Dato for udgivelse
13 okt 2022 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 aug 2022 13:33
SKM-nummer
SKM2022.492.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-50432/2020-SVE
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Konkurs, aktiepost, skøn, kontrollerede overdragelse
Resumé

Sagsøgeren erhvervede medio februar 2011 en aktiepost for 20,0 mio. kr. i et selskab, som efterfølgende gik konkurs i september 2011. Forinden havde sagsøgeren ultimo juni 2011 overdraget aktieposten for 20,0 mio. kr. til et andet selskab, hvori han ejede hele aktiekapitalen. Sagen angik værdien af aktieposten ved den kontrollerede overdragelse.

Retten fandt, at sagsøgeren havde bevisbyrden for, at værdien af aktieposten udgjorde 20,0 mio. kr. ved den kontrollerede overdragelse. Retten lagde bl.a. vægt på de foreliggende oplysninger om omsætningen i forhold til budgettet, en udlægsforretning gennemført af SKAT, og overtræk på kassekreditten. Der var ikke foretaget syn og skøn, og sagsøgeren havde ikke på andet grundlag ført bevis for, hvad en uafhængig part ville have betalt for aktieposten, jf. ligningslovens § 2.

Retten fandt herefter ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at værdien af hans aktiepost ved den kontrollerede overdragelse  udgjorde 20,0 mio. kr., hvis den var blevet overdraget til en uafhængig part. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn af, at værdien af aktieposten var 0 kr.

Betalingen til sagsøgeren på 20,0 mio. kr., skulle derfor beskattes som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A.

Reference(r)

Ligningslovens § 2

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, C.B.3.5.3.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr. 16-0269818

Byrettens dom er anket til Østre Landsret

Landsretten har afsagt kendelse vedrørende fremlæggelse af erklæring under ankesagen, Kendelsen er offentliggjort som SKM2023.489.ØLR.

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Michael Serup)

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Per Lunde Nielsen)

Denne afgørelse er truffet af dommer

Anders Munch-Jensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 22. december 2020.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgers aktieindkomst for 2011 kan nedsættes.

A har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet Departementet tilpligtes at anerkende, at As aktieindkomst for 2011 nedsættes med 20.000.000 kr., og at tilflytningsværdien af As kapitalandele i G1-ApS den 1. juli 2011 ansættes til 51.980.000 kr.

Skatteministeriet Departementet har påstået frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a

Oplysningerne i sagen

SKAT traf den 24. november 2015 blandt andet afgørelse om, at A aktieindkomst for 2011 skulle ændres, således:

"…

Ændring af værdiansættelsen af aktierne i G2-A/S dels ved salg til selskabet G3-A/S og dels ved opgørelsen af indgangsværdier.

             Udlodning fra G3-A/S                                         +20.000.000

             Ændring af indgangsværdi                                  -20.000.000

             Ændring af tab på unoterede aktier                     +20.000.000

…"

A indbragte SKATs afgørelse for Landsskatteretten.

Af Landsskatterettens afgørelse af 5. november 2020 fremgår blandt andet: 

"…

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2011

Aktieindkomst

Udlodning fra G3-A/S

Ikke godkendt tab på unoterede aktier Udlodning fra G1-ApS

20.000.000 kr.

20.000.000 kr.

34.000.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

20.000.000 kr.

20.000.000 kr.

0 kr.

Møde mv.

Der er afholdt møde i Skatteankestyrelsen med klagerens repræsentant.

Udlodning fra G3-A/S og tab på unoterede aktier

Faktiske oplysninger

Klageren fraflyttede Danmark den 11. september 2007 til Y9-land. Derved ophørte klagerens fulde skattepligt til Danmark.

Den 14. februar 2011 købte klageren aktier i G2-A/S, nom. 7.500.000 kr., til 5.000.000 kr. fra den daværende hovedaktionær, SG. Derudover købte han aktier ved nytegning, nom. 15.000.000 kr., til kurs pari. I den forbindelse blev aktierne opdelt i A - og B- aktier. A- aktierne, som var ejet af SG, fik en forlods udbytteret på 20 millioner kr. Herefter ejede klageren 80 % af aktiekapitalen i G2-A/S.

Klagerens repræsentant har oplyst, at selskabet samtidig købte aktier nom. 800.000 kr. til kurs 300 fra en anden aktionær.

Derudover blev der indgået en investeringsaftale mellem selskabet, klageren og G5-ApS (SGs selskab). Af aftalens punkt 1.3. fremgår følgende:

"Formålet med denne investeringsaftale er at bibringe Selskabet den fornødne kapital til at videreudvikle og markedsføre Selskabet og Selskabets produkter. Parterne er enige om, at Selskabets forretning kræver yderligere finansiering og management i relation til vækstplaner, og at investor medvirker hertil dels ved foretagelse af investering i Selskabet dels ved sin indsats fremadrettet."

Den 31. maj 2011 gennemførte SKAT en udlægsforretning hos G2-A/S i selskabets ejendom samt anparter i datterselskaber. SKATs krav blev opgjort til 8.711.019 kr. og vedrørte primært moms på 7.269.484 kr.

Af SKATs sagsreferater fremgår bl.a. følgende:

"Udgående fogedforretning 31/5 2011. Møde med direktør SG og økonomichef LC.

"Det oplyses at selskabet hen over weekenden har foretaget diverse gennemgang af selskabets regnskaber da selskabet som tidligere nævnt er meget fortørnet over restancens størrelse - og nu frygtede en konkurs. Bogholderens tidligere tal er langt fra restancernes størrelse - (bogholderen har ikke været ansat den sidste måned) - Det viser sig at Skats tal (med undtagelse af nogle småbeløb) rent faktisk stemmer. Der har derfor været indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde med diverse hovedaktionærer og der skal nu være yderligere møder for at finde en løsning. Her skal banken indblandes.

Selskabets økonomichef er dog ikke nervøs herfor. Aktionærerne er villige til at beløbet skal betales nu og her for at en konkurs kan undgås. Så banken er inde over billedet for at få kassekreditten udvidet straks, så restancen vil kunne indfries i løbet af næste uge."

Den 7. juni 2011 henvendte selskabets økonomidirektør sig til SKAT og anmodede om en afdragsordning. Ifølge afdragsordningen skulle der betales 1.000.000 kr. om ugen indtil uge 27, hvor rest-restancen skulle betales fuldt ud. Det blev accepteret af SKAT.

Den 10. juni 2011 ydede klageren et lån på 10.000.000 kr. til G2-A/S. Ifølge det oplyste blev der oprettet en låneaftale den 29. august 2011.

Den 6. juli 2011 henvendte IP sig til SKAT som ny økonomichef for G2-A/S, da den tidligere økonomichef var fratrådt stillingen. Ifølge SKATs sagsreferater forklarede IP bl.a. følgende:

"Det oplyses, at der efter SKATs sidste henvendelse har været aktionær og investormøde. På dette møde blev selskabets situation gennemgået, og der blev ytret ønske om en tilførsel af merkapital på kr. 10.000.000 for at kunne redde selskabet (et par leverandører havde også tilgodehavender foruden SKAT). Denne merkapital blev tilført af investor uden problemer og man mente dermed at være med igen.

Nu opdager selskabets ledelse / investor - herunder G3-A/S, at der ligger et girokort til indbetaling af afdrag til SKAT på ca. 5.700.000, - dvs. et forhold de ikke kendte til og derfor nu er nødt til at indkalde til yderligere investormøde for at få den sidste restance indfriet. Det vil dreje sig om en tilførsel på ca. kr. 5.000.000.

Gennemgået restancen, da IP oplyser at have kendskab til kr. 5.700.000 kr. - og jeg kan se en restance på ca. 6.700.000. Gennemgået denne og kan konstatere, at a-skat/bidrag, maj måned 2011 med forfald pr. 31/5-2011 er tilstødt. IP er efter at have undersøgt sagen, enig heri, og tilføjer yderligere at også juni måned er konstateret ikke betalt.

Der anmodes om en frist på yderligere et døgn til at få investor til at tilføre yderligere kapital efter denne foreliggelse. Mødet med investor er berammet til i morgen tidlig. Samarbejdet med tidligere økonomichef LC er endvidere opsagt. Jeg har givet accept til dette døgn. IP er dog orienteret om en forestående konkurs - er helt enig heri, men er ikke i tvivl om at investor overfører midlerne."   

Klageren oprettede G1-ApS den 1. juni 2011 med en anpartskapital på 80.000 kr. I den forbindelse lånte klageren selskabet 43.290.000 kr.

SKAT har oplyst, at fordringen fremgår af oversigten over klagerens fordringer ved klagerens tilflytning. Ifølge SKAT blev tilgodehavendet konverteret til aktiekapital den 6. juli med registreringsdato den 11. og 14. juli.

Ifølge klagerens repræsentant foretog klageren en kapitalforhøjelse i selskabet med 40.000.000 kr. i juni 2011. Efterfølgende har repræsentanten oplyst følgende:

"A gennemfører i juni 2011 en kontant kapitalforhøjelse i G1-ApS, som registreres den 6. juli 2011 med i alt 48.700 t.kr., ligesom der henover 2. halvår løbende gennemføres kontante kapitaludvidelser med samlet 81.751 t.kr."

Derudover oprettede klageren G1-ApS den 10. juni 2011.

Klagerens selskab, G3-A/S, købte klagerens aktier i G2-A/S for 20.000.000 kr. den 27. juni 2011. Klagerens fordring på 10.000.000 kr. blev ikke overdraget.

Den 28. juni 2011 blev G3-A/S solgt til G1-ApS. Ved værdiansættelsen af G3-A/S indgik værdien af G2-A/S med den overdragne værdi på 20.000.000 kr.

Den 1. juli 2011 flyttede klageren tilbage til Danmark, hvorved han blev fuldt skattepligtig til Danmark igen.

Ved opgørelsen af indgangsværdien ved klagerens tilflytning til Danmark blev G1-ApS optaget til en værdi på 51.980.000 kr. Heraf vedrørte 20.000.000 kr. G2-A/S.

G2-A/S’ kredit på erhvervskontoen på maksimum 15.000.000 kr. var væsentligt overskredet. I begyndelsen af juni 2011 var saldoen på ca. -30.000.000 kr., og i begyndelsen af juli 2011 var den på ca. -31.000.000 kr. Derudover var alle selskabets aktiver pantsat.

Den 6. juli og den 7. juli 2011 lånte G1-ApS i alt 34.000.000 kr. til G2-A/S, jf. yderligere nedenfor. Af de 34.000.000 kr. blev 6.770.788,57 kr. indbetalt direkte til SKAT af G1-ApS.

Den 7. juli 2011 blev der aflagt årsrapport for 2010 for G2-A/S. Af årsrapporten fremgår et resultat for 2010 på -9.214.138 kr. og en egenkapital på 10.246.709 kr. pr. 31. december 2010. Klageren er angivet som hovedaktionær i G2-A/S pr. 14. februar 2011.

Årsrapporten blev aflagt efter Going Concern-princippet. Der blev bl.a. oplyst følgende:

 "Selskabets nye hovedaktionær har overfor selskabet afgivet tilsagn om støtte til selskabets finansielle beredskab for 2011, og har styrket selskabets kontante driftskapital via ovenstående kapitalindskud samt stillet lånefaciliteter til rådighed."

Tilsagnet om økonomisk støtte blev afgivet af klageren ved e-mail af 7. juli 2011:

"Erklæring om økonomisk støtte

I forbindelse med revisors vurdering af forudsætningerne for going concern, der er grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for 2010 for Selskabet G2-A/S, bekræfter hovedaktionær A herved:

At Hovedaktionæren vil yde økonomisk støtte til G2-A/S ved lån i det omfang, det er nødvendigt for at finansiere selskabets drift og eventuelle andre ekstraordinære omkostninger,

At ydede lån samt yderligere fremtidige lån til G2-A/S, ikke vil blive opsagt, medmindre G2-A/S's likviditetsstilling er tilstrækkelig til at berettige en sådan tilbagebetaling,

Denne erklæring om økonomisk støtte gælder for en begrænset periode indtil 31.12 2011."

Den 11. juli og den 14. juli 2011 indskød klageren yderligere 48.699.613 kr. i G1-ApS.

Den 16. september 2011 indgav G2-A/S begæring om konkurs. Den 27. september 2011 gik selskabet konkurs.

På møde i skifteretten den 27. september 2011 blev det oplyst, at G2-A/S havde passiver for ca. 120.000.000 - 130.000.000 kr. Hovedkreditorerne var G3-A/S med 44.000.000 kr., G6-virksomhed med 10.800.000 kr., F1-bank med 34.000.000 kr. og varekreditorer med 14.500.000 kr. G3-A/S og G6-virksomhed pegede på samme kurator, som blev valgt.

Af kurators redegørelse af 18. oktober 2011 fremgår bl.a.:

"Selskabet havde forud for konkursen afgivet virksomhedspant i samtlige de af selskabets aktiver, der kan virksomhedspantsættes. Herudover er en række maskiner i selskabets produktionslinjer særskilt pantsat."

Af kurators redegørelse og statusoversigt af 1. februar 2012 fremgår følgende om baggrunden for konkursen:

"I februar 2011 bortsolgte den tidligere ejer af det konkursramte selskab aktiemajoriteten i selskabet til en ny ejer.

Ifølge ledelsen i det konkursramte selskab blev der i løbet af foråret og sommeren 2011 foretaget en række efterposteringer og -reguleringer i selskabets økonomisystem, hvilket medførte en markant nedskrivning af debitorer, varelager og igangværende arbejder.

Mens de pågældende undersøgelser pågik, tilførte selskabets nye hovedaktionær betydelig likviditet til selskabet for at sikre den fortsatte drift.

Medio september 2011 udarbejdedes driftsregnskab med status pr. 31. august 2011, som efter de ovenfor nævnte efterpostering og -reguleringer udviste et betydeligt tab på driften i årets første 8 måneder.

Herudover konstateredes det, at der ikke kunne forventes tilgang af yderligere ordrer fra en af selskabets væsentligste kunder.

Henset til de nævnte forhold, samt det forhold at selskabet ikke længere havde likviditet til rådighed, herunder uudnyttede kreditrammer, vurderede selskabets ledelse, at der ikke længere var mulighed for at betale forfaldne kreditorer og lønninger med udgangen af december 2011.

Bestyrelsen valgte derfor i umiddelbar forlængelse af den ovenfor nævnte konstatering at udarbejde og indgive egen begæring om konkurs den 16. september 2011."

Derudover var der anført følgende:

"Det konkursramte selskab ændrede i løbet af 2011 markant ejerskabsstruktur, ligesom selskabets kapitalgrundlag blev styrket med kontant forøgelse af egenkapitalen på kr. 15.000.000.

Den nye hovedaktionær afgav i regnskabet for 2010 følgende tilsagn: "Selskabets nye hovedaktionær har overfor selskabet afgivet tilsagn om støtte til selskabets finansielle beredskab for 2011, og har styrket selskabets kontante driftskapital via ovenstående kapitalindskud samt stillet lånefaciliteter til rådighed."

Forholdet undersøges i øjeblikket nærmere af kuratellet med henblik på at fremkomme med en indstilling til kreditorerne om, hvorvidt boet bør gøre et krav gældende overfor hovedaktionæren på baggrund af støtteerklæringen. Selskabets hovedaktionær har meddelt kuratellet, at han ikke føler sig forpligtiget af det afgivne tilsagn - særligt under hensyntagen, at hovedaktionæren i perioden op mod konkursen tilførte selskabet en ikke ubetydelig driftskapital."

Selskabets kurator ønskede betalingerne til SKAT omstødt, hvorfor han den 21. maj 2012 fremsendte et udkast til stævning mod SKAT. Af dette udkast fremgår følgende:

"Det nu konkursramte selskab G2-A/S (herefter benævnt selskabet) beskæftigede sig med produktion og handel med elektronik og kommunikationsanlæg.

Selskabets indgik i væsentligt omfang aftaler om produktion med større kunder omkring fremstilling af kundespecifikke produkter med lang leveringstid og producerede udelukkende efter ordrer fra kunder. En betydelig del af de ordrer, selskabet modtog, kunne derfor betegnes som meget omkostningstunge. Dette bevirkede endvidere, at selskabet ofte stod i et stærkt afhængighedsforhold til enkelte store kunder.

Selskabet har også gennem en længere årrække været kendt af sagsøgte, som siden 2007 indtil selskabets konkurs gentagne gange har oprettet udlægssager samt foretaget udlæg.

I maj måned 2011 var selskabets erhvervskonto negativ med en saldo på kr. -29.000.000, hvor maksimum kreditten er -15.000.000,00.

D. 31. maj 2011 foretog skat udlæg på selskabets adresse i selskabets ejendom beliggende Y1-Adresse samt i selskabets 100 % ejede andele. Udlægget skete på baggrund af manglende indbetalinger af moms og A-skat for 2010 samt renter af selskabsskat for 1. januar 2011 til 1. maj 2011 et samlet beløb på kr. 8.711.019,57. På mødet deltog på vegne af selskabet direktør SG og økonomichef LC.

Primo juni 2011 blev det besluttet, at IP skulle ansættes som midlertidig økonomichef.

SKAT fremsendte med henvisning til telefonsamtale med selskabet en betalingsaftale til selskabet den 8. juni 2011, hvoraf fremgår, at det skyldige beløb for manglende betaling af moms og skat udgjorde 8.711.019,57, og at beløbet skulle betales med 1.000.000, - hver uge i ugerne 24, 25, og 26, og at restbeløbet skulle indbetales i uge 27.

Det fremgår endvidere af aftalen:

"Det er en betingelse for aftalen, at virksomheden løbende betaler skatter og afgifter til tiden.

Betales afdrag og løbende skatter og afgifter ikke til tiden, anser vi aftalen for misligholdt. Ved misligholdelse forfalder hele beløbet til øjeblikkelig betaling - og vil uden yderligere varsel blive søgt tvangsinddrevet."

D. 9. juni 2011 anmodede SG sin medaktionær om at tilføre selskabet likviditet. Medaktionæren tilførte herefter selskabet kr. 10.000.000,-, som anvendtes til betaling af forfaldne kreditorer, herunder moms og skyldig pension mm.

Den 14. juni 2011, d. 21. juni 2011 og d. 28. juni 2011 indbetalte selskabet 1.000.000,- til sagsøgte i henhold til betalingsaftalen.

