Dato for udgivelse
17 May 2023 15:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2023 10:44
SKM-nummer
SKM2023.229.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0194457
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri overdragelse af aktier/anparter, fonde.
Resumé

Spørger anmodet om tilladelse efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, til at overdrage anparter i B ApS til en almenvelgørende/almennyttig fond, uden at der skete udlodningsbeskatning af de ultimative ejere.

Skatterådet gav tilladelse, da det var Skatterådets opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag skete i ansøgernes ideelle interesse, og ikke i deres personlige eller økonomiske interesse. Der var herved henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens udkast til vedtægter hverken var tillagt ansøgerne eller andre særlige rettigheder i fonden.

Hjemmel

Ligningslovens § 16 A

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.D.9.9.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.3.1 Det skattemæssige udbyttebegreb

Tilladelse efter ligningslovens §16 A, stk 4, nr. 4.

Offentliggøres i redigeret form

Reference

Ansøgningen er modtaget den 28. februar 2023.

Ansøgning

I tilknytning til den indsendte anmodning om bindende svar af 28. februar 2023 skal […] (ultimative ejere af F ApS) venligst anmode/ansøge om tilladelse fra Skatterådet, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, til, at der ikke sker udlodningsbeskatning af de ultimative ejere af F ApS ved et kapitalindskud af anpartskapitalen i B ApS til fonden.

Det er Ansøgernes opfattelse, at betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, er opfyldte, da kapitalandelene i B ApS overdrages til en fond med et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Afgørelse

Skattestyrelsen indstiller til Skatterådet, at den ansøgte tilladelse gives.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Den […] stiftede […] […] , selskabet B ApS, kontant med en selskabskapital på kr. X. Selskabets formål er at drive […].

I forlængelse af stiftelsen ydede selskabet F ApS et lån til B ApS på stor X kr.

F ApS agter at konvertere sin fordring på selskabet B ApS til anpartskapital.

Forinden konverteringen af fordringen erhverver F ApS den samlede anpartskapital (nominelt X kr.) i selskabet B ApS for X kr. fra […].

Efter erhvervelsen af anparterne vil konverteringen herefter ske ved, at anpartskapitalen i selskabet B ApS udvides med nominelt X kr. og en overkurs på X kr., hvorved anpartskapitalen herefter udgør X kr.

Selskabet B ApS har ikke anden gæld, og selskabet vil være solvent på konverteringstidspunktet, hvorfor konverteringen sker til kurs pari.

Herefter agter selskabet F ApS at stifte en erhvervsdrivende fond, der dels har til formål at eje 100 pct. af selskabskapitalen i selskabet B ApS, og dels har følgende formål, som fremgår af fondens fundats:

2 Formål

"Fonden er en erhvervsdrivende fond, og fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til individer, personer og foreninger, der har økonomisk behov, til et eller flere af følgende formål:

[…]

2.2 Fondens midler kan søges af personer eller foreninger, herunder sammenslutninger af sådanne, som opfylder et eller flere formål således som angivet i pkt. 2.1, og som er hjemmehørende i […]

2.3 Fondens bestyrelse afgør endeligt og bindende, hvorledes fondens formål opfyldes. De anførte områder er ikke opstillet i en prioriteret rækkefølge, og det er overladt til bestyrelsens frie skøn at træffe beslutning om og i hvilket omfang, der skal uddeles midler til de respektive formål, herunder om et eller flere af formålene i en af bestyrelsen fastsat periode skal prioriteres frem for andre."

(…)

4 Forholdet til stifter

4.1 Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen

4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

5 Bestyrelsen

(…)

5.2 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse."

Fondens stiftes som en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, idet fonden i forbindelse med stiftelsen fra selskabet F ApS modtager 100 pct. af anpartskapitalen (anparterne) i B ApS samt et kontant indskud på X kr.

Udkast til fundats for fonden er forelagt.

De ultimative ejere af F ApS er […]. Ejerskabet af F ApS udøves gennem holdingselskaber.

Ansøgers opfattelse og begrundelse

Det er Ansøgernes opfattelse, at betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, er opfyldte, da kapitalandelene i B ApS overdrages til en fond med et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, der som udgangspunkt beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne påtænkes overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Det lægges til grund, at den pågældende fond opfylder betingelserne i erhvervsfondsloven, herunder erhvervsfondslovens § 1, stk. 2, hvoraf det bl.a. fremgår, at formuen skal være udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål.

Den nuværende formulering i ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, og stk. 4, nr. 4, er vedtaget den 8. december 2020 ved lov nr. 1836. Det fremgår af forarbejderne, jf. L29 fremsat 7. oktober 2020, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter den tidligere gældende praksis ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

Af praksis kan bl.a. nævnes SKM2009.29.HR. I denne sag havde hovedanpartsselskabet ydet en gave til G1 Mission, der var godkendt som almennyttig/almenvelgørende efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 A. Højesteret udtalte, at gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål. Højesteret fandt det derudover ikke godtgjort, at gaven var ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end anpartshaverens ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gjaldt også, selvom anpartshaverens hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at hovedanpartshaveren havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kunne anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der forelå en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A.

Derudover kan nævnes TfS 2000,874 VLD. I denne afgørelse fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten bl.a. vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

Derudover har Skatterådet i SKM2022.77.SR fundet, at spørgeren ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i sagen skete i spørgerens ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der var henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt M, som var hovedaktionær i S Holding ApS, eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der måtte anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Ydermere har Skatterådet bl.a. i SKM2018.79.SR bekræftet, at et holdingselskab kunne overdrage 70 pct. af sine aktier til en fond med et almennyttigt formål uden beskatning af maskeret udlodning for hovedanpartshaverne.

Som det fremgår af det bindende svar, hvor B ApS og selskabets ultimative ejere er spørgere, kan den påtænkte fond efter Skattestyrelsens opfattelse anses for almenvelgørende/almennyttig.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag sker i Ansøgernes ideelle interesse, og ikke i deres personlige eller økonomiske interesse. Der er herved henset til, at den påtænkte fond er almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens udkast til vedtægter hverken er tillagt Ansøgerne eller andre særlige rettigheder i fonden.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.