Dato for udgivelse
10 Oct 2022 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Aug 2022 09:34
SKM-nummer
SKM2022.486.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-24931/2021-RAN
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Virksomhedskonto, private konti, skattefrie gevinster, skønsmæssig ansættelse
Resumé

En skatteyder havde i indkomstårene 2014 og 2015 fået indsat en række kontante beløb på sine konti. I 2014 drev skatteyderen frisørvirksomhed, men af regnskabet for virksomheden fremgik ikke nogen indtægter til trods for, at der af flere omgange var indsat kontante beløb på virksomhedskontoen. Der var derudover også blevet indsat kontante beløb på sagsøgerens private konti i 2014 og 2015.

Sagsøgeren gjorde under sagen gældende, at det var hendes daværende ægtefælle, som havde indsat beløbene på kontiene, og at indsætningerne stammede fra ægtefællens skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i 2014 og 2015.

Retten fandt efter bevisførelsen, og navnlig efter forklaringerne, at sagsøgeren ikke tilstrækkeligt havde dokumenteret, at indsætningerne ikke tilhørte sagsøgeren, eller at beløbene stammede fra ægtefællens spillegevinster. Retten fandt det derfor ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af indkomsten og momstilsvaret hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Momslovens § 4, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, D.A.4.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, A.B.5.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr. 18-0006651

Senere instans: Anket til Vestre Landsret, hvis dom er offentliggjort som SKM2024.127.VLR

Appelliste

Parter

A

(v/advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Denne afgørelse er truffet af dommer

Kristina Skovbo Hauerslev.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 29. juni 2021.

Sagen angår, om sagsøgeren, A, i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, er skattepligtig af en række indsætninger på sine bankkonti i indkomstårene 2014 og 2015. For indkomståret 2014 angår sagen endvidere, om der skal svares moms af indsætningerne i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

A har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen for indkomståret 2014 nedsættes med 270.468 kr., og at skatteansættelsen for 2015 nedsættes med 96.950 kr., samt at momstilsvar for perioden den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 nedsættes med 67.617 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, men indeholder dog en gengivelse af de forklaringer, som er afgivet under hovedforhandlingen.

A drev i indkomståret 2014 enkeltmandsvirksomheden, G1-virksomhed, som blev etableret den 1. august 2013 og ophørte den 31. december 2014.

Den 5. april 2016 modtog SKAT fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og International Kriminalitet (SØIK) oplysninger om kontante bankindsætninger samt hævninger på As konti i F1-bank i indkomstårene 2014 og 2015. Efterfølgende modtog SKAT materiale og oplysninger fra A vedrørende regnskab og bankindsætningerne. A oplyste blandt andet, at en række af bankindsætningerne var tilbagebetaling af beløb, som As tidligere ægtefælle, PA, havde hævet til brug for spil.

Skattestyrelsen traf den 20. august 2018 afgørelse om at forhøje As skattepligtige indkomst for indkomstårene 2014 og 2015 og momstilsvar for 2014.

Den 21. september 2018 påklagede A Skattestyrelsens afgørelse.

Den 29. marts 2021 traf Landsskatteretten afgørelse vedrørende Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelse af As skattepligtige indkomst for 2014 og 2015 og momstilsvar for 2014.

Af Landsskatterettens afgørelse vedrørende den skattepligtige indkomst for 2014 og 2015 fremgår følgende blandt andet:

"Faktiske oplysninger

Sagen angår det skøn, som Skattestyrelsen har udøvet vedrørende klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2014 og 2015.

Klageren har i indkomståret 2014 drevet enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed under CVR-nr. ...11. Virksomheden blev etableret den 1. august 2013 under branchekode 960210 frisørsaloner.

Virksomheden ophørte den 31. december 2014.

Klageren har for indkomståret 2014 selvangivet et underskud af virksomhed på 22.996 kr. og har desuden modtaget i alt 21.945,46 kr. i løn i indkomstårene 2014 og 2015 fra G4-virksomhed i Y1-by, hvor hun har været ansat fra den 1. december 2014 til den 31. januar 2015. Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren havde en omsætning på ca. 300-500 kr. om dagen i frisørsalonen.

Klageren var i de omhandlede år gift med PA.

Skattestyrelsen har den 5. april 2016 fra Statsadvokaten for Særlig økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget oplysninger om kontante bankindsætninger samt hævninger på klagerens konti i F1-bank i indkomstårene 2014 og 2015.

Skattestyrelsen har på denne baggrund, den 10. januar 2018, anmodet klageren om regnskabsmateriale for 2014 og bankkontoudskrifter for 2014 og 2015. Skattestyrelsen modtog den 29. januar 2018 materiale fra klagerens daværende ægtefælle, herunder bankkontoudskrifter, kontospecifikationer og virksomhedens saldobalance. Efterfølgende den 13. februar 2018 anmodede Skattestyrelsen om redegørelse for bankindsætningerne, en privatforbrugsopgørelse, regnskabsbilag, kassestrimler og kasseafstemninger.

Klageren fremsendte den 5. april 2018 en forklaring og en del af det efterspurgte materiale. Efter at Skattestyrelsen havde udarbejdet en ny opgørelse over klagerens indtægter, anmodede Skattestyrelsen den 23. april 2018 klageren om yderligere dokumentation for bankindsætningerne. Den 8. maj 2018 blev der fremsendt yderligere forklaring for bankindsætningerne.

Skattestyrelsen fremsendte den 16. juli 2018 deres forslag til afgørelse.

I forbindelse med gennemgangen af det modtagne materiale har Skattestyrelsen konstateret, dels at der i indkomståret 2014 er blevet indsat mange beløb på klagerens virksomhedskonto X1-konto, opgjort af Skattestyrelsen til i alt 130.020 kr., dels at der er blevet indsat 213.015 kr. på klagerens tjekkonto X2-konto. Skattestyrelsen har anset indsætningerne som indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, opgjort af Skattestyrelsen til i alt 274.428 kr. ekskl. moms. Skattestyrelsen har desuden anset klagerens virksomhed for momspligtig, hvorfor der er beregnet salgsmoms af indtægterne ved erhvervsmæssig virksomhed.

Skattestyrelsen har ved fastsættelsen af overskud af virksomhed ikke indrømmet fradrag for udgifter i forbindelse med den erhvervsmæssige aktivitet.

For indkomståret 2015 har Skattestyrelsen konstateret, at der er indsat 72.950 kr. på klagerens private konto X3-konto og 74.842,27 kr. på tjekkontoen. Der er tale om indsætninger på i alt 147.792,27 kr.

Skattestyrelsen har anset beløbene for skattepligtig indkomst, da Skattestyrelsen finder, at klageren ikke har sandsynliggjort, at bankindsætningerne ikke er skattepligtige.

Det er ubestridt, at klageren er ejer af privat-konto X3-konto, virksomhedskonto X1-konto og Tjek-konto X2-konto i F1-bank.

På grundlag af bankindsætningerne har Skattestyrelsen forhøjet klagerens resultat af virksomhed for 2014. For 2015 har Skattestyrelsen anset indsætningerne for B-indkomst, som også beskattes som personlig indkomst.

Skattestyrelsen har opgjort den talmæssige forhøjelse således:

Klageren har nedlagt påstand om, at bankindsætningerne og overførslerne på klagerens konti ikke hidrører fra omsætning eller skattepligtig indkomst, men at beløbene primært stammer fra klagerens tidligere ægtefælle PA.

PA har overfor Skattestyrelsen oplyst, at han i indkomstårene 2014 og 2015 var ludo man og brugte alle sine penge på at spille på (red. spil fjernet). I den forbindelse hævede han beløb på klagerens bankkonti, når han skulle betale indskud på spil. Efterfølgende indsatte han tilsvarende beløb på klagerens konti, når han vandt. PA har desuden anført, at det alene var ham, der spillede, og at klageren var uvidende om omfanget heraf. Derfor forsøgte han også at skjule sin afhængighed overfor klageren ved at indsætte beløbene med forskellige posteringstekster som "bil køb iflg. Aftale." PA har samtidig forklaret, at parret blev skilt, da klageren opdagede PA's brug af hendes konti.

Klageren har bl.a. selv oplyst, at bankindsætninger stammer fra henholdsvis omsætning, spillegevinster fra PA, herunder tilbagebetaling fra PA efter hævning på konto samt lønudbetaling fra egen virksomhed. Desuden har klageren forklaret, at PA styrede parrets økonomi, hvorfor hun ikke havde et overblik over hævninger og indsætninger på sine konti i banken.

Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren i perioden ikke beherskede det danske sprog særlig godt, hvorfor det var ægtefællen, der på daværende tidspunkt stod for parrets økonomi og bankkonti. Supplerende er det oplyst, at klageren i indkomstårene 2014 og 2015 ikke kontrollerede sin egen eller virksomhedens konti, men at PA havde fuld kontrol herover. Repræsentanten har supplerende oplyst, at klageren først blev klar over PAs spilleafhængighed, da hun modtog Skattestyrelsens afgørelse den 20. august 2018.

Indsætninger på erhvervskonto i 2014

I perioden fra den 14. januar 2014 til den 12. november 2014 blev der indsat i alt 130.020 kr. på klagerens erhvervskonto. Bankindsætningerne er posteret med tekster som: "døgnboks", "indsat" og "indsat omsætning".

I forhold til bankindsætningerne er det anført af PA, at beløbene stammer fra henholdsvis omsætning, spillegevinster og penge, som er hævet og indsat igen.

PA har forklaret, at beløbet på 52.600 kr. indsat den 1. april 2014 med teksten "indsat omsætning," stammer fra kamuflerede spilleindtægter. Beløbet har PA igen overført til sin egen konto den 4. april 2014.

Endvidere er det anført, at der alene er blevet overført 50 kr. den 20. maj 2014 og ikke 5.000 kr. som opgjort af Skattestyrelsen. På udskrift fra erhvervskontoen ses det, at der den 20. maj 2014 er blevet overført et beløb på 50 kr.

Det er også påpeget, at beløbet på 5.250 kr. indsat den 9. maj 2014 med teksten "døgnboks" er penge, som PA havde lånt af klageren uden hendes vidende.

For så vidt angår beløbet på 14.500 kr., indsat med teksten "døgnboks" på klagerens konto den 28. juli 2014, er det anført af PA, at han havde hævet beløbet på klagerens konto og indsat dem igen samme dag via bankpose. Det fremgår af klagerens kontoudskrift, at der den 28. juli 2014 er hævet et beløb på 14.500 kr. Det fremgår af udskrift fra PAs private konto, at der er overført 14.500 kr. den 28. juli 2014 fra konto X1-konto, som er klagerens erhvervskonto.

For så vidt angår beløbet på 40.000 kr., indsat på klagerens konto den 25. september 2014, har PA oplyst, at det udgør kamuflerede spillegevinster, som han havde fået udbetalt fra G2-virksomhed, og som er indsat for at dække over tidligere hævede beløb. PA har videre oplyst, at PA hævede beløbet fra klagerens konto igen kort tid efter. JD er ejer af G2-virksomhed.

Indsætninger på tjekkonto i 2014

I perioden fra den 13. januar 2014 til den 3. december 2014 har klageren fået indsat 213.015 kr. på sin tjekkonto. Bankindsætningerne er posteret med tekster som: "JD," "Bilhandel flg. Aft," "bilhandel," "indsat" og "indsat løn."

I forhold til bankindsætningerne er det anført af PA, at beløbene stammer fra henholdsvis omsætning, lønudbetaling, overførsler fra hans egen konto og spillegevinster.

Med hensyn til indsætninger den 4. april 2014, den 14. april 2014, den 15. april 2014 og den 3. juni 2014, herunder indsætninger med posteringstekster: "indsat løn" og "indsat", samlet i alt 27.300 kr., har PA forklaret, at beløbene er indsat af ham selv for at dække over, at han havde hævet beløbene fra klagerens konto til at spille for.

For så vidt angår det indsatte beløb på 25.000 kr. den 6. oktober 2014 med teksten "indsat hævet for meget", er det forklaret af PA, at han havde hævet 5.000 kr. og 6.000 kr. på klagerens konto den 6. oktober 2014, som han ville bruge til at spille på (red. spil fjernet). Det er samtidig forklaret, at PA derfor tog i G2-virksomhed og hævede 14.000 kr. med klagerens kort. Han fortrød dog spillet, som han annullerede, og han indsatte derfor beløbet på 25.000 kr. på klagerens konto.

Vedrørende beløbet på 3.600 kr., indsat den 24. oktober 2014, er det forklaret, at beløbet stammer fra spillegevinster og tilbagebetaling af beløb, som PA tidligere havde hævet på klagerens konto.

Beløbet på 850 kr., indsat den 12. november 2014, har PA forklaret, at der er tale om omsætning hævet på erhvervskontoen og indsat som løn.

Hvad angår beløbet på 20.000 kr., som er indsat den 3. december 2014, har PA forklaret, at der er tale om et beløb overført fra egen bankkonto for at dække over en negativ saldo på klagerens konto.

Med hensyn til beløbene indsat henholdsvis den 12. juni 2014, den 19. august 2014, den 29. september 2014 og den 13. oktober 2014, med posteringstekster: "JD" og "bilhandel," har PA forklaret, at beløbene er indsat af ham selv, og at de vedrører spillegevinster, som han havde fået udbetalt af G2-virksomhed. At der står "bilhandel", er indsat som en kamuflering, så klageren ikke skulle opdage, at han havde hævet fra hendes konto.

I den forbindelse har PA yderligere forklaret, at PA har hævet 30.000 kr. den 15. august 2014 til at bruge på spil, som han havde fået G2-virksomhed til at sætte ind på klagerens konto den 19. august 2014, efter at han vandt på (red. spil fjernet). De 30.000 kr. skulle bruges for at dække over, at han den 1. september 2014 lavede et overtræk på klagerens konto.

Klagerens repræsentant har supplerende oplyst, at det fremgår af klagerens kontoudskrift, at der den 13. oktober 2014 er hævet et beløb på 25.000 kr. i G2-virksomhed.

Indsætninger på privatkonto i 2015

I perioden fra den 31. juli 2015 til den 23. december 2015 er der indsat i alt 72.950 kr. på klagerens private konto. Der er tale om indsætninger med posteringstekst: "Indbetaling" og "overførsel".

For så vidt angår indsætningerne har PA forklaret, at de skulle stamme fra beløb, som han havde vundet ved spil, og som er overført af ham, fordi han tidligere havde hævet penge fra klagerens konto.

Indsætninger på tjekkonto i 2015

I perioden fra den 9. marts 2015 til den 20. juli 2015 har klageren modtaget 74.842,27 kr. på sin tjekkonto. Der er tale om indsætninger med posteringstekst: "Overførsel," "indsat hævet og sat ind igen" og "indsat".

I forhold til indsætningerne er det forklaret af PA, at beløbene primært stammer fra overførsler fra hans egen konto.

Vedrørende de indsatte beløb henholdsvis den 9. marts 2015, den 31. marts 2015, den 24. april 2015, den 27. april 2015, den 4. maj 2015, den 15. juli 2015 og den 20. juli 2015 samlet i alt 50.842,27 kr., har PA forklaret, at beløbene stammer fra hævninger på egen konto, hvorefter beløbene er indsat på klagerens konto. Af udskrift fra PAs kreditkonto med kontonr.: X5-konto fremgår det, at der på de nævnte datoer er hævet de respektive beløb og overført til kontonr.: X2-konto, som er klagerens konto.

Beløbet på 5.000 kr. indsat den 9. april 2015 har PA forklaret, at beløbet stammer fra spillegevinster, som efterfølgende er indsat på klagerens konto, der var overtrukket.

For så vidt angår det indsatte beløb på 14.000 kr. den 20. maj 2015 med teksten "indsat hævet og sat ind igen", er det oplyst, at beløbet stammer fra penge, som PA har lånt fra klagerens konto den 18. maj 2015. I den forbindelse er det forklaret, at han har hævet 13.500 kr. den 18. maj 2015 på klagerens konto, som han indsatte igen den 20. maj 2015 med et beløb på 14.000 kr. Det fremgår af PAs budgetkonto, at der er indsat 13.500 fra klagerens tjekkonto den 18. maj 2015, og at der samme dag er hævet 13.500 kr. Der er ingen bevægelser på kontoen den 20. maj 2015.

Som dokumentation for sine påstande har klagerens tidligere ægtefælle indsendt en del gevinstkuponer fra bl.a. G3-A/S. Klageren har indsendt en skriftlige redegørelse samt en saldobalance og kassekladder.

Skattestyrelsens afgørelse

Resultat af virksomhed

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens resultat af virksomhed for indkomståret 2014 med 274.428 kr., jf. statsskattelovens§ 4, stk. 1, litra a.

Den personlige indkomst

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomståret 2015 med 147.792 kr., jf. statsskattelovens§ 4, stk. 1, litra a.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

"( ... )

1.3. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge skattekontrollovens § 1 er der pligt til at selvangive din indkomst. Det følger af statsskattelovens § 4, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig, hvad enten det hidrører her fra landet eller ikke.

Du har tidligere drevet enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed, der ikke har været momsregistreret.

Efter det sidste materiale vi har fået fra PA, har vi lavet en ny opgørelse over indsætningerne på dine konti. Vedrørende 2014 er der mange indsætninger på din virksomhedskonto, hvor der er påført teksten "Indsat omsætning" og "Døgnboks". Det samlede beløb af disse indsætninger overstiger 50.000 kr., hvilket betyder, at din virksomhed skulle være momsregistreret i 2014.

Der eksempelvis er en postering på 52.200 kr. med tekst "INDSAT Omsætning" samt en på 40.000 kr. med tekst "DØGNBOKS" (se bilag 1). PAs forklaring til de to posteringer var, at begge er gevinster fra spil, hvor de 40.000 kr. er gevinst, som er udbetalt kontant fra G2-virksomhed, og de 52.600 kr. er gevinst, som er indsat fra tidligere spil. Der er også indsætninger på dine private konti, hvor den største del er kontantindsætninger.

Derudover er der på din konto X2-konto to poster med tekst "bilhandel" samt to poster med tekst "JD". I denne forbindelse har PA forklaret, at det handler om gevinster. Han mener, at han selv har skrevet "bilhandel", fordi han har forsøgt at skjule gevinsterne fra dig. Pengene fra JD, er ifølge PA, også gevinster han har vundet ved spil på G2-virksomhed (se bilag 1).

