Dato for udgivelse
26 aug 2022 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2022 11:39
SKM-nummer
SKM2022.405.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0060586
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Tilbageførelse, renter, frist, gaveanmeldelse
Resumé

Klageren modtog i 2017 gaver for i alt 1.062.900 kr. og indbetalte gaveafgiften heraf, 150.000 kr., til SKAT rettidigt den 30. april 2018. Der blev derimod ikke indsendt gaveanmeldelse inden udløbet af fristen herfor senest den 1. maj 2018, jf. boafgiftslovens § 26, stk. 1. Efter SKATs påmindelse om gaveanmeldelse i brev af 21. marts 2019 blev gaveanmeldelse indgivet den 7. maj 2019. SKAT godkendte gaveanmeldelsen, men opkrævede med henvisning til boafgiftslovens § 38, stk. 1, renter af gaveafgiften med henvisning til, at anmeldelsen var indgivet for sent. Landsskatteretten fandt, at boafgiftslovens § 38 måtte forstås sådan, at der i den foreliggende situation, hvor klageren ikke indgav rettidig anmeldelse, men selv beregnede afgiften og indbetalte den inden udløbet af fristen for at indgive anmeldelse med angivelse af, at der var tale om gaveafgift, ikke påløb renter som følge af den for sene gaveanmeldelse. Landsskatteretten gav derfor klageren medhold i, at der ikke skulle beregnes renter. (Dissens).

Reference(r)

Boafgiftslovens § 22, stk. 1, § 22, stk. 1, litra a, § 26, 2. punktum, § 26, stk. 1, § 30, stk. 1, § 30 stk. 1., 1. punktum, § 38, § 38, stk. 1, § 38, stk. 1, 1. led samt bestemmelsens to sidste led, lovforarbejderne til § 38, bemærkningerne til § 38
Bekendtgørelse nr. 928 af 10. april 2005 om boafgifter og gaveafgifter m.v. § 16, stk. 1
Dagældende bestemmelser i arve- og gaveafgiftslovens § 24, stk. 1, § 26, stk. 3, og 33, stk. 1, § 45, sidste punktum

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.6.2.1.

Skattestyrelsen har ikke imødekommet klagerens anmodning om tilbageførelse af opkrævede og beregnede renter efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 2. 

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren [A] modtog en pengegave henholdsvis den 9. juli 2017 og 31. december 2017 på i alt 1.062.900 kr. fra B (herefter benævnt gavegiveren), som er klagerens mor.

Den 30. april 2018 indbetalte klageren 150.000 kr. til SKAT (nu Skattestyrelsen) i gaveafgift.

Skattestyrelsen udsendte den 21. marts 2019 et fremtvingelsesbrev til gavegiveren, hvori der blandt andet fremgik følgende:

"Er der givet eller modtaget en afgiftspligtig gave?

Der er indbetalt gaveafgift
Vi har modtaget besked fra vort bogholderi om, at der er indbetalt 4 x 150.000 kr. i gaveafgift til Skattestyrelsen den 30. april 2018.

Der er ikke anmeldt en gave. Vi vil derfor gerne vide, hvad det er der er indbetalt:

·        Er det ikke gaveafgift der er indbetalt?
Er det ikke gaveafgift, der er indbetalt, men eksempelvis skat af en skattepligtig gave, eller noget helt andet, skal du kontakte os hurtigst muligt. Vi skal have oplysning om, hvad det er, der er betalt, så vi kan få indbetalingen bogført korrekt.

·        Er det gaveafgift og er gaven blevet anmeldt?
Er gaven anmeldt, vil vi gerne have en kopi af den indsendte gaveanmeldelse, da vi ikke kan se, at vi har modtaget den.

·        Er det gaveafgift og er gaven ikke anmeldt?
Er gaven ikke anmeldt, skal det gøres hurtigst muligt.

Reglerne om anmeldelse af gaveafgift med videre er gennemgået i Faktaboksen sidst i brevet.
[…]
FAKTABOKS - SÅDAN ER REGLERNE
[…]

Anmeldelse af afgiftspligtige gaver
Når man giver eller modtager en afgiftspligtig gave, skal man senest den 1. maj i året efter, gaven er givet eller modtaget, indsende en gaveanmeldelse til told- og skatteforvaltningen og samtidig hermed indbetale gaveafgiften heraf. Reglen står i boafgiftslovens § 26, stk. 1.
[…]
Gaveanmeldelsen skal indsendes samtidig med, at man indbetaler gaveafgiften af gaven. Reglen står i boafgiftslovens § 30, stk. 1, 1. pkt. sammenholdt med § 26, stk. 1.

Beregning og opkrævning af renter af for sent anmeldte gaver
Bliver gaven anmeldt for sent, skal der betales renter af den betalte gaveafgift efter reglerne i opkrævningslovens § 7, stk. 2. Renterne bliver beregnet fra den 1. i den måned, hvor gaven skulle have været anmeldt og gaveafgiften betalt og indtil Skattestyrelsen har modtaget gaveanmeldelsen.

Reglerne står i boafgiftslovens § 26, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1 og § 38, stk. 1.

Rentesatsen er for
• 2011 og 2012: 0,5% pr. påbegyndt måned
• 2013: 0,4 % pr. påbegyndt måned
• 2014 - 2017: 0,5% pr. påbegyndt måned
• 2018 og 2019: 0,4% pr. påbegyndt måned
[…]."

Skattestyrelsen modtog klagerens gaveanmeldelse den 7. maj 2019.

Den 9. maj 2019 godkendte Skattestyrelsen klagerens gaveanmeldelse. Skattestyrelsen henledte samtidigt hermed klagerens opmærksomhed på, at Skattestyrelsen ville opkræve og beregne renter. Skattestyrelsen begrundede det således:

"[…]
Vi godkender gaveanmeldelsen for den gave, du har fået fra din mor B.

Gaven er givet den 9. juli og 31. december 2017 og består af kontanter på i alt 1.062.900 kr.

Gaveafgiften på 150.000 kr. er betalt.

Vi opkræver renter
Vi gør opmærksom på, at der vil blive beregnet og opkrævet renter, fordi gaveanmeldelserne er indsendt for sent.

Når man giver eller modtager en afgiftspligtig gave, skal man senest den 1. maj i året efter, gaven er givet eller modtaget, indsende en gaveanmeldelse til told- og skatteforvaltningen og samtidig hermed indbetale gaveafgiften heraf. Det står i boafgiftslovens § 26, stk. 1.

Hvordan bliver renterne beregnet og opkrævet?
Hvis gaveanmeldelserne er indsendt for sent, skal der betales renter efter opkrævningslovens § 7, stk. 2.

Det betyder, at der for 2017 vil blive beregnet renter fra 1. maj 2018 og indtil gaveanmeldelserne er modtaget den 7. maj 2019.

Rentesatsen er for 2018 - 2019 0,4% pr. påbegyndt måned.

Det er Skattestyrelsen - Betaling, der beregner og opkræver renterne.

Reglerne om rentebetaling ved for sen betaling står i boafgiftslovens § 26, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1 og § 38."
[…]"

Klageren fremsatte den 27. maj 2019 følgende indsigelser over Skattestyrelsens opkrævning og beregning af renter:

"[…]
Jeg vil gøre indsigelse vedr. opkrævning af rente af for sent indmeldt gaveanmeldelse.
Jeg syntes det er helt urimeligt, at Skat kan opkræve en renteudgift på en gaveafgift, som er betalt rettidigt, men blot ikke udfyldt rettidigt.
I har modtaget betaling af gaveafgiften rettidigt, men fordi en uvidenhed/forglemmelse om udfyldt gaveanmelde kommer der strafrente på.
Skat har ikke på noget tidspunkt gjort opmærksom på manglende indgivelse af gaveanmeldelse, og så kommer der en strafrente som bliver afregnet 1 år tilbage. Det er helt urimeligt.
Jeg anmoder Skat om at tilbagekalde renteudgiften og håber I kan se rimeligheden i dette, da gaveanmeldelsen jo bare er en administrativ formalitet.
[…]"

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har ikke imødekommet klagerens anmodning om tilbageførelse af beregnede og opkrævede renter.

Skattestyrelsen har begrundet afgørelsen således:

"[…]
Vi har ikke hjemmel til ikke at opkræve renter
Modtager du gaver over et reguleret beløb fra din nærmeste familie i 2017 på 62.900 kr., skal der indsende gaveanmeldelse og betale gaveafgift. Reglen står i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra a.,

Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi. Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Reglerne står i boafgiftslovens § 26, stk. 1 og § 30, stk. 1.

Det fremgår af § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 928 af 10. april 2005, at anmeldelse af afgiftspligtige gaver skal indgives på et af told- og skatteforvaltningen udarbejdet skema.

Blanketten kan hentes på hjemmesiden www.skat.dk.

Betaler og anmelder du for sent, skal du betale rente. Reglen står i boafgiftslovens § 38, stk. 1, og der findes ikke en hjemmel i boafgiftsloven til at Skatteforvaltningen kan fravige denne bestemmelsen i særlige tilfælde.

Vi kan derfor ikke tilbageføre de beregnede og opkrævede renter.

Vi henleder opmærksomheden på, at du selv er ansvarlig for at orientere dig om reglerne om afgiftspligtige gaver, se afsnit C.A.6.2 om afgiftspligtige gaver i Den juridiske vejledning på hjemmesiden www.skat.dk.

Du kan også få et overblik over reglerne på skat.dk, hvis du vælger Borger > Gaver, gevinster og legater > Gaver. Her kan du også hente gaveanmeldelsesblanketterne.
[…]"

Skattestyrelsen har i en udtalelse af 17. august 2021 blandt andet anført følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling:

"[…]
Skattestyrelsen fastholder sin afgørelse. Der er ikke fremlagt nye oplysninger i sagen, der kan ændre Skattestyrelsens opfattelse af sagen.
[…]

I henhold til boafgiftslovens § 26, stk. 1 påhviler det gavegiver og gavemodtager, at indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til skatteforvaltningen senest den 1. maj i det følgende år.

Boafgiftslovens § 38, stk. 1 bestemmer, at såfremt en anmeldelse, der danner grundlag for beregning af afgiften ikke indsendt rettidigt eller er gaveafgiften ikke betalt rettidigt, skal der af afgiften betales renter med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned den 1. i den måned i hvilken anmeldelse skulle havde været indsendt eller fra forfaldsdagen og indtil anmeldelse er modtaget eller afgifterne er betalt.

Skattestyrelsen finder, at det er ubestridt, at klageren har overskredet fristen for indgivelse af gaveanmeldelsen, som var 1. maj 2018 jævnfør boafgiftslovens § 26, stk. 1.

Klageren har i sin klage anført, at Skattestyrelsen skal tilbagekalde renteudgiften. Skattestyrelsen bemærker hertil, at der i boafgiftsloven ikke findes hjemmel til at fravige bestemmelsen om pålæg af renter i boafgiftslovens § 38, stk. 1, hvorfor de beregnede og opkrævede renter ikke kan tilbageføres.

Det er klagerens og gavegivers pligt at indgive gaveanmeldelsen og denne rettidigt, hvorfor denne pligt ikke kan påføres og bebyrdes Skattestyrelsen. At klageren ikke var bevidst om kravet om gaveanmeldelsens eksistens kan ikke bebyrdes Skattestyrelsen, men pålægges klageren. Skattestyrelsen er i denne sammenhæng ikke pålagt at rykke klageren for manglende indgivelse af gaveanmeldelse, hvorfor der ikke forelægger forsømmelse fra Skattestyrelsens side af.

Skattestyrelsen fastholder sagsbehandlingstid af gaveanmeldelsen er foretaget indenfor fristen efter boafgiftslovens § 27 stk. 2.

Skattestyrelsen fastholder, at det er med rette, at Skattestyrelsen har beregnet og opkrævet renter af for sent indgivet gaveanmeldelse i henhold til boafgiftslovens § 38, stk. 1.

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling som helhed.
[…]"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen skal tilpligtes at tilbagebetale renteudgifter.

Til støtte herfor har klageren anført: 

"Klage over renter som følge af lang sagsbehandlingstid.
Jeg har d. 27-5-19 klaget til Skattestyrelsen (j.nr. 130973-2118 - Sags-id: 279018299) over renteberegning på 7.200,00 vedr. manglende anmeldelse af kontant gave modtaget af min mor B.

Renteberegningen går 1 år bagud, og der er ikke på noget tidspunkt gjort opmærksom på, at jeg manglede at indsende en gaveanmeldelse. Jeg har betalt gaveafgiften rettidigt d. 30-4-19.

Jeg har handlet i god tro, og været overbevist om, at alt var i orden, da gaveafgiften var indbetalt.

Jeg klager over den lange sagsbehandlingstid fra Skat, og at det har påført mig store renteudgifter, og jeg forventer, at Skat tilbagefører renterne.

Jeg håber, at der er lidt sund fornuft og retsskaffenhed for mig som den lille borger, som altid har betalt sin skat og forpligtigelser overfor den danske samfund og Skat. Syntes dog her, at det er helt urimeligt, trods regler og paragraffer. Det kan jo være svært at kende alle regler hos Skat. Havde jeg fået renteberegningen efter en måned, ville beløbet ikke være så stort, og jeg kunne reagere og betale beløbet."

Retsmøde
Retsmødet blev afholdt uden klagerens fremmøde.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse
Boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra a, § 26, stk. 1, § 30, stk. 1, og § 38, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. januar 2015, herefter benævnt boafgiftsloven), har følgende ordlyd:

"§ 22
En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til
a)      afkom, stedbørn og deres afkom,
[…]

§ 26
Afgiftspligten af gaver, der i et kalenderår er modtaget ud over de i § 22 nævnte afgiftsfri beløb, indtræder ved modtagelsen af gaven. Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til told- og skatteforvaltningen.
[…]

§ 27
En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager.
Stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter anmeldelsens modtagelse. Fristen begynder dog først at løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen. Har told- og skatteforvaltningen ikke inden udløbet af 6 måneder fremsat krav om yderligere oplysninger, kan fristen for ændring af værdiansættelsen ikke forlænges ud over 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse.
[…]

§ 30
Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen
[…]

§ 38
Er en endelig boopgørelse eller anmeldelse, der kan danne grundlag for beregning af de samlede afgifter, ikke indsendt rettidigt, jf. § 10 og § 26, eller er hele boafgiften, tillægsboafgiften eller gaveafgiften ikke betalt rettidigt, jf. § 19, § 30 og § 36, stk. 4, skal der af afgifterne betales rente i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken opgørelse eller anmeldelse skulle have været indsendt eller fra forfaldsdagen, og indtil opgørelse eller anmeldelse er modtaget eller afgifterne er betalt.
[…]"

Af lovforarbejderne til boafgiftslovens § 38 (lovforslag nr. 254 som fremsat den 4. maj 1995) fremgår bl.a. følgende:

"[…]
Den foreslåede bestemmelse om betaling af rente ved for sen betaling af afgifterne svarer til den gældende bestemmelse i arve og gaveafgiftslovens §§ 24, stk. 1, og 33, stk. 1.
[…]

Hvis boopgørelse eller anmeldelse ikke indsendes rettidigt, forhøjes afgiften efter arve- og gaveafgiftslovens § 26, stk. 3, med 1/10 henholdsvis 1/3. Siden 1983 har skifteretterne været bemyndiget til at kunne nedsætte forhøjelsen til et beløb, der beregnes som 1 pct. af den skyldige afgift pr. påbegyndt måned af forsinkelse med indsendelsen.
Det foreslås, at der også skal betales morarente, når endelig boopgørelse eller anmeldelse ikke er indgivet til tiden. Renten pålægges både, når boopgørelse slet ikke indgives, og når den opgørelse, der indgives, ikke kan danne grundlag for den fulde afgiftsberegning.
Rente beregnes af den afgift, der ikke er betalt rettidigt, eller af den afgift, der ikke kan beregnes, fordi opgørelsen af afgiftsgrundlaget ikke er indgivet rettidigt.
[…]

Boafgiftsloven afløste lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer. Af sidstnævnte lov fulgte:

"§ 45
Afgiftspligten indtræder efter udløbet af det kalenderår, i hvilket gaven er ydet; […]. Giveren og modtageren er forpligtet til senest den 15. maj derefter at indgive anmeldelse om gaven med de til afgiftsberegningen fornødne oplysninger. Skatteministeren kan, hvor forholdene måtte tale derfor, fastsætte en længere frist. Anmeldelsen skal afgives på tro og love og affattes i overensstemmelse med et af skatteministeren foreskrevet skema. Indgives anmeldelse ikke inden den foreskrevne frist, erlægges afgiften med dens dobbelte beløb.

§ 46
Afgiften påhviler gavemodtageren. Over for statskassen hæfter giveren dog solidarisk med modtageren for betalingen. Afgiften forfalder til betaling 4 uger efter, at der er givet modtageren og giveren meddelelse om afgiftsberegningen, med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere."

Det følger af boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra a, at der skal betales gaveafgift ved en gave givet til børn, stedbørn eller børnebørn, såfremt værdien af gaven overstiger et grundbeløb på 50.000 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet efter boafgiftslovens § 22, stk. 1, udgjorde for gaver givet i kalenderåret 2017 et beløb på 62.900 kr.

Da klageren i kalenderåret 2017 modtog pengegaver for 1.062.900 kr. fra sin mor, der oversteg grundbeløbet på 62.900 kr., skulle klageren således afregne gaveafgift til SKAT, jf. boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra a.

Det fremgår af § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 928 af 10. april 2005 om boafgifter og gaveafgifter m.v., at anmeldelse af afgiftspligtige gaver skal indgives på et af told- og skatteforvaltningen udarbejdet skema.

Fristen for at indsende angivelse af gave samt den afgiftspligtige værdi til told- og skatteforvaltningen var den 1. maj 2018 efter boafgiftslovens § 26, stk. 1, jf. § 22, stk. 1, litra a.

To retsmedlemmer udtaler:
De renter, der efter boafgiftslovens § 38 skal betales i en række situationer, bl.a. når en gaveafgiftsanmeldelse ikke indgives rettidigt, påløber ifølge bestemmelsen, "indtil opgørelse eller anmeldelse er modtaget eller afgifterne er betalt". Efter en ordlydsfortolkning af bestemmelsen påløber der således ikke renter, efter den fulde afgift er betalt. Dette harmonerer med, at bestemmelsen ifølge bemærkningerne i lovforslaget er en "bestemmelse om betaling af rente ved for sen betaling af afgifterne". Formålet med bestemmelsen må - ud over at lægge renter på fastsatte, ikke rettidigt betalte afgifter - efter forarbejderne antages at være at forhindre, at en afgiftspligtig kan undgå forpligtelsen til at betale sådanne renter ved ikke at indgive pligtig anmeldelse, så afgiften ikke kan beregnes. Det fremgår ikke udtrykkeligt af hverken lovbestemmelsen eller bemærkningerne til denne i lovforslaget, at den finder anvendelse i situationer, hvor den fulde afgift er betalt, men ikke anmeldt.

Disse retsmedlemmer finder herefter, at boafgiftslovens § 38 må forstås sådan, at i den foreliggende situation, hvor klageren ikke indgav rettidig anmeldelse, men selv beregnede afgiften og indbetalte den inden udløbet af fristen for at indgive anmeldelse med angivelse af, at der var tale om en gaveafgift, påløber der ikke renter som følge af den for sene gaveanmeldelse. Disse retsmedlemmer stemmer derfor for at ophæve Skattestyrelsens afgørelse, så de betalte renter skal tilbageføres til klageren.

Et retsmedlem, retsformanden, udtaler:
Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til skattemyndighederne, jf. boafgiftslovens § 26, 2. punktum. Efter boafgiftslovens § 30 stk. 1., 1. punktum, forfalder afgiften af en gave samtidig med indgivelsen af gaveanmeldelse.

Klageren modtog de omhandlede gaver i 2017. Gaveanmeldelsen skulle således indgives senest den 1. maj 2018, og gaveafgiften forfaldt samtidig til betaling.

Klageren indbetalte gaveafgiften den 30. april 2018, og Skattestyrelsen modtog gaveanmeldelsen den 7. maj 2019.

Sagen angår, om klageren i henhold til boafgiftslovens § 38, stk. 1, skal betale renter af gavernes værdi frem til Skattestyrelsens modtagelse af gaveanmeldelsen den 7. maj 2019, uanset at klageren indbetalte gaveafgiften allerede den 30. april 2018.

Er anmeldelse, der kan danne grundlag for beregning af de samlede afgifter, ikke indsendt rettidigt, eller er hele gaveafgiften ikke betalt rettidigt, skal der i henhold til boafgiftslovens § 38, stk. 1, af afgifterne betales rente fra den 1. i den måned, i hvilken anmeldelse skulle have været indsendt eller fra forfaldsdagen, og indtil anmeldelse er modtaget eller afgifterne er betalt.

Efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, 1. led, skal der således betales rente både, når gaveanmeldelse ikke er indsendt rettidigt, og når hele gaveafgiften ikke er betalt. Når gaveanmeldelse ikke er indsendt rettidigt, skal der efter bestemmelsens to sidste led betales rente fra den 1. i den måned, i hvilken anmeldelse skulle have været indsendt, indtil anmeldelse er modtaget.

Dette resultat følger også af bemærkningerne til lovforslaget, hvorefter "Rente beregnes af den afgift, der ikke er betalt rettidigt, eller af den afgift, der ikke kan beregnes, fordi opgørelsen af afgiftsgrundlaget ikke er indgivet rettidigt".

Dette retsmedlem finder derfor, at såvel ordlyden af boafgiftslovens § 38, stk. 1, som bemærkningerne til lovforslaget fører til, at klageren i overensstemmelse med Skattestyrelsens afgørelse skal betale renter frem til modtagelsen af gaveanmeldelsen den 7. maj 2019, uanset at klageren indbetalte gaveafgiften allerede den 30. april 2018.

Som det fremgår ovenfor, svarer bestemmelsen i boafgiftslovens § 38 ifølge bemærkningerne til lovforslaget til de dagældende bestemmelser i arve- og gaveafgiftslovens §§ 24, stk. 1, og 33, stk. 1. Disse bestemmelser angik renter ved for sen betaling af arveafgift. Som det ligeledes fremgår af bemærkningerne, kunne arveafgifterne i medfør af den dagældende arve- og gaveafgiftslovs § 26, stk. 3, forhøjes med 1/10 henholdsvis en 1/3, hvis boopgørelse eller anmeldelse ikke indsendtes rettidigt. Herefter anføres det i bemærkningerne til § 38, der omfatter både arve- og gaveafgifter, at der også skal betales morarente, når endelig boopgørelse eller anmeldelse ikke indgives til tiden.

Med boafgiftslovens § 38 blev den tidligere forhøjelse af arveafgift efter § 26, stk. 3, ved for sen indsendelse af boopgørelse eller anmeldelse således erstattet af renter, der beregnes af den arveafgift, der ikke kan beregnes, fordi afgiftsgrundlaget ikke er indgivet rettidigt.

Boafgiftslovens § 38 omfatter ligeledes gaveafgifter, og dennes bestemmelser om renter ved for sen indgivelse af gaveanmeldelse må forstås sådan, at de erstattede den forhøjede gaveafgift efter § 45, sidste punktum, i den tidligere gældende arve- og gaveafgiftslov.

Herefter, og da formålet med indgivelse af gaveanmeldelse til skattemyndighederne er, at gavens afgiftspligtige værdi skal kunne kontrolleres og afgiften beregnes, finder dette retsmedlem også derfor, det er korrekt, at Skattestyrelsen har beregnet renter af gavernes værdi frem til modtagelsen af gaveanmeldelsen den 7. maj 2019, uanset at klageren betalte gaveafgiften allerede den 30. april 2018.

Klageren har desuden anført, at det er Skattestyrelsens lange sagsbehandlingstid, som har påført klageren en del renter. Det bemærkes hertil, at klager over Skattestyrelsens sagsbehandling skal rettes til Direktøren for Skattestyrelsen. Indsigelsen over sagsbehandlingen skal være skriftlig og kan sendes på mail til klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til: Administrations- og Servicestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Der henvises til SKM2018.349.SKTST, som er tilgængelig på www.skat.dk.

Dette retsmedlem stemmer derfor for at stadfæste Skattestyrelsens afgørelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at Skattestyrelsens afgørelse ophæves, og at de betalte renter tilbageføres til klageren.

Landsskatteretten ændrer derfor Skattestyrelsens afgørelse.