marts 2019

Bgs E

-25.027,18 kr.

30. april 2019

Bgs E løn

-27.096,85 kr.

H2 A/S har ikke indberettet løn for E for 2018 eller udskrevet lønsedler svarende til ovennævnte overførsler.

Alle overførslerne er sammenfaldende med lønsedler udskrevet af H1 ApS og H3.

H2 A/S har ikke indberettet løn for E for 2019.

Skattestyrelsen har på baggrund af overførslerne og lønsedlerne opgjort Es bidragspligtige A-indkomst til 190.978,43 kr., A-skat til 43.232,62 kr. og AM-bidrag til 15.278,29 kr.

Betalinger til F (H2 A/S)
Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2019: 

Dato

Posteringstekst

Beløb

1. februar 2019

Bgs F løn

-16.124,49 kr.

28. februar 2019

Bgs F løn

-24.166,55 kr.

5. april 2019

Bgs F løn

-21.659,96 kr.

30. april 2019

Bgs F løn

-24.610,49 kr.

3. juni 2019

Bgs F løn

-24.140,30 kr.

Alle overførsler undtagen overførslen af 5. april 2019 er sammenfaldende med lønsedler udskrevet af H1 ApS til F. 

H2 A/S har ikke indberettet løn for F for 2019.

Skattestyrelsen har anset overførslerne for at være nettoløn, men har anset H2 A/S for at være rette omkostningsbærer for lønnen.

Betalinger til G (H2 A/S)
Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2018: 

Dato

Posteringstekst

Beløb

31. august 2018

Bgs G løn

-25.354,75 kr.

H2 A/S har ikke indberettet løn for G for 2018.

Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2019:

Dato

Posteringstekst

Beløb

2. april 2019

Bgs G løn

-14.224,59 kr.

30. april 2019

Bgs G løn

-10.818,14 kr.

3. juni 2019

Bgs G løn

-20.460,37 kr.

Overførslen af 3. juni 2019 er sammenfaldende med en lønseddel udskrevet af H1 ApS til G.

Hverken H1 ApS eller H2 A/S har indberettet løn for G for 2019.

Skattestyrelsen har på baggrund af overførslerne og lønsedlen beregnet og indberettet Gs A-indkomst, A-skat og AM-bidrag for H2 A/S.

Betalinger til øvrige personer (H2 A/S)
Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2018:

Dato

Posteringstekst

Modtager

Beløb

31. august 2018

Bgs H Løn

H

-25.064,33 kr.

27. september 2018

Bgs H løn

H

-15.930,17 kr.

Af kontoen F2-Bank […] (H2 A/S) fremgår følgende lønudbetalinger i 2019:

Dato

Posteringstekst

Modtager

Beløb

31. januar 2019

Bgs I løn

I

-28.896,81 kr.

28. februar 2019

Bgs J løn

J

-27.611,13 kr.

4. marts 2019

Bgs B Løn

B

-26.445,35 kr.

21. marts 2019

Bgs K løn

K

-25.000,00 kr.

21. marts 2019

Bgs L løn

L

-10.000,00 kr.

11. april 2019

Bgs løn

M

-42.000,00 kr.

3. maj 2019

Bgs N løn

N

-40.445,00 kr.

H2 A/S har ikke indberettet løn svarende til overførslerne.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ved den påklagede afgørelse slettet lønindberetningerne fra H1 ApS og genindberettet de slettede indberetninger for H2 A/S svarende til de slettede indberetninger.

Skattestyrelsen har nulstillet de genindberettede A-skatter og AM-bidrag for perioderne august 2018 - december 2018 og januar 2019 - april 2019.

Skattestyrelsen har videre flyttet lønindberetningen for klageren for udbetalingen den 29. maj 2019 fra H1 ApS til H3 ApS.

Skattestyrelsen har pålagt klageren hæftelse for indberettede A-skatter og AM-bidrag vedrørende lønudbetalinger, som H2 A/S er anset for rette omkostningsbærer af.