D. 27. juni 2011 fremsendte sagsøgte en rykker for manglende indbetaling af A-skat for maj 2011 på kr. 999.333,00.

Primo juli 2011 tog IP telefonisk kontakt til sagsøgte (…) for en nærmere drøftelse af sagen. IP informerede sagsøgte om selskabets likviditetsmæssige problemer (erhvervskonto på kr. -31.000.000,- langt over lånerammen), hvilket endvidere betød, at selskabet ikke havde den fornødne likviditet til at betale det skyldige beløb, som var forfalden til betaling d. 5. juli 2011. Sagsøgte (…) oplyste, at sagsøgte ikke ville give yderligere udsættelse på betaling af det skyldige beløb. Derudover præciserede sagsøgte udtrykkeligt, at selskabet var vidende om, at en misligholdelse af betalingsaftalen ville medføre en konkursbegæring. IP fik endvidere besked på, at IP senest d. 7. juli 2011 skulle bekræfte at indbetalingen ville ske.

IP tog herefter d. 6. juli 2011 kontakt til hovedaktionæren i selskabet for at oplyse om selskabets likviditetsmæssige problemer samt hastende behov for likviditetsindskydelse på baggrund af gælden til sagsøgte. Der afholdes hastemøde d. 7. juli 2011, hvor hovedaktionæren valgte at tilføre selskabet likviditet, som anvendtes til betaling af forfaldne kreditorer, herunder restancen til sagsøgte, moms, A-skat, skyldig pension mm.

Selskabets bestyrelse og ledelse forsøgte herefter at redde selskabet, men måtte til sidst indse, at selskabet ikke havde den fornødne likviditet til rådighed, herunder uudnyttet kreditrammer eller mulighed for at tilvejebringe ny likviditet. Selskabet kunne derfor ikke betale lønninger samt skyldige kreditorer, og bestyrelsen valgte derfor at indgive egen konkursbegæring."

Ifølge udkast til stævning var der foretaget følgende indbetalinger til SKAT:

"Den 14/6 2011

1.000.000 kr.

Den 21/6 2011

1.000.000 kr.

Den 28/6 2011

1.000.000 kr.

Den 7/7 2011

6.700.788 kr.

I alt                          

9.770.788 kr."

 Kurator anførte desuden følgende i udkastet:

"At indbetalingerne både tilsammen og hver for sig medførte, at G2-A/S’ betalingsevne afgørende er blevet forringet At det på udlægsmødet d. 31. maj 2011 samt ved telefonsamtale d. 6. juli 2011 måtte have stået klart for SKAT, at G2-A/S var i overhængende fare for at gå konkurs

At SKAT på tidspunktet for betalingernes gennemførelse vidste eller burde have vidst, at selskabets likviditetskrise ikke var af midlertidig eller forbigående karakter

At G2-A/S ved indbetalingerne blev insolvent."

Ifølge det oplyste afviste SKAT kurators indsigelse. Kurator foretog sig herefter ikke yderligere.

Den 15. december 2011 oprettede klageren selskabet G4-ApS.

G1-ApS blev solgt til G1-ApS den 27. december 2011. Klagerens tab ved salget blev opgjort til 33.618.107 kr., som blev selvangivet. Inden salget havde klageren indskudt ca. 82 millioner kr. i G1-ApS.

Den 28. december 2011 blev klagerens anparter i G1-ApS solgt til G4-ApS for 21.811.899 kr. Klagerens tab ved salg af G1-ApS blev opgjort og selvangivet med 27.759.075 kr.

Tabet blev opgjort således:

              "Anskaffelsessum:                                                          51.980.000

              Salgssum ved salg til G4-ApS                                          21.811.899

              Efterfølgende regulering af salgssum                                2.409.026

              Tab                                                                               -27.759.075"

Værdiansættelsen ved handlen mellem klageren og G4-ApS er beskrevet i et brev af 8. september 2014 til SKAT. Vedrørende G2-A/S fremgår følgende:

"Værdiansættelsen ved salg af G2-A/S er sket til samme værdi som A har købt for i februar. Det viste sig senere, at værdien ikke var 20 mio. kr. hvilket den efterfølgende konkurs bekræfter, men det var ikke i kortene, at det skulle ende med konkurs. Interne undersøgelser og bortvisning af direktør sker senere på sommeren, og den tilbageværende bestyrelse vælger at begære konkursen selv i september måned 2011, da økonomien synes uoprettelig. I den mellemliggende periode må der skydes yderligere kapital ind i G2-A/S for at holde selskabet i live og betale kreditorer, herunder SKAT for ikke at blive erklæret konkurs af disse."

Der er overfor SKAT fremlagt en række interne e-mails og referater med henblik på at belyse forholdene i G2-A/S. Det blev i den forbindelse oplyst, at SG var administrerende direktør og medejer af G2-A/S, NM var direktør for G3-A/S, som blev ejet 100 % af klageren, og bestyrelsesformand i G2-A/S. IP var økonomidirektør hos G3-A/S og blev også midlertidig økonomichef i G2-A/S.

Af referat fra bestyrelsesmøde den 24. maj 2011 fremgår bl.a. følgende:

"2. Ordre indgang / levering / Beholdning / omsætning "År til dato" SG præsenterede status for ordrebeholdning og udestående tilbud. Omsætning og ordrebeholdning udgør dags dato ca. 80 mio. Dkk, og gap til budget på 20 mio dkk forventes lukket med ordreindgang frem til udgangen af juni 2011.

4. Likviditet dd. og forecast 30/6, 30/9 & 31/12

Den forelagte likviditetsplan fremviser en væsentlig pengestrømsindgang for juni 2011, hvorved likviditetstrækket reduceres fra nuværende ca. 30 mio dkk til ca. 14,5 mio dkk, hvorfor SG vurdere nuværende situation som værende kortvarig.

For ultimo 2011 forventes et træk på 8,7 mio dkk mod budget 6,2 mio dkk.

5. Gælds reduktion

For gældreduktion fremlagde SG forventet balance pr 30. Juni 2011. I denne reduceres samlet gæld fra primo 2011 på 71 mio dkk til 33 mio dkk pr 30 juni 2011. En reduktion på i alt 38 mio dkk, hvoraf de 15 mio dkk kommer fra kapital indskud fra G3-A/S og 23 mio dkk fra drift og optimering af arbejdskapital."

Af e-mail fra IP til SG den 30. maj 2011 fremgår følgende:

"Emne: Kreditor liste

Hej SG,

Jeg har kigget på kreditorlisten 30/5-11

der mangler at blive bogført nogle betalinger, men også nogle nye fakturaer (så det er lidt ud og lidt ind)

Trods manglende udligninger, syntes jeg at forfalden saldo virker meget høj.

Forfalden før 30/1

23.356.820

Forfalden før 28/2

1.164.773

Forfalden før 30/3

1.303.014

Forfalden før 29/4

459.525

Forfalden før 29/5

60.873

Forfalden før 28/6

0

Efter (netto betalinger)

-10.438.796

Netto

15.906.209

Jeg er klar over at vi ikke får et 100% korrekt billed før end at vi har bogført kreditor fakturaer og bank op, samt udlignet betalinger, men umiddelbart vil jeg da forvente at vi inden for kort tid vil blive tvunget ud i betaling af 8-10 millioner kr, såfremt vi skal undgå yderligere problemer.

Baseret på de tal jeg har set, vil det også overraske mig hvis nogle af disse kreditorer (ikke mindst omkostningskreditorer), allerede har skruet bissen på overfor os."

Den 8. juni 2011 anførte IP følgende i e-mail til SG og NM:

"Emne: Mødereferat 8 juni 2011

Hej SG & NM, vedlagt mødereferat fra vores møde i dag d. 8/6-11.

Spilleregler og gameplan.

Som anført på mødet vil jeg gerne understrege at følgende er en forudsætning for at jeg kan løse min del af opgaven:

- LC informeres senest fredag d. 10/6 om rekruttering af ny økonomichef

- Organisation ((red. navne fjernet)) informeres senest fredag 10/6 om den opgave jeg skal løse frem til ny økonomichef er ansat

- At jeg fra tirsdag d. 14/6 (mandag er pinse) med 4 dage om ugen i Y8-by, får mulighed for sammen med organisation at løse der i "gameplanen" er listet

- Kommunikation omkring konkrete problemstillinger løses mellem SG og jeg, ikke via NM"

Der fremgår følgende af e-mail fra NM den 9. juni 2011:

"Mailen omhandler salgsmøde / salgsfokus / prioritering og angiver hvordan NM vil have salgsorganisationen til at fungere fremover. Herunder skriver NM bl.a.

Jeg har fået oplyst at jeres backlog (ordreindgang) til levering i år samt omsætningen år til-dato beløber sig til 80 mio. kr. mod et årsbudget på 100 mio. kr. - Hvis tallene er korrekt og hvis kunderne ikke flytter eller annullere ordrer er det i sig selv rimelig ok, dog skal vi have kigget på salgsindsatser for at nå omsætningen for 3 og 4 kvartal 2011.

Min rolle:

Jeg vil meget gerne slå fast at jeg er ikke jeres salgsdirektør på nogen måde - I skal se mig som en repræsentant for aktionærerne SG og A og som har til opgave at maksimere salget og ikke mindst de respektives investering.

I mail af 9/6 2011 orienterer SG A om selskabets likviditetsmæssige problemer og oplyser bl.a. at:

Vi har haft en kortsigts overraskelse på vores moms, som har stået i regnskabet, men som ikke har været korrekt optaget i den korte likviditet af vores tidligere økonomichef (jeg havde dog spurgt ind til dette før hun stoppede i marts/april) - der er rapporteret korrekt til told og skat, men der var ikke afregnet korrekt, hvilket er en stor fejl."

Den 10. juni 2011 svarede klageren ved e-mail således:

"Hej SG,

Godt at hoere fra dig.

For at skaere sagen helt kort: Du og NM skal naturligvis ikke slaas med for lav likviditet. Jeg kan ikke acceptere, at vi ikke betaler leverandoerer rettidigt og jeg har det daarligt med at vi sjakrer med F1-bank om likviditetet. Samtidigt SG, saa vil jeg ikke laegge skjul paa at jeg er sikker paa at du har handlet I bedste mening. For at slaa det fast med syvtommersoem, saa skal manglende likviditet ikke forhindre dig og NM I at koncentrere jer om at drive virksomheden paa bedste vis. Men nu skal det vaere slut med at der kommer daarligt nyt fra G2-A/S, vi maa og skal vaere enige om, at nu har vi alt fremme I lyset. Er vi enige om det SG?

Jeg vil tilbyde at overtage kassekreditten fra F1-bank, I to tempi. Saa snart jeg har et kontonummer vil jeg indbetale 10 MDKK paa KK, og I naeste uge fylder jeg op saa den gaar I nul, og der bliver den til vi har afviklet aftalen med F1-bank om nogle uger. Jeg skal have same variable rentesats som den G2-A/S betaler til Banken idag, desuden skal jeg have 2 % af det udlaante beloeb pro anno I “lenders fee", som bliver udskrevet som en faktura I loebet af August gaeldende for de naeste 12 maaneder. Dvs at skal jeg laegge 35 MDKK I KK for at den gaar I nul og der bliver noedvendig likviditet, bliver Lenders Fee (LF) paa DKK 700.000. Naar vi vurderer at der er fornuftig likviditet sendes overskudslikviditet tilbage til mig asap, dettte aendrer ikke ved den udbetalte LF. Om 12 maaneder vurderer vi igen det fremadrettede behov for likviditet, og LF for de naeste 12 maaneder udbetales. SG, kan du acceptere ovenstaaende?"

Den 15. juni 2011 skrev NM følgende til SG:

"Hej SG,

Det var en god liste IP har kreeret, men vil du sætte lidt lys på nogle af tallene da der er afvigelser i forhold til tidligere oplyste tal - bl.a.:

-  Omsætning pr. 31/5 - 22,3 mio. kr. - du nævnte 25 mio. kr. idag- Omsætning pr. 30/6 - 36 mio. kr. - du forventede 42-43 mio. kr.

-  Omsætning juli 4,2 mio. kr. - er det nok?

-  Omsætning august 4,6 mio. kr. - er det nok?

-  Omsætning september - 1,6 mio. kr.?

-  Omsætning år-til-dato inkl. ordrebeholdning står i listen til 68 mio. kr. - du har tidligere nævnt min. 80 mio. kr.

Vil du ikke vende tilbage til både IP og jeg.

Mvh.

NM"

Samme dag skrev IP følgende i en e-mail:

"Hej NM, ME & SG,

Vedlagt en oversigt over faktureret salg og ordrebeholdning pr idag 15/6-11

Faktureret salg pr 31/5 er fra XAL og afstemt til råbalance i økonomisystemet Faktureret salg uge 22/23 i juni måned fra XAL debitor journal liste ordre beholdning fra XAL modtaget fra JL idag. (der kan således mangle fakturering fra tirsdag d. 14/6 i det samlede billed)."

Af e-mail den 23. juni 2011 fra IP fremgår følgende:

"Hej (red. navne 2 fjernet)

Jeg har været igennem de fogedret sager som lå mellem diverse kontoudtog.

Nedenfor finder I en oversigt over de 14 sager som jeg fandt.

De er alle betalt / tilbagekaldt. Så de bør være lukket og OK. Såfremt I er bekendt med andre sager, hvor vi er indkaldt af fogedretten, men ikke afsluttet, så skal de frem NU.

"Nu" skal tages bogstaveligt. Vi vil ikke pludselig falde over sager om nogle dage eller uger. "Så bliver jeg i dårligt humør"

Er der nogen, så læg dem til mig, således at vi kan få dem behandlet.

Vi formoder nu at have styr på alle fogedrets sager. Næste prioritet er inkasso varsel som der også er en del af. Disse skal vi forsøge at håndtere således at de ikke bliver til fogedrets sager."

Der fremgår følgende af e-mail den 27. juni 2011 fra IP til NM og SG:

"Emne: likviditetsoversigt - uge 25

Hej SG & NM, vedlagt likviditetsoversigt pr. 26/6-11 (uge 25)

Jeg har i vedlagte noteret under dkk specifikationen, bevægelserne på eur & usd konto (men disse er få) pr. mandag den 4/7, forventer jeg at have et opdateret overblik over kreditorer. I vil her modtage et opdateret notat i word som i sidste uge.

Som der fremgår at vedlagte er der fortsat afvigelser ift likviditetsplanen. disse skyldes primært manglende indbetalinger.

I løbet af denne uge, skal der enten findes en afklaring med F1-bank omkring forlængelse af kredit eller yderligere indbetalinger fra ESK, da det virker usandsynligt at indbetalinger vil bringe træk ned under basis kredit limit."

Den 7. juli 2011 skrev IP følgende:

"Hej A & NM,

Hermed en samlet oplæg til likviditet:

Skyldig moms/A-skat 6.768.908 dkk Indbetales direkte af OJ til

SKAT

Foged (…) fremsender indbetalingskort

Skal betales senest fredag

Løn/pension/a-skat 4.527.500

Moms 1.000.000

Bogført saldo kreditorer 14.200.000

Ej bogførte fakturaer (est) 2.903.592

Gæld G20-virksomhed 600.000

I alt 23.231.092 dkk

Det betyder at der samlet skal laves et gældsbrev på 30.000.000 til G2-A/S.

Den 7/7 2011 suspenderes administrerende direktør SG."

I e-mail af 14. juli 2011 beskriver NM forholdene i G2-A/S således:

"Emne: G2-A/S - hvad sker der!

Hej A,

jeg har opdelt nedenstående i 5 faser:

Fase 1 - Tidsplaner for hvad vi har gjort og vil gøre

Fase 2 - Hvordan vi ser G2-A/S

Fase 3 - Worst case / situationen

Fase 4 - SG

Fase 5 - ME (salgsansvarlig)

Fase 1 - Tidsplan:

Jeg har vedlagt en tidsplan for hvad vi har igangsat og planlægger at igangsætter frem til september måned - lige nu er vi ikke længere end september da vi er nødt til at løse vigtige problemstillinger her og nu.

Vores hovedfokus lige nu går på at berolige kunder, leverandører og medarbejdere. Jeg har haft mere end 40 samtaler bare i denne uge med utilfredse kunder omkring leverancer og manglende svar fra G2-A/S (gælder alle niveauer i G2-A/S). Jeg får SG's mail viderestillet og kan se at han ikke har svaret på kundeproblematikker, så her er jeg direkte i kontakt med kunderne. Kunderne er generelt set meget positive over ændringen og havde håbet det ville ske, men enkelte siger samtidig at G2-A/S er lige på kanten til at ryge ud - dem har jeg sat ekstra fokus på.

Fase 2 - Hvordan ser vi G2-A/S:

Vi ser en lettet organisation som nu endelig kan sige sandhederne og komme med deres forslag. Rigtig mange har stået model til fup og svindel gennem længere tid og er blevet bedt om at svindle med sager overfor kunder. Vi ser rigtig mange dygtige og yderst fleksible medarbejdere, som gerne vil give G2-A/S succes. G2-A/S har en kultur, som ikke er vant til at tage ansvar og vant til at alt skulle ind over SG og ME, som ikke har haft tid til at håndtere disse sager med medarbejdere hvilket har gjort at tingene har stået i stampe. Salget har INTET lavet i 2. halvår af 2010 og i 2011 - kunderne køber, men G2-A/S sælger ikke - de har ikke gødet til 2. halvår 2011 samt til 2012 hvilke vi nu skal igangsætte.G2-A/S er vant til at planer ikke overholdes og ny planer laves inden gamle er igangsat og at problemer snakker man ikke om og ser helst den anden vej. Forsinkelser til kunder er en normal sag for en del medarbejdere - mangel på kundefokus. INGEN koordinering mellem salg / indkøb, planlægning og produktion.

Fase 3 - Worst case:

Vi må erkende at vi nu stort set dagligt ser nye uregelmæssigheder og tilstande, der skal tilrettet. Vi har besluttet at lukke sagerne som de kommer ind og fornemmer vi går i den rigtige retning og gradvist får lukket hullerne og tilsikret at problemerne ikke opstår igen. Jeg er ved at kigge ordrebeholdningen igennem og kan se at SG (og muligvis ME) har svindlet med listerne - der ligger for godt 18 mio. kr. i ordrebeholdningen for 2011, som jeg ikke vil betegne som ordrebeholdning idet det er lagt ind som ordrer, men reelt set er det forecastordrer (ordrer som salg regner med kunder bestiller til levering i 2. halvår !!!!) - Det jeg kan se er at der ligger godt 23 mio. kr. i reel ordrebeholdning for resten af 2011, så dette tillagt nuværende akk. omsætning til dato er vi på 57 mio. kr. - derfor er jeg nødt til at varsle at vi langt fra kan nå SG's omsætningsmål for 2011 på 100 mio. - jeg tror vi når omkring 75 mio. kr. og med et muligt 0 resultat for 2011 - de har ikke været gode til at optimere produktionen - super ineffektiv produktion med rigtig mange start/stop samt indkøb af varer til alt for høje priser, ekstra løn til timelønnede grundet overarbejde når der så var varer til at producere, en underbudgetteret flytteproces, lave DG på ordre i 1. halvår 2011.