Vi har taget højde for alle bemærkninger, som PA er kommet med. Der var for eksempel flere overførsler fra ham, som er undtaget fra vores opgørelse, for vi kan se, at de har været overført fra ham til din konto. Samtidig er der en overførsel på 20.000 kr., som ifølge din tidligere ægtefælle, også er overført fra ham, men vi kunne ikke finde overførslen på hans kontoudtog.

I 2015 er der igen indsat kontanter på din konto X6-konto og konto X2-konto med i alt 41.950 kr. Der er også overførsler på disse konti med i alt 100.842 kr. (se bilag 2). Der er en overførsel på 50.000 kr. på din konto X6-konto, som PA mener, er overført fra ham, men vi kunne ikke finde udbetalingen på hans konti.

Ifølge PA, er kontantindsætningerne samt overførslerne på dine konti gevinster fra spil. Som dokumentation har PA fremsendt mange gevinstkuponer fra G3-A/S. Imidlertid er de fleste af disse kuponkvitteringer fra december 2015 og kun få af dem er fra oktober 2015. Grundet det kan vi ikke få bekræftet, at de kontante indsætninger, der fremgår af dine konti stammer fra spil.

Da du ikke har selvangivet og heller ikke har dokumenteret, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler, betragter vi disse indsætninger som skattepligtig indkomst i henhold til statsskatteloven § 4, stk. 1.

Du har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at du har afholdt udgifter i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, vi godkender derfor ikke fradrag i henhold til statsskatteloves § 6, stk. 1, litra a.

Det påhviler dig at godtgøre, at det modtagne beløb ikke er skattepligtig indkomst, ifølge SKM2017.143.ØLR.

Vi ændrer din skat for 2014 og 2015 vedrørende indsætninger på dine konti med i alt 422.220 kr.

Da du ikke har selvangivet og heller ikke har dokumenteret, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler, betragter vi disse indsætninger som skattepligtig indkomst i henhold til statsskatteloven § 4, stk. 1.

Du har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at du har afholdt udgifter i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, vi godkender derfor ikke fradrag i henhold til statsskatteloves § 6, stk. 1, litra a.

Det påhviler dig at godtgøre, at det modtagne beløb ikke er skattepligtig indkomst, ifølge SKM2017.143.ØLR.

Øvrige punkter - ansættelses- og ændringsfrister

Skat:

Fristen for ændring af din ansættelse er den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb ifølge skatteforvaltningslovens § 26. Efter § 27, stk. 1, nr. 5 kan en ansættelse af indkomstskatten dog foretages, hvis du eller nogen på dine vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Det er vores vurdering, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt ved ikke at have oplyst Skattestyrelsen om den fylde omsætning i din virksomhed i indkomståret 2014. Du er derfor omfattet af fristen i § 27, stk. 2, hvor vi kan ændre din skattepligtige indkomst senest 6 måneder efter, at vi henholdsvis den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder frigivelsen af fristerne i § 26. Da vi modtog det sidste materiale til brug for gennemgang af din indkomst den 9. maj 2018 begynder fristen på 6 måneder fra denne dato.

( ... )"

Skattestyrelsens udtalelse

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger til repræsentantens supplerende indlæg:

"( ... )

Vi har kontrolleret As skat for 2014 og 2015 og hendes virksomheds moms for perioden 1. januar 2014-31. december 2014. I repræsentantens supplerende indlæg er der oplyst, at A har fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2015 drevet enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed.

Vi vil dog gøre opmærksom på, at ifølge vores oplysninger har A været registreret med en enkeltmandsvirksomhed kun i 2014, da virksomheden blev opløst den 31. december 2014. Hun var indehaver af frisørsalonen G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, som ikke har været registreret for moms i den pågældende periode. Der blev i 2014 registreret et underskud på 22.996 kr. i virksomheden. Den eneste lønindkomst A har haft i 2014 er for december måned med i alt 21.946 kr. fra et pizzeria.

På grund af de ovennævnte oplysninger har vi indkaldt As bankkontoudskrifter samt virksomhedens regnskabsmaterialer. Ved gennemgang af kontoudskrifterne har vi konstateret, at der har været mange kontante indbetalinger på hendes virksomhedskonto samt private konti i 2014. Flere af disse indsætninger har posteringstekst "Omsætning", "Døgnboks" samt "Løn".

Der har også været få kontante indsætninger på privatkontiene i 2015, overførsler fra andre personer samt to poster, der henviser til bilhandel. Vi gør opmærksom på, at der ikke har været kontante indsætninger med tekst "Omsætning", "Døgnboks" eller "Løn" i 2015.

Skattestyrelsen har i As sag taget udgangspunkt i skattekontrollovens§ 4, hvor der står, at alle årets indtægter er skattepligtige. Desuden er frisørydelser momspligtige ydelser efter momslovens § 4, stk. 1. Som nævnt, virksomheden har ikke været registreret for moms i perioden. Der skal erindres, at afgiftspligtige personer skal ikke registreres og betale afgift, hvis de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Det står i momslovens § 48, stk. 1.

I advokat IRs sagsfremstilling står der under punkt 1.1., at PA under ægteskabet med A har haft fuldt adgang til As bankkonti herunder G1-virksomheds bankkonto. Det har været PA, der har styret familiens økonomi. Der er under punkt 1.1. nedlagt en påstand om, at i 2014 har A haft en omsætning på ca. 300-500 kr. om dagen i virksomheden. Imidlertid står der på side 8 i repræsentantens indlæg, at A i de pågældende år har haft en omsætning i virksomheden på 200-500 kr.

Antallet af arbejdsdage i 2014 var i alt 222 dage undtaget weekender, helligdage og 30 feriedage. Hvis vi acceptere, at A har i 2014 haft en omsætning på kun 300-500 kr. om dagen, giver det så 400 kr. i gennemsnit om dagen. 222 dage gange 400 kr. giver 88.800 kr. i omsætning i virksomheden i 2014 efter oplysninger fra advokaten. Det alene tyder på, at virksomheden har haft en omsætning, der overstiger afgiftsregistreringsgrænsen på 50.000 kr., som forpligter den afgiftspligtige at registrere sin virksomhed for afgift. Imidlertid har G1-virksomhed ikke været registreret for moms.

Kontrollen af As skat og moms for perioden er lavet med udgangspunkt i indsætninger på både hendes private- og erhvervskonti. Da det modtagne regnskabsmateriale ikke opfylder bogføringskravet, der er beskrevet i bogføringslovens kapitel 4, har vi ikke haft mulighed for at kontrollere opgørelsen af momstilsvaret. Derfor har vi ansat virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt efter reglerne i opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der har været rigtig mange kontantindsætninger på hendes konti, især i 2014. Posteringsteksten på nogle af dem antyder, at disse vedrører omsætning, da der fx står "INDSAT Omsætning", "Løn" og "Døgnboks". Repræsentantens forklaring er, at i løbet af den omhandlede periode har PA været meget afhængig af spil. Derfor har han først opbrugt sine egne kreditter og overtræk, og så har han anvendt As konti for at finansiere sin spilforbrug med. Han har både indsat og hævet penge på hendes konti. Ifølge IR har indsætningerne sket ved kontantindsætninger eller ved overførsler fra enten PA selv eller fra de steder han havde spillet. Det har kun undtagelsesvist været A selv, der har indsat eller hævet penge på såvel sin egen som virksomhedens konti, lyder det fra repræsentanten.

Ifølge forklaringen har A ikke været klar over PAs spilafhængighed eller det faktum at han har hævet penge på hendes konti til at spille for. Det er, ifølge erklæringen oplyst, at A først blev klar over PAs spilafhængighed og omfanget af denne, da hun modtog Skattestyrelsens afgørelse af 20. august 2018. Det er videre oplyst, at det var først efter Skattestyrelsens afgørelse, at PA har erkendt over for A, at han havde brugt såvel hendes private konti som virksomhedens konto for at spille for. Det er ligeledes nedlagt en påstand om, at denne hemmeligholdelse resulterede i, at de to blev skilt som en følge af PAs adfærd.

I forbindelse med skilsmissen vil vi nævne, at ifølge oplysningerne Skattestyrelsen er i besiddelse af, blev PA og A skilt den 29. august 2017, dvs. et år før Skattestyrelsens afgørelse.

Hvad angår udnyttelse af både hendes private- og virksomhedskonti, skal vi gøre opmærksom på, at det er As ansvar for, at hun har givet rådighed over sine bankkonto til andre. For det første skulle hun holde øje med sine konti for at undgår de efterfølgende komplikationer. For det andet er det umuligt for os at se, at kontantindsætningerne på hendes konti, både private- og erhvervskonti, stammer fra allerede beskattede midler, selvom det er ikke hende, der har indsat midlerne. Vi har ikke modtaget tilstrækkelig bevis for, at disse midler stammer fra gevinster ved spil og som, i næsten alle tilfælde med kontantindsætninger, er det umuligt for os at følge pengestrømmen, der er afgørende for sagens resultat. Desuden er der, ved indbetaling af nogle af beløbene, anvendt teksten "Omsætning" samt "Løn", som gør det endnu sværere for os at acceptere, at kontantindsætningerne stammer fra PAs gevinster ved spil, især når teksten er anvendt kun i 2014, når virksomheden har været aktiv, og ikke i 2015, da den er blevet opløst.

Repræsentantens forklaring er, at PA har gjort det bevidst for, at skjule hans spilafhængighed for A. Imidlertid er det tvivlsomt, at PA har prøvet at skjule sin spilafhængighed ved at anvende "omsætning" eller "løn" i posteringsteksten, når der ikke har været omsætning i virksomheden i et omfang, det er præsenteret over for Skattestyrelsen, og når det har været PA, der har styret As bankkonti, hvor hun ikke har kontrolleret pengebevægelserne på dem.

Der er i repræsentantens sagsfremstilling henvist til mange transaktioner på As konti - både kontantindsætninger og overførsler fra andre. Vi har gennemgået alle bemærkninger og de enkelte posteringer.

Vi mener ikke, at det er dokumenteret ved objektive kendsgerninger, at kontantindsætninger på As bankkonti stammer fra PAs gevinster fra spil. Det er umuligt for os at følge pengestrømmen og bekræfte pengenes oprindelse.

Det samme gælder for de to overførsler den 29. september 2014 og den 13. oktober 2014 på henholdsvis 28.000 kr. og 25.000 kr. med tekst "JD", hvor der er nedlagt påstand om, at overførslen på 28.000 kr. stammer fra PAs gevinster, som han har vundet på (red. spil fjernet).

Desuden vedr. overførslen på 25.000 kr. mener As advokat, at det var PA, der har hævet beløbet med intention for at anvende kontanterne for at spille for, men han har efterfølgende fortrudt hævningen, hvorefter pengene blev indsat på kortet igen. Sammenhængen mellem det modtagne og det hævede beløb i JDs kiosk er ikke sandsynliggjort, da transaktionerne kan omhandle mange ting, som vi ikke har modtaget dokumentation for. Med hensyn til, at der er overført 28.000 kr. også fra JD den 29. september 2014, hvor vi ikke har fået bekræftet, at de stammer fra gevinster på (red. spil fjernet), kan vi heller ikke se, at forholdet med de 25.000 kr. er dokumenteret.

I forbindelse med overførslerne den 12. juni 2014 og den 19. august 2014 med tekst "Bilhandel" med i alt 60.000 kr. er der oplyst, at de også stammer fra PAs gevinster på (red. spil fjernet), og er overført af JD til As konto. Grundet til at anføre "Bilhandel" i tekstfeltet er, ifølge advokaten, PAs ide og en måde på, at skjule de større kontante hævninger. Det er vores opfattelse, at dette forhold heller ikke er dokumenteret ved objektive fakta.

Det er yderligere bemærket, at den 2. oktober 2014 og den 6. oktober 2014 blev på konto X2-konto hævet 5.000 kr. og 6.000 kr. i en automat samt yderligere 14.000 kr. i G2-virksomhed (JDs kiosk). Alle hævninger er, ifølge repræsentanten, foretaget af PA, som oprindelig havde tiltænkt at oddse for beløbene. IR mener, at efter hævningerne havde PA fået dårlig samvittighed, hvor han har valgt at sætte beløbene tilbage på As konto den 6. oktober 2014. Vi mener ikke, at forholdet er dokumenteret ved objektive kendsgerninger.

Desuden er der nedlagt påstand om, at de 20.000 kr., der er overført til As bankkonto X2-konto den 3. december 2014, er overført fra PA. Vi har undersøgt og kontrolleret PAs konti, men vi kan ikke se, at der er en overførsel/hævning på 20.000 kr. på PAs konti den 3. december 2014.

Vedrørende kontante indsætninger på konto X6-konto i 2015 er der oplyst, at disse blev foretaget af PA, der har indsat dem for enten at dække over en negativ saldo på kontoen eller for at dække over, at han havde hævet penge på kontoen til at spille for. Repræsentanten mener, at disse også vedrører PAs gevinster på (red. spil fjernet). Vi mener ikke, at vi har modtaget fyldestgørende bevis for det. Det samme gælder for kontantindsætningerne på konto X2-konto i 2015.

Vi har imidlertid to kommentar til følgende bemærkninger i repræsentantens sagsfremstilling, som vi er enige i:

Kommentar 1: Vedr. bemærkning på side 4, punkt 2.1., afsnit 2

Vi har tjekket og konstateret, at der er ved en automatisk konvertering af bankkontoudskrifter sket en automatisk fejl. Vi bekræfter dermed, at den 20. maj 2014 er der indsat kun SO kr. på konto X1-konto og ikke 5.000 kr.

Kommentar 2: Vedr. bemærkning på side 6. punkt 3.2, afsnit 2, 7 og 9 Efter kontrol af hævningerne på PAs konto X5-konto i 2015 kan vi oplyse, at overførslerne på As konto X2-konto af 9. marts 2015, 31. marts 2015, 24. april 2015, 27. april 2015 og 4. maj 2015 på henholdsvis 9.000 kr., 800 kr., 20.000 kr., 10.000 kr. og 5.000 kr., er overført af PA. Det samme gælder for overførslerne af 15. juli 2015 og 20. juli 2015 på henholdsvis 4.500 kr. og 1.542,27 kr.

Vedrørende de andre indsætninger på As konti, mener vi ikke, at vi har modtaget tilstrækkelig dokumentation, der dokumenterer, at kontantindsætningerne er indsat af PA i relation til gevinster på (red. spil fjernet). Vi finder det mistænkeligt, at teksten "omsætning" og "løn" er brugt for at skjule større kontante hævninger, som PA har foretaget, når der ikke har været omsætning i virksomheden, undtaget de 6.415 kr., der er nævnt af repræsentanten på side 5 af sagsfremstillingen.

Desuden er der under "Anbringender" oplyst, at PA i de omhandlende indkomstår har kontrolleret As konti, da hun på daværende tidspunkt lige var flyttet til Danmark, hvorfor hun næsten intet dansk kunne. PA har, ifølge IR, prøvet at "kamuflere" sin spilafhængighed ved, at anføre fx "omsætning" eller "døgnboks" i tekstfeltet. Det virker ulogisk at kamuflere indsætningerne på den måde, når A ikke kunne tale dansk.

Det er også vores opfattelse, at det samme gælder for indsætninger med tekst "bilhandel", hvor advokaten har forklaret, at det var PAs ide at der skal anvendes den ovennævnte tekst i overførslens tekstfelt.

Det er vores opfattelse, at indsætninger på As bankkonti samt virksomhedskonto i den pågældende periode, undtaget de to kommentarer vi har, vedrører skattepligtige indtægter i henhold til statsskattelovens § 4. Det er ikke sandsynliggjort, at disse stammer fra allerede beskattede midler. Vi mener ligeledes, at A i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 har drevet en momspligtig virksomhed, der har haft afgiftspligtige leverancer efter momslovens § 4.

Derfor mener vi stadig, at salgsmoms for 2014 skal opkræves og skatteansættelse for 2014-2015 forhøjes.

( ... )"

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling

Skattestyrelsen er den 10. juli 2020 fremkommet med bemærkninger til sagsfremstillingen.

Følgende er anført:

"( ... )

Skattestyrelsens begrundelse/vurdering

Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse af sagen. Indsætninger på klagers konti, herunder erhvervskonto, i indkomståret 2014 anses for udeholdt omsætning fra klagers enkeltmandsvirksomhed G1-virksomhed. For indsætninger i indkomståret 2015 findes klager ikke at have dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at beløbene stammer fra allerede beskattede midler, eller midler som ikke skal beskattes hos klageren.

Klager drev fra 1. august 2013 til 31. december 2014 en mindre frisørsalon. Det bemærkes, at klager ikke har afstemt kassen eller bankkontoen, ligesom virksomheden synes baseret på kontanter. Konstateret indsætninger på klagers konti indikerer, at der har været en omsætning i klagers virksomhed, der overstiger det selvangivne resultat for indkomståret 2014.

Det påhviler klageren at godtgøre, at de modtagne beløb ikke er skattepligtig indkomst. Der henvises her til SKM2017.143.ØLR

Indsætningerne er bl.a. benævnt med teksten "indsat omsætning", "døgnboks", samt "indsat løn".

Klager har ikke indsendt regnskabsmateriale eller bogføring, hvorfor Skattestyrelsen i afgørelse af 20. august 2018, har været berettiget til at foretage en skønsmæssig skatteansættelse jf. opkrævningslovens § 5.

Indsætninger i indkomståret 2014 anses herefter for udeholdt omsætning som beskattes hos klageren jf. statsskattelovens § 4.

Henset til de betydelige beløb der er indsat på klagers konti vedrørende virksomhedens omsætning, finder Skattestyrelsen, at klageren har handlet mindst groft uagtsomt, ved ikke at selvangive beløbene. Ligningsfristen anses herefter for omfattet af ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 5.

Hvad angår reaktionsfristen på 6 måneder må kundskabstidspunktet efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, regnes fra den 5. april 2018, hvor Skattestyrelsen mod- tog klagers redegørelse for indsætningerne. Skatteansættelsen for indkomståret 2014 kan således retmæssigt genoptages efter skatteforvaltningslovens § 27.

Endelig skal nævnes, at der ikke foreligger dokumentation for yderligere udgifter afholdt af virksomheden, hvorfor der ikke godkendes yderligere fradrag for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6. Der henvises her til SKM2004.162.HR.

For indsætninger på klagers private konti, i indkomståret 2015, tilslutter Skattestyrelsen sig Skatteankestyrelsen indstilling om, at et samlet beløb opgjort til 50.842 kr. ikke anses for skattepligtige for klager. Der er her lagt vægt på, at tilsvarende beløb ses at være hævet på klagers daværende ægtefælles private konto, de respektive datoer for indsætningerne.

