Dato for udgivelse
26 Sep 2022 10:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2022 09:57
SKM-nummer
SKM2022.457.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-0246-22
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, straffesag
Resumé

I en administrativ straffesag vedtog T en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten tilkendte T’s beskikkede forsvarer 22.955 kr. i salær med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales endeligt af statskassen.

Skattestyrelsen kærede salærafgørelsen, med påstand om at salæret til den beskikkede forsvarer skal betales endeligt af T når han har erkendt at have overtrådt skattekontrolloven og vedtaget en bøde. Desuden påstod Skattestyrelsen salærets størrelse nedsat under henvisning til at der er tale om et forholdsvist ukompliceret forhold om dokumenterede renteindtægter, og advokatens timeforbrug på 14,5 timer overstiger på den baggrund det, der med rimelighed kan forventes honoreret.

Landsretten nedsatte salæret til 18.000 kr. med tillæg af moms. Efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang oversteg et tidsforbrug på 14,5 timer hvad en forsvarer med rimelighed kunne forvente at få honoreret af det offentlige.

Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skal betale forsvarersalæret, og Landsretten henviser i den forbindelse til § 5 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, hvorefter den, som sagen vedrører, har pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler. Der var ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skal betale salæret til sin beskikkede forsvarer, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Landsretten bemærkede i øvrigt, at byrettens afgørelse burde have været truffet ved kendelse, jf. retsplejelovens § 1012, stk. 1.

Reference(r)

Lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag § 5 

Retsplejelovens § 1008, stk. 1 

Retsplejelovens § 1012, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.3.6.

Parter

Anklagemyndigheden

mod                                                                   

T

Afgørelse truffet af Landsdommerne

Jon Esben Hvam, Thomas Raaberg-Møller og Anne Lægaard Bindslev (kst.)

Fremlagte bilag:

− brev af 11. august 2022 fra advokat NG.

Retten i Y1-by har den 12. november 2021 fastsat salær på 25.995 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat NG, og bestemt, at salæret betales af det offentlige.

Skattestyrelsen har kæret afgørelsen om salæret, herunder således at salæret endeligt skal betales af T.

Skattestyrelsen har navnlig anført, at T bør betale salæret endeligt, når han har erkendt at have overtrådt skattekontrolloven og vedtaget en bøde. Skattestyrelsens kære af 8. december 2021 omfatter efter sin ordlyd tillige størrelsen af salæret. Der er tale om et forholdsvist ukompliceret forhold om dokumenterede renteindtægter, og advokatens timeforbrug på 14,5 timer overstiger på den baggrund det, der med rimelighed kan forventes honoreret.

Advokat NG har anført, at Skattestyrelsens kære alene må anses for at omfatte spørgsmålet om, hvem der skal bære udgiften til det fastsatte salær endeligt, og at Skattestyrelsen i øvrigt ikke har hjemmel til at kære afgørelsen om salærets størrelse. Statskassen bør efter en samlet bedømmelse af faktum, rådgivningsaspektet, grundlaget for sagen, initiativet til låneforholdet mv. bære sagens omkostninger endeligt. Med hensyn til salærets størrelse skal der tages højde for, at T er ordblind og havde vanskeligt ved at læse og forstå korrespondance med revisoren og SKAT, ligesom der har været arbejde forbundet med spørgsmålet om anvendelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 5 A.

Landsretten afsagde 

K E N D E L S E

Skattestyrelsens kære må forstås således, at den både angår spørgsmålet om salærets størrelse og spørgsmålet om, hvem der endeligt skal betale salæret. Begge spørgsmål kan kæres af Skattestyrelsen.

Advokat NG blev den 11. maj 2021 efter anmodning fra Skattestyrelsen beskikket som forsvarer for T i en sag om overtrædelse af den tidligere skattekontrollovs § 16, jf. nugældende § 83, stk. 5, jf. stk. 1. Sagen angik manglende selvangivelse af renteindtægter i fire indkomstår.

T deltog sammen med advokat NG i et møde hos Skattestyrelsen den 28. maj 2021. Mødet varede cirka 40 minutter.

Den 29. juni 2021 accepterede T et bødeforlæg på 30.000 kr.

Byretten tilkendte herefter den 12. november 2021 advokat NG et salær på baggrund af en salærindstilling fra advokaten med et nærmere specificeret tidsforbrug på 14,5 timer.

Landsretten finder efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang, at et tidsforbrug på 14,5 timer overstiger, hvad en forsvarer med rimelighed har kunnet forvente at få honoreret af det offentlige. Salæret nedsættes derfor til 18.000 kr. + moms.

Efter § 5 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har den, som sagen vedrører, pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagsbehandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

Der er ikke oplyst omstændigheder, som giver grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skal betale salæret til sin beskikkede forsvarer, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Landsretten ændrer herefter byrettens afgørelse således, at salæret til den beskikkede forsvarer, advokat NG, nedsættes til 18.000 kr. + moms, og at salæret skal betales af T.

Det bemærkes, at byrettens afgørelse burde være truffet ved kendelse, jf. retsplejelovens § 1012, stk. 1.

T h i   b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres således, at salæret til den beskikkede forsvarer, advokat NG, nedsættes til 18.000 kr. + moms, og at salæret skal betales af T.

Sagen sluttet.