åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter CO2-afgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Varer, der leveres til skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer
 • Varer, der leveres til fly
 • Olie og gas til produktion af elektricitet
 • Kul til produktion af elektricitet
 • Dampskibsfart og jernbanedrift
 • Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.
 • Brændsler til produktion af tilsvarende brændsler (raffinaderier mv.)
 • Biobrændstoffer
 • Færgedrift
 • Benzin
 • Anden afgiftsgodtgørelse efter CO2-afgiftsloven
 • Andre bestemmelser om afgiftsfrihed
 • Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)
 • Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)
 • Bevilling til afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder
 • Tilbagebetaling af moms af CO2-afgift
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Varer, der leveres til skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer

Varer, der er afgiftspligtige efter CO2AL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13, 15 ►og 18, og tilsvarende afgiftspligtige varer efter § 2, stk. 1, nr. 19◄ (olieprodukter), kan leveres uden CO2-afgift til brug om bord i skibe i udenrigsfart, fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover.

Varerne kan leveres uden afgift af registrerede virksomheder eller af virksomheder med bevilling til afgiftsgodtgørelse efter CO2AL § 8.

Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven.

Varer, der leveres til fly

Jetfuel kan leveres uden CO2-afgift til brug i luftfartøjer (fly), der anvendes erhvervsmæssigt.

Varerne kan leveres uden afgift af registrerede virksomheder eller af virksomheder med bevilling til afgiftsgodtgørelse efter CO2AL § 8.

Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 1.

CO2-afgiften kan godtgøres af andre varer end jetfuel. Dette gælder for varer, der bruges i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt. Se CO2AL § 7, stk. 4, nr. 4.

CO2-afgiften godtgøres i samme omfang, som der er afgiftsgodtgørelse efter MINAL § 9, stk. 6, nr. 3.

Begrebet "der anvendes erhvervsmæssigt" skal forstås som levering af tjenesteydelse med fly mod vederlag.

Se også

 • Afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for fly/luftfartøjer efter mineralolieafgiftsloven.
 • Blanket 23.004, der anvendes ved ansøgning om godtgørelse af energi- og CO2-afgift.

Olie og gas til produktion af elektricitet

Der er afgiftsfrihed for afgiftspligtige varer efter

 • CO2AL § 2, stk. 1, nr. 1-4 og 17 (gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum og metanol af syntetisk oprindelse)
 • CO2AL § 2, stk. 1, nr. 8-10 (LPG-gas og raffinaderigas),
 • CO2AL § 2, stk. 1, nr. 11, 1. pkt. (naturgas, dog ikke tillægsafgift/metanafgift af naturgas),
 • CO2AL § 2, stk. 1, nr. 18, og tilsvarende afgiftspligtige varer efter § 2, stk. 1, nr. 19,◄

der anvendes til produktion af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, som har tilladelse til udledning af CO2 efter CO2-kvoteloven.

Kravet om tilladelse til udledning af CO2 efter CO2-kvoteloven indebærer, at der ikke er afgiftsfrihed efter CO2-afgiftsloven for ikke-kvoteomfattet el-produktion.

Der gælder derudover de samme regler for afgiftsfrihed for olie og gas til produktion af elektricitet som efter MINAL § 9, stk. 2, og GASAL § 8, stk. 2.

Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 2.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10 om afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme.

Kul til produktion af elektricitet

Der er afgiftsfrihed for afgiftspligtige varer efter CO2AL § 2, stk. 1, nr. 5-7 (stenkul, jordoliekoks og brunkul) og nr. 12 (bitumen), der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, som har tilladelse til udledning af CO2 efter CO2-kvoteloven.

Derudover kan kvoteomfattede kraftværker og kraftvarmeværker opnå afgiftsfrihed for ikke bionedbrydeligt affald omfattet af § 2, stk. 1, nr. 14, der anvendes til fremtilling af elektricitet. Se CO2AL § 5, stk. 2.

Kravet om tilladelse til udledning af CO2 efter CO2-kvoteloven indebærer, at der ikke er afgiftsfrihed efter CO2-afgiftsloven for ikke-kvoteomfattet el-produktion.

Der gælder derudover de samme regler for afgiftsfrihed for kul til produktion af elektricitet som efter KULAL § 7, stk. 1.

Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 3.

