Dato for udgivelse
09 Aug 2022 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Mar 2022 11:12
SKM-nummer
SKM2022.384.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-45235/2021-OLR
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse
Emneord
Isoleret, bevisoptagelse, skønstema, regnskabsmæssige, kvalifikationer, forening
Resumé

Sagen omhandler spørgsmålet om, hvilken organisation der skal rettes henvendelse til med anmodning om forslag til skønsmand, i forbindelse med en isoleret bevisoptagelse til brug for en skattesag der behandles ved Skatteankestyrelsen.

Rekvirenten driver virksomhed under branchekode for Autoreparationsværksted mv., og beskæftiger sig med forskning og udvikling af gearteknologi samt udlejning af ejendom til beboelse og erhverv. Skattesagen vedrører hvorvidt virksomheden var drevet erhvervsmæssigt i skatteretlig henseende. Skattestyrelsen har ikke anset virksomheden som indrettet med udsigt til et positivt driftsresultat.

Byretten traf afgørelse om, at der skulle rettes henvendelse til Ingeniørforeningen Danmark(IDA), med forespørgsel om, hvorvidt foreningen kan bringe en egnet skønsmand i forslag. Skattestyrelsen kærede byrettens afgørelse med påstand om, at FSR skulle vælges til at bringe en skønsmand i forslag. I kæreskriftet har Skattestyrelsen i sin argumentation anført, at retten skal vurdere begge forslagsstillere og at det i denne vurdering skal indgå, hvilken organisation der har den faglige viden og indsigt, som sagen fodrer. Hertil er det Skattestyrelsens opfattelse, at det væsentligste i besvarelsen af skønstemaet er forståelsen af de indgivne regnskaber og ikke den tekniske viden.

Østre Landsret fandt i overensstemmelse med Skattestyrelsens påstand, at det primært er regnskabsmæssige kvalifikationer der er væsentligt for besvarelsen af skønstemaet, hvorfor FSR må anses for bedst egnet til at pege på en skønsmand. Under hensyn til den branche, som den pågældende virksomhed er drevet indenfor, fandt landsretten endvidere, at der i henvendelsen bør anføres, at den pågældende skønsmand - udover regnskabsmæssige kvalifikationer - skal have tilstrækkeligt kendskab til automekanisk udviklingsvirksomhed.

Reference(r)

Retsplejelovens § 343

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, A.A.11.2.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten, Sagsnr. BS-22028/2021-FRB

Den 17. marts 2022 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen i Nordhavn.

Afgørelsen er truffet af Landsdommerne

Mohammad Ahsan, Frosell og Anders Schäfer (kst.)

Sag BS-45235/2021-OLR

(8. afdeling)

Sagens parter

Skattestyrelsen

mod

A

(v/advokat Robert Mikelsons)

Retten på Frederiksberg (sag BS-22028/2021-FRB) har den 11. november 2021 truffet beslutning om, at A skal rette henvendelse til Ingeniørforeningen Danmark med forespørgsel om, hvorvidt foreningen kan bringe en egnet skønsmand i forslag, som udover teknisk-automekanisk kendskab har den tilstrækkelige regnskabsmæssige kompetence til at besvare spørgsmål vedrørende As virksomheds økonomi og drift. Det fremgår videre af byrettens beslutning, at såfremt Ingeniørforeningen Danmark ikke kan fremkomme med forslag, skal der rettes henvendelse til FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) med anmodning om forslag til skønsmand. Afgørelsen er truffet i forlængelse af, at A har anmodet retten om isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343.

Skattestyrelsen har ved kæreskrift af 25. november 2021 kæret byrettens afgørelse med påstand om, at FSR i stedet vælges til at bringe en skønsmand i forslag, og at henvendelsen til FSR skal formuleres neutralt, uden krav om tekniskautomekanisk kendskab til skønsmandens kompetencer, samt at kæremålet tillægges opsættende virkning.

A har ikke udtalt sig for landsretten.

Byretten har ikke haft bemærkninger til kæremålet.

Landsretten har ikke fundet anledning til at tillægge kæremålet opsættende virkning.

Landsretten afsagde

KENDELSE:

Temaet for de spørgsmål, der ønskes besvaret, er at få afdækket, hvorvidt G1 v/A i perioden 2013-2018 har været drevet erhvervsmæssigt. På denne baggrund, og under hensyn til karakteren af de stillede spørgsmål, lægger landsretten til grund, at det primært er regnskabsmæssige kvalifikationer, der er væsentlige for besvarelsen af skønstemaet. Landsretten finder som følge heraf, at FSR må anses for bedst egnet til at pege på en relevant skønsmand til besvarelse af spørgsmål herom.

Under hensyn til den branche, som G1 v/A efter det oplyste bl.a. er drevet inden for, finder landsretten endvidere, at det i henvendelsen bør anføres, at den pågældende - udover regnskabsmæssige kvalifikationer - skal have tilstrækkeligt kendskab til automekanisk udviklingsvirksomhed.      

Landsretten ændrer derfor byrettens afgørelse, således at der i stedet skal rettes henvendelse til FSR med henblik på at bringe en egnet skønsmand i forslag, der udover regnskabsmæssige kvalifikationer har tilstrækkeligt kendskab til automekanisk udviklingsvirksomhed.      

Efter kæresagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 1.250 kr. til Skattestyrelsen til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms.

THI BESTEMMES:

Landsretten ændrer byrettens afgørelse, således at der rettes henvendelse til FSR med henblik på at bringe en egnet skønsmand i forslag, der udover regnskabsmæssige kvalifikationer har tilstrækkeligt kendskab til automekanisk udviklingsvirksomhed.      

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 1.250 kr. til Skattestyrelsen. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

3

Kæreafgiften skal betales tilbage.

Sagen sluttet.