Dato for udgivelse
23 May 2023 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Nov 2021 12:32
SKM-nummer
SKM2023.234.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
B-2942-12 og B-171-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
renter, renteskat, retmæssig ejer,
Resumé

Moderselskaber, der var hjemmehørende i henholdsvis Sverige og Luxembourg, var i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d), skattepligtige af renter, som moderselskaberne havde oppebåret på lån ydet til deres danske datterselskaber. Der skulle hverken efter rente-/royaltydirektivet eller den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst henholdsvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg ske nedsættelse af eller fritagelse for kildeskatten, da der forelå misbrug, og da moderselskaberne ikke kunne anses for retmæssige ejere af renterne i direktivets og overenskomsternes forstand.

En indsigelse om, at der skulle være tale om en praksisskærpelse, blev afvist.

Datterselskaberne var ansvarlige for den manglende indeholdelse af renteskat i medfør af kildeskattelovens § 69, stk. 1.

I sag B-2942-12 fandt landsretten endvidere, at et SICAR-selskab i Luxembourg, som ifølge landsretten var den retmæssige ejer af de i den sag omhandlede renter, var omfattet af § 1 i slutprotokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg og dermed ikke var omfattet af overenskomstens anvendelsesområde, og at skattepligten af renterne endvidere ikke var bortfaldet i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d), sidste punktum.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 69, stk. 1

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.D.5.2.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit A.B.4.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.D.8.10.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.D.8.10.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.8.2.2.11.3.2 Beskatningsret for det land, hvor renten er opstået (kildelandet)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.9.2.12.6.2 Luxembourg - Gennemgang af DBO'en

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en

Redaktionelle noter

Tidligere instanser: Afgørelse fra Landsskatteretten LSR nr. 11-01280 og 11-03721

Senere instans: Anket til Højesteret, hvis dom er offentliggjort som SKM2023.398.HR.

Appelliste

Østre Landsrets dom kan tilgås via dette link: DOM