Værker, som forbruger varme leveret fra en ekstern varmeproducent med tilladelse til udledning af COefter lov om CO2-kvoter, som indebærer betaling af CO2-afgift efter § 2, stk. 1, nr. 14, kan få godtgørelse for afgiften af den andel af varmen, der anvendes til fremstilling af elektricitet, hvoraf der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet. Andelen beregnes som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den elektricitet, der er fremstillet i perioden, og på den anden side summen af energiindholdet i den elektricitet og varme, der er fremstillet i perioden.

Se CO2AL § 7, stk. 8.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10 om afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme.

Dampskibsfart og jernbanedrift

Der er afgiftsfrihed for afgiftspligtige varer efter CO2AL § 2, stk. 1, nr. 5-7 (stenkul, jordoliekoks og brunkul) og nr. 12 (bitumen), der anvendes til dampskibsfart og jernbanedrift. Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 3.

CO2-afgiften godtgøres i samme omfang, som der er afgiftsgodtgørelse efter KULAL § 7, stk. 6.

Der er derimod ikke afgiftsfrihed efter CO2-afgiftsloven for mineralolieprodukter til jernbanedrift.

Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer mv.

Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4, samt personer, der er knyttet til disse.

Varerne (olie og kul) kan leveres uden afgift af registrerede virksomheder eller af virksomheder med bevilling til afgiftsgodtgørelse efter CO2AL § 8. Der gælder den samme særlige ordning som efter mineralolieafgiftsloven for oplagshavere af benzin og olieprodukter, så oplagshaverne kan få godtgjort CO2-afgiften af den benzin og olie, som diplomater med flere køber hos dem på deres tankstationer.

Muligheden for afgiftsfrihed for repræsentationer med videre gælder også for fjernvarme fremstillet på basis af afgiftspligtige varer.

Se CO2AL § 7, stk. 1, nr. 4.

Administration af afgiftsfriheden afhænger dog nærmere af arten af den enkelte vare. Der er nedenfor redegjort nærmere herom for gas og fjernvarme.

Se også

 • Afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for benzin og olie efter mineralolieafgiftsloven
 • Afsnit E.A.4.2.9 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for kul efter kulafgiftsloven
 • Blanket (23.006), der anvendes ved anmodning om godtgørelse af bl.a. elafgift, energiafgift og CO2-afgift på gas og afgiften på varme.

Gas

Af praktiske hensyn administreres ordningen med afgiftsfrihed for gas som en godtgørelsesordning. Dette indebærer, at bestemmelsen ikke direkte berører gasnetvirksomhedernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til Skattestyrelsen få godtgjort CO2-afgiften og energiafgiften.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.9 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for gas efter gasafgiftsloven.

Fjernvarme

Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort afgiftsbelastningen på den leverede fjernvarme.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til Skattestyrelsen få godtgjort afgiften på varme.

Brændsler til produktion af tilsvarende brændsler (raffinaderier mv.)

Fritaget for CO2-afgift er brændsler (energiprodukter) omfattet af CO2AL § 2, stk. 1, der direkte medgår til produktionen af et tilsvarende energiprodukt.

Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område.

Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof

En forholdsmæssig del af brændslerne kan henregnes som forbrugt til produktion af et tilsvarende energiprodukt i de tilfælde, hvor samme anlæg både forsyner anvendelser til dette formål og til andre anvendelser i virksomheden. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at en sådan fordeling kan opgøres.

Ved denne fordeling skal reglerne i § 9 a, stk. 3, i CO2AL anvendes.

En tilsvarende fordelingsbestemmelse findes også i MINAL § 11, stk. 5, nr. 4, og fordelingen af afgiftspligtige og afgiftsfritagne brændsler bør efter Skattestyrelsens vurdering ske efter principperne i MINAL § 11, stk. 5, nr. 4.

Se CO2AL § 7, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

 • E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven
 • E.A.4.4.9 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter gasafgiftsloven.

Biobrændstoffer

Biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, er fritaget for afgift.

Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fremstillet på baggrund af biomasse.

Se CO2AL § 7, stk. 3.

Færgedrift

CO2-afgiften godtgøres af varer omfattet af afgiftspligten efter CO2AL § 2, stk. 1, nr. 1-4, nr. 8-10, nr. 15 ►og nr. 18, og tilsvarende afgiftspligtige varer efter § 2, stk. 1, nr. 19◄, der anvendes til færgedrift(mineralolieprodukter), der anvendes til færgedrift.

Se CO2AL § 7, stk. 4, nr. 2.