Som begrundelse herfor fremgår:

"1.5 Skattestyrelsens endelige afgørelse

Vi har sendt et forslag til afgørelse, hvori vi bad dig komme med eventuelle bemærkninger inden vi ville træffe afgørelse i sagen. Du kontaktede os telefonisk den 10. juli 2020, og oplyste at du ville komme med bemærkninger senest den 29. juli 2020.

Vi modtog en mail den 30. juli 2020 fra revisor HJ (R1 ApS), hvor han på dine vegne, bad om yderligere udsættelse til den 20. august 2020, til at komme med bemærkninger i sagen. Af samme mail fremgik det, at din revisor ønskede fuld aktindsigt i denne sag. Vi imødekom anmodningen om aktindsigt samt udsættelse af fristen til bemærkninger.

Da vi ikke modtog bemærkninger til din sag, kontaktede vi din revisor telefonisk den 26. august 2020. Vi indtalte en besked på hans telefonsvarer, og bad ham kontakte os. Din revisor kontaktede os den 16. september 2020, og bad om udsættelse til den 23. september 2020, hvilket vi imødekom.

Vi modtog den 23. september 2020 en mail fra PJ (R1 ApS) med en fuldmagt, om at R1 ApS fremover skulle repræsentere dig i denne sag. Derudover var der i mailen også vedlagt dine bankkontoudskrifter (kontonummer […]) for kalenderårene 2018 og 2019, samt dine lønsedler for perioden 1. august - 31. december 2018. Af følgeskrivelsen fra PJ, fremgik det hvilke bilag som var medsendt, og at fremtidig korrespondance i denne sag alene skulle ske til revisionsfirmaet. Vi kontaktede PJ, og spurgte om der var bemærkninger til sagen, hvilket ikke var tilfældet. PJ oplyste, at der ikke kom indsigelser til forslaget, men i stedet ønskede I at få sagen behandlet hos klageinstansen.

Vi har gennemgået det materiale, vi har modtaget fra din revisor. Det fremgår af lønsedlerne (august - december 2018), at H1 ApS er din arbejdsgiver. Det samme var tilfældet, med de lønsedler for perioden 1. januar - 28. juni 2019, som vi modtog via Lønmodtagernes Garantifond.

Dog viser dine kontoudskrifter for kalenderårene 2018 og 2019, at dine lønudbetalinger for august 2018 - april 2019 sker fra det selskab du kontrollerede.

Lønsedlerne indeholder oplysninger om, hvilket nettobeløb, som er udbetalt til dig, og det fremgår at der for hver af månederne (august - december 2018) er udbetalt 44.186,24 kr. til dig. Dine og H2 A/S´ kontoposteringer viser, at der er udbetalt følgende beløb:

Dato

Beløb

2018

 

31.08

44.186,24

27.09

44.186,24

30.10

44.186,24

05.12

29.186,24

Derudover viser posteringen på H2 A/S´ konto, at der er overført 34.186,24 kr. til dig den 8. januar 2019. Vi har ikke modtaget dine kontoudskrifter for perioden 1. - 22. januar 2019.

Det er vores opfattelse, at der ikke er komme nye oplysninger til sagen. Derfor vil vi træffe afgørelse i overensstemmelse med det fremsendte forslag. Vi vil flytte de lønindberetninger, som er foretaget af selskabet H1 ApS for perioden 1. august 2018 - 30. april 2019 på dit personnummer, til indberetning fra H2 A/S. Vi vil dog se bort fra de indberettede skatter.

         1. august - 31. december 2018

Indberettet til
eIndkomst på dig

Skattestyrelsens forslag

Bidragspligtig A-indkomst

421.875 kr.

421.875 kr.

A-skat

142.175 kr.

0 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

33.710 kr.

0 kr.

1. januar - 30. april 2019

Bidragspligtig A-indkomst

337.120 kr.

337.120 kr.

