Dato for udgivelse
09 dec 2022 11:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 okt 2022 10:57
SKM-nummer
SKM2022.601.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
15-1549982
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Momstilsvar, mineralvandsafgift, emballageafgift, fradrag, købsmoms, omvendt betalingspligt
Resumé

Sagen angik dokumentationskravene til en forhøjelse af salgsmomsen i form af EU-erhvervelsesmoms vedrørende indkøb af varer i Sverige og det korresponderende fradrag for købsmoms. Skattestyrelsen havde fastsat både salgs- og købsmomsen skønsmæssigt på baggrund af oplysninger fra listeindberetninger (VIES). Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at både salgs- og købsmomsen skønsmæssigt var ansat på baggrund af oplysninger fra listeindberetninger (VIES).

Reference(r)

Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 4, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 1, § 11, stk. 1, 1. pkt., § 12, stk. 1, § 37, § 46, stk. 1, 1. pkt., § 47, stk. 1, 1. pkt., § 56, stk. 1, § 57, stk. 1, momslovens kapitel 12
Opkrævningslovens § 5, stk. 1, § 5, stk. 2, § 5, stk. 2, 1. pkt.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit A.B.5.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, afsnit D.A.11.1.7

SKAT har skønsmæssigt fastsat klagerens [A] momstilsvar til samlet 987.483 kr. for perioden fra den 1. maj 2012 til den 31. december 2013, ligesom SKAT skønsmæssigt har forhøjet klagerens betaling af mineralvandsafgift med 60.000 kr. og emballageafgift med 15.000 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist, idet klagerens skønsmæssigt fastsatte fradrag på 10 % for købsmoms nedsættes til 0 kr. Dette medfører, at der sker en samlet skønsmæssig forhøjelse af klagerens momstilsvar på 1.097.203 kr. samt en skønsmæssig forhøjelse af henholdsvis mineralvandsafgift på 60.000 kr. og emballageafgift på 15.000 kr.

Faktiske oplysninger
H1 ApS (herefter selskabet) er et anpartsselskab, der i det centrale virksomhedsregister, CVR, er registreret med CVR-nr. […]. Selskabet blev stiftet den 16. januar 2012 af A (herefter klageren). Klageren var direktør i selskabet fra stiftelsen og frem til selskabets konkurs den 1. april 2014.

Selskabet var registreret med branchekode 463900, der omfatter ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Selskabet har solgt kildevand og sodavand på det danske marked.

Selskabet blev registreret for kvartalsvis afregning af moms med virkning fra den 1. maj 2012. Derudover blev selskabet registreret for emballageafgift (varemodtager - volumebaseret) med virkning fra den 24. maj 2012 samt A-skat og AM-bidrag med virkning fra den 31. maj 2012.

Den 14. november 2012 gennemførte SKAT et kontrolbesøg hos selskabet. Ved kontrollen beslaglagde SKAT 102.683 stk. 0,5 liters Tekir Kildevand samt 2.594 stk. Tikir Kilbent med brus på 20 cl., da der på en række vandflasker ikke var korrekt pantmærke.

Retten i By Y1 har i kendelse af 13. december 2012 fundet, at betingelserne for beslaglæggelsen af de omhandlede Tekir Kildevand og Tikir Kilbent med brus var opfyldt.

SKAT har efterfølgende udtaget selskabet til momskontrol for perioden 1. maj 2012 til 30. juni 2013.

Selskabet har indsendt momsangivelser for 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. Selskabet har ikke indsendt angivelser for 3. og 4. kvartal 2013.

Selskabet har angivet emballageafgift for perioden maj 2012 til oktober 2013.

Selskabet har ikke angivet afgift af mineralvand.

Varer købt fra tredjeland:
Det fremgår af købsbilag for Tekir Kildevand for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013, at selskabet har importeret Tekir Kildevand fra tredjeland. Det drejer sig om 1.311.349 styk 0,5 liters Tekir Kildevand (pant B) og 52.920 styk 1,5 liter Tekir Kildevand (pant C).

Selskabet havde selv angivet 1.414.032 styk 0,5 liter Tekir Kildevand, men der blev af SKAT foretaget en korrektion på 102.683 styk på baggrund af SKATs beslaglæggelse af dette antal Tekir Kildevand 0,5 liter. Det skønnede antal solgte 0,5 liter Tekir Kildevand blev herefter af SKAT opgjort til 1.311.349 styk.

Køb af varer fra Sverige:
Der blev via selskabet i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013 foretaget kontant køb af mineralvand fra den svenske virksomhed G1 på samlet SEK 684.222, svarende til 593.792 kr.

Det fremgår af fakturanummer 19 af 14. juni 2013 udstedt til selskabet, at der blev indkøbt blandede drikkevarer for 198.000 kr. fra G1. Ligeledes blev der af G1 den 10. maj 2013 udstedt en faktura til selskabet på 234.960 kr., ligesom der den 20. maj 2013 blev udstedt en faktura til selskabet på 251.262 kr. for blandede drikkevarer.

Der er fremlagt dags dato-kvitteringer for de tre ovenstående køb, hvoraf det fremgår, at fakturaerne er betalt kontant. Det fremgår ikke af fakturaerne eller af dags dato-kvitteringerne, om der er indeholdt moms i de anførte beløb, da momsen på dags dato-kvitteringerne er angivet til 0 kr.

Det fremgår af det listeindberettede salg for selskabet, at der i 1. kvartal 2013 er indberettet køb for samlet 1.035.500 kr. fra den svenske virksomhed G2 til selskabet. Det har ikke været muligt at fremskaffe fakturaer eller anden dokumentation for levering og betaling af dette køb, idet de svenske skattemyndigheder ikke har haft adgang til andre oplysninger om den svenske virksomhed G2 udover virksomhedens listeindberetning af salget til selskabet.

De samlede køb fra de to svenske virksomheder udgjorde for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 i alt 1.629.292 kr.

Oplysninger fra Dansk Retursystem A/S:
SKAT har indhentet oplysninger fra Dansk Retursystem A/S, da det ved gennemgangen af selskabets regnskabsmateriale blev konstateret, at selskabet ved opgørelsen af selskabets momstilsvar havde fratrukket moms af faktura fra Dansk Retursystem A/S.

Det fremgår af faktura 1129284 af 26. juni 2013 fra Dansk Retursystem A/S, at opkrævningen vedrørte pant for typen "Plast B" og "Plast C" samt indsamlingsgebyr for disse produkter.

Fakturaen vedrørte ekstraordinære opgørelser af antal solgte "Plast B" og "Plast C" produkter til Dansk Retursystem A/S pr. den 20. september 2012, den 6. december 2012, den 18. januar 2013 og den 25. juni 2013. Opkrævningen er foretaget på grundlag af det antal flasker fra selskabet, som Dansk Retursystem A/S har udbetalt returpant på. Det er i forbindelse med opgørelsen lagt til grund, at den returpant, der er udbetalt via pantautomater, har omfattet 89 % af det samlede antal solgte flasker, hvorefter der er sket omregning til 100 % ved brug af en returprocent på 89 %.

Den af Dansk Retursystem A/S opgjorte modtagne returemballage "Plast B" er opgjort til 531.869 stk. * 89 %, i alt 473.363.

Den af Dansk Retursystem A/S opgjorte modtagne returemballage "Plast C" er opgjort til 74.224 stk. * 89 %, i alt 66.059.

Faktura 1129284 af 26. juni 2013 var på samlet 393.524,40 kr. inkl. moms.

Ifølge Dansk Retursystem A/S var den omhandlede faktura af 26. juni 2013 ikke betalt på tidspunktet for SKATs afgørelse. Den pant, som fakturaen omhandler, drejer sig om pant i forbindelse med salg af kildevand, hvor selskabet selv har påtrykt pantmærkerne på flaskerne.

Selskabet klagede over opkrævningen af pant til Miljøstyrelsen, der som klageinstans har fastholdt opkrævningen.

Kontooplysninger fra F1-Bank
SKAT har i sagen indhentet kontooplysninger fra F1-Bank. Det ses af kontooplysninger fra F1-Bank, at klagerens personlige bankkonto med kontonummer […] har været anvendt i forbindelse med handel af kilde- og sodavand.

Eksempelvis fremgår det af kontoudtog for klagerens personlige konto den 12. december 2012, at der er indsat 15.494,40 kr. på bankkontoen med teksten "Faktura 173341 G3 ApS […]". Den 23. januar 2013 blev der indsat 215.160 kr. på klagerens private konto med teksten "G4 ApS […]". Der er løbende blevet indsat flere mindre beløb på kontoen, som eksempelvis den 13. marts 2013, hvor der blev indsat 1.770 kr. på kontoen med teksten "Fakt 5276 13 G5 […]. I 22)x) […]".

SKAT har efter en gennemgang af klagerens private bankkonto konstateret, at der fra denne konto er foretaget indbetalinger for fakturaer udstedt af selskabet, herunder i perioden 1. juli 2013 til 31. december 2014, hvor selskabet ikke har angivet moms. Ligeledes har SKAT konstateret, at der på denne konto er modtaget indbetalinger fra kunder, hvor fakturanummerserien tilsyneladende ikke kan henføres til nummerserien for selskabet, samt at kontoen anvendes til betaling for leverancer fra Dansk Retursystem A/S og til betalinger til udlandet.