Varerne kan dog i særlige tilfælde leveres uden afgift fra en registreret oplagshaver i lighed med bestemmelserne i MINAL § 9, stk. 9. Se CO2AL § 7, stk. 5.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven.

Benzin

CO2-afgiften godtgøres af benzin ►og tilsvarende afgiftspligtige varer efter § 2, stk. 1, nr. 19◄ i det omfang, der kan ydes godtgørelse efter mineralolieafgiftsloven.

Et eksempel er benzin, der anvendes i fartøjer ved erhvervsmæssigt fiskeri eller i fartøjer til anden erhvervsmæssig sejlads bortset fra lystfartøjer.

Se CO2AL § 7, stk. 4, nr. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssigt fiskeri eller anden erhvervsmæssig sejlads efter mineralolieafgiftsloven.

Anden afgiftsgodtgørelse efter CO2-afgiftsloven

CO2-afgiften godtgøres af varer omfattet af afgiftspligten efter CO2AL § 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 8-12 og nr. 15, ►nr. 18 og tilsvarende afgiftspligtige varer efter § 2, stk. 1, nr. 19◄ (mineralolie, kul og gas), som anvendes af en virksomhed til erhvervsmæssig sejlads med skibe og fartøjer, der ikke er omfattet af CO2AL § 7, stk. 1, dog bortset fra lystfartøjer, eller anvendes på anden måde end som motorbrændstof eller brændstof til fremstilling af varme eller anvendes til fremstilling af elektricitet, som er afgiftspligtig efter lov om afgift af elektricitet.

CO2-afgiften godtgøres dog ikke for varer anvendt til produktion af elektricitet på anlæg, som ikke er omfattet af CO2-kvoteloven, § 9. Andelen af afgiftspligtige varer, som er forbrugt til produktion af elektricitet i kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet, opgøres efter reglerne i MINAL § 9, stk. 2, KULAL § 7, stk. 1, eller GASAL § 8, stk. 2.

Afgiften godtgøres i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms for varerne. Dette gælder dog ikke for CO2-afgift af brændstof, der anvendes til erhvervsmæssig sejlads med skibe og fartøjer.

Se CO2AL § 7, stk. 4, nr. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsgodtgørelse for mineralolieprodukter til erhvervsmæssig sejlads med skibe og fartøjer efter MINAL § 9, stk. 6, nr. 1.

Andre bestemmelser om afgiftsfrihed

Der ydes afgiftsfrihed for afgiftspligtige varer i samme omfang som efter MINAL § 9, stk. 7-10. Se CO2AL § 7, stk. 5.

Et eksempel er benzin og olie, som tages med fra udlandet til brug i et køretøjs normale brændstoftank.

Fra 1. januar 2018 afgiftsfritages gassen der er indeholdt i lightere, som indføres fra udlandet. Det betyder, at der ved indførsel ikke vil skulle betales CO2-afgift af gas, der er indeholdt i lightere. Se MINAL § 9, stk. 7, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.8 om andre afgiftsfritagelser for mineralolieprodukter.

Se også afsnit E.A.4.6.5 om bundfradrag i betaling af CO2-afgift.

Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)

Varmeproducenter har på visse betingelser ret til afgiftslempelse for fjernvarme, der produceres af afgiftspligtige brændsler. Se CO2AL § 7, stk. 6 og 7.

Ordningen, der også kaldes "el-patronordningen", findes også i elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.9 om afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen).

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)

Momsregistrerede virksomheder har på visse betingelser ret til hel eller delvis godtgørelse af energiafgifter på energiprodukter, der anvendes til procesformål. Se fx GASAL § 10, § 10 a, § 10 b, § 10 c og § 10 d.

Momsregistrerede virksomheder har også på visse betingelser ret til hel eller delvis godtgørelse af CO2-afgift på energiprodukter. Se CO2AL § 9 a, § 9 b og § 9 c.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6, hvor alle regler om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder er beskrevet.

Bevilling til afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registreret efter CO2AL § 3 (enten autoriseret som oplagshavere efter mineralolieafgiftsloven eller registreret som oplagshavere efter kulafgiftsloven), kan få bevilling til godtgørelse af CO2-afgift af varer, der er afgiftspligtige efter henholdsvis mineralolieafgiftsloven eller kulafgiftsloven, og som

 • leveres til virksomheder, der er registreret efter mineralolieafgiftsloven eller kulafgiftsloven for fremstilling, afsætning og forbrug af samme varer
 • leveres til udlandet, eller
 • fritages for afgift efter CO2AL § 7, fx til brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer på 5 BT og derover eller 5 BRT og derover, dog bortset fra lystfartøjer.

