Dato for udgivelse
01 Jul 2022 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2022 12:27
SKM-nummer
SKM2022.351.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0048812
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse – forvaltningsydelser – investeringsforeninger
Resumé

Spørger og et investeringsforvaltningsselskab har indgået en aftale, hvorefter Spørger skal levere en række ydelser mod vederlag til forvaltningsselskabet. Anmodningen vedrører udelukkende ydelser, som investeringsforvaltningsselskabet anvender over for investeringsforeninger i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)’s forstand.

Ydelserne omfatter bl.a. beregning af nettoværdien af investeringsforeningerne, beregning af udlodningsandele, rapportering til relevante myndigheder, collateral management, validering af sikkerhed, og porteføljeafstemning.

Det er med baggrund i den fremlagte aftale Skatterådets vurdering, at Spørgers ydelser må anses for momsfritagne forvaltningsydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.11.9.3

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers leverancer i henhold til Y er momsfritaget som forvaltning, når disse ydelser leveres til investeringsforeninger i momsmæssig sammenhæng, jf. momslovens § 13, stk. 1, litra f)?

Svar

 1. Ja

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Investeringsforvaltningsselskabet X varetager den daglige administration af en række investeringsforeninger, der er omfattet af UCITS-direktivet, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (herefter "UCITS-fonde"), og er herudover forvalter af alternative investeringsfonde, der er omfattet af FAIF-direktivet, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (herefter "AIF"). De respektive enheder benævnes herefter "fondene".

Spørger og X har indgået en aftale Y, hvorefter X har delegeret visse ydelser til Spørger for at etablere det mest effektive operationelle set-up til fordel for investorerne i fondene. Disse ydelser leveres således både vedrørende fonde, der er omfattet af investeringsforeningsbegrebet i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), og fonde som ikke er. Spørgsmålet vedrører alene de fonde, der anses som investeringsforeninger efter momslovens § 13, stk. 1, litra f).

Spørgers leverancer i henhold til Y

Det bindende svar vedrører de ydelser, som X har delegeret til Spørger i forbindelse med at sikre, at forpligtelser i henhold til lovgivning, fondsbestemmelser og prospektforpligtelser overholdes. Nærmere bestemt er Spørger ansvarlig for at:

 • Beregne nettoværdien (som defineret i fondenes prospekter) af fondene på daglig basis baseret på bogføringen og herefter afstemme mod beholdninger i depot / VP eller andre relevante kilder. Beregningen af den daglige nettoværdi skal udmøntes i en månedlig rapport.
 • Beregne, offentliggøre og betale udlodningsandelene i henhold til gældende lovgivning og fondenes prospekter. Når X har godkendt udlodningsandelene, er Spørger ansvarlig for at offentliggøre og betale udlodningsandelene.
 • Udstedelse-/indløsesflow, hvilket inkluderer daglig kontrol for at sikre, at alle priser er i overensstemmelse med gældende prospekter. 
 • Rapportere til relevante myndigheder, herunder:
 1. Regnskaber til brug for årlige og halvårlige rapportering af fondene, rapporteringskrav i henhold til lovgivning samt rapportere til andre interessenter, herunder daglig rapportering af nettoværdi, beholdningerne, handler, gebyrer etc. til institutionelle kunder, investeringsrådgiver i Spørger og eksterne forvaltere
 2. Månedlig rapportering af perioderesultater, nettoværdi, beholdninger og skat til institutionelle kunder
 3. Årlig rapportering af skatteopgørelse til kunder
 4. Daglig rapportering af data for nettoværdi, beholdning, performance nøgletal
 5. Rapportering af statistik data, beholdning og handler til Finans Danmark
 6. Rapportering til eksterne databehandlere
 7. Årlige og halvårlig budgetter for fondene til X
 8. Ad hoc rapportering
 9. Collateral management
 10. Mark-to-market validering af primære instrumenter/aktiver
 11. Vurdering af eksisterende sikkerhed
 12. Udstedelse eller besvarelse af margin calls på vegne af fondene
 13. Validering af sikkerhed
 14. Overvågning af bevægelser af sikkerhedsstillelser og settlements
 15. Løse margin call tvister
 16. Fremsende eller kræve månedlig rente på kontantsikkerhedsstillelse
 17. Bogføring af sikkerhed- og rentebevægelser
 • Administrere derivater, herunder:
 1. Beregne det betalende/modtagende cash-flow for derivattransaktioner, f.eks. swap coupon og ETD's variation margin.
 2. Match beløbene med modparter
 3. Monitorere betalingsplaner
 4. Bogføring
 5. Porteføljeafstemning
 • Verificere og betale alle omkostninger i fondene på vegne af fondene. Spørger skal sikre, at den nødvendige dokumentation foreligger, hvorefter X kan validere betalinger. Af denne grund skal Spørger gennemføre månedlig rapportering af bl.a. betalte omkostninger til X.
 • Beregne fondenes ÅOP i henhold til gældende lovgivning og fondenes prospekter.
 • Monitorere investeringsrestriktioner, herunder implementering af disse, beregning og vurdering af begrænsninger, gennemføre handlinger i tilfælde af overtrædelse af investeringsrestriktioner samt ad-hoc rapportering af investeringsrestriktioner.