Ved SKATs gennemgang af denne konto har SKAT konstateret, at klageren via sin private bankkonto har modtaget ikke under samlet 1.673.283 kr. for perioden 1. maj 2012 til 31. december 2013.

Emballageafgift for 1. maj 2013 til 30. juni 2013
Klageren har via selskabet i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013 foretaget indkøb af sodavand hos G1.

Af oplysninger fra G1 fremgår det, at der er foretaget tre leverancer af 33 paller med læskedrik.

For fakturanr. 19 udstedt af G1 er det konstateret, at de fakturerede varer er faktureret fra en dansk underleverandør ved fakturanr. 683234. Det er på baggrund af fakturanr. 683234 muligt at opgøre den sodavands- og emballageafgift, som knytter sig til denne leverance, da fakturaen indeholder en specifikation af de leverede varer.

Selskabet har ikke betalt afgift af leverancerne, ligesom leverancerne ikke er medtaget i selskabets regnskab.

Leverancerne i fakturanr. 19 omfatter i alt 15.040 salgsemballager, som fordeler sig således efter afgiftssats:

Rumindhold

Afgiftssats

Antal enheder Afgift

Enh. 50 cl

0,16

         6.720            1.075

Enh. 150 cl

0,48

        8.320            3.994 

      15.040            5.069 

Emballageafgiften blev skønsmæssigt fastsat til 15.000 kr. for de leverancer, som er faktureret til selskabet fra G1 i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013.

Mineralvandsafgift
Klageren har via selskabet i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013 foretaget indkøb af sodavand hos G1. Det fremgår af fakturanr. 19 af 14. juni 2013, at der er leveret 15.840 liter sodavand (33 paller), som fordelte sig på følgende måde efter afgiftssats:

Periode

Afgift pr. liter

       Antal liter    Afgift

Faktura 19, juni 2013

0,59

               5.100,00  3.009,00

Faktura 19, juni 2013

1,64

             10.740,00 17.614,00  

             15.840,00 20.623,00  

Der er i maj 2013 udstedt fakturaer for salg af i alt 66 paller med læskedrik (2 x 33 paller). Det har ikke været muligt at identificere sammensætningen af de fakturerede produkter fra G1 til selskabet.

SKAT har skønsmæssigt opgjort mineralvandsafgiften for maj og juni 2013 på følgende måde:

Periode

Afgift pr. liter

            Antal liter

  Afgift

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

0,59

5.100,00

   3.009,00

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

1,64

10.740,00

17.614,00

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,59

5.100,00

  3.009,00

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

1,64

10.740,00

17.614,00

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,59

5.100,00

  3.009,00

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt                 1,64                                            10.740,00           17.614,00

      47.520,00     61.869,00  

På baggrund af fakturanr. 19 og fakturanr. 683234 er fordelingen af læskedrikke skønsmæssigt fastsat for de to øvrige leverancer med 33 solgte paller læskedrikke i hver, da det er lagt til grund, at sammensætningen af læskedrikke i de to øvrige leverancer har været på samme vis som i fakturanr. 19 og fakturanr. 683234.

Den samlede skønsmæssige afgift af sodavand er beregnet til i alt 61.869 kr. (3 x 20.623), hvorefter der er foretaget en nedrunding af det skønsmæssige beløb til nærmeste hele 10.000 kr. Mineralvandsafgiften er på den baggrund skønsmæssigt fastsat til 60.000 kr. i tilknytning til de leverancer, som er faktureret til selskabet fra G1 i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013.

SKATs afgørelse
SKAT har fastsat klagerens momstilsvar skønsmæssigt til samlet 987.483 kr. for perioden fra den 1. maj 2012 til den 31. december 2013, ligesom SKAT skønsmæssigt har forhøjet klagerens betaling af mineralvandsafgift med 60.000 kr. og emballageafgift med 15.000 kr.

Som begrundelse herfor fremgår blandt andet følgende:

"…
SKATs ændringer

1. Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar 987.483 kr.
• Skønsmæssig forhøjelse af manglende angivet salgsmoms med 1.097.203 kr.
• Skønsmæssig forhøjelse af EU-erhvervelsesmoms med 407.323 kr.
• Skønsmæssig forhøjelse af købsmoms med 517.043 kr.
2. Skønsmæssig forhøjelse af mineralvandsafgift med 60.000 kr.
3. Skønsmæssig forhøjelse af emballageafgift med 15.000 kr.

SKAT har foretaget en gennemgang af H1 ApS’s regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013. SKAT har på baggrund af de af selskabet fremlagte salgsfakturaer opgjort den samlede omsætning for perioden fordelt på de enkelte produkttyper. Opgørelse over de af selskabet solgte produkter er vedlagt som bilag 1. Selskabets udstedte fakturaer for tilhørende periode er vedlagt som bilag 2. Selskabet har i sagen fået beslaglagt 102.683 stk. Tekir Kildevand 50 cl., hvorfor disse ikke anses som solgt. Udskrift af retsbog fra Retten i By Y1 samt kvittering for beslaglæggelse er vedlagt som bilag 3.
SKAT finder er, at der er et væsentligt misforhold mellem det af selskabet angivne afgiftspligtige grundlag for opgørelse af emballageafgift - styk afgift - og den af selskabets angivne salgsmoms i perioden 1. maj 2012 til 31. december 2013.

SKAT finder endvidere, at der via H1 ApS er erhvervet varer fra G1 i Sverige og at dette køb ikke er medtaget i H1 ApS’ momsregnskab.

SKAT har endvidere konstateret, at G2 i Sverige har foretaget liteindberetning af salg til H1 ApS. De listeindberettede salg fra G2 i Sverige er ikke medtaget i H1 ApS’ momsregnskab.

SKAT finder, at A har drevet uregistreret virksomhed for salg af en del af de varer - Tekir Kildevand - der er importeret via H1 ApS og for de varer der er erhvervet via G1 samt G2 i Sverige. SKAT finder, at indtægterne for en del af de solgte varer der er importeret via H1 ApS samt de varer der er erhvervet fra de svenske virksomhed ikke er tilgået H1 ApS og ikke fremgår af H1 ApS momsregnskab.

SKAT foretager på denne baggrund en skønsmæssig opgørelse af den udeholdte omsætning hos A.

SKAT har ved opgørelse fratrukket den af H1 ApS allerede angivne salgsmoms for perioden 1. maj 2012 til 31. december 2013, ligesom der er korrigeret for de i sagen beslaglagt Tekir Kildevand.
Den manglende skønsmæssige angivne salgsmoms kan herefter opgøres til 1.097.203 kr.

Skønsmæssig opgørelse af udgående afgift for salg af Tekir Kildevand:

Produkttype

Angivet stk. antal - Emballagefgift

Gennemsnitlig moms pr. flaske

Gennemsnitlig moms pr. Pant

Gennemsnitlig moms i alt

Salgsmoms i alt

½ liter pant B (Tekir Kildevand)

1.311.349

0,41

0,30

0,71

931.057

1½ liter pant C (Tekir Kildevand)

52.920

0,69

0,60

1,29

68.267

999.324

Selskabet har i sagen angivet 1.414.032 stk. ½ liter Kildevand. Efter fradrag for beslaglagt Tekir kildevand - 102.683 stk., kan det skønnede antal solgte ½ liters Tekir Kildevand opgøres til 1.311.349 stk.

Skønsmæssig opgørelse af udgående afgift af leverancer fra Sverige:

 

Dato

Leverandør

Faktura

Beløb i SEK

Kurs

Kursdato

Beløb i DKK

Salgsmoms i alt

10-05-2013

G1

18

234.960

86,97

13-05-2013

204.345

51.086

20-05-2013

G1

16

251.262

86,73

17-05-2013

217.920

54.480

14-06-2013

G1

19

198.000

86,63

14-06-2013

171.527

42.882

684.222

593.792

148.448

Skønsmæssig opgørelse af udgående afgift af leverancer fra Sverige:

 

Listeindberetning

Leverandør

Ex. Moms

Salgsmoms i alt

1. kvartal 2013

G2, Sverige

1.035.500

258.875

 

Skønsmæssig udgående i alt

             1.406.647

 

Angivet udgående afgift i H1 ApS

Salgsmoms i alt

2. kvartal 2012

26.486

3. kvartal 2012

91.473

4. kvartal 2012

62.008

1. kvartal 2013

66.054

2. kvartal 2013

63.423

3. kvartal 2013

0

4. kvartal 2013

0

Angivet udgående moms i alt

309.444

 

Samlet skønsmæssig opgørelse udgående afgift, i alt

1.097.203

 

Selskabets omsætning kan på baggrund af selskabets angivne salgsmoms for 2012 opgøres til 719.868 kr.  Selskabets omsætning kan på baggrund af selskabets angivne salgsmoms for 2013 opgøres til 517.908 kr. Selskabet samlede omsætning for perioden 2012 og 2013 udgør herefter 1.237.776 kr.