A-skat

122.202 kr.

0 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

27.718 kr.

0 kr.

(…)

2.5.         Skattestyrelsens endelige afgørelse
Vi har sendt et forslag til afgørelse, hvori vi bad dig komme med eventuelle bemærkninger inden vi ville træffe afgørelse i sagen. Du kontaktede os telefonisk den 10. juli 2020, og oplyste at du ville komme med bemærkninger senest den 29. juli 2020.

Vi modtog en mail den 30. juli 2020 fra revisor HJ (R1 ApS), hvor han på dine vegne, bad om yderligere udsættelse til den 20. august 2020, til at komme med bemærkninger i sagen. Af samme mail fremgik det, at din revisor ønskede fuld aktindsigt i denne sag. Vi imødekom anmodningen om aktindsigt samt udsættelse af fristen til bemærkninger.

Da vi ikke modtog bemærkninger til din sag, kontaktede vi din revisor telefonisk den 26. august 2020. Vi indtalte en besked på hans telefonsvarer, og bad ham kontakte os. Din revisor kontaktede os den 16. september 2020, og bad om udsættelse til den 23. september 2020, hvilket vi imødekom.

Vi modtog den 23. september 2020 en mail fra PJ (R1 ApS) med en fuldmagt, om at R1 ApS fremover skulle repræsentere dig i denne sag. Derudover var der i mailen også vedlagt dine bankkontoudskrifter (kontonummer […]) for kalenderårene 2018 og 2019, samt dine lønsedler for perioden 1. august - 31. december 2018. Af følgeskrivelsen fra PJ, fremgik det hvilke bilag som var medsendt, og at fremtidig korrespondance i denne sag alene skulle ske til revisionsfirmaet. Vi kontaktede PJ, og spurgte om der var bemærkninger til sagen, hvilket ikke var tilfældet. PJ oplyste, at der ikke kom indsigelser til forslaget, men i stedet ønskede I at få sagen behandlet hos klageinstansen.

Vi har gennemgået det materiale, vi har modtaget fra din revisor, men det er vores opfattelse at der ikke er nye oplysninger.

Vi vil derfor opkræve 637.067 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 1.980.342 kr. i A-skat hos dig.

Øvrige punkter
Vi har konstateret at din løn for maj 2019 er indberettet af H1 ApS, men er udbetalt af selskabet H3 ApS. Derfor ændrer vi dine skatteoplysninger, således at H3 ApS fremgår som din arbejdsgiver for maj 2019. "

Skattestyrelsen har den 19. januar 2021 indgivet udtalelse til klagen som følger:

"Det fremgår følgende af klagen:
Min klient er ikke rette indkomstmodtager.
I realiteten er der tale om løn fra H1 ApS
Min klient har kun været stand in

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at disse tre påstande er selvmodsigende og derfor vanskeligt at kommentere på, ud fra et samlet synspunkt.

Ad 1) Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tvivl om, at klageren er rette indkomstmodtager af den løn, som fremgår på hendes bankkonto. Klageren har selv indsendt sine bankkontoudskrifter for indkomstårene 2018 og 2019, hvor lønindbetalingerne fremgår.

Ad 2) Lønnen er udbetalt af selskabet H2 A/S, og ikke af H1 ApS. Denne påstand kan dokumenteres på baggrund af bankkontoudskriften, som er indsendt af F2-Bank på selskabet H2 A/S.

Ad 3) Det fremgår af klagen, at A kun har været "stand in" - hvad denne oplysning dækker over, er uklart. A har været registreret som direktør og ejer af anparterne i selskabet H2 A/S. "

Skattestyrelsen har den 27. september 2022 indgivet supplerende udtalelse som følger:

"Skatteankestyrelsen har bedt om yderligere materiale i ovennævnte klagesag. Jeg har vedlagt skatteyders R75‐oplysninger for indkomstårene 2018 og 2019.

