Dato for udgivelse
21 Oct 2022 19:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Oct 2022 19:26
SKM-nummer
SKM2022.508.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-44078/2020-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
kommanditanparter, tegning, skatteansættelser
Resumé

Under hensyn til indholdet af voldgiftsrettens kendelse, der fastslog, at appellanten som følge af urigtige forudsætninger ikke er bundet af en aftale om tegning af kommanditanparter, og at de ved tegningen udvekslede ydelser skal tilbageføres med virkning fra det oprindelige tegningstidspunkt den 22. december 2005, tiltrådte landsretten, at voldgiftskendelsen udgør en sådan ændring i det privatretlige grundlag for appellantens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2009 og 2011, at ansættelserne kan genoptages efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1.

Landsretten tiltrådte endvidere, at indholdet af Den Juridiske Vejlednings afsnit C.H.2.1.6.14 vedrørende ophævelse af aftaler om salg af fast ejendom ikke kan føre til en ændret vurdering.

På den baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom om frifindelse af Skatteministeriet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, A.A.8.2.2.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 A.A.8.2.2.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landsskatteretten lsr. nr. 15-2841317

Afgørelse fra Byretten sagsnr. BS-2681/2020-LYN SKM2020.458.BR

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Dan Terkildsen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Tim Holmager)

Retten i Lyngby har den 28. oktober 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS-2681/2020-LYN)

Afgørelse afsagt af Landsdommerne

Karen Hald, Alex Puggaard og Frederik Waage (kst.)

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at:

Appellantens skattepligtige indkomst for 2005 nedsættes med 13.299.257 kr.

Appellantens skattepligtige indkomst for 2006 nedsættes med 7.652.244 kr.

Appellantens skattepligtige indkomst for 2007 nedsættes med 6.096.926 kr.

Appellantens skattepligtige indkomst for 2008 nedsættes med 4.126.265 kr.

Appellantens skattepligtige indkomst for 2009 nedsættes med 62.314 kr.

Appellantens skattepligtige indkomst for 2011 forhøjes med 9.531.936 kr.

De talmæssige disponeringer i virksomhedsordningen for samtlige år hjemvises til Skattestyrelsen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Under hensyn til indholdet af voldgiftsrettens kendelse, der fastslår, at A ikke er bundet af tegningsaftalen som følge af urigtige forudsætninger, og at de ved tegningen udvekslede ydelser skal tilbageføres med virkning fra tegningstidspunktet den 22. december 2005, tiltræder landsretten, at kendelsen udgør en sådan ændring i det privatretlige grundlag for As skatteansættelser for indkomstårene 2005-2009 og 2011, at ansættelserne kan genoptages efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1.

Endvidere tiltræder landsretten, at indholdet af Den Juridiske Vejlednings afsnit C.H.2.1.6.14 vedrørende ophævelse af aftaler om salg af fast ejendom ikke kan føre til en ændret vurdering.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 150.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb, herunder at hovedforhandlingen blev afviklet på en halv retsdag.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 150.000 kr. til Skatteministeriet.

Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.