Vi tror vi kan vende butikken og få struktur på virksomheden og få den i 2012 vendt til en profitable virksomhed, dog er jeg nødt til at fremhæve at vi bliver nødt til at bruge resten af 2011 til at få skabt den vedvarende struktur de har manglet. Jeg vil mene vi skal gå efter en omsætningsbudget for 2012 på 100 mio. kr. og en bundlinie på 7-8 mio. kr. - altså vil det betyde vi blive 1 år sat tilbage - organisationen og kundegrundlaget vil ikke være stabilt nok til 125 mio. kr. i omsætning og 12 mio. på bundlinien."

Der fremgår bl.a. følgende af e-mail af 17. juli 2011 fra IP til NM og A:

"Hej NM & A,

Jeg er generelt enig med NM.

Men går faktisk lidt længere og mener slet ikke at han skal være en del af G2-A/S.

Der er lige som en årsag til at G2-A/S er endt der hvor den er - specielt likviditetsmæssigt.

Uden lån fra A var selskabet gået konkurs - efter min bedste vurdering.

(…)"

Den 21. juli 2011 sendte NM en e-mail til medarbejderne i G2-A/S:

"Hej alle

Selvom tingene er roligt herover sommeren i G2-A/S er jeg desværre nødt til at bede jer starte arbejde op igen fra mandag næste uge. Vi får ikke nok ordrer ind og dem vi har inde kan vi ikke få ud i den takt det er nødvendigt.

Vi skal i næste uge have sat navne på de personer der skal afskediges samt få igangsat omkostningsreduktioner med det samme - vi bruger rigtig mange penge men får ingen ind!!

Der skal som minimum afskediges 30 personer - timelønnet som du funktionærer da firmaet bløder.....

Vi skærer kraftigt til nu og lukker til og henter ordrer !!!

Så jeg har sat G2-A/S under krisestyring.

Jeg går derfor udfra vi alle ses mandag i Y8-by til en snak om planer her og nu."

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst for 2011 med 20.000.000 kr., anset for udlodning fra G3-A/S, og med 20.000.000 kr. som ikke godkendt fradrag for tab på unoterede aktier.

SKAT har anført følgende:

"Det er SKATs opfattelse, at en uafhængig tredjemand ikke ville have købt aktierne i G2-A/S for 20 mio. kr. den 27/6 2011 og at prisen kun kan anses opnået i kraft af As aktionærindflydelse på det købende selskab. Ligeledes kan handelsværdien af aktierne i G2-A/S på tilflytningstidspunktet den 1/7 2011 med samme begrundelse ikke ansættes til 20 mio. kr.

Ifølge selskabets redegørelse har man ultimo juni 2011 stadig en tro på, at selskabet har den værdi, som A købte selskabet for i februar 2011. Dette synspunkt synes underbygget af de faktiske omstændigheder, hvorefter der foretages betydelige kapitalindskud i juni og juli 2011 fra A og dennes øvrige selskaber, og af den støtte-erklæring, som A afgiver i juli 2011. Af interne mail den 14/7 2011 fremgår ligeledes, at man tror på, at man kan få struktur på virksomheden og få den vendt til at være en profitabel virksomhed i 2012.

Den afgørende betragtning er imidlertid om en uafhængig, ekstern investor ville have købt aktierne til samme pris ultimo juni 2011, dels ved overdragelsen den 27/6 2011 og dels på tilflytningstidspunktet den 1. juli 2011. Dette finder SKAT ikke er tilfældet.

Primo juni 2011 er selskabets fortsatte drift alt-afhængig af betydelige kapitalindskud fra A.

Trods et kapitalindskud på 10 mio. kr. er selskabets kassekredit overskredet med 100 % og det er nødvendigt at indgå en afdragsordning for at betale forfalden moms og A-skat vedrørende den almindelige drift. Allerede en måned efter indskuddet på 10 mio. kr. (og 14 dage efter aktiesalget) er det nødvendigt med en yderligere ganske betydelig kapitaltilførsel i form af et lån på 34 mio. kr.

Ved bedømmelsen af ovenstående lægger SKAT vægt på følgende konkrete forhold:

• I foråret og sommeren 2011 foretages en større gennemgang af selskabets økonomiske forhold, hvilket medførte en markant nedskrivning af debitorer, varelager og igangværende arbejder.

• Opgørelserne af igangværende arbejder, lagerbeholdning og ordrebeholdninger er så stærkt fejlbehæftede, at selskabets direktør efterfølgende bortvises den 7/7 2011.

• Også på posten som økonomichef sker der ændringer i selskabet. Allerede primo juni 2011 blev det besluttet at ansætte en midlertidig økonomichef, ifølge kurators oplysninger. Selskabet hidtidige økonomichef fratages sin stilling den 5/7 2011, ifølge notat i SKATs sagsreferater.

• Selskabets maksimum-kredit på erhvervskontoen på -15.000.000 kr. var væsentligt overskredet. I begyndelse af juni 2011 var saldoen på ca.-30.000.000 kr. og i begyndelse af juli på ca. -31.000.000 kr.

• Alle selskabets aktiver var pantsat.

• Kravet fra SKAT ultimo maj/primo juni skyldes ikke usædvanlige hændelser, men er et led i den normale virksomhedsdrift og dermed ikke et uventet krav. Kravet vedrører således almindelig moms og A-skat. Alligevel resulterer disse krav i store problemer likviditetsmæssigt.

• SKAT fandt det således nødvendigt at foretage udlæg i selskabets ejendom m.v. i begyndelsen af juni. Efterfølgende indgås en afdragsordning mellem selskabet og SKAT.

• For at overholde denne afdragsordning og undgå konkurs, var det nødvendigt med tilførsel af kapital. Der afholdes derfor ekstraordinært bestyrelsesmøde, som resulterer i et lån fra A på 10 mio. kr. den 10/6 2011. Af disse 10 mio. kr. bruges 3 mio. kr. til betaling af SKAT, medens den resterende del anvendes til betaling af andre kreditorer.

• Allerede i begyndelse af juli har selskabet igen alvorlige likviditetsmæssige problemer og de skyldige beløb til SKAT kan ikke betales. Der må igen afholdes aktionærmøde, hvorefter der indlånes yderligere 34 mio. kr. den 6/7 2011 og den 7/7 2011.

• Trods disse kapitaltilførsler på 10 mio. kr. og 34 mio. kr. ser selskabet sig alligevel nødsaget til at indgive egen begæring om konkurs den 16/9 2011.

Ved bedømmelsen af selskabets økonomiske situation har SKAT endvidere henset til kurators vurdering, som kommer til udtryk i kurators udkast til stævning af SKAT.

I udkastet oplyses det, at selskabet i juli og juli 2011 foretager 4 indbetalinger til SKAT:

Den 14. juni 2011

1.000.000 kr.

Den 21. juli 2011

1.000.000 kr.

Den 28. juni 2011

1.000.000 kr.

Den 7. juli 2011

6.700.788 kr.

Selskabets kurator ønsker betalingerne til SKAT omstødt og vurderer i den forbindelse:

• At de 4 indbetalinger både tilsammen og hver for sig medførte, at G2-A/S’ betalingsevne afgørende er blevet forringet

• At det på udlægsmødet d. 31. maj 2011 samt ved telefonsamtale d. 6. juli 2011 måtte have stået klart for SKAT, at G2-A/S var i overhængende fare for at gå konkurs

• At SKAT på tidspunktet for betalingernes gennemførelse vidste eller burde have vidst, at selskabets likviditetskrise ikke var af midlertidig eller forbigående karakter

• At G2-A/S ved indbetalingerne blev insolvent.

Til selskabets redegørelse i mail af 18/3 2015 skal SKAT bemærke følgende:

Årsrapporten er som anført aflagt efter Going Concern-princippet. Årsrapporten er imidlertid udarbejdet på grundlag af den væsentlige forudsætning, at A har afgivet tilsagn om støtte til selskabets finansielle beredskab for 2011. Dette tilsagn er afgivet den 7/7 2011 og således efter de to afgørende tidspunkter den 27/6 2011 ved salget til eget selskab og den 1/7 2011 ved indrejsen til Danmark.

Endvidere bemærkes det i selskabets redegørelse, at aktierne er overdraget til samme værdi, som de er indkøbt til, fordi det hele har været meningen, at ejerskabet skulle ligge i G3-A/S. Hertil skal SKAT bemærke, at alle formelle forhold og dokumenter viser, at det er A personligt, der køber aktierne i G2-A/S, herunder nævnes A eksempelvis stadig som aktionær i årsrapporten efter salget af aktierne og det er også A personligt, der afgiver tilsagnet om støtte, ligeledes efter salget.

Endelig skal det bemærkes, at A ikke ville have kunnet opnå tabsfradrag, hvis ejerskabet var blevet hos A personligt. Ved tilflytningen den 1/7 2011 skal anskaffelsessummen sættes til indgangsværdien og denne værdi er 0 kr. ifølge SKATs opfattelse. Der vil derfor ikke være et tab, der kan fradrages. Hvis indgangsværdien havde været 20 mio. kr. ville det have været underordnet om A ejede aktierne personligt eller via et holdingselskab. Tabet ville have kunnet fradrages enten som direkte tab ved salg af aktierne i G2-A/S eller som indirekte tab ved salg af holdingselskabet.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående finder SKAT, at handelsværdien af aktierne i G2-A/S for en uafhængig investor er 0 kr. den 27/6 2011 ved As salg af aktierne til G3-A/S og den 1/7 2011 ved As tilflytning til Danmark.

Dette medfører følgende:

Handel den 27/6 2011.

Salget fra A til G3-A/S ApS af aktierne i G2-A/S er sket til 20.000.000 kr. SKAT finder, at handelsværdien er 0 kr.

Da G3-A/S har købt aktierne fra A til en for høj pris, betragtes overprisen som udlodning til A. A er begrænset skattepligtig af udlodningen efter Kildeskattelovens § 2, stk. 5.

Indgangsværdi 1/7 2011:

Aktierne i G2-A/S er på tilflytningstidspunktet ejet af G3-A/S, som igen er ejet af G1-ApS.

Indgangsværdien af G1-ApS er opgjort på grundlag af en værdi af aktierne i G2-A/S på 20 mio. kr. SKAT finder, at handelsværdien - og dermed indgangsværdien - af disse aktier er 0 kr.

Efter ABL § 37 skal aktier, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet,

Da aktierne i G1-ApS er fastsat for højt med 20 mio. kr., nedsættes handelsværdien - og dermed indgangsværdien - med dette beløb.

Avanceopgørelse ved handel 7/12 2011:

Anskaffelsessummen (svarende til indgangsværdien) for G1-ApS er ændret med 20 mio. kr.

Dermed skal det selvangivne tab på salget af G1-ApS ændres fra -27.759.075 kr. til -7.759.075 kr., svarende til 20 mio. kr.

(…)"

Derudover har SKAT bl.a. anført følgende:

"Det anføres, at der tilføres ekstra ressourcer i form af ledelse/økonomistyring i forbindelse med bortvisning af direktør og tidligere økonomichef. I den forbindelse skal SKAT præcisere, at NM overtog ledelsen af salgsorganisationen den 9. juni og IP var på plads som midlertidig økonomidirektør den 8. juni. As medarbejdere fra G3-A/S var derfor på plads og aktive i ledelsen af selskabet inden salgstidspunktet 27/6 og på tilflytningstidspunktet 1/7 - og dermed inden bortvisning af direktør og tidligere økonomichef.

Det anføres, at en stor del af G2-A/Ss værdi lå i de store ordrebeholdninger og en ny strategi om leverancer til forsvarsindustrien. Ordrene viste sig senere i sommeren, dels at være (svigagtigt) fejlbehæftede pga. bortvist direktørs "dobbeltregistreringer" samt at en række kunder trak ordrene pga. problemer i selskabet med at levere til tiden.

Hertil skal SKAT bemærke, at SG oplyser på bestyrelsesmøde den 24/5, at omsætning og ordrebeholdning udgør 80 mio. kr. og at gap til budget på 20 mio. kr. forventes lukket med ordreindgang frem til udgangen af juni 2011, så årsbudgettet for salg på 100 mio. kr. opnås. Ordreindgang og omsætning år til dato korrigeres til 80 mio. kr. i mail af 9/6 og senere til 68 mio. kr. i mail af 15/6. Om ordrebeholdningen anføres det den 15/6:

-  Omsætning juli 4,2 mio. kr. - er det nok ?

-  Omsætning august 4,6 mio. kr. - er det nok ?

-  Omsætning september - 1,6 mio. kr. ?

-  Omsætning år-til-dato inkl. ordrebeholdning står i listen til 68 mio. kr. - du har tidligere nævnt min. 80 mio. kr.

Ovenstående medfører, at den realiserede og forventede omsætning i 2011 kan specificeres således:

Omsætning frem til 30/6: 36 mio. kr.

Budgetteret juli til september: 10,4 mio. kr.

Budgetteret oktober til december: 21,6 mio. kr.

På denne baggrund er det SKATs opfattelse, at man den 15/6 2011 er bekendt med, at SGs forventning på bestyrelsesmødet om ordreindgang frem til udgangen af juni 2011 ikke er realistisk, at omsætningen i 2011 bliver langt lavere end oprindeligt forventet og at der tilsyneladende ikke budgetteres med en væsentlig ordrebeholdning, der kan ændre dette. Der stilles derimod spørgsmålstegn ved om ordrebeholdningen er tilstrækkelig allerede på dette tidspunkt.

Det skal tilføjes, at ovennævnte budget er udarbejdet af den midlertidige økonomidirektør IP og behandlet af NM, så As medarbejdere fra G3-A/S er bekendt med ordrebeholdning og manglende opfyldelse af salgsbudget på tidspunktet for overdragelsen af aktierne den 27/6 2011 og på tidspunktet for tilflytningen til Danmark den 1/7 2011.

Det anføres, at G3-A/S og A på dette tidspunkt (salgstidspunktet 27/6 og på tilflytningstidspunktet 1/7) ikke var vidende om gamle udlægsforretninger, dobbeltregistreringer og krav fra SKAT.

Hertil skal SKAT bemærke, at As mail af 10 /6 2011 viser, at han er orienteret om moms-sag, er orienteret om at der er problemer med at betale leverandører rettidigt og er orienteret om at man i et eller andet omfang må "sjakre" med F1-bank om likviditet. Det er netop disse forhold, der gør, at der indskydes 10 mio. kr. i lån samme dato.

Den midlertidige økonomidirektør, som varetager As interesser i G2-A/S, rydder op i fogedretssagerne den 23/6 og i sager med inkasso-varsel i samme forbindelse. Allerede den 30/5 har økonomidirektøren fået overblik over selskabets kreditorer og den 15/6 er der også skabt overblik over omsætning til dato og budget for juli til september.

På baggrund af dette overblik vurderer økonomidirektøren den 27/6, at der "i løbet af denne uge, skal der enten findes en afklaring med F1-bank omkring forlængelse af kredit eller yderligere indbetalinger fra ESK". Den 7/7 konkretiseres dette akutte behov for likviditet således til skyldig moms/A-skat 6.768.908 kr., løn/pension/a-skat 4.527.500 kr. og bogført saldo kreditorer 14.200.000 kr. A indskyder på denne baggrund 34 mio. kr.

Der kan således ikke herske tvivl om, at de ledende medarbejdere fra G3-A/S og A var bekendt med, at G2-A/S havde ganske alvorlige og akutte økonomiske problemer på tidspunktet for overdragelsen af aktierne den 27/6 2011 og på tidspunktet for tilflytningen til Danmark den 1/7 2011.

I den forbindelse skal SKAT i øvrigt bemærke, at kravet fra SKAT tilsyneladende ikke er det eneste, der giver selskabet anledning til bekymring. Den 30/5 har den midlertidige økonomidirektør fået overblik over selskabets kreditorer og vurderer, at den forfaldne saldo virker meget høj. Kreditorerne gøres op til ca. 16 mio. kr. og heraf er langt hovedparten med forfald før 30/1. Som anført ovenfor er der den 7/7 stadig en saldo på 14 mio., som skal afvikles mere eller mindre akut.

Bemærkningen om, at der på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten i juli 2011 stadig er en uomtvistet tillid til, at der faktisk er tale om en going concern står i skarp kontrast til, at der 14 dage senere indføres "krisestyring", hvor personalet kaldes tilbage fra sommerferie og hvor der skal afskediges 30 medarbejdere. Selvom der aflægges en going concern årsrapport, som oven i købet forbedres med det betydelige indskud på 34 mio.,"bløder firmaet" bare 14 dage senere.

Samtidigt er bemærkningen om going concern i kontrast til, at selskabets midlertidige økonomidirektør 10 dage efter aflæggelsen af going concern årsrapporten skriver, at "Uden lån fra A var selskabet gået konkurs - efter min bedste vurdering".

SKAT skal afslutningsvist bemærke, at den skatteretlige vurdering ikke er et spørgsmål om selskabet er insolvent eller ej eller om selskabet, revisor og aktionærer betragter selskabet som en going concern eller ej. Som anført ovenfor er den afgørende betragtning om en uafhængig, ekstern investor ville have købt aktierne til samme pris ultimo juni 2011. Et solvent selskab eller en going concern behøver ikke nødvendigvis at være et attraktivt investeringsobjekt for en uafhængig investor, hvis der er mange faresignaler, der lyser rødt som i nærværende tilfælde."

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at klagerens aktieindkomst for indkomståret 2011 nedsættes med i alt 40.000.000 kr. samt subsidiær påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes med i alt 29.405.000 kr.

Repræsentanten har anført:

"Primær påstand

Det er vores primære påstand, at ejerskabet til G2-A/S allerede fra anskaffelsen den 14. februar 2011 er sket af G3-A/S.

Dette begrundes for det første i, at det fra tidspunktet for erhvervelsen havde være meningen, at det var G3-A/S, som skulle erhverve G2-A/S. I den anledning bemærkes, at G3-A/S i løbet af forhandlingerne omkring købet, af samme grund, netop ændrer navn fra G7-virksomhed til G3-A/S. Registrering heraf vedlægges som bilag A. 4.