Opgørelse af EU-erhvervelsesmoms

 

Listeindberetning

Leverandør

Ex. Moms

EU-erhvervelsesmoms i alt

1. kvartal 2013

G2, Sverige

1.035.500

258.875

 

 

Dato

Leverandør

Faktura

Beløb i SEK

Kurs

Kursdato

Beløb i DKK

EU-erhvervelsesmoms i alt

10-05-2013

G1

18

234.960

86,97

13-05-2013

204.345

51.086

20-05-2013

G1

16

251.262

86,73

17-05-2013

217.920

54.480

14-06-2013

G1

19

198.000

86,63

14-06-2013

171.527

42.882

684.222

593.792

148.448

I alt

407.323

 

Opgørelse af indgående afgift af EU-erhvervelser

 

Listeindberetning

Leverandør

Ex. Moms

Salgsmoms i alt

1. kvartal 2013

G2, Sverige

1.035.500

258.875

 

 

Dato

Leverandør

Faktura

Beløb i SEK

Kurs

Kursdato

Beløb i DKK

Salgsmoms i alt

10-05-2013

G1

18

234.960

86,97

13-05-2013

204.345

51.086

20-05-2013

G1

16

251.262

86,73

17-05-2013

217.920

54.480

14-06-2013

G1

19

198.000

86,63

14-06-2013

171.527

42.882

684.222

593.792

148.448

 

I alt

407.323

 

Skønsmæssig opgørelse af indgående afgift - dansk varekøb

 

Skønsmæssigt fradrag for moms af dansk varekøb 10 % af salgsmoms

(1.097.203 kr.)

109.720

Indgående afgift i alt

517.043

 

1.4 SKATs bemærkninger og begrundelse
SKAT har foretaget en gennemgang af H1 ApS’s regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013. Det har ved kontrollen af H1 ApS ikke været muligt at få udleveret selskabets regnskabsmateriale for 2012, idet selskabet ikke har reageret på SKATs henvendelse. SKAT har i sagen forsøgt at få udleveret regnskabsmateriale fra kurator. Kurator har alene været i besiddelse af regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013. SKATs skøn af udeholdt omsætning i perioden 1. maj 2012 til 31. december 2013 beror således på selskabets regnskab for 1. januar 2013 til 30. juni 2013, indberetninger af listesalg fra udlandet samt selskabets angivelser af emballageafgift for maj 2012 til oktober 2013 sammenholdt med selskabets angivelser af moms for 2012 og 2013 samt korrigeret for de i selskabet beslaglagte Tekir Kildevand.

SKAT har på baggrund af de af selskabet fremlagte salgsfakturaer, opgjort den samlede omsætning for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 fordelt på de enkelte produkttyper. Opgørelse over de af selskabet solgte produkter er vedlagt som bilag 1. Selskabets udstedte fakturaer for tilhørende periode er vedlagt som bilag 2. Selskabets bogføring for 1. januar 2013 til 30. juni 2013 er vedlagt som bilag 6. Selskabets momsangivelser er vedlagt som bilag 4. Udskrift af retsbog fra Retten i By Y1 samt kvittering for beslaglæggelse er vedlagt som bilag 3

Ved gennemgangen af H1 ApS’s regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 er det konstateret, at H1 ApS i perioden har angivet at have solgt 159.479 stk. ½ liter Tekir Kildevand svarende til en gennemsnitlig salgsmoms på 0,41 kr. pr. flaske samt en gennemsnitlig salgsmoms pr. pant B med 0,30 kr., i alt 0,71 kr. pr. solgt flaske ½ liter Tekir Kildevand.

Ved gennemgangen af H1 ApS’s regnskabsmateriale for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 er det konstateret, at H1 ApS i perioden har angivet at have solgt 8.646 stk. 1½ liter Tekir Kildevand svarende til en gennemsnitlig salgsmoms på 0,69 kr. pr. flaske samt en gennemsnitlig salgsmoms pr. pant C med 0,60 kr., i alt 1,29 kr. pr. solgt flaske 1½ liter Tekir Kildevand.

Ved gennemgangen af H1 ApS’s regnskabsmateriale er det konstateret, at de af selskabet importerede Tekir Kildevand er importeret fra G6 Ltd i Tyrkiet. Oversigt over selskabets import er vedlagt som bilag 10. Selskabet købsbilag for køb af Tekir Kildevand for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 er vedlagt som bilag 11.

H1 ApS har foretaget nedenstående indberetninger af emballageafgift - styk afgift for perioden maj 2012 til oktober 2013.

 

 

Periode

Ruminindhold >=10 cl <=40 - stk

Ruminindhold > 40 cl <=60 - stk

Ruminindhold > 110 cl <=160 - stk

Ruminindhold > 160 cl <=20 liter - stk

Afgiftssats

Beregnet beløb

120630

64.032

0,64

40.980,48

120630

320.256

0,16

51.240,96

120730

-35.472

0,64

-22.702,08

120730

-156.672

0,16

-25.067,52

120831

96.768

0,16

15.482,88

120930

45.504

0,16

7.280,64

121031

432.480

0,16

69.196,80

121130

17.640

0,64

11.289,60

121231

43.200

0,16

6.912,00

130131

96.768

0,16

15.482,88

130331

360

0,10

36,00

130331

17.640

0,48

8.467,20

130331

96.768

0,16

15.482,88

130531

3.936

0,10

393,60

130531

17.640

0,48

8.467,20

130531

92.160

0,16

14.745,60

130630

200.448

0,16

32.071,68

130731

1.240

0,10

124,00

130731

17.640

0,48

8.467,20

130731

49.584

0,16

7.933,44

131031

4.800

0,10

480,00

131031

96.768

0,16

15.482,88

10.336

1.414.032

52.920

46.200

282.248,32

Opgørelse over selskabets angivne emballageafgift samt efterangivelser er vedlagt som bilag 5.

SKAT finder er, at der er et væsentligt misforhold mellem det af H1 ApS angivne afgiftspligtige grundlag for opgørelse af emballageafgift - styk afgift - og den af selskabets angivne salgsmoms for perioden 1. maj 2012 til 30. juni 2013.

SKAT har på baggrund af H1 ApS’s regnskabsmateriale opgjort den gennemsnitlige salgsmoms pr. produkttype, jf. nedenfor. SKAT har herefter opgjort den skønsmæssige udeholdte omsætning på baggrund af den af selskabet indberettede emballageafgift - styk afgift - for perioden maj 2012 til oktober 2013, korrigeret for de i selskabet beslaglagte Tekir Kildevand, jf. bilag 3.

SKAT har i sagen modtaget kontroloplysninger fra de svenske skattemyndigheder. Det er i sagen oplyst, at G1 har foretaget salg af sodavand til H1 ApS for SEK 684.222 kr. i maj og juni 2013. Leverancerne er betalt kontant. SKAT har ved gennemgangen af regnskabsmaterialet for H1 ApS konstateret, at disse leverancer ikke er medtaget i selskabets momsregnskab for perioden. SKAT finder, at de varer der er erhvervet fra G1, er tilgået A personligt og ikke er tilkommet selskabet. SKAT finder, at A er den reelle erhverver af varer modtaget fra G1, og at disse varer er afsat på det danske marked. SKAT foretager på denne baggrund en skønsmæssig forhøjelse af As momstilsvar for leverancer fra G1. Faktura- og betalingsdokumentation er vedlagt som bilag 12. Beløbet er omregnet til DKK med den kursdato der ligger tættest på fakturering og som har den laveste kurs. Listeindberetninger fra G1 er vedlagt som bilag 7.

SKAT har i sagen endvidere konstateret, at der er foretaget listeindberetning af salg fra G2 i Sverige for 1.035.500 kr. i 1. kvartal 2013. Leverancerne indgår ikke i H1 ApS’s momsregnskab. SKAT finder, at A er den reelle erhverver af varer modtaget fra G2 i Sverige og at disse varer er afsat på det danske marked. SKAT foretager på denne baggrund en skønsmæssig forhøjelse af A momstilsvar for leverancer fra G2 i Sverige. Listeindberetninger fra G2 i Sverige er vedlagt som bilag 7.

SKAT har ud fra et forsigtighedshensyn, ved opgørelsen af den skønsmæssige udgående afgift for de varer der er erhvervede fra G1 samt det listeindberettede salg fra G2 i Sverige, fastsat bruttoavanceprocenten til 0.

Den skønsmæssige salgsmoms for salg af Tekir Kildevand samt sodavand erhvervet fra G1 samt G2, Sverige kan herefter opgøres til 1.097.203 kr. SKAT har ved opgørelse fratrukket den af H1 ApS allerede angivne salgsmoms.

Skønsmæssig opgørelse af udgående afgift for salg af Tekir Kildevand:

Produkttype

Angivet stk. antal - Emballagefgift

Gennemsnitlig moms pr. flaske

Gennemsnitlig moms pr. Pant

Gennemsnitlig moms i alt

Salgsmoms i alt

½ liter pant B (Tekir Kildevand)

1.311.349

0,41

0,30

0,71

931.057

1½ liter pant C (Tekir Kildevand)

52.920

0,69

0,60

1,29

68.267

999.324

Selskabet har i sagen angivet 1.414.032 stk. ½ liter Kildevand. Efter fradrag for beslaglagt Tekir Kildevand - 102.683 stk., kan det skønnede antal solgte ½ liters Tekir Kildevand opgøres til 1.311.349 stk.

