Dato for offentliggørelse
01 Mar 2023 10:31
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
30 Mar 2023 07:59
Kontaktperson
Charlotte F. Kløigaard
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0965831
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Afgift
Emneord
Tinglysning, afgift, pant, virksomhedspant, fordringspant, pantsætter, debitor, virksomhedsoverdragelse
Status
Igangværende høring
Resumé

Skattestyrelsen præciserer praksis, for oprunding af ørebeløb efter tinglysningsafgiftsloven, da Den juridiske vejledning fejlagtigt har angivet, at der ikke skal ske oprunding af ørebeløb.

Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit E.B.2.6.2

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

1. Baggrund for præcisering af praksis

Det fremgår af tinglysningsafgiftsloven § 2, at den del af afgiftsbeløb, der er beregnet som en procentdel (variable tinglysningsafgift), afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Den juridiske vejledning har ved en fejl angivet, at der kan ses bort fra ørebeløb i forbindelse med oprunding ved afgiftens beregning. Det er Skattestyrelsens vurdering, at der ikke kan støttes ret på fejlen, da den fører til et resultat, der er i åbenbar strid med loven.

2. Det retlige grundlag

Tinglysningsafgiftslovens § 2:

Den del af afgiftsbeløb efter denne lov, der er beregnet som en procentdel, afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Bemærkninger til lovforslaget vedrørende tinglysningsafgiftslovens § 2 (1998/1 LSF 208):

Til § 2

    Bestemmelsen indeholder nærmere regler for afgiftens beregning. Det fastsættes i stk. 1, at den beregnede afgift skal afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

3. Praksis

Tinglysningsafgiftsloven afløste med virkning fra den 1. januar 2000 stempelafgiftsloven ved lov nr. 382 af 2. juni 1999. Det fremgik af den dagældende stempelafgiftslov, at såfremt der fremkom ørebeløb ved beregningen af afgiften, afrundes afgiften nedad til hele kroner.

I Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit E.B.2.6.2 er det angivet, at den variable afgift (procentafgiften) oprundes til nærmest kronebeløb, der er deleligt med 100, mens det vedrørende ørebeløb i den beregnede afgift er angivet, at der ikke skal oprundes.

I afsnittet er der desuden givet følgende eksempel på, hvorledes Skattestyrelsen hidtil har beregnet og afrundet efter tinglysningsafgiftslovens § 2, stk. 1.

Beregnet afgift

Oprundes

Afgiftsbeløb

14.000,50 kr.

Nej

14.000 kr.

14.001,00 kr.

Ja

14.100 kr.

Skattestyrelsen præciserer praksis, da der ifølge lovens ordlyd og forarbejder skal foretages en oprunding til hele kronebeløb, der er deleligt med 100. Der skal derfor ikke ses bort fra ørebeløb.

Da den hidtidige praksis efter Skattestyrelsens opfattelse er i åbenbar strid med lovgivningen, vil der ikke kunne støttes ret på fejlen i Den juridiske vejledning.

Der gives følgende eksempel på den nye praksis:

Beregnet afgift

Oprundes

Afgiftsbeløb

14.000,50 kr.

Ja

14.100 kr.

14.001,00 kr.

Ja

14.100 kr.

4. Genoptagelse

Der kan ske genoptagelse af sager, hvor der er ikke foretaget oprunding til hele kronebeløb, der er deleligt med 100. Genoptagelsen sker i henhold til de ordinære genoptagelsesregler i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, hvorefter der kan afsendes varsel om ændring af afgiftstilsvar inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.  

5. Gyldighed

Dette styresignal indeholder en præcisering af praksis, der ikke har været lovhjemlet og er i direkte strid med lovens ordlyd. Styresignalet har derfor umiddelbar virkning og også virkning for afgiftsperioder, der ligger før styresignalets offentliggørelse.

Styresignalet ophæves ved indarbejdelse i og offentliggørelse af Den juridiske vejledning 2023-2.