For det andet kan det konstateres, at såvel A som G2-A/S over for omverdenen har meldt ud, at G2-A/S nu er en del af G3-A/S. Eksempler på pressemeddelelser vedlægges som bilag A. 3.

Problemstillingen har imidlertid været, at koncernstrukturen på det givne tidspunkt var så omfangsrig og kompliceret, at de involverede rådgivere og ansatte ikke har foretaget registreringer mv. i henhold til de faktiske forhold og ønsker.

Fejlen opdages først i forbindelse med, at A planlægger at flytte til Danmark og dermed indgå i fuld dansk skattepligt.

For det tredje er det ledelsen og ansatte i G3-A/S, som indsættes til varetagelse af de helt centrale poster i G2-A/S, dette både på ledelse og økonomi, samt i forhold til information af og drøftelser med den ultimative hovedaktionær A.

I henhold til dansk skatteret er det et ufravigeligt krav, at det er de reelle forhold der lægges vægt på, og her er de reelle forhold, at G3-A/S, fra 14. februar 2014, helt i tråd med alle udmeldinger skulle være ejer af G2-A/S.

Der kan således ikke herske tvivl om, at den reelle ejer fra starten skulle være G3-A/S, naturligvis med A som den ultimative ejer og hovedaktionær, samt at transaktionen den 27. juni 2011 blot skal ses som en formalisering af de reelle forhold.

Allerede på grundlag heraf er det vores vurdering, at tilvejebringelsen af det formelle forhold er foretaget korrekt og til den korrekte værdi, nemlig 20.000 t.kr.

Vedrørende værdiansættelsen af G2-A/S ved indtræden i dansk skattepligt den 1. juli 2011, er vi ligeledes ikke enig i, at værdien udgjorde 0 kr. Jf. nedenfor er det vores vurdering, at værdien udgjorde 20.000 t.kr., alternativt 14.033 t.kr.

Sekundær påstand

I det omfang vores primære påstand tilsidesættes, er det vores sekundære påstand, at værdien af G2-A/S på det formelle overdragelsestidspunkt den 27. juni 2011 udgjorde 20.000 t.kr., alternativt 14.752 t.kr.

Vi er enig med SKAT i, at det er den reelle handelsværdi pr. 27. juni 2011, som skal lægges til grund, og ikke hvorvidt selskabet er solvent eller ikke.

Ser vi på dels Aktieoverdragelsesaftalen dels på Investeringsaftalen begge af 14. februar 2011 samt på diverse avisartikler omkring overdragelsen, står det klart, at A har et betydeligt kendskab til G2-A/S, herunder hvilke fremtidsmuligheder selskabet har, samt at der skal investeres betydelige midler for at indfri potentialet. Det er i den forbindelse vigtigt at slå fast, at det der reelt betales for og investeres i, er selskabets fremtidsmuligheder. Dette underbygges blandt andet af forskellige pressemeddelelser. Også den kendsgerning, at aktierne handles til kurs 300 understøtter værdien. Med en nominel kapital på 28.125 t.kr. svarer kurs 300 til en samlet handelsværdi for selskabet på 84.275 t.kr.

Spørgsmålet er herefter, om der er nogle hændelser i perioden fra 14. februar til 27. juni 2011, som har ændret herpå. Hertil er svaret klart Nej.

I mail fra 9. juni 2011 anses ordreindgangen og omsætningen som tilfredsstillende, og udgør ca. 80.000 t.kr. mod 100.000 t.kr. på årsniveau. Altså skal der alene hentes 20 mio.kr. de sidste 7 måneder.

I mail fra NM den 29. juni 2011 oplistes SGs rolle, herunder at fokusere på omsætning og ordreindgang. Altså ingen negative observationer omkring de forhold, som har højeste prioritet og indflydelse på prisen af virksomheden.

Første gang her reelt er korrespondance med negativ information, som muligvis kan henføres til en pris for virksomheden, er i NMs mail af 14. juli 2011, hvor NM opridser situationen efter SG er suspenderet. Under mailens "fase 3 - Worst case", beskrives situationen således, at man i worst case er et år bagud i forhold til de oprindelige forventninger omkring markedet og indtjeningen. Altså i værste fald, at investeringscasen forrykkes et år. Det betyder, at de mennesker som sidder på de helt centrale poster i selskabet, så sent som 14. juli 2011, har en helt klar opfattelse og vurdering af, at den oprindelige forretningsplan ved investeringen i februar 2011, maksimalt, og i værste fald, kan blive et år forsinket. Det er således evident, at værdien for køber den 14. juli 2011 er identisk med erhvervelsen den 14. februar 2011, og det endda med alle tænkelige informationer om selskabet, idet ledelsen på dette tidpunkt har siddet på selskabet i ca. 5 måneder, ligesom regnskabschefen, som også er en del af den nye ledelse, har siddet på posten de seneste par måneder.

En udmelding og information som den fra NM, ville aldrig kunne have påvirket prissætningen fra 3.-mand som mulig køber, allerede fordi oplysningerne først er fremkommet efter både den 27. juni og 1. juli 2011, men også begrundet i, at det er den øverste ledelse i selskabet som kommunikerer forholdet, og de således ikke har haft kendskab til forholdene. Endelig ville udmeldingen og informationen aldrig have påvirket værdiansættelsen, idet det som 3.-mand køber og værdiansætter, er troen på udviklingen af selskabet.

Ser vi på likviditeten i G2-A/S, så har A fra erhvervelsen af ejerandelen vidst, at G2-A/S skulle tilføres væsentlig likviditet, allerede fordi det var forudsætningen for at nå omsætningen i 2011 på 100.000 t.kr., samt for at kunne gennemføre vækst. I hele forløbet har A stillet sig velvillig for tilførsel af den nødvendige likviditet, hvilket er sket både ved erhvervelsen med nytegning af 15.000 t.kr., og så sent i forløbet som den 6. og 7. juli måned 2011 med i alt 34.000 t.kr. Så længe likviditeten er til rådighed, vil løbende likviditetsudsving ikke påvirke en investors pris for virksomheden.

Når en investor investerer i nye virksomheder, pågår almindeligvis en due diligence, hvor investor efterprøver de væsentligste, for ham, værende områder i virksomheden. Gennemgangen forgår typisk indenfor områderne regnskab, jura, skat og forretningsudvikling. Forberedelserne og gennemgangen tager sædvanligvis i niveau 1/2-1 1/2 måned, alt afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Det betyder, at ved 3.-mands gennemførelse af due diligence i G2-A/S med en overdragelsesdag pr. 27. juni 2011, så vil datamaterialet, som lægges til grund, forventelig være fra 1. maj 2011 og ikke nyere end 31. maj 2011.

I den forbindelse må det konstateres, at trods det, at A for det første ganske få måneder forinden havde gennemgået selskabet, og for det andet fra købstidspunktet i februar 2011 havde indsat sine egne folk på ledende poster, så var der på dette tidspunkt intet som tydede på, at G2-A/S var i problemer, som kunne påvirke prisen.

Værdien af G2-A/S må pr. 27. juni 2011, således være identisk med værdien den 14. februar 2011, som kan opgøres til ca. 48 mio.kr., og for As andel 20 mio.kr. Værdiansættelsen fremkommer således:

Værdiansættelse G2-A/S den 14. februar 2011

Nominelle værdier

Kursværdi

A-aktier

B-aktier

I alt

Kurs

I alt

Aktiekapital pr. 1. januar 2011

800.000

12.325.000

13.125.000

10.246.709

14. februar 2011, kapitalforhøjelse

15.000.000

15.000.000

100

15.000.000

Umiddelbar værdi pr.

14. februar 2011

800.000

27.325.000

28.125.000

25.246.709

A-aktier tillægges forlods udbytteret

800.000

2.500

20.000.000

Selskabet tilbagekøber i februar 2011 fra tidligere investor

800.000

300

2.400.000

Da her gennemføres en kontant kapitalforhøjelse til kurs 100, må dette være kursen på aktierne, når der ses bort fra den forlods udbytteret

28.125.000

100

28.125.000

Med tillæg af forlods udbytteret til A-aktierne

20.000.000

20.000.000

Samlet markedsværdi pr. 14. februar 2011

48.125.000

Tages i stedet udgangspunkt til den på samme tid gennemførte handel med 3.-mand, hvor handlen blev gennemført til kurs 300, så ville værdien af selskabet kunne opgøres til 84.375 t.kr., nemlig nominelt 28.125 t.kr. á kurs 300. Den værdi, som A, som ny hovedaktionær, prisfastsætter selskabet til, er således betydeligt under den pris, der dokumentationsmæssigt er handlet til. Det betyder, at A ved erhvervelse af sin 80 % ejerandel, har taget højde for dels, at der skal tilføres selskabet betydelig likviditet for realisation af planerne, dels at der er forbundet en vis usikkerhed om udviklingen af selskabet.

At værdien fortsat er intakt, og den reelle markedsværdi, understøttes dels af, at A efter den 27. juni 2011 foretager ganske betragtelige likviditetsindskud i selskabet, dels af Kammeradvokatens bemærkning omkring kurators forsøg på omstødelse af selskabets betalinger til SKAT. Her skriver Kammeradvokaten på side 10 under 2.3.3.1, "Det må lægges til grund, at de betalinger, der er foretaget, ville havde været foretaget, uanset om Selskabet ikke havde været i økonomiske vanskeligheder. Det må antages, at såfremt hovedaktionæren og medaktionæren ikke havde været overbevidst om, at Selskabet kunne overleve, ville de pågældende aktionærer ikke havde indskudt yderligere midler i Selskabet".

Efterfølgende på side 13 under 2.4.3 anføres i 4. afsnit "Det må have formodningen imod sig, at et selskab, der uundgåeligt var på vej mod konkurs, ville blive holdt i live alene med det formål at muliggøre en begunstigende betaling af gælden til SKAT".

Formuleringen om, at selskabet naturligvis har værdi, kunne ikke være skrevet mere præcist, og når det i den forbindelse erindres, at selskabets kurator tog Kammeradvokatens bemærkninger til efterretning og dermed ikke anlagde en omstødelsessag overfor SKAT på de modtagne ca. 10.000 t.kr., kan det kun skyldes, at kurator er enig i betragtningerne.

Endelig ses, at revisors påtegning på selskabets årsrapport den 7. juli 2011 på ingen måde omtaler, at værdien af selskabet ikke skulle være intakt. Det er korrekt, at revisor underskriver årsrapporten for 2010 den 7. juli 2011, men revisor har det facto lovmæssig pligt til at undersøge forholdene indtil underskriftsdagen den 7. juli 2011, herunder at tage højde for begivenheder efter balancedagen, som påvirker årsrapporten. Denne undersøgelse har ikke medført bemærkninger fra revisor. Derimod er det positivt nævnt, at selskabet har fået kapitaltilførsel i perioden efter 31. december 2010. Det kan således konkluderes, at revisor er enig i, at der i perioden fra 1. januar 2011 og indtil 7. juli 2011 ikke har været forhold, som skulle indregnes eller omtales i årsrapporten.

Havde revisor fundet forhold omkring indtjening, svigagtige forhold omkring fakturaer og ordre eller tilsvarende, skulle revisor havde sikret, at forholdene blev korrekt omtalt i årsrapporten, herunder i revisors påtegning.

Efter suspensionen af SG den 7. juli 2011 blev det muligt for den nye ledelse at undersøge selskabets forhold uforstyrret og i dybden. Denne gennemgang medførte den af NM tidligere nævnte mail af 14. juli 2011, hvor han i worst case vurderer, at investeringscasen tager et år mere end oprindeligt forventet. Herudover viste det sig meget senere, nemlig ved udarbejdelsen af periodeopgørelse pr. 31. august 2011, at den absolut væsentligste kunde selskabet havde - G23-virksomhed, og som hele udviklingen af selskabet var bygget op omkring, ikke længere ønskede at handle med selskabet.

Det må således konkluderes, at værdien af selskabet pr. 27. juni 2011 er intakt, og kan værdiansættes til samme kurs som den 14. februar 2011. Ligeledes må det konkluderes, at der i perioden 27. til 30. juni 2011, ikke er fremkommet oplysninger som gør, at værdien den 1. juli 2011 skulle være forskellig fra værdien pr. 27. juni 2011, hvorfor indgangsværdien af aktierne i G2-A/S den 1. juli 2011 ligeledes kan værdiansættes til 20.000 t.kr.

Mere subsideært i forhold til værdiansættelsen af G2-A/S

Uagtet ovenstående kan konstateres, at ved en endnu dybere gennemgang af virksomheden henover sommerferien og ved udarbejdelsen af periodeopgørelse pr. 31. august 2011, medio september, at værdierne i og troen på G2-A/S er forsvundet. Dette til trods af, at man så sent som i juli måned tilførte selskabet betydelig likviditet i troen på og forventningen til, at værdierne i selskabet var til stede og intakt.

"Dødsstødet" for virksomhedens overlevelse fremkommer i realiteten ved udarbejdelsen af perioderegnskabet pr. 31. august 2011. Her viser det sig, at G23-virksomhed ikke længere ønsker at placere ordrer i selskabet. I og med, at produktionen i selskabet og udviklingscasen var bygget op omkring netop G23-virksomhed, betyder det, at hele fundamentet for virksomheden smuldrer over natten, hvorfor A ikke længere ønsker at understøtte selskabet likviditetsmæssigt. Konsekvensen heraf er, at selskabets ledelse den 16. september 2011 indgiver egen konkursbegæring for selskabet, hvorved alle værdier i selskabet reelt forsvinder.

Idet vi erkender, at det er svært at værdiansætte en virksomhed med to streger under facit, så kan man anlægge en betragtning om, at selskabets værdi er forringet lineært fra erhvervelsen den 14. februar 2011 og til konkursen den 16. september 2011. Ved denne beregning kan enten tages udgangspunkt i den samlede værdi ud fra den konkrete handelspris på aktier kurs 300, altså i alt 84.375 t.kr., eller den indirekte beregning ovenfor på 48.125 t.kr. I efterfølgende tages udgangspunkt i den laveste værdi, altså de 48.125 t.kr.

Hvis der anlægges en sådan betragtning, vil værdien af selskabet ved A-handlen den 27. juni 2011 kunne beregnes til 18.440 t.kr. og ved indtræden af den fulde skattepligt et par dage efter til 17.541 t.kr. Værdiansættelsen fremkommer således:

Samlet markedsværdi pr. 14. februar 2011

48.125.000

Forholdsvis nedskrivning

Antal dage fra 14. februar til 27. juni 2011

132 dage

-29.684.579

18.440.421

Værdi 27. juni

2011

Antal dage fra 27. juni til

1. juli 2011

4 dage

    -899.533

17.540.888

Værdi 1.juli

2011

Antal dage fra 1. juli til 16. september 2011

78 dage

-17.540.888

0

Værdi 16. september 2011

Antal dage fra 14. februar til 16. september 2011

214 dage

Med en opfattelse af, at værdien af G2-A/S fra den 14. februar 2011 til konkursen i september 2011, i mangel af andre holdepunkter, er faldet jævnt over perioden, kan værdien af selskabet den 27. juni 2011 beregnes til 18.440 t.kr., svarende til 14.752 t.kr. for de 80 % A ejer og på tidspunktet for indtræden i fuld dansk skattepligt, kan værdien af G2-A/S beregnes til 17.541 t.kr., svarende til 14.033 t.kr. for de 80 % A ejer.

Konklusion vedrørende værdiansættelse af G2-A/S

På grundlag af de faktiske forhold i selskabet er det dokumenteret, at værdien af As ejerandel i selskabet udgør 20.000 t.kr. Dette såvel den 27. juni 2011 som ved indtræden af fuld dansk skattepligt den 1. juli 2011 for A. Værdiansættelsen er sket til handelspris, ud fra 3.-mands pris, og dette uanset om overdragelsen har fundet sted den 14. februar 2011 eller den 27. juni 2011, ligesom prisen er identisk ved indtræden af den fulde danske skattepligt den 1. juli 2011.

Det er både konstateret og dokumenteret, at i forhold til tidspunktet for, hvornår A indtræder i fuld dansk skattepligt, så har der hverken været hændelser eller forhold i perioden fra 14. februar 2011 til 1. juli 2011, som på nogen måde skulle reducere værdien af aktierne i G2-A/S - der har simpelthen hverken været konstateret eller omtalt forhold mellem ledelsen i G2-A/S og A af negativ karakter.

Første gang en negativ udtalelse indtræder, er ved mail af 14. juli 2011, og denne udskyder i "værste fald" blot investeringsstartegien med et år. Et forhold, som i øvrigt aldrig ville kunne påvirke prisen pr. 1. juli 2011 i forhold til 3.-mand, både begrundet i, at dataene er så nye, at de aldrig ville være kommet til 3.-mands kundskab, og fordi en udskydelse af et samlet projekt på maksimalt og i værste fald med et år, under normale omstændigheder ville være indlagt som en risikofaktor ved prisfastsættelsen.

I nærværende situation vil beskatningspunkterne 3.a, 3.b og 3.c. således blive ansat til 0 kr.

Trods ovenstående og for at imødese det faktum, at selskabet det facto går konkurs den 16. september 2011, er det vores opfattelse, at der kan anlægges en betragtning om, at værdien af selskabet er reduceret jævnt fra anskaffelsen til konkursen. Det betyder, at As aktier ved overdragelsen den 27. juni 2011 havde en værdi 14.752 t.kr. og ved indtræden i fuld dansk skattepligt den 1. juli 2011 kan værdien beregnes til 14.033 t.kr.

Som konsekvens af denne betragtning, vil beskatningen efter beskatningspunkt 3.a. udgøre 5.248 t.kr. og indgangsværdien vil blive reduceret med 5.967 t.kr. i forhold til det selvangivne, hvilket følgelig også vil være konsekvensen for aktietabet i 3.c.

Repræsentanten har anført følgende vedrørende de faktiske omstændigheder:

"(…)

1. A har i en årrække drevet virksomhed fra Y2-land, herunder investering i danske selskaber. Pr. 1. juli 2011 tager A ophold i Danmark og indtræder pr. denne dag i fuld dansk skattepligt. Som følge heraf skal der fastsættes indgangsværdier, inklusiv af værdien af G2-A/S.

