Dato for udgivelse
16 May 2023 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2023 10:49
SKM-nummer
SKM2023.224.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
SKM2022.561.ØLR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Afvisning, proces, genanlæggelse, ekstrakt
Resumé

En ankesag var i første omgang afvist, idet appellanten ikke indleverede ekstrakt. Appellanten indleverede efterfølgende en ny ankestævning, og spørgsmålet var, om Østre Landsret skulle meddele tilladelse til, at ankesagen skulle tages under behandling på ny efter retsplejelovens § 372, stk. 3.

Landsretten fandt efter en samlet, konkret vurdering og særligt henset til, at appellanten med vilje havde undladt at indsende ekstrakt, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at en sådan tilladelse ikke skulle meddeles.

Reference(r)

Retsplejelovens § 372, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.A.10.3.4

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatterettens j. nr. 13-0224821

Byrettens j. nr. SKM2021.393.BR

Den 23. februar 2023 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Landsdommerne Frosell, Mohammad Ahsan og Stine Fink Hansen (kst.) behandlede sagen.

Sag BS-25686/2021-OLR

(2. afdeling)

A

(v/ advokat Eduardo Panzeri Vistisen)

mod

Skatteministeriet

(v/ advokat Camilla Bjerg Ipsen)

Den 15. november 2022 afsagde Østre Landsret dom i ankesagen BS-25686/2021OLR (2. afdeling) A (advokat Eduardo Panzeri Vistisen) mod Skatteministeriet (advokat Camilla Bjerg Ipsen).

Nærværende afgørelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt ankesagen kan tages under behandling på ny, jf. retsplejelovens § 372, stk. 3.

A ønsker sagen genanlagt.

Skatteministeriet har protesteret imod genanlæggelse.

Af dommen af 15. november 2022 fremgår blandt andet følgende:

"Retten i Odense har den 4. juni 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS10777/2017-ODE).

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at sagen henvises til en uafhængig domstol.

Endvidere har A nedlagt påstand om, at hans aktieindkomst for 2007 nedsættes med 2.081.792 kr., at aktieindkomsten for 2010 nedsættes med 200.000 kr., og at aktieindkomsten for 2011 nedsættes med 100.000 kr.

Endelig har A nedlagt sideordnet påstand om, at de af A betalte sagsomkostninger skal tilbagebetales med tillæg af procesrente fra tidspunktet for hans betaling, subsidiært anlæggelsen af sagen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har over for As påstand om nedsættelse af aktieindkomsten for indkomstårene 2007, 2010 og 2011 påstået stadfæstelse og over for påstanden om tilbagebetaling af de af A betalte sagsomkostninger for byretten påstået frifindelse.

Oplysninger i sagen

Ved retsbog af 29. november 2021 berammede landsretten hovedforhandling i sagen til den 21. og 22. november 2022. Af retsbogen fremgår endvidere bl.a.:

"Ekstrakt

Appellanten skal senest 14 dage før hovedforhandlingen forelægge et ekstraktudkast for sagens øvrige parter og efter anmodning medtage yderligere materiale fra sagen.

Appellanten skal herefter senest den 14. november 2022 indlevere ekstrakt til landsretten. Inden samme frist skal appellanten indlevere 3 eksemplarer af ekstrakten i papirform.

Overskridelse af fristen for indlevering af ekstrakt til landsretten kan få udeblivelsesvirkning, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1 og 2, jf. § 385, stk. 1."

Ved retsbog af 11. november 2022 bestemte landsretten, at landsretten ville tage stilling til et af A rejst spørgsmål vedrørende EU-charterets artikel 47 i forbindelse med den berammede hovedforhandling. I retsbogen anførte landsretten afslutningsvis: "Sagen udsat på parternes indlevering af påstandsdokumenter samt appellantens indlevering af ekstrakt, jf. landsrettens retsbog af 29. november 2021".

                 

A har ikke inden for den fastsatte frist indleveret ekstrakt til landsretten og inden samme frist indleveret 3 eksemplarer af ekstrakten i papirform.

I As påstandsdokument af 14. november 2022 anføres om den manglende indlevering af ekstrakt bl.a., at "det efter § 385, stk. 1 kun er appellantens forpligtelse at fremsende ekstrakten, ikke at samle den", og at lovgiver har forudsat, at der ikke længere kan kræves indleveret papirekstrakt ved landsretten. Endvidere anføres det, at sagen som følge af synspunktet vedrørende EU-charterets artikel 47 ikke er omfangsrig, at begge advokater på sagen normalt anvender computerskærm til procedure og forelæggelse, og at A hverken påberåber sig dokumenter eller processkrifter i sagen, "da sagen angår et præjudicielt spørgsmål om forelæggelse af et ubestridt faktum". Endelig anføres det, at kravet om trykning af ekstrakten hos As advokat ikke er muligt og vil føre til yderligere udgifter for ham, der væsentligt overstiger retsafgiften.

Af As påstandsdokument fremgår i øvrigt, at As advokat har ført en korrespondance med Skatteministeriets advokat vedrørende spørgsmålet om udarbejdelse af ekstrakt, og at Skatteministeriets advokat i den forbindelse skrev følgende til As advokat:

"Som det fremgår af Østre Landsrets retsbog af 11. november 2022, vil Østre Landsret tage stilling til det nye anbringende vedrørende EU-Charterets artikel 47 i forbindelse med den berammede hovedforhandling, og der er således ikke sket udskillelse af det nye spørgsmål. Hovedforhandlingen i næste uge omhandler derfor fortsat (også) en prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 10. februar 2017.

