Dato for udgivelse
10 Jul 2023 08:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 May 2023 09:39
SKM-nummer
SKM2023.330.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
BS-43268/2022-HEL
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ekspropriation + Ejendomsvurdering
Emneord
Ekspropriation, genoptagelse af ejendomsvurdering, skatteforvaltningslovens § 33 b
Resumé

En del af ejendomsejerens erhvervsejendom var blevet eksproprieret med virkning fra 1. januar 2020. Der skete ikke omvurdering af ejendommen, hvilket ejendomsejer først blev opmærksom på, da han modtog opkrævning fra Gentofte Kommune af 16. november 2020.

Ejendomsejer anmodede den 24. november 2020 om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. oktober 2019. Retten fandt, at anmodningen var fremsat efter den absolutte frist for genoptagelse af vurderinger foretaget i det gamle ejendomsvurderingssystem samt videreførte vurderinger, jf. skatteforvaltningslovens § 33 b, og således var fremsat for sent.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at der kunne påvises fejl i vurderingsgrundlaget.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33 b 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, A.A.8.4.2.1

Redaktionelle noter

SANST j. nr. 21-0033996 ej offentliggjort.

Appelliste

A

mod

Skatteministeriet
(v/adv. Anne Larsson)


Afsagt af byretsdommer - Ida-Louise Apostoli.


Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 31. oktober 2022.

A har endeligt nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019 for ejendommen beliggende matr.nr. (red. …e) og (red. …m) Y1-kommune, Y2-adresse, ejendomsnummer: (red. …33).

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Sagen angår prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse af 12. september 2022, hvorved Skatteankestyrelsen traf afgørelse om afslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen for Y2-adresse pr. 1. oktober 2019. Af Skatteankestyrelsens afgørelse fremgår blandt andet:

"Faktiske oplysninger

Klageren har den 24. november 2020 anmodet Vurderingsstyrelsen om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019, da der er sket ekspropriation af en del af hans ejendom.

Det fremgår af Skatteforvaltningens systemer, at vurderingen pr. 1. oktober 2019 er en videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2018, og at der ikke er foretaget en årsomvurdering pr. 1. oktober 2019.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne har telefonisk oplyst, at der den 9. september 2019 blev foretaget permanent ekspropriation af et areal på 925 m2 af klagerens ejendom. Det eksproprierede areal blev overtaget af G1 med overtagelse den 1. januar 2020. Klager blev i forbindelse med ekspropriationen tilkendt en beregnet godtgørelse på 34.100 kr. svarende til ejendomsskatter i 24 måneder for det eksproprierede areal. Detaljerne omkring ekspropriationen blev sendt til Y1-kommune, således at der kan ske omvurdering i 2022.

Vurderingsstyrelsens afgørelse

Vurderingsstyrelsen har ved afgørelse af 23. april 2021 givet afslag på anmodningen om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019.

Af begrundelsen fremgår:

"Vi genoptager ikke ejendomsvurderingen

Den 24. november 2020 bad du os om at ændre ejendomsvurderingen for ejendommen Y2-adresse med ejendomsnummer (red. …33) i det G1 har eksproprieret 925 m² af ejendommens grund.

Vi kan se, at approbationsdatoen er 10. september 2019, svarende til vurderingsåret 2019. Vurderingsåret 2019 løber fra og med 2. oktober 2018 til og med 1. oktober 2019. Derfor anser vi, at anmodningen om genoptagelse vedrører vurderingen pr. 1. oktober 2019.

Derfor genoptager vi ikke vurderingen

Skatteforvaltningslovens § 33 b indebærer, at anmodninger om genoptagelse af vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem, skal være indgivet senest den 31. oktober 2020. Vi har modtaget din anmodning om genoptagelse den 24. november 2020. Din anmodning er indgivet efter fristen i skatteforvaltningslovens § 33 b, og derfor kan vi ikke genoptage ejendomsvurderingen for ejendommen.

Du vil dog stadig få mulighed for at klage over ejendomsvurderinger foretaget i perioden 2013-2020, når klageadgangen åbner igen. Disse ejendomsvurderinger kalder vi for historiske vurderinger. Du vil i den forbindelse få en meddelelse om, at det nu er muligt at klage over de historiske vurderinger."

Af Vurderingsstyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsen fremgår blandt andet:

"Skatteforvaltningslovens § 33 b indebærer, at anmodninger om genoptagelse af vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem, skal være indgivet senest den 31. oktober 2020.