Derudover finder du oplysninger fra detailCOR for perioden 1. august 2018 - 30. april 2019. Indberetningerne er foretaget på selskabet H2 A/S, men det er ikke selskabet, som foretaget indberetningerne. Derimod blev lønindberetningerne for perioden 1. august 2018 - 31. maj 2019 (obs på den ekstra måned), foretaget af selskabet H1 ApS. Skattestyrelsens kontrol hos H1 ApS viste dog, at lønningerne var udbetalt af henholdsvis H2 A/S og H3 ApS. Derfor flyttede Skattestyrelsen lønindberetningerne således:

H2 A/S Perioden 1. august 2018 - 30. april 2019 - her er der sket nulstilling af A‐skat og AM‐bidrag

H3 ApS Perioden 1. - 31. maj 2019 - ingen nulstilling"

Skattestyrelsen har den 9. november 2022 indgivet supplerende udtalelse som følger:

"Dokumentet hvor H2 A/S anmoder om at blive registreret som arbejdsgiver, er modtaget hos Erhvervsstyrelsen den 15. marts 2018. Det fremgår af vores oplysninger, at anmodningen er indsendt af A.

I har også bedt Skattestyrelsen oplyse på hvilket grundlag vi vurderet, at A har haft væsentlig økonomisk interesse i H2 A/S i perioden efter den 14. december 2018.

Vi har i vores afgørelse om nulstilling, lagt vægt på at A har været registreret som H2 A/S´ direktør i perioden 22. december 2015 - 1. juli 2019. Vi har truffet afgørelse om nulstilling af de indberettede skatter (A-skat og arbejdsmarkedsbidrag), som er sket på A for perioden 1. august 2018 - 30. april 2019. Dette omfatter således den periode, som A var selskabets direktør. Vi har i vores afgørelse ligeledes bemærket, at A var registreret som 100 pct. ejer af selskabets aktier i perioden 7. marts 2015 - 14. december 2018.

Det er vores opfattelse, at A var en del af H2 A/S´ ledelse, og således omfattet af den personkreds, som Skattestyrelsen kan nulstille de indberettede skatter for. Vi mener, at A har haft tilstrækkelig indsigt og en væsentlig økonomisk interesse i H2 A/S. Vi mener ikke, at det er afgørende hvornår A afhændede selskabets aktier. A har hele nulstillingsperioden været registreret som H2 A/S´ direktør.
Derudover var A den reelle ejer af selskabet i et langt forløb inden og under nulstillingsperioden. Derved har A hele tiden vidst - eller burde vide - at H2 A/S ikke havde eller ville afregne de tilbageholdte skatter på samtlige ansatte, herunder A selv.

H2 A/S blev nægtet registrering som arbejdsgiver den 1. maj 2018, og fik ved denne lejlighed oplyst at det var strafbart at indlede eller fortsætte ansættelsesforhold. Alligevel indledte selskabet hvervet som arbejdsgiver fra 1. august 2018. Selskabet udbetalte lønninger, men må have været vidende om, at de tilbageholdte skatter (A-skat og arbejdsmarkedsbidrag), ikke kunne indberettes og således opkræves af Skattestyrelsen. I stedet blev lønningerne indberettet af selskabet H1 ApS, uagtet at lønningerne var udbetalt af H2 A/S. A ejede aktierne i den periode, hvor selskabet blev nægtet registrering som arbejdsgiver, samt den periode hvor selskabet alligevel indledte ansættelsesforhold. Det er derfor vores opfattelse, at A hele tiden har haft indsigt i selskabets forhold, og derved vidste at selskabet ikke indberettede eller indbetalte de tilbageholdte skatter - heriblandt skatterne vedrørende hendes egne lønninger.