For resterende indsætninger anses det ikke for sandsynliggjort, at beløbene stammer fra allerede beskattede midler, eller fra skattefrie midler i form af spillegevinster, eller indsætninger fra tidligere hævede beløb.

Der er her særligt lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation, hvor pengestrømmen kan følges fra tidligere hævninger, og at gevinstkuponerne ikke er ihændehaverbeviser. Det bemærkes yderligere, at de fremlagt gevinstkuponer primært stammer fra december 2015, og at beløbene ikke kan afstemmes med indsætninger på klagers konti.

På baggrund af ovenstående, er Skattestyrelsen enig med Skatteankestyrelsen i, at de til klageren tilgået indsætninger er skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

( ... )"

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at bankindsætningerne i indkomstårene 2014 og 2015 ikke hidrører fra omsætning eller skattepligtige indtægter, hvorfor klagerens skatteansættelse for indkomståret 2014 skal nedsættes med 274.428 kr., og at klagerens skatteansættelse for indkomståret 2015 skal nedsættes med 147.792 kr.

Repræsentanten har til støtte herfor har anført følgende:

"( ... )

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at de indsætninger på konti tilhørende A eller virksomheden i indkomstårene 2014 og 2015, som nærværende sag omhandler, ikke hidrører fra omsætning eller skattepligtige indtægter for A eller virksomheden.

De indsatte beløb stammer fra As ægtefælle, PA, og udgør skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i den omhandlende periode. Fordi PA forsøgte at skjule sin spillemani og de betydelige beløb, der blev benyttet i forbindelse hermed, er indsætninger "kamufleret" ved at anføre eksempelvis "omsætning" og "døgnboks" på de enkelte indtægter. Det gøres gældende. At det fremgår klart af langt hovedparten af indtægternes karakter og størrelse, at disse ikke udgør indtægt ved den udøvede virksomhed, men derimod ekstraordinære indsætninger, hvis eneste reelle baggrund kan være ægtefællens spillegevinster.

Det gøres gældende, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort og dokumenteret, at der har været ekstraordinære indtægter ved spil i A og PA, hvorfor de foretagne indsætninger udgør ikke-skattepligtig indkomst.

( ... )"

Repræsentantens supplerende indlæg

Klagerens repræsentant har fremsendt et supplerende indlæg den 16. december 2019. Repræsentanten har fortsat nedlagt påstand om, at klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015 skal nedsættes med henholdsvis 274.428 kr. og 147.792 kr.

Repræsentanten har bl.a. anført følgende:

"( ... )

2  Nærmere om indsætningerne 2014

2.1 Indsætningerne på konto X1-konto (G1-virksomhed)

I perioden fra 14. januar 2014 til 12. november 2014 blev der indsat kr. 130.020 på As konto. Kontoudskrift for konto X1-konto fremlægges som bilag 2.

For så vidt angår kontant indsætningerne på følgende datoer: 14. januar 2014, 21. januar 2014, 1. april 2014, 9. maj 2014, 15. maj 2014, 20. maj 2014, 2. juni 2014, 12. juni 2014, 12. august 2014, 27. august 2014, 16. september 2014, 20. oktober 2014 og 12. november 2014, er der tale om mindre beløb, som alle stammer fra G1-virksomheds omsætning.

Udover indsætningen vedrørende omsætningen i virksomheden, blev der ligeledes den blev 1. april 2014 indsat kr. 52.600 med teksten "Indsat Omsætning" (bilag 2). Dette beløb stammede ikke fra omsætningen i virksomhed men derimod fra As daværende mand, PA. Beløbet stammede fra PAs gevinster på (red. spil fjernet).

Det skal her bemærkes, at det af kontoudskriftet for G1-virksomhed (bilag 2) frem- går, at indsætningen den l. april 2014 på kr. 52.600, den 4. april 2014 blev over- flyttet til kontonr. X10-konto, der var PAs budgetkonto i den omhandlede periode. Kontoudskrift for kontonr. X10-konto fremlægges som bilag 3.

Den 28. juli 2014 blev der indsat kr. 14.500 med teksten "Døgnboks" (bilag 2).

Det skal her bemærkes, at der samme dag, den 28. juli 2014, blev hævet et beløb på kr. 14.500 fra G1-virksomheds konto (bilag 2). Det var PA, der foretog hævningen på kr. 14.500. Beløbet skulle have været brug til at spille for, men PA fortrød hævningen, hvorfor han indsatte beløbet på kontoen igen samme dag.

Den 25. september 2014 blev der indsat kr. 40.000 på As konto (bilag 2). Det var PA som indsatte beløbet, som stammede fra PAs gevinster på (red. spil fjernet).

PAs indsatte beløbet for at dække det beløb, som PA tidligere havde hævet på kontoen for at finansiere sin spilafhængighed.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse den 20. august 2018 vedrørende A, at der den 20. maj 2014 blev indsat kt. 5.000 med teksten "Indsat " på kontonr. X1-konto (bilag 2).

Det skal her for god ordens skyld bemærkes, at det af kontoudskriftet for kontonr. X1-konto (bilag 2) fremgår, at der den 20. maj 2014 kun er indsat kr. 50 med teksten "Indsat". De kr. 50, som blev indsat den 20. maj 2014, stammede fra G1-virksomheds omsætning.

Den 9. maj 2014 blev der indsat kr. 5.250 med teksten "Døgnboks" (bilag 2). Ind- sætningen var en tilbagebetaling af penge, som PA havde lånt fra As konto.

2.2 Indsætninger på kontonr. X2-konto

2.2.1 JD

Der blev henholdsvis den 29. september 2014 og den 13. oktober 2014 overført kr. 28.000 og kr. 25.000 fra JD til As konto med konto nr. X2-konto. Kontoudskrift for kontonr. X2-konto fremlægges som bilag 4.

Overførslen den 29. september 2014 på kr. 28.000 stammede fra gevinster, som PA havde vundet på (red. spil fjernet). Efter aftale med PA, overførte JD beløbet til As konto. Dette skete, idet PA ønskede at skjule, at han havde hævet et større kontantbeløb på As konto til brug for sine spil på (red. spil fjernet).

For så vidt angår overførslen den 13. oktober 2014 fremgår det af kontoudtoget (bilag 4), at der samme dag, som beløbet blev overført, den 13. oktober 2014, blev hævet kr. 25.000 på kontoen i JD kiosk, G2-virksomhed.

Det var PA, som hævede beløbet på kr. 25.000 den 13. oktober 2014. Det havde oprindeligt været PAs plan, at han ville have anvendt kontanterne til at spille for, men han fortrød hævningen, hvorefter han fik JD til at flytte disse tilbage på kortet.

2.2.2 Bilhandel

Der blev henholdsvis den 12. juni 2014 og den 19. august 2014 indsat i alt kr. 60.000 på As konto (bilag 4). Overførslen på i alt kr. 60.000, blev indsat på hver af de to datoer med kr. 30.000.

Begge overførsler på henholdsvis kr. 30.000 den 12. juni 2014 og kr. 30.000 den 19. august 2014, blev overført fra JD. Beløbene stammede fra PAs gevinster på (red. spil fjernet), og blev efter PAs ønske overført til As konto med teksten "Bilhandel i flg. Aft" og teksten "Bilhandel" (bilag 4). Beløbene blev overført til As konto, idet PA ønskede at skjule, at han havde hævet et større kontantbeløb på hendes konto.

2.3 Kontantindsætninger på konto X2-konto

I perioden fra den. 13 januar 2014 til 3. december 2014 blev der ved kontantindsætninger indsat i alt kr. 100.015 på As konto (bilag 4).

Der blev den 6. oktober 2014 indsat kr. 25.000 på As konto med teksten "Indsat Hævet for meget".

Det skal her bemærkes, at det af kontoudskriftet fremgår, at der den 2. oktober 2014 blev hævet kr. 5.000 og at der den 6. oktober 2014 blev hævet henholdsvis kr. 6.000 i en automat samt yderligere kr. 14.000 i G2-virksomhed. Alle hævninger var foretaget af PA, som oprindeligt havde tiltænkt at oddse for beløbene.

Efter hævningerne havde PA imidlertid fået dårlig samvittighed, hvorfor han valgte at sætte beløbene tilbage på As konto den 6. oktober 2014, i alt kr. 25.000 (bilag 4).

Den 24. oktober 2014 blev der indsat kr. 3.600 på As konto (bilag 4). Dette beløb blev indsat af PA og stammede fra hans gevinster på (red. spil fjernet). PA indsatte beløbet på kontoen for at dække over, at han havde fortaget kontanthævninger til sine spil.

Der blev den 3. december 2014 overført kr. 20.000 til As konto (bilag 4). Beløbet blev indsat fra PAs til As konto.

Det skal her bemærkes, at der den 3. december 2014, var en negativ saldo på As konto. PAs indsætning var således for at dække denne negative saldo.

Udover ovenstående indsætninger, indsatte PA ligeledes på følgende datoer: den 13. januar 2014, den 6. februar 2014, den 4. april 2014, den 15. april 2014, den 3. juni 2014, den 14. juli 2014, den 30. juli 2014, den 8. september 2014, den 23. september 2014 og den 9. december 2014, i alt kr. 45.000 på As konto.

De indsatte beløb på i alt kr. 45.000, stammede fra PAs gevinster på spil, og blev indsat for at dække over, at han havde hævet penge på As konto til at spille for.

De resterende indsætninger på As konto i 2014 på i alt kr. 6.415 var omsætning i As virksomhed G1-virksomhed.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at det ligeledes var PA som havde ansvaret for, at omsætningen i virksomheden blev indsat på kontoen.

3  Nærmere om indsætningerne i 2015

3.1 Kontantindsætninger på konto X6-konto i 2015

I perioden fra den 31. juli 2015 til 23. december 2015 blev der ved kontantindsætninger indsat i alt kr. 72.950 på As konto med kontonr. X6-konto. Kontoudskrift for kontonr. X6-konto fremlægges som bilag 5.

Alle kontantindsætningerne blev foretaget af PA, som enten indsatte pengene for at dække en negativ saldo på kontoen eller for at dække over, at han havde hævet penge på kontoen til at spille for.

Pengene indsat på kontoen i den omhandlede periode, stammede fra PAs gevinster på (red. spil fjernet).

3.2 Indsætninger på konto X2-konto i 2015

I perioden fra den 9. marts 2015 til 20. juli 2015 blev der indsat i alt kr. 74.842,27 på As konto med kontonr. X2-konto. Kontoudskrift for konto X2-konto fremlægges som bilag 6.

Indsætningerne på følgende datoer: 9. marts 2015, 31. marts 2015, 24. april 2015, 27. april 2015 og 5. maj 2015, blev alle foretaget af PA, som enten indsat pengene for at dække en negativ saldo på kontoen eller for at dække over, at han havde hævet penge på kontoen til at spille for.

Den 9. april blev der indsat kr. 5.000 på As konto (bilag 6). Pengene blev indsat af PA og stammede fra hans gevinster på (red. spil fjernet). Indeståendet på kontoen var den 9. april 2015 blevet negativt, og PAs indsætning den 9. april 2015 på kr. 5.000 var således for at dække den negative saldo.

Der blev den 20. maj 2015 indsat kr. 14.000 med teksten "Indsat hævet og indsat igen" på As konto (bilag 6). Beløbet blev indsat af PA".

Det skal her bemærkes, at der den 18. maj 2015, blev overført kr. 13.500 fra As konto til en konto med kontonr. X5-konto. Kontoen, som beløbet blev overført til, tilhørte PA. Kontoudskrift for konto X5-konto fremlægges som bilag 7.

Indsætningen den 20. maj 2014, på kr. 14.000 fra PA, var således en tilbagebetaling af dette beløb.

Der blev den 15. juli indsat kr. 4.500 på As konto (bilag 6). Beløbet blev indsat af PA.

Det skal her bemærkes, at der den 14. juli 2015 blev hævet lidt over 4.000 kr. i euro på As konto, hvilket medførte, at indeståendet på blev negativ. Euroene hævet på kontoen var til PA. Overførslen på kr.  4.500 den 15. juli 2015, var således en tilbagebetaling af det beløb, som PA havde hævet i euro fra As konto den 14. juli 2015.

Ligeledes stammede overførslen den 20. juli 2015 på kr. 1.542,27 fra PA. PA overførte beløbet til A for at dække over, at han havde anvendt hendes konto til at spille på (red. spil fjernet) for.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at de omtvistede indsætninger på konti tilhørende A eller virksomheden, G1-virksomhed, i indkomstårene 2014 og 2015, ikke hidrører fra omsætning eller skattepligtige indtægter for A eller virksomheden.

A kontrollerede i de omhandlede indkomstår hverken sin egen eller virksomhedens konti, da disse fuldt ud var kontrolleret af As daværende ægtefælle, PA. PA kontrollerede i de omhandlede indkomstår As konti, da hun på daværende tidspunkt lige var flyttet til Danmark, hvorfor hun næsten intet dansk kunne.

Det var således PA som forestod alt økonomisk på vegne af såvel A personligt som på vegne af As frisørvirksomhed. Som følge af, at det var PA, der styrede As økonomi, var det kun helt undtagelsesvist A selv, der fik lov til at indsætte penge på sine konti.

De i nærværende sag omhandlede kontantindsætninger, blev foretaget af PA og stammede fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i den omhandlede periode. Da PA i de omhandlede indkomstår forsøgte at skjule sin spilafhængighed og beløbene anvendt i forbindelse med sin spilafhængighed for A, blev indsætningerne på As og virksomhedens konti "kamufleret" ved at anføre eksempelvis "døgnboks" og "omsætning" på de enkelte indsætninger.

I 2014 spillede PA oftest i G2-virksomhed i Y1-by. Når PA havde anvendt As konti til at spille for, fik PA ejeren af G2-virksomhed, JD til at overføre gevinsterne til A. Overførslerne blev i to tilfælde "kamufleret" under teksterne "bilhandel" og "bilhandel iflg. Aftale", da PA var bange for, at A ville opdage hans spilafhængighed.

A blev først klar over PAs spilafhængighed og misbruget af sin og virksomhedens konti, da Skattestyrelsen sendte sin afgørelse af 20. august 2018 til A. Inden modtagelsen af denne afgørelse, havde A absolut ingen mistanke om, at PA havde anvendt de omhandlede konti til at finansiere sit spilforbrug med.

Det gøres gældende, at det fremgår klart af lang hovedparten af indtægternes karakter og størrelse, at disse ikke udgør indtægt ved den udøvede virksomhed, men derimod ekstraordinære indsætninger, hvis eneste reelle baggrund kan være ægtefællens spilgevinster.

A havde i de omhandlede indkomstår alene en omsætning på kr. 200 - kr. 500 om dagen i virksomheden. Langt hovedparten af øvrige indsætninger over kr. 500, stammede således fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i den omhandlede periode.

For en række af de øvrige indsætninger, herunder blandt andet PAs ind- sætning på virksomhedens konto den 28. juli 2014 på kr. 14.500 (bilag 2) og PAs overførsel fra sin konto den 20. maj 2015 på kr. 14.000 (bilag 7) til As konto (bilag 6) samt JD overførsel den 13. oktober 2014 på kr.25.000, skyldtes disse, at PA havde hævet penge på As konto til at spille for, men grundet dårlig samvittighed, førte beløbene tilbage på As konto.

Ligeledes var en række af de øvrige indsætninger og overførsler fra PA, herunder blandt overførslen den 15. juli 2015 på kr. 4.500 (bilag 6), til at dække overtrækket på As konto. Ved denne overførsel var As konto, som følge af PAs veksling til Euro den 14. juli 2015, overtrukket med kr. 2.965.

Indsætningerne og overførslerne til at dække overtrækket på As konti, stammede fra PAs gevinster ved spil på (red. spil fjernet).

Det er ved den fremlagte dokumentation tilstrækkeligt sandsynliggjort og dokumenteret, at der har været ekstraordinære indtægter ved spil i A og PAs økonomi, hvorfor de foretagne indsætninger udgør ikke-skattepligtig indkomst.

Skattestyrelsen har på denne baggrund ikke haft grundlag for at forhøje As skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 274.428 og med kr. 147.792.

Ligeledes har Skattestyrelsen ikke haft grundlag for at forhøje As momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 med kr. 68.607. ( ... )"

Referat af kontormøde afholdt den 16. december 2019

"( ... )

Repræsentanten anførte under mødet, at klageren oprindeligt kommer fra Y2-land, hvorfor hun ikke behersker det danske sprog. Da klageren flyttede til Danmark, mødte hun PA. Parret har to børn sammen, men er i dag skilt, hvilket er på grund af PA's spillemani. Det blev i den forbindelse anført, at de pengebeløb der er blevet overført på klagerens konto, stammer fra spillegevinster, som PA har vundet fra spil på (red. spil fjernet). PA stod for parrets økonomi, og klageren var derfor uvidende om, at PA brugte hendes penge til at spille for.

Repræsentanten bemærkede desuden, at klageren i indkomståret 2014 har haft en lille frisørsalon, hvor hun dog alene tjente cirka 500-700 kr. om dagen.

( ... )"

Repræsentantens bemærkninger til Skattestyrelsens supplerende udtalelse

Repræsentanten er den 22. januar 2020 fremkommet med bemærkninger til mødereferatet og Skattestyrelsens supplerende udtalelse til det supplerende indlæg:

"( ... )

PA var i en lang periode uden noget kendskab til dispositionerne på sine konti, som PA havde stået for. Da hun blev opmærksom på dispositionerne og PAs spilafhængighed, krævede hun skilsmisse.

Det er PAs opfattelse, at skilsmissen kan henføres til spilafhængigheden og alle de problemer og udfordringer, som denne har medført økonomisk og i form af personlige problemer med relationer, som PA skylder penge m.v. Dette er baggrunden for, at PA i vores interne drøftelser har oplyst, at skilsmissen fandt sted som følge af skattesagen.

Det bestrides således ikke, at skattesagen, som anført i Skattestyrelsens bemærkninger, først er rejst efter skilsmissen. Imidlertid er skilsmissen og skattesagen baseret på præcis de samme forhold og økonomiske dispositioner, som PA har foretaget. Dette er baggrunden for den misforståelse, der er opstået angående det korrekte tidspunkt for skilsmissen.