Vi har modtaget anmodning om genoptagelse den 24. november 2020. Anmodningen er indgivet efter fristen i skatteforvaltningslovens § 33 b, og derfor kan vi ikke genoptage ejendomsvurderingen for ejendommen."

Skatteankestyrelsens afgørelse

Reglerne om, hvornår en ejendomsvurdering kan genoptages ordinært, står i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1:

"En klageberettiget, jf. § 35 a, stk. 2, som kan godtgøre, at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold, kan anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget. Den klageberettigede skal samtidig over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag kan ikke genoptages."

Reglerne om afskæring af genoptagelse af visse ejendomsvurderinger står i skatteforvaltningslovens § 33 b:

"Fra og med den 1. november 2020 kan told- og skatteforvaltningen ikke i medfør af §§ 33 … af egen drift genoptage … vurderinger, der er foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, for så vidt angår vurderinger foretaget efter den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen genoptager ikke vurderinger som nævnt i stk. 1 og 2 på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november 2020 eller senere."

I lovbemærkningerne til bestemmelsen (lovforslag nr. 194 af 20. maj 2020) står blandt andet:

"Det foreslås, at Skatteforvaltningen fra og med den 1. november 2020 ikke i medfør af §§ 33, 33 a og 34 af egen drift kan genoptage eller varsle revision af vurderinger, der er foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88.

Det foreslås i stk. 2, at stk. 1 også finder anvendelse for så vidt angår vurderinger foretaget efter den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme.

De foreslåede bestemmelser i stk. 1 og stk. 2, omfatter således både de videreførte vurderinger, omvurderinger foretaget fra 2013 og øvrige vurderinger foretaget efter den tidligere vurderingslov, herunder vurderinger foretaget før 2013.

(…)

Modtager Skatteforvaltningen den 1. november 2020 og senere anmodninger om genoptagelse af vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem, vil Skatteforvaltningen efter den foreslåede bestemmelse skulle træffe afgørelse om at afslå anmodningen, da Skatteforvaltningen ikke vil kunne genoptage sådanne vurderinger efter reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningsloven. Ligeledes vil der fortsat ikke kunne ske genoptagelse efter almindelige ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger om genoptagelse. En sådan afgørelse om afslag på genoptagelse vil kunne påklages på sædvanlig vis, og en klage vil angå afgørelsen om afslag på genoptagelse og ikke selve vurderingen."

Skatteankestyrelsen bemærker, at fristen for at anmode om genoptagelse af ejendomsvurderingen for 2019 var den 31. oktober 2020. Reglerne om dette står i skatteforvaltningslovens § 33 b. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderinger afvises, når de modtages den 1. november 2020 eller senere, og at bestemmelsen også omfatter de videreførte vurderinger fra 2013.

Vurderingsstyrelsen modtog din anmodning om genoptagelse den 24. november 2020.

Skatteankestyrelsen finder herefter, at klagen er indsendt efter fristens udløb i henhold til skatteforvaltningslovens § 33 b. Det forhold, at du klager over en foretaget ekspropriation af en del af din ejendom, kan ikke føre til et andet resultat. Afslutningsvis skal Skatteankestyrelsen bemærke, at da den forelagte klagesag alene vedrører din anmodning om genoptagelse, har styrelsen ikke taget stilling til, hvorvidt Vurderingsstyrelsen burde have foretaget en årsomvurdering pr. 1. oktober 2019.

Skatteankestyrelsen stadfæster Vurderingsstyrelsens afslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019.

…".

Forklaringer

Der er ikke afgivet forklaring i sagen.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"Ifølge Skatteforvaltningslovens § 33 b skal en anmodning om genoptagelse af vurderinger være indgivet senest den 31. oktober 2020. Denne frist er ikke overholdt, da det ifølge bilag 2 først var efter fristens udløb, at Y1-kommune informerede om, at ejendomsskatten ikke var reduceret til trods for, at grundarealet var reduceret med ca. 18% forud for fremsendelsen af ejendomsskatteopkrævningen. Redegørelse for mit synspunkt er indeholdt i bilag B.