Skønsmæssig opgørelse af udgående afgift af leverancer fra Sverige:

 

Dato

Leverandør

Faktura

Beløb i SEK

Kurs

Kursdato

Beløb i DKK

Salgsmoms i alt

10-05-2013

G1

18

234.960

86,97

13-05-2013

204.345

51.086

20-05-2013

G1

16

251.262

86,73

17-05-2013

217.920

54.480

14-06-2013

G1

19

198.000

86,63

14-06-2013

171.527

42.882

684.222

593.792

148.448

 

Skønsmæssig opgørelse af udgående afgift af leverancer fra Sverige:

Listeindberetning

Leverandør

Ex. Moms

Salgsmoms i alt

1. kvartal 2013

G2, Sverige

1.035.500

258.875

 

Skønsmæssig udgående i alt

             1.406.647

 

Angivet udgående afgift i H1 ApS

Salgsmoms i alt

2. kvartal 2012

26.486

3. kvartal 2012

91.473

4. kvartal 2012

62.008

1. kvartal 2013

66.054

2. kvartal 2013

63.423

3. kvartal 2013

0

4. kvartal 2013

0

Angivet udgående moms i alt

309.444

 

Samlet skønsmæssig opgørelse udgående afgift, i alt

1.097.203

 

Opgørelse af indgående afgift af EU-erhvervelser

 

Listeindberetning

Leverandør

Ex. Moms

Salgsmoms i alt

1. kvartal 2013

G2, Sverige

1.035.500

258.875

 

 

Dato

Leverandør

Faktura

Beløb i SEK

Kurs

Kursdato

Beløb i DKK

Salgsmoms i alt

10-05-2013

G1

18

234.960

86,97

13-05-2013

204.345

51.086

20-05-2013

G1

16

251.262

86,73

17-05-2013

217.920

54.480

14-06-2013

G1

19

198.000

86,63

14-06-2013

171.527

42.882

684.222

593.792

148.448

 

I alt

407.323

Skønsmæssig opgørelse af indgående afgift

Idet, der for nuværende, ikke foreligger noget regnskab for A’s uregistrerede virksomhed, har det ikke været muligt at opgøre købsmoms for varer købt i Danmark.

Virksomheden er ikke berettiget til fradrag for købsmoms, når der ikke er fremlagt dokumentation for momsbelagte fradragsberettigede omkostninger, jf. momslovens § 37, stk. 1 samt bekendtgørelse om momsloven § 81, stk. 1 og § 84. SKAT har dog givet et skønsmæssigt udokumenteret fradrag for købsmoms på 10 % af den opgjorte salgsmoms for perioden maj 2012 til oktober 2013 til dækning af udgifter til kontorhold, telefon mv.

SKAT har opgjort virksomhedens købsmoms til 109.720 kr. som 10 % af den af SKAT opgjorte salgsmoms på 1.097.203 kr.

SKAT skal bemærke, at aktiviteten netop har bestået i varekøb i udlandet og videresalg her i landet, hvorfor moms af danske køb må anses at have haft et beskedent omfang.

SKAT kan herefter opgøre det skønsmæssige momstilsvar således:

Udgående moms

Skønsmæssig moms af Tekir Kildevand

999.324

kr.

kr.

Skønsmæssig moms af erhvervelser fra G2

258.875

kr.

kr.

Skønsmæssig moms af erhvervelser fra G1

148.448

kr.

kr.

Angivet udgående moms

-309.444

kr.

1.097.203

kr.

+ EU moms

Skønsmæssig moms af erhvervelser fra G2

258.875

kr.

kr.

Skønsmæssig moms af erhvervelser fra G1

148.448

kr.

407.323

kr.

- Indgående moms

Skønsmæssig moms af erhvervelser fra G2

258.875

kr.

kr.

Skønsmæssig moms af erhvervelser fra G1

148.448

kr.

kr.

Skønsmæssig købsmoms

109.720

kr.

517.043

kr.

= Momstilsvar

987.483

kr.

Ved vurderingen af, at der er udeholdt omsætning lægger SKAT endvidere vægt på nedenstående forhold - punkt 1.4.1 til 1.4.3.

1.4.1 Øvrige indikatorer for udeholdt omsætning - oplysninger fra Dansk Retursystem A/S.

Ved gennemgangen af H1 ApS’s regnskabsmateriale er det konstateret, at H1 ApS ved opgørelsen af selskabet momstilsvar, har fratrukket moms af faktura fra Dansk Retursystem A/S. Faktura 1129284 er vedlagt som bilag 13. Faktureringen fra Dansk Retursystem A/S vedrører opkrævning af Pant Plast B og Plast C samt indsamlingsgebyr for disse produkter.

SKAT finder i sagen, at der også ud fra den af Dansk Retursystem A/S opgjorte returpant kan konstateres, at der er udeholdt omsætning via selskabet H1 ApS.

Med udgangspunkt i de opgjorte tal fra Dansk Retursystem A/S burde der alene ud fra den opgjorte retur pant på plast B have været genereret en salgsmoms på 473.363 stk. * 0,71 kr. moms pr. stk., i alt 336.087.

Med udgangspunkt i de opgjorte tal fra Dansk Retursystem A/S burde der alene ud fra den opgjorte retur pant på plast C have været genereret en salgsmoms på 66.059 stk. * 1,29 kr. moms pr. stk., i alt 85.216.

Den samlede salgsmoms opgjort på baggrund af opgjort returpant på Pant B og Pant C fra Dansk Retursystem A/S, kan herefter opgøres til 421.303 og hvor H1 ApS for perioden 1. maj 2012 til 30. juni 2013 alene har angivet en samlet salgsmoms til 309.444 kr.

1.4.2 Øvrige indikatorer for udeholdt omsætning - køb af varer fra Sverige. 

H1 ApS’s omsætning kan på baggrund af selskabets angivne salgsmoms for 2012 opgøres til 719.868 kr.  Selskabets omsætning kan på baggrund af selskabets angivne salgsmoms for 2013 opgøres til 517.908 kr. Selskabet samlede omsætning for perioden 2012 og 2013 udgør herefter 1.237.776 kr.

Ved sammenholdelse af de indkøbte varer fra Sverige med H1 ApS’s omsætning har for hele 2012 og 2013 finder SKAT, at selskabet ikke har kunnet finansiere de indkøbte varer fra Sverige. SKAT konkluderer på denne baggrund, at de indkøbte varer er finansieret ved udeholdt omsætning. Det skal endvidere bemærkes, at en del af selskabets omsætning nødvendigvis har måtte været anvendt til indkøb af de varer, som er med i selskabets momsregnskab.

1.4.3 Øvrige indikatorer for udeholdt omsætning - kontroloplysninger fra F1-Bank

Ved gennemgangen af denne konto er det konstateret, at der A via sin private bankkonto har modtaget ikke under 1.673.283 kr. for perioden 1. maj 2012 til 31. december 2013.

SKAT finder, at også disse momenter underbygger, at A har drevet uregistreret virksomhed om end omfanget af den uregistrerede virksomhed ikke alene kan opgøres på baggrund af indsætninger på A’s private bankkonto.

Bankkontoudtog samt oversigt over udvalgte posteringer er vedlagt som bilag 14.

2.        Skønsmæssig ansættelse af sodavandsafgift for maj 2013 til juni 2013

2.4 SKATs bemærkninger og begrundelse
SKAT har ved gennemgangen af regnskabsmaterialet for H1 ApS konstateret, at disse leverancer ikke er medtaget i selskabets momsregnskab for perioden. SKAT finder, at de varer der er erhvervet fra G1, er tilgået A personligt og ikke er tilkommet selskabet.

SKAT finder, at A er den reelle erhverver af varer modtaget fra G1 og at disse varer er afsat på det danske marked. SKAT foretager på denne baggrund en skønsmæssig forhøjelse af As tilsvar af sodavandsafgift for leverancer fra G1. Faktura- og betalingsdokumentation er vedlagt som bilag 12. Beløbet er omregnet til DKK med den kursdato, der ligger tættest på fakturering og som har den laveste kurs.

Leverancerne af faktura 19 omfatter i alt 15.840 liter sodavand, i alt 33 paller, som fordeler sig således efter afgiftssats:

Periode

Afgift pr. liter

       Antal liter    Afgift

Faktura 19, juni 2013

0,59

               5.100,00  3.009,00

Faktura 19, juni 2013

1,64

             10.740,00 17.614,00  

             15.840,00 20.623,00  

Opgørelsen af sodavandsafgiften relateret til faktura 19 / Faktura 683234 er specificeret i vedlagte bilag 12 og bilag 15.

Det fremgår at der tillige i maj 2013 er udstedt fakturaer for salg af 2 * 33 paller med læskedrik. Det har ikke været muligt at identificere sammensætningen af de fakturerede produkter fra G1 til H1 ApS.

SKAT har skønsmæssigt opgjort sodavandsafgift for maj 2013 og juni 2013 som nedenstående:

Periode

Afgift pr. liter

            Antal liter

  Afgift

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

0,59

5.100,00

   3.009,00

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

1,64

10.740,00

 17.614,00

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,59

5.100,00

    3.009,00

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

1,64

10.740,00

   17.614,00

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,59

5.100,00

      3.009,00

          Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt                1,64                                                    10.740,00           17.614,00

        47.520,00     61.869,00  

SKAT skønner på baggrund af faktura 19 / Faktura 683234, at de 2 * 33 solgte paller læskedrik sammensætter sig på samme vis. Den beregnede samlede skønsmæssige afgift af sodavand kan herefter opgøres til 3 * 20.623, i alt 61.869. SKAT foretager en nedrunding af det skønsmæssige beløb til nærmeste hele 10.000 kr.