2. Efter en periode med forhandlinger, due diligence, beregninger og møder m.v. erhverver A den 14. februar 2011 80 % af aktiekapitalen i G2-A/S ved en kombination af køb og nytegning i selskabet. Transaktionerne gennemføres dels ved kontant kapitaludvidelse på 15 mio.kr. til kurs pari, dels ved erhvervelse af nom. 7.500 t.kr. aktier fra den daværende ultimative hovedaktionær SG for 5 mio.kr., altså udgør den samlede erhvervelse i alt 20.000 t.kr. I forbindelse med erhvervelsen blev kapitalen opdelt i A- og B-aktier, hvor A-aktierne, som SG ejer, fik en forlods udbytteret på 20 mio.kr. I samme forbindelse erhvervede selskabet nom. 800 t.kr. fra anden aktionær til kurs 300. Ud over aftale om køb af aktier blev samtidig indgået investeringsaftale i G2-A/S, hvori parterne er enige om, "at selskabets forretning kræver yderligere finansiering og management i relation til vækstplaner, og at investor (A) medvirker hertil", jf. bilag A. 2.a og A. 2.b.

3. Allerede ved erhvervelsen af G2-A/S den 14. februar 2011, var det besluttet og udmeldt over for offentligheden, at G2-A/S skulle være et datterselskab under G3-A/S, men af uransagelige grunde blev dette ikke registreret korrekt, hvilket gjorde, at da man opdagede fejlen, blev denne rettet ved en "ny" overdragelse den 27. juni 2011. Da her principielt alene var tale om korrektion af en fejl sammenholdt med, at udviklingen i selskabet på dette tidspunkt var som forventet, skete prisfastsættelsen ved overdragelsen ligeledes til 20.000 t.kr, jf. bilag A. 3.

4. I forbindelse med erhvervelsen, indsætter A en af sine folk i ledelsen af G2-A/S, hvis opgave ud over ledelse af selskabet, er at holde A orienteret om udviklingen heri. Personen er NM, der samtidig er medlem af direktionen i G3-A/S, som er et af koncernselskaberne ejet af A, jf. bilag A. 4.

5. Den 24. maj 2011 afholdes bestyrelsesmøde i G2-A/S, hvor selskabets økonomi, udvikling mv. blev drøftet.

På grundlag af forsinket og ikke rettidig regnskabsudarbejdelse for 2010 besluttes, at der skal ansættes en ny regnskabschef. I den anledning bemærkes, at den hidtidige ansvarlige for økonomiafdelingen var LC (og ikke IP som anført af SKAT), som i øvrigt alene fungerede på konsulentbasis for G2-A/S. Af vedlagte mødereferat, jf. bilag A. 5., fremgår på ingen måde forhold af nævneværdig bekymring.

6. Grundet restancer med skat og moms gennemfører SKAT den 31. maj 2011 udlægsforretning i selskabet for 8.711 t.kr.

7. Grundet likviditetsproblemer i G2-A/S, foretager A den 10. juni 2011 et udlån til selskabet på 10.000 t.kr., jf. bilag A. 7.

8. Primo juni 2011 blev det besluttet at ansætte IP som midlertidig økonomichef. IP er allerede en del af G3-A/S, hvorfor han kan tiltræde straks.

9. Den 30. maj 2011 sender IP en mail til SG, hvori det fremgår, at IP har gennemgået kreditorlisten og forventer, at resultatet, når alt er bogført, ligger tæt ved det allerede bogførte, idet der er både debet- og kreditposteringer. Endvidere noteres, at der efter hans opfattelse, skal betales i niveau 8-10 mio.kr. til forfaldne kreditorer. Mail vedlagt som bilag A. 9.

10. Kontant stiftelse af G1-ApS den 1. juni 2011 med 80 t.kr. og indbetaling af A personligt til selskabet med 40 mio.kr. i juni måned 2011 til brug for kapitalforhøjelsen i selskabet.

11. I mails af 8. og 9. juni 2011 mellem bestyrelsesformand NM, IP og SG drøftes forskellige forhold omkring dels organisation dels salgsindsats, herunder at ordreindgangen er rimelig nok. Mails vedlægges som bilag A. 11.a og A. 11.b.

12. SG sender den 9. juni 2011 en mail til A, hvori han orienterer om, at der er noget bogført moms, som ikke er korrekt optaget i den kortfristede kreditorbetaling, hvorfor der skal afregnes yderligere til SKAT, jf. bilag A. 11.b.

13. Den 10. juni 2011 svarer A tilbage med, at selskabet naturligvis ikke skal slås med for lidt likviditet og tilbyder i den forbindelse, at han straks vil få overført 10 mio.kr. til selskabet, ligesom han vil lægge 35 mio.kr. i likviditet til selskabet, således at banken løftes og likviditeten er i orden. Alt sammen til en rente som banken, og med en "lenders fee" på 2% årligt. Mail vedlægges som bilag A. 13.

14. I perioden 15. - 27. juni 2011 er flere mails i G2-A/S, hvor omsætning, fakturering, debitorer og ordrebeholdning drøftes, men ingen tegn på bekymring. Mails vedlægges som bilag A. 14.

15. G3-A/S var, på samme måde som G1-ApS, direkte ejet af A. En selskabsstruktur, som sjældent er optimal, hvorfor A den 27. juni 2011 overdrager G3-A/S til G1-ApS. Ved værdiansættelsen af G3-A/S indgår G2-A/S med den netop overdragne værdi på 20.000 t.kr. Konsolideret budgetoplæg pr. 30. juni 2011, hvoraf det fremgår, at G2-A/S udviser et overskud på 844 t.kr. før skat, vedlægges som bilag A. 15.

16. Løbende i juni 2011 betaler selskabet 3 gange 1.000 t.kr. til SKAT, til opfyldelse af den indgåede aftale om afdragsordning.

17. Ved fastsættelse af indgangsværdien pr. 1. juli 2011 for G1-ApS, anvendes ligeledes overdragelsesprisen for G2-A/S på 20.000 t.kr., jf. bilag A. 15.

18. Primo juli 2011 kontakter IP SKAT for drøftelse af og information om selskabets økonomiske situation, og får besked om, at SKAT ikke kan give yderligere kredit, hvorfor en manglende opfyldelse af afdragsordningen vil medføre en konkurserklæring fra SKAT.

19. På grundlag heraf, kontakter IP den 6. juli 2011 selskabets ultimative hovedaktionær for drøftelse af selskabets økonomiske situation.

20. I forlængelse af drøftelsen den 6. juli 2011, afholdes den 7. juli 2011 bestyrelsesmøde i selskabet for gennemgang af situationen, herunder gennemgang af den økonomiske status, ordrebeholdninger og periodebalancer. På mødet besluttes at tage imod tilsagn fra den ultimative hovedaktionær A, om at tilføre selskabet yderligere likviditet.

21. I forbindelse med, at G2-A/S har brug for yderligere likviditet, udlåner G1-ApS den 7. juli 2011 6.771 t.kr. til G2-A/S, som første del af det samlede lån på 34 mio.kr. De 6.771 t.kr. overføres direkte til SKAT, i forbindelse med overholdelse af den indgåede betalingsaftale. Overførslen fremgår af bilag A. 21.

22. IP fremsender mail til A og NM omkring likviditeten, og at der skal udarbejdes et gældsbrev på i alt 30 mio.kr.

23. Den anden del af det samlede lån på 34 mio.kr. overføres dels den 6. juli 2011 med 4.000 t.kr. til G2-A/S, dels den 7. juli 2011 kl. 15.57, med 23.229 t.kr. fra G1-ApS til G2-A/S, jf. bilag A. 23.

24. Til brug for regnskabsaflæggelsen afgiver A erklæring om økonomisk støtte. Denne afgives den 7.juli 2011 kl. 19.12, jf. bilag A. 24.

25. Efterfølgende den 7. juli 2011 godkendes årsrapporten for G2-A/S for året 2010. Egenkapitalen udgør 10.247 t.kr. og årsrapporten aflægges uden forbehold. Ledelsen omtaler den naturlige usikkerhed, som er i udviklingsprojekter og varelager. Revisor henviser i revisionspåtegningen hertil og bemærker særskilt, at dette ikke har indflydelse på aflæggelsen af årsrapporten. Endvidere omtales i ledelsens beretning under efterfølgende begivenheder den i februar 2011 gennemførte kapitaludvidelsen på 15.000 t.kr. Efter kapitaludvidelsen udgør selskabets egenkapital således 25.247 t.kr. Årsrapport for 2010 vedlægges som bilag A. 25.

26. Suspendering af direktør SG den 7. juli 2011 til ultimo august, således at ledelsen kan få tid og ro til gennemgang af økonomien i selskabet, jf. bilag A. 26.

27. A gennemfører i juni 2011 en kontant kapitalforhøjelse i G1-ApS, som registreres den 6. juli 2011 med i alt 48.700 t.kr., ligesom der henover 2. halvår løbende gennemføres kontante kapitaludvidelser med samlet 81.751 t.kr.

28. Efter suspenderingen af SG, har ledelsen kunne foretage fornyet gennemgang og vurdering af situationen. Trods nogle meget kritiske bemærkninger fra NM i mail af 14. juli 2011, er der fortsat tro på, at der kan opnås struktur på virksomheden, men at der blot vil gå lidt længere tid end vurderet ved købet. Mail vedlægges som bilag A. 28.

29. I mail af 17. juli 2011 sendt til NM og A erklærer IP sig enig i NMs ovenstående mail, jf. bilag A. 29.

30. Efter yderligere undersøgelser informeres medarbejderne den 21. juli 2011 om situationen, nemlig at der grundet manglende ordreindgang skal skæres i medarbejderstaben, jf. bilag A. 30.

31. I første halvdel af september 2011 udarbejdes perioderegnskab pr. 31. august 2011, som viser betydeligt tab på driften og manglende likviditet. Herudover blev det konstateret, at selskabets væsentligste kunde ikke ønskede at placere yderligere ordrer i selskabet.

32.  Den 16. september 2011 indgiver ledelsen i G2-A/S egen konkursbegæring, hvorved værdien af aktierne i selskabet udgør 0 kr.

33. Den 21. maj 2012 fremsender kurator i selskabets udkast til stævning til SKAT, for omstødelse af selskabets betalinger til SKAT i juni og juli måned 2011, beløbende til i alt 9.771 t.kr. Kurator gør gældende, at det allerede ved udlægsforretningen den 31. maj 2011 måtte stå SKAT klart, at selskabet var i overhængende fare for at gå konkurs, hvorfor SKAT ved de modtagne betalinger i juni og juli 2011 på i alt 9.771 t.kr. vidste eller burde vide, at selskabets likviditetskrise ikke blot var forbigående, hvorfor betalingerne kræves omstødt.

34. SKAT afviser omstødelse, idet de anfører, at selskabet hverken var eller blev insolvent."

Repræsentanten har desuden gjort følgende gældende:

"Ved værdiansættelse af aktier ved overdragelsen den 27. juni 2011 følger det af ligningslovens § 2, at priser og vilkår skal ske i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter.

Ved indrejse til Danmark den 1. juli 2011 følger det af kildeskattelovens § 9 og aktieavancebeskatningslovens § 37, at aktierne anses anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.

Der må derved anses at være overensstemmelse mellem værdiansættelsen efter de 2 metoder, og værdien skal opgøres til en uafhængig handelsværdi.

Når værdien af en aktie skal findes, anvendes i udgangspunktet en objektiv konstateret handelsværdi frem for de af SKAT udstedte vejledninger om værdiansættelse, jf. TS cirkulære 2000-9, afsnit 1 in fine.

Konkret er her en objektiv handelsværdi pr. 14. februar 2011, hvor A betalte 20.000 t.kr. for 80 % af selskabet i form af B-aktier, hvor A-aktierne var tillagt en forlods udbytteret på 20.000 t.kr. Dette resulterer i en samlet værdi af selskabet baseret på de stedfundne handler på ca. 48.000 t.kr., jf. senere i punkt C.

Videre ved vi nu, at selskabet gik konkurs den 16. september 2011, hvorved selskabet er uden værdi.

Praksis vedrørende en faktisk konstateret værdis betydning for en værdiansættelse er ikke entydig, men afhænger af konkrete omstændigheder.

Efter praksis anderkendes det dog, at en værdiansættelse på baggrund af et regnskab har gyldighed i 11 måneder, jf. bl.a. TS 2000-9.

Betydning af uafhængige overdragelser foretaget før en afhængig overdragelse

Vi har ikke kunnet finde praksis for betydning af forudgående uafhængige værdiansættelser på overdragelsen mellem afhængige parter, der sker efterfølgende. Altså hvor lang tid uafhængig værdiansættelse har betydning for fastsættelse af handelsværdien. Dette antages dog ikke at være udtryk for, at der ikke er er en sådan sammenhæng, men mere, at denne sammenhæng er så åbenlyst, at den ikke er genstand for tvist på samme måde som efterfølgende overdragelser.

Betydning af en uafhængig overdragelse foretaget efter en afhængig overdragelse SKM 2003-318 HR

En afhængig overdragelse den 5. januar 1994 for 610.000 kr. blev tilsidesat som følge af en uafhængig overdragelse den 2. juni 1994 for 2.000 t.kr. Værdi 5. januar 1994 ansat til 2.000 t.kr. Afstand i tid 5 måneder. Regulering 100%.

SKM 2008-785 BR

Salg til hovedaktionær 3. december 2001 til under kurs 1, samt efterfølgende salg til medarbejdere 9. februar 2001 til kurs ca. 306.

Salget i december skulle ske til kurs 306. Afstand i tid 2 måneder. Regulering 100%.

SKM 2008-596 LSR

Overdragelse til søn 6. marts 2006 kurs 7.335. Overdragelse til 3. mand den 15. marts 2006 til omregnet kurs 18.915. Denne sidste kurs skulle anvendes.

I situationen med værdiansættelse af G2-A/S er der tale om en uafhængig fastsættelse af markedspris såvel 14. februar 2011 som 16. september 2011, altså med kun 7 måneders mellemrum.

Da der ikke foreligger en uafhængig handelspris på de relevante tidspunkter den 27. juni 2011 og 1. juli 2011, må der tages udgangspunkt i de handler, der er foretaget forud for disse tidspunkter eller efterfølgende.

Der ses ikke afgørelser, der fastlægger denne konflikt, hvor der er såvel forudgående som efterfølgende prisindikationer, der begge ligger tæt på den afhængige overdragelse.

Det må dog antages, at konstatering af, at selskabet ikke er levedygtigt, må foreligge efter 7. juli 2011, hvor der udlånes 34 mio.kr. ud til selskabet.

Det, at et selskab går konkurs, er erfaringsmæssigt også noget, der sker som en pludselig erkendelse, og ikke noget der gradvist viser sig i en vurdering af handelsprisen.

Dette illustreres med G8-virksomhed, der blev børsnoteret den 28. marts 2014, og 7. november 2014 blev erklæret konkurs.

Dette er en tilsvarende periode fra børsintroduktion til konkurs som fra As køb af G2-A/S og til, selskabet går konkurs.

Aktien i G8-virksomhed blev introduceret den 28. marts til kurs 175 og handlede efter 5 måneder til kurs 166. Dette kun 2 måneder forud for konkursen. Dagen før konkursen blev aktien fortsat handlet, og senest til kurs 83,5.

Sagen med G8-virksomhed viser med tydelighed, at en investeringscase kan blive vurderet positivt, indtil den erkendelse eller begivenhed pludseligt opstår, at investeringscasen ikke holder.

I G2-A/S var det den begivenhed, at G23-virksomhed måtte opgives som kunde, hvor det i G8-virksomhed var erkendelse af omkostninger ved olieprisafdækning og debitorer i Y10-land.

(…)

Ad. C. Værdiansættelse af G2-A/S

SKAT fremfører, at værdien af G2-A/S på 20.000 t.kr. ikke var tilstede pr. 27. juni 2011, hvor den formelle overdragelse af aktierne i G2-A/S fra A til G3-A/S blev gennemført. I den forbindelse statueres således maskeret udbytte fra G3-A/S til A på hele overdragelsessummen af G2-A/S 20.000 t.kr.

Som en yderligere konsekvens af, at SKAT anser værdien af G2-A/S for 0 kr., reduceres den skattemæssige indgangsværdi i forbindelse med indtræden i fuld dansk skattepligt pr. 1. juli 2011 fra 20.000 t.kr. til 0 kr., altså med 20.000 t.kr.

Reduktionen af indgangsværdien får yderligere den konsekvens, at det skattemæssige tab A realiserer i efteråret 2011 på unoterede aktier, hvori aktierne af G2-A/S indgår, tilsvarende reduceres med 20.000 t.kr.

Vi er ikke enig med SKAT i disse betragtninger (…)

Ad. E. Konklusion

Det kan konkluderes, at værdiansættelsen af aktierne i G2-A/S såvel den 27. juni 2011 som den 1. juli 2011 ikke var 0 kr., som anført af SKAT. Det kan også konkluderes, at såvel troen på som værdien af selskabet var intakt på de angivne tidspunkter, allerede begrundet i de efterfølgende udlån til selskabet.

I hele forløbet fra erhvervelsen af aktierne i februar 2011 til datoen for det seneste lån til selskabet den 7. juli 2011, har der på intet tidspunkt fremkommet forhold af betydning for en værdiansættelse af aktierne. Selv efterfølgende i juli måned vurderes worst case til maksimalt at udskyde investeringscasen med et år.

Det er hverken lykkedes SKAT eller os at finde fast praksis omkring, hvor længe en handelskurs mellem uafhængige parter kan strækkes i forhold til en efterfølgende overdragelse mellem afhængige parter. Derimod findes en række afgørelser den modsatte vej, altså hvor en overdragelseskurs mellem afhængige parter tilsidesættes ved en efterfølgende overdragelse mellem uafhængige parter. Her ses, at en efterfølgende konstatering af en reel handelspris i op til 2-3 måneder kan have afsmittende effekt på den tidligere overdragelse mellem afhængige parter. I den forbindelse erindres, at der alene går godt 4 måneder mellem tidspunktet, hvor A erhverver aktierne i G2-A/S, og til hans indtræden i fuld dansk skattepligt.

Når vi henser til værdiansættelse af aktier på G24-virksomhed må det konstateres, at aktier handles til betydelige aktiekurser helt op til et selskabs konkurs. Her kan man f.eks. se på aktiehandler omkring G8-virksomhed, men også aktierne i G21-virksomhed havde et tilsvarende forløb.

Værdien af aktierne i G2-A/S den 27. juni 20111 og 1. juli 2011 kan således fastsættes til den i februar foretagne værdiansættelse, altså 20.000 kr., hvorved både den maskerede udlodning begrundet i overdragelsen den 27. juni 2011 og reguleringen af indgangsværdien den 1. juli 2011 ikke er tilstede."