Yderligere fremgår det også af bilag 3 (udskrift pr. 20. januar 2023), at grundarealet fortsat ikke er ændret til korrekt angivelse i BBR-Meddelelsen. Y1-kommune benytter således et fejlagtigt grundlag for beregning af ejendomsbeskatningen, og ifølge det oplyste kan Y1-kommune ikke selvstændigt korrigere grundstørrelsen, men dette kan alene udføres Vurderingsstyrelsen. Af bilag 4 fremgår det, at Kommissarius så tidligt som 22. oktober 2019 har tilsendt en skatteliste til Y1-kommune og bedt dem ajourføre ejendomsregisteret (ESR) med henblik på Vurderingsstyrelsens årsomvurdering pr. 1.oktober 2020, hvilket ikke er sket - til trods for, at Vurderingsstyrelsen har haft fuldt kendskab til det eksproprierede areal og dermed den korrekte grundstørrelse. Af bilag 5 (mail fra Geodatastyrelsen) understreges det igen, at det er Vurderingsstyrelsen, der skal foretage den nødvendig korrektion.

Konklusion: Skatteforvaltningslovens § 33 (som i øvrigt er en massiv tilsidesættelse af borgernes basale retskrav på klageadgang) har til hensigt at udskyde almindelige klagesager over ejendomsvurderinger; men det fremgår samtidig, at såfremt vurderingen er foretaget på et åbenlyst fejlagtigt grundlag, kan en omvurdering naturligvis blive gennemført, hvilket er alt, jeg beder om. Det turde være indlysende, at en massiv ekspropriation af grundarealet fuldstændig ændrer grundlaget for beregning af ejendomsskatten, og derfor ikke kan sidestilles med den almindelige klageadgang vedr. ejendomsvurderinger."

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført:

"Det gøres overordnet gældende, at A ikke har krav på genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 33 b.

Ved e-mail af 24. november 2020 anmodede A om genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendommen Y2-adresse jf. bilag B. Af genoptagelsesanmodningen fremgik bl.a.: "Som det fremgår af min henvendelse til Y1-kommune, har G1 eksproprieret 925 kvm af min grund, som derved er blevet reduceret fra 5.023 kvm til nu: 4.098 kvm." Det fremgår af Skatteforvaltningens systemer, at vurderingen pr. 1. oktober 2019 er en videreførelse af vurderingen pr. 1. oktober 2018, og at der ikke er foretaget en årsomvurdering pr. 1. oktober 2019 (bilag A, s. 1).

Af skatteforvaltningslovens § 33 b, stk. 1, fremgår, at Told- og skatteforvaltningen fra og med den 1. november 2020 ikke i medfør af §§ 33, 33 a og 34 af egen drift kan genoptage eller varsle revision af vurderinger, der er foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88. Videre følger det af bestemmelsens stk. 3, at Told- og skatteforvaltningen ikke genoptager vurderinger som nævnt i stk. 1 på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november 2020 eller senere. Af forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 33 b, jf. de særlige bemærkninger til § 5, nr. 3, i lov 1061 af 30. juni 2020, jf. lovforslag nr. 194 af 20. maj 2020 som fremsat fremgår:

"Det foreslås derfor at indsætte en ny § 33 b under overskriften »Afskæring af genoptagelse og revision af visse vurderinger«. Det foreslås i stk. 1, at Skatteforvaltningen fra og med den 1. november 2020 ikke af egen drift skal kunne genoptage eller foreslå at revidere vurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88 eller vurderinger foretaget efter den tidligere vurderingslov.

[…]

Det foreslås i stk. 3, at Skatteforvaltningen ikke genoptager vurderinger som nævnt i stk. 1 og 2 på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november 2020 eller senere. Bestemmelsen indebærer, at ejendomsejerne ikke skal kunne anmode om genoptagelse fra og med den 1. november 2020

[…]

For at sikre en fuldstændig nedlukning af det gamle vurderingssystem er det imidlertid nødvendigt, at selv ejendomme med åbenbart forkerte beskatningsgrundlag ikke skal kunne genoptages og rettes i det gamle vurderingssystem.

[…]

Modtager Skatteforvaltningen den 1. november 2020 og senere anmodninger om genoptagelse af vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem, vil Skatteforvaltningen efter den foreslåede bestemmelse skulle træffe afgørelse om at afslå anmodningen, da Skatteforvaltningen ikke vil kunne genoptage sådanne vurderinger efter reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningsloven."

Fristen for at anmode om genoptagelse af ejendomsvurderingen for 2019 var den 31. oktober 2020, jf. skatteforvaltningslovens § 33 b, stk. 1. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderinger skal afvises, når de modtages den 1. november 2020 eller senere. Bestemmelsen omfatter både de videreførte vurderinger fra 2013, jf. ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88, samt vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem. Der gælder således en absolut frist for anmodninger om genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33 b. Der gælder ikke nogen undtagelser til denne frist.