Skatteministeriet er med andre ord ikke enig i, at sagen vedrører et rent juridisk spørgsmål om Charterets artikel 47 og præjudiciel forelæggelse.

Hertil kommer, at Østre Landsret i overensstemmelse med retsplejelovens 385, stk. 1, har truffet bestemmelse om, at der skal udarbejdes og indleveres en ekstrakt i denne sag, og at dette påhviler appellanten, jf. Østre Landsrets berammelsesretsbog af 29. november 2021. Appellanten skal derfor i overensstemmelse med retsplejeloven og berammelsesretsbogen udarbejde og indlevere ekstrakt."                                              

Landsrettens begrundelse og resultat

A har ikke rettidigt indleveret ekstrakt til landsretten, jf. retsplejelovens § 385, stk. 1.

Af retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt., fremgår, at retten afviser anken, hvis appellanten ikke rettidigt har indsendt behørigt udformet ekstrakt, jf. § 385, stk. 1. Retten kan dog undlade at tillægge en parts udeblivelse med ekstrakt virkning efter § 386, stk. 1, 2. pkt., navnlig hvor udeblivelsen må antages at skyldes lovligt forfald, eller modparten ønsker sagen udsat, jf. § 386, stk. 5.

Som anført i Højesterets dom af 7. oktober 2020 (UfR 2021.78) er det i forarbejderne til § 386, stk. 1, 2. pkt., forudsat, at adgangen til at tillægge en overskridelse af fristen for indsendelse af ekstrakt udeblivelsesvirkning som udgangspunkt kun anvendes i tilfælde, hvor retten har meddelt parten, at fristen er udløbet, og har fastsat en ganske kort frist for indsendelse af ekstrakt samt meddelt den pågældende, at overskridelse af den nu fastsatte frist vil medføre udeblivelsesvirkning. I dommen anføres det i forlængelse heraf, at Højesteret finder, at retten som udgangspunkt skal høre appellanten, inden retten tager stilling til, om anken skal afvises, fordi ekstrakten ikke er indsendt rettidigt.

Landsretten finder i den foreliggende sag, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det nævnte udgangspunkt om at høre appellanten kan fraviges.

Da det følger af landsrettens retsbog af 11. november 2022, at hovedforhandlingen den 21. og 22. november 2022 også angår en prøvelse af landsskatterettens afgørelse af 10. februar 2017, da A ikke rettidigt har indleveret ekstrakt til landsretten, jf. retsplejelovens § 385, stk. 1, og da der ikke findes grundlag for at undlade at tillægge den manglende indlevering af ekstrakt udeblivelsesvirkning - hvilken virkning blev oplyst ved landsrettens retsbog af 29. november 2021 - afviser landsretten anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1 og 5. …"

I en til Østre Landsret indgivet "Ankestævning (genanlæggelse)" af 21. november 2022 har advokat Eduardo Panzeri Vistisen blandt andet meddelt følgende:

"Som advokat for A genanlægger jeg herved til Østre Landsret den af Retten i Odense afsagte dom den 4. juni 2021 i 1. instanssagen BS-10777/2017-ODE."

Parternes anbringender vedrørende genanlæggelse

A har udover "Ankestævning (genanlæggelse)" indgivet meddelelse af 14. februar 2023, og Skatteministeriet har indgivet meddelelser af 30. januar 2023 og 15. februar 2023 vedrørende genanlæggelse.

A har anført, at det vil stride imod et ligebehandlingsprincip, hvis sagen ikke tillades genanlagt. Der er herved henvist til Østre Landsrets kendelse af 3. februar 2023 (Sag BS-43425/2022-OLR), hvor en anmodning om, at en sag på ny blev taget under behandling, blev taget til følge af landsretten.

Skatteministeriet har til støtte for, at genanlæggelse ikke bør tillades, anført, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at genoptagelse bør nægtes, idet afvisningen af ankesagen beroede på en bevidst undladelse af at indlevere ekstrakt, ikke på en forglemmelse eller fejl i øvrigt. I den sag, som A henviser til, forelå der ikke sådanne særlige omstændigheder.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter retsplejelovens § 372, stk. 3, kan en anke, der afvises af anden grund end overskridelse af fristen i § 372, stk. 2, med rettens tilladelse på ny tages under behandling, såfremt ny ankestævning indleveres inden 2 uger efter, at sagen blev afvist.

Spørgsmålet er herefter, om landsretten bør give tilladelse i medfør at retsplejelovens § 372, stk. 3. Landsretten finder efter en samlet, konkret vurdering og særligt henset til, at A med vilje undlod at indsende ekstrakt, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at en sådan tilladelse ikke bør meddeles.

Efter omstændighederne findes omkostningerne ved behandlingen af As anmodning at burde ophæves.

Thi bestemmes:

Østre Landsrets ankesag BS-25686/2021-OLR, A mod Skatteministeriet, tages ikke under behandling på ny.

Hverken A eller Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

Sagen sluttet på ny.