X kan efter Y afgive instruktioner i tilknytning til ydelser leveret af Spørger, og Spørger skal efterleve disse instruktioner.

Som betaling for Spørgers ydelser modtager Spørger fra X et fast årligt honorar.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 4, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering".

Udgangspunktet i momsloven er således, at enhver leverance, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, er momspligtig. Dette udgangspunkt er dog konkret fraveget ved en række momsfritagelsesbestemmelser, herunder ved momssystemdirektivets art. 135, stk. 1, litra g), der er implementeret ved momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f):

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift

11) Følgende finansielle aktiviteter

f) Forvaltning af investeringsforeninger"

Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at momsfritagelsen omfatter ydelser leveret af en underleverandør (her Spørger), der specifikt og væsentligt vedrører den virksomhed, som en investeringsforening udøver. EU-Domstolen har således udtalt følgende i sag C-464/12, ATP PensionService, præmis 65:

"…Hvad særligt angår de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, som leveres af en tredjepartsadministrator, har Domstolen udtalt, at disse transaktioner set under ét skal udgøre en særskilt helhed samt udgøre specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger…"

Det er således en betingelse for momsfritagelse, at de ydelser, som Spørger leverer er specifikke og væsentlige for forvaltning af de investeringsforeninger, som er under X's forvaltning.

Der er her tale om de opgaver, "der er knyttet til porteføljeforvaltning", samt de opgaver som er "knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611 [UCITS-direktivet], som ændret, under overskriften "Administration"", jf. C-464/12, ATP PensionService, præmis 66.

Spørgers ydelser i henhold til Y vedrører ikke de opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning af investeringsforeningerne, men derimod de ydelser, der er knyttet til administrationen af investeringsforeningerne.

Opgaverne oplistet under "Administration" i bilag II til UCITS-direktivet er følgende:

a)      juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning
b)      kundeforespørgsler
c)      værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)
d)      kontrol med overholdelse af lovgivning
e)      ajourføring af deltagerregister
f)       udlodning af overskud
g)      emission og indløsning af andele
h)      kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)
i)       registrering

Overstående liste er ikke udtømmende, jf. C-464/12, ATP PensionService, præmis 67.

Endvidere anfører EU-Domstolen i C-464/12, ATP PensionService, præmis 68, at:

"Domstolen har således fastslået, at også tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser er omfattet af begrebet "forvaltning" af en investeringsforening…"

Af den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.9 fremgår det, at Skattestyrelsen anser følgende ydelser for at være omfattet af forvaltningsbegrebet:

 • "Daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi.
 • Udstedelse og indløsning af investeringsbeviser.
 • Beregning af investeringsbevisernes indre værdi.
 • Aktiviteter udført af andre, hvortil kompetencen lovligt er delegeret:
 • Afvikling af investeringsaktiviteterne.
 • Inkassering af dividender og renter.
 • Opbevaring af værdipapirer.
 • Afstemning af positioner med korrespondenter.
 • Salg og rådgivning.
 • Opbevaring af værdipapirer, VP, Prisstillergebyr og aktiebog.
 • Tilbagesøgning af udenlandske kildeskatter"

For at en ydelse opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening, skal ydelsen have en tæt sammenhæng mellem den leverede ydelse og den virksomhed, der udøves af en investeringsforening, jf. C-275/11, GfBk, præmis 23. Af samme præmis henviser EU-Domstolen til generaladvokat P. Cruz Villalons punkt 31 i forslag til afgørelse i samme sag, hvor generaladvokaten nærmere uddybe kravet:

"31. Den betingelse om, at ydelsen skal være specifik og udgøre en helhed, som er opstillet i Abbey National-dommen, betyder, at der skal være en tæt sammenhæng mellem en ydelse og den virksomhed, som udøves af en investeringsfond. Det er således et spørgsmål om at identificere de tjenesteydelser, som er særegne for en investeringsfond, og som gør, at den i denne henseende adskiller sig fra anden økonomisk virksomhed. For at tage et simpelt eksempel er beregning af prisen for andele og aktier eller et forslag om køb eller salg af aktiver en virksomhed, der er særegen for en investeringsforening, men ikke for en byggevirksomhed. Der er naturligvis intet i vejen for, at en byggevirksomhed kan foretage finansielle investeringer, men det er ikke en virksomhed, der er karakteristisk eller særegen og i denne henseende specifik for byggebranchen."

