Dato for udgivelse
15 dec 2022 10:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 dec 2022 09:28
SKM-nummer
SKM2022.611.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-7249/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Enkeltmandsvirksomhed, direktør, overdragelsesaftale, lønudgift
Resumé

Der var mellem appellantens enkeltmandsvirksomhed og et selskab, som appellanten ejede og var direktør i, indgået en overdragelsesaftale om selskabets overtagelse af virksomheden. Overdragelsesaftalen blev grundet misligholdelse ophævet af enkeltmandsvirksomheden med virkning fra den 1. januar 2015. Selskabet havde udstedt en faktura til appellanten for bl.a. udlejning af personale i perioden 1. januar til 30. juni 2015, og sagen angik, om selskabet eller appellanten var rette omkostningsbærer af lønudgiften og dermed indeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag, og om appellanten i så fald var ansvarlig for betaling af det manglende beløb. Derudover angik sagen, om appellanten havde fradrag for købsmoms af fakturaen.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at selskabet havde betalt A-skat og AM-bidrag for personalet, da beløbene var fratrukket selskabets skattekonto, og selvom fakturabeløbet fremgik af mellemregningskontoen mellem appellanten og selskabet, tiltrådte landsretten, af de grunde som byretten havde anført, at det ikke var dokumenteret, at fakturaen var betalt af appellanten. Landsretten fandt det godtgjort, at al drift i virksomheden i hvert fald efter den 1. januar 2015 foregik i appellantens enkeltmandsvirksomhed, og at appellanten derfor skulle anses som rette omkostningsbærer af lønudgiften og dermed også som indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7. Landsretten tiltrådte desuden, af de grunde som byretten havde anført, at appellanten ikke havde godtgjort, at han ikke havde udvist forsømmelighed ved iagttagelsen af bestemmelserne i kildeskatteloven, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1. Endelig tiltrådte landsretten, af de grunde som byretten havde anført, at appellanten ikke havde ret til fradrag for momsen af fakturaen, jf. momslovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1.

På den baggrund stadfæstede landsretten dommen.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 46, stk. 1

Momslovens § 37, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, A.D.5.2.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, D.A.11.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, A.B.4.1.1.1.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatteretten jr. nr. 16-1742859 og 16-1743292

Byretten sagsnummer BS49559/2020-ALB offentliggjort som SKM2022.115.BR.

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Svend Harbo)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Alexander Rosendal Boisen)

Retten i Aalborg har den 15. februar 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS49559/2020-ALB).

Afgørelsen er truffet af landsdommerne

Lis Frost, Linda Hangaard og Rikke Fisker Sørensen (kst.)

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at forhøjelsen på 477.666 kr. vedrørende manglende indeholdelse og betaling af A-skat og AM-bidrag for 2015 nedsættes til 0 kr.

Skatteministeriet skal endvidere anerkende, at forhøjelsen af As momstilsvar for 2015 nedsættes med 400.127 kr.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

A har for landsretten fremlagt en række bilag herunder blandt andet bogføringsbilag og kontooversigter for G1-virksomhed samt kontokort for blandt andet mellemregningskontoen mellem G1-virksomhed og G2-ApS.

Skatteministeriet har fremlagt udskrift af G3-ApS´ skattekonto.

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring. IN og SL har endvidere afgivet forklaring.

A har forklaret, at G1-virksomhed er en gourmetrestaurant, som han startede efter, at han i (red. årstal fjernet) blev årets kok. (red. information fjernet). Det er en seriøs forretning, og de uddanner elever. Derudover er det en af de få restauranter i Y1-by, der stadig har overenskomst. Han har gennem årene drevet en række andre virksomheder, og det var medvirkende til, at G4-ApS blev etableret.

Det er ikke nemt at ændre elevaftaler, for der skal ske godkendelse af virksomheden, og selvom det er en eksisterende restaurant, så skal der være en besigtigelse af den, før den kan godkendes.

Han kan ikke svare på, hvorfor momsen pr. 30 juni 2015 ikke er angivet på skattekontoen i G3-ApS. Han er uddannet kok og har hele tiden haft rådgivere til at hjælpe sig med det administrative. Han erindrer dog, at man i første halvdel af 2015 havde svært ved at få besked fra revisoren om, hvor momsen skulle angives. Overdragelsen af aktiverne fra virksomheden til G2-ApS var en konstellation, der blev startet op, fordi banken ønskede en opdeling af aktiviteterne. Da overdragelsen ikke kunne lykkes, var der et oprydningsarbejde bagefter, og de kunne i den forbindelse mærke, at revisoren ikke længere var lige så flink til at svare på deres spørgsmål.

Forevist faktura af 24. juni 2015 vedrørende løn 2015  har han forklaret, at det er ham selv eller hans bogholder, der har lavet den. Posten "fast bidrag" dækker over de økonomiske omkostninger, der var i at køre løn. Han kan ikke svare på, hvorfor enkeltmandsvirksomheden skulle betale den udgift. Han erindrer det som om, at det er en information, han har fået fra revisor.

Forevist faktura af 24. juni 2015 vedrørende løn 2014  har han forklaret, at det faste bidrag også her dækker over omkostningerne ved at køre løn. I andet halvår var det ikke afklaret, om driften af kroen var i den personligt drevne virksomhed eller i det anpartsselskab, som banken havde krævet skulle etableres. Lønnen blev udbetalt fra G2-ApS. Omsætningen indgik både i enkeltmandsvirksomheden og i selskabet. Det skyldtes blandt andet, at mange kunder fortsatte med at bruge det gamle kontonummer.

