Indhold

Afsnittet omhandler kategorisering af landbrugsejendomme uden bolig.

En bebygget ejendom uden bolig er fx en ejendom, hvor der udover grundarealet er diverse bygninger såsom maskinhal, tiloversblevne landbrugsbygninger osv.

Sådan en type ejendom kategoriseres på samme måde, som hvis den var ubebygget. Det vil sige, at hvis arealet anvendes landbrugsmæssigt eller er udlagt som natur, skal den kategoriseres som en landbrugsejendom.

Hvis bygningerne er tomgangsbygninger (de står tomme/anvendes ikke), påvirker de som udgangspunkt ikke ejendommens kategorisering.

Bygningernes anvendelse får dog betydning, hvis de bruges til andet end landbrugsmæssig anvendelse som fx, hvis de anvendes til andet erhverv som industri, håndværksvirksomhed, spejdercenter eller kontor. I udgangspunktet anvendes de samme kriterier og grænseværdier vedr. husdyr og arealanvendelse som for ejendomme bebygget med bolig, men foregår der anden erhvervsmæssig anvendelse af ejendommen, kan erhvervsmomentet komme til at vægte højere end landbrugsmomentet, hvormed ejendommen skal tildeles kategorien erhvervsejendom mv.

Eksempel

En ejendom på 40 hektar, der hovedsageligt drives med almindelige (lavintensive) afgrøder. På ejendommen er der 2 hektar, der lægger grund til en landevejskro.

Ejendommen bliver som udgangspunkt kategoriseret som landbrugsejendom.

Eksempel

På en ejendom på i alt 40 hektar udvindes der råstoffer på 30 hektar. På det resterende areal på nær bygningsparcellen dyrkes der hovedsageligt lavintensive landbrugsafgrøder. Bygningsparcellen består af landbrugsbygninger, som ikke anvendes til landbrugsdrift. Ejendommen vil blive kategoriseret som en erhvervsejendom mv.