Dato for udgivelse
23 Sep 2022 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2022 12:45
SKM-nummer
SKM2022.453.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0827708
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Genoptagelse, frist, momspligt, momsfritagelse, udlejning, ferielejlighed, hotelpligt
Resumé

Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet styresignal om betydningen for dansk praksis af Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR. Styresignalet forventes udsendt i løbet af 2023. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8
Skatteforvaltningsloven § 32
Skatteforvaltningsloven § 34 a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.8.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.8.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.8.7.

Landsskatteretten har den 25. marts 2022 truffet afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af en ferielejlighed.

Landsskatteretten har i SKM2022.264.LSR taget stilling til, hvorvidt udlejning af en ferielejlighed skulle kvalificeres som udlejning af fast ejendom fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., eller som momspligtig hotellignende udlejningsvirksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt.

Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet styresignal om afgørelsens betydning for dansk praksis. Styresignalet forventes offentliggjort i løbet af 2023.

Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Det følger skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at anmodninger om genoptagelse som følge af, at hidtidig praksis er blevet underkendt ved dom, skal være modtaget af Skattestyrelsen senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er blevet bekendt med dommen. Når der offentliggøres et genoptagelsesstyresignal, løber denne reaktionsfrist normalt fra tidspunktet for offentliggørelse.

Denne SKM-meddelelse har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situation skal modtages af Skattestyrelsen og journaliseres med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.

Forældelse

Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på Skattestyrelsens eller på borgerens/virksomhedens initiativ. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2.

Se evt. også Den juridiske vejlednings afsnit A.A.8.2.2.1.3 og A.A.9.