SKAT opkræver 60.000 kr. i sodavandsafgift i tilknytning de leverancer, som er faktureret til H1 ApS fra G1 i perioden maj 2013 til juni 2013.

3. Skønsmæssig ansættelse af emballageafgift for maj 2013 til juni 2013

Af oplysninger fra G1 fremgår, at der er foretaget 3 leverancer af 33 paller med læskedrik. For faktura nr. 19 udstedt af G1 er det konstateret, at de fakturerede varer er faktureret fra en dansk underleverandør - Faktura 683234. Det er på denne baggrund muligt at opgøre den sodavandsafgift og emballageafgift, som knytter sig til denne leverance. Faktura 19 og Faktura 683234 er vedlagt i bilag 12.

H1 ApS har ikke betalt afgift af leverancerne. Leverancerne er ikke medtaget i H1 ApS regnskab.

Leverancerne af faktura 19 omfatter i alt 15.040 salgsemballager, som fordeler sig således efter afgiftssats:

Rumindhold

Afgiftssats

Antal enheder  Afgift

Enh. 50 cl

0,16

                   6.720     1.075

Enh. 150 cl

0,48

                  8.320     3.994 

                15.040     5.069 

Specificeret opgørelse over leverancerne er vedlagt i bilag 15.

3.4 SKATs bemærkninger og begrundelse
SKAT har ved gennemgangen af regnskabsmaterialet for H1 ApS konstateret, at disse leverancer ikke er medtaget i selskabets momsregnskab for perioden. SKAT finder, at de varer der er erhvervet fra G1, er tilgået A personligt og ikke er tilkommet selskabet.

SKAT finder, at A er den reelle erhverver af varer modtaget fra G1 og at disse varer er afsat på det danske marked. SKAT foretager på denne baggrund en skønsmæssig forhøjelse af As tilsvar af emballageafgift for leverancer fra G1. Faktura- og betalingsdokumentation er vedlagt som bilag 12. Beløbet er omregnet til DKK med den kursdato, der ligger tættest på fakturering og som har den laveste kurs.

Leverancerne omfatter i alt 15.040 salgsemballager, som fordeler sig således efter afgiftssats:

Rumindhold

Afgiftssats

Antal enheder  Afgift

Enh. 50 cl

0,16

                   6.720     1.075

Enh. 150 cl

0,48

                  8.320     3.994 

                15.040     5.069 

Opgørelsen af emballageafgift relateret til faktura 19 / Faktura 683234 er specificeret i vedlagte bilag bilag 12 og bilag 15.

Det fremgår, at der tillige i maj 2013 er udstedt fakturaer for salg af 2 * 33 paller med læskedrik.
Det har ikke været muligt at identificere sammensætningen af de fakturerede produkter fra G1 til H1 ApS.

SKAT har skønsmæssigt opgjort sodavandsafgift for maj 2013 og juni 2013 som nedenstående:

Periode

Afgiftssats

Antal enheder

Afgift

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

0,16

6.720

1.075

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

0,48

8.320

3.994

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,16

6.720

1.075

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,48

8.320

3.994

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,16

6.720

1.075

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,48

8.320

3.994

45.120

15.207

SKAT skønner på baggrund af faktura 19 / Faktura 683234, at de 2 * 33 solgte paller læskedrik sammensætter sig på samme vis. Den beregnede samlede skønsmæssige afgift af emballageafgift kan herefter opgøres til 3 * 5.069, i alt 15.207. SKAT foretager en nedrunding af det skønsmæssige beløb til nærmeste hele 1.000 kr.

SKAT opkræver skønsmæssigt 15.000 kr. i emballageafgift i tilknytning de leverancer, som er faktureret til H1 ApS fra G1 i perioden maj 2013 til juni 2013.
…"

I forbindelse med indgivelse af klagen har SKAT den 11. juni 2015 afgivet en udtalelse, hvori SKAT fastholder sin afgørelse. Der fremgår blandt andet følgende af udtalelsen:

"
SKAT finder er, at der er et væsentligt misforhold mellem det af H1 ApS angivne afgiftspligtige grundlag for opgørelse af emballageafgift - styk afgift - og den af H1 ApS faktiske angivne salgsmoms for perioden 1. maj 2012 til 31. december 2013.

SKAT finder, at der via H1 ApS er importeret Tekir Kildevand fra tredjeland og at de af H1 ApS tilfakturerede varer ikke fuldt ud kommer til udtryk i H1 ApS’s regnskaber og derved i den af H1 ApS angivne salgsmoms.

SKAT finder endvidere, at G1 i Sverige har udstedt fakturaer for salg af sodavand til H1 ApS samt listeindberettet salg. De erhvervede varer fra G1 i Sverige er ikke medtaget i H1 ApS’ momsregnskab.

SKAT har endvidere konstateret, at G2 i Sverige har foretaget listeindberetning af salg til H1 ApS. De listeindberettede salg fra G2 i Sverige er ikke medtaget i H1 ApS’ momsregnskab.

SKAT finder, at A’s personlige bankkonto har været anvendt i forbindelse med handel af kildevand / sodavand og at der er sket en sammenblanding af H1 ApS’s økonomi og A’s private økonomi. SKAT finder, at omfanget af den uregistrerede virksomhed ikke alene kan opgøres på baggrund af indsætninger på A’s private bankkonto.

SKAT finder, at A har drevet uregistreret virksomhed for salg af en del af de varer - Tekir Kildevand - der er importeret via H1 ApS og for de varer der er erhvervet via G1 samt G2 i Sverige. SKAT finder, at indtægterne for en del af de solgte varer der er importeret via H1 ApS samt de varer der er erhvervet fra de svenske virksomheder ikke er tilgået H1 ApS og ikke fremgår af H1 ApS momsregnskab.

SKAT finder, at SKAT med rette har foretaget en skønsmæssig opgørelse af den udeholdte moms, mineralvandsafgift og emballageafgift. SKAT anser indtægterne for tilgået A og at A er rette skattesubjekt i denne sag.

Klager bestrider i sagen, at A skulle være involveret i handlen vedrørende køb i forhold til de 2 angivne svenske virksomheder og det gøres i sagen gældende, at der ikke er nogen former for dokumentation for dette.

SKAT skal i denne forbindelse bemærke, at SKAT i sagen har fremlagt dokumentation for at der har været samhandel med G1, jf. afgørelsens bilag 12. SKAT noterer sig endvidere at SKAT i sagen har fremlagt dokumentation for indberetninger af listesalg til H1 ApS, jf. afgørelsens bilag 7.

Det er SKAT opfattelse, at det i sagen fremlagte grundlag for skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar vedrørende samhandlen med G1 og G2 er tilstrækkeligt belyst.

Idet det bestrides, at A skulle være involveret i handlen vedrørende køb fra G1 og G2 i Sverige, har SKAT fremsendt forespørgsel til de svenske skattemyndigheder med henblik på at fremskaffe yderligere dokumentation end den i sagen allerede fremlagte.
…"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ikke er gyldig i forhold til klageren, hvorfor SKATs krav på moms og afgifter skal nedsættes til 0 kr.

Til støtte herfor har repræsentanten blandt andet anført følgende:

"…
Til støtte for påstanden gøres det gældende, at de vurderinger og antagelser og skøn i relation til min klient og driften af H1 ApS er uden hold i virkeligheden.

Den afgørelse, som man har truffet, kan alene have relevans i forhold til H1 ApS.

Det bestrides på det bestemteste, at min klient skulle have drevet uregistreret virksomhed, som skulle kunne give anledning til at pålægge min klient betaling af moms og afgifter.

Sagsbehandlingen kan alene have relevans i forhold til H1 ApS, som er gået konkurs.

Min klient bestrider i særlig grad at skulle være involveret i handlen vedr. køb i forhold til de 2 angivne svenske virksomheder og det noteres da også, at der ikke er nogen former for dokumentation for dette.

Den omstændighed, at SKAT tilsyneladende ikke har været i stand til at tilvejebringe komplet bilagsmateriale fra konkursboet, kan ikke komme min klient til skade.
…"

Repræsentanten har den 20. august 2015 indsendt et supplerende indlæg, hvoraf der blandt andet fremgår følgende:

"…
Den indbragte afgørelsen er efter min mening udtryk for spekulation og hypoteser uden reel dokumentation.

Et er at dokumentationen for det rejste krav ikke er tilstede, noget andet er, at der ikke er hjemmel til et gennembrudsansvar i forhold til A; denne problematik forholder SKAT sig ikke til.
…"

Skattestyrelsens udtalelse
Skattestyrelsen har den 19. november 2021 afgivet sine bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse. Skattestyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling om delvis ændring af SKATs afgørelse, idet klagerens fradrag for købsmoms nedsættes til 0 kr.

Skattestyrelsen indstiller derudover til yderligere skærpelse af klagerens fradragsberettiget købsmoms således, at klagerens fradrag nedsættes med yderligere 258.875 kr., idet fradrag for købsmoms nedsættes i forhold til den skønsmæssigt opgjorte erhvervelsesmoms.

Som begrundelse herfor er blandt andet anført følgende:

"…
Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsen indstilling og begrundelsen heri, hvorefter Skatteankestyrelsen indstiller stadfæstelse af, at klager er rette afgiftssubjekt for de påklagede forhøjelser. Ligesom det fastholdes, at det har været berettiget at fastsætte klagers moms- og afgiftstilsvar skønsmæssigt efter opkrævningslovens § 5, stk. 2.

