Dato for udgivelse
13 Apr 2023 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Jan 2023 14:05
SKM-nummer
SKM2023.168.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-39520/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
kapitalandele, generationsskifte, succession, vindmøller
Resumé

I 2018 overdrog A kapitalandele i sit anpartsselskab til sine døtre som led i generationsskifte.
Selskabet var 100 % ejer af et anpartsselskab, der bl.a. havde investeret i mindre andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber.

Sagen angik, om overdragelsen af kapitalandele kunne ske med skattemæssig succession efter § 34 i aktieavancebeskatningsloven. Spørgsmålet var, om investeringen i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber måtte anses for passiv kapitalanbringelse.

Højesteret fastslog, at der ikke i ordlyden af eller forarbejderne til § 34 i aktieavancebeskatningsloven er holdepunkter for at anlægge en snæver fortolkning af, hvad der skal forstås ved passiv kapitalanbringelse, dvs. fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende, og at det må bero på en konkret vurdering, om investering i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber må anses for passiv kapitalanbringelse.

Højesteret foretog herefter en konkret vurdering af oplysningerne i sagen og nåede frem til, at investeringen i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber måtte anses for passiv kapitalanbringelse.
Landsretten var nået til samme resultat

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 34

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.B.2.13.1 

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landsskatteretten jr. nr. 19-0024985

Afgørelse fra Vestre Landsret BS-20270/2020-VLR, SKM2021.537.VLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM