Dato for udgivelse
23 sep 2022 08:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 aug 2022 12:26
SKM-nummer
SKM2022.449.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0200870
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Ladestandere, elafgiftsgodtgørelse, prisafslag, momsgrundlag, regulering
Resumé

Spørger kan som operatør af ladestandere til el-biler få godtgjort elafgiften for elforbruget i ladestanderen. Da det er kunden, som har afholdt udgiften til elafgift i forbindelse med indkøb af elektricitet fra en elleverandør, vil Spørger tilbagebetale elafgiftsgodtgørelsen til kunden.

Hovedspørgsmålet er herefter, hvordan Spørger momsmæssigt skal behandle elafgiftsgodtgørelsen, når den tilbagebetales til kunden, og elafgiftsgodtgørelsen overstiger det vederlag, som Spørger har modtaget fra kunden.

I SKM2021.376 har Skatterådet bekræftet, at når hjemtagelsen og videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen knytter sig til Spørgers vederlag for levering af udleje og drift af ladebokse, kan videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.

Skatterådet kan ikke bekræfte:

 • at der kan ske momsregulering, jf. momslovens § 27, stk. 4, for den del af prisafslaget, der overstiger vederlaget for leverancen.
 • at momsreguleringen, jf. momslovens § 27, stk. 4, skal foretages i samme afgiftsperiode, som salgsmomsen afregnes. Det betyder, at hvis momsen af leveringen er bogført i en afgiftsperiode, er der ikke noget i vejen for, at kreditnotaen vedrørende prisafslaget udstedes og bogføres i en anden afgiftsperiode.
 • at hvis prisafslaget overstiger det vederlag, som prisafslaget knytter sig til, kan den resterende del af prisafslaget danne grundlag for regulering af salgsmomsen vedrørende andre salgstransaktioner til kunden, fx salg af fødevarer.
 • at en privat forbruger, der udlejer sin ladestander, kan opgøre udlejningsresultatet efter bestemmelsen i ligningslovens § 15 Q, stk. 1, da en ladestander ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af denne bestemmelse.
Hjemmel

LBK nr. 1021 af 26. september 2019 (momsloven) og LBK nr. 1735 af 17. august 2021 (ligningsloven)

Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 4
Ligningslovens § 15 Q

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit D.A.8.1.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.H.3.4.1.1.2

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at Spørgers tilbagebetaling/refusion af elafgiftsgodtgørelsen inkl. moms fra Spørger til kunden, skal modregnes i samme periodes salgsmoms vedrørende kundens driftsaftale?
 2. Kan det bekræftes, at Spørger kan angive en negativ salgsmoms for de enkelte driftsaftaler, når tilbagebetalingen/refusionen overstiger betalingen for driftsaftalen?
 3. Kan det bekræftes, ved nej på spørgsmål 2, at Spørger kan henføre den negative salgsmoms til en senere momsperiode og derved modregne den negative salgsmoms ved senere positiv salgsmoms vedrørende de enkelte driftsaftaler?
 4. Kan det bekræftes, ved nej på spørgsmål 2, at Spørger kan fratrække den negative salgsmoms for de enkelte driftsaftaler i positive salgsmoms vedrørende andre salgstransaktioner tilknyttet til samme kunde?
 5. Kan det bekræftes, ved nej på spørgsmål 3, at Spørger kan fratrække den negative salgsmoms som en driftsudgift i Spørgers skatteopgørelse?
 6. Kan det bekræftes, at en kunde med flere ladestandere kan anses som et kundeforhold hvorved samtlige ladere indgår i den totale momsberegning og at den negative salgsmoms dermed kan modregnes i positive salgsmoms på øvrige salgstransaktioner med kunden i samme periode?
 7. Kan det bekræftes at en privat forbruger kan tjene op til 28.000 kr. årligt ved udlejning af sin ladestander uden beskatning?

Svar

 1. Nej, se dog indstilling og begrundelse
 2. Nej
 3. Bortfalder
 4. Bortfalder
 5. Bortfalder
 6. Nej
 7. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

1. Spørger vil drive erhvervsmæssig aktivitet med elbilopladning til private kunder og virksomheder (herefter benævnt kunden). Spørger tilbyder kunderne driftsaftaler til ladestandere, som dels kan være ejet af kunderne selv og dels kan være ejet af spørger, hvilket jf. SKM2020.12.SR kan ske uden konsekvens for afgiftstilsvaret mellem Skattestyrelsen og Spørger.

Rammerne for aktiviteten for driftsaftalerne er:

 • At Spørger er kontraktmæssigt ansvarlig for driften af ladestandere, hvilket bl.a. indebærer udbedring af fejl, skader og mangler.
 • At Spørger har fuld juridiske råderet over ladestandere, og kan foretage dispositioner i forbindelse med driften af ladestandere.
 • At Spørger driver ladestandere for egen regning, idet kunden betaler et fast abonnement til Spørger, således at Spørgers omkostninger ved at drive ladestandere ikke viderefaktureres, f.eks. omkostningerne til elnetselskab og el-leverandøren mv.
 • At Spørger løber en reel økonomisk risiko i forhold til driften af ladestanderen.

2. Aftalerne vil omfatte, at Spørger søger om elafgiftsgodtgørelse for elforbruget på ladestanderen, som er opstillet hos kunden. Kunden vælger frit el-leverandør samt modtager fakturaer for sit elkøb fra denne og betaler selv det fakturerede beløb til el-leverandøren. Spørger yder til kunden en fast kompensation pr. kWh forbrugt via ladestanderen, som består af den til enhver tid gældende sats for elafgiftsgodtgørelse tillagt moms, jf. SKM2021.283.SR og SKM2021.376.SR. Kompensationen vil ske i form af en kreditnota til kunden og vil være pålagt moms. På baggrund af den høje elafgiftssats, vil det for en stor del af kunderne være tilfældet, at den månedlige tilbagebetaling/refusion, som momsmæssigt er anerkendt som en rabat i betalingen for driftsaftalen, vil overstige kundens betaling for driftsaftalen. Der vil på baggrund heraf momsmæssigt være en negativ salgsmoms. Dette er der ikke taget stilling til i Skatterådets svar eller anden praksis, men det vil være hyppigt forekommende.

3. Spørger forventer, at der vil være en del af kunderne, som anskaffer mere end 1 lader under en samlet aftale. I disse tilfælde vil kundens pris på driftsaftalen være afhængig af antallet af ladere, men der vil ske en samlet fakturering af driftsaftalerne. Ligeledes vil kreditering ske samlet, men baseret på forbruget per ladestander.

4. Spørger forventer at en del af kunderne vil have andre købstransaktioner hos Spørger, som ikke er relateret til ladestanderene eller kompensation pr. kWh. Disse købstransaktioner vil blive faktureret sammen med driftsaftalerne.

5. Ladestanderne som Spørger sælger kan aktiveres, således at disse bliver offentligt tilgængelige. Kunderne kan herefter udleje ladestanderens ladekapacitet til andre forbrugere mod betaling.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1: Ja

Den negative salgsmoms, der opstår som følge af den ydede elafgiftsgodtgørelse, sidestilles i henhold til normal praksis på området med moms på ydet rabat og kan derfor modregnes i positiv salgsmoms vedrørende kundens driftsaftale. Dette er også bekræftet i SKM2021.283.SR og SKM2021.376.SR.

Spørgsmål 2: Nej

Der er som udgangspunkt i momsloven ikke adgang til at angive en samlet negativ salgsmoms på en sammenhængende salgstransaktion. Der kan alene angives positiv salgsmoms eller 0. For mange af Spørgers driftsaftaler vil den samlede salgsmoms på de respektive transaktioner være negativ, som følge af tilbagebetalingen/refusion af den elafgiftsgodtgørelse, som Spørger er berettiget til at få.

Spørgsmål 3: Nej

Angivelse af moms skal i henhold til momsloven ske i den periode som transaktionen er foretaget.

Spørgsmål 4: Nej

Da ydet elafgiftsgodtgørelse i nuværende praksis sidestilles med en ydet rabat på den oprindelige ydelse (her driftsaftalen), kan momsen på ydet afgiftsgodtgørelse alene modregnes i positiv salgsmoms på den oprindelige ydelse. Resterende transaktioner med kunden skal momsmæssigt behandles individuelt, medmindre der momsmæssigt er tale om sammensatte ydelser.

Spørgsmål 5: Ja

Det er Spørgers opfattelse, at dette kan sidestilles med reglerne angående begrænset momsfradragsret fx. vedrørende gaver, hvor der er adgang til at fratrække momsomkostningen som en driftsudgift i skatteopgørelsen.

Spørgsmål 6: Ja

Idet der er tale om en samlet driftsaftale, anses samtlige transaktioner vedrørende afgiftsgodtgørelse som en delmængde af den samlede ydelse. Det er således muligt at foretage en samlet momsmæssig angivelse for den fælles driftsaftale/afgiftsgodtgørelse per periode.

Spørgsmål 7: Ja

Udlejning af ladestandere kan efter Spørgers opfattelse sidestilles med udlejning af fast ejendom via fx. AirBnB og det er således muligt at anvende bundgrænsen på 28.000 kr. årligt, for indtægter opnåede ved privat udlejning af ladestanderen.

Spørgers høringssvar

Vi skal hermed til Skattestyrelsen, på vegne af Spørger, bemærke en række forhold vedrørende Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet. Vi finder det nødvendigt at uddybe den kontekst, som Skattestyrelsen og evt. Skatterådets afgørelse bliver truffet i. Vi håber, at bemærkningerne vil lede til uddybende svar, så retsstillingen, der bliver adspurgt, er så klar som muligt. Spørger har som nævnt ingen interesse i, om der bliver svaret ja/nej til de stillede spørgsmål, men ønsker blot klare retningslinjer, så Spørger kan operere korrekt som ny aktør på markedet. Den eneste nuværende praksis, der foreligger på området, er SKM2021.376.SR, men denne dækker efter Spørgers opfattelse ikke området fyldestgørende, da den er besvaret ud fra en meget begrænset præmis, som vil være undtagelsestilfælde for Spørger og markedet generelt.

Begrænsningen i præmissen er, at tilbagebetalingen til kunderne af serviceaftaler/driftsaftaler/abonnementer (herefter blot benævnt "abonnement(er)"), der inkluderer refusion af elafgift, ikke kan overstige abonnementsprisen.

Hvis tilbagebetalingen skal anses som værende et momsmæssigt prisafslag, hvorfor tilbagebetalingen skal være inklusiv moms, vil det for langt størstedelen af kunderne være tilfældet, at de reelt bliver betalt for at aftage Spørgers leverance. Den gennemsnitlige danske familie kører i gennemsnit ca. 17.000 kilometer om året. Med et gennemsnitsforbrug på 5 km/kWh for rene elbiler (jf. FDM), svarer det til ca. 280 kWh strøm om måneden, uden at tage højde for ladetab. For illustration heraf:

Abonnementspris

100 kr.

Heraf moms

 20 kr.

Elafgift af indkøbte 280 kWh (76,3 øre/kWh fra 1. juli 2022

213,64 kr.

Elafgiftsgodtgørelse til udbyder (75,9 øre/kWh fra 1. juli 2022

212,52 kr.

Tilbagebetaling til kunde

265,65 kr.

Heraf moms

53,13 kr.

"Momsdifference"

33,13 kr.

 

Med afsæt i en abonnementspris på 100 kr., vil det således kun være de tilfælde, hvor kunder, der lader 131 kWh eller derunder på deres hjemmeladestander om måneden, uden at tage højde for ladetab, som ikke medfører en “momsdifference" - hvilket svarer til ca. 7.860 kilometer om året.

"Momsdifferencen" skal forstås således, at når Skattestyrelsen i deres indstilling angiver, at der ikke er noget, der hedder negativ salgsmoms, men i SKM2021.376.SR har angivet at krediteringen til kunden skal være inklusiv moms, så krediteres der et beløb til kunderne, som herefter kun kan anses som et tab for Spørger. Dette er årsagen til, at Spørger har stillet spørgsmålene 3-5, for at vide, hvorledes dette tab skal håndteres. Om end Spørger i denne anmodning har anvendt begrebet "negativ salgsmoms", så er det reelle spørgsmål, hvordan tabet som følge af den momsmæssige behandling skal være for disse tilfælde.

Stort set hele markedet for den type af produkter, som Spørger vil udbyde, opererer med en pris på et abonnement, på et sted mellem 69-129 kr. inkl. moms, hvoraf alle efter vores opfattelse tilbagebetaler den elafgiftsgodtgørelse, som de har adgang til. Efter SKM2021.376.SR er praksis på området blevet, at der skal ske en kreditering inklusiv moms, med det til følge, at salgsmomsen skal nedsættes tilsvarende. Se følgende som illustration for effekten af momsen på konkrete kunder (opgjort for en måned):

Kunde

kWh

Godtgørelse

Tilbagebeta-ling (prisaf-slag)

Moms af tilbagebetaling

Abonnement-moms

"momsdiffe-rence"

A

1003,50

902 kr.

1.128 kr.

226,00 kr.

20 kr.

- 206,00 kr.

B

1020,87

918 kr.

1.148 kr.

230,00 kr.

20 kr.

- 210,00 kr.

C

65,57

59 kr.

74 kr.

15,00 kr.

20 kr.

5 kr.

D

338,17

304 kr.

380 kr.

76,00 kr.

20 kr.

- 56,00 kr.

E

165,99

149 kr.

186 kr.

37,00 kr.

20 kr.

- 17,00 kr.

F

556,23

500 kr.

625 kr.

125,00 kr.

20 kr.

- 85,00 kr.

G

1939,98

1.744 kr.

2.180 kr.

436,00 kr.

20 kr.

- 416,00 kr.

H

2742,47

2.465 kr.

3.081 kr.

616,00 kr.

20 kr.

- 596,00 kr.

I

528,14

475 kr.

594 kr.

119,00 kr.

20 kr.

- 99,00 kr.

J

5455,16

4.904 kr.

6.130 kr.

1.226,00 kr.

20 kr.

- 1.206,00 kr.

K

756,87

680 kr.

850 kr.

170,00 kr.

20 kr.

- 150,00 kr.

L

4698,29

4.224 kr.

5.280 kr.

1.056,00 kr.

20 kr.

- 1.036,00 kr.

M

3488,54

3.136 kr.

3.920 kr.

784,00 kr.

20 kr.

- 764,00 kr.

N

91,52

82 kr.

103 kr.

21,00 kr.

20 kr.

- 1,00 kr.

O

263,44

237 kr.

296 kr.

59,00 kr.

20 kr.

- 39,00 kr.

Baseret på en abonnementspris på 100 kr., og elafgiftssatsen per 1. juli 2022

For at påvise momsbehandlingens effekt, se da Kunde G i ovenstående tabel som eksempel:

Ingen momseffekt

Delvis momseffekt

Fuld momseffekt

Omsætning

80 kr.

80 kr.

80 kr.

Godtgørelse

1.744 kr.

1.744 kr.

1.744 kr.

Tilbagebetaling

-2.180 kr.

-2.180 kr.

-2.180 kr.

Momseffekt

0 kr.

20 kr.

416 kr.

Momstab

-436 kr.

-416 kr.

0 kr.

Total omsætning

-356 kr.

-336 kr.

80 kr.

Ingen momseffekt: Hvor Skattestyrelsen jf. Den juridiske vejledning D.A.13.2.2.9 vurderer, at der er tale om, at kunden nu leverer en forpligtelse til at aftage tilbagebetaling mod vederlag fra Spørger. Her vil Spørgers omsætning for kunde A-O være -3.996 kr. per måned.

Delvis momseffekt: Hvor Skattestyrelsen fastholder principperne i SKM2021.376.SR, med den præmis at salgsmomsen kan reduceres til 0 kr. (eller et beløb lidt højere, for at undgå problemer med udtagningsmoms). Her vil Spørgers omsætning for kunde A-O være -3.696 kr. per måned.

Fuld momseffekt: Hvor Skattestyrelsen anfører, at hele tilbagebetalingen skal være med moms, og derved reducerer momsgrundlaget fuldt ud, i overensstemmelsen med det beløb kunden allerede har betalt til sin el-leverandør. Her vil Spørgers omsætning for kunde A-O være 1.200 kr. per måned.

Spørger har forståelse for, at der ikke kan ske korrektion af de allerede stillede spørgsmål, men ønsker med ovenstående at gøre det klart, hvad der menes med formuleringen af spørgsmålene.

Den eneste årsag til, at der samlet kan opstå en negativ pris for abonnementet, er fordi statskassen udbetaler en godtgørelse af elafgift til Spørger, som med rette bør overvæltes til kunden. Fordi Skatterådet med SKM2021.376.SR har angivet, at denne videregivelse skal anses som en momsmæssig rabat, opstår der i langt de fleste tilfælde momsdifference.

Skattestyrelsens bemærkninger til Spørgers høringssvar

Det fremgår af Spørgers høringssvar, at "momsdifferencen" skal forstås således, at når Skattestyrelsen i deres indstilling angiver, at der ikke er noget, der hedder negativ salgsmoms, men i SKM2021.376.SR har angivet, at krediteringen til kunden skal være inklusiv moms, så krediteres der et beløb til kunden, som herefter kun kan anses som et tab for spørger.

Skattestyrelsen forstår dette således, at når det af indstillingen til spørgsmål 2 fremgår, at der ikke kan foretages regulering efter § 27, stk. 4, for de refusionsbeløb, der overstiger vederlaget, opstår "underskuddet", fordi refusionsbeløbet fortsat udbetales fuldt ud til kunden med moms.

I SKM2021.376.SR har Skatterådet bekræftet, at når hjemtagelsen og videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen knytter sig til Spørgers vederlag for levering af udleje og drift af ladebokse, kan videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.

I spørgsmål 2 i nærværende anmodning om bindende svar ønsker Spørger at få bekræftet, at Spørger kan angive en negativ salgsmoms for de enkelte driftsaftaler, når tilbagebetalingen/refusionen overstiger betalingen for driftsaftalen.

Spørger har under en drøftelse af nærværende anmodning om bindende svar den 16. juni 2022 oplyst, at videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen til kunden ikke er lovreguleret. Videregivelsen sker derfor frivilligt/pr. kulance, fordi det er kunden, som har afholdt udgiften til elafgiften i forbindelse med sit køb af elektricitet fra en elleverandør.

Ved besvarelse af SKM2021.376.SR blev der bl.a. taget afsæt i, at elafgiftsrefusionen skulle nedbringe forbrugerens betaling for Spørgers leverance. Der forelå ingen oplysninger om, at der kunne være tilfælde, hvor elafgiftsrefusionen oversteg forbrugerens betaling for leverancen.

Hertil kommer, at ordet "prisafslag" i momslovens forstand, efter en naturlig sproglig forståelse må forstås som et "delvis" afslag i den aftalte pris.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at SKM2021.376.SR ikke kan tages som udtryk for, at krediteringer, som overstiger vederlaget for leverancen, skal pålægges moms.

Når den del af krediteringen, der overstiger vederlaget, ikke skal pålægges moms, opstår der ikke en "momsdifference" og dermed heller ikke et tab for spørger.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers tilbagebetaling/refusion af elafgiftsgodtgørelsen inkl. moms fra Spørger til kunden, skal modregnes i samme periodes salgsmoms vedrørende kundens driftsaftale.

Begrundelse

Momslovens § 27, stk. 4, har følgende ordlyd:

"I afgiftsgrundlaget kan fradrages rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, for så vidt rabatten senere bliver effektiv. Fradraget foretages, når rabatten bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af afgiften, jf. dog § 66 g, stk. 3. Tilsvarende gælder for andre prisafslag."

I SKM2021.376.SR har Skatterådet bekræftet, at når hjemtagelsen og videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen knytter sig til Spørgers vederlag for levering af udleje og drift af ladebokse, kan videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.

Det fremgår af ordlyden af momslovens § 27, stk. 4, at fradraget kan foretages, når rabatten/prisafslaget bliver effektiv. Det betyder, at hvis momsen af leveringen er bogført i en afgiftsperiode, er der ikke noget i vejen for, at kreditnotaen vedrørende prisafslaget udstedes og bogføres i en anden afgiftsperiode.

Det kan således ikke bekræftes, at prisafslaget skal modregnes i samme periode, som salgsmomsen afregnes.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse."

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan angive en negativ salgsmoms for de enkelte driftsaftaler, når tilbagebetalingen/refusionen overstiger betalingen for driftsaftalen.

Begrundelse

Bestemmelsen i momslovens § 27, stk. 4, kræver efter Skattestyrelsens opfattelse, at prisafslaget skal knytte sig til en leverance, som Spørger har leveret til kunden.