SKATs efterfølgende udtalelse til Skatteankestyrelsen

"I klagen af 26. maj 2016 er den primære påstand, at ejerskabet til G2-A/S allerede fra anskaffelsen den 14. februar 2011 er sket af G3-A/S.

I SKATs afgørelse er denne synsvinkel afvist, idet alle formelle forhold og aftaler/dokumenter viser, at det er A personligt, der køber aktierne i G2-A/S.

Selv efter at A overdrager aktierne til G3-A/S i juni 2011 nævnes A stadig som aktionær i selskabets årsrapport og det er også A personligt, der afgiver tilsagnet om støtte, ligeledes efter salget. I mail af 7. juli 2011 med støtteerklæringen skriver A således "hovedaktionær A".

SKATs opfattelse er således, at såfremt ejerforholdet skal ændres, må det være en ændring af en privatretlig disposition. En sådan ændring omfattes af bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 29 om omgørelse.

SKAT har i afgørelsen vejledt om mulighederne for at omgøre dispositionerne skattemæssig, under forudsætning af at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 29 er opfyldt.

En eventuel omgørelse og ændring af tidspunktet for G3-A/S køb af aktierne i G2-A/S får imidlertid ikke nogen indflydelse på værdiansættelse af unoterede aktier ved As tilflytning til Danmark den 1. juli 2011.

Den sekundære påstand i klagen af 26. maj 2016 vedrører værdiansættelsen af As aktier i G2-A/S, dels i forbindelse med salg den 27. juni 2011 til eget selskab (G3-A/S) og dels i forbindelse med fastsættelsen af indgangsværdier den 1. juli 2011 ved tilflytning til Danmark.

Som anført i SKATs afgørelse er det SKATs opfattelse, at en uafhængig tredjemand ikke ville have købt aktierne i G2-A/S for 20 mio. kr. den 27/6 2011 og at prisen kun kan anses opnået i kraft af As aktionærindflydelse på det købende selskab. Ligeledes kan handelsværdien af aktierne i G2-A/S på tilflytningstidspunktet den 1/7 2011 med samme begrundelse ikke ansættes til 20 mio. kr.

Ifølge selskabets redegørelse har man ultimo juni 2011 stadig en tro på, at selskabet har den værdi, som A købte selskabet for i februar 2011. Dette synspunkt synes underbygget af de faktiske omstændigheder, hvorefter der foretages betydelige kapitalindskud i juni og juli 2011 fra A og dennes øvrige selskaber, og af den støtteerklæring, som A afgiver i juli 2011. Af interne mail den 14/7 2011 fremgår ligeledes, at man tror på, at man kan få struktur på virksomheden og få den vendt til at være en profitabel virksomhed i 2012.

Den afgørende betragtning er imidlertid om en uafhængig, ekstern investor ville have købt aktierne til samme pris ultimo juni 2011, dels ved overdragelsen den 27/6 2011 og dels på tilflytningstidspunktet den 1. juli 2011. Dette finder SKAT ikke er tilfældet.

Primo juni 2011 er selskabets fortsatte drift alt-afhængig af betydelige kapitalindskud fra A.

Trods et likviditetsindskud på 10 mio. kr. i juni 2011 er selskabets kassekredit overskredet med 100 % og det er nødvendigt at indgå en afdragsordning for at betale forfalden moms og A-skat vedrørende den almindelige drift. Allerede en måned efter indskuddet på 10 mio. kr. (og 14 dage efter aktiesalget) er det nødvendigt med en yderligere ganske betydelig likviditetstilførsel på 34 mio. kr.

Derudover er der i SKATs afgørelse fremhævet en række andre forhold af betydning for bedømmelsen af forholdet. Der henvises til afgørelsen.

SKAT fastholder denne opfattelse.

Om selskabet er solvent eller insolvent er ikke det afgørende kriterie. Selvom selskabet er solvent og ejer/medarbejdere tror på projektet, er det ikke ensbetydende med at værdien af As aktier havde en værdi på 20 mio. kr. navnlig når der henses til at andre aktier i selskabet er tillagt forlods udbytteret på 20 mio. kr. Først skal egenkapitalen være positiv, så skal den forlods udbytteret dækkes og herefter skal restværdien af selskabet fordeles på de forskellige aktier, hvoraf A ejer 80 %.

SKATs vurdering af selskabets økonomiske situation er i fuld overensstemmelse med den vurdering Kammeradvokaten har foretaget i forbindelse med en eventuel omstødelse af selskabets betalinger til SKAT. Kammeradvokaten anfører i "Bemærkninger til omstødelseskrav" af 11. september 2012:

2.4.3 Vurdering af forventningerne til Selskabets overlevelsesmuligheder

Det må lægges til grund, at Selskabet næppe var i stand til at opfylde sine løbende forpligtelser uden de kapitaltilførsler, der blev givet af Selskabets hovedaktionær og medaktionær, hvilket fremgår af Selskabets årsrapport (bilag A) og af Selskabets kontoudtog.

Der må dog igennem hele forløbet have været en forventning om, at selskabets løbende underskud ville blive dækket gennem kapitalindskud, samt at Selskabet på et senere tidspunkt kunne blive overskudsgivende, hvilket rent faktisk også skete ved de ovennævnte kapitaltilførsler fra aktionærerne på i alt kr. 40.000.000,-.

Der synes således at have været et berettiget håb om, at Selskabet kunne overleve.

Forventningerne må i hvert fald have været til stede på tidspunktet for betalingerne til SKAT, idet midlerne til betalingerne indgik fra Selskabets hoved- og medaktionær med det formål at betale afdrag til SKAT i henhold til den indgåede afdragsaftale samt øvrige driftskreditorer. Dette fremgår af udkastet til stævningen.

Det må have formodningen imod sig, at et selskab der uundgåeligt var på vej mod konkurs, ville blive holdt i live alene med det formål at muliggøre en begunstigende betaling af gæld til SKAT.

2.4.4 Vurdering af Selskabets insolvens og SKATs viden herom

Selskabet kan næppe antages at have været insolvent i konkurslovens § 17, stk. 2s forstand, førend Selskabets hovedaktionær og medaktionær tilkendegav, at yderligere kapitalindskud ikke ville blive foretaget.

Idet det stod klart for SKAT - og selskabets øvrige driftskreditorer - at det var Selskabets aktionærers ønske løbende at holde hånden under Selskabet, kan SKAT ikke antages at have været i ond tro om Selskabets insolvens.

Denne vurdering fra Kammeradvokaten er sammenfaldende med SKATs afgørelse vedrørende skatteansættelserne for 2011. Selskabets overlevelse og solvens afhænger af betydelige kapitaltilførsler fra aktionærerne og af tilkendegivelser om yderligere kapitalindskud.

I den forbindelse kan der også henvises til, at selskabets midlertidige økonomichef IP den 17/7 2011 skriver således "Uden lån fra A var selskabet gået konkurs - efter min bedste vurdering."

I en situation, hvor selskabets overlevelse afhænger af betydelige kapitaltilførsler fra aktionærerne, er det vanskeligt at forestille sig, at en uafhængig tredjemand ville påtage sig disse forpligtelser og ydermere give 20 mio. kr. for As aktier, navnlig når der også skal tages hensyn til den forlods udbytteret på 20 mio. kr. på de øvrige aktier i selskabet.

Ansættelsen bør derfor fastholdes.

For så vidt angår den mere subsidære påstand, hvorefter aktiernes værdi er forringet lineært fra erhvervelsen den 14. februar 2011 til konkursen den 16. september 2011 finder SKAT, at det ville være mere naturligt at tage udgangspunkt i As faktiske anskaffelsessum for aktierne og så fordele værditabet på disse efter de pågældende perioder. Derved bliver beregningen enklere (eksempelvis skal den forlods udbytteret ikke indgår i beregningen) og man tager ikke udgangspunkt i beregnede værdier, men de faktiske.

Det er dog understreges, at det er SKATs klare opfattelse, at værdien af aktierne er 0 kr. på de relevante tidspunkter i juni og juli 2011, hvorfor ansættelsen bør fastholdes."

Landsskatterettens afgørelse

Interesseforbundne parter skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige og økonomiske transaktioner i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet med uafhængige parter. Det fremgår af ligningslovens § 2.

Udbytte

Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærerne. Det fremgår af ligningslovens § 16 A.

Klageren anses for ejer af aktierne i G2-A/S ved erhvervelsen heraf den 14. februar 2011 og indtil salget den 27. juni 2011 til G3-A/S. At det oprindeligt var planlagt, at G3-A/S fra starten skulle have ejet aktierne i G2-A/S ændrer ikke herpå.

Ud fra en samlet konkret vurdering anses klagerens aktier i G2-A/S ved salget til G3-A/S den 27. juni 2011 at have en værdi på 0 kr.

Der er herved henset til selskabets økonomi - herunder, at selskabet allerede i maj 2011 havde overskredet sin kassekredit væsentligt, og at selskabet måtte indgå en afdragsordning med SKAT for at betale bl.a. skyldig moms og A-skat, samt at der blev foretaget en markant nedskrivning af debitorer, varelager og igangværende arbejder efter en større gennemgang af selskabets økonomiske forhold. Endvidere var A-aktierne tillagt en forlods udbytteret på 20.000.000 kr. Klagerens aktier var B-aktier. Det forhold, at regnskabet for 2010 blev aflagt efter going concern-princippet skete alene under den forudsætning, at klageren havde givet tilsagn om at ville støtte selskabet finansielt i 2011. Desuden gik selskabet konkurs i september 2011 på trods af de omtalte lån til selskabet på 10.000.000 kr. den 10. juni 2011 og på 34.000.000 kr. i juli 2011.

Da klageren har modtaget 20.000.000 kr. ved salg af aktierne, anses beløbet at udgøre en udlodning til klageren, jf. ligningslovens § 16 A. Klageren er begrænset skattepligtig heraf, jf. dagældende kildeskattelovs § 2, stk. 1, nr. 6, og § 2, stk. 5.

Tab

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 37, at aktier, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, jf. selskabsskattelovens § 4 A og kildeskattelovens § 9.

Den 1. juli 2011 var de pågældende aktier i G2-A/S ejet af G3-A/S, som var ejet af G1-ApS. G1-ApS’ indgangsværdi, og dermed handelsværdi, blev angivet til 51.980.000 kr., hvoraf 20.000.0000 kr. udgjorde værdien af aktier i G2-A/S. Værdien af de pågældende aktier i G2-A/S ansættes til 0 kr., jf. ovenfor. Klagerens indgangsværdi for anparter i G1-ApS nedsættes derfor med 20.000.000 kr. til 31.980.000 kr., jf. aktieavancebeskatningslovens § 37.

Dette medfører, at klagerens tab ved salget af anparterne i G1-ApS ligeledes skal reguleres med 20.000.000 kr.

Der kan således ikke godkendes fradrag for tab på 20.000.000 kr. i forbindelse med salget af G1-ApS.

SKATs afgørelse stadfæstes, for så vidt angår klagepunkterne vedrørende udlodning af 20.000.000 kr. og tabsfradrag.

Landsskatterettens afgørelse

Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærerne. Det fremgår af ligningslovens § 16 A.

Lånet på 34.000.000 kr. er ydet til G2-A/S ved overførsler af beløb fra G1-ApS’ bankkonto den 6. og 7. juli 2011.

Det er ikke godtgjort, at der på lånetidspunkterne reelt er tale om et tilskud til G2-A/S. Der ses herefter ikke at være grundlag for at anse lånebeløbene for udbytte til klageren på lånetidspunkterne.

Der ses heller ikke på tidspunktet for G2-A/S’ konkurs, hvor tabet på fordringen er opstået, at være grundlag for en udlodningsbeskatning, idet det ikke anses for godtgjort, at klageren lod selskabet bære hans personlige tab. Der er herved blandt andet henset til, at klagerens tilkendegivelse om at støtte G2-A/S økonomisk ikke kan anses som en forpligtelse i lighed med for eksempel en kaution.

Der er herefter ikke grundlag for udbyttebeskatning af de 34.000.000 kr.

SKATs afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.

…"

Der er under sagen afgivet partsforklaring af A, og vidneforklaringer af NM og IP.

Forklaringer

A har forklaret, at han er uddannet maskinarbejder og herefter læste han til maskinmester. Han sejlede først i nogle år, hvorefter han kom til G9-A/S først som (red. stilling fjernet). I 1998 købte han G9-A/S sammen med SJ. De solgte G9-A/S i 2008, og han flyttede til udlandet.

I forbindelse med handlen fik han ca. 200 mio. Euro. Pengene fra salget har han brugt blandt andet i Danmark, hvor han også er kendt for at have købt aktier i G10-virksomhed.

I 2009 ville han samle firmaer op, der var kommet i klemme i finanskrisen fra 2006 til 2009. Det var meningen, han ville lave et nyt konglomerat. Han fandt ud af, at det var svært at finde virksomheder i udlandet, da de personer han skulle arbejde sammen med og havde de kompetencer, som han havde brug for, var i Danmark. Han satte herefter sine folk til at finde virksomheder i Danmark, som han kunne investere i, ligesom han annoncerede efter virksomheder blandt andet i G24-virksomhed.

Han modtog præsentationsmaterialet fra G2-A/S. Der er muligvis mere end det, der er fremlagt i sagen. Da han så materialet igennem, bemærkede han G11-virksomhed, som han vidste var leverandør til G23-virksomhed. Han fik at vide, at det kundegrundlag, der fremgår af præsentationsmaterialet, var intakt. Han sendte materialet fra G2-A/S til blandt andet NM og KO.

Han husker ikke, hvad der skete fra sommeren 2010 og indtil han købte aktier i G2-A/S i februar 2011.

Han kendte NM fra Y3-by, hvor NM havde afløst ham som CEO i 2006.

Han ville sammen med NM og IP samle virksomheder op, som de anså for værdifulde således, at hvor der kunne skabes synergier i forhold kunde og kundepotentiale. De ville gå ind i medico- og forsvarsindustrien og flere andre områder. I 2010 var det let for ham at komme i pressen for at kunne vise sin interesse.

G2-A/S passede godt ind i markedet, og den teknologi de kendte til. Han havde været til en præsentation af robotter i Y4-by, hvor han så en dukke, der kunne komme hen, når man kaldte på den, og et høreværn til G23-virksomhed, der kunne retningsbestemme, hvor lyden kom fra. Han var meget fascineret af den teknologi. Da han så kundelisten i materialet fra G2-A/S tænkte han, at virksomheden var meget attraktiv, hvis han kunne afsætte til forsvarsindustrier som (red. industrinavne fjernet), der stod på G2-A/Ss kundeliste. Han så også mulighed for at komme ind i bilindustrien, som på det tidspunkt var i knæ efter finanskrisen.

Han anså det som muligt at udvikle G2-A/S og en håndfuld andre virksomheder efter nogle trange år. Han mente ikke, at prisen for aktierne i G2-A/S blev fastsat ud fra en speciel værdiansættelse. Han brugte i stedet et princip om, at hvis han kunne komme billigt ind i virksomheden, så var det forretningsplanen, at sælgeren senere kunne købe deres aktier tilbage, dog således at han beholdt en mindre aktieandel.

Han tror, at han mødtes med SG fra G2-A/S for at tale om pris. Han mener, at SG ville have 20 mio. kr. Han vurderede, at hvis han skulle være startet helt fra bunden med en lignende virksomhed ville det med en organisk vækst have taget 4 til 5 år at nå det punkt, hvor G2-A/S befandt sig i 2011, og han anså G2-A/Ss kunder for at være mange penge værd.

I februar 2011 boede han i Y2-land, hvor han havde et Family Office. Han ved ikke, hvorfor det var ham personligt, der købte aktierne i G2-A/S.

Han var ikke med i bestyrelsesarbejdet i G2-A/S. Han har sagt ja eller nej, når han er blevet spurgt.

NM var ansat i G3-A/S og var bestyrelsesformand i G2-A/S.

Da han modtog SGs mail af den 9. juni 2011 om, at G2-A/S var presset på likviditeten, blev han irriteret.

Han havde ikke købt G2-A/S, fordi det var et godt regnskab. Den 9. juni 2011 havde han fortsat tiltro til sin investering i G2-A/S. Han husker ikke i øvrigt, hvad han tænkte, da han fik mailen.

Foreholdt hans salgsaftale af aktierne i G2-A/S til G3-A/S den 29. juni 2011 forklarede han, at han havde rådgivere til at hjælpe sig, da han skulle flytte tilbage til Danmark. Han husker ikke, hvorfor han solgte aktierne i G2-A/S til G3-A/S den 29. juni 2011.

Han lånte 34 mio.kr. til G2-A/S i juli 2011, fordi han troede på selskabet, og idet han havde fået at vide, at hvis ikke han ville låne dem penge ville G2-A/S ophøre.

Foreholdt mail af 7. juni 2021 fra IP forklarede han, at han selv har været underleverandør, og da han er et kendt navn, ville det smitte af på hans navn, hvis underleverandørerne ikke blev betalt. Han svarede hurtigt da han modtog mailen, da det er hans måde at drive virksomhed på, og da han havde tiltro til, hvad NM og IP sagde, idet han havde sat dem til at køre investeringen.

Foreholdt hans "erklæring om støtte" til G2-A/S af 7. juli 2011 forklarede han, at han skrev støtteerklæringen til G2-A/S for, at selskabet kunne fortsætte som going concern. Han blev anmodet om støtteerklæringen enten af bestyrelsesformanden eller IP. Det var ikke noget han selv fandt på.

Han lyttede til de andre om, at SG skulle fjernes som direktør i G2-A/S, men det var han ærgerlig over.

Han skal som ejer skaffe penge og støtte bestyrelsen. Det er hans opfattelse, at hvis man som investor indsætter en professionel bestyrelse, må man også stole på dem.

Han hæftede sig ved tidsplanen, da han fik status af 14. juli 2011 fra NM. Han syntes ikke, at NM herved gav virksomheden dødsstødet. Han mener derimod, at mailen bestyrker ham i, at de skulle have tid til at rette G2-A/S op.

Som han husker det, skrev NM mails til ham og talte med ham 12 gange om ugen. Hvis han ikke hørte noget, tog han det som udtryk for, at tingene gik i den rigtige retning. Han har set kundehandleplanerne, men han har ikke læst dem. Han ville ikke involveres og blande sig i detaljerne.

I 2011 anså han forsvarsindustrien for interessant, idet det danske militær skulle foretage nogle større udenlandske indkøb, og der i den forbindelse normalt skal foretages kompensationskøb i Danmark.

På bestyrelsesmødet i september 2011 hørte han første gang om frafald af kunder. Han sagde herefter, at han ikke ville betale flere penge.