PA har haft kontrol over virksomhedens og PAs konti i de omhandlede år, men hun har selvsagt haft adgang til kontiene og lærte løbende dansk. Teksten på kontiene var derfor anført med hensigt på at skjule PAs spilafhængighed. Dette var baggrunden for de tekster, overførslerne blev påført. Dette præcis som forklaret af PA kontinuerligt under sagen.

Hensigten var ikke at skjule selve dispositionerne men at sløre, at de havde bag- grund i spil med betragtelige indsatser og betydelig risiko.

( ... )"

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelses sagsfremstilling

Repræsentanten er den 26. marts 2020 fremkommet med bemærkninger til sagsfremstillingen:

"( ... )

Vi er grundlæggende uenige i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse og fastholder anmodningen om retsmøde i sagen.

Det fastholdes, at det på tilstrækkelig vis er godtgjort, at indsætningerne på As konti i videre omfang, end lagt til grund af Skatteankestyrelsen, udgør ikke- skattepligtige midler indsat på vegne af eller som følge af dispositioner gennemført af As ægtefælle, PA.

I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at indsætninger stammende fra JD henset til forklaringerne og sammenhængen med As ægtefælles dispositioner og den redegørelse, NM afgav ved kontormødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler, skal anses for at vedrøre gevinster ved spil. Sådanne gevinster er skattefrie og skal ikke føre til en forhøjelse af As skatteansættelser for indkomstårene og 2014 og 2015.

Vi imødeser en mulighed for at redegøre for sagens faktiske forhold og forklare sammenhængene i de foretagne dispositioner for Landsskatteretten.

Det bemærkes for god ordens skyld allerede på nuværende tidspunkt, at vi om muligt ønsker retsmødet i sagen gennemført i Y5-by. Dette vil gøre det muligt for NM, som er en central person i forhold til de konkrete dispositioner, at forklare spilvirksomhedens og PAs spilafhængighed direkte for Landsskatteretten.

( ... )"

Repræsentantens bemærkninger til Skattestyrelse ns udtalelse til

Skatteankestyrelsens sagsfremstilling

Repræsentanten er ikke fremkommet med bemærkninger til Skattestyrelsens erklæringsskrivelse.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 68, stk. 1 (dagældende).

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, og hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, stk. 3 (dagældende).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Dette følger af fast praksis og kan udledes af SKM2011.208.H.

Efter praksis er det den skattepligtige, der skal dokumentere sine formueforhold, herunder for modtagne kontante indbetalinger på bankkonti, jf. SKM2013.274.BR. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM2008.905.H.

Det er ubestridt, at der er indsat en lang række beløb på klagerens tre bankkonti i F1-bank i indkomstårene 2014 og 2015 svarende til henholdsvis 343.035 kr. inkl. moms og 147.792 kr. Klagerens indkomst er herefter forhøjet som følge af disse konkrete konstaterede indsætninger.

For indkomståret 2014 har Skattestyrelsen konstateret, at der på klagerens erhvervskonto er blevet indsat i alt 130.020 kr. Skattestyrelsen har desuden konstateret, at der på klagerens tjekkonto er blevet indsat 213.015 kr. Skattestyrelsen har antaget, at samtlige indsætninger er udeholdt omsætning fra klagerens virksomhed, fordi klageren ikke har kunnet dokumentere eller sandsynliggøre, at de konkrete indsætninger stammer fra allerede beskattede midler eller skattefrie indtægter. På denne baggrund har Skattestyrelsen forhøjet overskud af virksomhed for 2014 med 274.428 kr. ekskl. moms.

Landsskatteretten finder, at det ikke er dokumenteret, at de konstaterede indsætninger på klagerens konti stammer fra midler, der er undtaget fra beskatning eller allerede er beskattet. Det er tillagt vægt, at de konstaterede indsætninger indikerer, at der har været en omsætning i klagerens virksomhed i 2014, der overstiger det, som klageren har selvangivet for det pågældende indkomstår. Det anses derfor for berettiget, at SKAT har henført disse indtægter til beskatning som omsætning i klagerens virksomhed. Landsskatteretten finder desuden, at kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, idet der bl.a. ikke er indsendt et årsregnskab, hvorfor virksomhedens regnskabsmateriale ikke kan danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. På den baggrund kan Landsskatteretten tiltræde, at Skattestyrelsen med rette har forhøjet overskud af virksomhed med 274.428 kr.

For indkomståret 2015 har Skattestyrelsen konstateret, at der er indsat og overført adskillige beløb på klagerens private konto og tjekkonto, samlet i alt 147.792,27 kr. På denne baggrund har Skattestyrelsen forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomståret 2015 med 147.792 kr.

Klageren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at indsætningerne er udtryk for, dels at klagerens konto er blevet misbrugt af hendes daværende ægtefælle, som har hævet beløb på hendes konti og anvendt dem til indskud på spil på (red. spil fjernet) og efterfølgende overført dem igen, når han vandt, dels at klageren var uvidende herom, dels at klageren ikke har haft overblik over sine konti, og dels at det kun undtagelsesvist var hende, der indsatte og hævede penge på kontiene.

Der er i den forbindelse fremlagt en stor mængde spillegevinstkuponer udstedt af G3-A/S. Ligeledes er der fremlagt kontoudskrifter fra klagerens daværende ægtefælles konti, hvorfra der er udbetalt beløb til klagerens konti.

Landsskatteretten finder, at klageren ved ovenstående ikke har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler, eller midler som ikke skal beskattes hos klageren. Der er herved henset til, at der ikke er fremlagt dokumentation for pengestrømmene, således at det er muligt at konstatere, hvor pengene stammer fra, og herunder konstatere hvorvidt indsætninger reelt udgør tilbagebetaling af tidligere hævede beløb. De fremlagte gevinstkuponer er desuden ikke ihændehaverbeviser og kan ikke lægges til grund som dokumentation herfor.

For så vidt angår alle indsætninger og overførsler til klagerens konti findes det desuden ikke dokumenteret, at klageren ikke havde rådighed herover. Det er rettens opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at de indsatte beløb ikke er tilgået klageren, eller at beløbene ikke er tiltænkt klageren selv. Der er herved henset til, at klageren ikke kan have været uvidende om de beløb, der er blevet indsat på klagerens konti. Dette set i forhold til, at klageren i visse tilfælde har anvendt sine konti, hvorfor hun i disse situationer må have opdaget fejlagtige ind- og udbetalinger. Landsskatteretten er således enig med Skattestyrelsen i, at klageren må anses for skattepligtig af de omhandlende indsætninger på klagerens bankkonti.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at bankindsætningerne for begge indkomstår må anses for skattepligtig indkomst i medfør af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a. Derfor er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset bankindsætningerne for at være skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Ændringer

Klagerens repræsentant har under klagesagens behandling fremlagt dokumentation for visse fejl i Skattestyrelsens opgørelse, herunder godtgjort, at en del af de beløb, der er blevet indsat på klagerens erhvervskonto, tjekkonto og private konto i 2014 og 2015, er hævet på klagerens daværende ægtefælles konto og indsat på klagerens konti.  På denne baggrund finder retten, at den skattepligtige indkomst skal nedsættes således:

Med hensyn til repræsentantens påstand om, at der alene er indsat et beløb på 50 kr. på klagerens erhvervskonto den 20. maj 2014 og ikke 5.000 kr. som antaget af Skattestyrelsen, tager retten dette til følge. Der skal således alene medtages et beløb på 50 kr. i opgørelsen over overskud af virksomhed, og Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse skal således nedsættes med 4.950 kr.

Men hensyn til indsætningerne henholdsvis den 1. april 2014, den 9. maj 2014, den 28. juli 2014, den 25. september 2014, den 6. oktober 2014, den 24. oktober 2014 og den 3. december 2014 har klagerens repræsentant forklaret, at indsætningerne stammer fra beløb, som klagerens daværende ægtefælle havde hævet fra klagerens konti og indsat igen med en posteringstekst, der skulle dække over spillegevinster. Retten finder, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at beløbene hidrører fra indtægter som anført. Der er lagt vægt på, at det forklarede ikke er dokumenteret ved objektive konstaterbare forhold, herunder udskrifter på hvornår de forskellige beløb skulle være hævet.

For så vidt angår de indsatte beløb på klagerens tjekkonto i 2014 med posteringstekst: "JD" og "bilhandel" er det forklaret, at beløbene stammer fra spilleindtægter, som klagerens daværende ægtefælle har vundet i G2-virksomhed i Y1-by, ejet af JD. Det er i den forbindelse Landsskatterettens opfattelse, at klageren ikke har dokumenteret ved objektive konstaterbare forhold, at der er tale om midler, der allerede er beskattet. Der er herved henset til, at der ikke ses at kunne foretages en afstemning af de beløb, som skulle være hævet på klagerens daværende ægtefælles bankkonto og senere indsat på klagerens konto. Desuden finder retten, at klageren ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at beløbene indsat med teksten "JD" skulle stamme fra spillegevinster fra JDs kiosk G2-virksomhed. Det fremgår således ikke af kontoudskriftet, hvad indbetalingerne dækker over. Landsskatteretten er således enig med Skattestyrelsen i, at klageren må anses for skattepligtig af de omhandlede indsætninger på klagerens bankkonto.

Vedrørende beløbet på 850 kr., indsat den 12. november 2014, er det ikke dokumenteret, at der er tale om lønudbetaling fra erhvervskontoen. Det fremgår ikke af denne, at der er hævet et tilsvarende beløb samme dag.

Det lægges til grund, at de indsatte beløb på klagerens tjekkonto henholdsvis den 9. marts 2015, den 31. marts 2015, den 24. april 2015, den 27. april 2015, den 4. maj 2015, den 15. juli 2015 og den 20. juli 2015 på samlet i alt 50.842,27 kr. alle ses at være hævet på klagerens daværende ægtefælles private konto de respektive datoer. Landsskatteretten er således af den opfattelse, at klageren har løftet bevisbyrden for, at indsætningerne ikke er skattepligtige. Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse skal således nedsættes med samlet 50.842,27 kr.

For så vidt angår de indsatte beløb henholdsvis den 9. april 2015 og den 20. maj 2015 på samlet i alt 19.000 kr. finder retten, at klageren ikke har godtgjort, at beløbene stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som ikke skal beskattes hos klageren. Der er lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for pengestrømmene, således at det er muligt at konstatere, hvorvidt beløbene reelt udgør tilbagebetalinger af tidligere hævede beløb fra klagerens daværende ægtefælle. Derfor finder retten, at det er berettiget, at Skattestyrelsen har anset pengene for at være skattepligtig indkomst for klageren, jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten nedsætter herefter Skattestyrelse ns forhøjelse af klagerens overskud af virksomhed for så vidt angår indkomståret 2014 med samlet 3.960 kr. ekskl. moms (4.950 kr. minus 990 kr. i moms) fra 274.428 kr. til 270.468 kr. Landsskatteretten nedsætter yderligere Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens personlige indkomst for så vidt angår indkomståret 2015 med 50.842,27 kr., fra 147.792 kr. til 96.949,73 kr.

Fradrag for driftsomkostninger

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Der følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Landsskatteretten finder, at der ikke foreligger nogen form for dokumentation for varekøb eller sandsynliggørelse heraf, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for driftsomkostninger.

Landsskatteretten stadfæster således Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

Formalitet

I medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, skal ændringer foretaget efter denne bestemmelse være varslet senest den 1. maj 2018 for indkomståret 2014. Skattestyrelsens forslag vedrørende ændring af skatteansættelsen blev sendt den 16. juli 2018 og ligger således uden for den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, for så vidt angår indkomståret 2014.

Af § 1, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 534 af den 22. maj 2013 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold fremgår, at uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., skal told- og skatteforvaltningen afsende varsel om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat for fysiske personer inden den 1. juli i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Efter bekendtgørelsens § 3 gælder den forkortede frist efter § 1 dog ikke, når betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, fremgår, at uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Landsskatteretten lægger til grund som ubestridt, at klageren i indkomståret 2014 var selvstændig erhvervsdrivende med virksomheden G1-virksomhed. Henset til, at der på klagerens konti løbende er blevet indbetalt betydelige beløb i 2014 vedrørende virksomhedens omsætning, har klageren ikke med rimelighed kunne gå ud fra, at indkomsten ikke skulle medtages på klagerens selvangivelse, og klagerens undladelse heraf må derfor anses for mindst groft uagtsomt og er derfor omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Dette har bevirket, at Skattestyrelsen har foretaget skatteansættelsen for indkomståret 2014 på et ufuldstændigt grundlag. Landsskatteretten finder således, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2014 efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og 6 måneders fristreglen efter § 27, stk. 2, 1. pkt., er imidlertid kumulative, hvorfor betingelserne i begge bestemmelser skal være opfyldt, førend der kan ske ekstraordinær genoptagelse.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., at varslingsfristen på 6 måneder begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen er kommet til kundskab om, at en skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, og at dette skyldes groft uagtsomhed eller forsætligt forhold hos den skattepligtige.

For så vidt angår reaktionsfristen på 6 måneder efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, finder Landsskatteretten, at denne tidligst kan regnes fra den 5. april 2018, hvor Skattestyrelsen modtog klagerens redegørelse for indsætningerne på hendes konti. Før dette tidspunkt kan Skattestyrelsen ikke anses for at have haft et tilstrækkeligt grundlag til at kunne varsle en korrekt afgørelse.

Der henvises til Højesterets dom af 30. august 2018, gengivet i U.2018.3603H, hvor det er er anført, at kundskabstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor skatteforvaltningen er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der foreligger grundlag for ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Retten finder således, at varslingsfristen ikke er overskredet, idet Skattestyrelsen fremsendte agterskrivelsen den 16. juli 2018. Ansættelsesfristen er desuden overholdt, da Skattestyrelsen fremsendte afgørelsen den 20. august 2018, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt.

Det er således Landsskatterettens opfattelse, at Skattestyrelsen har kunnet ændre skatteansættelsen for indkomståret 2014 efter skatteforvaltningslovens § 27.

Landsskatteretten ændrer herefter Skattestyrelsens afgørelse.

Vejledende medholdsvurdering

Skatteankestyrelsen skal komme med en udtalelse om, i hvilket omfang der er givet medhold i klagen.

Medholdsvurderingen har betydning for, i hvilken grad klageren kan få omkostningsgodtgørelse af udgifter til rådgivning under klagesagen. Medholdsvurderingen er kun vejledende. Ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal sendes til Skattestyrelsen, som træffer afgørelsen.

Skatteankestyrelsen udtaler følgende:

Resultatet af sagen kan ikke anses for medhold i overvejende grad. Dette skyldes, at ansættelsen ikke er nedsat med mere end 50 % af den påklagede forhøjelse."

Af Landsskatterettens afgørelse vedrørende momstilsvaret fremgår følgende blandt andet:

"Faktiske oplysninger

Virksomhedens indehaver A har i afgiftsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 drevet enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed under CVR-nr. ...11. Virksomheden blev etableret den 1. august 2013 under branchekode 960210 frisørsaloner. Virksomheden ophørte den 31. december 2014.

Da virksomheden i dag er ophørt, og idet virksomheden har været drevet som en enkeltmandsvirksomhed, er virksomhedens tidligere indehaver, A, herefter klager i sagen. For overskuelighedens skyld benævnes klageren imidlertid herefter som henholdsvis "virksomheden" og "virksomhedens indehaver".

Virksomhedens indehaver har for indkomståret 2014 selvangivet et underskud af virksomhed på 22.996 kr.

Klagerens repræsentant har anført, at virksomhedens indehaver tjente ca. 500-700 kr. om dagen i frisørsalonen.

Virksomheden har været momsregistreret med kvartalet som afregningsperiode.

Virksomhedens indehaver har angivet moms for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Indehaveren har for indkomståret 2014 angivet 11.586 kr. i salgsmoms og 9.544 kr. i købsmoms. Der er ikke indsendt dokumentation for varekøb i form af fakturaer.

Skattestyrelsen har den 5. april 2016 fra Statsadvokaten for Særlig økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget oplysninger om kontante bankindsætninger samt hævninger på klagerens konti i F1-bank i indkomstårene 2014 og 2015.

Skattestyrelsen har på denne baggrund, den 10. januar 2018, anmodet klageren om regnskabsmateriale for 2014 og bankkontoudskrifter for 2014 og 2015. Skattestyrelsen modtog den 29. januar 2018 materiale fra klagerens daværende ægtefælle, herunder bankkontoudskrifter, kontospecifikationer og virksomhedens saldobalance. Efterfølgende den 13. februar 2018 anmodede Skattestyrelsen om redegørelse for bankindsætningerne, en privatforbrugsopgørelse, regnskabsbilag, kassestrimler og kasseafstemninger. Klageren fremsendte den 5. april 2018 en forklaring og en del af det efterspurgte materiale. Efter at Skattestyrelsen havde udarbejdet en ny opgørelse over klagerens indtægter, anmodede Skattestyrelsen den 23. april 2018 klageren om yderligere dokumentation for bankindsætningerne. Den 8. maj 2018 blev der fremsendt yderligere forklaring for bankindsætningerne.

Skattestyrelsen fremsendte den 16. juli 2018 deres forslag til afgørelse.

I forbindelse med gennemgangen af det modtagne materiale har Skattestyrelsen konstateret, dels at der i afgiftsperioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 er blevet indsat mange beløb på klagerens virksomhedskonto X1-konto, herunder i alt 130.020 kr., dels at der er blevet indsat 13.015 kr. på klagerens tjekkonto X2-konto. Bankindsætningerne er posteret med teksten: "døgnboks", "indsat", "indsat omsætning", "JD", "Bilhandel", "indsat løn" og "indsat." Skattestyrelsen har anset indsætningerne som indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, herunder opgjort af Skattestyresen til i alt 343.035 kr. inkl. moms. Skattestyrelsen har desuden anset klagerens virksomhed for momspligtig, hvorfor der er beregnet salgsmoms af den skønnede omsætning.

På grundlag af bankindsætningerne har Skattestyrelsen forhøjet virksomhedens momstilsvar.

Skattestyrelsen har opgjort den talmæssige forhøjelse således:

Indehaveren af virksomheden har oplyst over for Skattestyrelsen, at indsætninger stammer fra spillegevinster, som hendes daværende ægtefælle har indsat på de forskellige konti for at dække over, at han havde hævet penge til spil på kontiene. Indehaveren har desuden forklaret, at hun har indsat løn fra virksomheden på sin private konto. Endvidere har indehaveren forklaret, at indehaverens daværende ægtefælle styrede deres fælles økonomi.

Klagerens tidligere ægtefælle PA har overfor Skattestyrelsen oplyst, at alle små indsætninger på indehaverens konto vedrører omsætning fra virksomheden. PA har desuden forklaret, at han i indkomstårene 2014 og 2015 var ludoman, hvorfor alt handlede om spil for ham. Han brugte indehaverens bankkonti i forbindelse med indskud på spil og indsatte efterfølgende gevinsterne for at dække over det. Bankindsætningerne på indehaverens konti stammer således fra spillegevinster, herunder hovedsageligt fra G2-virksomhed, som er ejet af JD, og fra kiosken G5-virksomhed, ejet af NM.

PA har yderligere forklaret, at når der på klagerens bankkonto står beløb med posteringstekst "bilhandel", er det fordi, at han har forsøgt at skjule gevinsterne for sin daværende kone.

Klagerens tidligere ægtefælle har fremlagt kopi af gevinstkuponer fra bl.a. G3-A/S som dokumentation for sin forklaring om, hvor pengene stammer fra. Klageren har alene indsendt en skriftlige redegørelse, en saldobalance samt kassekladder.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har for afgiftsperioden 1. januar 2014 til den 31. december 2014 forhøjet virksomhedens momstilsvar med 68.607 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

"( ... )

Punkt 2: Forhøjelse af dit momstilsvar

2.1. De faktiske forhold

Din virksomhed har ikke været registreret for moms i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014. Imidlertid er der indsætninger på dine konti i 2014 med i alt 343.035 kr., hvor mange af dem henviser til erhvervsmæssig aktivitet og resten er kontantindsætninger.

2.2. Talmæssig opgørelse

Vi ændrer dit momstilsvar for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 vedrørende indsætninger på din konto med i alt 68.607 kr.

Beregningen af salgsmoms er vist i tabellen nedenfor (se også bilag 3):

  

Salgsmomsen er beregnet som 20 % af indsætningerne.

( ... )

2.3. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Med baggrund i omfanget af indsætninger på dine konti og din tidligere drevne virksomhed, har vi vurderet, at du i 2014 har været en afgiftspligtig person, der har drevet virksomhed med leverancer, der er momspligtig efter momslovens § 4, stk. 1. Din virksomhed har ikke været registreret for moms, som krævet i momslovens § 48, stk. 1., selvom virksomhedens omsætning overstiger 50.000 kr.

Som registreringspligtig virksomhed skal du føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af det momstilsvar, du periodisk skal angive til Skattestyrelsen. Regnskabsmaterialet skal du indsende til SKAT, når vi anmoder om det. Det står i momslovens § 74, stk. 1 og stk. 4.

Vi har bedt om kontoudskrifterne til dine bankkonti samt dit regnskabsmateriale. Regnskabsmaterialet opfylder ikke bogføringskrævet. Vi har derved ikke mulighed for at kontrollere nogen opgørelse af dit momstilsvar, og kan derfor ansætte dit momstilsvar skønsmæssigt. Det står i opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Den skønsmæssige ansættelse er foretaget på baggrund af indsætninger på dine bankkonti. Beløbene er inklusive moms for 2014. Det fremgår af Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.8.1.1.12, at hvis en skønsmæssig ansættelse bygger på oplysninger inklusive moms, skal momsen beregnes som 20 % af omsætningen.

Der er ikke dokumentation for vareforbrug i dit regnskab. Vi har desuden ikke haft mulighed for at identificere nogen af dine øvrige udgifter. Din købsmoms er derfor skønnet til 0. Du har imidlertid efterfølgende mulighed for at fremlægge dokumentation, der kan underbygge et andet skøn.

( ... )

3. Endelig konklusion

Med baggrund i omfanget af indsætninger på dine konti og din tidligere drevne virksomhed ændrer vi din skat for 2014 og 2015 med i alt 422.220 kr. samt dit momstilsvar for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 med i alt 68.607 kr.

( ... )

Moms:

Ændringer af afgiftstilsvar skal som udgangspunkt ske inden 3 år efter udløb af angivelsesfristen, i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk.

1. I din sag er fristen overskredet vedrørende perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014. Efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, kan fristen i § 31 fraviges, hvis den afgiftspligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt grundlag.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at du har handlet mindst groft uagtsomt, hvilket begrunder suspension af fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, jf. § 32, stk. 1, nr. 3. Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, indeholder en reaktionsfrist i fristreglerne, således at varslingen af den ekstraordinære ansættelse af afgiftstilsvaret skal ske inden 6 måneder fra kundskabstidspunktet.

Vi har den 9. maj 2018 modtaget det sidste materiale fra PA, og vi har således fra denne dato 6 måneder til at varsle en ansættelsesændring. Vi mener derfor at reaktionsfristen på 6 måneder er overholdt. ( ... )"

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger til repræsentantens supplerende indlæg:

"( ... )

Vi har kontrolleret As skat for 2014 og 2015 og hendes virksomheds moms for perioden 1. januar 2014-31. december 2014. I repræsentantens supplerende indlæg er der oplyst, at A har fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2015 drevet enkeltmandsvirksomheden G1-virksomhed.

Vi vil dog gøre opmærksom på, at ifølge vores oplysninger har A været registreret med en enkeltmandsvirksomhed kun i 2014, da virksomheden blev opløst den 31. december 2014. Hun var indehaver af frisørsalonen G1-virksomhed, cvr-nr. ...11, som ikke har været registreret for moms i den pågældende periode. Der blev i 2014 registreret et underskud på 22.996 kr. i virksomheden. Den eneste lønindkomst A har haft i 2014 er for december måned med i alt 21.946 kr. fra et pizzeria.

På grund af de ovennævnte oplysninger har vi indkaldt As bankkontoudskrifter samt virksomhedens regnskabsmaterialer. Ved gennemgang af kontoudskrifterne har vi konstateret, at der har været mange kontante indbetalinger på hendes virksomhedskonto samt private konti i 2014. Flere af disse indsætninger har posteringstekst "Omsætning", "Døgnboks" samt "Løn".

Der har også været få kontante indsætninger på privatkontiene i 2015, overførsler fra andre personer samt to poster, der henviser til bilhandel. Vi gør opmærksom på, at der ikke har været kontante ind- sætninger med tekst "Omsætning", "Døgnboks" eller "Løn" i 2015.

Skattestyrelsen har i As sag taget udgangspunkt i skattekontrollovens § 4, hvor der står, at alle årets indtægter er skattepligtige. Desuden er frisørydelser momspligtige ydelser efter momslovens § 4, stk. 1. Som nævnt, virksomheden har ikke været registreret for moms i perioden. Der skal erindres, at afgiftspligtige personer skal ikke registreres og betale afgift, hvis de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Det står i momslovens § 48, stk. 1.

I advokat IRs sagsfremstilling står der under punkt 1.1., at PA under ægteskabet med A har haft fuldt adgang til As bankkonti herunder G1-virksomheds bankkonto. Det har været PA, der har styret familiens økonomi. Der er under punkt 1.1. nedlagt en påstand om, at i 2014 har A haft en omsætning på ca. 300-500 kr. om dagen i virksomheden. Imidlertid står der på side 8 i repræsentantens indlæg, at A i de pågældende år har haft en omsætning i virksomheden på 200-500 kr.

Antallet af arbejdsdage i 2014 var i alt 222 dage undtaget weekender, helligdage og 30 feriedage. Hvis vi accepterer, at A har i 2014 haft en omsætning på kun 300-500 kr. om dagen, giver det så 400 kr. i gennemsnit om dagen. 222 dage gange 400 kr. giver 88.800 kr. i omsætning i virksomheden i 2014 efter oplysninger fra advokaten. Det alene tyder på, at virksomheden har haft en omsætning, der overstiger afgiftsregistreringsgrænsen på 50.000 kr., som forpligter den afgiftspligtige at registrere sin virksomhed for afgift. Imidlertid har G1-virksomhed ikke været registreret for moms.

Kontrollen af As skat og moms for perioden er lavet med udgangspunkt i indsætninger på både hendes private- og erhvervskonti. Da det modtagne regnskabsmateriale ikke opfylder bogføringskravet, der er beskrevet i bogføringslovens kapitel 4, har vi ikke haft mulighed for at kontrollere opgørelsen af momstilsvaret. Derfor har vi ansat virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt efter reglerne i opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der har været rigtig mange kontantindsætninger på hendes konti, især i 2014. Posteringsteksten på nogle af dem antyder, at disse vedrører omsætning, da der fx står "INDSAT Omsætning", "Løn" og "Døgnboks". Repræsentantens forklaring er, at i løbet af den omhandlede periode har PA været meget afhængig af spil. Derfor har han først opbrugt sine egne kreditter og overtræk, og så har han anvendt As konti for at finansiere sit spilforbrug med. Han har både indsat og hævet penge på hendes konti. Ifølge IR har indsætningerne sket ved kontantindsætninger eller ved overførsler fra enten PA selv eller fra de steder han havde spillet. Det har kun undtagelsesvist været A selv, der har indsat eller hævet penge på såvel sin egen som virksomhedens konti, lyder det fra repræsentanten.

Ifølge forklaringen har A ikke været klar over PAs spilafhængighed eller det faktum at han har hævet penge på hendes konti til at spille for. Det er, ifølge erklæringen oplyst, at A først blev klar over PA

Paryabs spilafhængighed og omfanget af denne, da hun modtog Skattestyrelsens afgørelse af 20. august 2018. Det er videre oplyst, at det var først efter Skattestyrelsens afgørelse, at PA har erkendt over for A, at han havde brugt såvel hendes private konti som virksomhedens konto for at spille for. Det er ligeledes nedlagt en påstand om, at denne hemmeligholdelse resulterede i, at de to blev skilt som en følge af PAs adfærd.

I forbindelse med skilsmissen vil vi nævne, at ifølge oplysningerne Skattestyrelsen er i besiddelse af, blev PA og A skilt den 29. august 2017, dvs. et år før Skattestyrelsens afgørelse.

Hvad angår udnyttelse af både hendes private- og virksomhedskonti, skal vi gøre opmærksom på, at det er As ansvar for, at hun har givet rådighed over sine bankkonto til andre. For det første skulle hun holde øje med sine konti for at undgår de efterfølgende komplikationer. For det andet er det umuligt for os at se, at kontantindsætningerne på hendes konti, både private- og erhvervskonti, stammer fra allerede beskattede midler, selvom det er ikke hende, der har indsat midlerne. Vi har ikke modtaget tilstrækkelig bevis for, at disse midler stammer fra gevinster ved spil og som, i næsten alle tilfælde med kontantindsætninger, er det umuligt for os at følge pengestrømmen, der er afgørende for sagens resultat. Desuden er der, ved indbetaling af nogle af beløbene, anvendt teksten "Omsætning" samt "Løn", som gør det endnu sværere for os at acceptere, at kontantindsætningerne stammer fra PAs gevinster ved spil, især når teksten er anvendt kun i 2014, når virksomheden har været aktiv, og ikke i 2015, da den er blevet opløst.

Repræsentantens forklaring er, at PA har gjort det bevidst for at skjule hans spilafhængighed for A. Imidlertid er det tvivlsomt, at PA har prøvet at skjule sin spilafhængighed ved at anvende "omsætning" eller "løn" i posteringsteksten, når der ikke har været omsætning i virksomheden i et omfang, det er præsenteret over for Skattestyrelsen, og når det har været PA, der har styret As bankkonti, hvor hun ikke har kontrolleret pengebevægelserne på dem.

Der er i repræsentantens sagsfremstilling henvist til mange transaktioner på As konti - bådekontantindsætninger og overførsler fra andre. Vi har gennemgået alle bemærkninger og de enkelte posteringer.

Vi mener ikke, at det er dokumenteret ved objektive kendsgerninger, at kontantindsætninger på As bankkonti stammer fra PAs gevinster fra spil. Det er umuligt for os at følge pengestrømmen og bekræfte pengenes oprindelse.

Det samme gælder for de to overførsler den 29. september 2014 og den 13. oktober 2014 på henholdsvis 28.000 kr. og 25.000 kr. med tekst "JD", hvor der er nedlagt påstand om, at overførslen på 28.000 kr. stammer fra PAs gevinster, som han har vundet på (red. spil fjernet). Desuden vedr. overførslen på 25.000 kr. mener As advokat, at det var PA, der har hævet beløbet med intention for at anvende kontanterne for at spille for, men han har efterfølgende fortrudt hævningen, hvorefter pengene blev indsat på kortet igen. Sammenhængen mellem det modtagne og det hævede beløb i JDs kiosk er ikke sandsynliggjort, da transaktionerne kan omhandle mange ting, som vi ikke har modtaget dokumentation for. Med hensyn til, at der er overført 28.000 kr. også fra JD den 29. september 2014, hvor vi ikke har fået bekræftet, at de stammer fra gevinster på (red. spil fjernet), kan vi heller ikke se, at forholdet med de 25.000 kr. er dokumenteret.

I forbindelse med overførslerne den 12. juni 2014 og den 19. august 2014 med tekst "Bilhandel" med i alt 60.000 kr. er der oplyst, at de også stammer fra PAs gevinster på (red. spil fjernet), og er overført af JD til As konto. Grundet til at anføre "Bilhandel" i tekstfeltet er, ifølge advokaten, PAs ide og en måde på, at skjule de større kontante hævninger. Det er vores opfattelse, at dette forhold heller ikke er dokumenteret ved objektive fakta.

Det er yderligere bemærket, at den 2. oktober 2014 og den 6. oktober 2014 blev på konto X2-konto hævet 5.000 kr. og 6.000 kr. i en automat samt yderligere 14.000 kr. i G2-virksomhed (JDs kiosk). Alle hævninger er, ifølge repræsentanten, foretaget af PA, som oprindelig havde tiltænkt at oddse for beløbene. IR mener, at efter hævningerne havde PA fået dårlig samvittighed, hvor han har valgt at sætte beløbene tilbage på As konto den 6. oktober 2014. Vi mener ikke, at forholdet er dokumenteret ved objektive kendsgerninger.

Desuden er der nedlagt påstand om, at de 20.000 kr., der er overført til As bankkonto X2-konto den 3. december 2014, er overført fra PA. Vi har undersøgt og kontrolleret PAs konti, men vi kan ikke se, at der er en overførsel/hævning på 20.000 kr. på PAs konti den 3. december 2014.

Vedrørende kontante indsætninger på konto X6-konto i 2015 er der oplyst, at disse blev foretaget af PA, der har indsat dem for enten at dække over en negativ saldo på kontoen eller for at dække over, at han havde hævet penge på kontoen til at spille for. Repræsentanten mener, at disse også vedrører PAs gevinster på (red. spil fjernet). Vi mener ikke, at vi har modtaget fyldestgørende bevis for det. Det samme gælder for kontantindsætningerne på konto X2-konto i 2015.

Vi har imidlertid to kommentar til følgende bemærkninger i repræsentantens sagsfremstilling, som vi er enige i:

Kommentar 1: Vedr. bemærkning på side 4, punkt 2.1., afsnit 2

Vi har tjekket og konstateret, at der er ved en automatisk konvertering af bankkontoudskrifter sket en automatisk fejl. Vi bekræfter dermed, at den 20. maj 2014 er der indsat kun 50 kr. på konto X1-konto og ikke 5.000 kr.

Kommentar 2: Vedr. bemærkning på side 6. punkt 3.2, afsnit 2, 7 og 9 Efter kontrol af hævningerne på PAs konto X5-konto i 2015 kan vi oplyse, at overførslerne på As konto X2-konto af 9. marts 2015, 31. marts 2015, 24. april 2015, 27. april 2015 og 4. maj 2015 på henholdsvis 9.000 kr., 800 kr., 20.000 kr., 10.000 kr. og 5.000 kr., er overført af PA. Det samme gælder for overførslerne af 15. juli 2015 og 20. juli 2015 på henholdsvis 4.500 kr. og 1.542,27 kr.

Vedrørende de andre indsætninger på As konti, mener vi ikke, at vi har modtaget tilstrækkelig dokumentation, der dokumenterer, at kontantindsætningerne er indsat af PA i relation til gevinster på (red. spil fjernet). Vi finder det mistænkeligt, at teksten "omsætning" og "løn" er brugt for at skjule større kontante hævninger, som PA har foretaget, når der ikke har været omsætning i virksomheden, undtaget de 6.415 kr., der er nævnt af repræsentanten på side 5 af sagsfremstillingen.

Desuden er der under "Anbringender" oplyst, at PA i de omhandlende indkomstår har kontrolleret As konti, da hun på daværende tidspunkt lige var flyttet til Danmark, hvorfor hun næsten intet dansk kunne. PA har, ifølge IR, prøvet at "kamuflere" sin spilafhængighed ved, at anføre fx "omsætning" eller "døgnboks" i tekstfeltet. Det virker ulogisk at kamuflere indsætningerne på den måde, når A ikke kunne tale dansk.

Det er også vores opfattelse, at det samme gælder for indsætninger med tekst "bilhandel", hvor advokaten har forklaret, at det var PAs ide at der skal anvendes den ovennævnte tekst i overførslens tekstfelt.

Det er vores opfattelse, at indsætninger på As bankkonti samt virksomhedskonto i den pågældende periode, undtaget de to kommentarer vi har, vedrører skattepligtige indtægter i henhold til statsskattelovens § 4. Det er ikke sandsynliggjort, at disse stammer fra allerede beskattede midler. Vi mener ligeledes, at A i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 har drevet en momspligtig virksomhed, der har haft afgiftspligtige leverancer efter momslovens § 4.

Derfor mener vi stadig, at salgsmoms for 2014 skal opkræves og skatteansættelse for 2014-2015 forhøjes.

( ... )"

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen er fremkommet med følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

,, ( ... )

Skattestyrelsens begrundelse/vurdering

Skattestyrelsen er i overvejende grad enige i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Vi bemærker dog at klager har været momsregistreret med kvartalet som afregningsperioden.

Formelt

Skatteankestyrelsen lægger til grund at klager grundet omsætningen måtte anses for at havde halvåret som afregningsperioden. Skatteankestyrelsen finder på det grund- lag, at fristerne i skatteforvaltningslovens § 31 ikke er overholdt.

Derimod finder reglerne i § 32, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, anvendelse, hvilket vi er enige i jf. vores afgørelse.

Vi gør opmærksom på at klager for perioden har været momsregistreret med kvartalet som afregningsperiode.

Skattestyrelsen har i forbindelse med en fornyet gennemgang af sagens oplysninger erfaret, at der er lagt til grund, at klager ikke var momsregistreret og dermed ikke havde angivet moms. Dette er ikke korrekt.

Vi vedlægger udskift fra Erhvervssystemet, hvor det fremgår, at klager var momsregistreret med kvartalet som afregningsperiode for perioden 1. august 2013 - 31. december 2014.

Videre vedlægger vi klagers momsangivelser for perioden. Det bemærkes at beløbet/kolonnen til højre er efterangivelse som følge af Skattestyrelsens afgørelse. Den oprindelige angivelse ses i midten.

Uanset om klager var momsregistreret eller ikke, så skal ansættelsesfristerne i skatteforvaltningslovens §§ 31-32 efter vores opfattelse sammenholdes med momslovens § 47 og § 57.

Dermed ville klager have haft kvartalet som momsafregningsperiode og ikke halvåret som antaget af Skatteankestyrelsen.

Efter dagældende momslovens § 47, stk. 5 fremgik det, at nye moms- og registreringspligtige virksomheder registreres med kvartalet som afgiftsperiode efter § 57, stk. 3. Hovedreglen er således at nyregistrerede virksomheder får kvartalet som af- regningsperiode, jf. ordlyden.

Videre fremgik det af dagældende bestemmelse, at hvis virksomhedens forventede samlede momspligtige salg oversteg 20 mio. kr. årligt, registreres virksomheden dog med kalendermåneden som afgiftsperiode efter § 57, stk. 2.

Dermed blev alle nyregistrerede virksomheder som udgangspunkt momsregistreret med kvartalet som afregningsperioden.

Dette bør efter Skattestyrelsens opfattelse også lægges til grund, uanset om der er tale om uregistreret eller uregistreret virksomhed.

Efter vores opfattelse er dette også Landsskatterettens egne praksis. Vi henviser til Landsskatterettens afgørelse fra 26. juni 2020, sag 09-0220161, hvorefter virksomheden blev anset anmeldt til registreringen på grundlag af det opgjorte momstilsvar for det første år omfattet af afgørelsen, jf. § 47, stk. 5, 2. og 3 pkt.

Vi bemærker endvidere at klager tidligst ville kunne opnå halvåret som afregningsperioden pr. 1. januar 2016, jf. § 57, stk. 6, 3. pkt.

Efter § 57, stk. 6 fremgår det at ændring af virksomhedens afgiftsperiode sker på grundlag af virksomhedens afgiftspligtige leverancer i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvdel af det følgende kalenderår. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar i året efter udløbet af denne periode. Virksomhedens afgiftsperiode kan kun forlænges, hvis virksomheden for afgiftsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt afgiften efter loven rettidigt.

Det betyder at når klager er blevet momsregistreret pr. 1. august 2013, ville klager tidligst kunne blive om registreret til halvårsafregnende fra 1. januar 2016. Dette dog alene under forudsætning af, at klager har angivet og indbetalt korrekt momstilsvaret efter lovens bestemmelser.

Materielt

Skattestyrelsen fastholder at klagers momstilsvaret skal forhøjet med 67.617 kr. for 2014, og at klager ikke har ret til yderligere fradrag for købsmoms.

Allerede fordi klager ikke har indsendt regnskabsmateriale eller bogføring har Skattestyrelsen været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og klagers momstilsvar, og opgøre dette skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 5.

Da Skattestyrelsen alene har været i besiddelse af udskrifter fra klagers bankkonti, har vi forhøjet klager med indsætninger, som ikke ses at stamme fra allerede beskattede midler eller for indtægter der falder uden for lovens anvendelsesområde.

Skattestyrelsen fastholder vores forhøjelse af klagers salgsmoms, svarende til 20 % af indsætningerne.

Vi henviser til at klager ikke har afstemt hverken kassen eller bankkontoen lige som klagers virksomhed synes baseret på kontantbetalinger. Efter vores oplysninger drev klager en mindre frisørsalon. Klagers allerede angivne salgsmoms må også anses for beskeden, jf. at denne ud fra angivelsesoplysningerne svarer til en omsætning på 10-17.000 kr. pr. kvartal.

Da klagers aktivitet må anses for forholdsvis omkostningslet, og da klager allerede har fået momsfradrag for udgifter, jf. klagers momsangivelser for perioden, har klager ikke ret til yderligere fradrag. Vi henviser til at klager videre ikke har dokumenteret at have ret til yderligere momsfradrag i henhold til momslovens § 37 end allerede indrømmet, jf. klagers momsangivelser for perioden.

EU-domstolen udtaler i sag C-664/16, Vadan i præmis 44, at den afgiftspligtige person er forpligtet til at fremlægge objektive beviser for, at varerne og tjenesteydelserne faktisk er blevet leveret til den pågældende af en anden afgiftspligtig person i et forudgående led i forbindelse med den pågældendes egne afgiftspligtige transaktioner, og at den pågældende faktisk har betalt moms heraf.

Hvis en person ikke er i stand til at fremlægge beviser for den indgående afgift, som den pågældende har betalt, ved at fremlægge fakturaer eller et andet dokument, kan der ikke indrømmes momsfradrag alene på baggrund af et skøn. Der skal altså fore- lægges dokumentation for levering og dokumentation for, at der er betalt moms, før der kan indrømmes momsfradrag for indgående afgift (købsmoms).

Dette har klager ikke gjort, hvorfor klager ikke har ret til yderligere momsfradrag. Vores udtalelse i denne sag bedes sammenholdt med jeres 19-0103394, 18-0006737 og 18-0006651.

( ... )"

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2014 til den 31. december 2014 skal nedsættes med 68.607 kr.

Klageren har til støtte herfor bl.a. anført følgende:

"( ... )

Der nedlægges videre påstand om, at As momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 nedsættes med kr. 68.607.

( ... )

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at de indsætninger på konti tilhørende A eller virksomheden i indkomstårene 2014 og 2015, som nærværende sag omhandler, ikke hidrører fra omsætning eller skattepligtige indtægter for A eller virksomheden.

De indsatte beløb stammer fra As ægtefælle, PA, og udgør skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i den omhandlede periode. Fordi PA forsøgte at skjule sin spillemani og de betydelige beløb, der blev benyttet i forbindelse hermed, er indsætningerne "kamufleret" ved at anføre eksempelvis "omsætning" og "døgnboks" på de enkelte indtægter. Det gøres gældende, at det fremgår klart af langt hovedparten af indtægternes karakter og størrelse, at disse ikke udgør indtægt ved den udøvede virksomhed, men derimod ekstraordinære indsætninger, hvis eneste reelle baggrund kan være ægtefællens spillegevinster.

Det gøres gældende, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort og dokumenteret, at der har været ekstraordinære indtægter ved spil i A og PAs økonomi, hvorfor de foretagne indsætninger udgør ikkeskattepligtig indkomst. ( ... )"

Supplerende indlæg

Klagerens repræsentant har fremsendt et supplerende indlæg den 17. december 2019 og har bl.a. anført følgende:

"( ... )

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at de omtvistede indsætninger på konti tilhørende A eller virksomheden, G1-virksomhed, i indkomstårene 2014 og 2015, ikke hidrører fra omsætning eller skattepligtige indtægter for A eller virksomheden.

A kontrollerede i de omhandlede indkomstår hverken sin egen eller virksomhedens konti, da disse fuldt ud var kontrolleret af As daværende ægtefælle, PA. PA kontrollerede i de omhandlede indkomstår As konti, da hun på daværende tidspunkt lige var flyttet til Danmark, hvorfor hun næsten intet dansk kunne.

Det var således PA som forestod alt økonomisk på vegne af såvel A personligt som på vegne af As frisørvirksomhed. Som følge af, at det var PA, der styrede As økonomi, var det kun helt undtagelsesvist A selv, der fik lov til at indsætte penge på sine konti.

De i nærværende sag omhandlede kontantindsætninger, blev foretaget af PA og stammede fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i den omhandlede periode. Da PA i de omhandlede indkomstår forsøgte at skjule sin spilafhængighed og beløbene anvendt i forbindelse med sin spilafhængighed for A, blev indsætningerne på As og virksomhedens konti "kamufleret" ved at anføre eksempelvis "døgnboks" og "omsætning" på de enkelte indsætninger.

I 2014 spillede PA oftest i G2-virksomhed i Y1-by. Når PA havde anvendt As konti til at spille for, fik PA ejeren af G2-virksomhed, JD til at overføre gevinsterne til A. Overførslerne blev i to tilfælde "kamufleret" under teksterne "bilhandel" og "bilhandel iflg. Aftale", da PA var bange for, at A ville opdage hans spilafhængighed.

A blev først klar over PAs spilafhængighed og misbruget af sin og virksomhedens konti, da Skattestyrelsen sendte sin afgørelse af 20. august 2018 til A. Inden modtagelsen af denne afgørelse, havde A absolut ingen mistanke om, at PA havde anvendt de omhandlede konti til at finansiere sit spilforbrug med.

Det gøres gældende, at det fremgår klart af lang hovedparten af indtægternes karakter og størrelse, at disse ikke udgør indtægt ved den udøvede virksomhed, men derimod ekstraordinære indsætninger, hvis eneste reelle baggrund kan være ægtefællens spilgevinster.

A havde i de omhandlede indkomstår alene en omsætning på kr. 200 - kr. 500 om dagen i virksomheden. Langt hovedparten af øvrige indsætninger over kr. 500, stammede således fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i den omhandlede periode.

For en række af de øvrige indsætninger, herunder blandt andet PAs indsætning på Sagsnr. 18-0006709 Side 11/17 virksomhedens konto den 28. juli 2014 på kr. 14.500 (bilag 2) og PAs overførsel fra sin konto den 20. maj 2015 på kr. 14.000 (bilag 7) til As konto (bilag 6) samt JD overførsel den 13. oktober 2014 på kr. 25.000, skyldtes disse, at PA havde hævet penge på As konto til at spille for, men grundet dårlig samvittighed, førte beløbene tilbage på As konto.

Ligeledes var en række af de øvrige indsætninger og overførsler fra PA, herunder blandt overførslen den 15. juli 2015 på kr. 4.500 {bilag 6), til at dække overtrækket på As konto. Ved denne overførsel var As konto, som følge af PAs veksling til Euro den 14. juli 2015, overtrukket med kr. 2.965.

Indsætningerne og overførslerne til at dække overtrækket på As konti, stammede fra PAs gevinster ved spil på (red. spil fjernet).

Det er ved den fremlagte dokumentation tilstrækkeligt sandsynliggjort og dokumenteret, at der har været ekstraordinære indtægter ved spil i A og PAs økonomi, hvorfor de foretagne indsætninger udgør ikke-skattepligtig indkomst.

Skattestyrelsen har på denne baggrund ikke haft grundlag for at forhøje As skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015 med henholdsvis kr. 274.428 og med kr. 147.792.

Ligeledes har Skattestyrelsen ikke haft grundlag for at forhøje As momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 med kr. 68.607. ( ... )"

Repræsentantens bemærkninger til Skattestyrelsens supplerende udtalelse

"( ... )

A var i en lang periode uden noget kendskab til dispositionerne på sine konti, som PA havde stået for. Da hun blev opmærksom på dispositionerne og PAs spilafhængighed, krævede hun skilsmisse.

Det er PAs opfattelse, at skilsmissen kan henføres til spilafhængigheden og alle de problemer og udfordringer, som denne har medført økonomisk og i form af personlige problemer med relationer, som PA skylder penge m.v. Dette er baggrunden for, at PA i vores interne drøftelser har oplyst, at skilsmissen fandt sted som følge af skattesagen.

Det bestrides således ikke, at skattesagen, som anført i Skattestyrelsens bemærkninger, først er rejst efter skilsmissen. Imidlertid er skilsmissen og skattesagen baseret på præcis de samme forhold og økonomiske dispositioner, som PA har foretaget. Dette er baggrunden for den misforståelse, der er opstået angående det korrekte tidspunkt for skilsmissen.

PA har haft kontrol over virksomhedens og PAs konti i de omhandlede år, men hun har selvsagt haft adgang til kontiene og lærte løbende dansk. Teksten på kontiene var derfor anført med hensigt på at skjule PAs spilafhængighed. Dette var baggrunden for de tekster, overførslerne blev påført. Dette præcis som forklaret af PA kontinuerligt under sagen.

Hensigten var ikke at skjule selve dispositionerne men at sløre, at de havde bag- grund i spil med betragtelige indsatser og betydelig risiko.

( ... )"

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af momstilsvar

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der fremgår af momslovens § 4 (lov om merværdiafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005).

Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften for virksomhedens køb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1. Til dokumentation for den indgående afgift skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer med angivelse af sælgerens og køberens registreringsnummer, jf. momsbekendtgørelsens § 58 (bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven).

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode til skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1, og 57, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015), bogføringsloven {lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven {lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011). Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Retten finder, at Skattestyrelsen har været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens afgiftstilsvar, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2. Der er lagt vægt på, at kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, idet der ikke er indsendt momsregnskab og bogføringsmateriale til brug for Skattestyrelse ns opgørelse. Desuden er det tillagt vægt, at indehaverens angivne salgsmoms for afgiftsperioderne ikke stemmer overens med bevægelserne på indehaverens bankkonti.

Landsskatteretten har ved afgørelse af dags dato ændret Skattestyrelsens indkomstforhøjelse af yderligere overskud i virksomheden for indkomståret 2014, jf. sagsnr. 18-0006651, som danner grundlag for opgørelsen af det skyldige momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2014 til den 31. december 2014.

Retten kan på denne baggrund tiltræde Skattestyrelsens opgørelse over virksomhedens momstilsvar på baggrund af bevægelser på indehaverens bankkonti.

Den momspligtige omsætning er nedsat med 990 kr. som følge af, at Skattestyrelsen fejlagtigt havde registreret en indbetaling på klagerens bankkonto med 5.000 kr., i stedet for en indbetaling på 50 kr.

Virksomhedens udgående moms (salgsmoms) nedsættes på dette grundlag med 990 kr. (4.950 kr. *20 %).

Som følge heraf nedsætter Landsskatteretten virksomhedens momstilsvar fra 68.607 kr. til 67.617 kr.

Fradrag for indgående moms

I medfør af momslovens § 37, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, kan momsregistrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret få fuld fradragsret for indgående moms, i det omfang indkøbet relaterer sig til virksomhedens momsbelagte aktiviteter.

Af momsbekendtgørelsen, nr. 808 af 30. juni 2015, § 82 fremgår det, at registrerede virksomheder som dokumentation for den indgående afgift skal kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag.

Bestemmelsens indhold er identisk med dagældende momsbekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 § 84, gældende for perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2015.

Virksomheden har for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 ikke angivet moms.

SKAT har under henvisning til momslovens§ 37 fastsat virksomhedens indgående moms (købsmoms) til 0 kr.

Landsskatteretten finder, at det er berettiget, at SKAT har fastsat virksomhedens købsmoms til 0 kr.

Retten har herved lagt vægt på, at virksomheden ikke har fremlagt regnskabsmateriale eller købsbilag, herunder sandsynliggjort, at der er leveret varer og tjenesteydelser til virksomheden, og at der er betalt moms heraf.

Landsskatteretten stadfæster herved Skattestyrelsens afgørelse på dette punkt.

Formalitet - genoptagelse

Det fremgår af daværende momslovs § 57, stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013), at momsregistrerede virksomheder efter udløbet af hver afgiftsperiode skal angive størrelsen af selskabets udgående og indgående afgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1, og 57, stk. 1.

For så vidt angår afgiftsperioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 fremgår det yderligere af dagældende momslovs § 57, stk. 3, at virksomhedens momsangivelse efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb for virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt.

Det lægges til grund, at virksomheden afregner moms kvartalsvis, jf. dagældende momslovs § 47, stk. 5. I den forbindelse fremgår det af momslovens § 57, stk. 3, at momsangivelsen efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperioden udløb.

Virksomheden skulle således for første kvartal af 2014 have angivet moms senest den 1. juni 2014, for 2. kvartal den 1. september 2014, for 3. kvartal den 1. december 2014 og for 4. kvartal den 1. marts 2015.

Told- og skatteforvaltningen kan ikke af egen drift afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt. Fastsættelsen af afgiftstilsvaret skal foretages senest 3 måneder efter udløbet af fristen efter 1. pkt.

Da Skattestyrelsen fremsendte deres forslag til afgørelse den 16. juli 2018 og efterfølgende fastsatte afgiftstilsvaret den 20. august 2018, er fristen for ordinær genoptagelse således udløbet for alle 4 kvartaler af 2014.

Spørgsmålet om ændringen af momsfastsættelsen for 2014 skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, at uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Retten finder, at indehaverens undladelse af at angive moms af de konstaterede bankindsætninger anses for i hvert fald mindst groft uagtsomt. Retten har tit lagt det vægt, at der er tale om beløb af en betydelig størrelse, ligesom der er tale om løbende indsætninger på virksomhedens og indehaverens bankkonti.

Det er herefter rettens opfattelse, at grundlaget for at ændre momsfastsættelserne i 2014 i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, er til stede.

Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, og 6 måneders fristreglen efter § 32, stk. 2, 1. pkt., er imidlertid kumulative, hvorfor betingelserne i begge bestemmelser skal være opfyldt, førend der kan ske ekstraordinær genoptagelse.

Efter bestemmelsen kan en ændring af afgiftstilsvaret kun foretages efter stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller anmodningen fra den afgiftspligtige fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31.

I vurderingen lægger retten til grund, at Skattestyrelsen den 5. april 2016 blev opmærksom på, at klageren i indkomståret 2014 havde modtaget indsætninger på hendes konti. Det er rettens opfattelse, at disse oplysninger ikke i sig selv gav Skattestyrelsen kundskab om, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 32, stk. 2, 1. pkt. Skattestyrelsen anmodede den 10. januar 2018 indehaveren om regnskabsmateriale og kontoudtog fra forskellige bankkonti for indkomstårene 2014 og 2015, hvilket blev fremsendt den 29. januar 2018. Endvidere anmodede Skattestyrelsen den 13. februar 2018 klageren om bl.a. at redegøre for og dokumentere, hvorfra indsætninger på hendes konto stammede fra. Skattestyrelsen modtog den 5. april 2018 klagerens svar og dokumentation. Det er Landsskatterettens opfattelse, at det først er på dette tidspunkt, at Skattestyrelsen var i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 32, stk. 1, 1. pkt. Da Skattestyrelsen fremsendte agterskrivelsen den 16. juli 2018, var varslingsfristen således ikke overskredet.

Der henvises til Højesterets dom af 30. august 2018, gengivet i U.2018.360H, som fastslår, at kundskabstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der foreligger grundlag for ekstraordinær genoptagelse.

Retten finder således, at varslingsfristen ikke er overskredet, idet Skattestyrelsen fremsendte agterskrivelsen den 16. juli 2018. Ansættelsesfristen er desuden overholdt, da Skattestyrelsen fremsendte afgørelsen den 20. august 2018, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt.

Landsskatteretten ændrer herefter Skattestyrelsens afgørelse.

Vejledende medholdsvurdering

Skatteankestyrelsen skal komme med en udtalelse om, i hvilket omfang der er givet medhold i klagen.

Medholdsvurderingen har betydning for, i hvilken grad klageren kan få omkostningsgodtgørelse af udgifter til rådgivning under klagesagen. Medholdsvurderingen er kun vejledende. Ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal sendes til Skattestyrelsen, som træffer afgørelsen.

Skatteankestyrelsen udtaler følgende:

Resultatet af sagen kan ikke anses for medhold i overvejende grad. Dette skyldes, at ansættelsen ikke er nedsat med mere end 50 % af den påklagede forhøjelse."

Forklaringer

Sagen har været hovedforhandlet den 15. juni 2022, og der er afgivet forklaring af A og af vidnerne PA og NM.

A har forklaret blandt andet, at hun flyttede til Danmark den 5. juni 2013, da hun blev gift med PA. Hun boede tidligere i Y2-land, hvor hun uddannede sig som frisør og makeup-stylist. Da hun kom til Danmark, åbnede hun en frisørsalon. Det var PA, der stod herfor. Frisørsalonen åbnede den 1. august 2013 i Y3-område i Y1-by, hvor der var et tomt lokale. De købte inventar til salonen. Hun arbejdede som frisør i et år, men hun havde desværre ikke så mange kunder.

Kunderne i salonen skulle betale med kontanter. Pengene lagde hun løbende i kassen. Når salonen lukkede, tog PA pengene fra kassen og gik. Hun håndterede aldrig selv pengene. Hun ved heller ikke, hvad PA gjorde med pengene. Det kan godt være, at salonen havde en bankboks tilknyttet - det ved hun ikke.

Foreholdt regnskab for G1-virksomhed for 2014 - resultatopgørelse, bilag J, ekstraktens side 163ff., har hun forklaret, at det var PA, der havde ansvaret for regnskabet. Hun lagde blot indtjeningen i kassen, hvorefter PA tog pengene, når dagen var omme. Det var ham, der stod for betalingen af deres udgifter. Forevist kassekladde, bilag 3f1, ekstraktens side 167, har hun forklaret, at de daglige indtægter blev anført som "dagens salg". En klipning kostede 100 kr., og hvis øjenbrynene skulle ordnes, kostede det 50 kr. Hun havde åbent tirsdag til lørdag fra kl. 10.00 til 16.00, dog om lørdagen til kl. 13.00. Hun havde to-tre kunder om dagen. De 6.100 kr., som er betalt til Y3-område den 6. februar 2014, var husleje. Huslejen blev senere nedsat som følge af den manglende indtjening.

Hun drev virksomhed i hele 2014, selv om hun ikke tjente penge. Det var svært, og til sidst lukkede salonen. Hun vidste godt, at det gik dårligt, og hun prøvede flere gange at reklamere for frisørsalonen. Om aftenen arbejdede hun på et pizzeria.

Foreholdt kontoudtog fra G1-virksomheds konto - kontonummer X1-konto, bilag L, ekstraktens side 231ff., har hun forklaret, at det var PA, der alene styrede kontoen. Hun holdt ikke selv øje med bevægelserne på kontoen, da hun ikke kunne finde ud af det. Det var først i 2015, at hun lærte at styre det hele selv. PA havde et kort til kontoen. Den 1. april 2014 blev der indsat 52.600 kr. på kontoen, men det er ikke hende, der har indsat pengene. Den 9. maj 2014 blev der indsat 5.250 kr., og det var heller ikke hende, der indsatte de penge. Den 29. december 2014 blev der indsat henholdsvis 5.000 kr. og 7.000 kr. på kontoen. Hun kender ikke noget hertil. Hun ved godt i dag, hvad "G5-virksomhed" er, men det vidste hun ikke på det tidspunkt. Den 19. januar 2015 blev der indsat 1.500 kr. fra "NM", men hun vidste på daværende tidspunkt ikke, hvem NM var. Hun har heller ikke kendskab til denne indbetaling.

Foreholdt kontoudtog fra tjek-konto - kontonummer X2-konto, bilag L, ekstraktens side 245ff., har hun forklaret, at både hun og PA havde et kort til kontoen. Hun kiggede aldrig på kontoen, og hun vidste ikke, at det var en kassekredit. Den 12. august 2014 blev der indsat 30.000 kr., men det havde ikke noget med hende at gøre. Den 29. september 2014 blev der indsat 28.000 kr., men hun ved ikke, hvorfra disse penge stammede. Hun vidste ikke på daværende tidspunkt, hvem JD var. Hun havde aldrig mødt ham. Den 6. oktober 2014 blev der fra kontoen hævet 14.000 kr. i "G2-virksomhed", men det er ikke hende, der hævede pengene.

Hun fandt ud af, at PA spillede i slutningen af 2015. De gik herefter fra hinanden. De fandt sammen igen, og hun blev gravid. Hun var alene med børnene i fire år. I dag er de bare venner. De bor ikke sammen.

Det kan godt passe, at hun deltog i et møde i banken, hvor i hvert fald to af kontiene blev oprettet. Hun kan ikke huske den tredje konto - det er en tjek-konto. Hun blev ikke gjort bekendt med bankens forretningsbetingelser. Hun lod PA styre deres økonomi, mens de var gift. Hun fik ikke at vide af PA, at de havde økonomiske problemer.

PA sørgede for private indkøb. Han kom med frokost til hende, da han kendte ejeren på pizzariet, der lå i nærheden af salonen. I to år havde hun ikke adgang til selv at bruge sine kort, som var blevet udstedt. Hun tjekkede ikke kontiene i de to år.

Foreholdt kontoudtog fra privat konto - kontonummer X3-konto, bilag L, ekstraktens side 284ff., har hun forklaret, at hun ikke ved, hvem der løbende indbetalte beløb på kontoen. Det må have været PA, da han havde adgang hertil. De penge, som hun tjente, håndterede PA.

PA har som vidne forklaret blandt andet, at han lærte A at kende i 2012/2013. A boede i Y2-land, da de mødte hinanden. De flyttede sammen i 2013. Da A kom til Danmark, skulle hun have noget at lave. Hun var uddannet frisør, og han åbnede derfor en salon i Y1-by. De købte inventaret brugt.

Det var ham, der sørgede for det hele i forbindelse med driften af salonen. Han ordnede papirerne og regnskabet. Det var også ham, der sørgede for oprettelse af bankkonti. Når salonen lukkede om aftenen, fik han udleveret de penge, som A havde tjent i løbet af dagen. Sommetider satte han pengene ind i banken, og andre gange gjorde han ikke. Salonen havde en bankboks. Han sørgede altid for, at udgifterne blev betalt.

Foreholdt regnskab for G1-virksomhed for 2014 - kassekladde, bilag 3f1, ekstraktens side 167ff, har han forklaret, at beløbene blev registreret ved tastning på kasseapparatet. Det var ikke ham, der indtastede beløbene. Det var A, når hun havde haft kunder. De talte om, at salonen ikke gav overskud, men de havde et håb om, at det hele ville vende. De 6.100 kr., som er registreret den 6. februar 2014, omhandler leje. Det kan godt passe, at huslejen blev nedsat til 3.693,75 kr., jf. samme bilag, ekstraktens side 174.

Foreholdt kontoudtog fra G1-virksomheds konto - kontonummer X1-konto, bilag L, ekstraktens side 231ff., har han forklaret, at der blev hævet 2.000 kr. den 14. januar 2014 fra kontoen til "G5-virksomhed". Det vedrørte spil, og det var ham, der spillede. Den 3. marts 2014 blev der indsat og foretaget hævninger vedrørende "G5-virksomhed". Det var også ham, der lavede de transaktioner. Når han vandt penge i spil, indsatte han penge på kontoen. Det var "G5-virksomhed", der indsatte pengene på hans foranledning. Han gav "G5-virksomhed" oplysning om hvilken konto, der skulle have pengene. Den 1. april 2014 blev der indsat 52.600 kr. Pengene kom fra spil, og det er således også ham, der har stået for indbetalingen heraf. Han noterede indbetalingen som "omsætning", så A ikke opdagede det. Det var kontanter, som han indsatte i banken. Den 9. maj 2014 blev der indsat 5.250 kr. i døgnboks. Han ved ikke, om der var tale om omsætning fra salonen. Det må have været penge fra spil, da salonen ikke lavede overskud. De 500 kr., som blev indsat den 12. juni 2014, vedrører salonens omsætning. De mindre beløb kom fra omsætningen. Det var ikke hver dag, at han indsatte pengene i døgnboksen. Den 1. juli blev der indsat 1.780 kr., og det kan være fra salonens omsætning over et par dage. Det var kun kontanter, de modtog i salonen.

Foreholdt kontoudtog fra As tjek-konto - kontonummer X2-konto, bilag L, ekstraktens side 245ff., har han forklaret, at han indsatte 30.000 kr. på kontoen den 12. august 2014 og noterede det som "Bilhandel i flg. aft.". Det var penge, som han havde vundet i spil. Han skrev det, så A ikke skulle opdage det. Den 19. august 2014 overførte han på ny 30.000 kr.  til kontoen og noterede det samme. Disse penge stammede også fra spil. Den 29. september 2014 blev der overført 28.000 kr. til kontoen. Pengene blev overført fra JD, som er ejer af "G2-virksomhed", og hvor han spillede meget. Han overførte også de 25.000 kr. den 6. oktober 2014 og noterede det som "Hævet for meget". Det er kontanter, som han har indsat i banken, og han gik fysisk i banken, når han skulle indsætte penge. I 2015 indsatte han også penge på kontoen, og pengene kom fra spil.

Foreholdt kontoudtog fra As private konto - kontonummer X3-konto, bilag L, ekstraktens side 284ff., har han forklaret, at han foretog indbetalingen af de 15.000 kr. den 16. december 2015, men han ved ikke, om pengene kom fra "G5-virksomhed" eller fra JD. Han lagde pengene i en maskine, som optalte pengene. Hvis han skulle indbetale mere end 50.000 kr., skulle han i kontakt med en ansat.

Foreholdt kontoudtog fra egen private konto - kontonummer X4-konto, bilag 4, ekstraktens side 98ff., har han forklaret, at han i marts 2014 foretog flere hævninger i "G5-virksomhed" spil. Han spillede enten hos NM, der havde "G5-virksomhed", eller hos JD, der havde "G2-virksomhed". Den 21. juli 2014 spillede han for i alt 30.000 kr. Det var altid store beløb, som han spillede for. Han spillede typisk for 10.000, 30.000, 50.000 og 80.000 kr. Han vandt og tabte meget, men det gik nogenlunde op.

Forevist gældsbrev, bilag 5, ekstraktens side 191-192, har han bekræftet at have lånt penge af NM. Han er i dag holdt op med at spille, men han spillede fortsat i 2017. Han lånte pengene i 2015, men de var senere nødt til at udarbejde et gældsbrev på grund af NMs forretning.

A spurgte ham aldrig om, hvordan det så ud på kontiene. Da de gik fra hinanden, fandt hun ud af, at han havde spillet og snydt hende. Hun havde under samlivet tillid til ham. A havde også adgang til bankkontiene. Hun brugte selv de forskellige konti, når hun skulle handle. A brugte kort, når hun handlede, da hun aldrig havde kontanter.

NM har som vidne forklaret blandt andet, at han først mødte A efter 2014 og 2015. Han ejer "G5-virksomhed", og han kender PA herfra. I 2014 og 2015 havde han to butikker - en kiosk og en sportsbar. PA kom tit, og han spillede for meget store beløb. Det var primært fodboldkampe, som han spillede på. I starten var det udelukkende G3-A/S, som PA spillede. Derefter var det cashpoints. Det kunne også være håndboldkampe, som han spillede på.

Det er ikke muligt at se på butikkens konto, hvor meget der er blevet udbetalt i gevinster til PA. PA vandt store beløb, og han ville gerne have pengene overført til forskellige konti. Sommetider fik PA gevinsterne udbetalt i kontanter, og andre gange blev pengene overført til konti. Han fik bare oplyst et kontonummer, hvortil pengene skulle overføres, og han blandede sig ikke heri. Han foretog altid som straksoverførsler.

Foreholdt kontoudtog fra As tjek-konto - kontonummer X2-konto, bilag L, ekstraktens side 245ff., har han forklaret, at det sagtens kan have været ham, der overførte de 30.000 kr. den 12. august 2014. Han kan huske, at han skulle skrive et eller andet om løn og bilhandel vedrørende pengeoverførslerne til PA. PA sagde i hvert fald tit, at han ikke skulle skrive "G5-virksomhed" eller "NM".

Foreholdt kontoudtog fra As private konto - kontonummer X3-konto, bilag L, ekstraktens side 284ff., har han forklaret, at PA betalte med Mastercard i "G5-virksomhed", og at der blev spillet for i alt 17.000 kr. Det var ikke ualmindeligt, at PA spillede for et beløb af denne størrelse. Han ved, at PA sommetider lånte As kort.

Foreholdt kontoudtog fra PAs private konto - kontonummer X4-konto, bilag 4, ekstraktens side 136ff., har han forklaret, at det sagtens kan have været ham, der overførte penge den 13. og 16. februar 2015.

Forevist gældsbrev, bilag 5, ekstraktens side 191-192, har han bekræftet at have udarbejdet gældsbrevet. Han var ved at miste sin butik på grund af, at han havde hjulpet PA. Det er hans største "plet" i hans erhvervsliv, og det er ikke noget, som han er stolt af. Gælden blev stiftet over en længere periode, og han har siden forsøgt at glemme det. Det var ved at ødelægge alt for ham. Gældsbrevet blev underskrevet i 2017, og det må have været gæld, der var stiftet inden dette tidspunkt. Han har ikke fået pengene, og han har ikke forsøgt at få inddrevet pengene via fogedretten.

PA kom dagligt. Han havde en kasse i butikken til kvitteringer og gevinstkuponer, og han mener, at han på et tidspunkt sagde til PA, at han kunne gemme kvitteringerne og kuponerne heri. Han afleverede materialet til mødet i Y4-by, jf. bilag M, ekstrakten side 288-314.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument af 1. juni 2022 anført:

"…

Til støtte for den principale påstand gøres det helt overordnet gældende, at indsætningerne på konti, tilhørende As og virksomhed G1-virksomhed i indkomstårene 2014 og 2015, ikke hidrører fra omsætning i virksomheden eller i øvrigt udgør skattepligtige indtægter for A.

Det gøres gældende, at de gennemførte forhøjelser af As skatteansættelser for 2014 og 2015 samt momstilsvaret for 2014 er baseret på forkerte forudsætninger om de gennemførte indsætningers karakter. Beskatningen og forhøjelsen af afgiftstilsvaret skal derfor tilsidesættes i sin helhed eller hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Indsætningerne på As og G1-virksomheds konti, der ikke blev selvangivet af A eller indgik i G1-virksomheds årsrapporter, blev foretaget af As daværende ægtefælle. Beløbene stammede fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i de omhandlede år 2014 og 2015.

PA har såvel overfor Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten tilkendegivet, at det var ham og ikke A, der gennemførte de dispositioner, der dannede baggrund for en forhøjelse af As skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015 (bilag 7 og 8).

Dispositionerne blev gennemført uden As viden om dispositionernes reelle karakter.

PAs spil på (red. spil fjernet) var i årene 2014 og 2015 af et betydeligt omfang. I 2014 og 2015 spillede PA på (red. spil fjernet) for ca. kr. 1.050.000 i henholdsvis G2-virksomhed og G5-virksomhed. Videre spillede han på kredit for et større beløb i G5-virksomhed (bilag 4 og 5).

Når PA vandt på (red. spil fjernet) blev gevinsterne, som forklaret af JD for Retten i Y1-by, udbetalt delvist kontant og delvist ved overførsel til konto (bilag 6, side 2). NM forklarede til Skatteankestyrelsen (bilag 7), at når han overførte gevinster til PA, skete det med tekster som "NM" og "Bil" efter PAs ønske. Både JD og NM vil afgive vidneforklaring i forbindelse med sagens hovedforhandling.

Indsætningerne på As og G1-virksomheds konti anført "Omsætning", "Indsat løn", "Døgnboks" m.v. var et forsøg fra PAs side på at skjule sin spilafhængighed for A.

Det gøres gældende, at det, henset til omfanget af PAs spil og forklaringerne fra henholdsvis JD og NM, er dokumenteret, at indsætningerne på As og G1-virksomheds konti stammede fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet).

Der er ikke grundlag for at beskatte A af de indsatte beløb på det foreliggende grundlag.

                                                                      ... ...

Måtte retten - mod forventning - finde, at indsætningerne på As og G1-virksomheds konti udgør skattepligtige indtægter, gøres det gældende, at beskatning skal ske ved PA og ikke A, jf. eksempelvis Landsskatterettens afgørelse af 27. september 2018, j.nr. 136724132.

PA har tilkendegivet overfor Skattestyrelsen, at han kontrollerede As og G1-virksomheds konti i 2014 og 2015, og at indsætningerne blev foretaget af ham.

Ligeledes har PA tilkendegivet overfor Skattestyrelsen, at A ikke var vidende om dispositionerne, gennemført af PA, på As og G1-virksomheds konti. A var således uden viden om dispositionernes reelle karakter og baggrund. Ligeledes var A uvidende om dispositionernes potentielle konsekvenser i form af yderligere beskatning m.v.

Det gøres gældende, at idet PA overfor såvel Skattestyrelsen som Landsskatteretten har tilkendegivet, at de i sagen omhandlede indsætninger på As og G1-virksomheds konti blev foretaget og gennemført af ham, skal en eventuel skattepligt af indsætningerne påhvile PA og ikke A.

   ... ...

I det omfang retten - mod forventning - finder, at indsætningerne på As og G1-virksomheds konti udgør skattepligtig indkomst og skal beskattes ved A, gøres det gældende, at der for indkomståret 2014 skal indrømmes A et skønsmæssigt fradrag for yderligere omkostninger, baseret på en normal bruttoavance i G1-virksomhed.

Nærmere om den subsidiære påstand

Den subsidiære påstand er medtaget for det tilfælde, at retten finder, at der skal gives A et skønsmæssigt fradrag for yderligere omkostninger i 2014. I dette tilfælde bør retten, i overensstemmelse med praksis, hjemvise sagen til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

En hjemvisning er ligeledes relevant, hvis retten finder, at en række af de gennemførte overførsler, men ikke alle, udgør overførsler af skattefrie eller allerede beskattede midler.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument af 1. juni 2022 anført:

"…

A har ikke løftet bevisbyrden for, at de kontante indsætninger på hendes erhvervs-/virksomhedskonto og tjekkonto i 2014 samt på hendes tjekkonto og private konto i 2015 stammer fra midler, der allerede er beskattet. For indkomståret 2014 skal der endvidere opkræves et momstilsvar på baggrund af de indsætninger, der fremgår af As virksomheds- og tjekkonto i 2014.

Det er derfor med rette, at As skattepligtige indkomst er forhøjet i de pågældende indkomstår, og der er ikke grundlag for at nedsætte indkomsten eller momstilsvaret.

3.1 Skattepligtige indsætninger

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, og det påhviler A at selvangive indkomsten, jf. den dagældende skattekontrollovs § 1.

Det kan ikke identificeres, hvad beløbene, som ubestridt er indsat på As bankkonti i indkomstårene 2014 og 2015, dækker over.

For indkomståret 2014 har Landsskatteretten således afgjort, at der blev indsat og overført 270.048 kr. ekskl. moms (338.085 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 67.617 kr.) fordelt på i alt 55 indsætninger - se også opgørelsen i støttebilag A.

I 2015 blev der indsat og overført i alt 96.949 kr. fordelt på i alt 18 indsætninger og overførsler på As private konto og tjekkonto - se også opgørelsen i støttebilag B.

Det er efter fast retspraksis A, der skal godtgøre og løfte bevisbyrden for, at indsætningerne på hendes konti ikke udgør skattepligtig indkomst, jf. UfR 2009.163 H og UfR 2011.1599 H. I en situation, hvor A har drevet frisørsalon i 2014, påhviler det hende at bevise, at indsætningerne ikke udgjorde indtægter i virksomheden, jf. UfR 1998.898. Da beløbene er indsat over en længere periode, er bevisbyrden skærpet.

Parts- og vidneforklaringer kan ikke løfte As bevisbyrde, da det følger af retspraksis, at erklæringer fra interesseforbundne parter, der ikke er bestyrket af objektive kendsgerninger, ikke skal tillægges afgørende vægt ved bevisvurderingen, jf. UfR 2009.476/2 H og UfR 2011.1599 H.

Skattemyndighedernes skøn kan kun tilsidesættes, hvis A godtgør, at skønnet er udøvet på et fejlagtigt grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat, jf. f.eks. UfR 2009.476/2 H, UfR 2011.1458 H og SKM2018.310.ØLR.

3.1.1 Udeholdt omsætning i virksomheden i 2014

I 2014 drev A frisørsalonen "G1-virksomhed", og hun selvangav for indkomståret 2014 et underskud på i alt 22.996 kr. (bilag A, s. 1 og bilag 2, s. 8, 3. afsnit).

Når A i selv samme indkomstår over 21 gange indsætter i alt 125.070 kr. inkl. moms på virksomhedens erhvervskonto X1-konto med tekstanmærkningerne "INDSAT", "INDSAT omsætning" og "DØGNBOKS" (støttebilag A), har det formodningen for sig, at indsætningerne dækker over udeholdt omsætning fra frisørsalonen, idet der indsættes kontanter, som enten er direkte indsat, eller som formentlig har været opbevaret i en døgnboks, førend de er indsat på erhvervskontoen.

A har da også erkendt, at indsætningerne på mindre beløb på erhvervskontoen (kontonr. X1-konto) den 14. januar 2014, 21. januar 2014, 1. april 2014 (posteringen på 1.800 kr.), 9. maj 2014 (posteringen på 150 kr.), 15. maj 2014, 20. maj 2014, 2. juni 2014, 12. juni 2014, 12. august 2014, 27. august 2014, 16. september 2014, 20. oktober 2013 og 12. november 2014 (opgjort i støttebilag A) udgør omsætning fra frisørsalonen (bilag K, s. 3, 4. afsnit).

A har anført, at beløbet på 52.600 kr., som blev indsat på As erhvervskonto (kontonr. X1-konto) den 1. april 2014 med posteringsteksten "INDSAT omsætning" (støttebilag A), stammer fra PAs spilgevinster (bilag K, s. 3, 5. og 6. afsnit). Dette beløb ses ikke at være overført fra PAs konti den pågældende dato (bilag 4). Derimod er et andet beløb på 29.920 kr. overført til PAs konto X4-konto (bilag 4, s. 4) fra PAs konto X5-konto (bilag 4 s. 24).

Vedrørende beløbet på 14.500 kr., som er indsat den 28. juli 2014 på erhvervskontoen (kontonr. X1-konto) med posteringsteksten "DØGNBOKS" (bilag L, s. 4, og støttebilag A), er det anført, at beløbet først er hævet på As konto og derefter indsat igen (bilag K, s. 3, 8. afsnit). I replikken har A endvidere anført, at: "hævningen anført "overførsel" på 14.500 kr. havde virkning og blev gennemført pr. 28. juli 2014, hvorimod indsætningen anført "DØGNBOKS" på 14.500 kr. først havde virkning pr. 29. juli 2014" (replikken, s. 5, 2. afsnit).

Om end det er korrekt, at den 29. juli står angivet under "VAL" på kontoudskriftet, hvoraf indsætningen "DØGNBOKS" fremgår, så er indsætningen reelt foretaget den 28. juli 2014, idet valørdatoen anfører, hvornår renterne på kontoen beregnes fra (bilag O, s. 1, pkt. 4.2, og s. 3, pkt. 13.10). Når der foretages kontante indbetalinger, så er valørdatoen den første dag efter indbetalingen (bilag O, s. 1, pkt. 4.2, og s. 3, pkt. 13.10).

Det fremgår dog af kontoudskriftet fra erhvervskontoen, at beløbet først er blevet indsat, for derefter at blive hævet (bilag L, s. 4). Beløbet ses heller ikke at være overført fra PAs konti (bilag 4).

Beløbet på 5.250 kr., som blev indsat på As erhvervskonto (kontonr. X1-konto) den 9. maj 2014 med posteringsteksten "DØGNBOKS", er ifølge A en tilbagebetaling af et lån givet til PA. Der foreligger ikke et lånedokument vedrørende dette lån eller andet, som dokumenterer, at det er PA, der har fået udbetalt eller har indbetalt beløbet. Beløbet ses ikke at fremgå som overført fra PAs konti X4-konto, X5-konto og X10-konto (bilag 4, s. 5, s. 25 og s. 56).

Det har formodningen for sig, at de beløb, der er indsat på As tjek-konto X2-konto i 2014 med tekstanmærkningerne f.eks. "INDSAT", "INDSAT løn" og "Indsat løn egen forretning" (støttebilag A) dækker over udeholdt omsætning fra frisørsalonen, idet der indsættes kontanter, som enten er direkte indsat, eller som formentlig har været opbevaret i en døgnboks, førend de er indsat på erhvervskontoen.

Når A har indsat beløb, hvoraf det ligefrem fremgår, at der er tale om løn og løn fra egen forretning, består der en klar formodning for, at der er tale om indtægter, som er tilgået A, og som ikke er beskattet. At dette er tilfældet, bestyrkes af det faktum, at A - i modsætning til i indkomståret 2015 - ikke foretager indsætninger på sin privatkonto i indkomståret 2014.

Desuden bemærkes, at As virksomhed har haft en meget beskeden omsætning på 300-700 kr. om dagen, hvorfor det har formodningen for sig, at de øvrige indsætninger på hendes erhvervskonto og tjekkonto reelt stammer fra en ubeskattet indkomst i virksomheden. Det regnskabsmateriale, der er indsendt for virksomheden, kan ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten, jf. også Landsskatterettens begrundelse (bilag 1, s. 20, 1. afsnit).

A har også modtaget fire betydelige indsætninger på sin tjekkonto X2-konto med tekstanmærkningerne "BILHANDEL I FLG. AFT.", "BIL HANDEL" og to indsætninger med "JD". De fire indsætninger udgør tilsammen 113.000 kr. inkl. moms (støttebilag A).

Der er ikke nogen dokumentation for, hvad indsætningerne dækker over, men i forbindelse med skrift-vekslingen har A anført, at det var PA, der for at dække over sin spilafhængighed anførte f.eks. "Bilhandel" i forbindelse med indsætningerne (stævningen, s. 4, 2. afsnit). Endvidere har A anført, at PA spillede i G2-virksomhed i Y1-by, som var ejet af JD.

Det anførte godtgør imidlertid ikke, at indsætningerne skulle stamme fra allerede beskattede midler. Der foreligger ingen objektiv dokumentation herfor, og A er derfor skattepligtig af indsætningerne.

A har ikke dokumenteret, at hun har afholdt udgifter i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, og hun kan derfor ikke få fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf.SKM2004.6.ØLR.

3.1.2 Ikke selvangivet indkomst i 2015

Om end A ikke længere drev sin frisørsalon i 2015, blev der fortsat foretaget betydelige indsætninger på hendes private konto og tjekkonto i indkomståret 2015.

Der indsættes og overføres således i alt af otte gange 72.950 kr. på As private konto X3-konto i indkomståret 2015 med tekstanmærkningerne "Indbetaling" og "Overførsel" (støttebilag B). Indsætningerne er på alt mellem 300 kr. og 15.000 kr., mens den ene overførsel er på 50.000 kr. (støttebilag B).

Endvidere indsættes der 24.000 kr. over tre indsætninger på As tjekkonto i samme år med tekstanmærkningerne "Indsat" og "Indsat hævet og sat ind igen" (støttebilag B).

Pengestrømmene i indkomståret kan ikke følges, og det er ikke dokumenteret ved objektive kendsgerninger, hvorfra beløbene stammer.

A har derfor heller ikke for indkomståret 2015 godtgjort, at indsætningerne og overførslerne stammer fra allerede beskattede midler.

3.2 As indsigelser

A har i sagen oplyst, at det var PA, der førte kontrol med hendes bankkonti (bilag 1, s. 3, 6. afsnit), og at "Det var helt naturligt for A og PA - ligesom det ses i mange ægteskaber - at overlade varetagelsen af ægteparrets økonomi til den af ægtefællerne, der havde mest forstand på økonomi, hvilket i ægtefællernes tilfælde var PA" (replikken, s. 2, 3. afsnit).

A har under sagen desuden anført, at indsætningerne på hendes erhvervskonto, tjekkonto og private konto blev foretaget af hendes daværende ægtefælle PA (stævningen, s. 4, 5. afsnit). Indsætningerne stammede ifølge A fra PAs skattefrie gevinster ved spil på (red. spil fjernet) i 2014 og 2015 (stævningen, s. 4, 5. afsnit).

I den forbindelse har A oplyst, at PAs spil på (red. spil fjernet) var af et væsentligt omfang, idet PA i 2014 og 2015 spillede for ca. 1.050.000 i G2-virksomhed og G5-virksomhed (stævningen, s. 4, sidste afsnit). Når PA vandt, ville PA få pengene udbetalt kontant eller overføre dem til PA eller As konti.

Forklaringerne om, at indsætningerne skulle stamme fra PAs spillegevinster, er ikke bestyrket af objektive kendsgerninger og kan derfor ikke tillægges betydning, jf. UfR 2009.476/2 H og SKM2015.633.ØLR.

3.2.1 Kontrol med As konto

Det er udokumenteret og i øvrigt næppe særlig realistisk, at A ikke har haft nogen kontrol over sine bankkonti i en periode på to år, når hun alligevel har haft (og vel administreret) hele tre bankkonti og ligeledes har ejet og drevet en frisørsalon. Det bestrides i forlængelse heraf, at det skulle være naturligt, at PA varetog ægteparrets økonomi.

Det bemærkes, at det netop fremgår af de almindelige betingelser for både privatkunder og erhvervskunder ved F1-bank, hvor A havde sine konti, at kunden skal føre kontrol med sin saldo og bevægelser på kontoen (bilag N og bilag O).

For så vidt angår privatkontoen, så gælder ifølge forretningsbetingelserne, at såfremt der er transaktioner på kontoen, som kunden ikke kan vedkende sig, skal kunden snarest muligt reklamere over for banken (bilag N, punkt 9, s. 3). For så vidt angår erhvervskontoen så påhviler der også kunden en pligt til løbende at kontrollere posteringer på kundens konti (bilag O, s. 3, punkt 13.9).

Når A netop har haft tre konti, og hun i over to år ikke har reageret på indsætningerne eller i øvrigt gjort indsigelser hertil, har hun ikke dokumenteret, at det var PA, der kontrollerede hendes konti. A har da også under skriftvekslingen oplyst, at hun havde adgang til sine konti (replikken, s. 3, sidste afsnit). Det forekommer ikke sandsynligt, at hun helt skulle have undladt at reagere på indsætninger, der tilsammen udgør næsten 400.000 kr. henover en to-årig periode.

3.2.2 Spillegevinster

Til støtte for, at der var tale om spillegevinster, fremlagde A ved den administrative behandling af sagen gevinstkuponer og præmieboner fra (red. spil fjernet) samt kvitteringer fra G5-virksomhed i Y1-by (bilag M).

De fremlagte kuponer og kvitteringer vedrører følgende datoer den 18. oktober 2015, den 20. december 2015, den 26. december 2015, den 28. december 2015, den 29. december 2015 og den 30. december 2015 (bilag M). Der er således kun tale om kuponer og kvitteringer fra en meget afgrænset periode i forhold til indkomstårene 2014 og 2015.

Beløbene angivet på kuponerne modsvarer ikke beløb på PAs konti (bilag 4) eller As konti (bilag L).

Når indsætningerne på As konti blev anført som "omsætning", "indsat løn" og "døgnboks" m.fl., var det ifølge A desuden et forsøg fra PAs side på at skjule sin spilafhængighed fra A (stævningen, s. 5, 2. afsnit). I forbindelse med den administrative behandling af sagen blev det imidlertid oplyst, at A ikke beherskede det danske sprog særlig godt (bilag 1, s. 3, 6. afsnit).

Såfremt A ikke beherskede det danske sprog særlig godt, savner det mening overhovedet at anføre en tekst i forbindelse med de pågældende indsætninger. Såfremt det virkelig var et forsøg på at dække over/kamuflere spilafhængighed, så giver det heller ikke mening, at indsætningerne er angivet med mange af de samme posteringstekster, og at enkelte af posteringsteksterne er angivet som "BIL-HANDEL" og "JD".

Det bestrides endeligt, at beskatningen af indsætningerne skal ske ved PA. Der er ikke ført bevis for, at PA kontrollerede As konti, eller at indsætningerne reelt blev foretaget af PA.

3.3 Momstilsvar

Idet Skatteministeriet anser de kontante indsætninger på As erhvervs-/virksomhedskonto og tjekkonto i 2014 som indkomst i hendes virksomhed, og da A ubestridt drev en afgiftspligtig virksomhed, er hun momspligtig efter momslovens § 4, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift).

Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde virksomheden til registrering hos skatteforvaltningen, jf. momslovens § 47, stk. 1. Virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt, skal ikke registreres, jf. momslovens § 48, stk. 1, 1. pkt.

Momsregistrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og indgående afgift, jf. momslovens § 56, stk. 1, og skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden til skatteforvaltningen, jf. momslovens § 57. Forskellen mellem den udgående og indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar, jf. momslovens § 56, stk. 1, 2. pkt.

Momsregistrerede virksomheder skal ligeledes føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55. De nærmere krav til regnskabsgrundlaget fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgift), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabs- loven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011 med senere ændringer). Regnskabet skal bl.a. føres på en klar og overskuelig måde og indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for Skatteforvaltningens kontrol. Derudover skal transaktionssporet for de enkelte registreringer kunne følges, og enhver registrering skal dokumenteres ved bilag.

Hvis regnskabet ikke lever op til ovenstående krav, således at størrelsen af afgiftstilsvaret ikke kan opgøres på grundlag af regnskabet, kan skatteforvaltningen ansætte tilsvaret skønsmæssigt, jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 28. maj 2014 (opkrævningsloven), § 5, stk. 2.

A angav ikke nogen moms i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014, hvor hun var afgiftspligtig, og hvor omsætningen oversteg 50.000 kr.

Det har derfor været berettiget at fastsætte momstilsvaret i henhold til de indsætninger, som blev foretaget af A i indkomståret 2014, idet A ikke har indsendt et regnskab (bilag J), der kan danne grundlag for en korrekt opgørelse af momstilsvaret, jf. UfR 2020.415.VLD.

En opgørelse over momstilsvaret fremgår af støttebilag C.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

På baggrund af de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at der på As bankkonti er indsat beløb svarende til de af skattemyndighederne foretagne indkomstforhøjelser af As skattepligtige indkomst for 2014 og 2015. I den foreliggende situation, hvor der løbende over en længere periode er indsat beløb i den omhandlede størrelsesorden på As bankkonti, sammenholdt med de foreliggende oplysninger om As indtægtsforhold de pågældende år, påhviler det A at godtgøre, at de indsatte beløb stammer fra beskattede midler, herunder at indsætningerne ikke udgjorde indtægter i virksomheden.

Efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringerne, er det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at indsættelserne på As bankkonti ikke tilkom hende, eller at der var tale om skattefri beløb erhvervet ved blandt andet PAs spil og dispositioner i øvrigt. Retten har navnlig lagt vægt på, at forklaringerne fra A og PA ikke er understøttet af objektive beviser. Der foreligger ingen dokumentation for, hvor indsætningerne på As bankkonti stammer fra. Den omstændighed, at de fremlagte kvitteringer og gevinstkuponer viser, at der har været spilleaktivitet i 2015, beviser ikke, at indsætningerne stammer fra spillegevinster.

Herefter, og da det, der yderligere er anført af A, heller ikke kan føre til et andet resultat, finder retten, at det ikke er godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af indkomst og momstilsvar hviler på et åbenbart forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at den skønsmæssige fastsættelse har ført til et åbenbart urimeligt resultat for A. Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn vedrørende forhøjelsen af As indkomst for 2014 og 2015 samt momstilsvaret for 2014.

Retten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 55.000 kr. inklusive moms. Skatteministeriet er efter det oplyste ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale sagsomkostninger med 55.000 kr.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.