I SKM2021.376.SR har Skatterådet bekræftet, at når hjemtagelsen og videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen knytter sig til Spørgers vederlag for levering af udleje og drift af ladebokse, kan videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, D.A.13.2.2.9 Gas og elektricitet, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at det momsmæssigt ikke er muligt at sælge til negative priser.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at den momsmæssige regulering ikke kan omfatte prisafslag, der overstiger det vederlag, som prisafslaget knytter sig til, dvs. at hvis vederlaget fx udgør 1.000 kr. kan prisafslaget ikke overstige 1.000 kr. Det betyder således også, at momsen på den udstedte kreditnota ikke kan overstige momsen på den faktura, som prisafslaget knytter sig til, dvs. at der ikke kan opstå en negativ salgsmoms.

Det kan således ikke bekræftes, at Spørger kan angive en negativ salgsmoms for de enkelte driftsaftaler.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, ved nej på spørgsmål 2, at Spørger kan henføre den negative salgsmoms til en senere momsperiode og derved modregne den negative salgsmoms ved senere positiv salgsmoms vedrørende de enkelte driftsaftaler.

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen til spørgsmål 2, kan der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke opstå en negativ salgsmoms vedrørende de enkelte driftsaftaler.

Spørgsmål 3 bortfalder derfor.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Bortfalder."

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, ved nej på spørgsmål 2, at Spørger kan fratrække den negative salgsmoms for de enkelte driftsaftaler i positive salgsmoms vedrørende andre salgstransaktioner tilknyttet til samme kunde.

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen til spørgsmål 2, kan der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke opstå en negativ salgsmoms vedrørende de enkelte driftsaftaler.

Spørgsmål 4 bortfalder derfor.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, ved nej på spørgsmål 3, at Spørger kan fratrække den negative salgsmoms som en driftsudgift i Spørgers skatteopgørelse.

Begrundelse

Som det fremgår af begrundelsen til spørgsmål 2, kan der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke opstå en negativ salgsmoms vedrørende de enkelte driftsaftaler. Skattestyrelsen indstiller derfor, at spørgsmål 3 bortfalder.

Da der således ikke er en negativ salgsmoms og spørgsmål 3 bortfalder, bortfalder spørgsmål 5 også.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at en kunde med flere ladestandere kan anses som et kundeforhold, hvorved samtlige ladere indgår i den totale momsberegning, og at den negative salgsmoms dermed kan modregnes i den positive salgsmoms på øvrige salgstransaktioner med kunden i samme periode.

Begrundelse

Det fremgår af Spørgers oplysninger, at Spørger forventer, at der vil være en del af kunderne, som anskaffer mere end en lader under en samlet aftale. I disse tilfælde vil kundens pris på driftsaftalen være afhængig af antallet af ladere, men der vil ske en samlet fakturering af driftsaftalerne. Ligeledes vil kreditering ske samlet, men baseret på forbruget per ladestander.

Det fremgår endvidere, at Spørger forventer, at en del af kunderne vil have andre købstransaktioner hos Spørger, som ikke er relateret til ladestanderne eller kompensation pr. kWh. Disse købstransaktioner vil blive faktureret sammen med driftsaftalerne.

I SKM2021.376.SR har Skatterådet bekræftet, at når hjemtagelsen og videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen knytter sig til Spørgers vederlag for levering af udleje og drift af ladebokse, kan videregivelsen af elafgiftsgodtgørelsen anses for et prisafslag omfattet af momslovens § 27, stk. 4.

Af begrundelsen til svar på spørgsmål 2 fremgår det bl.a., at det er Skattestyrelsens opfattelse, at den momsmæssige regulering ikke kan omfatte prisafslag, der overstiger det vederlag, som prisafslaget knytter sig til, dvs. at hvis vederlaget fx udgør 1.000 kr. kan prisafslaget ikke overstige 1.000 kr.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at hvis prisafslaget overstiger det vederlag, som prisafslaget knytter sig til, kan den resterende del af prisafslaget ikke danne grundlag for regulering af salgsmomsen vedrørende andre salgstransaktioner til kunden.

Det kan således ikke bekræftes, at prisafslaget vedrørende ladestandere kan danne grundlag for regulering af salgsmomsen vedrørende salg af andre varer m.v. til kunden.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Nej".

Spørgsmål 7

Det ønskes bekræftet, at en privat forbruger kan tjene op til 28.000 kr. årligt ved udlejning af sin ladestander uden beskatning?

Begrundelse

Ifølge ligningslovens § 15 Q, stk. 1, kan ejere, andelshavere og lejere, der udlejer eller fremlejer en del af værelserne i en helårsbolig til beboelse, eller som udlejer eller fremlejer hele boligen en del af indkomståret til beboelse, ved indkomstopgørelsen foretage et bundfradrag på 10.000 kr. (2010-niveau) i bruttolejeindtægten pr. helårsbolig.

Bundfradraget udgør dog 25.550 kr. (2010-niveau), hvis der sker indberetning af lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43. Bestemmelsen blev indført i 2018, hvor det blev foreslået at indføre et bundfradrag på 28.000 kr. (2018-niveau) ved korttidsudlejning af helårsboliger betinget af indberetning af oplysninger fra tredjepart om udlejernes indtægter.

Af ligningslovens § 15 Q, stk. 1, pkt. 8, fremgår det, at det er en betingelse for at anvende bestemmelsen, at der er tale om en ejendom, der er omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4.

Af ligningslovens § 15 Q, stk. 2, fremgår det, at hvis en ejer vælger at foretage fradrag efter stk. 1, medregnes ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskatteloven for hele indkomståret.

Reglerne i ligningslovens § 15 Q, stk. 1 er særregler for opgørelse af udlejningsresultatet, når ejeren af en fast ejendom udlejer værelser eller udlejer hele den fast ejendom en del af året til beboelse.

Spørger har oplyst, at der er tale om udlejning af en ladestander. En ladestander opfylder ikke betingelserne i ligningslovens § 15 Q, stk. 1. Der er ikke tale om udlejning af en helårsbolig, der er omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4. Der er heller ikke tale om udlejning til beboelse. Endvidere er en ladestander ikke en fast ejendom i skattemæssig forstand og den er heller ikke medtaget ved vurderingen af den faste ejendom. En ladestander er derimod et teknisk anlæg i forhold til ejendomsvurderingen.

Da en ladestander således ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af den skematiske opgørelse i ligningslovens § 15 Q, stk. 1, kan udlejningsresultatet ikke opgøres efter denne bestemmelse.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "Nej"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1, 2, 3, 4 og 6

Lovgrundlag

Momslovens § 27, stk. 4, har følgende ordlyd:

"I afgiftsgrundlaget kan fradrages rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, for så vidt rabatten senere bliver effektiv. Fradraget foretages, når rabatten bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af afgiften, jf. dog § 66 g, stk. 3. Tilsvarende gælder for andre prisafslag."

Forarbejder

­­--

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.8.1.1.4 Periodisering: Betingede rabatter ML § 27, stk. 4

Spørgsmål 7

Lovgrundlag

Ligningslovens § 15 Q:

Ejere, andelshavere og lejere, der udlejer eller fremlejer en del af værelserne i en helårsbolig til beboelse, eller som udlejer eller fremlejer hele boligen en del af indkomståret til beboelse, kan ved indkomstopgørelsen foretage et bundfradrag på 10.000 kr. (2010-niveau) i bruttolejeindtægten pr. helårsbolig. Bundfradraget udgør dog 25.550 kr. (2010-niveau), hvis der sker indberetning af lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43. Ved en helårsbolig forstås hele eller en del af en fast ejendom, der tjener til ejerens, andelshaverens eller lejerens helårsbolig. Bundfradraget kan ikke overstige bruttolejeindtægten pr. helårsbolig. Endvidere kan der af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget, fradrages 40 pct. Vælger en ejer at foretage fradrag efter 1.og 2. pkt., kan der ikke foretages fradrag og afskrivninger efter stk. 3. Bundfradragene efter 1. og 2. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20. Hvis helårsboligen har flere ejere, andelshavere eller lejere, fordeles bundfradraget i ejerboliger efter ejerandel, i andelsboliger efter den pågældende andelshavers andel af boligafgiften og i lejeboliger efter den pågældende lejers andel af lejeudgiften. For ejere er det en betingelse, at der er tale om en ejendom, der er omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4. Bundfradragene efter 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på helårsboliger, der af den skattepligtige anvendes som fritidsbolig.

Stk. 2.Vælger en ejer at foretage fradrag efter stk. 1, medregnes ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskatteloven for hele indkomståret.

Forarbejder

--

Praksis

--