I den påklagede skønsmæssige forhøjelse af klagers momstilsvar indgår skønsmæssige forhøjelser af salgsmoms, betalingspligtig erhvervelsesmoms og købsmoms.

Skatteankestyrelsen indstiller de påklagede skønsmæssige forhøjelser af klagers salgsmoms (1.097.203 kr.) og erhvervelsesmoms (407.323 kr.) for stadfæstet. Vi er enig i indstilling og begrundelsen herfor.

Skatteankestyrelsen indstiller den påklagede skønsmæssige forhøjelse af klagers fradragsberettiget købsmoms (517.043 kr.) for skærpet. Daværende SKAT har i den påklagede afgørelse indrømmet klager et udokumenteret skønsmæssigt fradrag på 109.720 kr.kr. svarende til 10 % af for lidt angiven slagsmoms. Vi er enig i Skatteankestyrelsens indstilling og begrundelsen herfor, hvorefter dette skønsmæssige ansatte fradrag nedsættes til 0 kr. Skattestyrelsen indstiller punktet for skærpet, således klagers fradrag nedsættes med yderligere 258.875 kr., hvorefter klagers fradrag for købsmoms også nedsættes i forhold til skønsmæssigt opgjort erhvervelsesmoms, hvor der i lighed med skønnet indenlandsk køb ikke foreligger dokumentation i form af fakturaer eller andre objektive beviser, der understøtter muligheden for at indrømme klager momsfradrag jf. praksis refereret i Skatteankestyrelsens indstilling.

Skattestyrelsen er endvidere enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, der indstiller de skønsmæssige forhøjelser af klagers mineralvandsafgift og emballageafgift for stadfæstet.
…"

Klagerens udtalelse
Klagerens repræsentant har den 10. februar 2022 afgivet sine bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse samt Skattestyrelsens bemærkninger hertil. Repræsentanten kan ikke tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling om delvis ændring af SKATs afgørelse.

Som begrundelse herfor er blandt andet anført følgende:

"…
I denne sag, som daterer sig tilbage til 2013 og 2014 og som fundamentalt alene vedrører virksomheden H1 ApS, CVR-nr. […], der gik konkurs 01.04.14, har I efter vort fremmøde for administrationen, afgivet en foreløbig vurdering af sagen, som jeg er helt uenig i.

Jeg noterer, at forslaget indebærer en yderligere forhøjelse af momstilsvaret, end det som man efter min opfattelse med bindende virkning tidligere var kommet med fra SKAT i en sagsbehandling, som har været skandaløs langsommelig, og hvor jeg gør gældende, at min klients menneskerettigheder er krænket, og hvor min klient ikke skal bære en evt. risiko for, at beviser ikke kan tilvejebringes.

Man gør gældende og mener, at det er dokumenteret, at der er baggrund for at forhøje momstilsvaret, opr. med kr. 987.483,00, forhøjet ved forslaget til kr. 1.097.203,00 ved Skatteankestyrelsens forslag.

Beløbet består af 3 komponenter, henholdsvis en skønsmæssig forhøjelse af manglende angivet salgsmoms, forhøjelse af EU erhvervelsesmoms og forhøjelse af købsmoms.

Videre er der tale om skønsmæssig forhøjelse af mineralvandsafgift og emballageafgift.

Ved en skatteretlig vurdering af sagen er det indiskutabelt, at sagen og tallene og materialet efter sit eget indhold alene vedrører virksomheden H1 ApS, som er gået konkurs og hvor man således på et ganske diskutabelt grundlag gør gældende, at forhøjelserne skal vedrøre min klient personligt; angiveligt p.g.a. konkursen, hvilket må anses for et aldeles usagligt argument.

Den omstændighed, at min klient var direktør i selskabet, respektive var ejer af anpartskapitalen, indebær ikke noget skattemæssigt ansvar.

Det man imidlertid gør gældende er, at min klient ved driften af virksomheden har bedrevet en form for privat sort omsætning, angiveligt via egen konto.

Der er intet, der reelt dokumenterer dette.

For så vidt angår forholdet i relation til G2 i Sverige, er det dokumenteret, at de pågældende regninger er stilet til H1 ApS og ikke involverer min klient.

Jeg afviser, at min klient personligt har købt varer af det pågældende firma, respektive solgt sådanne varer og fået indtægterne personligt uden momsmæssig korrekt håndtering.

Som jeg meddelte ved mødet, blev selskabet bistået af en revisor i By Y2, som tog sig af udarbejdelse af momsregnskab.

Man gør gældende, at nogle såkaldte listeindberettede salg fra firmaet i Sverige ikke er medtaget i momsregnskabet.

Min klient har ingen viden om, hvad det handler om, og det er ikke noget, han har medvirket til, og det har ikke noget at gøre med ham personligt, så derfor kan han aldrig hæfte for det.

Jeg noterer også, at man ikke har undersøgt tingene i relation til det konkursbo, der fik sin tilværelse i forbindelse med dekretets afsigelse 01.04.14. Ansvaret må i det hele og som udgangspunkt rejses over for selskabet, men jeg kan ikke anmeldelse af kravet over for selskabet og hvorledes prøvelsen er blevet håndteret; dette bedes derfor dokumenteret.

Der er derfor i relation til den del af sagen ingen sammenkobling med min klient, som skal give anledning til (forhøjelse af) momstilsvar for så vidt angår min klient.

Eller sagt på en anden måde, er der tale om ren spekulation.

Jeg kender ikke firmaet i Sverige, men kunne forestille mig, at det er et firma, som måske har været lidt "unøjagtig" med den måde, hvorpå man har indberettet sine salg på.

I hvert fald har min klient intet kendskab til firmaet og ikke samarbejdet med dem og kan derfor ikke lastes for det, som man spekulativt kommer frem til i denne sag.

Herudover er der tale om, at man mener, at der er baggrund for, at der for så vidt angår kildevand skal finde en forhøjelse sted af den momsmæssige belastning, der som udgangspunkt alene kan vedrøre H1 ApS, fordi man mener, at der er sket en evt. trafik af udlægsmæssig karakter via in klients egen konto.

Her må det atter lægges til at samarbejdet omkring Tekir Kildevand alene var et samarbejde med H1 ApS, som også havde samarbejdet med Dansk Retursystem, hvilket er godtgjort.

Dette kan intet med min klient personligt at gøre og i det omfang man mener, at der kan være baggrund for en regulering på baggrund af angivet antal af emballage, bestrider jeg på den ene side udregningen, og på den anden side bestrider jeg, at det har noget med min klient at gøre.

Driften fungerede i regi af H1 ApS og ikke i regi af min klients personlige forhold, således at der skal kunne beregnes en momsmæssig belastning i forhold til ham personligt.

Det gøres her gældende, at det er H1 ApS' momsregnskab, der i givet fald skal kontrolleres og i det omfang, der måtte være fejl i H1 ApS' momsregnskab, skal der korrigeres i forhold til H1 ApS, men problemet er imidlertid, at H1 ApS er gået konkurs.

Jeg har bedt om, at man over for mig dokumenterer, hvorledes man/skattemyndighederne har forholdt sig i forhold til konkursboet og momskontrollen i forhold til konkursboet i relation til salgs- og købsmoms og emballageafgift, da den juridiske person i forhold til disse emner alene er selskabet og ikke min klient personligt, medmindre man - som man kunne opleve sagen - gør gældende, at min klient ulovligt har handlet "ved siden af selskabet".

Det gør man efter min opfattelse ikke gældende og kan heller dokumentere.

Det kunne virke som om, at man ønsker, at min klient skal deltage i en eller anden form for selvinkriminering, som skal kunne ramme ham på et senere tidspunkt.

Det opleves som en meget alvorlig beskyldning.

Jeg forstår, at man gør gældende, at min klient har drevet uregistreret virksomhed.

Jeg gør gældende, at der ikke er dokumentation for - via en bedømmelse af kontooplysninger, at min klient har drevet virksomhed - personligt.

Kontooplysningerne kan heller ikke godtgøre en omsætning med et fuldstændigt omberegnet momsregnskab, der dokumenterer en forhøjelse på over 1 mio kroner, hvor beregningsgrundlaget da skulle være kr. 4 mio; det giver ingen mening.

Jeg kan ved en løs gennemgang af min klient kontoudtog se, at der fra kunder er modtaget ca. kr. 1,3 mio og betalt kr. 900.000,00, som er momsmæssigt noteret over for H1 ApS, men måtte man beregne momsen baseret på disse tal, kan det aldrig dokumentere en moms på ca. 1 mio. kroner.

Virksomheden har altid været drevet i H1 ApS navn, og det er derfor alene H1 ApS, der skal finde regulering sted over for.

Det talmæssige grundlag anfægtes således.

Man kan ikke med nogen føje slutte fra et antal i relation til emballageafgift til et tilsvarende momsmæssigt beløb ved at gange op.

Det sker ingenlunde sjældent og er almindeligt kendt, at meget emballage, dvs. plasticflasker, bliver ødelagt ved transporten, men stadigvæk indgår i afgiftsgrundlaget, og at flaskerne derfor ikke kommer i omsætningen.

Der er således et stort spild. Det er der heller ikke taget højde for.