Af overstående følger det, at generelle administrationsydelser, herunder eksempelvis juridiske og regnskabsmæssige ydelser, der ikke specifikt vedrører den virksomhed, som investeringsforeninger udøver eller ikke set under ét, udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse, ikke er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).

Spørger skal - via delegation fra X - sikre, at forpligtelserne i henhold til lovgivning, fondsbestemmelser og prospektforpligtelser overholdes, for så vidt angår investeringsforeningerne.

Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers ydelser, der leveres i egenskab af underleverandør, er sammenfaldende med de administrationsydelser, som EU-Domstolen konkret har fastslået som værende omfattet af forvaltningsbegrebet.

Konkret er Spørgers ydelser i forbindelse med at 1) beregne nettoværdien af fondene, 2) beregne, offentliggørelse og betaling af udlodningsandelene i henhold til gældende lovgivning og fondenes prospekter, 3) rapportere til relevante myndigheder samt 4) beregne fondenes ÅOP i henhold til gældende lovgivning og fondenes prospekter sammenfaldende med de eksempler, som EU-Domstolen konkret angiver i C-464/12, ATP PensionService, præmis 68. De øvrige ydelser, som Spørger leverer, er sammenfaldende med de ydelser, som Skattestyrelsen i den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.11.9 konkret fritager.

De ydelser, Spørger leverer, er helt grundlæggende og afgørende for driften af investeringsforeningerne, og ydelserne er således særegene for administrationen af investeringsforeningerne.

Det forhold, at der er visse ydelser, der ikke nøjagtig er overensstemmende med de af EU-Domstolen og Skattestyrelsen konkret angivne eksempler, ændrer ikke på, at Spørgers ydelser netop udtrykker de konkrete administrative forpligtelser, som er specifikke og væsentlige for den virksomhed, som de pågældende investeringsforeninger udøver - nærmere bestemt er de væsentlige og specifikke for administrationen er investeringsforeningerne. Dette er endvidere understøttet af, at de administrationsydelser, som Spørger leverer, ikke har generel karakter. De delegerede ydelser er i henhold til øvrig lovning, fondsbestemmelser og prospektforpligtelser påkrævet - ydelserne udgør således selve kernen af administrationen af investeringsforeningerne og helt afgørende for, at investeringsforeningerne kan drives, herunder drives som investeringsforeninger.

Endelig støttes momsfritagelsen af formålet med momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g), der er fastlagt af EU-Domstolen i bl.a. sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse, præmis 45: 

"… formålet med fritagelsen af de transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, navnlig er at gøre det lettere for investorer at investere i værdipapirer gennem investeringsforeninger, idet momsudgifter ikke medtages. Denne bestemmelse har nemlig til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter …"

Formålet med momsfritagelsesbestemmelsen er således at eliminere den meromkostning til moms, der opstår, når investeringsforeningerne indkøber forskellige ydelser.

Det fremgår af praksis, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i momssystemsdirektivet, skal fortolkes snævert. Fortolkningen af disse udtryk skal imidlertid være forenelig med de formål, der forfølges med fritagelserne, og overholde de krav, der følger af princippet om afgiftsneutralitet, der er uadskilleligt forbundet med det fælles momssystem, jf. således EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X, præmis 68.

Som EU-Domstolen har udtalt ved flere lejligheder, er begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g) et selvstændigt EU-retligt begreb, hvis indhold medlemsstaterne ikke kan ændre, jf. eksempelvis sag C-595/13, Fiscale Eenheid X, præmis 69.

På baggrund af ovenstående, er det Spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers leverancer i henhold til Y er momsfritaget som forvaltning, når disse ydelser leveres til investeringsforeninger i momsmæssig sammenhæng, jf. momslovens § 13, stk. 1, litra f).

Begrundelse

Spørger leverer i henhold til en administrationsaftale en række ydelser mod vederlag til forvaltningsselskabet. Ydelserne omfatter bl.a. beregning af nettoværdien af investeringsforeningerne, beregning af udlodningsandele, rapportering til relevante myndigheder, collateral management, validering af sikkerhed, og porteføljeafstemning.

Spørger er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, og udgangspunktet er derfor, at ydelserne er momspligtige, jf. momslovens § 4.

Momsfritaget er imidlertid ydelser i form af forvaltnings af investeringsforeninger, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Det lægges - som forudsat af Spørger - til grund for besvarelsen, at de omhandlede investeringsforeninger, som ydelserne relaterer sig til, opfylder betingelserne for at blive anset for investeringsforeninger i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)’s forstand.