Vurderingsstyrelsen modtog A’s anmodning om genoptagelse af vurderingen for ejendommen beliggende Y2-adresse, den 24. november 2020 jf. bilag B. Vurderingsstyrelsen er således afskåret fra at genoptage ejendomsvurderingen af ejendom beliggende Y2-adresse, og skattemyndighedernes afgørelser, jf. bilag A og C, er derfor korrekte.

Det er ikke korrekt, når A, jf. stævningen, side 2, anfører, at det forhold, at der er foretaget ekspropriation, eller det forhold, at A modtog en opkrævning jf. bilag 2 efter 1. november 2020, skulle medføre, at skatteforvaltningslovens § 33 b ikke finder anvendelse i nærværende sag. Det af A anførte har da heller ikke støtte i hverken bestemmelsens ordlyd eller forarbejder. Det følger derimod af forarbejderne til bestemmelsen i skatteforvaltningslovbens § 33 b, at det "for at sikre en fuldstændig nedlukning af det gamle vurderingssystem […] er nødvendigt, at selv ejendomme med åbenbart forkerte beskatningsgrundlag ikke skal kunne genoptages og rettes i det gamle vurderingssystem". Det følger således direkte af bestemmelsens forarbejder, at lovgiver har taget stilling til, at selv i en situation, hvor der foreligger åbenbart forkerte beskatningsgrundlag, er muligheden for genoptagelse af vurderingen afskåret.

A har desuden gjort gældende (replikkens s. 1, sidste afsnit), at det følger af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2, at der alligevel skal ske genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom beliggende Y2-adresse. Skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Stk. 2. En klage kan indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over. Klage omfattet af § 6, stk. 1, kan indgives af ejeren af den faste ejendom og af andre, der over for stat eller kommune hæfter for skatter, der opkræves på grundlag af den pågældende ejendomsvurdering."

Bestemmelsen hjemler således ikke selvstændigt klageadgang, men fastsætter alene kredsen af klageberettigede efter skatteforvaltningslovens øvrige bestemmelser. Reglerne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse af vurderinger af fast ejendom fremgår af skatteforvaltningslovens § 33. Det fremgår imidlertid af ordlyden af skatteforvaltningslovens § 33 b, stk. 1, sammenholdt med skatteforvaltningslovens § 33 b, stk. 3, at Told- og skatteforvaltningen ikke genoptager vurderinger i medfør af skatteforvaltningslovens § 33, såfremt anmodningen herom er modtaget den 1. november 2020 eller senere.

A har i forbindelse med ekspropriationen modtaget en beregnet kompensation på 34.100 kr. svarende til ejendomsskatter i 24 måneder (2020-2021) for det eksproprierede areal jf. bilag E. Det fremgår videre af bilag E, at G1 overtog det eksproprierede areal den 1. januar 2020. A har jf. replikkens s. 2, sidste afsnit, anført, at den beregnede kompensation for ejendomsbeskatning i 24 måneder, som han ubestridt har modtaget, vedrører perioden 2019-2020. Dette har ikke betydning for udfaldet af sagen, men er ikke desto mindre udokumenteret og i modstrid med kommissarius’ oplysninger jf. bilag E. Kompensationen er ydet for beskatning i 24 måneder i årene 2020-2021 i overensstemmelse med kommissarius’ oplysninger.

Det forhold, at genoptagelsesadgangen er afskåret i medfør af skatteforvaltningslovens § 33 b, påvirker ikke A’s mulighed for at klage over historiske vurderinger efter ejendomsvurderingslovens § 89, når der åbnes for klagebehandling af disse. A vil i den forbindelse modtage meddelelse om igangsættelse af klagefrist jf. ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 8."

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Efter skatteforvaltningslovens § 33 b, stk. 3, kan skatteforvaltningen ikke genoptage en ejendomsvurdering, som er foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov (lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 med senere ændringer), hvis genoptagelsesanmodningen er modtaget den 1. november 2020 eller senere.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019 for sagsøgers ejendom er foretaget efter reglerne i den tidligere gældende vurderingslov.

Sagsøgers anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2019 er fremsat den 24. november 2020 og dermed efter udløbet af den absolutte frist for genoptagelse. Skatteankestyrelsen har derfor med rette stadfæstet Vurderingsstyrelsens afslag på genoptagelsesanmodningen. Det kan ikke føre til et andet resultat, at der kan påvises fejl i vurderingsgrundlaget.

Herefter tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 20.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 20.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.