Derudover har vi truffet afgørelse om, at A hæfter for de skatter (A-skat og arbejdsmarkedsbidrag), som selskabet H2 A/S har tilbageholdt i de ansattes lønninger. Som oplyst ovenfor, blev H2 A/S nægtet registrering som arbejdsgiver. Alligevel indledte selskabet ansættelsesforhold, og påtog sig pligten til at indeholde og herefter indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Selskabet blev orienteret om, at hæftelsesbestemmelserne i det brev, som blev afsendt den 1. maj 2018. Det må forventes, at selskabets direktør og - på det tidspunkt - ejeren af selskabets aktier, var vidende om at selskabet indledte ansættelsesforhold på trods af Skattestyrelsen afgørelse om nægtelse af registrering som arbejdsgiver. "

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at klageren ikke er rette indkomstmodtager, at H1 ApS er rette omkostningsbærer for lønudbetalinger, og at klageren ikke har været reel leder af nogen af virksomhederne.

Til støtte herfor er anført:

"Min klient er ikke rette indkomstmodtager.
I realiteten er der tale om løn fra H1 ApS
Min klient har kun været stand in"

Landsskatterettens afgørelse
Nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Af kildeskattelovens § 46, stk. 1, fremgår, at der i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal indeholdes skat. Indeholdelsespligten påhviler den, for hvis regning udbetalingen foretages.

Erhververe af A-indkomst, hvori der ikke er sket indeholdelse af A-skat, eller hvori indeholdelse er sket med et for lavt beløb, skal straks indbetale det manglende beløb, jf. kildeskattelovens § 68.

Af kildeskattelovens § 69, stk. 2, fremgår, at den, som har indeholdt skat efter kildeskatteloven, hæfter over for det offentlige for betaling af indeholdte beløb.

Efter kildeskatteloven er det således alene arbejdsgiveren, der hæfter for betalingen af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

Indeholdt A-skat og AM-bidrag bliver godskrevet på årsopgørelsen.

I praksis er det anerkendt, at visse grupper af ansatte under særlige betingelser kan pålægges hæftelse for indeholdt, men ikke indbetalt A-skat m.v. ved afgørelse om nulstilling.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1981, refereret i UfR 1981.473. 

Praksis er gengivet i Skattestyrelsens juridiske vejledning 2022-2, afsnit A.D.6, hvoraf fremgår, at nulstilling ikke kan gennemføres, hvis følgende betingelser ikke er til stede:

"[…]

a. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
b. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
c. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
d. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
e. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, således at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid og at der heller ikke er udsigt til at der senere vil kunne ske betaling.
[…] "

Det er forholdene på udbetalings- eller udlodningstidspunktet, der er afgørende ved vurderingen af, om klageren vidste eller burde have vidst, at der ikke kunne ske indbetaling af A-skat og AM-bidrag til forfald eller på et senere tidspunkt. Dette fremgår af Højesterets dom af 22. marts 2013, offentliggjort som SKM2013.294.HR.

Betingelserne gengivet som pkt. a-d
H2 A/S var et aktieselskab og således en virksomhed med begrænset ansvar. Selskabet blev konstateret insolvent ved konkursdekret af 19. august 2019.

Da H2 A/S tilbageholdt A-skatter og AM-bidrag af den udbetalte løn til klageren, hæftede selskabet for de tilbageholdte beløb, uanset at selskabet ikke har indberettet de indeholdte beløb, hvilket selskabet var afskåret fra som følge af afgørelsen om nægtelse af registrering for A-skat og AM-bidrag. Indberetningerne af A-skatter og AM-bidrag for klageren fra H1 ApS er genindberettet for H2 A/S, da H2 A/S var indeholdelsespligtig for de pågældende lønudbetalinger.

H2 A/S havde således restancer af A-skat og AM-bidrag for de nulstillede perioder.

Af oplysninger i virk.dk fremgår, at klageren fra den 22. december 2015 var registreret medlem af H2 A/S’ direktion og fra 1. januar 2018 til 19. august 2019 var medlem af H2 A/S’ bestyrelse. Klageren var fra 7. marts 2012 til 14. december 2018 registreret som reel ejer af H2 A/S.

