Dato for udgivelse
05 Oct 2022 14:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2022 08:12
SKM-nummer
SKM2022.474.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0574350
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Engangskvoter, fradrag, periodisering
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at B A/S kan fratrække regnskabsmæssige hensættelser ultimo 2021 vedrørende forbrug af CO2-kvoter i 2021.

Skatterådet udtaler i svaret, at CO2-kvoter er engangskvoter omfattet af afskrivningslovens § 40 A, da der er tale om kvoter, der kun kan bruges én gang. Ifølge afskrivningslovens § 40, stk. 1, kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en engangskvote fradrages i det indkomstår, hvori kvoten er anvendt i produktionen.

Det udtales endvidere, at bestemmelsen skal fortolkes således, at det er en forudsætning for at kunne foretage fradrag vedrørende de kvoter, der er anvendt i produktionen udover de tildelte kvoter, at den skattepligtige har afholdt udgifter til anskaffelse af de pågældende kvoter. Det forhold, at der regnskabsmæssigt er foretaget en hensættelse vedrørende kvoterne, berettiger ikke til fradrag efter afskrivningslovens § 40 A. Selskabet har i 2021 ikke afholdt nogen udgift til anskaffelse af kvoter, idet selskabet fuldt ud har dækket sit behov for kvoter for 2021 ved at tilbageføre kvoter tildelt for det efterfølgende indkomstår. Hvis selskabet som forventet skal erhverve kvoter mod betaling i april 2023 til dækning af selskabets behov for kvoter til produktionen i indkomståret 2022, vil udgiften efter afskrivningslovens § 40 A kunne fradrages i indkomståret 2022, da det er i dette indkomstår, at de indkøbte kvoter er anvendt i produktionen.

Hjemmel

Afskrivningslovens § 40 A

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 242 af 18. februar 2021 af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.2.4.5.3

Spørgsmål 

 

  1. Skal B A/S fratrække den regnskabsmæssige hensættelse ultimo 2021 vedrørende forbrug af CO2-kvoter i 2021, jf. beskrivelsen nedenfor?
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, gælder det da også for efterfølgende indkomstår, hvori udledning og tildeling følger samme princip som for 2021?

Svar

  1. Nej, se dog begrundelse.
  2. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B A/S har en produktion, der betyder at virksomheden er omfattet af reglerne om CO2-kvoter, og dermed af EU’s registreringssystem.

I 2021 har B A/S udledt 119.300 tons CO2.

Selskabet har i 2021 fået tildelt CO2-kvoter svarende til 63.000 tons. Der er således udledt 56.300 tons CO2 mere end den skete tildeling i 2021.

Reglerne om CO2-kvoter giver imidlertid virksomheden mulighed for, at den tildeling, som sker i 2022, kan udnyttes med hensyn til den faktiske større udledning for 2021 end de i dette år tildelte kvoter.  

Den 2. april 2022 er der for 2022 tildelt 63.000 tons CO2-kvoter. Heraf kan kvoter svarende til udledning af 56.335 tons CO2 udnyttes i 2021.

I april 2023 forventes der atter tildelt 63.000 tons CO2-kvoter, hvilket giver mulighed for dækning af 69.600 tons udledning i 2022, da de resterende kvoter for 2022 svarer til 6.641 tons udledning af CO2. Overstiger udledningen i 2022 69.600 tons udledning, skal B A/S ud at erhverve yderligere kvoter mod betaling i april 2023.

Det beskrevne princip er gældende til og med indkomståret 2024, idet tildelingen af CO2-kvoterne sker i "blokke" på 5 år og dermed, at princippet for tildeling ikke kendes fuldt ud for udledning i 2025 og fremefter. Ansøgningen om bindende svar er vedlagt en rapport fra Energistyrelsen i forbindelse med deres kontrol samt kopi af udtræk fra CO2-systemet.

Regnskabsmæssigt har selskabet hensat et beløb på 33.350.000 kr. på basis af den større udledning i 2021. Beløbet er beregnet som 56.350 tons CO2-kvoter á 79,61 euro, svarende til 4.485.000 euro. Omregnet på basis af en valutakurs på 7,4364 giver det en hensættelse på 33.350.000 kr.

Det hensatte beløb er ikke fratrukket skattemæssigt i den indkomstopgørelse, som pt. er udarbejdet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgerens repræsentant anfører, at anmodningen om bindende svar skal ses i lyset af risikoen for, at "glemte" fradrag ikke kan indrømmes, når ansættelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, er overskredet. I nærværende tilfælde er der tale om et så væsentligt beløb, at der ønskes Skatterådets stillingtagen til periodiseringen af udgifterne til CO2-kvoter.

Det er repræsentantens opfattelse, at der er tale om tildeling af engangskvoter, hvorefter reglerne i afskrivningslovens § 40 A finder anvendelse. Dette grunder i, at tildelingen sker årligt med baggrund i den produktion og dermed udledningen af CO2, som sker i de enkelte år. Uanset at de her omfattede kvoter tildeles i "blokke", er der efter repræsentantens opfattelse ikke tale om løbende kvoter, men stadig engangskvoter.

Dermed opstår spørgsmålet om rækkevidden af bestemmelsens klare formulering om fradragsret i det indkomstår, hvori udledningen sker uanset tildeling af kvoten, og dermed betalingen herfor først sker i det efterfølgende indkomstår.

Det er repræsentantens opfattelse, at B A/S med henvisning til denne klare formulering, og som også understøttes af bemærkningerne til lovforslaget, jf. L 229 af 14. april 2004, har fradragsret i 2021 for den beregnede hensættelse på 33.350.000 kr.

Repræsentanten bemærker, at eventuelle forskelle mellem det hensatte beløb og den faktiske betaling vil blive korrigeret i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet for det indkomstår, hvori udledningen sker. Dette gælder under alle omstændigheder i de tilfælde, hvor der er sket afregning/endelig beregning af beløbet, der skal betales for de manglende kvoter.

Oplysningsskema for 2021

Repræsentanten har anført, at der indsendes oplysningsskema for B A/S og de sambeskattede selskaber med baggrund i en indkomst opgjort uden fradrag for hensættelsen.

Såfremt det bindende svar besvares bekræftende, vil der blive indsendt anmodning om genoptagelse af den skattepligtige indkomst og sambeskatningsindkomst med baggrund i fradrag for det hensatte beløb.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at B A/S skal fratrække den regnskabsmæssige hensættelse ultimo 2021 vedrørende forbrug af CO2-kvoter i 2021.

Begrundelse

Afskrivningslovens § 40 A omhandler engangskvoter, mens afskrivningslovens § 40 B omhandler løbende kvoter.

De kvoter, der er omfattet af afskrivningslovens § 40 A, er kvoter, "der giver ret til at producere, levere anvende, udbytte eller fange en bestemt mængde af et bestemt produkt eller en ressource eller udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter, og som kun kan bruges én gang (en engangskvote)".

Det er karakteristisk for en engangskvote, at en virksomhed bruger den op, inden virksomheden går i gang med den næste kvote.

De kvoter, der er omfattet af afskrivningslovens § 40 B er kvoter, "der giver ret til løbende at i nærmere afgrænsede perioder at producere, levere, anvende, udnytte eller fange en bestemt mængde af et produkt elle en ressource eller at udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter pr. periode".

Det er karakteristisk for løbende kvoter, at kvoten giver ret til at producere mv. en vis mængde pr. periode fx et år. Hvis retten ikke er udnyttet inden for den pågældende periode, kan retten ikke overføres til en efterfølgende periode.

I Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.2.4.5.3, anføres om afgrænsning mellem engangskvoter og løbende kvoter:

"Det er kvoteordningens overordnede struktur, der skal lægges til grund ved bedømmelsen af, hvilken kvotetype, der er tale om. Det vil sige, at eventuelle muligheder for at dispensere fra hovedreglerne i en kvoteordning ikke er afgørende ved klassifikationen. Ved afgrænsningen af, hvilken type kvote der er tale om, er det ikke afgørende, hvilken enhed rettigheden opgøres i. Der kan således både være tale om mængder af fysiske enheder som kg, ton mv., relative fysiske enheder som fx en mængde pr. kubikmeter eller rettigheder opgjort i pengemæssig værdi som fx en ret til at fange for 100.000 kr. af en bestemt type fisk.

Hvis en kvoteindehaver fx benytter sig af en mulighed for efter ansøgning at overføre en uudnyttet del af en løbende kvote til et efterfølgende år, giver det ikke umiddelbart anledning til skattemæssigt at omklassificere den konkrete kvote fra løbende kvote til engangskvote. I et sådant tilfælde vil den skattemæssige afskrivningsprofil for løbende kvoter blive anvendt, indtil anskaffelsessummen er afskrevet fuldt ud. Det kan dog ikke udelukkes, at en kvotetype, der formelt og overordnet fremtræder som en løbende kvote, men som ved meget udbredt anvendelse af dispensationsmuligheder i praksis administreres som en engangskvote, skattemæssigt vil blive klassificeret som en engangskvote."

En CO2-kvote er defineret som "bevis for retten til at udlede 1 ton CO2-ækvivalent i en nærmere angivet periode", jf. lov om CO2-kvoter § 2 nr. 3.

Efterhånden som virksomhederne udleder CO2, nedskrives virksomhedens CO2-kvoter. Hvis virksomheden skal bruge flere CO2-kvoter end de tildelte, kan den købe yderligere kvoter, ligesom en virksomhed kan sælge tildelte kvoter, som den ikke har brug for.

Efter skattestyrelsens opfattelse er CO2-kvoter engangskvoter omfattet af afskrivningslovens § 40 A, da der er tale om kvoter, der kun kan bruges én gang.

Ifølge afskrivningslovens § 40, stk. 1, kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en engangskvote fradrages i det indkomstår, hvori kvoten er anvendt i produktionen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen skal fortolkes således, at det er en forudsætning for at kunne foretage fradrag vedrørende de kvoter, der er anvendt i produktionen udover de tildelte kvoter, at den skattepligtige har afholdt udgifter til anskaffelse af de pågældende kvoter. Styrelsen finder således ikke, at det forhold, at der regnskabsmæssigt er foretaget en hensættelse vedrørende kvoterne, berettiger til fradrag efter afskrivningslovens § 40 A.

B A/S har for indkomståret 2021 ikke nogen anskaffelsessum for de 56.350 tons CO2-kvoter, som selskabet har anvendt udover de tildelte kvoter på 63.000 tons CO2, idet selskabet fuldt ud har dækket sit behov for kvoter for 2021 ved at tilbageføre kvoter tildelt for det efterfølgende indkomstår. Efter Skattestyrelsens opfattelse kan der derfor ikke for 2021 foretages fradrag vedrørende kvoterne på 56.350 tons CO2.

Hvis selskabet som forventet skal erhverve kvoter mod betaling i april 2023 til dækning af selskabets behov for kvoter til produktionen i indkomståret 2022, vil udgiften efter afskrivningslovens § 40 A kunne fradrages i indkomståret 2022, da det er i dette indkomstår, at de indkøbte kvoter er anvendt i produktionen.

Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares med "Nej, se dog begrundelse".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej se dog begrundelsen".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det bekræftet, at det da også gælder for efterfølgende indkomstår, hvori udledning og tildeling følger samme princip som for 2021.

Begrundelse

Da Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej se dog begrundelsen", bortfalder spørgsmål 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 40A

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote, der giver ret til at producere, levere, anvende, udnytte eller fange en bestemt mængde af et produkt eller en ressource eller at udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter, og som kun kan bruges én gang (en engangskvote), fradrages i det indkomstår, hvori kvoten er anvendt i produktionen. Reglerne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på andele af engangskvoter, der er anvendt i produktionen.

[…].

Afskrivningslovens § 40 B

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote, der giver ret til løbende i nærmere afgrænsede perioder at producere, levere, anvende, udnytte eller fange en bestemt mængde af et produkt eller en ressource eller at udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter, pr. periode (en løbende kvote), fra og med det indkomstår, hvori der er indgået aftale om overdragelsen (aftaleåret), afskrives med indtil 1/7 årligt. Reglerne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på andele af løbende kvoter.

[…].

Forarbejder

Lovforslag 2003/1 LF 229, fremsat 14. april 2004, om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl.

"Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Der foreslås en ny § 40 A i afskrivningsloven.

I det foreslåede stk. 1 fastsættes regler om, at anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote omfattet af lov om CO2-kvoter eller en andel af denne kvote kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med den forholdsmæssige andel i det indkomstår, hvori kvoten eller andelen af kvoten er anvendt i produktionen.

Efter denne bestemmelse henføres fradraget således til det indkomstår, hvori udledningen har fundet sted.

Hvis f.eks. 75 pct. af en udledning, som en CO2-kvote giver ret til, udledes i indkomstår 1 og de resterende 25 pct. udledes i indkomstår 2, henføres fradrag svarende til 75 pct. af anskaffelsessummen til indkomstår 1, mens fradrag svarende til 25 pct. af anskaffelsessummen henføres til indkomstår 2."

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 1.

Forarbejder

Se under spørgsmål 1.