Dato for udgivelse
16 Feb 2023 01:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. februar 2023
SKM-nummer
SKM2023.89.MOTORST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
22-0828078
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Værdifastsættelse, registreringsafgift, kilometerstand
Resumé

Styresignalet fastlægger praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand. Den beskrevne praksis svarer til Motorstyrelsens hidtidige praksis, og der er derfor ingen genoptagelsesmæssige konsekvenser.

Styresignalet er nødvendigt, fordi der er sket ændringer i hjemmelsgrundlaget ved ophævelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, som hidtil har ligget til grund for praksis. Samme praksis videreføres nu med hjemmel i bekendtgørelsens § 26.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 10

Registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit I.A.1.5.3.1.2 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit I.A.1.5.3.1.3

1 Sammenfatning
Styresignalet fastlægger praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer for så vidt angår regulering for kilometerstand. Den beskrevne praksis svarer til Motorstyrelsens hidtidige praksis. Styresignalet har virkning fra den 1. marts 2023.

Med virkning fra samme dato ophæves registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 om regulering af den afgiftspligtige værdi for kilometerstand.

Den hidtidige praksis for regulering af den afgiftspligtige værdi for kilometerstand videreføres med hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 26 og 28.

2 Regelgrundlaget
Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi for et brugt køretøj er reguleret i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, som har følgende ordlyd.

"§ 10. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres."

I bekendtgørelse om registreringsafgift (bekendtgørelse nr. 1030 af 25. maj 2021), afsnit IV, er der desuden fastsat en række nærmere regler om, hvordan den afgiftspligtige værdi fastsættes.

Af bekendtgørelsens § 26 fremgår følgende:

"§ 26. Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj er køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter registreringsafgiftsloven, ved salg til bruger her i landet.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand."

I § 28, stk. 1, beskrives nærmere, hvilke elementer der indgår i fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi, herunder indgår køretøjets kilometerstand.

"§ 28. Den afgiftspligtige værdi ansættes på grundlag af en samlet vurdering af køretøjet stand under hensyntagen til udstyr, kilometerstand, vedligeholdelse, eventuelle forbedringer eller forringelser som følge af ombygning og øvrige beskaffenhed."

I den pr. 1. marts 2023 ophævede § 29 beskrives regulering særskilt for kilometerstand.

§ 29. Der beregnes et standardtillæg eller standardfradrag til den afgiftspligtige værdi af en person- eller varebil, hvis det antal kilometer, bilen har kørt, fraviger fra det normale antal som angivet i stk. 3 med mere end 10 pct., jf. dog stk. 2. En eventuel regulering sker med hele fravigelsen. Skatteforvaltningen offentliggør satser for kilometertillægget/-fradraget.
Stk. 2. Der beregnes ikke et standardtillæg eller standardfradrag efter stk. 1, hvis bilens ejer eller Skatteforvaltningen modsætter sig brug af standarden med henvisning til, at tillægget/fradraget vil føre til et afgiftsgrundlag, der strider mod § 26.
Stk. 3. Normal kørsel er:1) For benzindrevne personbiler 20.000 km årligt for bilens 1.- 4. år og 15.000 km fra bilens 5. år.2) For dieseldrevne personbiler 30.000 km årligt for bilens 1.- 4. år og 20.000 km fra bilens 5. år.3) For varebiler 30.000 km årligt for bilens 1.- 4. år og 20.000 km fra bilens 5. år.
Stk. 4. Det påhviler som udgangspunkt ejeren af en person- eller varebil at føre bevis for det kørte antal kilometer, hvis ejeren ved afgiftsberigtigelse af bilen ønsker et kilometerfradrag, der fraviger stk. 1-3, eller ejeren ved ansøgning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af bilen ønsker et kilometertillæg, der fraviger stk. 1-3."

Der er således hjemmel i hhv. §§ 26 og 28 til at inddrage kilometerstand i fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi, og der var i § 29 angivet en specifik metode til at foretage en sådan regulering.

Efter ophævelsen af § 29 foretages reguleringen for kilometerstand med hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 26 og 28 efter den metode, der er angivet nedenfor i afsnit 4.

3 Baggrund for fastlæggelse af praksis på ny
Motorstyrelsen har i sin hidtidige praksis modsat sig regulering ud fra standardnormkilometeren i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, stk. 3, jf.  § 29, stk. 2. Reguleringen for kilometerstand er i stedet for blevet foretaget ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 26 og 28, stk. 1.

Motorankenævnene har imidlertid i en række afgørelser anvendt regulering ud fra standardnormkilometer, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 3, og tilkendegivet, at anvendelsen af § 29, stk. 2, stiller krav om en konkret begrundelse for, hvorfor anvendelsen af regulering ud fra standardnormkilometer efter bekendtgørelsens § 29, stk. 3, i det enkelte tilfælde vil stride imod bekendtgørelsens § 26.

Den 1. marts 2023 ophæves § 29, da, at en regulering ud fra normkilometer efter bekendtgørelsens § 29, stk. 1 og stk. 3, ikke nødvendigvis fører til et afgiftsgrundlag, der er retvisende i forhold til, hvad en bruger her i landet under hensyn til det pågældende køretøjs stand mv. må antages at ville betale for et tilsvarende køretøj.

Med ophævelsen af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 er det Motorstyrelsens vurdering, at praksis fremover vil have hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 26 og 28.

Den hidtidige praksis, som videreføres, er beskrevet nedenfor i afsnit 4.

4 Fastlæggelse af praksis
Motorstyrelsens hidtidige praksis og den fremtidige praksis, som fastlægges med dette styresignal, er materielt den samme. Motorstyrelsen har i sin hidtidige praksis generelt modsat sig en regulering ud fra standardkilometernormen i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, stk. 3, jf. § 29, stk. 2. Herefter har kilometerreguleringen været foretaget ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Fastlæggelsen af Motorstyrelsens fremtidige praksis sker med hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, og registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26 og § 28, stk. 1.

Ved regulering for kilometerstand tages der udgangspunkt i annoncepriser for tilsvarende køretøjer og den gennemsnitlige kilometerstand for disse køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer - efter evt. annoncefradrag og andre mindre reguleringer - kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Der foretages en regulering af handelsprisniveauet ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer. Reguleringen sker med de satser, som fremgår nedenfor.

Et tillæg eller fradrag som følge af kilometerregulering må som udgangspunkt ikke medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. For personbiler med en kilometerstand, som afviger i meget betydeligt omfang fra annoncerede køretøjer i øvrigt, kan dog gives et tillæg eller fradrag, der overstiger dette niveau.

Kilometerreguleringen må derudover som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelsprisniveauet. Hvis reguleringen medfører en ændring på over 10 pct., tillægges eller fradrages derfor alene halvdelen af den del af reguleringsbeløbet, der overstiger 10 pct. Grænsen på 10 pct. er fastsat skønsmæssigt ud fra samme betragtning som ovenfor om, at handelsprisniveauet som følge af kilometerreguleringen ikke bør kunne være hhv. højere eller lavere end handelsprisen for et tilsvarende køretøj, der er et år ældre eller yngre.

Satser for kilometerregulering
Regulering for afvigende kilometerstand bliver foretaget med udgangspunkt i følgende satser, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at satserne retvisende afspejler kilometerstandens påvirkning af handelsprisniveauet. Satserne kan opdateres i forbindelse med de halvårlige opdateringer af Den juridiske vejledning, hvis det vurderes, at satserne som følge af udviklingen i markedet ikke længere er retvisende.

Køretøjets alder

Satser

Under 1 år

31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau

Over 1 år

22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau

Over 2 år

20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau

Over 3 år

17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau


Ved fastsættelsen af køretøjets alder skal der regnes i hele år med udgangspunkt i køretøjets første registreringsdato. Der rundes således ned, så forløbne måneder ud over hele år ikke medtages. For et køretøj, der fx er 2 år og 3 måneder gammelt regnet fra 1. registreringsdato, er satsen 20 øre pr km pr 100.000 kr.

Formel til beregning af kilometerregulering
Der kan opstilles følgende formel til beregning af tillæg eller fradrag for kilometerstand:

handelsprisniveau x sats pr. km x (gennemsnitskilometerstand - køretøjets kilometerstand)
                                                                          100.000

Der skal ske afrunding af resultatet til nærmeste hele 100 kr.  Positive beløb er tillæg og negative beløb er fradrag.

Handelsprisniveauet indgår med sin fulde værdi og afrundes ikke, uanset at trinene for satserne er pr. 100.000 kr. handelsprisniveau.

Der kan opstilles følgende eksempel.

Handelsprisniveau = 520.000 kr.
Gennemsnitskilometerstanden = 150.000 km
Køretøjets kilometerstand = 171.000 km
Køretøjets alder = 2 år og 5 mdr.

Kilometerreguleringen beregnes på følgende måde (i kr.):

520.000 x 0,2 x (150.000 - 171.000) = -21.840 kr. 
                            100.000

Efter afrunding til nærmeste 100 kr. gives derfor som udgangspunkt i eksemplet et fradrag for kilometerstand på 21.800 kr.

Undtagelser
Der foretages ikke en regulering for kilometerstand, hvis afvigelsen i kilometerstanden mellem det køretøj, der skal værdifastsættes, og gennemsnittet af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer er under 10 pct. Det skyldes, at kilometerstanden ligger så tæt på hinanden, at en mindre afvigelse ikke vurderes at påvirke værdiansættelsen nævneværdigt. Der vil dermed være en betydelig risiko for, at en regulering i disse tilfælde vil give en mindre retvisende værdiansættelse.

Der reguleres som udgangspunkt ikke for en afvigende kilometerstand for et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometerstanden afviger mere end 1/3 fra gennemsnitskilometerstanden for de annoncerede køretøjer.

For motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometerstand.

5 Gyldighed
Den praksis, som er indeholdt i dette styresignal, har virkning fra den 1. marts 2023, dog tidligst det tidspunkt, hvor registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 ophæves, og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit I.A.1.5.3.1.2 og I.A.1.5.3.1.3

Styresignalet ophæves automatisk efter indarbejdelse i Den juridiske vejledning på offentliggørelsestidspunktet.