Landsskatteretten anser det på denne baggrund for godtgjort, at klageren havde en væsentlig økonomisk interesse i H2 A/S i de nulstillede perioder.

Landsskatteretten finder herefter, at nulstillingsbetingelserne gengivet som pkt. a-d er opfyldt.

Betingelsen gengivet som pkt. e
H2 A/S har udbetalt løn til klageren og har ifølge foreliggende oplysninger indeholdt A-skat og AM-bidrag heraf.

Klageren havde i kraft af sin tilknytning til H2 A/S kendskab til, at selskabet var blevet nægtet registrering som arbejdsgiver, og at selskabet derfor ikke kunne indberette A-skat og AM-bidrag til eIndkomst. Klageren vidste således på udbetalingstidspunktet, at det ikke var muligt for selskabet at indberette og indbetale de A-skatter og AM-bidrag, som selskabet havde indeholdt af klagerens løn. Det må herefter have stået klageren klart, at de indeholdte beløb ikke kunne indbetales til forfald eller på et senere tidspunkt, da H2 A/S ikke kunne indberette krav, som en eventuel indbetaling af de indeholdte beløb ville kunne henføres til.

Landsskatteretten anser det på denne baggrund for godtgjort, at betingelsen gengivet som pkt. e er opfyldt.

Det er således med rette, at Skattestyrelsen har nulstillet tidligere godskrevet A-skat og AM-bidrag for klageren.

Flytning af indberetning for maj 2019
Hvis skatteforvaltningen kan godtgøre, at en indberettet løn reelt må henføres til en anden udbetaler end det lønindberettende selskab, kan skatteforvaltningen slette indberetningen og genindberette lønnen for den reelle lønudbetaler, jf. SKM2020.469.BR.

H1 ApS har indberettet løn, A-skat og AM-bidrag for klageren til eIndkomst for maj 2019.

Ved gennemgang af kontoudtog ses den indberettede løn dog at være udbetalt af H3 ApS.

Skattestyrelsen har på denne baggrund slettet indberetningen og genindberettet A-indkomst, A-skat og AM-bidrag for H3 ApS.

Da H1 ApS i vidt omfang ses at have indberettet løn for klageren og øvrige lønmodtagere, uden at H1 ApS faktisk har afholdt lønomkostningen, og da den konkrete lønudbetaling faktisk er sket fra en konto tilhørende H3 ApS, er det med rette, at lønudbetalingen er genindberettet, således at H3 ApS fremgår som udbetaler af lønnen.

Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Af § 5 i den dagældende opkrævningslov (lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019) fremgår:

"Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber. "

Af § 11, stk. 2, i den dagældende opkrævningslov (lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019) fremgår:

"Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v.  efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed. Pålæg kan dog kun gives, hvis en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, er eller inden for de seneste 5 år har været ejer af eller medlem af bestyrelsen eller direktionen eller har været filialbestyrer i en anden virksomhed, der har påført staten et samlet tab som følge af konkurs eller anden insolvens eller har skabt en usikret restance til told- og skatteforvaltningen på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, eller personskatter og bidrag, herunder restskat, der hidrører fra driften af den anden virksomhed. "

Af § 11, stk. 9, i den dagældende opkrævningslov (lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019) fremgår:

"Stilles sikkerheden efter stk. 1 ikke rettidigt, inddrages virksomhedens registrering.  Stilles sikkerheden efter stk. 2 ikke rettidigt, nægtes virksomheden registrering. "

Af § 11, stk. 12, i den dagældende opkrævningslov (lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019) fremgår:

"Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter eller indleder driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget eller nægtet efter stk. 9, hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk. "

Klageren var fra den 22. december 2015 registreret som medlem af H2 A/S’ direktion og var fra den 1. januar 2018 til den 19. august 2019 registreret som medlem af H2 A/S’ bestyrelse.
H2 A/S har ifølge årsrapport for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 afholdt lønudgifter på i alt 8.752.951 kr. i pågældende regnskabsperiode. I årsrapporten er oplyst, at selskabet ikke havde nogen ansatte, men udbetalte lønninger til et vikarbureau.