Virksomheden oplevede ofte, at der var paller, som blev mere eller mindre smadret ved transporten, hvilket ved afgiftsbetalingen ikke kunne tages forbehold for.

Det materiale omkring emballageafgift, som i givet fald skulle kunne bruges, ses i øvrigt heller ikke dokumenteret, så allerede som følge heraf, afvises udregningen.

Det gøres samlet gældende, at der ikke i det foreliggende materiale og forslag er baggrund for den foreslåede forhøjelse, hvor sagen alene kan vedr. selskabet, hvor der ikke er baggrund for at rejse krav over for min klient, hvor sagen virker som ren spekulation, hvor talgrundlaget anfægtes som uden hold i virkeligheden, hvor sagen er lagt op som en voldsom og helt grundløs beskyldning mod min klient for at drevet "sort virksomhed" og hvor der endelig ikke er taget højde for, at min klients menneskerettigheder, jfr. menneskerettighedskonventionens artikel 6 er krænket bl.a. p.g.a.

·         en helt urimelig langvarig sagsbehandling, hvor et heraf følgende evt. svigt i at kunne løfte bevisbyrden ikke skal lastes ham
·         at det ikke må forekomme, at man ønsker at tvinge en borger til via selvinkriminering i en sag af denne karakter, at skulle acceptere, at han har udført "sort virksomhed", hvor det skatteretlige subjekt, jfr. Grl. § 43 alene er H1 ApS.
Jeg skal her bl.a. bede om dokumentation for og forklaring på denne skandaløse sagsbehandling.
…"

Skattestyrelsens udtalelse af 18. marts 2022
Skattestyrelsen har afgivet sine bemærkninger til Skatteankestyrelsens korrigerede indstilling i sagen, hvori der indstilles til en yderligere skærpelse således, at momstilsvaret indstilles forhøjet med samlet 1.356.078 kr. samt forhøjelse af mineralvandsafgift på 60.000 kr. og emballageafgift på 15.000 kr.

Skattestyrelsen bemærkede hertil, at de af Skatteankestyrelsen indstillede forhøjelser er i overensstemmelse med den tidligere udtalelse af 19. november 2021, som der henvises til.

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har foretaget en skønsmæssig forhøjelse af klagerens momstilsvar med samlet 987.483 kr. i perioden fra den 1. maj 2012 til den 30. juni 2013, ligesom SKAT skønsmæssigt har forhøjet klagerens betaling af mineralvandsafgift med 60.000 kr. og emballageafgift med 15.000 kr.

Det følger af momslovens § 3, stk. 1 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 106 af den 23. januar 2013, herefter momsloven):

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed".

Følgende fremgår af momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet."

Der fremgår følgende af momslovens § 11, stk. 1, 1. pkt., vedrørende varekøb fra andre EU-lande:

"Der betales afgift ved erhvervelse mod vederlag af

1)       varer fra andre EU-lande, når sælgeren er en virksomhed registreret for merværdiafgift og erhververen er en afgiftspligtig person eller en ikke afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig efter §§ 47 eller 50, eller som registreres efter §§ 49, 50 a, 51 eller 51 a. Der betales dog ikke afgift, når varen af sælger installeres eller monteres her i landet, eller når varen i salgslandet er afgiftsberigtiget efter tilsvarende regler som fastsat i kapitel 17 om brugte varer m.v.,
…"

Det følger af momslovens § 12, stk. 1, at der betales afgift af varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU.

Af momslovens § 37 fremgår følgende vedrørende muligheden for fradrag:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.
Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er
1)       afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,
2)       den afgift, som efter § 11 påhviler varer, der er erhvervet fra et andet EU-land,
3)       den afgift, som efter § 12 påhviler varer, som virksomheden har indført fra steder uden for EU, jf. dog § 69, stk. 2, og
(…)"

Det følger af momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt., at betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet.

Momslovens kapitel 12 opregner den gruppe af personer, der er forpligtet til eller frivilligt kan lade sig registrere for moms. Som hovedregel omfatter registreringspligten afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, jf. momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt.

Virksomheder skal for hver afgiftsperiode angive størrelsen af ud- og indgående afgift mv., jf. momslovens § 56, stk. 1:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv."

Der fremgår følgende af momslovens § 57, stk. 1, vedrørende angivelse af moms:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden samt værdien af de leverancer, der efter §§ 14-21 d eller § 34 er fritaget for afgift. Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for angivelsen."

Selskabet har importeret Tekir Kildevand fra tredjeland, ligesom selskabet har købt drikkevarer hos G1 og G2 i Sverige, hvilket fremgår af fakturaer og/eller listeindberettede salg.

Dokumentation
På baggrund af købsbilag for Tekir Kildevand for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013, har SKAT konstateret, at Tekir Kildevand importeret fra tredjeland via selskabet ikke fuldt ud er kommet til udtryk i selskabets angivne moms. Det drejer sig om 1.311.349 styk 0,5 liters Tekir Kildevand (pant B) og 52.920 styk 1,5 liter Tekir Kildevand (pant C). Selskabet har angivet 1.414.032 styk 0,5 liter Tekir Kildevand, men der er foretaget en korrektion på 102.683 styk på baggrund af SKATs beslaglæggelse af dette antal Tekir Kildevand 0,5 liter.

Derudover fremgår det af tre fakturaer fra G1, at der har været handel med drikkevarer mellem G1 og selskabet, ligesom der foreligger dags dato-kvitteringer, hvoraf det fremgår, at de købte drikkevarer er betalt kontant. Eksempelvis blev der den 20. maj 2013 udstedt en faktura til selskabet på 251.262 kr. for blandede drikkevarer, og det fremgår af dags dato-kvitteringen, at beløbet blev betalt kontant. Det fremgår ikke af hverken fakturaen eller dags dato-kvitteringen, at beløbet indeholdt moms. Herudover fremgår handlen med G1 af listeindberetninger (VIES). Drikkevarer købt hos G1 og G2 er ikke medtaget i selskabets momsregnskab

Herudover er der i 1. kvartal 2013 indberettet køb for samlet 1.035.500 kr. fra den svenske virksomhed G2 til selskabet via listeindberettet salg. Der er ikke fremlagt fakturaer eller anden dokumentation for levering og betaling af dette køb.

Dokumentation fra Dansk Retursystem A/S viser, at Dansk Retursystem A/S har udbetalt pant i forbindelse med salg af kildevand, hvor selskabet selv har påtrykt pantmærkerne på flaskerne. Ifølge fakturanr. 1129284 af 26. juni 2013 fra Dansk Retursystem A/S drejer det sig om samlet 393.524,40 kr. inkl. moms.

Endvidere fremgår det af bankoplysninger fra klagerens private bankkonto, at der eksempelvis hæves beløb fra Dansk Retursystem A/S på klagerens private konto, ligesom der indsættes beløb til betaling af fakturaer med videre. Klageren har via sin private bankkonto modtaget samlet mindst 1.673.283 kr. for perioden fra den 1. maj 2012 til den 31. december 2013 i relation til salg af drikkevarer på det danske marked.

Det følger af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ligeledes skal der betales afgift af varer købt i andre EU-lande, som Sverige, når sælgeren er en momsregistreret virksomhed, og modtageren er en afgiftspligtig eller registreringspligtig person, jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 1. Derudover betales der importmoms af varer købt i tredjelande, jf. momslovens § 12, stk. 1.

Der er ikke betalt moms af drikkevarerne købt i Sverige eller i tredjeland, jf. momslovens §§ 11, stk. 1, og 12, stk. 1. Landsskatteretten finder, at det er godtgjort, at klageren har handlet med disse drikkevarer, hvoraf der ikke er angivet moms, jf. momslovens § 56, stk. 1, og § 57, stk. 1. Landsskatteretten har herved henset til emballagen, der er modtaget hos Dansk Retursystem A/S, listeangivelser (VIES) og oplysninger fra klagerens private bankkonto.

Da salget af de omhandlede varer ikke er angivet hos selskabet, og da der blandt andet er modtaget betaling for fakturaer på klagerens private bankkonto, finder Landsskatteretten, at salget af de pågældende drikkevarer ikke er sket i selskabets regi, men af klageren som privatperson.

Der er herved lagt vægt på, at klagerens private bankkonto bærer præg af en sammenblanding mellem selskabets og klagerens private økonomi, da der blandt andet er modtaget betaling for fakturaer på den private bankkonto, foretaget varekøb i udlandet, afregnet med Dansk Retursystem A/S med videre.

Landsskatteretten finder på den baggrund, at klageren har drevet uregistreret virksomhed, jf. momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt., idet det bemærkes, at registreringspligten omfatter afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser her i landet.

Klageren er endvidere rette subjekt for betaling af moms og afgifter, da betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt. Klageren har ageret som en fysisk person, der har drevet selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med levering af de omhandlede drikkevarer ved blandt andet at modtage betaling for varerne på sin private bankkonto, jf. momslovens § 3, stk. 1. På den baggrund påhviler det klageren at betale moms og afgifter, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

Opgørelse af momstilsvaret
SKAT har foretaget en samlet skønsmæssig forhøjelse af klagerens momstilsvar på 987.483 kr. i perioden fra den 1. maj 2012 til den 30. juni 2013 på baggrund af følgende forhøjelser:

-          Skønsmæssig forhøjelse af manglende angivet salgsmoms med 1.097.203 kr.
-          Skønsmæssig forhøjelse af EU-erhvervelsesmoms med 407.323 kr.
-          Skønsmæssig forhøjelse af købsmoms på 517.043 kr.