Den eneste grund til, at han købte G2-A/S var for kunderne og for forsvarsindustrien. Han synes ikke, at prisen var specielt høj, da han selv tidligere havde solgt en virksomhed for 35 gange omsætningen, og han anså derfor G2-A/S for billig.

Om sine øvrige investeringer forklarede han, at G12-A/S er en virksomhed, han stiftede, og hvor der er udtaget 6-7 patenter. Det er nye teknologier, der skal udvikles og markedet skal modnes. I 2015 var der blandt fokuseret på CO2 udledningen fra skibe, og han var med til at udvikle en scrubber. G14-ApS var et patent fra G12-A/S, der blev udskiftet til et selvstændigt selskab. G13-A/S er nu et ejendomsselskab, der har skiftet navn til G15-A/S.

Hvis man udvikler noget, taber man også penge en gang imellem. Han tror ikke, at der er blevet foretaget nogle beregninger i forbindelse med værdiansættelsen af G2-A/S ved hans køb af aktierne, og han har ikke selv foretaget en beregningen.

Foreholdt bemærkningen i SKATs afgørelse fra hans repræsentant punkt 12 (Landsskatterettens afgørelse side 23) forklarede han, at han ikke har foretaget beregninger eller deltaget i en due diligence. Der kan være andre, der har lavet beregninger og som er kommet til ham, hvorefter han tog en beslutning om prisen.

Forholdt Investeringsaftale, tror han ikke, at SG kunne tvinges til at købe aktierne af ham, efter han havde fået et udbytte på i alt 20 mio.kr.

I marts 2011 blev der udarbejdet en strategi for G2-A/S og pengene til opkøb af andre virksomheder skulle komme fra ham som investor.

Det var NM og KS var indsat i bestyrelsen af ham. SG var hans partner og direktør i G2-A/S. Han tror ikke, at SG har bombarderet ham med dårlige nyheder.

Han mindes ikke, at han havde meget med SG at gøre. Han ved ikke hvorfor låneaftalen med G2-A/S og ham på 10 mio. kr. først blev underskrevet efter lånet var udbetalt. Han ved ikke, hvordan prisen på aktieroverdragelsen fra ham til G3-A/S blev fastsat, men det var en advokat, der skrev aktieoverdragelse.

Foreholdt nøgletallet anført i regnskabet fra G2-A/S for 2010 forklarede han, at han ikke husker, hvornår han fik at vide, at det gik dårligt, og at 2010 regnskabet var forsinket.

NM har som vidne forklaret, at han i dag arbejder hos G16-A/S, der er en Y5-landsk ejet fond.

I 1997 blev han ansat som salgselev hos G9-A/S og blev senere salgschef. I 2007/2008 blev han ansat som CEO efter A, da denne skulle lave et generationsskifte. Han fortsatte efter salget. A er meget kommercielt tænkende, og hvis der er noget at hente går han med ellers lukker han det ned.

I 2010 havde han igennem længere tid talt med A om køb af nødlidende virksomheder. Han blev direktør i G3-A/S, og G13-A/S var det første opkøb, han deltog i.

De synes, at det mest interessante ved G2-A/S var den brede kundeskare, der leverede til G23-virksomhed og fra hightech industrien. Investeringen i G2-A/S var en investerings i selskabets kunder. Det var planen at opbygge et konglomerat, hvor de kunne opnå nogle synergier, dog med hensyntagen til, at han og A er "metalmænd".

Han blev formand for bestyrelsen i G2-A/S og på bestyrelsesmødet i marts 2011, drøftede de strategi samt så på udviklingsmuligheder. G2-A/S havde en mindre investering i G22-virksomhed, som havde et produkt, der kunne retningsbestemme lyde, og andre nye ting, som elektroniske rottefælder og røgkanoner til private hjem. De mente også, at der var gode muligheder i Hi-Fi-industrien.

Han og A havde skrev nogle mails om selskabet, og han rapporterede ugentligt eller hver 14. dag om indkøbsaftaler og andet til A.

IP havde været økonomichef i G9-A/S, men kom først til G3-A/S efter G2-A/S var købt. Han mener, at han har set IPs mail af 7. juli 2021. IP tog sig af det økonomiske i forhold til G2-A/S. Så længe der var en kundemasse kunne de køre videre. Han anså ikke driften i G2-A/S for problematisk i juli måned 2011.

De vidste fra købstidspunktet, at der skulle skydes penge ind i G2-A/S.

Vedrørende mail fra den 14. juli 2021 fra IP forklarede han, at efter en whistleblower, havde fortalt om uregelmæssigheder i G2-A/S, begyndte han og IP at undersøge mere om SG. Salgs- og produktcheferne mente, at SG ikke var den rigtige til at køre G2-A/S videre. Det blev i mailen forklaret, at det vigtigste for ham og A var, at der var kunder til at købe. Ud fra de svar de fik fra SG, troede de stadig på et salg.

Han kaldte i sommerferien i 2011 salgsdirektøren ME ind, og de skrev kundeplanerne for de kunder, de skulle besøge i august 2011. Det var vigtigt, at de store kunder "blev i butikken", og det var deres hovedfokus. Han havde allerede den 14. juli 2011 haft fat i nogen af de store kunder.

G2-A/S havde til huse på forskellige adresser, og planen var at samle alle medarbejderne i Y6-by, hvilket blev realiseret i august 2011.

SG var oprindelig økonomimand, og det var aftalt, at han skulle sparre med IP i forbindelse med ansættelsen af en ny økonomidirektør. De satte ansættelse af en økonomidirektør på pause i juli 2021, og IP overtog mere af økonomien af G2-A/S. Sælgeren i Y2-land, PJ, havde direkte kontakt til JM, der var en meget vigtig kunde. Kundemøderne blev gennemført i uge 31 til 34 og forløb godt. Flere af kunderne fortalte, at de var begyndt at se sig om efter andre leverandører, fordi G2-A/S ikke kunne levere.

I september 2011 mente han ikke længere, at kunderne var så loyale. (red. kundenavne fjernet) trak sig. Han var enig i, at A skulle stoppe med at skyde penge i virksomheden 15. september 2011.

A havde haft kontakten til G2-A/S før han blev ansat i G3-A/S. Han var med til at vurdere G2-A/S. G2-A/S lignende G9-A/S. Begge virksomheder havde boet i gamle lokaler og begge havde haft problemer med at levere. De foretog ingen due diligence, men så på de dokumenter, der lå i sagen fra G2-A/S, og de troede på SG, der virkede meget troværdig. Prisen på 20 mio. var den pris sælger ønskede. Han foretog ingen kalkulation, men tænkte i stedet på, hvad de kunne drive G2-A/S frem til. De modtog regnskaber og oversigt over kunder samt om forventet salg. Der var regneark om, hvad der var solgt tidligere, ordrebeholdninger og budgetter. Han synes, at det var et godt materiale.

Han husker ikke, at det på bestyrelsesmødet den 24. maj 2011, blev oplyst, hvorfor årsregnskabet for 2010 var forsinket.

IP forholdt sig kritisk til LC og ønskede en anden fast økonomichef, idet LC kun var midlertidig ansat.

Konsulenthuset G17-virksomhed foretog en analyse af G2-A/S, hvor G17-virksomhed tænkte langt ud i fremtiden.

Han husker ikke størrelsen af de likviditetsrammer, som de skulle bruge. Han husker ikke, hvad SG sagde, da de fandt ud af at G2-A/S havde trukket kassekreditten op.

Han informerede A om alle uregelmæssighederne som whistlebloweren havde fortalt om. Han tog kontakt med deres advokat, der havde en samtale med SG. De fandt ud af, at der var lavet forecast ordrer og dobbeltfakturering. De bad SG om, at det der stod i rapporteringerne, var rigtigt, og at han fik afstemt balancerne. Den 6. juni 2011 vidste de ikke, om bogføringen var rigtig. Da de ikke kunne få de rigtige svar af SG, valgte de den 7. juli 2011, at suspendere ham. A ville have, at leverandørerne og det offentlige blev betalt.

Den 7. juli 2011 var der ikke noget, der rokkede ved deres strategi.

Foreholdt hans mail af 15. juni 2011 til SG forklarede han, at han ikke kan huske, hvad SG svarede på, hvorfor han havde skrevet 80 mio. i omsætning, når tallet reelt var 68 mio.

Han var ikke involveret i overdragelsen af As aktier i G2-A/S til G3-A/S.

Han tror, at det var SG, der havde lagt budgettet for 2011. SG havde sagt, at han havde nogen kunder, som han var noget langt med, og som skulle lukkes i 3 og 4 kvartal 2011.

Vedrørende årsregnskabet for 2010 forklarede han, at han havde set nogle af tallene i bogholderisystemet. Han var ikke involveret i As støtteerklæring til årsregnskabet.

Foreholdt sin mail af 14. juli 2011 forklarede han, at G2-A/S var lige så afhængige af deres leverandører som af deres kunder.

Han ringede til ca. 40 kunder, og de var ikke alle utilfredse, men han tænkte, at det var alarmerende, at mange var utilfredse. Kundernes største utilfredshed var, at de stod til dagbøder hos deres kunder. Han husker ikke, hvad det var for nogle svindelnumre den tidligere økonomichef, VL, ikke ville være med til.

Foreholdt sin mail af 15. juli 2011 til A, forklarede han, at han var oprevet, da han skrev mailen.

Vedrørende mailen af den 21. juli 2011 kl. 14.45 forklarede han, at direktøren var bortvist. Han husker ikke, hvem den blev sendt til, men tror at det var til hele ledelsen i G2-A/S. Det var en kaotisk periode.

Der var ansat (red. information 2 fjernet) i G2-A/S.

Da de modtog driftsregnskabet pr. 31. august, var det meget langtfra budgettet. Det var først i august/september, at de fandt ud af at omsætningen var smuldret. De havde tidligere anset det som være en "hockeystav", hvor omsætningen var svag først på året for at stige sidst på året.

Vedrørende igangværende tilbud som anført fra november 2010 forklarede han, at det ikke var unormalt, at der går et år fra tilbud til ordren afgives, igen svarende til en hockeystav. Den 15. juli 2011 fandt han ud af, at der ikke havde været faktureret nye ordre.

IP blev økonomichef fra 1. juni 2011.

IP har som vidne forklaret, at han arbejder som økonomichef i G18-A/S, hvor han har været siden september 2019. Fra 2007 til april 2011 var han ansat hos G9-A/S. Fra april 2011 til 2014 var han ansat hos G3-A/S. Han kender NM, som var direktør i G3-A/S. G3-A/S skulle investere i små- og mellemstore vækstvirksomheder i Danmark, og han skulle bistå NM med due diligence og hjælpe med økonomien i de opkøbte virksomheder.

Da han trådte til, havde man investeret i G19-A/S på Y7-område, G13-A/S og G2-A/S.

Han deltog kun på et bestyrelsesmøde i G2-A/S, mødet den 24. maj 2011, hvor det blev bestemt, at der skulle findes en ny økonomichef, og det var naturligt, at han skulle være med i udvælgelsen. SG rapporterede om økonomien bistået af LC. Rapporteringen var kommet meget sent, og ikke som bestyrelsen ønskede det før mødet.

Der var 2 økonomimedarbejdere i G2-A/S som forstod bogføringen og han skulle bitstå, som ekstern. De skulle sammen sammensætte materialet til bestyrelsesmøderne.

Den 14. juni 2011 tiltrådte han som økonomiansvarlig, idet han dog kun var ansat i G3-A/S, og han fungerede kun økonomichef hos G2-A/S uden at være ansat.

Foreholdt mail af 14. juli, fra ham til NM forklarede han, at det var en oplistning af, hvad han fandt ud af, da han arbejdede i nogle dage i Y8-by og havde fået indblik i G2-A/Ss økonomi.

Hans oplysninger om SG var medvirkende til, at bestyrelsens beslutning om at suspendere SG. Da han kom til Y8-by i juli 2011, havde han svært ved arbejde sammen med SG, og det gavnede hans arbejde, da SG ikke længere var CEO.

Foreholdt hans mail af 7. juli til A og NM forklarede han, at det overraskede ham,  at der ikke var blevet betalt restancer på skat. Det var nyt for ham, at bogføringen manglede.

Det var hans arbejde at sikre produktionen kørte ved at sikre likviditet fra ejerne. Det var let at arbejde med investorer som A.

Han afholdt samtaler med kandidater til økonomichefstillingen i Y6-by. Fra midt juni til midt juli fik de bogført ajour. Han havde ikke med resten at gøre. I midten af juli flyttede de virksomheden sammen i Y6-by og de fik en bedre styring på faktureringen. G2-A/S havde fakturabelånt hos G20-virksomhed, men da kunderne betalte til G25-virksomhed, var det reelt en dobbeltfakturering. Trådende blev reddet ud, og de betalte pengene tilbage til G20-virksomhed.

Vedrørende mail af 21. juli 2011 forklarede han, at i midten af juli fandt de ud af at ordretilgangen ikke var nok til at holde produktionen i gang. NM skrev til ledergruppen, at der skulle skæres i omkostningerne. Han var ikke involveret i kundemøderne i august/september. Han var kun med til bestyrelsesmødet den 24. maj 2011.

Årsregnskabet for 2010 var forsinket, da den tidligere økonomichef VL havde sagt op. Han tiltrådte først som økonomichef den 14. juni. I starten af juli stoppede deres samarbejde med LC, der alene var ansat som konsulentbistand.

De tog alt IT over i G3-A/S. Det er rigtig, at han i mail af 30. maj skrev til SG, at 20 mio. kr. var mange penge, og at der var forfaldet 23 mio. kr.

Den 7. juli 2011 fandt han ud af, at G2-A/S manglede 30 mio. kr. Der kom nye fakturerer ind som de skulle betale, men ingen indbetalinger. G2-A/S havde ikke styr på sine kreditorer og der opstod likviditetsmangel. G2-A/Ss kassekredit var blevet forhøjet med 15 mio. kr. Han ved ikke, hvordan man har fået lov til det. Han havde ikke noget at gøre med aktieoverdragelsen fra A til G3-A/S den 29. juni.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"…

4.1 A gør overordnet gældende, at han har været fuldt loyal i forhold til LL § 2 ved at anvende den faktiske kostpris for aktierne i G2-A/S ved overførslen til G3-A/S, og at der ikke er grundlag for at anse nogen del af denne kostpris som maskeret udbytte i henhold til LL § 16 A, ligesom der ikke er grundlag for at nedsætte indflytningsværdien for G1-ApS, jf. aktieavancebeskatningslovens § 37.

4.2 A var, få måneder forinden, den uafhængige tredjemand, der med investeringen i G2-A/S som led i strategien for G3-A/S definerede "handelsværdien" for aktierne i G2-A/S i relation til LL § 2, og derfor er det også netop i relation til LL § 2 de faktiske forudsætninger, der var bærende for denne investeringsbeslutning, som vilkårene for overførslen af aktierne til G3-A/S få måneder senere skal vurderes ud fra.

4.3 Det påhviler derfor Skatteministeriet at godtgøre, at værdien i februar 2011 ikke fortsat var et retvisende udtryk for aktiernes værdi for A og G3-A/S, da aktierne i juni 2011 blev overført til dette selskab, men at aktierne i stedet skal anses for værdiløse for A og G3-A/S.

4.4 Det bemærkes herved, at det er fast antaget i retspraksis, at der skal foretages subjektiv værdiansættelse (= værdien for netop denne ejer) i tilfælde, hvor værdiansættelse ikke kan baseres på sædvanlige markedsmæssige og objektiverede faktorer, jf. fx U1998.1110/2 H og SKM 2008.211 H. Dette gør sig eksempelvis gældende for ventureinvesteringer, der ikke er baseret på den konkrete virksomheds aktuelle forretningsgrundlag og indtjening men på den konkrete investors tro på, at virksomheden igennem risikovillig kapital kan udvikles til noget væsentligt mere værdifuldt.

4.5 Det må lægges til grund, og er ubestridt, at aktieinvesteringen i G2-A/S i februar 2011 var båret af As og G3-A/Ss vurdering af selskabets værdi som platform til at bygge en større og værdifuld virksomhed igennem vækst, forskning, udvikling og opkøb, finansieret ved tilførsel af risikovillig kapital. Denne målsætning blev via G3-A/S straks implementeret i strategiarbejdet i G2-A/S og fulgt i de følgende måneder.

4.6 Det må videre lægges til grund, at overførslen til G3-A/S i juni 2011 var forretningsmæssigt begrundet, da aktieinvesteringen fra starten var drevet af G3-A/S, og at målsætningen og strategien for G2-A/S var fuldt intakt ved overførslen. Derfor var værdien af aktieinvesteringen uændret for A og G3-A/S.

4.7 Der er intet grundlag for at antage, at A og G3-A/S anså aktieinvesteringen for tabt den 29. juni 2011. Tværtimod ligger det fast, at A efterfølgende via G1-ApS tilførte yderligere 34 mio. kr. og samtidig afgav personlig støtteerklæring, at G2-A/S efterfølgende aflagde årsrapport som going concern og med en egenkapital på mere end 10 mio. kr., og at selskabets bestyrelsesformand efterfølgende den 14. juli 2011 fastslog, at strategiplanen var intakt, om end sat tilbage. Landsskatteretten har således også fastslået, at lånet på 34 mio. kr. til G2-A/S ikke var et tilskud men et reelt lån med forventning om tilbagebetaling.

4.8 Det var den 29. juni 2011 på ingen måde påregneligt, at G2-A/S ville skulle tages under konkursbehandling den 27. september 2011 som konsekvens af As beslutning den 15. september 2011 om at ophøre med yderligere kapitalindskud, og det er derfor udelukket at inddrage denne beslutning ved vurderingen i relation til LL § 2 den 29. juni 2011. Landsskatteretten har således også fastslået, at lånet på 34 mio. kr. til G2-A/S først måtte anses for tabt ved selskabets konkurs.

4.9 Skatteministeriet kan derfor ikke løfte sin bevisbyrde for, at værdien i februar 2011 ikke fortsat var et retvisende udtryk for aktiernes værdi for A og G3-A/S den 29. juni 2011. Der er følgelig intet grundlag for at anfægte denne værdiansættelse i medfør af LL § 2 og intet grundlag for at udbyttebeskatte A og korrigere G2-A/S-aktiernes indflytningsværdi den 1. juli 2011.

5. Om Skatteministeriets synspunkter

5.1 Skatteministeriet hævder det synspunkt, at det efter LL § 2 påhviler A at godtgøre, at en uafhængig tredjemand i juni 2011 ville betale 20 mio. kr. for aktieposten i G2-A/S.

