Indhold

Dette afsnit omhandler kriterierne for bebyggede landbrugsejendomme.

Afsnittet indeholder:

Indledning

For at en bebygget ejendom inkl. beboelse kan kategoriseres som en landbrugsejendom, skal der være landbrugsdrift af et vist omfang. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis ejendommen opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  1. dyrkning af landbrugs- eller specialafgrøder
  2. erhvervsmæssig husdyrproduktion
  3. produktion i gartneri, planteskole eller frugtplantager.

Specialafgrøder er i denne sammenhæng forskellige former for grøntsager og bær- og frugtproduktion. Dyrkning af specialafgrøder er ikke i sig selv nok til at kategorisere en ejendom som landbrug. Arealets størrelse og landbrugsdriftens intensitet har også betydning.

I forbindelse med kategoriseringen anvendes grænseværdier, som kan betragtes som pejlemærker for, hvor meget dyrket areal og/eller hvor mange dyr der skal være på en ejendom, for at den skal kategoriseres som en landbrugsejendom.

En bebygget ejendom vil som udgangspunkt blive kategoriseret som en landbrugsejendom, hvis ejendommen opfylder mindst en af de øvre grænseværdier for enten dyrket areal og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion på vurderingstidspunktet. Selvom ingen af de øvre grænseværdier er opfyldt, vil en ejendom alligevel kunne kategoriseres som en landbrugsejendom, hvis der fx foregår en intensiv drift af jorden eller intensiv, landbrugsmæssig udnyttelse af driftsbygningerne med fx husdyrproduktion eller opbevaring af maskiner og foder med mere, eller hvis boligmomentet er helt underordnet landbrugsmomentet. Foregår der andre erhvervsmæssige aktiviteter på ejendommen, kan det tale imod denne kategorisering og eventuelt føre til, at ejendommen skal kategoriseres som erhvervsejendom mv. I det tilfælde, hvor ejendommen ligger over de øvre grænseværdier, skal denne anden erhvervsmæssige aktivitet dog have et betydeligt omfang.

Hvis en ejendom ligger under de nedre grænser, vil den som udgangspunkt ikke blive kategoriseret som en landbrugsejendom. I stedet vil ejendommen blive kategoriseret som enten ejerbolig, skov- eller erhvervsejendom mv. afhængigt af, hvilke data der er registreret på ejendommen, og hvilke andre momenter der vejer tungest.

For ejendomme, der ligger mellem de øvre og nedre grænseværdier, vil der skulle foretages en konkret afvejning af de forskellige kriterier i forhold til vurderingen af ejendommens samlede karakter og anvendelse.