Dato for udgivelse
24 mar 2023 15:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 feb 2023 13:36
SKM-nummer
SKM2023.139.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
BS-14235/2022-GLO
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat
Emneord
Søgsmålsfrist; agterskrivelse
Resumé

Den 26. november 2021 fremsendte Skattestyrelsen forslag om ændring af ejendomsværdiskat til skatteyderne. Der dannedes nye årsopgørelser i overensstemmelse med forslagene den 18. december 2021. Sagen blev anlagt den 9. april 2022. Skatteyderne indbragte agterskrivelsen og ikke årsopgørelsen.

Retten fandt at søgsmålsfristen jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, skulle regnes fra datoen for årsopgørelsernes dannelse. Retten fandt på den baggrund at sagen var anlagt for sent.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.A.10.3.4.1

Redaktionelle noter

Anket til Østre Landsret og tilladt admitteret som et kæremål. Ved kendelse af 8. maj 2023 har Østre Landsret hjemvist sagen til realitetsbehandling i Retten i Glostrup.

(Ikke behandlet ved Landsskatteretten.)

Appelliste

A

og

B

mod


Skatteministeriet
(v/Kammeradvokaten v/adv. Anne Larsson)


Afsagt af byretsdommer
 

Hans J. Christensen 


Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 9. april 2022.

Sagen omhandler ændringer i A’s og B’s ejendomsværdiskat.

A og B har nedlagte følgende påstande:

Sagen skal fremmes.

Skatteministeriet skal anerkende, at A’s ejendomsværdiskat nedsættes med 6.018 kr. for indkomståret 2018, 6.123 kr. for indkomståret 2019 og 5.928 kr. for indkomståret 2020.

Skatteministeriet skal anerkende, at B’s ejendomsværdiskat nedsættes med 5.910 kr. for indkomståret 2018, 6.123 kr. for indkomståret 2019 og 5.809 kr. for indkomståret 2020.

Skatteministeriet har påstået afvisning subsidiært frifindelse.

Skatteministeriets afvisningspåstand er udskilt til særskilt afgørelse på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens § 253, stk. 2.

Retten har behandlet sagen efter reglerne om småsager.

Oplysningerne i sagen

Den 26. november 2021 fremsendte Skattestyrelsen forslag om ændring af ejendomsværdiskat til A og B.

Den 18. december 2021 dannedes nye årsopgørelser for begge sagsøgere i overensstemmelse med forslagene.

Den 9. april 2022 indgav A og B stævning i sagen.

Parternes synspunkter

A og B har blandt andet gjort gældende, at bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, ikke finder anvendelse i den omhandlede sag. Der er ikke truffet en afgørelse omfattet af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, hvorfor sagen ikke kan afvises. Der er endvidere truffet ulovlige afgørelser, hvorfor søgsmålet ikke bør afvises men fremmes. Det må endvidere tillægges vægt, at sagsøgerne mange gange har kontaktet forskellige skattemyndigheder uden at opnå en løsning.

Skatteministeriet har gjort gældende, at sagen er anlagt 22 dage for sent. Søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, skal regnes fra den 18. december 2021, hvor der blev dannet nye årsopgørelser. Der er ikke grundlag for at fravige søgsmålsfristen.

Rettens begrundelse og resultat

Det fremgår af sagen, at der blev dannet og udsendt nye årsopgørelser med ændret ejendomsværdiskat den 18. december 2021. Der er i årsopgørelserne vejledt om en 3 måneders klagefrist.

Retten er enig med Skatteministeriet i, at den i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, fastsatte søgsmålsfrist på 3 måneder finder anvendelse i denne sag, og fristen må regnes fra den 18. december 2021, der var afgørelsestidspunktet for de omtvistede afgørelser.

Da sagen således ikke er anlagt rettidigt, afvises sagen efter Skatteministeriets begæring, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Sagen er anlagt i småsagsprocessen, og Skatteministeriet har på nuværende tidspunkt ikke begæret sagen udtaget af småsagsprocessen. Der er ikke udarbejdet fortegnelse i sagen, da det her omhandlede formalitetsspørgsmål er udskilt til særskilt afgørelse. Det følger herefter af retspraksis, at A og B ikke kan pålægges at betale sagsomkostninger til Skatteministeriet, hvorfor hver part afholder egne sagsomkostninger.

THI KENDES FOR RET:

Sagen afvises.

Hver part afholder egne sagsomkostninger.