Der skal derfor alene tages stilling til, hvorvidt ydelserne leveret i henhold til administrationsaftalen må anses for forvaltningsydelser omfattet af bestemmelsen.

Det bemærkes, at Spørger ikke leverer ydelserne direkte til investeringsforeningen, men derimod til administrationsselskabet.

EU-Domstolen har imidlertid fastslået, at erhvervsdrivende skal kunne vælge den organisationsform, som ud fra en strengt økonomisk synsvinkel passer dem bedst, uden at skulle løbe en risiko for, at deres transaktioner udelukkes fra momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger, jf. præmis 31 i sag C-58/20 K og C-59/20 DBKAG.

Momsfritagelsen omfatter derfor også ydelser leveret af underleverandører, såfremt disse ydelser set under ét, udgøre en særskilt helhed, ligesom de skal være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger, jf. præmis 32 i sag C-58/20 K og C-59/20 DBKAG.

I relation til, hvilke ydelser, der omfattes af begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger har EU-Domstolen udtalt, at det ikke alene omfatter investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige opgaver, herunder bl.a. tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser, jf. præmis 73 i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.

Derimod omfatter begrebet ikke de opgaver, der udføres af depositaren for institutter for kollektiv investering, samt den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, jf. samme doms præmis 74.

Endelig har EU-Domstolen i præmis 62 i sagen C-169/04, Abbey National, understreget, at formålet bag momsfritagelsen er at gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger, og momsfritagelsen skal derfor sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter. Momsfritagelsen skal derfor fortolkes ud fra den sammenhæng.

Det er med baggrund heri Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers levering af ydelserne i form af beregning af nettoværdien af investeringsforeningerne, beregning af udlodningsandele, rapportering til relevante myndigheder, collateral management, validering af sikkerhed, og porteføljeafstemning mv. til forvaltningsselskabet er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), når disse udelukkende anvendes af forvaltningsselskabet til forvaltning af investeringsforeninger i bestemmelsens forstand.

De omhandlede ydelser må således anses for set under ét at udgøre en særskilt helhed, som er væsentlige for forvaltningen af de pågældende investeringsforeninger, jf. også SKM2016.340.SR, hvor Skatterådet fandt, at ydelser i form af risikostyringsfunktion, en compliancefunktion, en aktuarfunktion og en intern auditfunktion kunne omfattes af momsfritagelsen.

Idet ydelserne efter det oplyste alene kan anvendes af forvaltningsselskabet til forvaltning af de pågældende investeringsforeninger ses ydelserne ligeledes at være specifikke for de pågældende investeringsforeninger, jf. også EU-Domstolens dom i C-231/19, BlackRock Investment Management.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

f) Forvaltning af investeringsforeninger."

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne"

Praksis

C-169/04, Abbey National

EF-domstolen udtalte, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger«, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse

Formålet med fritagelsen af de transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, navnlig er at gøre det lettere for investorer at investere i værdipapirer gennem investeringsforeninger, idet momsudgifter ikke medtages. Denne bestemmelse har nemlig til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter

C-464/12, ATP PensionService

6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet "forvaltning af investeringsforeninger" i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

C-595/13, Fiscale Eenheid X

EU-Domstolen fastslog, at 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at begrebet "forvaltning" i denne bestemmelse ikke omfatter den faktiske drift af en investeringsforenings faste ejendom.

C-231/19, BlackRock Investment Management

Artikel 135, stk. 1, litra g), i Momssystemdirektivet skal fortolkes således, at én enkelt forvaltningsydelse, der leveres via en softwareplatform tilhørende en tredjepartsleverandør til et fondsforvaltningsselskab, der forvalter såvel investeringsforeninger som andre fonde, ikke er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i bestemmelsen.

C-58/20 K og C-59/20 DBKAG.

Artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at tjenesteydelser, som af tredjemand leveres til administrationsselskaber, der forvalter investeringsforeninger, såsom skattemæssige opgaver, der består i at sikre en beskatning, der er i overensstemmelse med den nationale lov om fondsindtægter oppebåret af deltagerne, og i tildeling af en brugsret til software, som udelukkende tjener til at foretage beregninger, der er væsentlige for risikostyring og resultatmåling, er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, såfremt de har en tæt sammenhæng med forvaltningen af investeringsforeninger, og såfremt de udelukkende leveres med henblik på forvaltning af sådanne foreninger, også selv om disse tjenesteydelser ikke er outsourcet i deres helhed.

SKM2016.340.SR

Sagen omhandler momsfri forvaltning af investeringsforeninger jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 11, litra f.

Skatterådet kan bekræfte, at leverancer i form af en risikostyringsfunktion, en compliancefunktion, en aktuarfunktion og en intern auditfunktion, leveret af spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.