Forevist resultatopgørelsen for G2-ApS for 2014 , har han forklaret, at bruttofortjenesten stemmer meget godt med fakturabeløbet. Han ved ikke, om omsætningen blev bogført. Han har ikke noget bogføringsmaterialeliggende for 2015 fra selskabet.

Forevist ekstraktens siden 185 har han forklaret, at det er data fra hans computer over posteringer på hans konto. Overførslerne, der starter med DK, er fra dankortterminaler. Det er samme nummer, der går igen. Der gik således på dette tidspunkt omsætning ind på enkeltmandsvirksomhedens konto. Omsætningen stammer fra webshoppen, hvor man kunne købe gavekort mv.

Forevist kontokort fra enkeltmandsvirksomheden vedrørende mellemregningskontoen for 2015  kan han ikke svare på, hvorfor virksomheden skulle afholde udgifter til skyldig A-skat, feriepenge, pension mv., når de købte arbejdskraft af selskabet.

Forevist elevaftale (ekstraktens side 94) så er det eleven og ham, der har underskrevet. Forevist tillæg til uddannelsesaftalen ekstraktens side 96, så går han ud fra, at det er eleven, der har underskrevet.

Forevist faktura af 24. juni 2015 vedrørende løn for 2014  har han forklaret, at G2-ApS begyndte at afholde udgiften til løn efter, at ansættelses- og uddannelsesaftalerne blev overført dertil. Det var ikke alle medarbejdere, der blev flyttet over på samme tidspunkt.

Omsætningen i restauranten blev flyttet til G2-ApS i sommeren 2014. Han erindrer, at kontoen blev åbnet i starten af juni 2014, og så tog det tid at få dankortterminalerne på plads. De holdt også sommerlukket i en uge af juli, så det var en løbende proces at forsøge at få overdragelsen på plads.

IN har forklaret, at han har været kurator for G3-ApS under konkurs. Konkursboets bilag er blevet makuleret. Når et konkursbo startes op, tager man et møde med fallenten eller dennes repræsentant for at få fat i boets regnskabsmateriale mv. Han kan ikke huske, om G3-ApS´ regnskabsmateriale var til stede. Han havde et møde med A. Han husker ikke, at der var tale om konkurskarantæne. Han kan ikke huske, om de drøftede mellemregningskontoen. Han kan ud fra en cirkulæreskrivelse se, at mellemregningskontoen er blevet drøftet. Han blev sygemeldt den 1. november 2015, og herefter overtog hans kollega SL det praktiske omkring boet. I foråret 2016 afleverede han sin bestalling. Herefter blev SL kurator i boet. Han kan ikke huske, om han har tidligere har set fakturaen af 24. juni 2015 vedrørende løn 2015.

SL har forklaret, at konkurssagens bilag er blevet makuleret, så han har forud for i dag kun set cirkulæreskrivelserne. Han blev kurator undervejs i sagen, fordi hans kollega IN blev sygemeldt. Han tror, at han havde et enkelt møde med A og med en repræsentant for SKAT. SKAT ville ikke betale for yderligere undersøgelser i boet. Han har nok fået afgørelsen fra SKAT. Den eneste aktivitet i selskabet var vist, at det var medarbejderne, der blev udlejet. Han afleverede boregnskab den 22. august 2016. Han husker det sådan, at der var bogføringsmateriale for de lønninger, der var udbetalt. Der var aflagt et årsregnskab, og det var stort set et 0-regnskab. Han kan ikke huske, om faktura af 24. juni 2015 om løn 2015 indgik i regnskabet. Hvis selskabet havde faktureret al løn til A personligt, så skulle der ikke være gæld.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A har yderligere anført, at fakturaen vedrørende løn for 2015 er betalt, idet den fremgår af mellemregningskontoen mellem A og G2-ApS.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at det bestrides, at fakturaen er betalt via mellemregningskontoen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da det fremgår af G3-ApS´ skattekonto, at de af SKAT nedsatte beløb vedrørende A-Skat med 363.623 kr. og AM-bidrag med 114.043 kr. er fratrukket på kontoen, tiltræder landsretten, at det er godtgjort, at beløbene ikke kan anses for betalt af G3-ApS.

Landsretten tiltræder endvidere af de grunde, som byretten har anført, at det ikke er dokumenteret, at fakturaen vedrørende løn for 2015 er betalt af A. Den omstændighed, at fakturabeløbet fremgår af mellemregningskontoen mellem A og G2-ApS, kan ikke føre til en ændret vurdering heraf.

Det findes også efter bevisførelsen for landsretten godtgjort, at al drift i virksomheden G1-virksomhed i hvert fald efter den 1. januar 2015 foregik i den personligt drevne virksomhed, og at A derfor, som anført af byretten, skal anses som rette omkostningsbærer af lønudgiften og dermed også indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Landsretten tiltræder endvidere af de grunde, som byretten har anført, at A ikke har godtgjort, at han ikke har udvist forsømmelighed ved iagttagelsen af bestemmelserne i kildeskatteloven, jf. samme lovs § 69, stk. 1.

Landsretten tiltræder endeligt af de grunde, som byretten har anført, at A ikke er berettiget til fradrag for momsen angivet i fakturaen vedrørende løn for 2015, jf. momslovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 75.000 kr. inkl. moms til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 75.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.