Ved den skønsmæssige fastsættelse af momstilsvaret har SKAT ud fra et forsigtighedshensyn ved opgørelsen af den skønsmæssige udgående afgift for de varer, der er erhvervet fra G1 samt det listeindberettede salg fra G2 i Sverige, fastsat bruttoavanceprocenten til 0. Derudover har SKAT ved opgørelsen fratrukket den af selskabet allerede angivne salgsmoms.

Ved den skønsmæssige opgørelse af købsmoms har SKAT givet et skønsmæssigt udokumenteret fradrag for købsmoms på 10 % af den opgjorte salgsmoms for den omhandlede periode til dækning af udgifter til kontorhold, telefon mv. SKAT har ikke haft mulighed for at opgøre købsmoms for varer købt i Danmark, idet der på tidspunktet for SKATs afgørelse ikke forelå et regnskab for klagerens uregistrerede virksomhed.

Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., at størrelsen af et tilsvar i visse situationer kan fastsættes skønsmæssigt (lovbekendtgørelse nr. 1127 af 23. september 2013):

"Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt..."

SKAT har anset indsætningerne på klagerens private bankkonto som momspligtig omsætning. SKAT har på baggrund af kontooplysninger, selskabets regnskabsoplysninger fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013, listeindberetninger, selskabets angivelse af emballageafgift fra den 1. maj 2012 til den 31. oktober 2013 og fakturaer sammenholdt med selskabets angivelse af moms for 2012 og 2013 samt korrektion for beslaglagte kildevand foretaget en skønsmæssig opgørelse af klagerens salgs-, import- og EU-erhvervelsesmoms, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har påvist fejl eller mangler ved SKATs skønsmæssige opgørelse af klagerens salgsmoms, importmoms eller EU-erhvervelsesmoms for perioden den 1. maj 2012 til 31. december 2013, hvorfor Landsskatteretten ikke finder grundlag for at ændre det af SKAT udøvede skøn for salgs-, import- og erhvervelsesmoms, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1.

I forhold til den beløbsmæssige opgørelse af momstilsvaret bemærkes det, at der er opgjort en skønsmæssig salgsmoms på 258.875 kr. for 1. kvartal 2013 vedrørende leverancer fra G2 fra Sverige. Klageren har fået et tilsvarende fradrag på 258.875 kr. for købsmoms. Både salgs- og købsmoms er fastsat skønsmæssigt på baggrund af oplysninger fra listeindberetninger (VIES).

Landsskatteretten finder i overensstemmelse med SKATs afgørelse, at der efter en konkret vurdering kan godkendes det tilsvarende fradrag for købsmoms på 258.875 kr. på baggrund af indberetninger til listeindberetninger (VIES).

Vedrørende købsmoms:
Landsskatteretten har den 26. august 2021 i en anden sag, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, truffet afgørelse vedrørende fortolkning af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

På baggrund af EU-Domstolens praksis i blandt andet sag C-516/14 (Barlis) og sag C-664/16 (Vadan) fandt Landsskatteretten, at SKAT uretmæssigt havde fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms, da der ikke var objektive beviser, der understøttede dette skøn.

Landsskatteretten udtalte i den forbindelse følgende:

"… Det er nødvendigt for godkendelse af et skønsmæssigt momsfradrag, at der fremlægges dokumentation for levering og betaling. Dette er et krav i henhold til EU-retten, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., anses ikke for et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for et udokumenteret momsfradrag. Fradragsretten er betinget af fremlæggelse af dokumentation for levering og betalt moms, og dette ses ikke sket i denne sag. Betingelserne for momsfradrag i henhold til momslovens § 37 og momssystemdirektivet er således ikke opfyldt.
…"

Samme forhold gør sig gældende i denne sag, hvor der ikke er fremlagt objektive beviser for, at der er sket levering af varer eller ydelser til klageren, og at udgifterne, herunder momsbeløb, er betalt af klageren.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at betingelserne for at give klageren et skønsmæssigt opgjort fradrag for købsmoms ikke er opfyldt, jf. momslovens § 37 og momssystemdirektivets bestemmelser herom.

Det er således med urette, at SKAT har givet klageren et skønsmæssig fastsat momsfradrag på 10 % af den for lidt angivne salgsmoms, svarende til 109.720 kr. Landsskatteretten nedsætter på den baggrund det skønsmæssige fradrag til 0 kr.

Landsskatteretten finder samlet set, at det er med rette, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar for perioden fra den 1. maj 2012 til den 30. juni 2013, men ved opgørelsen af dette tilsvar skal klagerens skønsmæssige fradrag på 10 % for købsmoms nedsættes til 0 kr. Klagerens momstilsvar forhøjes på den baggrund med samlet 1.097.203 kr.

Mineralvandsafgift og emballageafgift
SKAT har foretaget en skønsmæssig forhøjelse af mineralvandsafgift på 60.000 kr. og emballageafgift på 15.000 kr.

Mineralvandsafgift
SKAT har foretaget en skønsmæssig forhøjelse af klagerens tilsvar for mineralvandsafgift for leverancer fra G1. Det fremgår af fakturanr. 19 af 14. juni 2013, at der er leveret 15.840 liter sodavand (33 paller), som fordelte sig på følgende måde efter afgiftssats:

Periode

Afgift pr. liter

       Antal liter    Afgift

Faktura 19, juni 2013

0,59

               5.100,00  3.009,00

Faktura 19, juni 2013

1,64

             10.740,00 17.614,00  

             15.840,00 20.623,00  

Der er i maj 2013 udstedt fakturaer for salg af i alt 66 paller med læskedrik (2 x 33 paller). Det har ikke været muligt at identificere sammensætningen af de fakturerede produkter fra G1 til selskabet.

SKAT har skønsmæssigt opgjort mineralvandsafgiften for maj og juni 2013 på følgende måde:

Periode

Afgift pr. liter

            Antal liter

  Afgift

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

0,59

5.100,00

  3.009,00

Faktura 19, juni 2013 - faktiske tal

1,64

10.740,00

17.614,00

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,59

5.100,00

  3.009,00

Faktura 18, maj 2013 - Skønsmæssigt

1,64

10.740,00

17.614,00

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt

0,59

5.100,00

  3.009,00

Faktura 16, maj 2013 - Skønsmæssigt                 1,64                                            10.740,00           17.614,00

      47.520,00     61.869,00  

SKAT har på baggrund af fakturanr. 19 og fakturanr. 683234 skønsmæssigt fastsat fordelingen af læskedrikke for de to øvrige leverancer med 33 solgte paller læskedrikke i hver. SKAT har vurderet, at sammensætningen af læskedrikke i de to øvrige leverancer har været på samme vis som i fakturanr. 19 og fakturanr. 683234.

SKAT har herefter beregnet den samlede skønsmæssige afgift af sodavand til i alt 61.869 kr. (3 x 20.623), hvorefter der er foretaget en nedrunding af det skønsmæssige beløb til nærmeste hele 10.000 kr. Mineralvandsafgiften er på den baggrund skønsmæssigt fastsat til 60.000 kr. i tilknytning til de leverancer, som er faktureret til selskabet fra G1 i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har påvist fejl eller mangler ved SKATs skønsmæssige opgørelse af klagerens mineralvandsafgift, hvorfor Landsskatteretten ikke finder grundlag for at ændre det af SKAT udøvede skøn, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Landsskatteretten finder således, at det er med rette, at SKAT har forhøjet klagerens mineralvandsafgift med 60.000 kr. for perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013.

Emballageafgift
Klageren har modtaget 3 x 33 paller med læskedrik fra G1. Da fakturanr. 19 er faktureret via en dansk underleverandør, er det muligt at opgøre emballageafgift på baggrund af denne levering. Selskabet har ikke betalt afgift af de tre leverancer.

Leverancen på fakturanr. 19 omfatter 15.040 salgsemballager, som fordeler sig på følgende måde efter afgiftssats:

Rumindhold

Afgiftssats

Antal enheder  Afgift

Enh. 50 cl

0,16

                   6.720     1.075

Enh. 150 cl

0,48

                  8.320     3.994 

                15.040     5.069 

SKAT har skønsmæssigt fastsat emballageafgiften til 15.000 kr. for de leverancer, som er faktureret til selskabet fra G1 i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013.

Klageren har ikke fremlagt fakturaer eller på anden måde godtgjort mængden af importerede læskedrikke, herunder eventuel betaling af emballageafgift.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har påvist fejl eller mangler ved SKATs skønsmæssige opgørelse af klagerens emballageafgift, hvorfor Landsskatteretten ikke finder grundlag for at ændre det af SKAT udøvede skøn, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Landsskatteretten finder således, at det er med rette, at SKAT har forhøjet klagerens emballageafgift med 15.000 kr. for perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2013.

Sammenfattende ændrer Landsskatteretten delvist SKATs afgørelse, da fradrag på 10 % for købsmoms nedsættes til 0 kr. Dette medfører, at der sker en samlet skønsmæssig forhøjelse af klagerens momstilsvar på 1.097.203 kr. samt en skønsmæssig forhøjelse af henholdsvis mineralvandsafgift på 60.000 kr. og emballageafgift på 15.000 kr.