5.2 Dette er ikke korrekt. Der er kun hjemmel i LL § 2 til skattemæssig korrektion, hvis Skat, og nu altså ministeriet, godtgør, at der er anvendt vilkår i strid med LL § 2:

5.3 Når det, som i denne sag, ligger fast, at A som uafhængig tredjemand i februar 2011 betalte 20 mio. kr. for den omhandlede aktiepost, er det ubestrideligt dokumenteret, hvad der skal anses som markedsmæssige vilkår i henhold til LL § 2.

5.4 Det afgørende bevistema i sagen er derfor under disse omstændigheder, om ministeriet kan godtgøre, at anvendelse af den dokumenterede markedsmæssige værdi er i strid med LL § 2 ved den efterfølgende overførsel til G3-A/S, og herunder om Skat har været berettiget til skønsmæssigt at ansætte værdien til 0 kr. Dette må kræve sikre og stærke holdepunkter. Enhver bevistvivl må komme ministeriet til skade.

5.5 Det skal herved særligt bemærkes, at det er ubestridt, at aktieinvesteringen i G2-A/S var drevet i G3-A/S, og at As overførsel af aktieinvesteringen derfor var forretningsmæssigt begrundet. Der er intet grundlag for at antage, at overførslen var båret af et skatte- eller berigelsesmotiv, og ministeriet har heller ikke gjort et sådant synspunkt gældende.

5.6 Skatteministeriets primære argument synes at være, at G2-A/S blev taget under konkursbehandling 27. september 2011, og det synes implicit, at dette stod klart allerede den 29. juni 2011.

Dette argument må afvises: Det var for hverken bestyrelsen i G2-A/S, ledelsen i G3-A/S eller A påregneligt den 29. juni 2011, at selskabet få måneder senere måtte indlevere egenbegæring om konkurs. De faktiske forhold i tiden efter 29. juni 2011 viser entydigt, at alle anså G2-A/S som going concern og strategiplanen for intakt. Derfor kan den senere konkurs ikke tillægges betydning ved vurderingen efter LL § 2 den 29. juni 2011.

5.7 Skatteministeriets andet argument synes at være, at G2-A/S i juni 2011 havde et akut likviditetsbehov og kun levede videre som følge af kapitalindskud fra A.

Dette argument må afvises: A/G3-A/S var indtrådt som investor i G2-A/S netop for at tilføre kapital. Sådan var det i februar 2011, og sådan var det i juni og juli 2011. Det var et vilkår for aktieinvesteringen i G2-A/S. Derfor kan selskabets likviditetsbehov ikke tillægges betydning ved vurderingen efter LL § 2 den 29. juni 2011.

5.8 Skatteministeriets synspunkter kan derfor ikke føre til, at den i februar 2011 dokumenterede markedsmæssige værdi af aktieinvesteringen i G2-A/S er i strid med LL § 2 ved den efterfølgende overførsel til G3-A/S. I særdeleshed er det grundløst at hævde, at aktieinvesteringen var tabt og derfor 0 kr. værd. Det bemærkes, at Landsskatteretten ved sin kendelse har fastslået, at As (indirekte) udlån til G2-A/S først kan anses for tabt, da selskabet blev taget under konkursbehandling, jf. pkt. 3.7.

5.9 Dertil kommer, at Skatteministeriet ser helt bort fra, at det afgørende for bedømmelsen af aktieinvesteringen i G2-A/S i relation til LL § 2 er investeringens værdi for A og G3-A/S, jf. pkt. 4.4.

5.9.1 Denne bedømmelse skal nødvendigvis ske med udgangspunkt i præcist de forhold, der rent faktisk var bærende for investeringsbeslutningen i februar 2011, jf. pkt. 3.2 og 3.3.

5.9.2 Og ved denne bedømmelse må det ubetinget lægges til grund, at alle omstændigheder op til og efter overførslen af G2-A/S-aktierne i juni 2011 entydigt dokumenterer, at både G2-A/S’s bestyrelse, teamet i G3-A/S og A, var usvækkede i vurderingen af strategiplanen for G2-A/S.

5.9.3 Derfor var aktieinvesteringen fuldt intakt for A og G3-A/S den 29. juni 2011

…"

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført:

"…

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at de nominelt 2.500.000 aktier i G2-A/S ved såvel As salg af aktieposten til G3-A/S den 29. juni 2011 som ved hans tilflytning til Danmark den 1. juli 2011 havde en handelsværdi (markedsværdi) på 0 kr.

Det følger af ligningslovens § 16 A, at udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer er skattepligtige, og at:

"Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere …" (understreget her)

Eftersom A modtog 20,0 mio. kr. fra G3-A/S for aktierne i G2-A/S, selvom værdien blot udgjorde 0 kr., skal han beskattes af maskeret udbytte med 20,0 mio. kr., jf. ligningslovens § 16 A, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, og § 2, stk. 5 (begrænset skattepligt).

Endvidere følger det af aktieavancebeskatningslovens § 37, at

"Aktier, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet …" (understreget her)

Ved As tilflytning til Danmark den 1. juli 2011 blev indgangsværdien for G1-ApS opgjort til ca. 52,0 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. vedrørte værdien af aktieposten i G2-A/S. Indgangsværdien skal dermed reduceres med 20,0 mio. kr., jf. aktieavancebeskatningslovens § 37, hvorfor As tab ved salget af anparterne i G1-ApS til G4-ApS den 28. december 2011 ligeledes skal nedsættes med 20,0 mio. kr.

Det er ubestridt, jf. også svarskriftet, side 13, 6. afsnit, at der skal ske beskatning som netop anført, såfremt handelsværdien (markedsværdien) af aktieposten i G2-A/S udgjorde 0 kr. ultimo juni/primo juli 2011.

Der er således udelukkende tvist om selve værdiansættelsen af aktieposten, jf. umiddelbart nedenfor.

Interesseforbundne (kontrollerede) parter skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige og økonomiske transaktioner, som svarer til, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2.

Overdrages en aktiepost, som i nærværende sag, mellem f.eks. et aktieselskab og hovedaktionæren, skal det således ske til den pris, som en uafhængig tredjemand ville have betalt for aktieposten (armslængde-prisen). Hvad hovedaktionæren/selskabet selv - endda på et helt udokumenteret grundlag - måtte mene, at aktieposten er værd, er derimod uden betydning.

Ved et salg mellem interesseforbundne parter kan den aftalte salgssum ikke uden videre lægges til grund som handelsværdien, jf. f.eks. TfS 1999, 463H, U.2003.2141H og SKM2003.338.H.

Som allerede påpeget i svarskriftet, side 14, 1. afsnit, har A valgt ikke at fremlægge dokumentation for, hvordan han kom frem til, at aktieposten i G2-A/S medio februar 2011 havde en værdi på 20,0 mio. kr. (bilag 3, jf. f.eks. bilag 1, side 23, 2. afsnit), endsige for at de forudsætninger, hvorpå værdiansættelsen medio februar beroede, var uændrede 4½ måned senere, således at værdien ultimo juni/primo juli (fortsat) var nøjagtig den samme. Dette kommer A bevismæssigt til skade.

Det ligger derimod fast, at G2-A/S medio september 2011 - altså blot ca. 2½ måned efter ultimo juni/primo juli - indgav egenbegæring om konkurs, og at aktieposten på dette tidspunkt var værdiløs (bilag T).

Under disse omstændigheder påhviler der A en tung bevisbyrde for, at handelsværdien (markedsværdien) af aktieposten ikke også ultimo juni/primo juli 2011 udgjorde 0 kr. (men som påstået 20,0 mio. kr.), herunder at de omstændigheder, som begrundede konkursen, ikke, eller i hvert fald ikke alOJrvejende, (allerede) var til stede på dette tidspunkt. Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

Tværtimod understøtter de i øvrigt foreliggende omstændigheder, at handelsværdien (markedsværdien) af aktieposten ultimo juni/primo juli 2011 udgjorde 0 kr. Det bemærkes herved, at det ikke - som A tilsyneladende gør gældende - er afgørende, om A fortsat havde tiltro til sin investering, herunder om at "G2-A/S ville overleve" (stævningen, side 7, 1., 2. og 5. afsnit). Det afgørende er derimod, hvad aktieposten ville være værd ved salg til en uafhængig tredjemand, jf. ligningslovens § 2.

Som følge af As manglende besvarelse af Skatteministeriets opfordring (6) kan det ved sagens afgørelse lægges til grund, at den interne værdiansættelsen af den omtvistede aktiepost til 20,0 mio. kr. ultimo juni/primo juli 2011 ikke var funderet i analyser el.lign. af værdien; men udelukkende i As (fortsatte) "tro … på forretningspotentialet", jf. duplikken, side 2, sidste afsnit - side 3, 2. afsnit, jf. svarskriftet, side 13, sidste afsnit.

Dette udgør imidlertid intet bevis for værdien, endsige hvad en uafhængig (ekstern) tredjemand under samme omstændigheder ville have værdiansat aktieposten til (armslængdeprisen).

Aktieposten bestod udelukkende af B-aktier i G2-A/S, hvor A-aktierne var tillagt en forlods udbytteret på 20 mio. kr. (bilag 3, punkt 9.1 og 9.2). Først når den forlods udbytteret var dækket, skulle restværdien af selskabet fordeles ud på aktierne, hvoraf aktieposten udgjorde 80 %.

Den pr. den 30. maj 2011 forfaldne saldo ifølge kreditorlisten var "meget høj", og forventningen var, at nogle af kreditorerne "allerede har skruet bissen på" (bilag C). Allerede dagen efter, den 31. maj 2011, foretog SKAT udlæg for et krav på over 8 mio. kr. (bilag D).

Kassekreditten var den 31. maj 2011 negativ med 30,4 mio. kr. (bilag E), uanset at maksimum ifølge kurator blot var på ca. det halve, nemlig 15 mio. kr. (bilag 1, side 5, sidste afsnit).

Den 31. maj 2011 "frygtede" direktør SG og økonomichef LC [rettelig LC] "en konkurs" (bilag 1, side 2), og trods et efterfølgende likviditetsindskud fra A den 10. juni 2011 på 10,0 mio. kr. (bilag 6), var kassekreditten ved månedens udgang fortsat overskredet med 100 % og var negativ med ca. 30 mio. kr. (bilag 1, side 3, 2. sidste afsnit).

At G2-A/S var stærkt nødlidende understreges også af, at det allerede den 6. og 7. juni 2011 - altså ganske få dage efter det for sagen afgørende tidspunkt - var nødvendigt for A at tilføre yderligere 34 mio. kr. (bilag O), samtidig med at han den 7. juni 2011 til brug for "revisors vurdering af forudsætningerne for going concern" måtte afgive en erklæring om økonomisk støtte til G2-A/S (bilag P). Først herefter blev den i øvrigt stærkt forsinkede Årsrapport 2010 (bilag 7) underskrevet.

Den 17. juli 2011 erklærede økonomichef IP, at (bilag R, side 1)

"Uden lån fra A var selskabet gået konkurs - efter min bedste vurdering".

At G2-A/S havde været på randen af konkurs, var også bestyrelsesformand, NMs, vurdering i mailen af 15. juli 2011 (bilag R, side 4).

G2-A/S’s fortsatte drift var således i hele den relevante periode alt-afhængig af, at A "holdt hånden under" selskabet (jf. ligedan bilag 12, side 13).

Det kræver et meget sikkert bevis, såfremt det skal kunne lægges til grund, at en uafhængig tredjemand, samtidig med at denne tredjemand på tilsvarende vis skulle "holde hånden under" G2-A/S, ville give 20,0 mio. kr. for 80 % af aktierne i G2-A/S, som endda var B-aktier, som stod tilbage for den forlods udbytteret på 20,0 mio. kr., som var knyttet til A-aktierne.

Ultimo maj 2011 stod det klart, at "Årsregnskabet 2010 er væsentligt forsinket", samt at "al samarbejde" med den daværende "interim økonomichef" LC skulle ophøre "straks efter årsregnskabs færdiggørelse" (bilag B). Det forekommer som om, at der var "rod i bogholderiet" (jf. også bilag 1, side 2), og da råbalancen af 31. marts 2011 primo juni 2011 blev forsøgt afstemt til bestyrelsesrapporteringen, var dette - trods flere forsøg - da heller ikke muligt (bilag 11, side 2).

Der foreligger intet om, at det i Årsrapporten 2010 opgjorte underskud på 9,2 mio. kr. (bilag 7, side 3) var i overensstemmelse med det budgetterede for 2010.

Ligeledes ultimo maj 2011 vidste eller burde A have vidst, at der i G2-A/S var ganske betydelige "uregelmæssigheder i ordreregistrering, fakturering og faktura belåning" (bilag 11, side 2 og 3), og i hvert fald fra medio juni 2011 stod det klart, at omsætningen for 2011 langt fra ville leve op til det budgetterede (bilag I). Af kurators redegørelse fremgår det (bilag U, side 9), at:

"Ifølge ledelsen i det konkursramte selskab blev der i løbet af foråret og sommeren 2011 foretaget en række efterposteringer og -reguleringer i selskabets økonomisystem, hvilket medførte en markant nedskrivning af debitorer, varelager og igangværende arbejder."

Uregelmæssighederne viste sig løbende at være større end først antaget, og bestyrelsesformand NM gav den 15. juli 2011 direkte udtryk for, at direktør SG havde "svindlet", "snydt og bedraget" (bilag R). Ultimo august 2011 blev direktør SG bortvist (bilag 11, side 3).

Den 27. juni 2011 var G2-A/S på ny i likviditetsmæssige vanskeligheder (bilag 1, side 10-11, og bilag J), og blot 2 dage senere, den 29. juni 2011, overdrog A sin aktiepost i G2-A/S til sit kontrollerede selskab, G3-A/S, for en pris, som nøjagtig svarede til den pris, som han oprindeligt havde givet for aktierne, altså prisen forud for at de ovennævnte alvorlige uregelmæssigheder m.v., herunder ordre- og kundesituationen, havde vist sig.

Det har i sig selv formodningen imod sig, at prisen skulle være uændret, og der er ikke fremlagt f.eks. troværdige budgetter for 2011 og efterfølgende år, som kunne understøtte en antagelse om, at en tredjemand ultimo juni/primo juli 2011 overhovedet ville investere i G2-A/S, endsige betale 20,0 mio. kr. for As aktiepost.

Mere uddybende henvises til SKATs afgørelse (bilag A), side 25-30; SKATs efterfølgende udtalelse til Skatteankestyrelsen (bilag 1, side 28-30) samt Landsskatterettens begrundelse (bilag 1, side 30-31).

Det bemærkes, at det for værdiansættelsen af aktieposten ultimo juni/primo juli 2011 er uden betydning, om A - helt eller delvist - først måtte have opdaget de allerede foreliggende uregelmæssighederne m.v. efterfølgende, ligesom det er uden betydning, om der forud for konkursen måtte være opdaget yderligere forhold, som også ville være blevet opdaget, hvis de faktisk var blevet undersøgt ultimo juni/primo juli 2011. Det fremhæves herved på ny, at A trods opfordring (5) hertil ikke har fremlagt referatet af det bestyrelsesmøde den 12. september 2011 (jf. stævningen, side 5, sidste afsnit), som blev afholdt umiddelbart forud for egenbegæringen om konkurs den 19. september 2011.

Det gøres gældende, at As manglende medvirken til sagens oplysning skal komme ham bevismæssigt til skade, jf. også retsplejelovens § 344, stk. 2, og f.eks. U.2014.1516H, samt at parts-og vidneforklaringerne under hovedforhandlingen i mangel af objektiv dokumentation ikke udgør fornødent bevis.

Sammenfattende gøres det gældende, at en uafhængig tredjemand ikke ville have købt aktieposten i G2-A/S for 20,0 mio. kr. den 29. juni 2011, og at det udelukkende var på grund af A aktionærindflydelse, at G3-A/S betalte 20,0 mio. kr. for aktieposten.

Ligeledes kan handelsværdien af aktieposten den 1. juli 2011, hvor A flyttede til Danmark, ikke ansættes til 20,0 mio. kr.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

A indgik, som uafhængig tredjemand, den 14. februar 2011 en investeringsaftale med G2-A/S om købe af en aktiepost i G2-A/S for 20 millioner kroner.  Han var forud for købet blevet gjort bekendt med et præsentationsmateriale fra G2-A/S, som blandt andet indeholdt balance pr. 30. september 2010 og budget for 2010.

Det er ubestridt, at As overdragelse af hans aktier i G2-A/S den 29. juni 2011 til G3-A/S ikke skete til en uafhængig tredjemand, men til et selskab ejet af A og dermed til en interesseforbundne part.

Sagen angår værdien af aktieposten ved overdragelsen den 29. juni 2011.

Værdien af aktieposten skal efter ligningslovens § 2, stk. 1 fastsættes "i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter".

A har bevisbyrden for, at værdien af aktierne udgjorde 20 millioner kroner den 29. juni 2011.

På bestyrelsesmødet den 24. maj 2011 blev det oplyst af G2-A/S´s daværende direktør SG, at der var et gab i omsætningen på ca. 20 millioner kroner i forhold til budgettet, som lød på 80 millioner kroner. Den 31. maj 2011 foretog SKAT udlæg for ca. 8,7 millioner kroner og den 10. juni 2011 ydede A et lån på 10 millioner kroner til G2-A/S. Den 31. maj 2011 var der trukket 30,3 millioner kroner på G2-A/Ss kassekredit, som havde et maksimum på 15 millioner.

Der er ikke foretaget syn og skøn, og A har ikke på andet grundlag ført bevis for, hvad en uafhængig part ville have betalt for hans aktiepost i G2-A/S den 29. juni 2011.

Efter det ovenfor anførte, og af de af Landsskatteretten anførte grunde, finder retten ikke, at A har løftet bevisbyrden for, at værdien af hans aktiepost i G2-A/S udgjorde 20 millioner kroner pr. 29. juni 2011, hvis den var blevet overdraget til en uafhængig part. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn af, at værdien af aktieposten var 0 kr. pr. 29. juni 2011. Som følge heraf er betalingen fra G3-A/S til A på 20 millioner kroner en udlodning, der skal beskattes hos A.

Af samme grunde stadfæstes det, at indgangsværdien pr. 1. juli 2011 for As anparter i G1-ApS nedsættes med 20 millioner.

Det forhold, at der var tale om en venture investering, og at As rådgiver havde en tiltro til investeringen i G2-A/S den 29. juni 2011, kan ikke føre til andet resultat.

Som følge heraf frifindes Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 250.000 kr. Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 250.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.