Se CO2AL § 8.

Der gælder de samme betingelser for at få bevilling efter CO2-afgiftsloven som efter mineralolieafgiftsloven og kulafgiftsloven. Se MINAL § 10 og KULAL § 7, stk. 4.

Se også

 • E.A.4.1.8 om andre afgiftsgodtgørelser efter mineralolieafgiftsloven (Ikke autoriserede eller registrerede virksomheder)
 • E.A.4.2.9 om godtgørelse til ikke-registrerede virksomheder ved levering til udlandet og registrerede oplagshavere.

Tilbagebetaling af moms af CO2-afgift

Hvis en virksomhed ikke kan fradrage moms af afgifter som indgående moms i sit momsregnskab, når selve afgiften godtgøres, kan der ske tilbagebetaling af momsen af afgiften efter ML § 45, stk. 16.

Dette kan eventuelt være relevant i forbindelse med momsfrie erhvervsmæssige aktiviteter.

Se også afsnit D.A.12.6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-833/21

►Artikel 14, stk. 1, litra a), andet punktum, i energibeskatningsdirektivet skal fortolkes således, at en national lovgivning, der bestemmer, at der pålægges afgift på kul, der bruges til produktion af elektricitet, opfylder betingelsen om, at afgiften skal være indført "af miljøpolitiske hensyn", såfremt der består en direkte forbindelse mellem anvendelsen af indtægterne fra og formålet med den pågældende afgift, eller såfremt denne afgift, uden at forfølge et rent budgetmæssigt formål, for så vidt angår dens struktur, herunder beregningsgrundlaget eller afgiftssatsen, er udformet på en sådan måde, at den påvirker de afgiftspligtiges adfærd i en retning, der gør det muligt at sikre en bedre miljøbeskyttelse.◄

C-49/17

Vedrørende rækkevidden af afgiftsfritagelsen i artikel 21, stk. 3, 1. pkt., i energibeskatningsdirektivet. Dommen fastslår, at denne afgiftsfritagelse ikke omfatter forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der har produceret dem, med henblik på fremstilling af andre energiprodukter i en situation, hvor de energiprodukter, der fremstilles som den pågældende virksomheds hovedaktivitet, anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning.

 
►C-31/17◄ ►Artikel 14, stk. 1, litra a), i energibeskatningsdirektivet skal fortolkes således, at den obligatoriske fritagelse i denne bestemmelse gælder for energiprodukter, der anvendes til elproduktion, når sådanne produkter anvendes til kombineret produktion af elektricitet og varme i henhold til artikel 15, stk. 1, litra c), i nævnte direktiv.◄
Landsretsdomme

SKM2017.155.ØLR

Landsretten tiltrådte, at der ikke var adgang til afgifts- og momsrefusion for appellanten efter henholdsvis godtgørelsesreglerne i elektricitetsafgiftslovens § 11, stk. 1, og kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 2, samt momslovens § 37, stk. 1, eftersom afgiftsbeløbene ikke var betalt og appellanten heller ikke var forpligtet til at betale disse. Appellanten havde således ikke båret nogen afgiftsbyrde, som der kunne ske afgiftsgodtgørelse henholdsvis fradrag for.

Stadfæstelse af SKM2015.257.BR.

Landsskatteretskendelser

SKM2019.38.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at selskabets forbrug af dieselolie til drift af råstofpumper på selskabets skibe var godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 1, CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., svovlafgiftslovens § 9, stk. 5 og NOx-afgiftslovens § 9, stk. 4.

 
Skatterådet

SKM2023.191.SR

LBG (Liquefied Biogas) fremstilledes ved kraftig nedkøling af biogas. Nedkølingen bevirkede, at biogassen skiftede tilstand fra gasformig til flydende tilstand, dvs. til LBG.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle betales afgift efter CO2-afgiftsloven for LBG, der anvendtes som motorbrændstof.

SKM2014.638.SR

Skatterådet bekræfter, at naturgas anvendt i en fermenteringsproces kan anses for omfattet godtgørelsesbestemmelsen i CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 1, da naturgassen ikke kan anses for anvendt som brændsel til fremstilling af varme.