Af kontoudtog for H2 A/S fremgår et betydeligt antal udgående overførsler til fysiske personer fra august 2018 og frem. Overførslerne er benævnt "løn". Overførslerne fremgår også af H2 A/S bogføring, hvor en overvejende del er posteret med teksten "løn" eller "aconto" samt et personnavn.

Overførslerne fra H2 A/S er sammenfaldende med indberetninger til eIndkomst, som H1 ApS har foretaget.

H2 A/S har ikke foretaget indberetninger til eIndkomst, da selskabet ved afgørelse af 27. marts 2018 blev nægtet registrering som arbejdsgiver pga. manglende opfyldelse af betingelse om sikkerhedsstillelse.

Skattestyrelsen har slettet indberetningerne fra H1 ApS. Skattestyrelsen har herefter skønsmæssigt fastsat manglende A-skat og AM-bidrag for H2 A/S.

A-skat og AM-bidrag er skønsmæssigt fastsat på baggrund af de slettede lønindberetninger fra H1 ApS. I skønsgrundlaget er desuden indgået lønsedler udskrevet af H1 ApS og udgående overførsler benævnt "løn", som ikke ses at være indberettet af hverken H1 ApS eller H2 A/S.

Skattestyrelsen har pålagt klageren hæftelse for de skønsmæssigt fastsatte A-skatter og AM-bidrag, da Skattestyrelsen har vurderet, at betingelserne i dagældende opkrævningslovs § 11, stk. 2 har været opfyldt.

Landsskatteretten finder, at Skattestyrelsen med rette har kunnet foretaget skønsmæssig fastsættelse af tilsvar af A-skat og AM-bidrag for H2 A/S.

Herved er henset til, at Skattestyrelsen har kunnet påvise, at H2 A/S har udbetalt nettoløn til et antal medarbejdere uden at indberette til eIndkomst. Udbetalingerne er sket uden indbetaling af de A-skatter og AM-bidrag, der ses at være trukket af medarbejdernes løn. Ud fra de foreliggende regnskaber har det ikke været muligt at opgøre H2 A/S’ tilsvar af A-skat og AM-bidrag.

Skattestyrelsen har ved den skønsmæssige opgørelse af tilsvar af A-skat og AM-bidrag taget udgangspunkt i lønsedler udskrevet af H1 ApS, som har været sammenfaldende med udbetalinger foretaget fra H2 A/S’ bankkonti. Ligeledes er taget udgangspunkt i overførsler benævnt "løn", som ikke er modsvaret af lønindberetninger fra nogen arbejdsgiver. Slutteligt er lønindberetninger foretaget af H1 ApS overflyttet til H2 A/S, da H2 A/S, på baggrund af pengestrømme sammenholdt med lønsedler, er anset for at være rette udbetaler.

Det foretagne skøn er sket på baggrund af objektivt konstaterbare forhold, og det skønsmæssigt fastsatte beløb overstiger ikke, hvad der kan henføres til faktiske foretagne overførsler og lønindberetninger. Landsskatteretten finder herefter, at skønnet er foretaget på et sagligt grundlag, og da der ikke er fremkommet oplysninger, der er egnede til at underbygge et andet skøn som mere retvisende, finder Landsskatteretten, at det af Skattestyrelsen foretagne skøn kan lægges til grund.

Da klageren som medlem af selskabets ledelse har ladet H2 A/S fungere som arbejdsgiver efter afgørelsen om nægtelse af arbejdsgiverregistrering, ligesom klageren ved forudgående afgørelse blev varslet om hæftelse ved videreførelse af ansættelsesforhold, er det med rette, at Skattestyrelsen har pålagt klageren hæftelse for de skønsmæssigt fastsatte tilsvar af A-skat og AM-bidrag.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes.